Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 126

Stav
Název
Od
Do
DruhGarantPracoviště
Aktivní protiabrazní konstrukce
2015
2015
IGA
P. Pelikán
ÚTOK LDF
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny
2013
2013
Interní
ÚLDEP LDF
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny
2014
2014IGAJ. Fialová
ÚTOK LDF
Analýza a charakteristika mechanických vlastností konstrukčních vrstev polních cest2012
2013
JinýL. ŠevelováÚTOK LDF
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)
2008
--
JinýP. Kupec
ÚTOK LDF
Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny
2019
--
IGA
P. HrůzaÚTOK LDF
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství
2008
2010
GAČR
ÚTOK LDF
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
2001
2001
FRVŠ
P. Kupec
ÚTOK LDF
Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)
2014
2014
IGAM. ŠlezingrÚTOK LDF
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
2001
2001
Jiný
P. Kupec
ÚTOK LDF
Funkční integrace struktur lesních porostů19992004eTS VZ
ÚTOK LDF
Historické lesa jako kulturní dědictví
2016
2018
Jiný
J. Fialová
ÚTOK LDF
20052005FRVŠ
ÚTOK LDF
Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)
20052005JinýÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
2005
2005
JinýI. VyskotÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
2005
2005
Jiný
ÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy
20052005
Jiný
ÚTOK LDF
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)2016
--
IGAÚTOK LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území20122012MKJ. FialováÚTOK LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2013
2014JinýJ. FialováÚTOK LDF
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích
2009
2009
IGA
J. SchneiderÚTOK LDF
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGAJ. Schneider
ÚTOK LDF
Iniciace interaktivních vzdělávacích metod na nové naučné stezce bez bariér (010TU Z-4/2015)
2015
2017
Jiný
ÚTOK LDF
2009
2010
JinýL. Ševelová
ÚTOK LDF
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny (401/2009/A/b)
2008
--
FRVŠ
ÚTOK LDF
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
2009
2009
FRVŠ
ÚTOK LDF
Inovace předmětu Landscape recreology
2012
2012FRVŠÚTOK LDF
Klastr CREA Hydro&Energy
2008
--
JinýJ. Kynický
ÚGP LDF
2009
2010
IGA
A. Kozumplíková
ÚTOK LDF
Konference Krajinné inženýrství 2009
20092009
Jiný
J. FialováÚTOK LDF
Konference Rekreace a ochrana přírody2010
2010
JinýÚTOK LDF
Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování1996
--
JinýÚTOK LDF
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
2005
2005
JinýÚTOK LDF
LESCESASPOL -- Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách
2016
--IGAÚTOK LDF
Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových staveb (TA01030412)
2011
2011TAČR
ÚTOK LDF
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží
2012
--NAZVÚTOK LDF
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy vlivem erozních a abrazních procesů v krajině
20162018IGA
ÚTOK LDF
Možnosti řešení biotechnických úprav v krajině
2014
2015
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)2008
2008
IGA
ÚTOK LDF
Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"
2009
2009FRVŠ
ÚTOK LDF
Náplavy na řece Melhavě
2011
2011
Jiný
M. Šlezingr
ÚTOK LDF
Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)2009
2009
IGA
ÚTOK LDF
Nedřevní lesní produkty v České republice
2014
2016SpecifickýJ. FialováÚTOK LDF
Odborná stáž lesnických a krajinných učitelů2011
--
Zahr. vzd.P. Hrůza
ÚTOK LDF
Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech20042005
Akt eTS VZ
P. KupecÚTOK LDF
Ochrana a management unikátních lesních příbřežních ekosystémů
2009
--
Jiný
P. Kupec
ÚTOK LDF
Ochrana nádrží před zanášením2011
--
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině
2010
2013
IGAÚTOK LDF
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek lesních cest.
20102013NAZV
ÚTOK LDF
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací (TA01020326)2011
2014
TAČR
ÚTOK LDF
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011
2013
OP
ÚTOK LDF
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011
--
OPM. ŠlezingrÚTOK LDF
Platforma pro kulturní krajinu
2009
--OPÚTOK LDF
Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
2000
2001
Jiný
ÚTOK LDF
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)
2011--
OP
ÚTOK LDF
Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru
2014
2015
OPK. Holušová
ÚOLM LDF
Podpora zapojení studentů LDF MZLU v Brně do výzkumné činnosti ústavu tvorby a ochrany krajiny v oblasti zpřístupnění lesa a mechaniky zemin.2010--InterníÚTOK LDF
Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody
20102010
Interní
J. Fialová
ÚTOK LDF
Posílení vzdělávací sítě pro evropskou krajinu a hospodaření v lesích
2015
2018Zahr. vzd.J. Fialová
ÚTOK LDF
Posilování sítě evropského lesnického vzdělávání
2014
2016
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
Posouzení biotechnologických aspektů biouhlu jako sorbentu kontaminantů z minerálních hnojiv ve vodních systémech
2016
--
NAZV
L. Koutný
ÚTOK LDF
Posouzení kvality životního prostředí v zemích V42012
2013
Zahr. vzd.
J. Fialová
ÚTOK LDF
2004
2006
JinýÚTOK LDF
Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)
2011
2011
Jiný
ÚTOK LDF
Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
2004
2004
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
Posouzení zatopení hotelu Jana20112011
Jiný
M. ŠlezingrÚTOK LDF
Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání (VaV-SL/640/7/03)
2004
2005JinýÚTOK LDF
Problematika protierozní a protiabrazní ochrany významně ohrožených lokalit
2019
--
IGA
J. DeutscherÚTOK LDF
Projekt Morava III
2000
2002Jiný
ÚTOK LDF
Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy (VaV-SA/650/3/03)20032006
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína2006--JinýP. Kupec
ÚTOK LDF
Projekt stabilizace břehů nádrží2010
2010
NAZV
ÚTOK LDF
Projekt stabilizace břehů za využití armované zemní konstrukce
2010
2010
GAČRJ. Fialová
ÚTOK LDF
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) -- preparation of project proposal (B/CZ0046/1/0013)
2008
2008
Jiný
P. Kupec
ÚTOK LDF
2015
2016
Jiný
ÚOLM LDF
Rekreace a ochrana přírody - finanční náročnost a přínos rekreačních aktivit
2015
2015
JinýJ. Fialová
ÚTOK LDF
Rekreace a ochrana přírody - s člověkem ruku v ruce?
2014
2014
JinýJ. Fialová
ÚTOK LDF
Rudický potok - problematika dnové a břehové eroze
2011
--InterníÚTOK LDF
Řešení dílčího úkolu projektu ev. č. FI-IM3/098 Výzkum a aplikace biotechnologie protierozní stabilizace při rekultivaci svahů vzniklých průmyslovou činností - fáze I. (FI-IM3/098 )20072007
P. HrůzaÚTOK LDF
Sledování změn morfologie revitalizovaného toku a dřevěných částí objektů v korytě s využitím pro environmentální vzdělávání20132014InterníJ. FialováÚTOK LDF
Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů1999--
eTS VZ
ÚTOK LDF
Současné možnosti a perspektiva odbourávání nutrientů a využití v ochraně přírody a krajiny
2004
2004
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
Stabilita svahu- ověření laboratorních výsledků in situ
2012
2013
IGA
ÚTOK LDF
Stabilizace břehů
2010
2010
Jiný
ÚTOK LDF
Stabilizace břehů nádrží jako prvek minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy
2014
2014JinýM. ŠlezingrÚTOK LDF
Stabilizace koryta a břehů Žilůveckého potoka
2011--Jiný
ÚTOK LDF
Stanovení hlavních parametrů vsakovacích schopností půd s kontrastními fyzikálními vlastnostmi se zřetelem na formování odtoku v malých povodích
2012--
IGA
ÚTOK LDF
Stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML Křtiny pomocí měření výšek hladin TLK a UZV čidly na mobilní masce Thomsonova přelivu (45/2011)
2011
2011
IGA
ÚTOK LDF
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)
20122012
IGA
M. Klimánek
ÚGT LDF
Stanovení základních složek vodní bilance lesního mikropovodí ÚTĚCHOV2016
--
IGA
J. Deutscher
ÚTOK LDF
Stezky pro handikapované lidi v zemích V4
2015
2016JinýÚTOK LDF
Stezky pro handikapované v zemích V4
2014
2014
Jiný
J. FialováÚTOK LDF
Stezky pro handikapované v zemích V4
2015
2015
V4
J. FialováÚTOK LDF
Strategie rozvoje pro budoucí inovaci MAS DeStra-LAG
2016--JinýÚTOK LDF
Studie řešení hydrologických vztahů pramenných vývěrů a režimu podzemních vod na území školního lesního podniku Masarykův les Křtin2005
2005
FRVŠ
ÚTOK LDF
Studie současného stavu a návrh opatření v části parku Veselí nad Moravou místně zvané Bažantnice20092009JinýP. Kupec
ÚTOK LDF
STUDIE SPLAVENINOVÉHO REŽIMU ŘEKY MANDAVY2012
2012
JinýM. Šlezingr
ÚTOK LDF
Školení pro Ministerstvo vodních zdrojů v Iráku
2008
2009JinýÚGP LDF
Teaching and Learning in Virtual Learning Environments for Water Management (SK/05/B/F/PP - 177435)
2005
2007
JinýI. ČernekÚTOK LDF
Trávení volného času pylových alergiků
2010
2011
Jiný
ÚTOK LDF
Tvorba multimediálního studijního materiálu "Technologické postupy a materiály uplatňované při realizaci staveb v krajině" (FRVŠ 5/2010)
2010
2010
FRVŠ
ÚTOK LDF
Tvorba průřezového multimediálního studijního materiálu "Stezky pro handikapované"
20142014
RP
J. FialováÚTOK LDF
Udržitelné hospodaření s dešťovou vodou v krajinách V4
2011
--
Zahr. vzd.M. ŠlezingrÚTOK LDF
Udržitelné hospodaření smíšených lesů vrchovin - Toky látek a biogeochemické koloběhy živin (LD14018)
2014
2017
JinýJ. Kulhavý
ÚTOK LDF
Udržitelný management dešťové vody v zemích V4
2012
2014
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
Vliv obsahu diatomových mikrofosiílií na smykové parametry jílu2014
--
IGA
L. ŠevelováÚTOK LDF
Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava
2000
2000JinýÚTOK LDF
Vytvoření multimediální studijní pomůcky "Recreational roads and trails in the landscape" (12/2011)2011
2011
FRVŠ
ÚTOK LDF
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Krajinná rekreologie (FRVŠ 121/2010)
2010
2010
FRVŠ
ÚTOK LDF
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území (FRVŠ 125/2010)
20102010FRVŠJ. Schneider
ÚTOK LDF
Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"2009
2009
FRVŠJ. Fialová
ÚTOK LDF
Využití fluidních popílků pro účelové komunikace se zaměřením na lesní, polní cesty a manipulační plochy (TA03010676)
2013
--
TAČR
ÚTOK LDF
Vývoj zpřístupnění lesa a využití lesní dopravní sítě v Lednicko-Valtickém areálu20042004
FRVŠ
ÚTOK LDF
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí (VaV-SL/8/59/04)
2004
2006
Jiný
P. Kupec
ÚTOK LDF
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí (SL/8/59/04)
20042006Jiný
ÚTOK LDF
Význam Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny pro lokální ekonomiku20152015
IGA
P. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
Vzdělání s přidanou hodnotou v oblasti vodního hospodářství
2014
2014
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
Začleňování staveb do krajiny
2009
2010
Zahr. vzd.
M. ŠlezingrÚTOK LDF
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice
2017
2017
Specifický
J. FialováÚTOK LDF
Zásady metodického postupu při zpracování návrhů ekologicky vhodné péče o ekosystémy říčních koryt nově vzniklých v důsledku povodní2000
2000
JinýP. Kupec
ÚTOK LDF
Zhodnocení lesní dopravní sítě ŠLP ML Křtiny z hlediska rekreačního zpřístupnění pro osoby se sníženou mobilitou (23/2009)2009
2009
IGA
A. Kozumplíková
ÚTOK LDF
Zmírnění dopadů povodní a sucha v podmínkách České republiky se zaměřením na retenci vody v krajině a efektivní využití stávajících a nově navržených protipovodňových opatření
2015
2018
NAZV
ÚTOK LDF
2003
2005
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
Zvýšení rekreační atraktivity území s využitím pozemkových úprav2014
2014
IGAJ. Fialová
ÚTOK LDF
Zvýšení rekreační atraktivity území s využitím pozemkových úprav
2015
--
IGA
ÚTOK LDF
Zvýšení retenční kapacity biotechnických opatření a poldrů použitím "biouhlu" v jejich podpovrchové zóně
2015
2018
NAZV
ÚTOK LDFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutýzrušený