Lesnická a dřevařská fakulta - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 1323

Stav
Názov
Od
Do
Druh
GarantPracovisko
A Dendroecological study in a different management systems of sessile oak forests (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )
20152015IGAR. PokornýÚZPL LDF
Acclimation of spruce and oak seedlings to stress conditions (LDF_VP_2020030 )20202020IGAÚEL LDF
Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje. (526/07/1187)
2007
--
GAČRA. Kučera
ÚGP LDF
Added velue education in water management
2014
2014
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
Akční plán pro ochranu geodiverzity
2019
2020InýA. BajerÚGP LDF
Aktivita kyselé fosfomonoesterázy v půdě horských ekosystémů: vypracování nových metod a jejich aplikace
20092009
ÚGP LDF
Aktivní protiabrazní konstrukce2015
2015
IGAÚTOK LDF
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)
20152017Iný
ÚLBDG LDF
"Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"
2009
--InýŠ. Schneider
ÚN LDF
ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)
2012
2014
TAČR
ÚEL LDF
Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem (OC10040)
2010
2012
RP EK
I. MarkováÚEL LDF
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)
2015
2017
RP EK
ÚEL LDF
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny20132013
Interný
P. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny
2014
2014
IGA
J. Fialová
ÚTOK LDF
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS CAPAS DE CAMINOS RURALES
2012
2013
Iný
L. ŠevelováÚTOK LDF
Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (4130221)20132013D. Šafařík
ÚLDEP LDF
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice
2018
2019
Smluvní výzkumD. Šafařík
ÚLDEP LDF
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)
2008
--
Iný
ÚTOK LDF
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR20182018
Smluvní výzkum
V. KupčákÚLDEP LDF
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
1998
1998
FRVŠ
H. Vavrčík
ÚND LDF
Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )20062006
Iný
V. KupčákÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací
2005
--
Iný
V. Kupčák
ÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku2007
--
InýÚLDEP LDF
Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestory
2008
2008
IGA
LDF
2017
2018
IGA
ÚOLM LDF
Analýza fenologických a růstových fází u smrku ztepilého, buku lesního a modřínu opadavého v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. (FR4606621)
20062007
FRVŠ
LDF
Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena (LDF_VT_2017009)
2017
2018
IGAP. MaděraÚHÚLAG LDF
Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)20172018
IGA
ÚND LDF
Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)2010
--
IGA
Z. KopeckýÚDT LDF
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)20102012IGAR. DudíkÚLDEP LDF
Analýza možností používání CAD systémů a jejich výstupů v oblastech výroby nábytku (10/2005)
2005
2005
IGA
M. Jičínský
LDF
20142014
IGA
M. Kneifl
ÚHÚL LDF
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013
--
IGA
H. VavrčíkÚND LDF
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)
2010
2011
IGAÚND LDF
Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny
2019
--
IGA
P. Hrůza
ÚTOK LDF
2009
2009
IGA
P. Horáček
LDF
2010--IGAA. DejmalÚND LDF
Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS
2011
2011
IGAJ. Suchomel
ÚEL LDF
Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
20132014
MMR
J. Suchomel
ÚEL LDF
Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)
2011
2012IGA
ÚND LDF
20162017IGA
ÚOLM LDF
Analýza role dedicných faktoru ve chrádnutí jasanu vyvolaném Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski ) (LDF_VP_2015019 )
20152015
IGA
R. LongauerLDF
Analýza řezných sil z pohledu lomové mechaniky při quasi-ortogonálním CNC frézování a řezání pilovým kotoučem
2019
2021
IGA
ÚDT LDF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky2020--IGAP. MocováÚND LDF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky2020--IGAP. MocováÚND LDF
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)2015
--
IGAJ. KamlerLDF
Analýza socio-ekonomických dopadov pre podnikateľské subjekty v segmente drevárskych výrobkov v kontexte záujmu o posúdenie prínosov a negatív plynúcich z certifikovanej drevnej suroviny
2018
2019
IGA
ÚLDEP LDF
Analýza softwarových prostředků v nábytkářském průmyslu (47/14)20142015
IGA
K. KrontorádLDF
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--GS LČRP. HlaváčkováÚLDEP LDF
2017
2018IGAÚLDEP LDF
Analýza účinnosti ochranné látky nano-silver proti dřevokazné houbě (Serpula lacrymans)2009
2009
IGAÚND LDF
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce
20162016
Interný
ÚLDEP LDF
2012
2012
IGA
ÚND LDF
2017
2018
IGA
ÚOLM LDF
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky japonského (LDF_VP_2017021)
2017
2018IGAJ. Dvořák
ÚOLM LDF
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)
20132014IGA
ÚLDEP LDF
Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)
20102010
IGA
ÚND LDF
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2018
Specifický
ÚT LDF
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2019
IGAJ. Kadlec
ÚT LDF
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)2013
--
IGAH. VavrčíkÚND LDF
2016
2017
IGA
ÚOLM LDF
2017
2019
IGA
ÚOLM LDF
Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)
2002
2002FRVŠH. Vavrčík
ÚND LDF
2006
2006
FRVŠ
ÚT LDF
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)20182019RPE. Troppová
ÚND LDF
Antropometrie u tělesně postižených dětí ve vztahu na nábytek (32/2010)
2010
--
IGA
ÚN LDF
2014
--
IGAÚLDEP LDF
Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)
2007
2008
FRVŠLDF
Aplikace progresivních technologií souvisejících s obráběním netradičních materiálů20162019
IGA
ÚDT LDF
Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb2006--IGA
LDF
Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě
2013
--
IGA
ÚGP LDF
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)
2014
2014
IGAÚHÚLAG LDF
Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)
2003
--
GS LČR
E. KulaLDF
Arboristické standardy2011--Interný
ÚND LDF
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství
2008
2010
GAČR
T. LibosvárÚTOK LDF
Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries2012
2013
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
2001
2001
FRVŠ
ÚTOK LDF
Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR)
2003
--
Iný
ÚGT LDF
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus
2017
2018
IGA
ÚOLM LDF
Barriers to entrepreneurship in the forestry sector in the Czech Republic (LDF_VP_2017027)
2017
2018
IGAP. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
BE-TAF-1910: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)
2012
--
Iný
ÚEL LDF
BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (SE/830/3/00)
2000
2002
Iný
ÚOLM LDF
2017
--
TAČRK. RejšekÚGP LDF
20052006
Iný
ÚN LDF
2003
2006
MPOP. BruneckýÚN LDF
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)
2003
2005MPOP. BruneckýÚN LDF
Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000 (SP/2d4/59/07 )20072012
Iný
L. JankovskýLDF
Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu
2010
2010IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Biologicky přístupné aminokyseliny v půdě pod lučními společenstvy Moravskoslezských Beskyd (GP526/03/D058)2003
2006
GAČRP. FormánekÚGP LDF
BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (LD 12031)
2012
2016
Iný
L. JankovskýÚOLM LDF
Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)
2014
2014
IGA
M. ŠlezingrÚTOK LDF
Bionický průzkum kreativního využití bambusu. Aplikace bionického potenciálu do desgnu kompozitních materiálů - výrobků2008
2008
IGALDF
Bionomie, fytopatologie a rozšíření Mycosphaerella pini E. Rostrup na lokalitě Březina (IGA 11/2005)2005--
IGA
ÚOLM LDF
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník
20082012GS LČRD. Vavříček
ÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá20142014
Smluvní výzkum
J. KynickýÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II2014
2014
Smluvní výzkum
J. Kynický
ÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkumÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá
20152015Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II20152015
Smluvní výzkum
J. Kynický
ÚGP LDF
carbonatites of metamorohic complexis
2012
--Specifický
ÚGP LDF
Celostátní seminář Biomasa - současná a budoucí energetická základna2006
2006
ÚDT LDF
Celostátní seminář Dřevařský průmysl v ČR - současný a budoucí vývoj průmyslu založeného na bázi dřeva (9502/KS470161)
2007
2007
ÚDT LDF
Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)
2012
2014
OP
ÚND LDF
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)
2005
--
NAZV
ÚEL LDF
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)
2001
2004NAZVÚZPL LDF
2012
--
Iný
ÚEL LDF
Combined Processes of Beech Wood Modification for Floorings -- Influence on Properties, Durability and Health Aspects (79/2013)
2013
2015
IGA
P. RademacherÚND LDF
Comparison of the Czech and German National Forest Programme in terms of Stakeholders' Participation (DBU)
2009
2010
Iný
ÚLDEP LDF
Comparison of water relations in copice, coppice with standards and high forests of Sessile oak stands ( Quercus petraea ) ( 55/2014)20142014IGAR. Pokorný
ÚZPL LDF
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)20062006
Iný
J. PavlišÚLBDG LDF
Creation of geoprocessing tool based on airborne laser scanning data for use in forestry (Brno PhD Talent)
2015
2017Iný
ÚHÚLAG LDF
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)
2017
2020
RP EK
ÚZPL LDF
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (SP/2D1/93/07 )
2007
--
Iný
LDF
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3) (SP/2d1/93/07)
2007
2011
Iný
ÚEL LDF
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)
2003
2007InýP. Formánek
ÚGP LDF
ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK20102011
Iný
ÚN LDF
Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu. (15-02453S)
2015
2017
GAČRK. Rejšek
ÚGP LDF
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152017
Iný
L. ÚradníčekÚLBDG LDF
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu
2019
2021
IGAZ. Patočka
ÚHÚLAG LDF
Dekompozice v horském lese
2007
--
IGALDF
Demonstrace půdních vlastností na vybraných plochách ŠLP pro výuku pedologie
2009
2009
InternýÚGP LDF
Dendroecology of Mediterranean oak coppice woodland growing in Cyprus (LDF_VP_2020035)
2020
2021IGAP. Maděra
ÚLBDG LDF
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka
2005
2006
IGA
ÚLBDG LDF
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR
2015
2017
Iný
ÚOLM LDF
Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR
2019
2019
IGA
ÚOLM LDF
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
--
IGA
ÚND LDF
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
20192019IGA
ÚND LDF
Development of forests and the gene pool of local forest tree ecotypes in Mongolia 2015-2017 (CzDA-RO-MN-2014-6-31210)
2015
2018
AKTION
ÚLBDG LDF
Development of innovated particle board with imprinted density
2014
2014
IGAR. Wimmer
ÚND LDF
Development strategies for future innovative LAGs DeStra-LAG2016--InýJ. Fialová
ÚTOK LDF
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" (GA201/04/0580)
2004
2006
GAČR
ÚM LDF
2007
2009
GAČR
R. MaříkÚM LDF
20102014GAČR
ÚM LDF
Difůzní limitace proteolýzy v půdě
20132013Iný
ÚGP LDF
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)
2008
2008
FRVŠÚLBDG LDF
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)2001
2004
NAZV
ÚEL LDF
DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus. (PostDoc)
2008
2010GAČRÚOLM LDF
Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin
2017
2017
IGA
J. KadavýÚHÚLAG LDF
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
2001
2001
Iný
ÚTOK LDF
Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)
2017
2017
IGAÚLBDG LDF
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)2003
2003
FRVŠ
ÚEL LDF
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)2004
2004
FRVŠ
ÚOLM LDF
Douglaska tisolistá - nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství (QG60063 )20062009NAZV
LDF
Draví roztoči (Acari, Phytoseiidae) ovlivňující populace vlnovníků břízy v Krušnohoří (235/2004)2004
--
FRVŠ
ÚOLM LDF
Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů (QH72075)
2007
2011
NAZV
ÚEL LDF
Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajině (526/03/P051)
2003
2005
GAČR
ÚEL LDF
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)20162017
IGA
ÚZPL LDF
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky
20122014
IGA
M. TomšovskýÚOLM LDF
Dřeviny České republiky (LP0081)
2000
2001
RPLDF
Dřevní houby z rodů Phellinus a Inonotus: taxonomie, ekologie, molekulární fylogeneze, produkce polysacharidů (GC521/07/J039)
2007
--
GAČR
L. JankovskýLDF
1999
2004
VZ
ÚND LDF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )
2015
--
IGAÚLBDG LDF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)
20162016IGAÚLBDG LDF
Dynamika odrůstání přirozené obnovy smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst) v závislosti na porostním světle a na indexu listové plochy mateřského porostu (LDF_VP_2016017)
2016
2017
IGAR. PokornýÚZPL LDF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)
2013
2015
IGA
ÚZPL LDF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
2013
--
IGAR. Pokorný
ÚZPL LDF
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd
2016
2018IGA
ÚLBDG LDF
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )
2014
--
IGAÚZPL LDF
Efekt směsi na vývoj dřevinné skladby, strukturu a biomasu (LD14063)
2014
2017
RP
V. HurtÚZPL LDF
Effects of Cadmium and Lead ions on somatic embryos of Norway spruce and Silver fir - studied by using electrochemical techniques (54/2013)2014
--
IGA
ÚOLM LDF
Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy
2014
2014
IGA
P. Maděra
ÚLBDG LDF
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)
2013
--
IGAÚLBDG LDF
Ekologická stabilita a produkce smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/99/1302)
1999
--
GAČR
P. Kantor
ÚZPL LDF
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)1999
--
NAZV
ÚZPL LDF
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)
2007
2011
Iný
I. VyskotLDF
Ekologické povrchové úpravy (FI-IM4/220)20072009
MPO
D. Tesařová
LDF
2016
2019IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek
2001
2001
F. KalousekÚLDEP LDF
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb2005
2005
IGA
ÚLDEP LDF
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření2008
--
IGA
P. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)
2011
2012
FRVŠ
ÚLDEP LDF
Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva20142014
IGA
ÚND LDF
Elektronické sdílení digitálních prostorových dat na ŠLP "Masarykův les" Křtiny (IGA 1/2005)
2005
2005
IGA
ÚGT LDF
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi
2017
2019
TAČR
I. Marková
ÚZPL LDF
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS2017
2020
GS LČR
K. Houšková
ÚZPL LDF
Energeticka bilance smrkové monokultury a její vztah k produkčním procesům (IGA LDF 10/2013)
2013
2015
IGAI. MarkováÚEL LDF
ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny (COST Action E25)
2001
2005
Iný
ÚEL LDF
Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)20082011GAČR
ÚND LDF
Enzymatická hydrolýza taninu pomocí Aspergillus niger pro zlepšení trvanlivosti bukového dřeva (LDF_VP_2020046)
20202021IGA
ÚND LDF
Establishing bilateral cooperation with Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)2018
2019
InýT. Žid
ÚOLM LDF
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_201843)
2018
2019IGA
ÚOLM LDF
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_2018043)
20182019
IGA
L. Jankovský
ÚOLM LDF
European Forestry Education Network Strenghtening
2014
2016
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)
2007--
Iný
L. Jankovský
LDF
Evaluation of the DOC and DON dynamics in forest ecosystems (P504/12/P492)
2012
2012
GAČR
L. MenšíkÚEL LDF
20132014IGAÚOLM LDF
Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)2009--
GAČR
R. ŘepkaÚLBDG LDF
Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)
2017
--
IGA
ÚND LDF
Experimentální metody popisu chování prvků hudebních nástrojů (37/2006)
20062006IGA
LDF
2011
--
IGAV. GrycÚND LDF
Experimentální stanovení tuhosti spojů voštinových desek v korpusovém nábytku (16/2012)
2012
2012
IGA
K. Krontorád
ÚN LDF
Experimentální zjištění viskoelastických parametrů dřeva při jednoosém namáhání (LDF_VP_2020031)
2020
2021IGAM. Trcala
ÚND LDF
Factors Affecting the Occurrence, Species Diversity and Distribution of Beetles Associated with Polypore Fungi Along the Altitudinal Gradient.20112011GAČR
ÚEL LDF
Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus
2016
--
IGA
D. Palovčíková
ÚOLM LDF
Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie
2015
2015
IGA
LDF
Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.
2010
2010
GAČR
L. PurchartÚEL LDF
Fauna žížal (Lumbricidae) lesních ekosystémů antropogenně narušené oblasti východního Krušnohoří (11/2009)
2009
2009
IGA
E. Kula
ÚOLM LDF
Fenokamery: moderní metoda sledování fenologických fází smrku ztepilého. (LDF_VP_2017048)
20172018IGAI. MarkováÚZPL LDF
Forest Ecosystem Classification in the Intermountain West (100184)
2010
2012
Iný
ÚLBDG LDF
Forest Web (SE06//B/F/PP-161030)
20072009
Iný
A. Skoupý
LDF
FR-TAF-3072: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. Study of type and non-type material housed in the Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)
2013
2013
InýL. Purchart
ÚEL LDF
FR-TI4/139 "Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii"
2012
2014
MPO
ÚT LDF
Fulbright Specialist project #68902016
2016
Iný
ÚO ZF
1999
2004
eTS VZ
P. Kupec
ÚTOK LDF
Funkční UV ochranné nátěrové systémy (2A-2TP1/070)
20072010
MPO
D. Tesařová
LDF
20182021
Iný
ÚN LDF
Furniture Strength Design - Furniture Joints and Construction (Fulbright-Masaryk)
2007
2007
Iný
ÚN LDF
Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)
2000
2004
GAČR
ÚEL LDF
Fyzikálně - chemické analýzy půdy
2016
--
Smluvní výzkum
ÚGP LDF
Fyzikální zkoušky - Kamil Reichel (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010608)
2017
2018
OP
M. Zapletal
ZSTV LDF
Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)2005
--
InýJ. ČermákÚEL LDF
GB-TAF-2039: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)
2012
--
Iný
L. Purchart
ÚEL LDF
Genetická a fyziologická charakterizace dřevokazných hub rodu Ceriporiopsis (GP526/06/P017)
2006
--GAČRM. Tomšovský
LDF
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)
2012
2012
IGA
ÚOLM LDF
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR
2009
2009
Iný
ÚOLM LDF
Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod
2013
2013IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (TL02000219)
2019
2021
TAČR
ÚGP LDF
Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)
2009
2009
IGA
ÚGT LDF
Geographically weighted regression applied to large scale forest inventory (VP_09_2015)
2015
2015
IGALDF
Geometria stromu (kmeňa, konárov), - stanovenie matematickej závislosti pri vetvení stromu
2013
2014
IGA
P. HoráčekLDF
Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)
2011
--
IGAP. Koňas
ÚND LDF
Greenhouse Gas Fluxes and Carbon Sequestration in Floodplain Forests
2015
2017
GAČR
I. Marková
ÚEL LDF
Greenhouse Gas Fluxes and Carbon Sequestration in Floodplain Forests
20162018
GAČR
ÚEL LDF
Hardwood Modification for Exterior Use: Influence of Abiotic and Biotic Factors on Performance during Service Life (LDF_PSV_2016015)2016
2019
IGA
P. Čermák
ÚND LDF
Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)
2009
2013
NAZV
ÚLBDG LDF
Historical Forests as Cultural Heritage20162018InýÚTOK LDF
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M026
2016
--
MK
ÚND LDF
Historické využití dřeva - sběr dat (24/2012)2012
2012
IGAÚND LDF
Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (DF13P01OVV005)20132016MKA. Bajer
ÚGP LDF
Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)
2004
--
Iný
L. Adamčík
ÚEL LDF
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )
2015
--IGAV. Gryc
ÚND LDF
2005
2005
FRVŠ
J. Fialová
ÚTOK LDF
2013
2013
InýL. Menšík
ÚEL LDF
Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní struktury (526/08/P398)
2007
2007GAČRJ. Schneider
LDF
Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)
2005
2005
Iný
ÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
2005
2005
InýI. VyskotÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
2005
2005
Iný
I. VyskotÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy
20052005
Iný
I. VyskotÚTOK LDF
Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EU (SP/2E3/172/07)
2007
2009
Iný
ÚEL LDF
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)2016
--
IGAP. KupecÚTOK LDF
Hodnocení podmínek vzniku eroze na lesní půdě s využitím metod dálkového průzkumu Země (IGA 3/2005)
2005
2005
IGAM. KoželuhÚGT LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2012
2012MKJ. Fialová
ÚTOK LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území2013
2014
InýÚTOK LDF
Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích20072007GS LČR
LDF
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích
2009
2009IGA
ÚTOK LDF
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)
2009
2009
IGA
ÚT LDF
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
2013
2013
IGA
ÚAK AF
Hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících lesní vegetační stupňovitost pomocí geoinformačních systémů. (IGA 33/2010)
2010
--
IGA
T. MikitaÚGT LDF
Hodnocení vlivu hydricko-vodohospodářské funkce lesa a technických vodohospodářských opatření v povodí na zdržení odtoku a transformaci povodňové vlny
2006
2006
FRVŠ
LDF
Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce mineralizovaných podzemních vod na chemismus ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního lesa
2021
--
IGAÚGP LDF
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGA
ÚTOK LDF
Hodnocení změn lesních geobiocenóz v masivu Pop Ivan Maramurešský na trvalé výzkumné ploše prof. A. Zlatníka po 75 letech (IGA 31/2009)20092009
IGA
Z. Hrubý
ÚHÚL LDF
Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)
2006
2008GAČRÚND LDF
Horské lesní ekosystémy a jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní (GA526/02/0851)2002
2004
GAČR
ÚZPL LDF
Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)
2009
--NAZVP. KantorÚZPL LDF
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF
2010
--
OP
P. MaděraÚLBDG LDF
Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)2009
2012
OPÚLBDG LDF
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)
2013
2017
GAČR
M. Tomšovský
ÚOLM LDF
2009
2009
IGAÚOLM LDF
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti2019
--
IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020
IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)2019
2020
IGAZ. PaschováÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)2019
2020
IGA
Z. PaschováÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováÚND LDF
Identifikace akustických parametrů dřev pro výrobu hudebních nástrojů (LDF_VP_2020013)2020
2021
IGA
ÚND LDF
Identifikace stresu a jeho odezvy v lesních ekosystémech (VS96077)
19962000FRVŠE. KlimoLDF
Implementace vědy a výzkumu do výuky
2012
2015
OP
M. SvátekÚLBDG LDF
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island (OS 470481)
2007
2007InýJ. Pavliš
LDF
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island
2007
2007
Iný
ÚLBDG LDF
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
2012
2015
OP
ÚOLM LDF
Individuální stáž pracovníka ve vzdělávání (NF-CZ07-INP-4-175-2015)20162016InýR. Gebauer
ÚLBDG LDF
Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu (LD13020)
2013
2016
Iný
ÚOLM LDF
2011
2011
IGA
LDF
20092013MPOP. BruneckýÚN LDF
Infrastruktura pro full-scale testování konstrukcí moderních dřevostaveb (LDF_TP_2020009)
20202022
IGA
ÚND LDF
Iniciácia interaktívnych vzdelávacích metód na novom edukačnom polygóne bez bariér (010TU Z-4/2015)
2015
2017
InýJ. FialováÚTOK LDF
Innovative Qualifications Framework for Development of ECVET (CZ/13/LLP-LdV/TOI/134010)
2013
2015
Iný
ÚN LDF
Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (INOBIO)
2012
2015
OP
J. DvořákLDF
Inovace cvičení předmětu Lesnická pedologie (2009 2517 F6 a)
2009
2009
FRVŠA. Bajer
ÚGP LDF
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)20172020
TAČR
ÚLBDG LDF
Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa
2007
2008
IGA
J. Kulhavý
ÚEL LDF
Inovace laboratorních cvičení o metody molekulární genetiky (3fr1319/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚOLM LDF
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny (401/2009/A/b)2008
--
FRVŠP. Kupec
ÚTOK LDF
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
2009
2009
FRVŠ
P. KupecÚTOK LDF
Inovace praktické výuky předmětů zabývající se problematikou kvality vnitřního obytného a pracovního prostředí
2019
2019
InternýÚN LDF
2019
2019
Interný
P. Čech
ÚN LDF
Inovace praktických cvičení předmětu Myslivost (2668)2010
2010
FRVŠ
J. DvořákÚOLM LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství
2011
2011
FRVŠ
ÚLDEP LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru
2009
2009
FRVŠ
ÚLDEP LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru
2010
2010FRVŠ
ÚLDEP LDF
Inovace předmětů Finanční řízení, Ekonomika dřevařského podniku a Podniková ekonomika pro studijní obory magisterského studia (337/2011)20102011FRVŠD. Šafařík
ÚLDEP LDF
Inovace předmětu Informační technologie
2009
2011
FRVŠR. Štork
ÚLDEP LDF
Inovace předmětů Informační technologie a Hospodářská informatika (1192/2009/F5/a)
2009
2010
FRVŠ
ÚLDEP LDF
Inovace předmětu Landscape recreology
2012
2012
FRVŠÚTOK LDF
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů a komunikace20082008
FRVŠ
J. LenochÚLDEP LDF
Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví. (1582/F4/a)
2006
2006
FRVŠ
LDF
Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře (FRVŠ)2006--
FRVŠ
LDF
Inovace studijního předmětu "Aplikovaná molekulární genetika" rozšířením praktických laboratorních cvičení2011
2011
FRVŠ
ÚOLM LDF
Inovace studijních programů z předmětů geologie a půdoznalství. (243/2000)2000
2000
FRVŠ
ÚGP LDF
Inovace technického a softwarového vybavení počítačové učebny pro praktickou výuku předmětu Informační technologie, matematických a statistických metod v ekonomii a pro využití počítačových metod při výuce vybraných kapitol matematiky (772/2006)2006
2006
FRVŠ
R. Štork
LDF
Inovace technických a dřevařských disciplin pro vyšší konkurenceschopnost
2012
--
OP
ÚN LDF
Inovace užitných a estetických vlastností čalouněného nábytku se zohledněním požadavků Ecolabel for furniture (OS 470811)
2008
2008P. BruneckýÚN LDF
Inovace výuky geologie na MZLU v Brně. (FRVŠ)2003
2004
FRVŠÚGP LDF
Inovace výuky matematiky v anglickém jazyce na PEF MZLU - multimediální výuka (FRVŠ18/2006)2006
2006
FRVŠ
R. MaříkÚM LDF
Inovační vouchery ve Zlínském kraji (17)
2012
2012
InýÚN LDF
Inovovaná koncepce jednoduchého dřevěného okna a vchodových dveří (ROP-Inovační voucher Olomoucký kraj)
2013
2013
OP
ZSTV LDF
Inquiry of presence of potential virus-like agents in genomes of Dothistroma spp. and Lecanosticta acicola
2020
2021
IGA
L. Botella SánchezÚOLM LDF
2002
2002RPAIS REK
      2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UIS20022002RPJ. ChladilÚN LDF
Integrated Farming II (14-ČRA19-01_05)
2019
2021InýM. DanzerÚLBDG LDF
Interiéry ICV Brno
2008
2008
Iný
M. Kovařík
ÚN LDF
Invadovanost lesních a nelesních biotopů neofyty po plošné aplikaci herbicidu na příkladu Národní Přírodní Památky Skalická Morávka
2018--IGAT. Koutecký
ÚLBDG LDF
2008
2008
IGA
ÚOLM LDF
Jehličnané dřeviny, vodní režim, půda, minerální výživa, měření transpiračního proudu,
2011
2011GAČRJ. Čermák
ÚLBDG LDF
Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (GA526/00/0273)
2000
2000GAČR
LDF
Kalibrace vlhkostních čidel na specifické půdní podmínky v místě instalace čidel20142014Smluvní výzkumÚGP LDF
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (PZ9190036 - Erasmus plus)
2020--Zahr. vzd.ÚLBDG LDF
Klasifikace barevných infračervených leteckých snímků v NP Krkonoše
20042005Akt eTS VZV. ŽidekÚGT LDF
Klastr CREA Hydro&Energy2008--Iný
ÚGP LDF
Klastr českých nábytkářů (OPPP IČO 27695077)2006
2009
Iný
P. Brunecký
ZN LDF
Koloběh uhlíku ve smrkovém porostu -- efekt lesnické fytotechniky jako nástroje k zmírnění účinku globální změny (OC09006)
2009
2011
RP EK
I. Marková
ÚEL LDF
Komparace limitů produkčního potenciálu a stability smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v monokulturách a smíšených porostech při změně klimatických podmínek (IGA 13/2010)2010
2012
IGA
V. HurtÚZPL LDF
Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČR
2007
2008
Iný
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2009
2010
IGA
ÚTOK LDF
Komplexní řešení problematiky chovu jelena sika včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu a navazující části karlovarského regionu
20052008
GS LČR
J. DvořákÚOLM LDF
Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření (JS/2006/2 )
20072007
NAZV
LDF
Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (2838)
2005
2006
FRVŠ
ÚND LDF
Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (G1)
2005
2005
FRVŠ
LDF
Konference Krajinné inženýrství 20092009
2009
Iný
J. FialováÚTOK LDF
Konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010
Iný
ÚTOK LDF
konstrukce a vývoj unikátních plošných kompozitních prvků na bázi dřeva pro podlahy sportovní a divadel (TH02020984)
2018
--
TAČR
ÚDT LDF
Kořenový systém a chřadnutí lesních porostů smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) (QG60060)
2006
2009NAZVO. Mauer
LDF
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu (17/2011)
2011
2011
IGA
J. KamlerÚOLM LDF
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu2011
2011
IGA
J. Kamler
ÚOLM LDF
Kvalitativní teorie řešení diferenčních rovnic (201/01/0079)
2001
2004
GAČRÚM LDF
Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování1996--
Iný
P. KupecÚTOK LDF
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
2005
2005
InýP. Kupec
ÚTOK LDF
Kvantifikace a hodnocení celospolečenských funkcí multistrukturálních lesů (526/07/P462)
2007
2007
GAČR
J. Schneider
LDF
Kvantifikace ekonomických vlivů plynoucích z rekreačního využívání lesních ekosystémů na vybraném lesním majetku20182019
IGA
ÚLDEP LDF
Kvantifikace vlivu vybraného lesního podniku na lokální ekonomiku regionu20162016IGAÚLDEP LDF
2009
2010
Iný
ÚTOK LDF
Laboratoř lasrerového skenování (1060/2013/A/a)
2013
2013
FRVŠ
M. CibulkaÚGT LDF
Laboratoř výuky molekulární biologie v lesnických disciplínách.
2010
2010
RPÚOLM LDF
Learn For Work (2003 B/03/B/F/PP 144.355)20032006
Iný
ÚT LDF
Lecanosticta acicola - genetika populací
2011
2011
IGA
L. JankovskýÚOLM LDF
Leonardo da Vinci2011
--
Iný
P. Kindl
ÚN LDF
Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách
2018
2019
IGAP. Král
ÚND LDF
Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (VZ LDF 2005-2010)
2005
2011
VZ
ÚEL LDF
      Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje (DZ 01)2005
--
TS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
           Etapa 1. Funkční potenciál lužních lesů (01/01)
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                01/01/03 Lesní cestní sítě lužních lesů a jejich rekreační utilizace (01/01/03)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
           Etapa 2. Hodnocení účinnosti revitalizačních opatření a rizik chřadnutí lesa při snížené vitalitě stromů (01/02)
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                01/02/01 Zhodnocení vodního provozu stromů při normálních a stressových podmínkách jako podklad pro cílenou regulaci zavodňování, resp.modifikaci pěstebních opatření (01/02/01)2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                01/02/02 Změny půd. vlhkosti a fyz. poměrů půd po provedení revitalizačních opatření a jejich vliv na vodní provoz stromů v lužním lese (01/02/02)2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
LDF
           Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích (01/03)
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                01/03/02 Kvalita vodních zdrojů (srážky, podzemní voda, voda v tocích) (01/03/02)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                01/03/03 Monografie „Lužní lesy mírného pásma Evropy“ (01/03/03)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                01/03/05 Analýza vlastností mikroklimatu lužních lesů z hlediska obnovy (01/03/05)2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                01/03/06 Hodnocení obnovy přirozené dynamiky vlhkostního režimu půd lužního lesa nivy řeky Dyje (01/03/06)2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                01/03/07 Ekonomické hodnocení procesů a peněžní vyjádření vybraných funkcí lužních ekosystémů (01/03/07)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                01/04/01 Přirozená obnova dubu letního v inundačních a vodou neovlivněných stanovištích lužního lesa (01/04/01)2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                01/04/02 Komplexní vyhodnocení uplatňovaných technologických postupů umělé obnovy dubu letního v lužních lesích (01/04/02)2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                01/04/03 Možnosti uplatnění maloplošných obnovních prvků při obnově dubu letního v lužních lesích (01/04/03)
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/04/04 Přirozená obnova dubu letního slavonského v oblasti lužního lesa (01/04/04)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                01/04/05 Radiační režim porostu a jeho vliv na obnovu lužního lesa (01/04/05)
2005
--
Akt eTS VZLDF
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
                01/05/01 Výzkum biodiverzity lesních geobiocenóz v různých typech lužních lesů (01/05/01)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/05/02 Charakteristika stavu a vývoje nivních geobiocenóz moravských luhů (01/05/02)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí Odry (01/05/04)
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýLDF
           Etapa 6. Ochrana genofondu živočichů a management lovné zvěře (01/06)
2005
--
eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                01/07/02 Vliv věku a stanovištních podmínek na vlastnosti dřeva hlavních hospodářských dřevin lužního lesa (01/07/02)2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                01/07/03 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (01/07/03)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--
eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
                01/08/01 Digitální geodatabáze zájmového území na základě klasifikovaného družicového snímku (01/08/01)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
2007Akt eTS VZÚEL LDF
                01/08/03 Sběr tématických dat, tvorba metadat a návrh postupů krajinného plánování s využitím GIS v lužní krajině (01/08/03)2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                01/08/04 Terénní rekognoskace a mapování objektů podle hlavních zájmových kategorií (01/08/04)
2005
2007
Akt eTS VZ
LDF
2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/08/06 Digitální mapa krajinného pokryvu a její využití v geoinformační podpoře krajinného plánování (01/08/06 )20072007
Akt eTS VZ
J. KulhavýLDF
           Etapa 9. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (01/09)
2006
--
eTS VZÚT LDF
                01/09/01 Energetický audit lesnických technologií (01/09/01)2006
--
Akt eTS VZÚT LDF
                01/09/02 Využití popele z biomasy (01/09/02)
2008
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
TS VZ
ÚEL LDF
2005--eTS VZÚEL LDF
                02/01/01 Stabilita a produkční potenciál smíšených jehličnatolistnatých porostů pahorkatin (02/01/01)
2005
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005--Akt eTS VZÚEL LDF
           Etapa 2. Přestavba smrkových monokultur a její ekonomické dopady (02/02)2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--eTS VZÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
                02/03/02 Obnova smrkové monokultury směřující k přeměně druhové skladby (02/03/02)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé seči (02/03/05)2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005--Akt eTS VZÚEL LDF
                02/03/07 Odraz významných změn prostředí a struktury lesního porostu ve vodním provozu smrku (02/03/07)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny. (02/03/08)
2006
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýLDF
2005
--
eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
                02/04/01 Zhodnocení dopadů abiotických a biotických stresorů na zdravotní stav dřevin, zvláště smrku, v oblasti pahorkatin a vysočin (02/04/01)2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/04/02 Ekofyziologické aspekty stresové zátěže a následné růstové a histologické změny orgánů dřevin (02/04/02)
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/04/03 Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
LDF
                02/04/04 Choroby asimilačního aparátu jehličnanů (02/04/04)2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýLDF
                02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravců (02/04/06)
2008
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML (02/04/07)
2008
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
           Etapa 5. Optimalizace výrobních technologií v lesním hospodářství pahorkatin (02/05)
2005
--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/05/01 Analýza parametrů a souvisejících faktorů provozu výrobních technologií (02/05/01)2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                02/05/02 Determinace vlivu provozu těžkých lesních strojů na půdu a stromy v lesních porostech (05/05/02)
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
                02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevin2008
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 6. Funkční limity lesů v krajině (02/06)
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                02/06/01 Determinace a diferenciace funkčních limitů lesů ve strategii hospodaření (02/06/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                02/06/02 Revitalizační opatření vodních toků, niv a pramenných vývěrů (02/06/02)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                02/06/03 Parametrizace lesní cestní sítě při respektování integrovaných funkcí lesa (02/06/03)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemi (DZ 03)
2005
--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
                03/01/01 Stav a vývoj růstových podmínek smrkových porostů vázaných na klima na území PLO Krušné hory (03/01/01)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
           Etapa 3. Biotičtí činitelé v souvislostech s měnícími se stanovištními podmínkami (03/03)2005--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
                03/03/02 Vymezení druhového spektra, populační dynamiky a významu arachnoentomofauny a drobných obratlovců v podmínkách porostů náhradních dřevin a jejich využití v bioindikaci stanovištních změn v prostředí ustupující imisní zátěže (03/03/02)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                03/03/03 Účinnost dosavadních postupů revitalizace půdního prostředí vápněním na půdní a epigeickou faunu (03/03/03)
2005
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                03/03/04 Sledování vývoje poškozování asimilačního aparátu metodou hodnocení změn u epikutikulárních vosků smrku ztepilého a břízy bělokoré v Krušných horách (03/03/04)
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
                03/03/05 Management zvěře (03/03/05)2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 5. Vodohospodářská účinnost horských lesů z pohledu možností tlumení velkých vod a povodní (03/05)2005--eTS VZÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/05/02 Vyhodnocení projevů eroze metodami DPZ (03/05/02)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                03/05/03 Ověření protipovodňové ochrany v lesnatých povodích (03/05/03)
2005
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
           Etapa 6. Transformace horského lesa v les přírodě blízký (03/06)2005--eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízký (03/06/02)
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
                03/06/03 Podpora prvků spontánních procesů v kulturním lese -- růst a vývoj lesa přípravného a přechodného (03/06/03)
2005
2007Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                03/06/08 Hodnocení změn v obraze lesa na základě opakovaného leteckého snímkování (03/06/08)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                03/06/09 Kambioxylofágní fauna a její role ve stabilitě horského lesa (03/06/09)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (DZ 04)2005--
TS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
                04/01/01 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/01/03 Taxonomie, chorologie a ekologie klíčových a indikačních druhů geobiocenóz (04/01/03)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
                04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochrany (04/01/05)2007--Akt eTS VZJ. Kulhavý
LDF
2005
2007
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
20052005
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
2005
2007
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
           Etapa 3. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (04/03)2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
2006
--
Akt eTS VZÚT LDF
                04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesy (04/03/03)
2008--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
           Etapa 4. Aspekty ochrany lesa a management živočichů (04/04)2005--eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                04/04/02 Ochrana lesa a biodiverzity z hlediska managementu ZCHU (04/04/02)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hub (04/04/04)
2006
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚOLM LDF
2005--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                04/05/02 Renaturalizace celospolečenských funkcí lesů antropicky impaktovaných lokalit NP (04/05/02)
2005
2007
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
                04/05/03 Odezvy antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů území se zvláštním statutem ochrany (04/05/03)2005
2007
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
2005
2007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/06/02 Význam produkce dřeva v managementu ekosystému (04/06/02)2005
2007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005
--
TS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 1. Matematicko-fyzikální model chování dřeva a materiálů na bázi dřeva. Pohyb fyzikálních polí ve dřevě a kompozitech (05/01)
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
2005
2007
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/01/03 Vliv faktorů na akustické vlastnosti materiálů a konstrukcí (05/01/03)
2005
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                05/01/04 Modelování procesu modifikace vlastností dřeva (05/01/04)2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
2007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialů (05/01/06)
2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřeva (05/01/09)
2008
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/01/10)
2009
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
           Etapa 2. Biomechanika stromu. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (05/02)2005--eTS VZ
ÚEL LDF
                05/02/01 Nedestruktivní zjišťování vlastností dřeva (05/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                05/02/06 (05/01/08) Modifikace vlastností dřeva, kompozitních materiálů a nanomateriálů (05/02/06 (05/01/08))
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                05/02/08 Xylogeneze - monitoring tvorby dřeva (05/02/08)
2010
--Akt eTS VZV. GrycÚEL LDF
           Etapa 3. Vlastnosti kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/03)
2005
--eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
                05/03/01 Slisovatelnost vrstvených kompozitních materiálů a profil hustoty (05/03/01)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketováním (05/03/02)
2008--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                05/04/02 Využití elektromagnetické energie při sušení a vytvrzování nátěrových hmot a lepidel (05/04/02)
2005
2007Akt eTS VZÚEL LDF
                05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředí (05/04/03)2008
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisu
2011
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005--Akt eTS VZÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dříví (05/05/03)
2008
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--eTS VZ
ÚEL LDF
                05/06/01 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - frézování (05/06/01)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/06/02 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - řezání (05/06/02)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                05/06/05 Mobilní pásová pila
2008
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 7. Prvky a konstrukce ze dřeva. Energetická diagnostika staveb ze dřeva (05/07)
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 8. Stavebně-truhlářské výrobky (05/08)
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
Les jako ekosystém - multimediální prezentace (2701 /2006)2006
2006
FRVŠÚEL LDF
Les trvale tvořivý ve výuce na LDF (ÚZPL - HÚL - ÚLDEP - ÚLDT) (IRP-B)
2014
--
RPÚZPL LDF
LESCESASPOL -- Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách2016
--
IGA
P. Hrůza
ÚTOK LDF
2015
2018
Iný
O. Holuša
ÚOLM LDF
Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině (QI112A174)
2011
2014
NAZVÚZPL LDF
Lesnické hospodaření v Jizerských horách (02/2002)20032004
GS LČR
ÚEL LDF
Lesnicko-krajinný vzdělávací kurz v Mongolsku
20192019
Zahr. vzd.
J. Šebesta
ÚLBDG LDF
20122012
ÚLDEP LDF
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. (421/9510/SV4120041)
2012
2012
Smluvní výzkumD. Šafařík
ÚLDEP LDF
Lexikon vybraných tropických dřev - multimediální výukové texty (FRVŠ 1328/2003/F4d)
2003
2003
FRVŠ
ÚND LDF
Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚOLM LDF
Mangan jako ovlivnující činitel kvality potravy fytofágního hmyzu (LDF_VP_2015023)
2015
2015
IGA
ÚOLM LDF
Marketingová studie pro společnost ENTRACON TRADE s. r. o. (9503/OS480051)
2008
2008
InýR. Dudík
ÚLDEP LDF
Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)
20122013
Iný
ÚND LDF
Materiálový útlum dřeva (55/2008)
2008
2008
IGA
P. KoňasÚND LDF
Materiály používané k výrobě čalouněného nábytku jako zdroj pachových látek a emisí těkavých organických sloučenin (VOC) v interiéru (IGA 9/2012)
2012
2012IGAP. Čech
ÚN LDF
Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".1999
2008
Iný
P. Kupec
LDF
MECHANICKÁ ODEZVA VĚTVE STROMU NA ZATÍŽENÍ (LDF_VP_2016036 )
20162017
IGA
ÚND LDF
Mechanická stabilita kořenových systémů stromů
2012
2012
IGA
L. PrausÚND LDF
Mechanické a akustické vlastnosti degradovaného dřeva stojících buků (Fagus sylvatica L.) vlivem dřevokazných hub působících bílou hnilobu dřeva
2020
--
IGAJ. Tippner
ÚND LDF
Mechanischer Aufschluss von Laubholz / Mechanická dezintegrace tvrdých dřev" ATCZ21 - HARDIS
2018
--
Iný
J. TippnerÚND LDF
Metoda určení věku mohutných stromů na příkladu dubu letního v Dyjsko-moravské a Oderské nivě (FRVS 1368 G4)
2007
--
FRVŠ
J. Vítámvásová
LDF
Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích (SE/620/2/01)
2001
2003
Iný
LDF
Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebnice
2004
--
FRVŠ
P. MaděraLDF
Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti obhospodařování lesního majetku
2008
2008
NAZVÚLDEP LDF
Metodika jednotného ekonomického informačního systému lesního hospodářství České republiky
20112014NAZVJ. LenochÚLDEP LDF
Metodika laserové difrakční analýzy a charakteristika zrnitostní křivky nivních půd v nivě řeky Svitavy20202021
IGA
A. Bajer
ÚGP LDF
Metodika lesnicky objektivnější a spolehlivější finanční analýzy lesních majetků
2010
2013
NAZV
ÚLDEP LDF
Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových stavebT (TA01030412)
2011
2011
TAČR
ÚTOK LDF
Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS
2012
2012
IGA
J. SuchomelÚEL LDF
20082009
NAZV
ÚLDEP LDF
Metodika speciální finanční analýzy lesních majetků
2007
2007
GAČR
ÚLDEP LDF
"Metodika výchovy priemyselného dizajnéra pre kontinuálne modelovanie a konštruovanie prototypov"
2009
--
Iný
ÚN LDF
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory
2003
2004
Akt eTS VZ
ÚLBDG LDF
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory (GA526/02/0792)
2002
2004GAČRÚT LDF
Metody včasné identifikace, biologie, populační struktura, ochranná opatření a rozšíření karanténního škodlivého organismu Mycosphaerella pini (Dothistroma septospora) a dalších chorob asimilačního aparátu borovic v České republice (QH81039)
20082012ÚOLM LDF
2008
--
VZZ. HavířováÚDT LDF
20102010IGAD. VeselýLDF
Mikrobiální a enzymatická aktivita půd v uhlíkovém lesnictví (LDF_VP_2017018)
2017
2018
IGA
ÚGP LDF
Mikroklima smrkového porostu druhé generace na stanovišti původně smíšených porostů. (526/01/D079)
2001
2004
GAČR
K. KamlerováÚEL LDF
Mikroskopická stavba překližovaných materiálů na bázi dřeva a vliv technologie na jejich stavbu (38/2007)2007
2007
IGAÚDT LDF
Mikrovlnná akcelerace chemických reakcí u látek vpravených do dřeva
2015
--
IGA
A. DejmalLDF
Mineralizace neproteogenních aminokyselin v půdě (10/2011)
20112011IGAÚGP LDF
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží
2012--NAZVP. Kotásková
ÚTOK LDF
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy vlivem erozních a abrazních procesů v krajině20162018
IGA
M. ŠlezingrÚTOK LDF
Míra degradace přirozených lesních půd v průběhu posledních 70-ti letech, mimo dosah lokálních zdrojů znečištění2006
2006
IGAJ. Houška
ÚGP LDF
2007
2011
NAZV
LDF
Modelování environmentálních rizik v prostředí GIS
2007
--
IGA
M. Koželuh
LDF
Modelování prostorové struktury buku lesního a smrku ztepilého na bázi pozemního šetření a leteckého laserového skenování
2018
--
IGA
J. Štykar
ÚLBDG LDF
Modelování rezonanční desky piana a analýza jejího chování metodou konečných prvků (3350)
20052006
FRVŠ
ÚND LDF
Modelování růstu a struktury smíšených lesních porostů - multimediální podpora výuky (2005/312)
2005--FRVŠR. KnottÚEL LDF
Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)
2012
2012
IGA
J. TippnerÚND LDF
Modifikační vliv rozdílné architektury vodivých pletiv na využití dusíku u stromů
2005
--
GAČR
ÚEL LDF
2017
2018
IGA
P. KrálÚND LDF
Mokré sklady kulatiny Hluboká nad Vltavou a Ždírec nad Doubravou. Vyhodnocení provozu a návrh zásad skladování. (projekt č. 27/2007 GS LČR )2007--GS LČRLDF
Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
Monitoring of visitors to the Singletrail Moravian Karst on special purpose roads Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny
2018
2019
IGA
P. Hrůza
LDF
Monitoring of vitality in forest ecosystem exposed to drought to assure sustainable forestry during climate change (A/CZ0046/2/0009)20092010
Iný
ÚLBDG LDF
Monitoring of vitality in forest ecosystem exposed to drought to assure sustainable forestry during climate change (A/CZ0046/2/0009)
2009
2010InýÚLBDG LDF
Monitoring procesu Národního lesnického programu ČR
2009
2009IGA
ÚLDEP LDF
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres
2014
2014
IGA
V. GrycÚND LDF
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres (IGA 42/2014)
20142014IGAV. GrycÚND LDF
Morfologická a genetická variabilita druhu Phytophthora cactorum včetně jeho hybridů v evropském kontextu
2013
--
IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
Morfologická a genetická variabilita několika domnělých hybridů ostřic (LDF_VP_2015024 )
2015
--
IGA
ÚLBDG LDF
Morfologická a molekulární analýza taxonomicky komplikovaného rodu Melanoleuca (Basidiomycota,Tricholomataceae)20122013
Iný
ÚOLM LDF
Morfologická a molekulární studie chroše Inonotus andersonii (Ellis Everhart) Černý v rámci celosvětového rozšíření
2008
2009
IGA
T. Májek
ÚOLM LDF
Morfologicko-anatomická studie dračince rumělkového (Dracaena cinnabari Balf.) (37/2012)
20122012IGAJ. PavlišÚLBDG LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem2019
--
GS LČRR. Ulrich
ÚT LDF
Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu (IGA 27/2010)2010
2012
IGAÚEL LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem (2/219)2019
2020
GS LČRÚT LDF
Možnosti řešení biotechnických úprav v krajině
2014
2015
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
Možnosti užití zoocenózy bezobratlých k bioindikaci relativně trvalých ekologických podmínek smrkových a bukových ekosystémů Moravskoslezských Beskyd
2011
2011
NAZV
E. Kula
ÚOLM LDF
Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů (12/2012)20122012
IGA
ÚLBDG LDF
Možnosti využití elektrického impedančního tomografu pro zjišťování vitality dřevin
2013
--IGA
ÚOLM LDF
Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)
2008
2008
IGA
ÚTOK LDF
Multifunkční protierozní opatření jako součást adaptabilní krajiny (TJ02000265)20192021
TAČR
M. BalkováÚGP LDF
Multifyzikální počítačové simulace ve vybraných úlohách dřevařského inženýrství (IGA 59/2010)2010
2010
IGA
ÚND LDF
Multimediální atlas základních hornin Českého masívu (2418/2006/F6/d)20062006FRVŠV. VranováÚGP LDF
Multimediální atlas základních hornin Západních Karpat a doplnění multimediálního atlasu základních hornin Českého masívu
2010--
FRVŠ
ÚGP LDF
Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (1247/2005/F6/d)
2005
2005
FRVŠLDF
Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (verze 2.0) - rozšíření a doplnění (1600/2007/F6/d)2008
2008
FRVŠ
LDF
Multimediální inovace výuky Oceňování lesa
20092009
FRVŠ
J. Sebera
ÚLDEP LDF
Multimediální obrazový atlas dřevin (2760/F4/d)20082008
FRVŠ
ÚLBDG LDF
Multimediální podpora výuky analýzy dat ( FRVŠ 227/2004)
2004
--
FRVŠK. DrápelaÚHÚL LDF
20092009FRVŠÚM LDF
20082008FRVŠR. MaříkÚM LDF
Multimediální podpora výuky předmětů Dendrometrie II. a Nauka o produkci (FRVŠ 1308/2003)2003
--
FRVŠ
ÚHÚL LDF
Multimediální pomůcka pro pro propjení výuky předmětu obchod s nábytkem a výstavnictví s praxí. (51/2005)
2006
--IGAL. KanickáÚN LDF
Multimediální presentace vybraných studijních lokalit geologického charakteru na území ŠLP Křtiny (F6d 216 /2008)20082008FRVŠÚGP LDF
Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám. (2006 1593 F6 d)2006
2006
FRVŠ
V. Hybler
ÚGP LDF
Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"
2009
2009
FRVŠÚTOK LDF
2009
2009
FRVŠD. PalovčíkováÚOLM LDF
Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí (1481/2007/F6/d)
2007
2007
FRVŠ
V. Vranová
ÚGP LDF
2009
2009
FRVŠ
V. Vranová
ÚGP LDF
Multimediální výukový materiál pro předmět "Rašeliny, jejich využití a ochrana zdrojů " (1137/2009/F6/d)
2009
2009
FRVŠ
P. Pancová Šimková
ÚGP LDF
Multimediální výukový průvodce naučnou pedologickou trasou na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (1336/2005/F6/d)
20052005FRVŠÚGP LDF
Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat2016--InýJ. Kamler
ÚOLM LDF
Nábytkové lepené spoje určené pro použití v exteriéru (LDF_VP_2020058)
2020
--
IGA
J. Stádník
ÚN LDF
Nábytkové lepené spoje v exteriéru (LDF_VP_2018003)
2018
--
IGAÚN LDF
nalýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)2010
2010
IGA
P. Horáček
ÚND LDF
Náplavy na řece Melhavě20112011
Iný
ÚTOK LDF
Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)
2012
2015
InýJ. Tippner
ÚND LDF
2010
2011
Iný
ÚN LDF
Návrh exteriérových nábytkových prvků za použití kompaktního laminátu a dřeva s omezeným užitím konstrukčních kovových spojovacích prvků
2018
2018IGAÚN LDF
Návrh konštrukcie preglejovaných dosiek lepených laminátom z čadičových vlákien
2016
2017
IGAP. Král
ÚND LDF
Návrh lesnických opatření jako nástroj pro snížení škod bobrem evropským (Castor fiber) v hospodářských porostech (LDF_VT_2018007)2018--IGAJ. Kamler
ÚOLM LDF
Návrh metodiky hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů2008
2008
IGA
L. Černušáková
ÚLBDG LDF
Návrh nábytkového prvku s principy trvale udržitelného rozvoje za použití papírové buničiny (LDF_VP_2019009)
2019
2019
IGA
M. Šimek
ÚN LDF
Návrh opatření na zvýšení zaměstnanosti venkovského obyvatelstva v rámci lesnickodřevařského sektoru
2015
--
NAZV
ÚLDEP LDF
Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)
2009
2009
IGA
ÚTOK LDF
Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko
20072007
Iný
J. Schneider
LDF
Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzity (TA02020700)
2012
2012
TAČRJ. Kulhavý
ÚEL LDF
2008
2008
IGAP. Horáček
LDF
Návrh využití alternativního zpracování dat dálkového průzkumu Země prostřednictvím volně šiřitelného GIS GRASS
2005
--FRVŠ
ÚGT LDF
Nedřevní lesní produkty v České republice20142016
Specifický
J. FialováÚTOK LDF
Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)20142017TAČR
ÚND LDF
Nelineární materiálový model mechanického chování dřeva za různých vlhkostních a teplotních podmínek (LDF_TP_2019015)
2019
2022
IGA
M. BrabecÚND LDF
Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)
2016
2016IGA
ÚND LDF
2005
2006
MPOP. BruneckýÚN LDF
New geomodels to explore deeper for High-Technology critical raw materials in Alkaline rocks and Carbonatites
2015
2019
OP
ÚGP LDF
20072011
NAZV
M. Kneifl
LDF
Nízký les jako biologická a produkční alternativa budoucnosti v České republice (LD15117)
2016
2017
RP
ÚZPL LDF
Nová generace úložného nábytku (63/13)2013
2015
IGAÚN LDF
Nová generace úložného nábytku (63/14)2014
2014
IGA
ÚN LDF
Nová metodika ověření přesnosti a spolehlivosti měření a kubírování dříví harvestory
20162017
IGA
T. Zemánek
ÚT LDF
Nové přístupy při určování řezných odporů (22/2013)
20132013
IGA
Z. Kopecký
ÚDT LDF
Nové sloučeniny ve vodorozpustných kořenových exsudátech Ambrosia artemisiifolia kultivované za rozdílných podmínek2014
2016
InýP. Formánek
ÚGP LDF
Novel wood-based sandwich composite with interlocking iso-grid core and grooved face bonding (LDF_VP_2015007 )
20152015IGAR. Wimmer
ÚND LDF
Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)
2015
--
IGA
J. TippnerÚND LDF
Numerická analýza plné vazby krovu s vloženým plátovým konstrukčním spojem využívaným při sanacích historických objektů
2014
--
IGA
J. TippnerÚND LDF
Numerická simulace pohybu fyzikálních polí v rezonanční desce klavíru (5/2005)
2005
2006
IGA
ÚND LDF
Numerické simulace pohybu vody a tepla ve dřevě během sušení (LDF_VP_2018004)
2018
2019
IGA
M. TrcalaÚND LDF
Numerický model kontinuálního lisování
2008
2008
IGAÚND LDF
Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích (SE/620/2/97)19972000InýV. Tesař
LDF
Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích (ZZ/620/2/97)
1997
2000
Iný
LDF
Obnova imisních holin smrkem ztepilým (Picea abies [L.] Karst.) na horní hranici 7. lesního vegetačního stupně
2007
--
IGA
LDF
Obnova výmladkového hospodařenı́: cesta k diverzifikaci využitı́ společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů (TL02000314)
2019
2022
TAČR
ÚLBDG LDF
Obnova výzkumné plochy prof. A. Zlatníka v biosférické rezervaci Východní Karpaty (2518/G4)2007--
FRVŠ
ÚLBDG LDF
Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa (01/06/07)
2005
2011
Akt eTS VZ
J. SuchomelÚEL LDF
Occurrance and spreading of forest fires in relation to the quantities of wood residue in the stands after the harvest (7/2014)
2014
2014
IGAR. Klvač
ÚT LDF
Occurrence of possible mycoviruses infecting Heterobasidion annosum s.l. in the Czech Republic (LDF_VP_2019034)
2019
2020
IGA
ÚOLM LDF
Odborná stáž lesnických a krajinných učitelů
2011
--
Zahr. vzd.P. HrůzaÚTOK LDF
Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech20042005
Akt eTS VZ
ÚTOK LDF
Ochrana awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny2019
2022
InýÚLBDG LDF
Ochrana nádrží před zanášením
2011
--
Zahr. vzd.
M. Šlezingr
ÚTOK LDF
Ochrana velkých šelem v dlouhodobé perspektivě: propustná krajina, trvalá udržitelnost
2011
--
Iný
M. Kutal
ÚEL LDF
Ochranná opatření proti Mycosphaerella pini E. Rostrup včetně sledování bionomie tohoto druhu. (3184/2005)
2005--FRVŠM. BednářováÚOLM LDF
Olfactometrické posouzení emisí čalounických materiálů v závislosti na množství emitovaných emisí (43/2011)
2011
2011
IGA
D. TesařováÚN LDF
Optimalizace AFLP pro velké genomy nad 70 Gb (11/2013)
2013
--
IGA
J. Mráček
ÚLBDG LDF
Optimalizace automatizovaných metod tvorby map krajinného pokryvu na základě kvalitativně odlišných vstupních dat (IGA 34/2012)
2012
2012
IGA
ÚGT LDF
20082010GS LČR
ÚT LDF
Optimalizace digitálního modelu terénu pro potřeby lesnických disciplín (IGA 54/2006)
20062006IGAM. KlimánekÚGT LDF
Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině
2010
2013
IGA
ÚTOK LDF
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců v ČR. (IBS6093003)2000
2004
Iný
J. Feuereisel
ÚOLM LDF
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců (S6093003)
1999
--GAČR
ÚOLM LDF
Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek
2016
2019
GS LČR
ÚOLM LDF
Optimalizace konstrukce a CNC technologie výroby ozubového spoje (IG490411)
2009
2009
IGA
M. Šimek
ÚN LDF
Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany. (04/04/01)
2005
--
Akt eTS VZP. Čermák
ÚOLM LDF
2010
2010
IGA
P. KrálLDF
Optimalizace mikrovlnné plastifikace v rámci procesu zhušťování dřeva
20142014
IGA
A. Dejmal
ÚND LDF
Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích. (QI102A085)
2010
--
NAZV
ÚZPL LDF
Optimalizace postupů odhadu výţivné hodnoty potravy pro volně ţijící přeţvýkavce (52/2012)
2012
2012IGAÚOLM LDF
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek lesních cest.
2010
2013
NAZV
ÚTOK LDF
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací (TA01020326)
2011
2014
TAČRL. Ševelová
ÚTOK LDF
Optimalizace procesů výroby dřevěných konstrukčních prvků (5/2010)
2010--
IGA
ÚDT LDF
Optimalizace spotřeby energie staveb na bázi dřeva se zřetelem na stavebně -- truhlářské výrobky (IGA 56/2013)2013
--
IGA
J. KlepárníkÚDT LDF
Optimalizace technologie GPS pro přesné zaměření výzkumných ploch
2008
2008IGAT. MikitaÚGT LDF
Optimalizace umělé obnovy lesa v České republice (QJ1520080)
2015
2018NAZV
ÚZPL LDF
Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy (LUH12-15)
2012
2015NAZV
ÚEL LDF
Optimalizace výroby krátkého kusového dříví (LDF_VP_2017036)
2017
2018IGAO. WassermandlLDF
Optimalizace výroby nanočástic oxidů kovů pro využití na moření a UV stabilizaci dřeva. (TG02010074)
2018
--
TAČR
P. PařilÚND LDF
Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech (QJ1530298)20152017
NAZV
ÚZPL LDF
Optimalizace zastoupení modřínu ve smíšených porostech pahorkatin (FRVŠ 231G4)
2004
2004
FRVŠ
V. Hurt
ÚZPL LDF
OPVK Akademie
20122015
OP
K. Drápela
ÚHÚL LDF
Organizace mezinárodní vědecké konference "Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století" (IGA č. 18/2004)2004
2004
IGAP. KantorÚZPL LDF
Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin2013
2013
IGA
ÚND LDF
Ověření možných metod preventivní ochrany dřevin před škodami působenými bobrem evropským (Castor fiber)
2007
--
FRVŠ
LDF
Ovipoziční preference, výběr potravy a vývoj vybraných druhů fytofágního hmyzu při diferencovaném obsahu dusíku v potravě
20082008
IGA
A. Pešlová
ÚOLM LDF
Ovlivnění mikroklimatu výsadby smrku ztepilého pokusnými minisférami (F 1001/1998)1998
1998
FRVŠ
ÚEL LDF
Ovlivnění tvorby kořenového sytému buku lesního (Fagus sylvatica L.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.) exogenní aplikací auxinoidů (426/1023/4FR240)
2004
--
FRVŠ
LDF
Participace ČR v globální síti GEM
2019
2023
InýM. SvátekÚLBDG LDF
Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko
2017
2019GS LČR
ÚHÚLAG LDF
20182019
IGA
ÚGP LDF
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011
2013
OP
ÚTOK LDF
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011
--
OP
ÚTOK LDF
Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)
2015
2018
Smluvní výzkum
ÚZPL LDF
Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR (QI112A172)
2011
2014NAZVÚZPL LDF
Pěstění pionýrských dřevin – bříza na živném stanovišti po alochtonních smrčinách (SP418121)
2018
2020
IGA
ÚZPL LDF
Platform for intercultural management (CZ.1.7./2.4.00/17.0025)20112014
OP
DLDF LDF
Platforma pro kulturní krajinu2009--
OP
ÚTOK LDF
Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny (CZ.1.07/2.4.00/31.0032)20122014OPA. Bajer
ÚGP LDF
Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů
2012
2014
OPÚOLM LDF
Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin (CZ.1.07/2.4.00/17.0023)2011--
OP
P. Čermák
ÚOLM LDF
Počítačová podpora výuky matematiky pomocí volně šiřitelného software (FRVŠ 131/2010)
2010
2010
FRVŠ
ÚM LDF
2008
2008
FRVŠ
LDF
Počítačové simulace vázaného teplotního, vlhkostního a deformačního pole ve dřevě (7/2011)
2011
2011
IGA
P. Koňas
ÚND LDF
Podíl makromycetů na dekompozici dřevní hmoty v podmínkách přirozených lesních ekosystémů (GA526/99/P046)
1999
2001
GAČR
LDF
Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku2000
2001
Iný
P. Kupec
ÚTOK LDF
20122014Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
2012
2012
InýM. Ernst
ÚOLM LDF
Podpora interaktivní výuky předmětů vyučovaných na Ústavu ochrany lesů a myslivosti. (FRVŠ 1331/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚOLM LDF
Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra (22/2015/10)20152016
Zahr. vzd.
H. Habrová
ÚLBDG LDF
Podpora lesnického vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie
20172018InýO. HolušaÚOLM LDF
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)
2011
--
OP
ÚTOK LDF
Podpora prezentace výsledků tvůrčí práce studentů ve výuce předmětů ochrany lesa (IN4140471)
2014
2014
Interný
ÚOLM LDF
Podpora prostorového rozhodování v lesích ohrožených abiotickými faktory (IGA 22/2010)
2010
2012
IGAÚGT LDF
Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii2013
2013
Iný
I. Zdráhal
ÚLDEP LDF
Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie (CZ 0001-06)
2007
2007InýÚLBDG LDF
Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie
2008
2010
Iný
ÚLBDG LDF
Podpora terénního výzkumu a zpracování závěrečných studentských prací na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža20192019
Zahr. vzd.
P. NěmecÚLBDG LDF
Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace - NeoCartoLink
2012
2014
OP
I. OstřížkováÚGT LDF
Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru
2014
2015OP
ÚOLM LDF
2010
--
Interný
L. ŠevelováÚTOK LDF
Pohraniční obec - Grenzdorf (Čes.-něm. fond budoucn.)
2002
2003
Iný
ÚGT LDF
Populace vegetativně se šířícího smrku (Picea abies L. Karst.) na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku2009--
IGA
ÚLBDG LDF
Populační analýza kadidlovníku Boswellia sacra v oblastech jižního Ománu (SP4181111)
2018
2019IGA
ÚLBDG LDF
Porovnání produkce a růstu korkovníku amurského (Phellodendron amurense Rupr.) s dubem korkovým (Quercus suber L.) (14/2010)20102011IGA
ÚLBDG LDF
Porovnanie výskumnej plantáže tíku s tradičnou stredoamerickou plantážou
2016
--
IGA
P. MaděraÚLBDG LDF
Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010
Interný
ÚTOK LDF
Posouzení biotechnologických aspektů biouhlu jako sorbentu kontaminantů z minerálních hnojiv ve vodních systémech
2016
--
NAZV
ÚTOK LDF
Posouzení kvality povrchové úpravy nášlapné plochy dřevěné podlahy sportovní haly
2017
2017
Smluvní výzkum
D. Tesařová
ÚN LDF
Posouzení kvality povrchové úpravy nášlapné plochy dřevěné podlahy sportovní haly2018
--
Smluvní výzkumD. Tesařová
ÚN LDF
2004
2006
InýP. Kupec
ÚTOK LDF
Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)
2011
2011InýM. Šlezingr
ÚTOK LDF
Posouzení vlivu pojezdu forwarderu Novotný na prostředí, zejména na půdu. (2012/036)
2012
2012
ÚT LDF
Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
2004
2004
Iný
P. Kupec
ÚTOK LDF
Posouzení zatopení hotelu Jana2011
2011
Iný
ÚTOK LDF
Posuzování mikroklimatických podmínek a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí dřevostaveb
2015
--
IGA
K. KrontorádÚDT LDF
Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (LDF_VT_2018002)
2018
2019IGA
ÚN LDF
      Materiály používané k výrobě čalouněného nábytku jako zdroj pachových látek a emisí těkavých organických sloučenin (VOC) v interiéru (IGA 9/2012)
2012
2012
Specifický
ÚN LDF
      Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (IGA_VT_2018)2018
2019
Interný
ÚN LDF
      Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (LDF_VT_2018002 )
2018
2019
IGA
ÚN LDF
Potenciál strukturálních změn udržitelného lesnictví a zpracování dříví (QK1820358)
2018
2020
NAZVÚLDEP LDF
Potravní ekologie dravců ve Chřibech z pohledu biologické ochrany lesa. (21/2008)
2008
2008
IGA
ÚOLM LDF
Potravní ekologie rysa ostrovida v Západních Karpatech
2013
2013
IGA
ÚEL LDF
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber, L.) a jeho závislost na charakteristice biotopu (40/2006)
2006
--
IGALDF
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber) v zemědělské krajině (LDF_VP_2018026)2018
2019
IGA
ÚOLM LDF
Použití metody monitoringu trusu jako nástroje pro odhad početnosti a distribuce prasete divokého.
2012
2012IGAR. PlhalÚOLM LDF
Použití technologie stromové injektáže v rámci obrany cenných dřevin vůči závažným patogenním agens.
20172018
IGA
L. Jankovský
ÚOLM LDF
Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les
2007
2007Iný
LDF
preklad normy en 527-22005
2005
Iný
J. PacovskýÚN LDF
      Překlad normy EN 527-320052005InýJ. Pacovský
ÚN LDF
Prezentace nejnovějších výsledků a publikace metodiky průzkumů dřevěných konstrukcí zabudovaných v historických objektech
2007
--
Iný
LDF
Problematika kvality vnitřního prostředí dřevostaveb (14/2012)2012
2012
IGA
ÚN LDF
Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice
2007
2007
GS LČR
LDF
Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání (VaV-SL/640/7/03)2004
2005
Iný
ÚTOK LDF
Problematika protierozní a protiabrazní ochrany významně ohrožených lokalit2019--
IGA
J. DeutscherÚTOK LDF
Prodloužení české tisícileté dubové letokruhové chronologie (GA18-11004S)
2018
2020
GAČR
M. Rybníček
ÚND LDF
Produkce a ekologická stabilita smíšených lesních porostů se smrkem v pahorkatinách - analýza konkurenčních vztahů dřevin (GA526/00/P059)
2000
2002
GAČRP. JelínekLDF
Produkce a ekologická stabilita smíšených lesních porostů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/96/0649)1996
1998
GAČR
P. Kantor
LDF
Produkce dřevní hmoty smrkového porostu s různými variantami pěstební výchovy (66/2013)
2013
2013IGAÚZPL LDF
Produkční a ekonomické možnosti přípravných porostů (LDF_VT_2015004 )
2015--
IGA
A. MartiníkÚZPL LDF
Produkční potenciál a stabilita smíšených lesních porostů ve 2., 3. a 4. lesním vegetačním stupni jako podklad pro optimalizaci cílové skladby dřevin (GA526/03/1485)
2003
2005
GAČRP. Kantor
ÚZPL LDF
Produkční potenciál borovice vejmutovky
2011
2011
IGAR. Knott
ÚZPL LDF
Produkční potenciál borovice vejmutovky
2011
2011
IGA
ÚZPL LDF
Prognóza vývoje lesního hospodářství České republiky do roku 2030
2015
--NAZVV. ValaÚLDEP LDF
2006
2006InýÚLDEP LDF
progresivní konstrukce a řízení sušáren pro těžko sušitelné dřeviny včetně exotických2018
2019
TAČRK. Krontorád
ÚND LDF
Projekt Morava III
20002002InýP. Kupec
ÚTOK LDF
Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy (VaV-SA/650/3/03)
2003
2006InýÚTOK LDF
Projekt posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvětšení stability břehů údolních nádrží se zaměřením na prevenci vzniku a rozvoje břehové abraze (GA103/01/0063)
2001
2003
GAČR
LDF
Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína2006
--
Iný
P. KupecÚTOK LDF
Projekt stabilizace břehů nádrží
2010
2010
NAZVM. Šlezingr
ÚTOK LDF
Projekt stabilizace břehů za využití armované zemní konstrukce
2010
2010
GAČR
ÚTOK LDF
Projektové webové stránky
2009--InternýI. VyskočilÚIT CP
      Ústav 411
2012
--
Interný
ÚGT LDF
           Diskové úložiště pro výměnu dat s jinými univerzitami2012--InternýP. BaloghÚGT LDF
      Ústav 4142013--
Interný
P. Novák
ÚLBDG LDF
      Ústav 491
2012
--
InternýDLDF LDF
           Akademie2013--InternýDLDF LDF
           Design nábytku
2013--
Interný
DLDF LDF
           Inobio
2012
--
Interný
DLDF LDF
2013
--
Interný
DLDF LDF
2013
--
Interný
P. NovákDLDF LDF
Proměnlivost hustoty tlejícího dřeva smrku a buku v průběhu dekompozice2015
2015
IGA
LDF
Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)20112014OPL. ZejdováÚGT LDF
Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)20112014
OP
ÚGT LDF
Propojení mapového serveru ŠLP "Masarykův les" Křtiny se svobodným GIS GRASS umožňující on-line analýzu (IGA 49/2006)
2006
2006IGAJ. Čepický
ÚGT LDF
Prostorová a věková struktura pařezin v NP Podyjí: pokus o datování skutečného stáří pařezin (11/2010)2010
2010
IGA
LDF
Prostorová variabilita půdních vlastností přirozených horských smrčin Rumunska: srovnání dvou lokalit s odlišnou disturbanční historií (39/2011)
2011
--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
Prostorové vztahy dřevin tropického deštného lesa (LDF_VP_2015038)
2015
2015
IGA
ÚLBDG LDF
Prostorové vztahy v dřevinném patře a bylinném podrostu jedlového porostu s příměsí buku vzniklého na dřívější pastvině (IGA21/2009LDF)
2009--
IGA
ÚLBDG LDF
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests)
2009
--InýP. Kupec
ÚTOK LDF
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) -- preparation of project proposal (B/CZ0046/1/0013)
2008
2008
Iný
ÚTOK LDF
Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem (TH 03010007)
2018
2021
TAČR
ÚT LDF
Prototyp mobilního přístupu ke geoprostorovým datům s využitím technologií a rozhraní Apple iPhone
2009
2009
IGAÚGT LDF
Průběh sekundární sukcese v tropických lesích západní Amazonie se zřetelem na dynamiku kořenových systémů stromů (GA526/99/P044)
1999
2001
GAČR
LDF
Průzkum mezi uchazeči o studium (TR480061/1105/491)
2008
2008
RP
M. ČermákDLDF LDF
2012
2016
NAZV
ÚEL LDF
Překlad normy CSN EN 581-1
2006
2006InýJ. Pacovský
ÚN LDF
Překlad normy ČSN EN 716-1 - Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky
2008
--
Iný
ÚN LDF
Překlad normy ČSN EN 716-2 - Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody2008--InýÚN LDF
Přenos tepla v dřevěné konstrukci se vzduchovou kavitou (19/2014)
20142014IGAÚND LDF
Příklady aplikace funkčně integrovaného hospodaření v principech pěstění lesů vybraných hospodářských souborů ČR (10234FR323)20052005FRVŠLDF
Příprava a zavedení předmětu "Forest Management and Marketing"
2009
2009
FRVŠ
ÚLDEP LDF
Příprava a zavedení předmětu "Obchod se dřívím a dřevařskými výrobky" (3187/2011/F5/b)
2011
2011
FRVŠÚLDEP LDF
Příprava a zavedení předmětu "Public relations" (FR480271)
2008
2008
FRVŠR. DudíkLDF
Příprava akreditace nového studijního oboru Interiér (685 MŠMT)
2005
2006
RP
P. Brunecký
ÚN LDF
Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevin (TR 460101)2006
2006
RP
ÚLBDG LDF
Příprava nového studijního programu/oboru Stavby na bázi dřeva (TR460251)
20062006
RP
ÚDT LDF
Příprava zkušebních vzorků pro Matici slovenskou
2017
2017Smluvní výzkum
ÚN LDF
Přirozená regenerace dřeviny Nothofagus antarctica po požáru v Národním parku Torres del Paine, Chile. (LDF_VP_2016003)
2016
2017
IGAÚLBDG LDF
Půdní mikromorfologie jako inovace pedologických předmětů (2356/2012)2012
2012
FRVŠÚGP LDF
Působení českých vědců v experimentu SBE20172021
Iný
ÚLBDG LDF
Působení sucha na produkci a vitalitu smrkových porostů20182020NAZV
ÚZPL LDF
Rakovina kůry kaštanovníku jedlého (Castanea sativa Mill.) v ČR (FRVS 237/04)
2005
--
FRVŠ
ÚOLM LDF
2015
2016InýT. ŽidÚOLM LDF
      Pokračování bilaterální spolupráce ve výzkumu smrkových porostů ve středním Norsku (COOP) (EHP-CZ02-BFB-1-062-2016)20162016InýÚOLM LDF
      Rozšíření znalostí realizačního týmu FRAMEADAPT (EHP-CZ02-BFB-1-050-2015)
2015
2015
Iný
LDF
Reakce hlavních výstavkových dřevin na klimatické charakteristiky a různé intenzity těžebních zásahů v rané fázi převodu na les střední (LDF_VP_2017011)2017
2018
IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
Reakce hmyzích fytofágů na diferencovaný příjem manganu v potravě (16/2013)20132013
IGA
E. KulaÚOLM LDF
Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les (40/2012)
2012
2012IGA
ÚHÚLAG LDF
Reakce tloušťkového přírůstu dubové pařeziny na sucho
2015
--
IGA
J. KadavýÚHÚLAG LDF
Referenční stanice postprocessingových korekcí GPS (511 F1 a)
2005
2006
FRVŠ
M. Klimánek
ÚGT LDF
Regionální lesnický program pro území Moravskoslezského kraje20072007
Iný