Ústav geologie a pedologie (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 76

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
řešený
Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje. (526/07/1187)2007
--
GAČR
ÚGP LDF
řešený
Akční plán pro ochranu geodiverzity
2019
2020
Jiný
ÚGP LDF
obhájený
Aktivita kyselé fosfomonoesterázy v půdě horských ekosystémů: vypracování nových metod a jejich aplikace
2009
2009
ÚGP LDF
řešený
Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě
2013
--
IGAÚGP LDF
řešený
Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy (TA04020888)
2017
--
TAČRK. Rejšek
ÚGP LDF
obhájený
Biologicky přístupné aminokyseliny v půdě pod lučními společenstvy Moravskoslezských Beskyd (GP526/03/D058)
2003
2006
GAČRP. Formánek
ÚGP LDF
obhájený
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník2008
2012
GS LČR
ÚGP LDF
ukončený Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚGP LDF
obhájený
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II
2014
2014Smluvní výzkumJ. Kynický
ÚGP LDF
ukončený
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
ukončený
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá
2015
2015Smluvní výzkumÚGP LDF
ukončený Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II
2015
2015
Smluvní výzkum
ÚGP LDF
obhájený
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)
2003
2007JinýP. FormánekÚGP LDF
řešený Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu. (15-02453S)
2015
2017GAČRK. RejšekÚGP LDF
ukončený
Demonstrace půdních vlastností na vybraných plochách ŠLP pro výuku pedologie
2009
2009
Interní
ÚGP LDF
obhájený
Difůzní limitace proteolýzy v půdě
2013
2013
JinýÚGP LDF
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)20132015IGAÚZPL LDF
řešený
Fyzikálně - chemické analýzy půdy
2016
--
Smluvní výzkum
ÚGP LDF
řešený
Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (TL02000219)
2019
2021
TAČRA. BajerÚGP LDF
řešený
Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (DF13P01OVV005)
2013
2016
MK
A. Bajer
ÚGP LDF
řešený
Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce mineralizovaných podzemních vod na chemismus ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního lesa
2021--
IGA
ÚGP LDF
ukončený
Inovace cvičení předmětu Lesnická pedologie (2009 2517 F6 a)
2009
2009
FRVŠ
ÚGP LDF
obhájený
Inovace studijních programů z předmětů geologie a půdoznalství. (243/2000)
2000
2000
FRVŠÚGP LDF
obhájený
Inovace výuky geologie na MZLU v Brně. (FRVŠ)
2003
2004
FRVŠS. Jelínek
ÚGP LDF
obhájený Kalibrace vlhkostních čidel na specifické půdní podmínky v místě instalace čidel2014
2014
Smluvní výzkum
P. Formánek
ÚGP LDF
připravovaný
Karbonatity
2012--
Specifický
J. Kynický
ÚGP LDF
podaný
Klastr CREA Hydro&Energy
2008
--
Jiný
ÚGP LDF
zamítnutý
2009
2010IGAA. KozumplíkováÚTOK LDF
řešený
Metodika laserové difrakční analýzy a charakteristika zrnitostní křivky nivních půd v nivě řeky Svitavy
20202021
IGA
ÚGP LDF
řešený
Mikrobiální a enzymatická aktivita půd v uhlíkovém lesnictví (LDF_VP_2017018)
2017
2018
IGA
J. VolánekÚGP LDF
ukončený
Mineralizace neproteogenních aminokyselin v půdě (10/2011)
2011
2011
IGA
K. Rejšek
ÚGP LDF
podaný
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží
2012
--
NAZVP. Kotásková
ÚTOK LDF
ukončený
Míra degradace přirozených lesních půd v průběhu posledních 70-ti letech, mimo dosah lokálních zdrojů znečištění
2006
2006
IGA
ÚGP LDF
řešený Multifunkční protierozní opatření jako součást adaptabilní krajiny (TJ02000265)
2019
2021TAČRM. Balková
ÚGP LDF
obhájený Multimediální atlas základních hornin Českého masívu (2418/2006/F6/d)2006
2006
FRVŠ
ÚGP LDF
řešený
Multimediální atlas základních hornin Západních Karpat a doplnění multimediálního atlasu základních hornin Českého masívu
2010
--FRVŠP. Pancová Šimková
ÚGP LDF
ukončený
Multimediální presentace vybraných studijních lokalit geologického charakteru na území ŠLP Křtiny (F6d 216 /2008)
20082008FRVŠA. BajerÚGP LDF
ukončený Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám. (2006 1593 F6 d)
2006
2006
FRVŠV. HyblerÚGP LDF
obhájený
Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí (1481/2007/F6/d)
2007
2007
FRVŠ
ÚGP LDF
obhájený
Multimediální výuková prezentace "Procesy v půdě" (909/2009/F6/d)2009
2009
FRVŠ
V. Vranová
ÚGP LDF
obhájený Multimediální výukový materiál pro předmět "Rašeliny, jejich využití a ochrana zdrojů " (1137/2009/F6/d)
2009
2009
FRVŠ
ÚGP LDF
obhájený
Multimediální výukový průvodce naučnou pedologickou trasou na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (1336/2005/F6/d)
2005
2005
FRVŠ
ÚGP LDF
přijatý
Nové geomodely pro prozkoumání a porozumnění větších hloubek jako zdroje pro high-tech kritické suroviny v alkalických horninách a karbonatitech
2015
2019
OPJ. KynickýÚGP LDF
obhájený Nové sloučeniny ve vodorozpustných kořenových exsudátech Ambrosia artemisiifolia kultivované za rozdílných podmínek20142016
Jiný
ÚGP LDF
řešený
2018
2019
IGA
ÚGP LDF
řešený
Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny (CZ.1.07/2.4.00/31.0032)
2012
2014
OP
A. Bajer
ÚGP LDF
řešený
Půdní mikromorfologie jako inovace pedologických předmětů (2356/2012)
2012
2012
FRVŠ
A. Bajer
ÚGP LDF
řešený
Revitalizace ekosystémových jednotek s využitím ekologických přístupů na stanovištích v minulosti antropogenně ovlivňovaných lokalit a extrémních lokalit současnosti (QJ1320040)
2013
2017
NAZV
ÚGP LDF
řešený
Rozšírení současných poznatků o biologicky přístupných aminokyselinách v půde a jejich utilizaci půdními mikroorganismy či kořeny rostlin20102012IGAK. Rejšek
ÚGP LDF
ukončený
Stanovení difúzní limitace proteolýzy v půdě vybraných terestrických ekosystémů (413/9510/SV4130141)
2013
2013
Smluvní výzkum
ÚGP LDF
řešený Stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace pro výpočet potenciálního erozního odnosu půdy v lesním prostředí (LDF_VP_2018012)
2018
2019
IGA
ÚGP LDF
obhájený
Stanovení kvalitativního složení kořenových exsudátů Miscanthus x giganteus v různých fázích růstu
2009
2009
IGA
ÚGP LDF
ukončený
Stanovení respirační aktivity půdy za standardních podmínek (413/9510/SV4130441)
2013
2013
Smluvní výzkum
P. Formánek
ÚGP LDF
obhájený Stanovení vlivu managementu horských luk na rychlost uvolňování celkového vodorozpustného uhlíku, cukrů a bílkovin z kořenů rostlin
2008
2008
ÚGP LDF
řešený
Stanovení vlivu zvýšené koncentrace CO2 na půdní vlastnosti
2009
--
V. VranováÚGP LDF
ukončený Stanovení vybraných mikrobiálních charakteristik půd (413/9510/SV4130451)20132013
Smluvní výzkum
P. Formánek
ÚGP LDF
ukončený
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)
2012
2012
IGA
ÚGT LDF
řešený
Středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068)20092015VCÚGP LDF
obhájený
Studentská vědecká práce:samostatná analýza paleogeografického vývoje ČR (1350/2003/G4/b)
2003
2003
FRVŠ
ÚGP LDF
řešený
Studium zmírnění fytotoxity půd smrkových ekosystémů rozdílného způsobu obhospodařování a věku s důrazem na kořenové exsudáty, rozklad organické hmoty a zpřístupňování živin z jejich zdrojů (55/2013)
2013
2015
IGA
ÚGP LDF
ukončený
Škola v lomu
2012
2012
Jiný
L. JánošíkováÚGP LDF
řešený
Školení pro Ministerstvo vodních zdrojů v Iráku20082009
Jiný
J. Kynický
ÚGP LDF
ukončený Tvorba prezentačního a vzdělávacího panelu o geologii území ŠLP Křtiny20082008InterníA. Bajer
ÚGP LDF
řešený
Vědecký výzkum v Mongolsku a Centrální Asii (16072003)
2000
2016
Smluvní výzkum
J. Kynický
ÚGP LDF
podaný
Vliv historické imisní zátěže na intenzitu podzolizace v horských smrkových ekosystémech (526/09/1702)
2008
--
GAČR
ÚGP LDF
řešený Vliv melioračního vápnění na biochemické vlastnosti půd smrkových monokultur na ekosystémové stanici Rájec-Němčice (Drahanská vrchovina)
2016
2017IGAÚGP LDF
řešený
Vliv odstranění porostů borovice kleče na níže položené porosty při horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
2008
2011
GS LČR
ÚLBDG LDF
řešený
Vliv rostlinných hormonů na proteolitickou aktivitu půd
2013
--
IGA
ÚGP LDF
řešený
Vliv vápnění lesních půd na rychlost mineralizace organické hmoty prostřednictvím sledování toku CO2 v laboratorních a terénních podmínkách20172018IGAV. Vranová
ÚGP LDF
řešený
Využití nových organominerálních stimulačních přípravků a přirozených organických materiálů k obnově a revitalizaci abioticky i bioticky poškozovaných lesních porostů (TA02020867)
2012
2014
TAČR
D. VavříčekÚGP LDF
řešený
Vývoj nových půdních substrátů na bázi sorbentů živin pro lesnické účely
2017
--
IGA
J. KynickýÚGP LDF
zamítnutý
Vývoj půd, paleopůd a ekosystémů v kvartéru na vybraných lokalitách území jihovýchodní a jižní Moravy s využitím půdní mikromorfologie a získaných půdních výbrusů pro inovaci výuky pedologie a geologie.
2011
2011
FRVŠ
ÚGP LDF
řešený
Vývoj v krasech: lidská společnost a krasové půdy (21/2005-06)
2005
2006JinýK. RejšekÚGP LDF
řešený
Zhodnocení současného stavu a návrhu nových možností lesnických rekultivací lomu Mokrá
2016--Smluvní výzkumH. CihlářováÚGP LDF
obhájený Změny chemických a fyzikálních vlastností půd, jejich vlivy na kořenové systémy a odezvy v systémech nadzemních (HS 3OS 137)
2004
2004JinýP. Pancová ŠimkováÚGP LDF
ukončený
Zpřístupnění geologických informací o ŠLP Masarykův les Křtiny pro studenty (1023/4FR228 F6d)
2004
2004
FRVŠJ. Houška
ÚGP LDFLegenda:
Aktivní stavy:podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutý
zrušený
zrušený