Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 126

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
řešený
Aktivní protiabrazní konstrukce
20152015
IGA
P. Pelikán
ÚTOK LDF
obhájený
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny
2013
2013InterníP. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
zamítnutý Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny
2014
2014IGAJ. Fialová
ÚTOK LDF
ukončený
Analýza a charakteristika mechanických vlastností konstrukčních vrstev polních cest
2012
2013
Jiný
ÚTOK LDF
řešený
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)
2008
--
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
přijatý
Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny2019--IGAÚTOK LDF
řešený
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství2008
2010
GAČR
T. LibosvárÚTOK LDF
ukončený
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
2001
2001
FRVŠ
ÚTOK LDF
ukončený
Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)20142014IGA
ÚTOK LDF
ukončený
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
2001
2001
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
ukončený19992004eTS VZ
ÚTOK LDF
podaný
Historické lesa jako kulturní dědictví
20162018JinýJ. FialováÚTOK LDF
obhájený
2005
2005FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
řešený
Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)2005
2005
Jiný
I. VyskotÚTOK LDF
řešený      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
2005
2005
Jiný
ÚTOK LDF
řešený
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec20052005
Jiný
ÚTOK LDF
řešený
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy
2005
2005
Jiný
I. Vyskot
ÚTOK LDF
připravovaný
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)
2016--IGA
ÚTOK LDF
zamítnutý Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2012
2012
MK
J. FialováÚTOK LDF
zamítnutý
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
20132014
Jiný
ÚTOK LDF
ukončený Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích
2009
2009
IGA
J. SchneiderÚTOK LDF
zamítnutý
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGA
ÚTOK LDF
zamítnutý Iniciace interaktivních vzdělávacích metod na nové naučné stezce bez bariér (010TU Z-4/2015)2015
2017
Jiný
ÚTOK LDF
řešený
Inovace metod stanovení dimenzačních parametrů vozovek lesních cest.2009
2010
Jiný
ÚTOK LDF
podaný
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny (401/2009/A/b)
2008
--
FRVŠ
ÚTOK LDF
řešený
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
2009
2009
FRVŠ
P. KupecÚTOK LDF
zamítnutý Inovace předmětu Landscape recreology
2012
2012
FRVŠ
J. FialováÚTOK LDF
podaný Klastr CREA Hydro&Energy
2008
--JinýJ. KynickýÚGP LDF
zamítnutý2009
2010
IGAA. Kozumplíková
ÚTOK LDF
obhájený
Konference Krajinné inženýrství 2009
2009
2009
Jiný
ÚTOK LDF
ukončený Konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010
Jiný
J. Fialová
ÚTOK LDF
řešený
Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování1996--
Jiný
P. Kupec
ÚTOK LDF
ukončený
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
2005
2005Jiný
ÚTOK LDF
řešený LESCESASPOL -- Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách2016
--
IGAÚTOK LDF
zamítnutý
Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových staveb (TA01030412)
2011
2011
TAČRÚTOK LDF
podaný
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží
2012
--
NAZVP. KotáskováÚTOK LDF
řešený
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy vlivem erozních a abrazních procesů v krajině
2016
2018
IGA
M. Šlezingr
ÚTOK LDF
zamítnutý
Možnosti řešení biotechnických úprav v krajině
20142015Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
ukončený
Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)
2008
2008
IGA
J. SchneiderÚTOK LDF
zamítnutý
Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"20092009
FRVŠ
ÚTOK LDF
ukončený Náplavy na řece Melhavě20112011
Jiný
M. ŠlezingrÚTOK LDF
ukončený
Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)
2009
2009IGA
ÚTOK LDF
řešený Nedřevní lesní produkty v České republice
2014
2016
Specifický
J. FialováÚTOK LDF
podaný
Odborná stáž lesnických a krajinných učitelů
2011--
Zahr. vzd.
P. HrůzaÚTOK LDF
ukončený Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech
2004
2005
Akt eTS VZ
ÚTOK LDF
podaný
Ochrana a management unikátních lesních příbřežních ekosystémů
2009
--
Jiný
P. Kupec
ÚTOK LDF
podaný
Ochrana nádrží před zanášením
2011
--
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
přijatý
Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině2010
2013
IGA
M. Šlezingr
ÚTOK LDF
podaný Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek lesních cest.20102013
NAZV
L. Ševelová
ÚTOK LDF
ukončený
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací (TA01020326)
2011
2014
TAČR
L. ŠevelováÚTOK LDF
řešený
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011
2013OP
ÚTOK LDF
přijatý Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín2011--OPÚTOK LDF
řešený
Platforma pro kulturní krajinu
2009
--OPP. Kupec
ÚTOK LDF
ukončený
Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
20002001Jiný
ÚTOK LDF
řešený Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)
2011
--
OP
P. KupecÚTOK LDF
podaný Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru20142015
OP
ÚOLM LDF
přijatý
2010
--
InterníL. ŠevelováÚTOK LDF
zamítnutý Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010InterníJ. FialováÚTOK LDF
zamítnutý
Posílení vzdělávací sítě pro evropskou krajinu a hospodaření v lesích
2015
2018
Zahr. vzd.
J. Fialová
ÚTOK LDF
zamítnutý
Posilování sítě evropského lesnického vzdělávání
20142016Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
podaný Posouzení biotechnologických aspektů biouhlu jako sorbentu kontaminantů z minerálních hnojiv ve vodních systémech
2016
--
NAZV
L. Koutný
ÚTOK LDF
řešený Posouzení kvality životního prostředí v zemích V4
2012
2013
Zahr. vzd.ÚTOK LDF
ukončený
Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí) (VaV-SM/2/25/04)2004
2006
JinýP. KupecÚTOK LDF
ukončený
Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)
2011
2011
Jiný
ÚTOK LDF
ukončený
Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava2004
2004
Jiný
ÚTOK LDF
ukončený Posouzení zatopení hotelu Jana20112011
Jiný
M. Šlezingr
ÚTOK LDF
ukončený20042005Jiný
ÚTOK LDF
řešený
Problematika protierozní a protiabrazní ochrany významně ohrožených lokalit
2019
--
IGA
J. DeutscherÚTOK LDF
ukončený
Projekt Morava III
2000
2002
Jiný
ÚTOK LDF
ukončený Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy (VaV-SA/650/3/03)20032006Jiný
ÚTOK LDF
řešený
Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
2006
--
Jiný
ÚTOK LDF
zamítnutý
2010
2010NAZVÚTOK LDF
zamítnutý
Projekt stabilizace břehů za využití armované zemní konstrukce
2010
2010
GAČRJ. Fialová
ÚTOK LDF
obhájený
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) -- preparation of project proposal (B/CZ0046/1/0013)20082008
Jiný
P. Kupec
ÚTOK LDF
řešený
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)
2015
2016
Jiný
ÚOLM LDF
zamítnutý
Rekreace a ochrana přírody - finanční náročnost a přínos rekreačních aktivit
2015
2015
Jiný
J. FialováÚTOK LDF
podaný
Rekreace a ochrana přírody - s člověkem ruku v ruce?
2014
2014
Jiný
J. FialováÚTOK LDF
podaný Rudický potok - problematika dnové a břehové eroze2011
--
Interní
ÚTOK LDF
ukončený
Řešení dílčího úkolu projektu ev. č. FI-IM3/098 Výzkum a aplikace biotechnologie protierozní stabilizace při rekultivaci svahů vzniklých průmyslovou činností - fáze I. (FI-IM3/098 )20072007ÚTOK LDF
přijatý
Sledování změn morfologie revitalizovaného toku a dřevěných částí objektů v korytě s využitím pro environmentální vzdělávání2013
2014
InterníJ. FialováÚTOK LDF
ukončený Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů
1999
--
eTS VZ
ÚTOK LDF
ukončený Současné možnosti a perspektiva odbourávání nutrientů a využití v ochraně přírody a krajiny
2004
2004
JinýP. KupecÚTOK LDF
zamítnutý
Stabilita svahu- ověření laboratorních výsledků in situ2012
2013
IGA
ÚTOK LDF
přijatý
Stabilizace břehů
2010
2010
JinýM. ŠlezingrÚTOK LDF
řešený
Stabilizace břehů nádrží jako prvek minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy
2014
2014
Jiný
ÚTOK LDF
podaný Stabilizace koryta a břehů Žilůveckého potoka
2011
--
Jiný
ÚTOK LDF
řešený
Stanovení hlavních parametrů vsakovacích schopností půd s kontrastními fyzikálními vlastnostmi se zřetelem na formování odtoku v malých povodích
2012
--IGAM. Kravka
ÚTOK LDF
ukončený
Stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML Křtiny pomocí měření výšek hladin TLK a UZV čidly na mobilní masce Thomsonova přelivu (45/2011)
2011
2011
IGA
P. KupecÚTOK LDF
ukončený
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)
2012
2012
IGAM. Klimánek
ÚGT LDF
řešený
Stanovení základních složek vodní bilance lesního mikropovodí ÚTĚCHOV
2016--IGAÚTOK LDF
zamítnutý
Stezky pro handikapované lidi v zemích V4
20152016JinýÚTOK LDF
zamítnutý
Stezky pro handikapované v zemích V420142014JinýÚTOK LDF
řešený Stezky pro handikapované v zemích V420152015V4ÚTOK LDF
podaný
Strategie rozvoje pro budoucí inovaci MAS DeStra-LAG2016--
Jiný
J. FialováÚTOK LDF
ukončený
Studie řešení hydrologických vztahů pramenných vývěrů a režimu podzemních vod na území školního lesního podniku Masarykův les Křtin
2005
2005
FRVŠP. Kupec
ÚTOK LDF
řešený
Studie současného stavu a návrh opatření v části parku Veselí nad Moravou místně zvané Bažantnice
20092009Jiný
ÚTOK LDF
ukončený
STUDIE SPLAVENINOVÉHO REŽIMU ŘEKY MANDAVY
2012
2012
JinýM. Šlezingr
ÚTOK LDF
řešený
Školení pro Ministerstvo vodních zdrojů v Iráku
20082009
Jiný
J. KynickýÚGP LDF
řešený Teaching and Learning in Virtual Learning Environments for Water Management (SK/05/B/F/PP - 177435)20052007
Jiný
ÚTOK LDF
obhájený Trávení volného času pylových alergiků
2010
2011
JinýJ. Fialová
ÚTOK LDF
obhájený
Tvorba multimediálního studijního materiálu "Technologické postupy a materiály uplatňované při realizaci staveb v krajině" (FRVŠ 5/2010)
2010
2010
FRVŠ
ÚTOK LDF
zamítnutý Tvorba průřezového multimediálního studijního materiálu "Stezky pro handikapované"
2014
2014RPÚTOK LDF
podaný
Udržitelné hospodaření s dešťovou vodou v krajinách V4
2011
--Zahr. vzd.M. ŠlezingrÚTOK LDF
řešený Udržitelné hospodaření smíšených lesů vrchovin - Toky látek a biogeochemické koloběhy živin (LD14018)2014
2017
JinýÚTOK LDF
řešený
Udržitelný management dešťové vody v zemích V42012
2014
Zahr. vzd.
J. FialováÚTOK LDF
podaný
Vliv obsahu diatomových mikrofosiílií na smykové parametry jílu
2014
--
IGA
L. ŠevelováÚTOK LDF
ukončený
Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava
2000
2000
Jiný
ÚTOK LDF
obhájený Vytvoření multimediální studijní pomůcky "Recreational roads and trails in the landscape" (12/2011)
2011
2011
FRVŠ
ÚTOK LDF
obhájený
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Krajinná rekreologie (FRVŠ 121/2010)2010
2010
FRVŠ
ÚTOK LDF
obhájený
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území (FRVŠ 125/2010)2010
2010
FRVŠ
ÚTOK LDF
obhájený
Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
2009
2009FRVŠJ. Fialová
ÚTOK LDF
podaný
Využití fluidních popílků pro účelové komunikace se zaměřením na lesní, polní cesty a manipulační plochy (TA03010676)
2013
--
TAČR
L. ŠevelováÚTOK LDF
ukončený
Vývoj zpřístupnění lesa a využití lesní dopravní sítě v Lednicko-Valtickém areálu
2004
2004
FRVŠ
P. Kupec
ÚTOK LDF
ukončený
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí (VaV-SL/8/59/04)
2004
2006
Jiný
ÚTOK LDF
ukončený
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí (SL/8/59/04)
2004
2006
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
obhájený
Význam Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny pro lokální ekonomiku
2015
2015
IGA
P. HlaváčkováÚLDEP LDF
přijatý
Vzdělání s přidanou hodnotou v oblasti vodního hospodářství2014
2014
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
obhájený
Začleňování staveb do krajiny
2009
2010Zahr. vzd.M. Šlezingr
ÚTOK LDF
řešený Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice2017
2017
Specifický
ÚTOK LDF
ukončený Zásady metodického postupu při zpracování návrhů ekologicky vhodné péče o ekosystémy říčních koryt nově vzniklých v důsledku povodní
2000
2000JinýP. KupecÚTOK LDF
ukončený Zhodnocení lesní dopravní sítě ŠLP ML Křtiny z hlediska rekreačního zpřístupnění pro osoby se sníženou mobilitou (23/2009)
2009
2009IGAÚTOK LDF
vyřazený
Zmírnění dopadů povodní a sucha v podmínkách České republiky se zaměřením na retenci vody v krajině a efektivní využití stávajících a nově navržených protipovodňových opatření
2015
2018
NAZV
ÚTOK LDF
ukončený
2003
2005
Jiný
ÚTOK LDF
zamítnutý
Zvýšení rekreační atraktivity území s využitím pozemkových úprav
2014
2014
IGA
J. Fialová
ÚTOK LDF
řešený
Zvýšení rekreační atraktivity území s využitím pozemkových úprav
2015
--IGAJ. Fialová
ÚTOK LDF
vyřazený
Zvýšení retenční kapacity biotechnických opatření a poldrů použitím "biouhlu" v jejich podpovrchové zóně
2015
2018NAZVÚTOK LDFLegenda:
Aktivní stavy:
podanýpodaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušenýzrušený