Ústav geologie a pedologie (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 75

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
řešený Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje. (526/07/1187)2007--GAČRA. KučeraÚGP LDF
řešený Akční plán pro ochranu geodiverzity20192020JinýA. BajerÚGP LDF
obhájený Aktivita kyselé fosfomonoesterázy v půdě horských ekosystémů: vypracování nových metod a jejich aplikace20092009P. FormánekÚGP LDF
řešený Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě2013--IGAA. JanzováÚGP LDF
řešený Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy (TA04020888)2017--TAČRK. RejšekÚGP LDF
obhájený Biologicky přístupné aminokyseliny v půdě pod lučními společenstvy Moravskoslezských Beskyd (GP526/03/D058)20032006GAČRP. FormánekÚGP LDF
obhájený Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník20082012GS LČRD. VavříčekÚGP LDF
ukončený Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá20142014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
obhájený Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
ukončený Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
ukončený Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá20152015Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
ukončený Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II20152015Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
obhájený CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)20032007JinýP. FormánekÚGP LDF
řešený Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu. (15-02453S)20152017GAČRK. RejšekÚGP LDF
ukončený Demonstrace půdních vlastností na vybraných plochách ŠLP pro výuku pedologie20092009InterníA. BajerÚGP LDF
obhájený Difůzní limitace proteolýzy v půdě20132013JinýP. FormánekÚGP LDF
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)20132015IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Fyzikálně - chemické analýzy půdy2016--Smluvní výzkumP. FormánekÚGP LDF
řešený Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (TL02000219)20192021TAČRA. BajerÚGP LDF
řešený Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (DF13P01OVV005)20132016MKA. BajerÚGP LDF
řešený Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce mineralizovaných podzemních vod na chemismus ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního lesa2021--IGAD. JuřičkaÚGP LDF
ukončený Inovace cvičení předmětu Lesnická pedologie (2009 2517 F6 a)20092009FRVŠA. BajerÚGP LDF
obhájený Inovace studijních programů z předmětů geologie a půdoznalství. (243/2000)20002000FRVŠJ. JandákÚGP LDF
obhájený Inovace výuky geologie na MZLU v Brně. (FRVŠ)20032004FRVŠS. JelínekÚGP LDF
obhájený Kalibrace vlhkostních čidel na specifické půdní podmínky v místě instalace čidel20142014Smluvní výzkumP. FormánekÚGP LDF
připravovaný Karbonatity2012--SpecifickýJ. KynickýÚGP LDF
podaný Klastr CREA Hydro&Energy2008--JinýJ. KynickýÚGP LDF
zamítnutý Komplexní metodika návrhu a tvorby tras přírodních trvale udržitelných stezek v ČR.20092010IGAA. KozumplíkováÚTOK LDF
řešený Mikrobiální a enzymatická aktivita půd v uhlíkovém lesnictví (LDF_VP_2017018)20172018IGAJ. VolánekÚGP LDF
ukončený Mineralizace neproteogenních aminokyselin v půdě (10/2011)20112011IGAK. RejšekÚGP LDF
podaný Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží2012--NAZVP. KotáskováÚTOK LDF
ukončený Míra degradace přirozených lesních půd v průběhu posledních 70-ti letech, mimo dosah lokálních zdrojů znečištění20062006IGAJ. HouškaÚGP LDF
řešený Multifunkční protierozní opatření jako součást adaptabilní krajiny (TJ02000265)20192021TAČRM. BalkováÚGP LDF
obhájený Multimediální atlas základních hornin Českého masívu (2418/2006/F6/d)20062006FRVŠV. VranováÚGP LDF
řešený Multimediální atlas základních hornin Západních Karpat a doplnění multimediálního atlasu základních hornin Českého masívu2010--FRVŠP. Pancová ŠimkováÚGP LDF
ukončený Multimediální presentace vybraných studijních lokalit geologického charakteru na území ŠLP Křtiny (F6d 216 /2008)20082008FRVŠA. BajerÚGP LDF
ukončený Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám. (2006 1593 F6 d)20062006FRVŠV. HyblerÚGP LDF
obhájený Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí (1481/2007/F6/d)20072007FRVŠV. VranováÚGP LDF
obhájený Multimediální výuková prezentace "Procesy v půdě" (909/2009/F6/d)20092009FRVŠV. VranováÚGP LDF
obhájený Multimediální výukový materiál pro předmět "Rašeliny, jejich využití a ochrana zdrojů " (1137/2009/F6/d)20092009FRVŠP. Pancová ŠimkováÚGP LDF
obhájený Multimediální výukový průvodce naučnou pedologickou trasou na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (1336/2005/F6/d)20052005FRVŠV. VranováÚGP LDF
přijatý Nové geomodely pro prozkoumání a porozumnění větších hloubek jako zdroje pro high-tech kritické suroviny v alkalických horninách a karbonatitech20152019OPJ. KynickýÚGP LDF
