Department of Business Economics (FBE) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 37

StateName
From
Until
TypeSupervisorDepartment
ukončený
Analysis of demand elasticity within commodity chain of grains under transformation of the Czech agrarian sector (29/2004)
2004
2004IGADBE FBE
obhájený
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZB. Minařík
FBE
obhájený
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)
2005
2011
TS VZDBE FBE
obhájený
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)
2005
2011eTS VZDBE FBE
obhájený
           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)
2005
2011
eTS VZ
DBE FBE
ukončený
Ekonomic analysis of the rural tourism support benefits for the development of the rural regions (21/2004)
2004
2004
IGADBE FBE
ukončený Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)
2004
2004IGADBE FBE
řešený Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI2014
--
Smluvní výzkum
DBE FBE
řešený
2015
2017
Other
DL FBE
řešený
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)
2003
--
NAZVL. Grega
DBE FBE
řešený
Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji
2012
--
IGA
DBE FBE
řešený
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR
2011
--IGAJ. VavřinaDBE FBE
řešený Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR
2011
--
IGA
D. Martinovičová
DBE FBE
obhájený
Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)
20012001FRVŠP. TomšíkDMA FBE
řešený
Inovativní nástroje Společné zemědělské politiky EU 2014 - 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zemědělské prvovýroby v ČR
2014
--
IGA
J. Vavřina
DBE FBE
řešený
Kvantifikace vlivu produktových inovací na výkonnost malých a středních podniků v České republice
2013
--
IGAM. Beranová
DBE FBE
řešený
Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělství (QF 3275)
2003--NAZVL. GregaDBE FBE
řešený Možnosti a perspektivy ekonomické integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období 2014 - 20202013
--
IGADBE FBE
řešený
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony
2007
2012
I. ŽivělováDBE FBE
ukončený
Multimediální podpora výuky drobného podnikání
2006
--
FRVŠ
J. ZichováDBE FBE
obhájený
Objectification of organic products supply and demand development and possibilities of their influence (QF 3278)
2003
2006
NAZV
DBE FBE
řešený
Odvození nákladových funkcí v malých a středních podnicích
2010
--
IGA
D. MartinovičováDBE FBE
zrušený
Possibilities of the assessment of the effects of market power on price transmission symmetry in commodity chains of agribusiness (GP402/07/P150)
2007
2008
GAČR
DBE FBE
ukončený
Presentation of the quantification results of the environmental benefits of agricluture in the CR (26/2004)
2004--IGADBE FBE
ukončený
Příprava výuky předmětu Agrární politika v anglickém jazyce (FRVS č. 3227/2005)
20052006
FRVŠ
I. LechanováDBE FBE
ukončený
Quantification of the amenity function of agriculture in the region White Carpathians using the Contingent Valuation Method (402/01/D091)
2001
--
GAČR
S. Miškolci
DBE FBE
ukončený
Research of Consumer Behaviour on Food Market in Czech Republic (402/02/P056)
2002
--
GAČRDBE FBE
řešený The impact of finalizing links on formation of agribusiness in the new knowledge economy (GP402/06/P294)2006
2007
GAČR
DBE FBE
ukončený
The position of individual links within beer commodity chain and their impact on price determination under the conditions of Czech Republic (28/2004)
2004
2004
IGAE. Smělíková
DBE FBE
ukončený
The role of purchase, supply and sales companies in connection with the accesion of CR to EU (FRVŠ č. 1297/2003)
2003
2003
FRVŠDBE FBE
řešený Verifikace modelu hodnocení ekonomického efektu inovací v kontextu výkonnosti malých a středních podniků v ČR
2012
--
IGA
DBE FBE
řešený
Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na hodnocení výkonnosti podniku
2011--
IGA
DBE FBE
řešený
Vliv čistého pracovního kapiálu na výkonnost malých a středních výrobních podniků sídlících v ČR
2014
--IGAZ. Motlíček
DBE FBE
řešený Výkonnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby jako ekonomický aspekt zvyšování efektivnosti horizontální integrace podnikatelských subjektů2012--
IGA
DBE FBE
řešený Výkonnost zemědělský podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce 20132013
--
IGAM. BasovníkováDBE FBE
řešený Vymezení determinantů optimalizace financování podniku v jednotlivých fázích jeho životního cyklu
2010
--
IGA
S. RiederováDBE FBE
řešený Vymezení determinantů volby kapitálové struktury MSP v podmínkách ČR
2014
--
IGAS. RiederováDBE FBEKey:
Active states:přijatýaccepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparation
řešený
in progress
podaný
submitted
Inactive states:zrušenýcancelledobhájenýdefended
vyřazený
excluded
neobhájený
not defended
zamítnutý
rejected