Ústav podnikové ekonomiky (PEF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 37

Stav
NázevOdDo
Druh
Garant
Pracoviště
ukončený
Analýza elasticity poptávkových vztahů ve výrobkové vertikále obilí v podmínkách transformace českého agrárního sektoru (29/2004)
2004
2004
IGA
ÚPE PEF
obhájený
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZ
PEF
obhájený      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)20052011TS VZÚPE PEF
obhájený
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)
20052011
eTS VZ
L. Grega
ÚPE PEF
obhájený           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)
2005
2011
eTS VZ
ÚPE PEF
ukončený
Ekonomická analýza přínosů podpory venkovského cestovního ruchu pro rozvoj venkovských regionů (21/2004)
2004
2004
IGAÚPE PEF
ukončený
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)
2004
2004
IGA
J. JánskýÚPE PEF
řešený
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI
2014
--
Smluvní výzkum
ÚPE PEF
řešený
2015
2017
JinýM. RašticováÚPHV PEF
řešený
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)2003--NAZVL. GregaÚPE PEF
řešený
Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji
2012
--
IGA
S. RiederováÚPE PEF
řešený
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR2011
--
IGA
ÚPE PEF
řešený
Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR
2011
--IGAD. Martinovičová
ÚPE PEF
obhájený Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)
2001
2001
FRVŠ
P. TomšíkÚMA PEF
řešený
Inovativní nástroje Společné zemědělské politiky EU 2014 - 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zemědělské prvovýroby v ČR2014
--
IGA
ÚPE PEF
ukončený
Kvantifikace hodnoty krajinotvorné funkce zemědělství v oblasti Bílé Karpaty s využitím metody kontingentního hodnocení (402/01/D091)
2001
--
GAČR
ÚPE PEF
řešený
Kvantifikace vlivu produktových inovací na výkonnost malých a středních podniků v České republice
2013
--IGAM. Beranová
ÚPE PEF
řešený
Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělství (QF 3275)
2003--NAZV
ÚPE PEF
řešený
Možnosti a perspektivy ekonomické integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období 2014 - 2020
2013--
IGA
ÚPE PEF
řešený
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony
2007
2012
I. ŽivělováÚPE PEF
zrušený Možnosti vyjádření vlivu tržní síly na symetrii cenového přenosu v komoditních vertikálách agrobyznysu (GP402/07/P150)
2007
2008
GAČR
ÚPE PEF
ukončený
Multimediální podpora výuky drobného podnikání
2006
--
FRVŠ
J. Zichová
ÚPE PEF
obhájený Objektivizace vývoje nabídky a poptávky po ekologických produktech a možnosti jejího ovlivňování (QF 3278)20032006NAZVI. ŽivělováÚPE PEF
řešený Odvození nákladových funkcí v malých a středních podnicích2010--
IGA
ÚPE PEF
ukončený Pozice a vliv jednotlivých článků výrobkové vertikály výroby piva na cenovou tvorbu v podmínkách České republiky (28/2004)20042004IGAE. Smělíková
ÚPE PEF
ukončený Prezentace výsledků kvantifikace environmentálních přínosů zemědělství ČR (26/2004)
2004
--
IGA
S. Miškolci
ÚPE PEF
ukončený
Příprava výuky předmětu Agrární politika v anglickém jazyce (FRVS č. 3227/2005)
20052006FRVŠ
ÚPE PEF
ukončený
Úloha podniků nákupu, zásobování a odbytu v souvislosti se vstupem ČR do EU (FRVŠ č. 1297/2003)
2003
2003
FRVŠI. LechanováÚPE PEF
řešený Verifikace modelu hodnocení ekonomického efektu inovací v kontextu výkonnosti malých a středních podniků v ČR
2012
--
IGA
M. BeranováÚPE PEF
řešený
Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na hodnocení výkonnosti podniku2011
--
IGA
M. Beranová
ÚPE PEF
řešený
Vliv čistého pracovního kapiálu na výkonnost malých a středních výrobních podniků sídlících v ČR
2014
--
IGA
ÚPE PEF
řešený
Vliv finalizujících článků na formování agrobyznysu v nové ekonomice (GP402/06/P294)
2006
2007
GAČR
E. SmělíkováÚPE PEF
řešený
Výkonnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby jako ekonomický aspekt zvyšování efektivnosti horizontální integrace podnikatelských subjektů2012--IGAJ. VavřinaÚPE PEF
řešený
Výkonnost zemědělský podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce 2013
2013
--IGAÚPE PEF
řešený
Vymezení determinantů optimalizace financování podniku v jednotlivých fázích jeho životního cyklu
2010
--
IGA
ÚPE PEF
řešený
Vymezení determinantů volby kapitálové struktury MSP v podmínkách ČR
2014
--
IGA
S. Riederová
ÚPE PEF
ukončený
Výzkum spotřebitelského chování na potravinových trzích v České republice (402/02/P056)2002--GAČR
ÚPE PEF



Legenda:
Aktivní stavy:podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušený
zrušený