Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 138

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
řešený
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)
2015
2017JinýÚLBDG LDF
řešený
Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu
20102010IGAP. MaděraÚLBDG LDF
ukončený
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)
2006
2006
Jiný
ÚLBDG LDF
řešený
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152017
Jiný
ÚLBDG LDF
řešený
Dendroekologie mediteránního výmladkového dubového lesa rostoucího na Kypru (LDF_VP_2020035)
2020
2021
IGA
P. Maděra
ÚLBDG LDF
obhájený Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka20052006IGAR. Matula
ÚLBDG LDF
obhájený Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)2008
2008
FRVŠ
A. Buček
ÚLBDG LDF
ukončený
Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)
20172017IGAÚLBDG LDF
řešený
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )
2015
--
IGAÚLBDG LDF
řešený
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)
20162016
IGA
R. GebauerÚLBDG LDF
řešený
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)
2013
2015
IGA
ÚZPL LDF
řešený
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd
2016
2018
IGA
R. MatulaÚLBDG LDF
ukončený
Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy20142014
IGA
ÚLBDG LDF
řešený Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)2013--
IGA
ÚLBDG LDF
podaný
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008
--
IGA
P. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
řešený
Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)
2009
--
GAČR
R. ŘepkaÚLBDG LDF
řešený
Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)
2009
2013
NAZVR. ŘepkaÚLBDG LDF
ukončený
hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů
2008
2008
IGA
ÚLBDG LDF
řešený2009
2009
IGA
ÚHÚL LDF
řešený
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF
2010
--
OP
ÚLBDG LDF
řešený
Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)2009
2012
OPP. MaděraÚLBDG LDF
řešený
Implementace vědy a výzkumu do výuky
20122015OPM. Svátek
ÚLBDG LDF
řešený Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)2012
2015
OP
L. JankovskýÚOLM LDF
řešený
Individuální stáž pracovníka ve vzdělávání (NF-CZ07-INP-4-175-2015)
2016
2016
JinýR. GebauerÚLBDG LDF
řešený
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)
2017
2020TAČR
ÚLBDG LDF
řešený
Integrated Farming II (14-ČRA19-01_05)
2019
2021
Jiný
M. DanzerÚLBDG LDF
řešený
Invadovanost lesních a nelesních biotopů neofyty po plošné aplikaci herbicidu na příkladu Národní Přírodní Památky Skalická Morávka
2018
--
IGA
T. Koutecký
ÚLBDG LDF
zamítnutý
Jehličnané dřeviny, vodní režim, půda, minerální výživa, měření transpiračního proudu,
2011
2011
GAČR
ÚLBDG LDF
připravovaný
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (PZ9190036 - Erasmus plus)
2020
--
Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
ukončený2010
2012
JinýA. Kusbach
ÚLBDG LDF
řešený Lesnicko-krajinný vzdělávací kurz v Mongolsku
2019
2019Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
obhájený
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory
2003
2004
Akt eTS VZ
R. GebauerÚLBDG LDF
řešený
Modelování prostorové struktury buku lesního a smrku ztepilého na bázi pozemního šetření a leteckého laserového skenování2018--IGAJ. ŠtykarÚLBDG LDF
řešený
Monitoring vitality lesních ekosystémů vystavených vodnímu stresu k zajištění trvale udržitelného hospodářství v procesu klimatických změn (A/CZ0046/2/0009)2009
2010
JinýÚLBDG LDF
řešený
2009
2010
Jiný
R. Gebauer
ÚLBDG LDF
řešený
Morfologická a genetická variabilita několika domnělých hybridů ostřic (LDF_VP_2015024 )
2015
--IGAJ. MráčekÚLBDG LDF
ukončený Morfologicko-anatomická studie dračince rumělkového (Dracaena cinnabari Balf.) (37/2012)2012
2012
IGA
ÚLBDG LDF
ukončený
Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů (12/2012)
2012
2012
IGA
R. Gebauer
ÚLBDG LDF
řešený Multimediální obrazový atlas dřevin (2760/F4/d)
2008
2008
FRVŠ
S. TicháÚLBDG LDF
řešený
Obnova výmladkového hospodařenı́: cesta k diverzifikaci využitı́ společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů (TL02000314)
2019
2022TAČRM. ŠrámekÚLBDG LDF
ukončený
Obnova výzkumné plochy prof. A. Zlatníka v biosférické rezervaci Východní Karpaty (2518/G4)
2007
--
FRVŠT. KolářÚLBDG LDF
řešený
20192022
Jiný
H. HabrováÚLBDG LDF
řešený
Optimalizace AFLP pro velké genomy nad 70 Gb (11/2013)
2013--IGAÚLBDG LDF
řešený
Participace ČR v globální síti GEM
2019
2023JinýÚLBDG LDF
ukončený
Pěstování potravinových plodin a obnova porostů vlajkových druhů Socotry
2007
2007
JinýP. Němec
ÚLBDG LDF
ukončený
2012
2014
Zahr. vzd.
H. Habrová
ÚLBDG LDF
řešený
Podpora integorvaného programu pro ochranu přírody a rozvoj souostroví Sokotra (UNEP-GEF #5347)
2017
2018
Smluvní výzkum
ÚLBDG LDF
řešený
Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra (22/2015/10)
20152016
Zahr. vzd.
H. Habrová
ÚLBDG LDF
obhájený
Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie (CZ 0001-06)
2007
2007
Jiný
J. Pavliš
ÚLBDG LDF
ukončený Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie
2008
2010
Jiný
J. PavlišÚLBDG LDF
řešený
Podpora terénního výzkumu a zpracování závěrečných studentských prací na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža2019
2019
Zahr. vzd.
P. NěmecÚLBDG LDF
přijatý
Populace vegetativně se šířícího smrku (Picea abies L. Karst.) na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
2009
--IGAÚLBDG LDF
řešený
Populační analýza kadidlovníku Boswellia sacra v oblastech jižního Ománu (SP4181111)
20182019
IGA
H. Habrová
ÚLBDG LDF
řešený
2010
2011
IGAL. Úradníček
ÚLBDG LDF
řešený Porovnanie výskumnej plantáže tíku s tradičnou stredoamerickou plantážou
2016
--
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Projektové webové stránky
2009
--InterníÚIT CP
řešený
      Ústav 414
2013
--
Interní
P. Novák
ÚLBDG LDF
řešený
Prostorová variabilita půdních vlastností přirozených horských smrčin Rumunska: srovnání dvou lokalit s odlišnou disturbanční historií (39/2011)2011--
IGA
ÚLBDG LDF
přijatý Prostorové vztahy dřevin tropického deštného lesa (LDF_VP_2015038)
2015
2015IGA
ÚLBDG LDF
řešený Prostorové vztahy v dřevinném patře a bylinném podrostu jedlového porostu s příměsí buku vzniklého na dřívější pastvině (IGA21/2009LDF)2009--IGAD. Volařík
ÚLBDG LDF
připravovaný
Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevin (TR 460101)
2006
2006
RP
ÚLBDG LDF
řešený
Přirozená regenerace dřeviny Nothofagus antarctica po požáru v Národním parku Torres del Paine, Chile. (LDF_VP_2016003)
2016
2017
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Působení českých vědců v experimentu SBE
2017
2021
JinýM. Svátek
ÚLBDG LDF
řešený
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)
2015
2016Jiný
ÚOLM LDF
ukončený
Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu (ZE 460011)
2006
2007Jiný
ÚLBDG LDF
řešený
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
2019--IGAÚLBDG LDF
řešený2019--
IGA
P. ŠamonilÚLBDG LDF
řešený
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
2019
--
IGA
P. Šamonil
ÚLBDG LDF
řešený
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
2019
--
IGA
P. Šamonil
ÚLBDG LDF
řešený
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
2019
--IGA
ÚLBDG LDF
řešený Rozdíly v anatomických elementech nízkého a vysokého lesa (LDF_VP_2019031)20192020
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Rozšíření aplikace holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie.
2019
2021
Jiný
P. NěmecÚLBDG LDF
přijatý
Rozšíření odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí Východní Afriky a Arábie
2010
2010
Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
ukončený
Rozšiřování odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semi-aridních oblastí Východní Afriky a Arábie
2010
2011
Jiný
ÚLBDG LDF
řešený
Rozvoj a stabilizace komunit farmářů v zóně Kembata Tembaro
2018
2018
Jiný
H. HabrováÚLBDG LDF
řešený
Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku 2015-2017 (CzDA-RO-MN-2014-6-31210)
2015
2018
AKTION
ÚLBDG LDF
řešený
Růst a odezva výmladkových lesů k působení vybraných abiotických stresových faktorů
20192021IGAÚLBDG LDF
ukončený
Růstová odezva dřevin středoevropského temperátního lesa na disturbanční událost ve vazbě na gap dynamiku a vlastnosti jedince a prostředí2013
2013
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Sanace a rekultivace degradovaných půd jako základ udržitelného hospodaření s přírodními zdroji ve vybraném povodí Awassa Zuriya Woreda
2014
2016
JinýP. Němec
ÚLBDG LDF
ukončený
Sledování fenologických a růstových charakteristik buku lesního v souvislosti s vodním provozem a změnou parametrů prostředí
2012
2012
AKTION
ÚLBDG LDF
obhájený Současný stav a trendy vývoje lesů v kulturní krajině (526/03/H036)2003
2007
GAČR
ÚLBDG LDF
řešený
Srovnání metod terénního mapování a DPZ při monitoringu invazních druhů (LDF_VP_2020054 )
20202021
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Srovnání předpokládaného a aktuálního výskytu starobylých výmladkových lesů na jižní Moravě (LDF_VP_2018022)
2018
2019IGAÚLBDG LDF
řešený20162017IGAL. Úradníček
ÚLBDG LDF
podaný Srovnání struktury uměle obnovených a polopřirozených mangrovových porostů na filipínském ostrově Guimaras (LDF_VP_2020057)
2020
2021IGA
ÚLBDG LDF
ukončený
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)
2012
2012
IGA
M. Klimánek
ÚGT LDF
řešený
Starobylé výmladkové lesy, jejich význam a udržitelnost v kulturní krajině (DF13P01OVV015)
2013
2016
MKÚLBDG LDF
řešený
Structure and function of the Quercus-Loranthus complex regarding to potential suppression of the important oak crown killer (GA526/08/1050)20082011GAČR
ÚLBDG LDF
řešený
Struktura populace dračince (Dracaena draco subsp. caboverdeana) na Kapverdských ostrovech (LDF_VP_2018016)
2018
2019
IGA
ÚLBDG LDF
ukončený
Struktura populací a populační dynamika dřevin produkujících gumy a pryskyřice v Amharském regionu, Etiopie (15_2008)2008
2008
IGA
J. Pavliš
ÚLBDG LDF
řešený
Studie hydraulické stavby stromů jako podklad pro stanovení potenciální transpirace (51/2013)
20132013
IGA
R. Gebauer
ÚLBDG LDF
ukončený
Study on diversity of indigenous woody plants and status of soil fertility under the canopies of different exotic plantation forests, in South western Ethiopia (52_2010)2010
2010
IGAJ. PavlišÚLBDG LDF
ukončený
Sukcesní vývoj nivních společenstev po povodni v roce 1997 (2/2008)
2008
2008
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Teoretická a praktická výměna zkušeností v oblasti agrolesnictví s ohledem na ochranu přírody a trvale udržitelné hospodaření (EČ PF 171)
2014
2016
Jiný
ÚLBDG LDF
ukončený
Testace vlastností korku a produkce korkovníku amurského jako alternativního zdroje korku produkovaného v podmínkách České republiky. (414/9510/SV4130181)
2013
2014
Smluvní výzkum
ÚLBDG LDF
řešený
2017
2019
Jiný
ÚLBDG LDF
řešený Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a vodními zdroji jako pilotní model pro rozvoj komunit jižní Etiopie
2010
--
Jiný
ÚLBDG LDF
ukončený Tvorba multimediálních učebních textů pro 5 předmětů z okruhu Všeobecná botanika a Ekofyziologie dřevin (FR470391)2007
2007
FRVŠÚLBDG LDF
ukončený
Upevnění spolupráce mezi Mendelovou univerzitou, NMBU a Norským lesnickým a krajinářským výzkumným ústavem (NF-CZ07-INP-4-247-2015)
2016
2016
Jiný
ÚLBDG LDF
řešený
Uplatnění korkovníku amurského ve stavebnictví (CZ.1.12/2.2.00/32.01605)
20132014JinýM. DanzerÚLBDG LDF
ukončený
Variabilita půd na různých prostorových škálách v přirozeně disturbovaném smrko-jedlo-bukovém pralese (12/2009)
2009
2010
IGA
ÚLBDG LDF
řešený Vliv historického využití krajiny na současný stav lesních geobiocenóz
2008
2008
IGA
ÚLBDG LDF
přijatý
Vliv kompetice vzrostlých stromů na mortalitu a růst sazenic čeledi Dipterocarpaceae v nížinném tropickém deštném lese
2016
--IGAJ. KvasnicaÚLBDG LDF
řešený
Vliv odstranění porostů borovice kleče na níže položené porosty při horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
20082011GS LČRÚLBDG LDF
řešený
2017
2018
IGAÚLBDG LDF
řešený
Vliv spolupůsobení kořenových systémů dřevin a armovaných zemních konstrukcí na stabilitu břehů (GA103/04/0731)
2004
--
GAČRL. ÚradníčekÚLBDG LDF
řešený
Vliv stresu na fyziologii, anatomii xylému a xylogenezi borovice lesní (COST LD13017)
2013
2015
Jiný
J. Urban
ÚLBDG LDF
ukončený
Vliv stupně degradace tropického deštného lesa na dynamiku dřevin
2013
2013IGAM. Svátek
ÚLBDG LDF
řešený
Vliv vodního stresu na hydraulické a mezofylové vodivosti nízkého a vysokého lesa (LDF_VP_2018027)
2018
2019
IGA
J. UrbanÚLBDG LDF
řešený
Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha (LDF_PSV_2018003)
2018
2021
IGAÚLBDG LDF
ukončený
Vodní provoz smrkového polykormonu nad horní hranicí lesa v Hrubém Jeseníku - případová studie redistribuce vody mezi rodičovským a dceřinným jedincem klonálního původu
2011
2011
IGA
ÚLBDG LDF
ukončený Vybavení výukové mobilní laboratoře (3118/2011/A/a)2011
2011
FRVŠ
J. ČermákÚLBDG LDF
řešený
Vyhodnocení současného stavu lesních porostů - podklad pro nové zalesňování zemědělské půdy (2994/2005)
20052005
FRVŠ
R. Mareš
ÚLBDG LDF
řešený
Vyhodnocení úspěšnosti českých zalesňovacích aktivit (2006-2010) a návrh opatření ochrany lesa v národním parku Torres del Paine (LDF_VP_2018015)
2018
2019
IGA
ÚLBDG LDF
přijatý
Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na platformě krajinné ekologie (EE2.3.20.0004)
2011
--
OP
P. Maděra
ÚLBDG LDF
řešený
Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu (EHP-CZ02-OV-1-030-01-2014)
2015
2016
Jiný
ÚLBDG LDF
obhájený
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území (FRVŠ 125/2010)
2010
2010
FRVŠ
ÚTOK LDF
řešený
Vytvoření programového prostředku pro efektivní sběr dat a automatizaci zjištění celkové biomasy u porostů výmladkového původu (TJ02000202)
2019
2021
TAČR
ÚLBDG LDF
řešený
Využití genetických informací v lesnické botanice, fyziologii dřevin, dendrologii a geobiocenologii (12/2010)2010
2012
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie) (SV4140171)2014
2017
Smluvní výzkumÚLBDG LDF
řešený
Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví (IGA 68/2013)
2013
2015
IGA
M. KlimánekÚGT LDF
řešený
Výzkum zdrojů a idikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace
20052011Jiný
ÚLBDG LDF
řešený
Význam horizontálních srážek pro obnovu sezónního mlžného dračincového (Dracaena cinnabari) lesa aridní tropické zóny, Sokotra (LDF_VP_2016019)2016
2017
IGA
P. Maděra
ÚLBDG LDF
řešený Začlenění českých vědců do panevropské výzkumné platformy FunDivEUROPE
2021
--
Jiný
ÚLBDG LDF
řešený Zapojení ČR do projektu SAFE2015
--
Jiný
M. Svátek
ÚLBDG LDF
řešený
Zapojení ČR do výzkumných aktivit European Forest Institute (EFI)2012
--
JinýÚLBDG LDF
řešený
Zavedení holistického managementu krajiny a "Climate Smart Agriculture" v povodí řeky Baso v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie.20162018
Jiný
P. NěmecÚLBDG LDF
řešený Zelené střechy a fasády jako prostředek ke zlepšení tepelné a vodní bilance v industriálním prostoru (TH03030230)20182021
TAČR
ÚLBDG LDF
řešený
Zhodnocení věkové struktury smrkových populací a ověření expozičního efektu na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku (38/2010)
2010--IGAM. Šenfeldr
ÚLBDG LDF
ukončený Zkvalitnění praktické výuky a výzkumné činnosti na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža20172018Zahr. vzd.L. EhrenbergerováÚLBDG LDF
řešený Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)2019
2019
IGAJ. Čermák
ÚLBDG LDF
řešený Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)20192019IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
řešený Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)
2019
2019
IGA
J. ČermákÚLBDG LDF
řešený Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)
2019
2019
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)
2019
2019
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042 )
2019
2019
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)
2019
2019
AKTIONJ. ČermákÚLBDG LDF
řešený
Zlepšení příjmů farem malých a středních farmářů prostřednictvím zavedení integrovaného zemědělství" v Západní provincii Zambie
2018
--
Smluvní výzkumÚLBDG LDFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovanýpřipravovaný
řešený
řešenýukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutýzrušený
zrušený