Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 126

Stav
NázevOdDoDruh
Garant
Pracoviště
Aktivní protiabrazní konstrukce
2015
2015
IGA
P. PelikánÚTOK LDF
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny
2013
2013
InterníÚLDEP LDF
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny
20142014IGA
ÚTOK LDF
Analýza a charakteristika mechanických vlastností konstrukčních vrstev polních cest
2012
2013
JinýÚTOK LDF
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)
2008
--
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny2019--
IGA
ÚTOK LDF
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství2008
2010
GAČRT. Libosvár
ÚTOK LDF
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice2001
2001
FRVŠ
P. KupecÚTOK LDF
Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)
2014
2014
IGA
M. Šlezingr
ÚTOK LDF
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny2001
2001
Jiný
ÚTOK LDF
1999
2004
eTS VZ
ÚTOK LDF
Historické lesa jako kulturní dědictví
2016
2018
Jiný
J. Fialová
ÚTOK LDF
2005
2005
FRVŠ
ÚTOK LDF
Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)
2005
2005
Jiný
ÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
2005
2005
Jiný
ÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec2005
2005
Jiný
ÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy
2005
2005
JinýI. Vyskot
ÚTOK LDF
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)
2016
--IGAP. KupecÚTOK LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území20122012MK
ÚTOK LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území2013
2014
Jiný
ÚTOK LDF
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích2009
2009
IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
Iniciace interaktivních vzdělávacích metod na nové naučné stezce bez bariér (010TU Z-4/2015)
2015
2017
Jiný
ÚTOK LDF
Inovace metod stanovení dimenzačních parametrů vozovek lesních cest.20092010JinýL. ŠevelováÚTOK LDF
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny (401/2009/A/b)2008
--
FRVŠ
ÚTOK LDF
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
2009
2009
FRVŠ
ÚTOK LDF
Inovace předmětu Landscape recreology
2012
2012
FRVŠÚTOK LDF
Klastr CREA Hydro&Energy
2008--JinýJ. Kynický
ÚGP LDF
20092010IGAA. KozumplíkováÚTOK LDF
Konference Krajinné inženýrství 2009
20092009
Jiný
ÚTOK LDF
Konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010
Jiný
J. FialováÚTOK LDF
Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
1996
--JinýP. Kupec
ÚTOK LDF
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
20052005JinýÚTOK LDF
LESCESASPOL -- Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách
2016--
IGA
P. HrůzaÚTOK LDF
Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových staveb (TA01030412)
2011
2011
TAČR
ÚTOK LDF
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží2012--NAZVÚTOK LDF
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy vlivem erozních a abrazních procesů v krajině2016
2018
IGA
M. Šlezingr
ÚTOK LDF
Možnosti řešení biotechnických úprav v krajině
2014
2015
Zahr. vzd.ÚTOK LDF
Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)
2008
2008
IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"20092009FRVŠÚTOK LDF
Náplavy na řece Melhavě
2011
2011
Jiný
ÚTOK LDF
Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)
20092009IGAP. Kupec
ÚTOK LDF
Nedřevní lesní produkty v České republice
2014
2016
Specifický
ÚTOK LDF
Odborná stáž lesnických a krajinných učitelů
2011
--Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech
2004
2005Akt eTS VZÚTOK LDF
Ochrana a management unikátních lesních příbřežních ekosystémů
2009
--
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
Ochrana nádrží před zanášením
2011
--
Zahr. vzd.M. Šlezingr
ÚTOK LDF
Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině
2010
2013
IGA
ÚTOK LDF
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek lesních cest.
2010
2013
NAZV
ÚTOK LDF
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací (TA01020326)2011
2014
TAČRL. ŠevelováÚTOK LDF
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011
2013
OP
J. FialováÚTOK LDF
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín2011--
OP
ÚTOK LDF
Platforma pro kulturní krajinu
2009
--
OP
ÚTOK LDF
Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku2000
2001
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)
2011--
OP
ÚTOK LDF
Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru
20142015OPÚOLM LDF
Podpora zapojení studentů LDF MZLU v Brně do výzkumné činnosti ústavu tvorby a ochrany krajiny v oblasti zpřístupnění lesa a mechaniky zemin.
2010
--
Interní
ÚTOK LDF
Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody2010
2010
Interní
ÚTOK LDF
Posílení vzdělávací sítě pro evropskou krajinu a hospodaření v lesích
2015
2018
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
Posilování sítě evropského lesnického vzdělávání
2014
2016
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
Posouzení biotechnologických aspektů biouhlu jako sorbentu kontaminantů z minerálních hnojiv ve vodních systémech
2016
--
NAZV
ÚTOK LDF
Posouzení kvality životního prostředí v zemích V4
2012
2013
Zahr. vzd.ÚTOK LDF
Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí) (VaV-SM/2/25/04)20042006Jiný
ÚTOK LDF
Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)20112011
Jiný
ÚTOK LDF
Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
2004
2004JinýÚTOK LDF
Posouzení zatopení hotelu Jana2011
2011
JinýM. Šlezingr
ÚTOK LDF
Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání (VaV-SL/640/7/03)
2004
2005
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
Problematika protierozní a protiabrazní ochrany významně ohrožených lokalit2019--IGAÚTOK LDF
Projekt Morava III
2000
2002
Jiný
ÚTOK LDF
Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy (VaV-SA/650/3/03)
2003
2006Jiný
ÚTOK LDF
Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
2006--JinýP. KupecÚTOK LDF
2010
2010
NAZV
ÚTOK LDF
Projekt stabilizace břehů za využití armované zemní konstrukce
20102010
GAČR
ÚTOK LDF
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) -- preparation of project proposal (B/CZ0046/1/0013)
2008
2008
JinýP. KupecÚTOK LDF
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)
2015
2016
Jiný
ÚOLM LDF
Rekreace a ochrana přírody - finanční náročnost a přínos rekreačních aktivit
2015
2015
Jiný
J. Fialová
ÚTOK LDF
Rekreace a ochrana přírody - s člověkem ruku v ruce?
2014
2014JinýÚTOK LDF
Rudický potok - problematika dnové a břehové eroze2011
--
Interní
ÚTOK LDF
Řešení dílčího úkolu projektu ev. č. FI-IM3/098 Výzkum a aplikace biotechnologie protierozní stabilizace při rekultivaci svahů vzniklých průmyslovou činností - fáze I. (FI-IM3/098 )2007
2007
P. HrůzaÚTOK LDF
Sledování změn morfologie revitalizovaného toku a dřevěných částí objektů v korytě s využitím pro environmentální vzdělávání
2013
2014
Interní
ÚTOK LDF
Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů
1999
--
eTS VZ
P. KupecÚTOK LDF
Současné možnosti a perspektiva odbourávání nutrientů a využití v ochraně přírody a krajiny20042004
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
Stabilita svahu- ověření laboratorních výsledků in situ
2012
2013
IGAL. ŠevelováÚTOK LDF
Stabilizace břehů
2010
2010
Jiný
ÚTOK LDF
Stabilizace břehů nádrží jako prvek minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy2014
2014
JinýM. ŠlezingrÚTOK LDF
Stabilizace koryta a břehů Žilůveckého potoka
2011
--JinýM. ŠlezingrÚTOK LDF
Stanovení hlavních parametrů vsakovacích schopností půd s kontrastními fyzikálními vlastnostmi se zřetelem na formování odtoku v malých povodích
2012
--
IGAÚTOK LDF
Stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML Křtiny pomocí měření výšek hladin TLK a UZV čidly na mobilní masce Thomsonova přelivu (45/2011)
2011
2011
IGA
ÚTOK LDF
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)
20122012
IGA
ÚGT LDF
Stanovení základních složek vodní bilance lesního mikropovodí ÚTĚCHOV
2016
--
IGA
ÚTOK LDF
Stezky pro handikapované lidi v zemích V42015
2016
Jiný
ÚTOK LDF
Stezky pro handikapované v zemích V4
2014
2014
Jiný
ÚTOK LDF
Stezky pro handikapované v zemích V4
2015
2015V4J. Fialová
ÚTOK LDF
Strategie rozvoje pro budoucí inovaci MAS DeStra-LAG
2016
--
JinýJ. FialováÚTOK LDF
Studie řešení hydrologických vztahů pramenných vývěrů a režimu podzemních vod na území školního lesního podniku Masarykův les Křtin20052005
FRVŠ
P. KupecÚTOK LDF
Studie současného stavu a návrh opatření v části parku Veselí nad Moravou místně zvané Bažantnice
20092009
Jiný
ÚTOK LDF
STUDIE SPLAVENINOVÉHO REŽIMU ŘEKY MANDAVY
2012
2012JinýÚTOK LDF
Školení pro Ministerstvo vodních zdrojů v Iráku20082009JinýJ. Kynický
ÚGP LDF
2005
2007
Jiný
I. Černek
ÚTOK LDF
Trávení volného času pylových alergiků
2010
2011
Jiný
J. FialováÚTOK LDF
Tvorba multimediálního studijního materiálu "Technologické postupy a materiály uplatňované při realizaci staveb v krajině" (FRVŠ 5/2010)
2010
2010
FRVŠ
J. FialováÚTOK LDF
Tvorba průřezového multimediálního studijního materiálu "Stezky pro handikapované"20142014RPÚTOK LDF
Udržitelné hospodaření s dešťovou vodou v krajinách V4
2011
--Zahr. vzd.M. Šlezingr
ÚTOK LDF
Udržitelné hospodaření smíšených lesů vrchovin - Toky látek a biogeochemické koloběhy živin (LD14018)
2014
2017
Jiný
J. Kulhavý
ÚTOK LDF
Udržitelný management dešťové vody v zemích V420122014Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
Vliv obsahu diatomových mikrofosiílií na smykové parametry jílu
2014--IGAÚTOK LDF
Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava
2000
2000
Jiný
ÚTOK LDF
Vytvoření multimediální studijní pomůcky "Recreational roads and trails in the landscape" (12/2011)20112011FRVŠJ. Fialová
ÚTOK LDF
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Krajinná rekreologie (FRVŠ 121/2010)
20102010FRVŠJ. Schneider
ÚTOK LDF
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území (FRVŠ 125/2010)20102010
FRVŠ
J. SchneiderÚTOK LDF
Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
2009
2009
FRVŠÚTOK LDF
Využití fluidních popílků pro účelové komunikace se zaměřením na lesní, polní cesty a manipulační plochy (TA03010676)2013
--
TAČR
L. Ševelová
ÚTOK LDF
Vývoj zpřístupnění lesa a využití lesní dopravní sítě v Lednicko-Valtickém areálu
2004
2004FRVŠP. KupecÚTOK LDF
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí (VaV-SL/8/59/04)
2004
2006
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí (SL/8/59/04)20042006
Jiný
P. Kupec
ÚTOK LDF
Význam Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny pro lokální ekonomiku
2015
2015
IGA
P. HlaváčkováÚLDEP LDF
Vzdělání s přidanou hodnotou v oblasti vodního hospodářství2014
2014
Zahr. vzd.
J. FialováÚTOK LDF
Začleňování staveb do krajiny
2009
2010
Zahr. vzd.
M. ŠlezingrÚTOK LDF
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice
2017
2017
SpecifickýJ. Fialová
ÚTOK LDF
Zásady metodického postupu při zpracování návrhů ekologicky vhodné péče o ekosystémy říčních koryt nově vzniklých v důsledku povodní
20002000
Jiný
P. Kupec
ÚTOK LDF
2009
2009IGAA. KozumplíkováÚTOK LDF
Zmírnění dopadů povodní a sucha v podmínkách České republiky se zaměřením na retenci vody v krajině a efektivní využití stávajících a nově navržených protipovodňových opatření
2015
2018
NAZVÚTOK LDF
Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa (VaV-SE/640/5/03)
2003
2005
JinýP. Kupec
ÚTOK LDF
Zvýšení rekreační atraktivity území s využitím pozemkových úprav
2014
2014
IGA
ÚTOK LDF
Zvýšení rekreační atraktivity území s využitím pozemkových úprav2015
--
IGA
ÚTOK LDF
Zvýšení retenční kapacity biotechnických opatření a poldrů použitím "biouhlu" v jejich podpovrchové zóně
2015
2018
NAZV
J. MarkováÚTOK LDFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazenýzamítnutý
zrušený