obhájený Nové sloučeniny ve vodorozpustných kořenových exsudátech Ambrosia artemisiifolia kultivované za rozdílných podmínek20142016JinýP. FormánekÚGP LDF
řešený Percepce a hodnocení geodiverzity v kontextu ochrany neživé přírody20182019IGAA. BajerÚGP LDF
řešený Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny (CZ.1.07/2.4.00/31.0032)20122014OPA. BajerÚGP LDF
řešený Půdní mikromorfologie jako inovace pedologických předmětů (2356/2012)20122012FRVŠA. BajerÚGP LDF
řešený Revitalizace ekosystémových jednotek s využitím ekologických přístupů na stanovištích v minulosti antropogenně ovlivňovaných lokalit a extrémních lokalit současnosti (QJ1320040)20132017NAZVD. VavříčekÚGP LDF
řešený Rozšírení současných poznatků o biologicky přístupných aminokyselinách v půde a jejich utilizaci půdními mikroorganismy či kořeny rostlin20102012IGAK. RejšekÚGP LDF
ukončený Stanovení difúzní limitace proteolýzy v půdě vybraných terestrických ekosystémů (413/9510/SV4130141)20132013Smluvní výzkumP. FormánekÚGP LDF
řešený Stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace pro výpočet potenciálního erozního odnosu půdy v lesním prostředí (LDF_VP_2018012)20182019IGAA. BajerÚGP LDF
obhájený Stanovení kvalitativního složení kořenových exsudátů Miscanthus x giganteus v různých fázích růstu20092009IGAP. FormánekÚGP LDF
ukončený Stanovení respirační aktivity půdy za standardních podmínek (413/9510/SV4130441)20132013Smluvní výzkumP. FormánekÚGP LDF
obhájený Stanovení vlivu managementu horských luk na rychlost uvolňování celkového vodorozpustného uhlíku, cukrů a bílkovin z kořenů rostlin20082008P. FormánekÚGP LDF
řešený Stanovení vlivu zvýšené koncentrace CO2 na půdní vlastnosti2009--V. VranováÚGP LDF
ukončený Stanovení vybraných mikrobiálních charakteristik půd (413/9510/SV4130451)20132013Smluvní výzkumP. FormánekÚGP LDF
ukončený Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)20122012IGAM. KlimánekÚGT LDF
řešený Středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068)20092015VCJ. KynickýÚGP LDF
obhájený Studentská vědecká práce:samostatná analýza paleogeografického vývoje ČR (1350/2003/G4/b)20032003FRVŠV. VranováÚGP LDF
řešený Studium zmírnění fytotoxity půd smrkových ekosystémů rozdílného způsobu obhospodařování a věku s důrazem na kořenové exsudáty, rozklad organické hmoty a zpřístupňování živin z jejich zdrojů (55/2013)20132015IGAK. RejšekÚGP LDF
ukončený Škola v lomu20122012JinýL. JánošíkováÚGP LDF
řešený Školení pro Ministerstvo vodních zdrojů v Iráku20082009JinýJ. KynickýÚGP LDF
ukončený Tvorba prezentačního a vzdělávacího panelu o geologii území ŠLP Křtiny20082008InterníA. BajerÚGP LDF
řešený Vědecký výzkum v Mongolsku a Centrální Asii (16072003)20002016Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
podaný Vliv historické imisní zátěže na intenzitu podzolizace v horských smrkových ekosystémech (526/09/1702)2008--GAČRJ. HouškaÚGP LDF
řešený Vliv melioračního vápnění na biochemické vlastnosti půd smrkových monokultur na ekosystémové stanici Rájec-Němčice (Drahanská vrchovina)20162017IGAV. VranováÚGP LDF
řešený Vliv odstranění porostů borovice kleče na níže položené porosty při horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku20082011GS LČRP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Vliv rostlinných hormonů na proteolitickou aktivitu půd2013--IGAK. RejšekÚGP LDF
řešený Vliv vápnění lesních půd na rychlost mineralizace organické hmoty prostřednictvím sledování toku CO2 v laboratorních a terénních podmínkách20172018IGAV. VranováÚGP LDF
řešený Využití nových organominerálních stimulačních přípravků a přirozených organických materiálů k obnově a revitalizaci abioticky i bioticky poškozovaných lesních porostů (TA02020867)20122014TAČRD. VavříčekÚGP LDF
řešený Vývoj nových půdních substrátů na bázi sorbentů živin pro lesnické účely2017--IGAJ. KynickýÚGP LDF
zamítnutý Vývoj půd, paleopůd a ekosystémů v kvartéru na vybraných lokalitách území jihovýchodní a jižní Moravy s využitím půdní mikromorfologie a získaných půdních výbrusů pro inovaci výuky pedologie a geologie.20112011FRVŠK. RejšekÚGP LDF
řešený Vývoj v krasech: lidská společnost a krasové půdy (21/2005-06)20052006JinýK. RejšekÚGP LDF
řešený Zhodnocení současného stavu a návrhu nových možností lesnických rekultivací lomu Mokrá2016--Smluvní výzkumH. CihlářováÚGP LDF
obhájený Změny chemických a fyzikálních vlastností půd, jejich vlivy na kořenové systémy a odezvy v systémech nadzemních (HS 3OS 137)20042004JinýP. Pancová ŠimkováÚGP LDF
ukončený Zpřístupnění geologických informací o ŠLP Masarykův les Křtiny pro studenty (1023/4FR228 F6d)20042004FRVŠJ. HouškaÚGP LDFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený