Lesnická a dřevařská fakulta - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 1287

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
řešený Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje. (526/07/1187)2007--GAČRA. KučeraÚGP LDF
řešený Akční plán pro ochranu geodiverzity20192020JinýA. BajerÚGP LDF
obhájený Aktivita kyselé fosfomonoesterázy v půdě horských ekosystémů: vypracování nových metod a jejich aplikace20092009P. FormánekÚGP LDF
řešený Aktivní protiabrazní konstrukce20152015IGAP. PelikánÚTOK LDF
řešený Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)20152017JinýR. MatulaÚLBDG LDF
řešený "Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"2009--JinýŠ. SchneiderÚN LDF
ukončený ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)20122014TAČRI. MarkováÚEL LDF
ukončený Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem (OC10040)20102012RP EKI. MarkováÚEL LDF
řešený Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)20152017RP EKI. MarkováÚEL LDF
obhájený Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny20132013InterníP. HlaváčkováÚLDEP LDF
zamítnutý Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny20142014IGAJ. FialováÚTOK LDF
vyřazený Analysis of efficacy of nano-silver protection solution to fungy (Serpula lacrymans)20092009IGAV. GrycÚND LDF
obhájený Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (4130221)20132013D. ŠafaříkÚLDEP LDF
ukončený Analýza a charakteristika mechanických vlastností konstrukčních vrstev polních cest20122013JinýL. ŠevelováÚTOK LDF
obhájený Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice20182019Smluvní výzkumD. ŠafaříkÚLDEP LDF
řešený Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)2008--JinýP. KupecÚTOK LDF
ukončený Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR20182018Smluvní výzkumV. KupčákÚLDEP LDF
ukončený Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)19981998FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
obhájený Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )20062006JinýV. KupčákÚLDEP LDF
ukončený Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací2005--JinýV. KupčákÚLDEP LDF
řešený Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku2007--JinýV. KupčákÚLDEP LDF
obhájený Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestory20082008IGAJ. NerudaLDF
řešený Analýza faktorů prostředí ovlivňujících intenzitu poškození smrkových porostů ohryzem (LDF_VP_2017028)20172018IGAJ. KamlerÚOLM LDF
ukončený Analýza fenologických a růstových fází u smrku ztepilého, buku lesního a modřínu opadavého v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. (FR4606621)20062007FRVŠL. MerklováLDF
řešený Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena (LDF_VT_2017009)20172018IGAP. MaděraÚHÚLAG LDF
řešený Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)20172018IGAA. DejmalÚND LDF
řešený Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)2010--IGAZ. KopeckýÚDT LDF
řešený Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)20102012IGAR. DudíkÚLDEP LDF
obhájený Analýza možností používání CAD systémů a jejich výstupů v oblastech výroby nábytku (10/2005)20052005IGAM. JičínskýLDF
řešený Analýza možnosti využití segmentace leteckých snímků lesa s bohatou strukturou pro zpřesnění statistické provozní inventarizace (20/2014)20142014IGAM. KneiflÚHÚL LDF
řešený Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)2013--IGAH. VavrčíkÚND LDF
obhájený Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)20102011IGAH. VavrčíkÚND LDF
přijatý Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny2019--IGAP. HrůzaÚTOK LDF
ukončený Analýza pohybu tepelného a vlhkostního pole v roubené stěně opláštěné bedněním20092009IGAP. HoráčekLDF
řešený Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva. (50/2010)2010--IGAA. DejmalÚND LDF
ukončený Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS20112011IGAJ. SuchomelÚEL LDF
řešený Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.20132014MMRJ. SuchomelÚEL LDF
obhájený Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)20112012IGAH. VavrčíkÚND LDF
ukončený Analýza reprodukčního potenciálu selat prasete divokého (Sus scrofa L.) (LDF_VP_2016023)20162017IGAJ. KamlerÚOLM LDF
přijatý Analýza role dedicných faktoru ve chrádnutí jasanu vyvolaném Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski ) (LDF_VP_2015019 )20152015IGAR. LongauerLDF
řešený Analýza řezných sil z pohledu lomové mechaniky při quasi-ortogonálním CNC frézování a řezání pilovým kotoučem20192021IGAL. HláskováÚDT LDF
řešený Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)2015--IGAJ. KamlerLDF
ukončený Analýza socioekonomických dopadů na podnikatelské subjekty v segmentu dřevařských výrobků v kontextu zájmu o posuzování přínosů a negativ plynoucích z certifikované dřevné suroviny20182019IGAA. SujováÚLDEP LDF
ukončený Analýza softwarových prostředků v nábytkářském průmyslu (47/14)20142015IGAK. KrontorádLDF
řešený Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků2015--GS LČRP. HlaváčkováÚLDEP LDF
ukončený Analýza spotřebitelského chování v segmentu dřevařských výrobků v kontexte zájmu o spotřebu produktů z certifikované dřevné suroviny20172018IGAA. SujováÚLDEP LDF
obhájený Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce20162016InterníP. HlaváčkováÚLDEP LDF
obhájený Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)20122012IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky (LDF_VP_2017021)20172018IGAJ. DvořákÚOLM LDF
řešený Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky japonského (LDF_VP_2017021)20172018IGAJ. DvořákÚOLM LDF
ukončený Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)20132014IGAV. ValaÚLDEP LDF
řešený Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)20102010IGAP. HoráčekÚND LDF
připravovaný Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162018SpecifickýJ. KadlecÚT LDF
řešený Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162019IGAJ. KadlecÚT LDF
řešený Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)2013--IGAH. VavrčíkÚND LDF
ukončený Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení20162017IGAO. KošuličÚOLM LDF
řešený Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů20172019IGAO. KošuličÚOLM LDF
ukončený Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)20022002FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
obhájený Animované modely mechanismů lesnické a dřevařské techniky (F1 d 94/2006)20062006FRVŠZ. KopeckýÚT LDF
řešený Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)20182019RPE. TroppováÚND LDF
řešený Antropometrie u tělesně postižených dětí ve vztahu na nábytek (32/2010)2010--IGAP. BruneckýÚN LDF
podaný Aplikace lokálního multiplikátoru 3 (LM3) na příkladu Správy NP Podyjí2014--IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
ukončený Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)20072008FRVŠV. DánielLDF
ukončený Aplikace progresivních technologií souvisejících s obráběním netradičních materiálů20162019IGAL. HláskováÚDT LDF
řešený Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb2006--IGAM. KloiberLDF
řešený Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě2013--IGAA. JanzováÚGP LDF
řešený Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)20142014IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
řešený Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)2003--GS LČRE. KulaLDF
řešený Arboristické standardy2011--InterníJ. KolaříkÚND LDF
řešený Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství20082010GAČRT. LibosvárÚTOK LDF
ukončený Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice20012001FRVŠP. KupecÚTOK LDF
řešený Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR)2003--JinýJ. KolejkaÚGT LDF
řešený Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus20172018IGAD. PalovčíkováÚOLM LDF
řešený Bariéry podnikání v odvětví lesnictví v České republice (LDF_VP_2017027)20172018IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
přijatý BE-TAF-1910: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)2012--JinýL. PurchartÚEL LDF
ukončený BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (SE/830/3/00)20002002JinýE. KulaÚOLM LDF
řešený Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy (TA04020888)2017--TAČRK. RejšekÚGP LDF
obhájený Bezpecny nabytek CSN 91 010020052006JinýJ. PacovskýÚN LDF
obhájený Bezpečné lůžko juniorů s parametry EU (FD - K3/035)20032006MPOP. BruneckýÚN LDF
ukončený Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)20032005MPOP. BruneckýÚN LDF
řešený Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000 (SP/2d4/59/07 )20072012JinýL. JankovskýLDF
řešený Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu20102010IGAP. MaděraÚLBDG LDF
obhájený Biologicky přístupné aminokyseliny v půdě pod lučními společenstvy Moravskoslezských Beskyd (GP526/03/D058)20032006GAČRP. FormánekÚGP LDF
řešený BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (LD 12031)20122016JinýL. JankovskýÚOLM LDF
ukončený Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)20142014IGAM. ŠlezingrÚTOK LDF
ukončený Bionický průzkum kreativního využití bambusu. Aplikace bionického potenciálu do desgnu kompozitních materiálů - výrobků20082008IGAP. HoráčekLDF
řešený Bionomie, fytopatologie a rozšíření Mycosphaerella pini E. Rostrup na lokalitě Březina (IGA 11/2005)2005--IGAL. JankovskýÚOLM LDF
obhájený Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník20082012GS LČRD. VavříčekÚGP LDF
ukončený Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá20142014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
obhájený Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
ukončený Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
ukončený Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá20152015Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
ukončený Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II20152015Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
ukončený Celostátní seminář Biomasa - současná a budoucí energetická základna20062006J. PejzlÚDT LDF
ukončený Celostátní seminář Dřevařský průmysl v ČR - současný a budoucí vývoj průmyslu založeného na bázi dřeva (9502/KS470161)20072007J. PejzlÚDT LDF
řešený Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)20122014OPP. KrálÚND LDF
řešený Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)2005--NAZVE. KlimoÚEL LDF
ukončený Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)20012004NAZVV. TesařÚZPL LDF
podaný Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.2012--JinýJ. SuchomelÚEL LDF
ukončený Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)20062006JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
řešený Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)20172020RP EKI. MarkováÚZPL LDF
řešený Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (SP/2D1/93/07 )2007--JinýP. ČermákLDF
ukončený Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3) (SP/2d1/93/07)20072011JinýJ. KulhavýÚEL LDF
obhájený CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)20032007JinýP. FormánekÚGP LDF
řešený Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu. (15-02453S)20152017GAČRK. RejšekÚGP LDF
řešený Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152016JinýL. ÚradníčekÚLBDG LDF
ukončený ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek - Všeobecné požadavky20102011JinýP. BruneckýÚN LDF
ukončený ČSN 91 0412 Úložný nábytek - Technické požadavky (UNMZ č. 91/0011/10 )20102011JinýP. BruneckýÚN LDF
řešený Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu20192021IGAZ. PatočkaÚHÚLAG LDF
řešený Dekompozice v horském lese2007--IGAS. TruparováLDF
ukončený Demonstrace půdních vlastností na vybraných plochách ŠLP pro výuku pedologie20092009InterníA. BajerÚGP LDF
přijatý Dendroekologická studie v porostech dubu zimního různých pěstebních systémů (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )20152015IGAR. PokornýÚZPL LDF
obhájený Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka20052006IGAR. MatulaÚLBDG LDF
řešený Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR20152017JinýM. DvořákÚOLM LDF
řešený Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR20192019IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
obhájený Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" (GA201/04/0580)20042006GAČRR. MaříkÚM LDF
obhájený Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' II (GA201/07/0145)20072009GAČRR. MaříkÚM LDF
ukončený Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales'' III (GAP201/10/1032)20102014GAČRR. MaříkÚM LDF
obhájený Difůzní limitace proteolýzy v půdě20132013JinýP. FormánekÚGP LDF
obhájený Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)20082008FRVŠA. BučekÚLBDG LDF
ukončený Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)20012004NAZVJ. KulhavýÚEL LDF
zamítnutý DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus. (PostDoc)20082010GAČRM. ErnstÚOLM LDF
řešený Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin20172017IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
ukončený Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny20012001JinýP. KupecÚTOK LDF
ukončený Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)20172017IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
ukončený Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)20032003FRVŠJ. SuchomelÚEL LDF
obhájený Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
řešený Douglaska tisolistá - nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství (QG60063 )20062009NAZVP. KantorLDF
ukončený Draví roztoči (Acari, Phytoseiidae) ovlivňující populace vlnovníků břízy v Krušnohoří (235/2004)2004--FRVŠE. KulaÚOLM LDF
ukončený Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů (QH72075)20072011NAZVJ. SuchomelÚEL LDF
ukončený Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajině (526/03/P051)20032005GAČRJ. SuchomelÚEL LDF
zamítnutý Druhová diverzita a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby: má výškový gradient nějaký vliv?20122012GAČRL. PurchartÚEL LDF
řešený Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)20162017IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)20162017InterníJ. SzatniewskaÚZPL LDF
ukončený Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky20122014IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
obhájený Dřeviny České republiky (LP0081)20002001RPL. ÚradníčekLDF
řešený Dřevní houby z rodů Phellinus a Inonotus: taxonomie, ekologie, molekulární fylogeneze, produkce polysacharidů (GC521/07/J039)2007--GAČRL. JankovskýLDF
obhájený Dřevo a kompozity na bázi dřeva, materiály pro udržitelnou budoucnost - numerické modelování a optimalizace20092010JinýV. SeberaÚND LDF
ukončený Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí (MSM 434100004)19992004VZP. HoráčekÚND LDF
řešený Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )2015--IGAR. GebauerÚLBDG LDF
řešený Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)20162016IGAR. GebauerÚLBDG LDF
řešený Dynamika odrůstání přirozené obnovy smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst) v závislosti na porostním světle a na indexu listové plochy mateřského porostu (LDF_VP_2016017)20162017IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)20132015IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny2013--IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd20162018IGAR. MatulaÚLBDG LDF
řešený Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )2014--IGAL. DobrovolnýÚZPL LDF
přijatý Efekt směsi na vývoj dřevinného skladby, strukturu a biomasu (LD14063)20142017RPV. HurtÚZPL LDF
ukončený Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy20142014IGAP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)2013--IGAR. GebauerÚLBDG LDF
ukončený Ekologická stabilita a produkce smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/99/1302)1999--GAČRP. KantorÚZPL LDF
ukončený Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)1999--NAZVP. KantorÚZPL LDF
ukončený Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)20072011JinýI. VyskotLDF
obhájený Ekologické povrchové úpravy (FI-IM4/220)20072009MPOD. TesařováLDF
řešený Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu (LDF_PSV_2016013)20162019IGAJ. KamlerÚOLM LDF
obhájený Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek20012001F. KalousekÚLDEP LDF
obhájený Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb20052005IGAJ. LenochÚLDEP LDF
podaný Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření2008--IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
zamítnutý Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)20112012FRVŠD. ŠafaříkÚLDEP LDF
řešený Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva20142014IGAJ. TippnerÚND LDF
obhájený Elektronické sdílení digitálních prostorových dat na ŠLP "Masarykův les" Křtiny (IGA 1/2005)20052005IGAV. ŽidekÚGT LDF
zamítnutý Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi20172019TAČRI. MarkováÚZPL LDF
řešený Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS20172020GS LČRK. HouškováÚZPL LDF
řešený Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje2017--TAČRJ. TippnerÚND LDF
ukončený Energeticka bilance smrkové monokultury a její vztah k produkčním procesům (IGA LDF 10/2013)20132015IGAI. MarkováÚEL LDF
ukončený ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny (COST Action E25)20012005JinýJ. KulhavýÚEL LDF
řešený Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)20082011GAČRM. RybníčekÚND LDF
řešený ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných forwarderů John Deere E (9510/SV 4120191)2012--R. UlrichÚT LDF
řešený European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)2007--JinýL. JankovskýLDF
ukončený Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.20132014IGAO. HolušaÚOLM LDF
řešený Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)2009--GAČRR. ŘepkaÚLBDG LDF
obhájený Evropská internetová znalostní síť podporující distanční vzdělávání v oblasti trvale udržitelného hospodaření v lesích (SE06//B/F/PP-161030)20072009JinýA. SkoupýLDF
řešený Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)2017--IGAJ. TippnerÚND LDF
ukončený Experimentální metody popisu chování prvků hudebních nástrojů (37/2006)20062006IGAJ. TippnerLDF
řešený Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev2011--IGAV. GrycÚND LDF
řešený Experimentální stanovení tuhosti spojů voštinových desek v korpusovém nábytku (16/2012)20122012IGAK. KrontorádÚN LDF
řešený Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus2016--IGAD. PalovčíkováÚOLM LDF
obhájený Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie20152015IGAJ. NerudaLDF
zamítnutý Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.20102010GAČRL. PurchartÚEL LDF
zamítnutý Faktory ovlivňující výskyt, druhovou diversitu a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby podél výškového gradientu.20112011GAČRL. PurchartÚEL LDF
ukončený Fauna žížal (Lumbricidae) lesních ekosystémů antropogenně narušené oblasti východního Krušnohoří (11/2009)20092009IGAE. KulaÚOLM LDF
řešený FR-TAF-3072: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. Studium typového a netypového materiálu uloženého v Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)20132013JinýL. PurchartÚEL LDF
obhájený FR-TI4/139 "Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii"20122014MPOJ. NerudaÚT LDF
ukončený Fulbright Specialista, projekt 689020162016JinýI. OndrášekÚO ZF
ukončený Funkční integrace struktur lesních porostů19992004eTS VZP. KupecÚTOK LDF
obhájený Funkční UV ochranné nátěrové systémy (2A-2TP1/070)20072010MPOD. TesařováLDF
obhájený Furniture Strength Design - Furniture Joints and Construction (Fulbright-Masaryk)20072007JinýM. ŠimekÚN LDF
ukončený Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)20002004GAČRJ. KulhavýÚEL LDF
řešený Fyzikálně - chemické analýzy půdy2016--Smluvní výzkumP. FormánekÚGP LDF
řešený Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)2005--JinýJ. ČermákÚEL LDF
přijatý GB-TAF-2039: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)2012--JinýL. PurchartÚEL LDF
řešený Genetická a fyziologická charakterizace dřevokazných hub rodu Ceriporiopsis (GP526/06/P017)2006--GAČRM. TomšovskýLDF
ukončený Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)20122012IGAL. JankovskýÚOLM LDF
zrušený Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR20092009JinýM. ErnstÚOLM LDF
ukončený Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod20132013IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
řešený Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (TL02000219)20192021TAČRA. BajerÚGP LDF
obhájený Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)20092009IGAM. KlimánekÚGT LDF
řešený Geograficky vážená regrese aplikovaná na data velkoplošné inventarizace lesů (VP_09_2015)20152015IGAK. DrápelaLDF
řešený Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)2011--IGAP. KoňasÚND LDF
ukončený Geometrie stromu (kmene, větví), - stanovení matematické závislosti při větvení stromu20132014IGAP. HoráčekLDF
řešený Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)20092013NAZVR. ŘepkaÚLBDG LDF
řešený Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M0262016--MKJ. TippnerÚND LDF
podaný Historické lesa jako kulturní dědictví20162018JinýJ. FialováÚTOK LDF
řešený Historické využití dřeva - sběr dat (24/2012)20122012IGAM. RybníčekÚND LDF
řešený Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (DF13P01OVV005)20132016MKA. BajerÚGP LDF
řešený Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)2004--JinýL. AdamčíkÚEL LDF
řešený Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )2015--IGAV. GrycÚND LDF
obhájený Hodnocení celospolečenských funkcí lesa na vybrané části území přírodního parku Český les (2807/2005)20052005FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
zamítnutý Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech (P504/12/P492)20122012GAČRL. MenšíkÚEL LDF
řešený Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchoviny (RP LDF Mendelu 2013)20132013JinýL. MenšíkÚEL LDF
zamítnutý Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní struktury (526/08/P398)20072007GAČRJ. SchneiderLDF
řešený Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
řešený      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
řešený      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
řešený      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
ukončený Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EU (SP/2E3/172/07)20072009JinýJ. KulhavýÚEL LDF
připravovaný Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)2016--IGAP. KupecÚTOK LDF
obhájený Hodnocení podmínek vzniku eroze na lesní půdě s využitím metod dálkového průzkumu Země (IGA 3/2005)20052005IGAM. KoželuhÚGT LDF
zamítnutý Hodnocení rekreačního využívání modelového území20122012MKJ. FialováÚTOK LDF
zamítnutý Hodnocení rekreačního využívání modelového území20132014JinýJ. FialováÚTOK LDF
zamítnutý Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích20072007GS LČRJ. FialováLDF
ukončený hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů20082008IGAL. ČernušákováÚLBDG LDF
ukončený Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích20092009IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
řešený Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)20092009IGAR. KlvačÚT LDF
obhájený Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)20132013IGAM. KlimánekÚAK AF
řešený Hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících lesní vegetační stupňovitost pomocí geoinformačních systémů. (IGA 33/2010)2010--IGAT. MikitaÚGT LDF
podaný Hodnocení vlivu hydricko-vodohospodářské funkce lesa a technických vodohospodářských opatření v povodí na zdržení odtoku a transformaci povodňové vlny20062006FRVŠI. ČernekLDF
řešený Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce mineralizovaných podzemních vod na chemismus ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního lesa2021--IGAD. JuřičkaÚGP LDF
zamítnutý Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-201220112011IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
řešený Hodnocení změn lesních geobiocenóz v masivu Pop Ivan Maramurešský na trvalé výzkumné ploše prof. A. Zlatníka po 75 letech (IGA 31/2009)20092009IGAZ. HrubýÚHÚL LDF
obhájený Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)20062008GAČRP. KoňasÚND LDF
ukončený Horské lesní ekosystémy a jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní (GA526/02/0851)20022004GAČRP. KantorÚZPL LDF
řešený Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)2009--NAZVP. KantorÚZPL LDF
řešený Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF2010--OPP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)20092012OPP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)20132017GAČRM. TomšovskýÚOLM LDF
ukončený Chalara fraxinea a chřadnutí jasanů v ČR20092009IGAL. JankovskýÚOLM LDF
přijatý Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti2019--IGAD. HessÚND LDF
řešený Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováÚND LDF
řešený Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováÚND LDF
řešený Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAA. OberleÚND LDF
připravovaný í ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných harvestorů JOHN DEERE/ E2012--JinýR. UlrichÚT LDF
obhájený Identifikace stresu a jeho odezvy v lesních ekosystémech (VS96077)19962000FRVŠE. KlimoLDF
řešený Implementace vědy a výzkumu do výuky20122015OPM. SvátekÚLBDG LDF
ukončený Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island (OS 470481)20072007JinýJ. PavlišLDF
řešený Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)20122015OPL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Individuální stáž pracovníka ve vzdělávání (NF-CZ07-INP-4-175-2015)20162016JinýR. GebauerÚLBDG LDF
řešený Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu (LD13020)20132016JinýL. JankovskýÚOLM LDF
ukončený Influence of moisture content on ultrasonic velocity of scotch pine wood (37/2011)20112011IGAP. HoráčekLDF
řešený Informační systém pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a jakosti nábytku (MPO ČR FR-TI1/050)20092013MPOP. BruneckýÚN LDF
zamítnutý Iniciace interaktivních vzdělávacích metod na nové naučné stezce bez bariér (010TU Z-4/2015)20152017JinýJ. FialováÚTOK LDF
řešený Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (INOBIO)20122015OPJ. DvořákLDF
ukončený Inovace cvičení předmětu Lesnická pedologie (2009 2517 F6 a)20092009FRVŠA. BajerÚGP LDF
ukončený Inovace čalouněného nábytku (OS 470811)20082008P. BruneckýÚN LDF
řešený Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)20172020TAČRP. MaděraÚLBDG LDF
zrušený Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa20072008IGAJ. KulhavýÚEL LDF
obhájený Inovace laboratorních cvičení o metody molekulární genetiky (3fr1319/2003)20032003FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
řešený Inovace metod stanovení dimenzačních parametrů vozovek lesních cest.20092010JinýL. ŠevelováÚTOK LDF
podaný Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny (401/2009/A/b)2008--FRVŠP. KupecÚTOK LDF
řešený Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny20092009FRVŠP. KupecÚTOK LDF
ukončený Inovace praktických cvičení předmětu Myslivost (2668)20102010FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
zamítnutý Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství20112011FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
zamítnutý Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru20092009FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
zamítnutý Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru20102010FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
zamítnutý Inovace předmětů Finanční řízení, Ekonomika dřevařského podniku a Podniková ekonomika pro studijní obory magisterského studia (337/2011)20102011FRVŠD. ŠafaříkÚLDEP LDF
podaný Inovace předmětu Informační technologie20092011FRVŠR. ŠtorkÚLDEP LDF
obhájený Inovace předmětů Informační technologie a Hospodářská informatika (1192/2009/F5/a)20092010FRVŠT. BadalÚLDEP LDF
zamítnutý Inovace předmětu Landscape recreology20122012FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
zamítnutý Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů a komunikace20082008FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
ukončený Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví. (1582/F4/a)20062006FRVŠJ. SuchomelLDF
podaný Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře (FRVŠ)2006--FRVŠP. KotáskováLDF
zamítnutý Inovace studijního předmětu "Aplikovaná molekulární genetika" rozšířením praktických laboratorních cvičení20112011FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
obhájený Inovace studijních programů z předmětů geologie a půdoznalství. (243/2000)20002000FRVŠJ. JandákÚGP LDF
obhájený Inovace technického a softwarového vybavení počítačové učebny pro praktickou výuku předmětu Informační technologie, matematických a statistických metod v ekonomii a pro využití počítačových metod při výuce vybraných kapitol matematiky (772/2006)20062006FRVŠR. ŠtorkLDF
řešený Inovace technických a dřevařských disciplin pro vyšší konkurenceschopnost2012--OPK. KrontorádÚN LDF
obhájený Inovace výuky geologie na MZLU v Brně. (FRVŠ)20032004FRVŠS. JelínekÚGP LDF
obhájený Inovace výuky matematiky v anglickém jazyce na PEF MZLU - multimediální výuka (FRVŠ18/2006)20062006FRVŠR. MaříkÚM LDF
vyřazený Inovační vouchery ve Zlínském kraji (17)20122012JinýD. TesařováÚN LDF
řešený Inovativní kvalifikační rámec pro rozvoj ECVETu (CZ/13/LLP-LdV/TOI/134010)20132015JinýD. TesařováÚN LDF
ukončený Inovovaná koncepce jednoduchého dřevěného okna a vchodových dveří (ROP-Inovační voucher Olomoucký kraj)20132013OPM. ZapletalZSTV LDF
obhájený Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPM. ŠormAIS REK
obhájený      2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UIS20022002RPJ. ChladilÚN LDF
obhájený Interiéry ICV Brno20082008JinýM. KovaříkÚN LDF
řešený Invadovanost lesních a nelesních biotopů neofyty po plošné aplikaci herbicidu na příkladu Národní Přírodní Památky Skalická Morávka2018--IGAT. KouteckýÚLBDG LDF
ukončený IV Interantional Chestnut Symposium20082008IGAL. JankovskýÚOLM LDF
zamítnutý Jehličnané dřeviny, vodní režim, půda, minerální výživa, měření transpiračního proudu,20112011GAČRJ. ČermákÚLBDG LDF
obhájený Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (GA526/00/0273)20002000GAČRJ. KoblížekLDF
obhájený Kalibrace vlhkostních čidel na specifické půdní podmínky v místě instalace čidel20142014Smluvní výzkumP. FormánekÚGP LDF
připravovaný Karbonatity2012--SpecifickýJ. KynickýÚGP LDF
ukončený Klasifikace barevných infračervených leteckých snímků v NP Krkonoše20042005Akt eTS VZV. ŽidekÚGT LDF
ukončený Klasifikace lesních ekosystémů v US Intermountain West (100184)20102012JinýA. KusbachÚLBDG LDF
podaný Klastr CREA Hydro&Energy2008--JinýJ. KynickýÚGP LDF
ukončený Klastr českých nábytkářů (OPPP IČO 27695077)20062009JinýP. BruneckýZN LDF
ukončený Koloběh uhlíku ve smrkovém porostu -- efekt lesnické fytotechniky jako nástroje k zmírnění účinku globální změny (OC09006)20092011RP EKI. MarkováÚEL LDF
řešený Kombinované postupy modifikace bukového dřeva pro výrobu podlah - vliv na vlastnosti, trvanlivost a zdravotní hledisko (79/2013)20132015IGAP. RademacherÚND LDF
ukončený Komparace limitů produkčního potenciálu a stability smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v monokulturách a smíšených porostech při změně klimatických podmínek (IGA 13/2010)20102012IGAV. HurtÚZPL LDF
zamítnutý Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČR20072008JinýJ. KulhavýÚEL LDF
zamítnutý Komplexní metodika návrhu a tvorby tras přírodních trvale udržitelných stezek v ČR.20092010IGAA. KozumplíkováÚTOK LDF
obhájený Komplexní řešení problematiky chovu jelena sika včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu a navazující části karlovarského regionu20052008GS LČRJ. DvořákÚOLM LDF
zamítnutý Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření (JS/2006/2 )20072007NAZVJ. FialováLDF
obhájený Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (2838)20052006FRVŠP. KoňasÚND LDF
ukončený Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (G1)20052005FRVŠJ. ZejdaLDF
obhájený Konference Krajinné inženýrství 200920092009JinýJ. FialováÚTOK LDF
ukončený Konference Rekreace a ochrana přírody20102010JinýJ. FialováÚTOK LDF
řešený konstrukce a vývoj unikátních plošných kompozitních prvků na bázi dřeva pro podlahy sportovní a divadel (TH02020984)2018--TAČRK. KrontorádÚDT LDF
řešený Kořenový systém a chřadnutí lesních porostů smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) (QG60060)20062009NAZVO. MauerLDF
ukončený Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu (17/2011)20112011IGAJ. KamlerÚOLM LDF
ukončený Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu20112011IGAJ. KamlerÚOLM LDF
obhájený Kvalitativní teorie řešení diferenčních rovnic (201/01/0079)20012004GAČRR. MaříkÚM LDF
řešený Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování1996--JinýP. KupecÚTOK LDF
ukončený      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 200420052005JinýP. KupecÚTOK LDF
zamítnutý Kvantifikace a hodnocení celospolečenských funkcí multistrukturálních lesů (526/07/P462)20072007GAČRJ. SchneiderLDF
obhájený Kvantifikace ekonomických vlivů plynoucích z rekreačního využívání lesních ekosystémů na vybraném lesním majetku20182019IGAD. BřezinaÚLDEP LDF
obhájený Kvantifikace vlivu vybraného lesního podniku na lokální ekonomiku regionu20162016IGAD. BřezinaÚLDEP LDF
podaný Laboratoř lasrerového skenování (1060/2013/A/a)20132013FRVŠM. CibulkaÚGT LDF
ukončený Laboratoř výuky molekulární biologie v lesnických disciplínách.20102010RPM. ErnstÚOLM LDF
obhájený Learn For Work (2003 B/03/B/F/PP 144.355)20032006JinýA. SkoupýÚT LDF
ukončený Lecanosticta acicola - genetika populací20112011IGAL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Leonardo da Vinci2011--JinýP. KindlÚN LDF
řešený Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách20182019IGAP. KrálÚND LDF
řešený Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (VZ LDF 2005-2010)20052011VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje (DZ 01)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 1. Funkční potenciál lužních lesů (01/01)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/01/01 Determinace a hodnocení funkčních potenciálů lužních lesů jižní Moravy jako východisko optimalizace jejich celospolečenského polyfunkčního obhospodařování (01/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/01/02 Účinnost hydrické a vodohospodářské funkce lužních lesů (01/01/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/01/03 Lesní cestní sítě lužních lesů a jejich rekreační utilizace (01/01/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 2. Hodnocení účinnosti revitalizačních opatření a rizik chřadnutí lesa při snížené vitalitě stromů (01/02)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/02/01 Zhodnocení vodního provozu stromů při normálních a stressových podmínkách jako podklad pro cílenou regulaci zavodňování, resp.modifikaci pěstebních opatření (01/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/02/02 Změny půd. vlhkosti a fyz. poměrů půd po provedení revitalizačních opatření a jejich vliv na vodní provoz stromů v lužním lese (01/02/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
řešený           Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích (01/03)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/03/01 Půda (variabilita, dekompoziční procesy, vlhkost půdy, vliv zvěře) (01/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/03/02 Kvalita vodních zdrojů (srážky, podzemní voda, voda v tocích) (01/03/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/03/03 Monografie „Lužní lesy mírného pásma Evropy“ (01/03/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/03/04 Monitoring vybraných parametrů porostního mikroklimatu a mezoklimatu údolní nivy Moravy a Dyje (01/03/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/03/05 Analýza vlastností mikroklimatu lužních lesů z hlediska obnovy (01/03/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/03/06 Hodnocení obnovy přirozené dynamiky vlhkostního režimu půd lužního lesa nivy řeky Dyje (01/03/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/03/07 Ekonomické hodnocení procesů a peněžní vyjádření vybraných funkcí lužních ekosystémů (01/03/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 4. Posouzení současných způsobů obnovy lesa a možností alternativních postupů (01/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/04/01 Přirozená obnova dubu letního v inundačních a vodou neovlivněných stanovištích lužního lesa (01/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/04/02 Komplexní vyhodnocení uplatňovaných technologických postupů umělé obnovy dubu letního v lužních lesích (01/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/04/03 Možnosti uplatnění maloplošných obnovních prvků při obnově dubu letního v lužních lesích (01/04/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/04/04 Přirozená obnova dubu letního slavonského v oblasti lužního lesa (01/04/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/04/05 Radiační režim porostu a jeho vliv na obnovu lužního lesa (01/04/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
řešený           Etapa 5. Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů (01/05)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/05/01 Výzkum biodiverzity lesních geobiocenóz v různých typech lužních lesů (01/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/05/02 Charakteristika stavu a vývoje nivních geobiocenóz moravských luhů (01/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/05/03 Produkční ekologie vybraných dřevin a jejich společenstev s ohledem na jejich možné energetické využití (01/05/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí Odry (01/05/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/05/05 Výzkum dřevin ekotonových společenstev vázaných na vodní toky a nádrže (01/05/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/05/06 Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů (01/05/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
řešený           Etapa 6. Ochrana genofondu živočichů a management lovné zvěře (01/06)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/06/01 Genofond současné populace lužního jelena (01/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/06/06 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa (01/06/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 7. Zachování produkce a kvality dřeva ve změněných podmínkách (01/07)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/07/01 Sestavení národního dubového standardu - standardní chronologie recentních dubů jižní Moravy (01/07/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/07/02 Vliv věku a stanovištních podmínek na vlastnosti dřeva hlavních hospodářských dřevin lužního lesa (01/07/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/07/03 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (01/07/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 8. Využití geoinformačních technologií v krajinném plánování (01/08)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/08/01 Digitální geodatabáze zájmového území na základě klasifikovaného družicového snímku (01/08/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                01/08/02 Digitální model terénu a jeho využití v geoinformační podpoře krajinného plánování (01/08/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/08/03 Sběr tématických dat, tvorba metadat a návrh postupů krajinného plánování s využitím GIS v lužní krajině (01/08/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                01/08/04 Terénní rekognoskace a mapování objektů podle hlavních zájmových kategorií (01/08/04)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
řešený                01/08/05 Vytvoření volně šiřitelné distribuce geodatabáze zájmového území (01/08/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                01/08/06 Digitální mapa krajinného pokryvu a její využití v geoinformační podpoře krajinného plánování (01/08/06 )20072007Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
řešený           Etapa 9. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (01/09)2006--eTS VZJ. KulhavýÚT LDF
řešený                01/09/01 Energetický audit lesnických technologií (01/09/01)2006--Akt eTS VZJ. KulhavýÚT LDF
řešený                01/09/02 Využití popele z biomasy (01/09/02)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočin (DZ 02)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 1. Produkční potenciál a stabilita smíšených porostů 3. a 4. lesního vegetačního stupně (02/01)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/01/01 Stabilita a produkční potenciál smíšených jehličnatolistnatých porostů pahorkatin (02/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/01/02 Stabilita a produkční potenciál smíšených listnatých porostů chlumních oblastí (02/01/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 2. Přestavba smrkových monokultur a její ekonomické dopady (02/02)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/02/01 Změny textury lesa v průběhu přestavby (02/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
řešený                02/02/02 Metodické přístupy ekonomického hodnocení přestavby smrkových monokultur (02/02/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur (02/03)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/03/01 Vliv výchovných zásahů na porostní prostředí opakované smrkové tyčoviny na nepůvodním stanovišti (02/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/03/02 Obnova smrkové monokultury směřující k přeměně druhové skladby (02/03/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/03/03 Monitoring porostního mikroklimatu smrkové monokultury a místního klimatu (02/03/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/03/04 Analýza růstových a fenologických charakteristik u smrku ztepilého a buku lesního v závislosti na mikroklimatu stanoviště po provedeném výchovném zásahu v oblasti Drahanská vrchovina (02/03/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé seči (02/03/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa (02/03/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/03/07 Odraz významných změn prostředí a struktury lesního porostu ve vodním provozu smrku (02/03/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny. (02/03/08)2006--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
řešený           Etapa 4. Rizika rozpadu smrkových porostů v oblasti pahorkatin a vysočin (02/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/04/01 Zhodnocení dopadů abiotických a biotických stresorů na zdravotní stav dřevin, zvláště smrku, v oblasti pahorkatin a vysočin (02/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/04/02 Ekofyziologické aspekty stresové zátěže a následné růstové a histologické změny orgánů dřevin (02/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/04/03 Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
řešený                02/04/04 Choroby asimilačního aparátu jehličnanů (02/04/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěře (02/04/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
řešený                02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravců (02/04/06)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML (02/04/07)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 5. Optimalizace výrobních technologií v lesním hospodářství pahorkatin (02/05)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/05/01 Analýza parametrů a souvisejících faktorů provozu výrobních technologií (02/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/05/02 Determinace vlivu provozu těžkých lesních strojů na půdu a stromy v lesních porostech (05/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevin2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 6. Funkční limity lesů v krajině (02/06)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/06/01 Determinace a diferenciace funkčních limitů lesů ve strategii hospodaření (02/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/06/02 Revitalizační opatření vodních toků, niv a pramenných vývěrů (02/06/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/06/03 Parametrizace lesní cestní sítě při respektování integrovaných funkcí lesa (02/06/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemi (DZ 03)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 1. Stav a prognóza vývoje klimatických a imisních poměrů (03/01)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/01/01 Stav a vývoj růstových podmínek smrkových porostů vázaných na klima na území PLO Krušné hory (03/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 2. Zefektivnění hospodaření v imisních oblastech cílenou revitalizací půdy (03/02)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/02/01 Revitalizace půdy na stanovištích skarifikovaných ploch krušnohorského regionu (03/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/02/02 Analýza edatopu krystalinika horských poloh a jejich rizikových faktorů s bodovou a maloplošnou optimalizací půdy pro obnovu lesa s kontinuálním hodnocením klimatu (03/02/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 3. Biotičtí činitelé v souvislostech s měnícími se stanovištními podmínkami (03/03)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/03/01 Vymezení okruhu škodlivých činitelů aktuálně a potenciálně ohrožujících stabilitu lesních ekosystémů (03/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/03/02 Vymezení druhového spektra, populační dynamiky a významu arachnoentomofauny a drobných obratlovců v podmínkách porostů náhradních dřevin a jejich využití v bioindikaci stanovištních změn v prostředí ustupující imisní zátěže (03/03/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/03/03 Účinnost dosavadních postupů revitalizace půdního prostředí vápněním na půdní a epigeickou faunu (03/03/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/03/04 Sledování vývoje poškozování asimilačního aparátu metodou hodnocení změn u epikutikulárních vosků smrku ztepilého a břízy bělokoré v Krušných horách (03/03/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/03/05 Management zvěře (03/03/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 4. Dynamika lesa a postupy jeho pěstování a obnovy (03/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/04/01 Vývin a zdravotní stav kořenového systému smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) (03/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/04/02 Metodické postupy rekonstrukcí porostů náhradních dřevin (03/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/04/03 Metodické postupy obnovy lesa na valech a imisních holinách (03/04/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/04/04 Metodické postupy obnovy stávajících smrkových porostů v imisních oblastech (03/04/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 5. Vodohospodářská účinnost horských lesů z pohledu možností tlumení velkých vod a povodní (03/05)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/05/01 Vodní režim smrkových a bukových porostů (03/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/05/02 Vyhodnocení projevů eroze metodami DPZ (03/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/05/03 Ověření protipovodňové ochrany v lesnatých povodích (03/05/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 6. Transformace horského lesa v les přírodě blízký (03/06)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/01 Stav a vývoj lesních geobiocenóz NRBC Kněhyně-Čertův Mlýn (03/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízký (03/06/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                03/06/03 Podpora prvků spontánních procesů v kulturním lese -- růst a vývoj lesa přípravného a přechodného (03/06/03)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/04 Vývoj humusových poměrů ve fázích a stádiích přirozeného lesa a v transformaci kulturních porostů (03/06/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/05 Růst a vývoj mladých a středně starých smrkových a bukových porostů při různém pěstebním režimu (03/06/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/06 Depoziční toky, stav půdy a minerální výživy v ekosystému horského lesa při různém způsobu obhospodařování (03/06/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/07 Průběh přirozené (spontánní) obnovy zralých porostů a její cílená pěstební podpora (03/06/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/08 Hodnocení změn v obraze lesa na základě opakovaného leteckého snímkování (03/06/08)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/09 Kambioxylofágní fauna a její role ve stabilitě horského lesa (03/06/09)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/10 Zpravodaj „Beskydy“ (03/06/10)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (DZ 04)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 1. Hodnocení stavu lesního ekosystému jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny (04/01)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/01/01 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/01/02 Struktura a dynamika lesních společenstev v geobiocenologických typologických rámcích (04/01/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/01/03 Taxonomie, chorologie a ekologie klíčových a indikačních druhů geobiocenóz (04/01/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/01/04 Začlenění území se zvláštním statutem ochrany v kulturní krajině (04/01/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochrany (04/01/05)2007--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
ukončený                04/01/06 Metodika hodnocení stavu a ekologické stability lesních ekosystémů v krajině (04/01/06)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                04/01/07 Metodika hodnocení dynamiky lesních společenstev (04/01/07)20052005Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 2. Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/02/01 Jednotné zobrazování území a stabilizace monitorovacích ploch v terénu (04/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/02/02 Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/02/03 Hodnocení půdního prostředí jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny (04/02/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
zrušený                04/02/04 Hodnocení parametrů porostů na základě počítačové analýzy obrazu a speciálních technologií - tvorba metodiky (04/02/04)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/02/05 Matematicko-statistické zpracování biometrických dat z měření na pokusných plochách (04/02/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/02/06 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 3. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (04/03)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/03/01 Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (04/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/03/02 Energetický audit lesnických technologií (04/03/02)2006--Akt eTS VZJ. KulhavýÚT LDF
řešený                04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesy (04/03/03)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 4. Aspekty ochrany lesa a management živočichů (04/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/04/01 Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany (04/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/04/02 Ochrana lesa a biodiverzity z hlediska managementu ZCHU (04/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/04/03 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa (04/04/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hub (04/04/04)2006--Akt eTS VZJ. KulhavýÚOLM LDF
řešený           Etapa 5. Efekty celospolečenských funkcí lesa (04/05)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/05/01 Synergické efekty funkcí lesů v systému zvláště chráněných území (04/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                04/05/02 Renaturalizace celospolečenských funkcí lesů antropicky impaktovaných lokalit NP (04/05/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                04/05/03 Odezvy antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů území se zvláštním statutem ochrany (04/05/03)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 6. Využitelnost dřevní hmoty v závislosti na uplatňované strategii managementu (04/06)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
vyřazený                04/06/01 Vlastnosti dřeva cílových dřevin v závislosti na uplatňované strategii managementu (04/06/01)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
vyřazený                04/06/02 Význam produkce dřeva v managementu ekosystému (04/06/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 7. Ekonomická zhodnocení variant strategií managementu (04/07)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/07/01 Metodika hodnocení ekonomických parametrů jednotlivých strategií managementu (04/07/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 05: Optimalizace procesů zpracování dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva (DZ 05)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 1. Matematicko-fyzikální model chování dřeva a materiálů na bázi dřeva. Pohyb fyzikálních polí ve dřevě a kompozitech (05/01)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                05/01/01 Materiálový model dřeva s ohledem na homogenizaci vybraných parametrů (05/01/01)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                05/01/02 Databáze materiálových vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva (05/01/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/01/03 Vliv faktorů na akustické vlastnosti materiálů a konstrukcí (05/01/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/01/04 Modelování procesu modifikace vlastností dřeva (05/01/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                05/01/05 Matematicko-fyzikální model distribuce elektromagnetického pole ve vzorcích dřeva při aplikaci vysokofrekvenční elektromagnetické energie v decimetrovém pásmu. (05/01/05)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialů (05/01/06)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřeva (05/01/09)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/01/10)2009--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 2. Biomechanika stromu. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (05/02)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/01 Nedestruktivní zjišťování vlastností dřeva (05/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/02 (05/01/07) Biotická degradace dřeva -- působení dřevokazných hub (05/02/02 (05/01/07))2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/03 Biomechanika stromu (05/02/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/04 Biomechanická stabilita stromu – model statického a dynamického namáhání větrem (05/02/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/05 Vliv chemického složení a anatomické stavby dřeva na jeho vlastnosti (05/02/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/06 (05/01/08) Modifikace vlastností dřeva, kompozitních materiálů a nanomateriálů (05/02/06 (05/01/08))2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/07 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (05/02/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/08 Xylogeneze - monitoring tvorby dřeva (05/02/08)2010--Akt eTS VZV. GrycÚEL LDF
řešený           Etapa 3. Vlastnosti kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/03)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/03/01 Slisovatelnost vrstvených kompozitních materiálů a profil hustoty (05/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketováním (05/03/02)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 4. Povrchová úprava dřeva a kompozitů. Ekologická nezávadnost kompozitních materiálů (05/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/04/01 Povrchová úprava materiálů na bázi dřeva a kompozitů mokrou cestou nátěrovými hmotami i suchou cestou, to je oplášťováním při splnění požadavku ekologické nezávadnosti kompozitních materiálů (05/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                05/04/02 Využití elektromagnetické energie při sušení a vytvrzování nátěrových hmot a lepidel (05/04/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředí (05/04/03)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
připravovaný                05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisu2011--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 5. Přejímka dříví. Ekonomické hodnocení procesu zpracování (05/05)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/05/01 Elektronická přejímka dříví (05/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/05/02 Ekonomické zhodnocení procesu využití dřevní suroviny v oblasti dřevostaveb (05/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dříví (05/05/03)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 6. Dělení a obrábění (vysokorychlostní) dřeva a kompozitů (05/06)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/06/01 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - frézování (05/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/06/02 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - řezání (05/06/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/06/03 Rozbor funkce a analýza účinnosti odsávání obráběcích strojů (05/06/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/06/04 Interakce mezi nástrojem a obrobkem (05/06/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/06/05 Mobilní pásová pila2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 7. Prvky a konstrukce ze dřeva. Energetická diagnostika staveb ze dřeva (05/07)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/07/01 Analýza tepelně vlhkostních poměrů uvnitř obvodového pláště dřevostavby v závislosti na změnách teplot vnějšího prostředí. (05/07/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/07/02 Energetická diagnostika budov (05/07/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 8. Stavebně-truhlářské výrobky (05/08)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/08/01 Analýza vlastností a technických parametrů stavebně truhlářských výrobků, dřevěných prvků a konstrukcí ze dřeva a materiálů na bázi dřeva zabudovaných do staveb. (05/08/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Les jako ekosystém - multimediální prezentace (2701 /2006)20062006FRVŠK. KamlerováÚEL LDF
řešený Les trvale tvořivý ve výuce na LDF (ÚZPL - HÚL - ÚLDEP - ÚLDT) (IRP-B)2014--RPL. DobrovolnýÚZPL LDF
řešený LESCESASPOL -- Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách2016--IGAP. HrůzaÚTOK LDF
řešený Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti20152018JinýO. HolušaÚOLM LDF
řešený Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině (QI112A174)20112014NAZVP. KantorÚZPL LDF
ukončený Lesnické hospodaření v Jizerských horách (02/2002)20032004GS LČRJ. KulhavýÚEL LDF
řešený Lesnicko-krajinný vzdělávací kurz v Mongolsku20192019Zahr. vzd.J. ŠebestaÚLBDG LDF
obhájený Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.20122012D. ŠafaříkÚLDEP LDF
ukončený Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. (421/9510/SV4120041)20122012Smluvní výzkumD. ŠafaříkÚLDEP LDF
ukončený Lexikon vybraných tropických dřev - multimediální výukové texty (FRVŠ 1328/2003/F4d)20032003FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
řešený Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)2005--Akt eTS VZJ. DvořákÚOLM LDF
řešený Mangan jako ovlivnující činitel kvality potravy fytofágního hmyzu (LDF_VP_2015023)20152015IGAE. KulaÚOLM LDF
obhájený Marketingová studie pro společnost ENTRACON TRADE s. r. o. (9503/OS480051)20082008JinýR. DudíkÚLDEP LDF
řešený Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)20122013JinýJ. TippnerÚND LDF
obhájený Materiálový útlum dřeva (55/2008)20082008IGAP. KoňasÚND LDF
připravovaný Materiály používané k výrobě čalouněného nábytku jako zdroj pachových látek a emisí těkavých organických sloučenin (VOC) v interiéru (IGA 9/2012)20122012IGAP. ČechÚN LDF
ukončený Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".19992008JinýP. KupecLDF
řešený Mechanická dezintegrace tvrdých dřev2018--JinýJ. TippnerÚND LDF
řešený MECHANICKÁ ODEZVA VĚTVE STROMU NA ZATÍŽENÍ (LDF_VP_2016036 )20162017IGAP. HoráčekÚND LDF
přijatý Mechanická stabilita kořenových systémů stromů20122012IGAL. PrausÚND LDF
řešený Měření přenosu mykovirů uvnitř spór houbového patogena Hymenoscyphus fraxineus s využitím lapačů spór a qPCR (LDF_VP_2010030 /2015)20152015IGAL. Botella SánchezÚOLM LDF
ukončený Metoda určení věku mohutných stromů na příkladu dubu letního v Dyjsko-moravské a Oderské nivě (FRVS 1368 G4)2007--FRVŠJ. VítámvásováLDF
obhájený Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích (SE/620/2/01)20012003JinýI. VyskotLDF
ukončený Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebnice2004--FRVŠP. MaděraLDF
zamítnutý Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti obhospodařování lesního majetku20082008NAZVR. DudíkÚLDEP LDF
zamítnutý Metodika jednotného ekonomického informačního systému lesního hospodářství České republiky20112014NAZVJ. LenochÚLDEP LDF
zamítnutý Metodika lesnicky objektivnější a spolehlivější finanční analýzy lesních majetků20102013NAZVJ. LenochÚLDEP LDF
zamítnutý Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových staveb (TA01030412)20112011TAČRA. KozumplíkováÚTOK LDF
ukončený Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS20122012IGAJ. SuchomelÚEL LDF
obhájený Metodika speciální finanční analýzy lesních majetků (QH81036)20082009NAZVJ. LenochÚLDEP LDF
zamítnutý Metodika speciální finanční analýzy lesních majetků20072007GAČRJ. LenochÚLDEP LDF
připravovaný "Metodika výchovy priemyselného dizajnéra pre kontinuálne modelovanie a konštruovanie prototypov"2009--JinýŠ. SchneiderÚN LDF
obhájený Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory20032004Akt eTS VZR. GebauerÚLBDG LDF
obhájený Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory (GA526/02/0792)20022004GAČRL. AdamčíkÚT LDF
řešený Metody včasné identifikace, biologie, populační struktura, ochranná opatření a rozšíření karanténního škodlivého organismu Mycosphaerella pini (Dothistroma septospora) a dalších chorob asimilačního aparátu borovic v České republice (QH81039)20082012L. JankovskýÚOLM LDF
řešený Mezinárodní konference - Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva2008--VZZ. HavířováÚDT LDF
ukončený Mezinárodní spolupráce při posouzení vodohospodářské účinnosti retenčních opatření v malých povodích na území České republiky a Velké Británie. (63/2010)20102010IGAD. VeselýLDF
řešený Mikrobiální a enzymatická aktivita půd v uhlíkovém lesnictví (LDF_VP_2017018)20172018IGAJ. VolánekÚGP LDF
ukončený Mikroklima smrkového porostu druhé generace na stanovišti původně smíšených porostů. (526/01/D079)20012004GAČRK. KamlerováÚEL LDF
řešený Mikroskopická stavba překližovaných materiálů na bázi dřeva a vliv technologie na jejich stavbu (38/2007)20072007IGAJ. ŠrajerÚDT LDF
řešený Mikrovlnná akcelerace chemických reakcí u látek vpravených do dřeva2015--IGAA. DejmalLDF
ukončený Mineralizace neproteogenních aminokyselin v půdě (10/2011)20112011IGAK. RejšekÚGP LDF
podaný Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží2012--NAZVP. KotáskováÚTOK LDF
řešený Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy vlivem erozních a abrazních procesů v krajině20162018IGAM. ŠlezingrÚTOK LDF
ukončený Míra degradace přirozených lesních půd v průběhu posledních 70-ti letech, mimo dosah lokálních zdrojů znečištění20062006IGAJ. HouškaÚGP LDF
obhájený Model multikriteriálního hodnocení šetrných přibližovacích technologií (QH71159)20072011NAZVA. SkoupýLDF
podaný Modelování environmentálních rizik v prostředí GIS2007--IGAM. KoželuhLDF
řešený Modelování prostorové struktury buku lesního a smrku ztepilého na bázi pozemního šetření a leteckého laserového skenování2018--IGAJ. ŠtykarÚLBDG LDF
obhájený Modelování rezonanční desky piana a analýza jejího chování metodou konečných prvků (3350)20052006FRVŠP. KoňasÚND LDF
řešený Modelování růstu a struktury smíšených lesních porostů - multimediální podpora výuky (2005/312)2005--FRVŠR. KnottÚEL LDF
řešený Modifikace listnatého dřeva pro venkovní použití: vliv abiotických a biotických faktoru na stárnutí (LDF_PSV_2016015)20162019IGAP. ČermákÚND LDF
ukončený Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)20122012IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Modifikační vliv rozdílné architektury vodivých pletiv na využití dusíku u stromů2005--GAČRJ. ČermákÚEL LDF
přijatý Modifikované vlastnosti dřeva plantážově pěstovaného hybridu topolu (LDF_VP_2017015)20172018IGAP. KrálÚND LDF
řešený Mokré sklady kulatiny Hluboká nad Vltavou a Ždírec nad Doubravou. Vyhodnocení provozu a návrh zásad skladování. (projekt č. 27/2007 GS LČR )2007--GS LČRK. JanákLDF
ukončený Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)20052011Akt eTS VZJ. SuchomelÚEL LDF
řešený Monitoring návštěvníků Single Trailu Moravský kras na účelových komunikacích Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny20182019IGAP. HrůzaLDF
řešený Monitoring procesu Národního lesnického programu ČR20092009IGAM. FloraÚLDEP LDF
zrušený Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres20142014IGAV. GrycÚND LDF
řešený Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres (IGA 42/2014)20142014IGAV. GrycÚND LDF
řešený Monitoring vitality lesních ekosystémů vystavených vodnímu stresu k zajištění trvale udržitelného hospodářství v procesu klimatických změn (A/CZ0046/2/0009)20092010JinýR. GebauerÚLBDG LDF
řešený Monitoring vitality lesních ekosystémů vystavených vodnímu stresu k zajištění trvale udržitelného hospodářství v procesu klimatických změn (A/CZ0046/2/0009)20092010JinýR. GebauerÚLBDG LDF
řešený Morfologická a genetická variabilita druhu Phytophthora cactorum včetně jeho hybridů v evropském kontextu2013--IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
řešený Morfologická a genetická variabilita několika domnělých hybridů ostřic (LDF_VP_2015024 )2015--IGAJ. MráčekÚLBDG LDF
řešený Morfologická a molekulární analýza taxonomicky komplikovaného rodu Melanoleuca (Basidiomycota,Tricholomataceae)20122013JinýM. TomšovskýÚOLM LDF
ukončený Morfologická a molekulární studie chroše Inonotus andersonii (Ellis Everhart) Černý v rámci celosvětového rozšíření20082009IGAT. MájekÚOLM LDF
ukončený Morfologicko-anatomická studie dračince rumělkového (Dracaena cinnabari Balf.) (37/2012)20122012IGAJ. PavlišÚLBDG LDF
řešený Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem2019--GS LČRR. UlrichÚT LDF
řešený Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu (IGA 27/2010)20102012IGAJ. KulhavýÚEL LDF
připravovaný Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem (2/219)20192020GS LČRR. UlrichÚT LDF
řešený Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem2019--GS LČRR. UlrichÚT LDF
zamítnutý Možnosti řešení biotechnických úprav v krajině20142015Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
zamítnutý Možnosti užití zoocenózy bezobratlých k bioindikaci relativně trvalých ekologických podmínek smrkových a bukových ekosystémů Moravskoslezských Beskyd20112011NAZVE. KulaÚOLM LDF
ukončený Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů (12/2012)20122012IGAR. GebauerÚLBDG LDF
řešený Možnosti využití elektrického impedančního tomografu pro zjišťování vitality dřevin2013--IGAP. ČermákÚOLM LDF
ukončený Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)20082008IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
řešený Multifunkční protierozní opatření jako součást adaptabilní krajiny (TJ02000265)20192021TAČRM. BalkováÚGP LDF
obhájený Multifyzikální počítačové simulace ve vybraných úlohách dřevařského inženýrství (IGA 59/2010)20102010IGAP. KoňasÚND LDF
obhájený Multimediální atlas základních hornin Českého masívu (2418/2006/F6/d)20062006FRVŠV. VranováÚGP LDF
řešený Multimediální atlas základních hornin Západních Karpat a doplnění multimediálního atlasu základních hornin Českého masívu2010--FRVŠP. Pancová ŠimkováÚGP LDF
obhájený Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (1247/2005/F6/d)20052005FRVŠD. VavříčekLDF
obhájený Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (verze 2.0) - rozšíření a doplnění (1600/2007/F6/d)20082008FRVŠD. VavříčekLDF
podaný Multimediální inovace výuky Oceňování lesa20092009FRVŠJ. SeberaÚLDEP LDF
řešený Multimediální obrazový atlas dřevin (2760/F4/d)20082008FRVŠS. TicháÚLBDG LDF
ukončený Multimediální podpora výuky analýzy dat ( FRVŠ 227/2004)2004--FRVŠK. DrápelaÚHÚL LDF
řešený Multimediální podpora výuky konstruktivní geometrie na LDF MZLU v Brně (FRVŠ 1530/2009 )20092009FRVŠM. TkadlecováÚM LDF
obhájený Multimediální podpora výuky matematiky na MZLU v Brně (FRVŠ 99/2008)20082008FRVŠR. MaříkÚM LDF
ukončený Multimediální podpora výuky předmětů Dendrometrie II. a Nauka o produkci (FRVŠ 1308/2003)2003--FRVŠK. DrápelaÚHÚL LDF
řešený Multimediální pomůcka pro pro propjení výuky předmětu obchod s nábytkem a výstavnictví s praxí. (51/2005)2006--IGAL. KanickáÚN LDF
ukončený Multimediální presentace vybraných studijních lokalit geologického charakteru na území ŠLP Křtiny (F6d 216 /2008)20082008FRVŠA. BajerÚGP LDF
ukončený Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám. (2006 1593 F6 d)20062006FRVŠV. HyblerÚGP LDF
zamítnutý Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"20092009FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
ukončený Multimediální studijní texty pro cvičení z Lesnické fytopatologie (173/2009)20092009FRVŠD. PalovčíkováÚOLM LDF
obhájený Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí (1481/2007/F6/d)20072007FRVŠV. VranováÚGP LDF
obhájený Multimediální výuková prezentace "Procesy v půdě" (909/2009/F6/d)20092009FRVŠV. VranováÚGP LDF
obhájený Multimediální výukový materiál pro předmět "Rašeliny, jejich využití a ochrana zdrojů " (1137/2009/F6/d)20092009FRVŠP. Pancová ŠimkováÚGP LDF
obhájený Multimediální výukový průvodce naučnou pedologickou trasou na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (1336/2005/F6/d)20052005FRVŠV. VranováÚGP LDF
řešený Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat2016--JinýJ. KamlerÚOLM LDF
řešený Nábytek a jazyk inovativního a integrovaného učení pro zvýšení atraktivity a mobility v nábytkářském sektoru. (2018-1-PLO1-KA202-050703)20182021JinýD. TesařováÚN LDF
přijatý Nábytkové lepené spoje v exteriéru (LDF_VP_2018003)2018--IGAJ. StádníkÚN LDF
řešený nalýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)20102010IGAP. HoráčekÚND LDF
ukončený Náplavy na řece Melhavě20112011JinýM. ŠlezingrÚTOK LDF
řešený Navázání bilaterální spolupráce s Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)20182019JinýT. ŽidÚOLM LDF
řešený Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)20122015JinýJ. TippnerÚND LDF
řešený Návrh exteriérových nábytkových prvků za použití kompaktního laminátu a dřeva s omezeným užitím konstrukčních kovových spojovacích prvků20182018IGAM. ŠimekÚN LDF
řešený Návrh konstrukce překližovaných desek lepených laminátem z čedičových vláken20162017IGAP. KrálÚND LDF
řešený Návrh lesnických opatření jako nástroj pro snížení škod bobrem evropským (Castor fiber) v hospodářských porostech (LDF_VT_2018007)2018--IGAJ. KamlerÚOLM LDF
řešený Návrh nábytkového prvku s principy trvale udržitelného rozvoje za použití papírové buničiny (LDF_VP_2019009)20192019IGAM. ŠimekÚN LDF
podaný Návrh opatření na zvýšení zaměstnanosti venkovského obyvatelstva v rámci lesnickodřevařského sektoru2015--NAZVV. ValaÚLDEP LDF
ukončený Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)20092009IGAP. KupecÚTOK LDF
obhájený Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko20072007JinýJ. SchneiderLDF
zamítnutý Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzity (TA02020700)20122012TAČRJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Návrh technických parametrů nového penetračního přístroje pro zjišťování vlastností dřeva "in situ"20082008IGAP. HoráčekLDF
podaný Návrh využití alternativního zpracování dat dálkového průzkumu Země prostřednictvím volně šiřitelného GIS GRASS2005--FRVŠJ. ČepickýÚGT LDF
řešený Nedřevní lesní produkty v České republice20142016SpecifickýJ. FialováÚTOK LDF
řešený Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)20142017TAČRJ. TippnerÚND LDF
řešený Nelineární materiálový model mechanického chování dřeva za různých vlhkostních a teplotních podmínek (LDF_TP_2019015)20192022IGAM. BrabecÚND LDF
přijatý Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)20162016IGAJ. TippnerÚND LDF
obhájený Nemocniční a pečovatelská dětská lůžka (FI - IM/229)20052006MPOP. BruneckýÚN LDF
řešený Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa (NAZV QH71161)20072011NAZVM. KneiflLDF
řešený Nízký les jako biologická a produkční alternativa budoucnosti v České republice (LD15117)20162017RPR. PokornýÚZPL LDF
řešený Nová generace úložného nábytku (63/13)20132015IGAD. TesařováÚN LDF
připravovaný Nová generace úložného nábytku (63/14)20142014IGAD. TesařováÚN LDF
řešený Nová metodika ověření přesnosti a spolehlivosti měření a kubírování dříví harvestory20162017IGAT. ZemánekÚT LDF
přijatý Nové geomodely pro prozkoumání a porozumnění větších hloubek jako zdroje pro high-tech kritické suroviny v alkalických horninách a karbonatitech20152019OPJ. KynickýÚGP LDF
ukončený Nové přístupy při určování řezných odporů (22/2013)20132013IGAZ. KopeckýÚDT LDF
obhájený Nové sloučeniny ve vodorozpustných kořenových exsudátech Ambrosia artemisiifolia kultivované za rozdílných podmínek20142016JinýP. FormánekÚGP LDF
řešený Nový typ vylehčeného sandwichového panelu s iso-mřížovým jádrem a vylepšenou odolností spoje středové a povrchové vrstvy panelu (LDF_VP_2015007 )20152015IGAR. WimmerÚND LDF
přijatý Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)2015--IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Numerická analýza plné vazby krovu s vloženým plátovým konstrukčním spojem využívaným při sanacích historických objektů2014--IGAJ. TippnerÚND LDF
obhájený Numerická simulace pohybu fyzikálních polí v rezonanční desce klavíru (5/2005)20052006IGAP. KoňasÚND LDF
řešený Numerické simulace pohybu vody a tepla ve dřevě během sušení (LDF_VP_2018004)20182019IGAM. TrcalaÚND LDF
obhájený Numerický model kontinuálního lisování20082008IGAP. KoňasÚND LDF
obhájený Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích (SE/620/2/97)19972000JinýV. TesařLDF
obhájený Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích (ZZ/620/2/97)19972000JinýV. TesařLDF
podaný Obnova imisních holin smrkem ztepilým (Picea abies [L.] Karst.) na horní hranici 7. lesního vegetačního stupně2007--IGAP. MaňasLDF
ukončený Obnova výzkumné plochy prof. A. Zlatníka v biosférické rezervaci Východní Karpaty (2518/G4)2007--FRVŠT. KolářÚLBDG LDF
ukončený Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa (01/06/07)20052011Akt eTS VZJ. SuchomelÚEL LDF
podaný Odborná stáž lesnických a krajinných učitelů2011--Zahr. vzd.P. HrůzaÚTOK LDF
ukončený Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech20042005Akt eTS VZP. KupecÚTOK LDF
podaný Ochrana a management unikátních lesních příbřežních ekosystémů2009--JinýP. KupecÚTOK LDF
řešený Ochrana awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny2022--JinýH. HabrováÚLBDG LDF
podaný Ochrana nádrží před zanášením2011--Zahr. vzd.M. ŠlezingrÚTOK LDF
řešený Ochrana velkých šelem v dlouhodobé perspektivě: propustná krajina, trvalá udržitelnost2011--JinýM. KutalÚEL LDF
řešený Ochranná opatření proti Mycosphaerella pini E. Rostrup včetně sledování bionomie tohoto druhu. (3184/2005)2005--FRVŠM. BednářováÚOLM LDF
řešený Optimalizace AFLP pro velké genomy nad 70 Gb (11/2013)2013--IGAJ. MráčekÚLBDG LDF
ukončený Optimalizace automatizovaných metod tvorby map krajinného pokryvu na základě kvalitativně odlišných vstupních dat (IGA 34/2012)20122012IGAM. KlimánekÚGT LDF
obhájený Optimalizace činnosti TDS pomocí technologie GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL. (5/2008)20082010GS LČRR. UlrichÚT LDF
obhájený Optimalizace digitálního modelu terénu pro potřeby lesnických disciplín (IGA 54/2006)20062006IGAM. KlimánekÚGT LDF
přijatý Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině20102013IGAM. ŠlezingrÚTOK LDF
ukončený Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců v ČR. (IBS6093003)20002004JinýJ. FeuereiselÚOLM LDF
ukončený Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců (S6093003)1999--GAČRJ. DvořákÚOLM LDF
řešený Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek20162019GS LČRM. ErnstÚOLM LDF
obhájený Optimalizace konstrukce a CNC technologie výroby ozubového spoje (IG490411)20092009IGAM. ŠimekÚN LDF
řešený Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany. (04/04/01)2005--Akt eTS VZP. ČermákÚOLM LDF
ukončený Optimalizace mechanických a tepelně-technických vlastností materiálu z konopí a minerálních pojiv pro využití ve stavebnictví (60/2010)20102010IGAP. KrálLDF
ukončený Optimalizace mikrovlnné plastifikace v rámci procesu zhušťování dřeva20142014IGAA. DejmalÚND LDF
přijatý Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích. (QI102A085)2010--NAZVV. HurtÚZPL LDF
ukončený Optimalizace postupů odhadu výţivné hodnoty potravy pro volně ţijící přeţvýkavce (52/2012)20122012IGAJ. KamlerÚOLM LDF
podaný Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek lesních cest.20102013NAZVL. ŠevelováÚTOK LDF
ukončený Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací (TA01020326)20112014TAČRL. ŠevelováÚTOK LDF
řešený Optimalizace procesů výroby dřevěných konstrukčních prvků (5/2010)2010--IGAP. KrálÚDT LDF
řešený Optimalizace spotřeby energie staveb na bázi dřeva se zřetelem na stavebně -- truhlářské výrobky (IGA 56/2013)2013--IGAJ. KlepárníkÚDT LDF
zamítnutý Optimalizace technologie GPS pro přesné zaměření výzkumných ploch20082008IGAT. MikitaÚGT LDF
přijatý Optimalizace umělé obnovy lesa v České republice (QJ1520080)20152018NAZVO. MauerÚZPL LDF
řešený Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy (LUH12-15)20122015NAZVJ. KulhavýÚEL LDF
řešený Optimalizace výroby krátkého kusového dříví (LDF_VP_2017036)20172018IGAO. ZamazalLDF
řešený Optimalizace výroby nanočástic oxidů kovů pro využití na moření a UV stabilizaci dřeva. (TG02010074)2018--TAČRP. PařilÚND LDF
přijatý Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech (QJ1530298)20152017NAZVO. MauerÚZPL LDF
ukončený Optimalizace zastoupení modřínu ve smíšených porostech pahorkatin (FRVŠ 231G4)20042004FRVŠV. HurtÚZPL LDF
řešený OPVK Akademie20122015OPK. DrápelaÚHÚL LDF
ukončený Organizace mezinárodní vědecké konference "Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století" (IGA č. 18/2004)20042004IGAP. KantorÚZPL LDF
ukončený Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin20132013IGAL. PrausÚND LDF
podaný Ověření možných metod preventivní ochrany dřevin před škodami působenými bobrem evropským (Castor fiber)2007--FRVŠJ. PubalLDF
vyřazený Ovipoziční preference, výběr potravy a vývoj vybraných druhů fytofágního hmyzu při diferencovaném obsahu dusíku v potravě20082008IGAA. PešlováÚOLM LDF
ukončený Ovlivnění mikroklimatu výsadby smrku ztepilého pokusnými minisférami (F 1001/1998)19981998FRVŠK. KamlerováÚEL LDF
ukončený Ovlivnění tvorby kořenového sytému buku lesního (Fagus sylvatica L.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.) exogenní aplikací auxinoidů (426/1023/4FR240)2004--FRVŠA. BártováLDF
řešený Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko20172019GS LČRJ. KadavýÚHÚLAG LDF
řešený Percepce a hodnocení geodiverzity v kontextu ochrany neživé přírody20182019IGAA. BajerÚGP LDF
řešený Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín20112013OPJ. FialováÚTOK LDF
přijatý Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín2011--OPM. ŠlezingrÚTOK LDF
řešený Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)20152018Smluvní výzkumR. LongauerÚZPL LDF
řešený Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR (QI112A172)20112014NAZVO. MauerÚZPL LDF
přijatý Pěstění pionýrských dřevin – bříza na živném stanovišti po alochtonních smrčinách (SP418121)20182020IGAA. MartiníkÚZPL LDF
ukončený Pěstování potravinových plodin a obnova porostů vlajkových druhů Socotry20072007JinýP. NěmecÚLBDG LDF
řešený Phenocamera: modern method for phenological observation of Norway spruce (LDF_VP_2017048)20172018IGAI. MarkováÚZPL LDF
řešený Platforma pro kulturní krajinu2009--OPP. KupecÚTOK LDF
řešený Platforma pro posílení interkulturního managementu (CZ.1.7./2.4.00/17.0025)20112014OPM. HamanováDLDF LDF
řešený Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny (CZ.1.07/2.4.00/31.0032)20122014OPA. BajerÚGP LDF
řešený Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů20122014OPO. HolušaÚOLM LDF
řešený Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin (CZ.1.07/2.4.00/17.0023)2011--OPP. ČermákÚOLM LDF
obhájený Počítačová podpora výuky matematiky pomocí volně šiřitelného software (FRVŠ 131/2010)20102010FRVŠR. MaříkÚM LDF
obhájený Počítačová učebna pro výuku matematického modelování fyzikálních jevů a biomechanických procesů (FRVŠ 398/2008)20082008FRVŠP. KoňasLDF
obhájený Počítačové simulace vázaného teplotního, vlhkostního a deformačního pole ve dřevě (7/2011)20112011IGAP. KoňasÚND LDF
obhájený Podíl makromycetů na dekompozici dřevní hmoty v podmínkách přirozených lesních ekosystémů (GA526/99/P046)19992001GAČRL. JankovskýLDF
ukončený Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku20002001JinýP. KupecÚTOK LDF
ukončený Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávaní na ostrově Sokotra20122014Zahr. vzd.H. HabrováÚLBDG LDF
obhájený Podpora druhové rozmanitosti v katastru Němčice nad Hanou -- zvýšení početnosti a genetické variability místní populace koroptve polní20122012JinýM. ErnstÚOLM LDF
řešený Podpora integorvaného programu pro ochranu přírody a rozvoj souostroví Sokotra (UNEP-GEF #5347)20172018Smluvní výzkumP. MaděraÚLBDG LDF
ukončený Podpora interaktivní výuky předmětů vyučovaných na Ústavu ochrany lesů a myslivosti. (FRVŠ 1331/2003)20032003FRVŠP. ČermákÚOLM LDF
řešený Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra (22/2015/10)20152016Zahr. vzd.H. HabrováÚLBDG LDF
řešený Podpora lesnického vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie20172018JinýO. HolušaÚOLM LDF
řešený Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)2011--OPP. KupecÚTOK LDF
řešený Podpora prezentace výsledků tvůrčí práce studentů ve výuce předmětů ochrany lesa (IN4140471)20142014InterníM. KlimánekÚOLM LDF
obhájený Podpora prostorového rozhodování v lesích ohrožených abiotickými faktory (IGA 22/2010)20102012IGAM. KlimánekÚGT LDF
zamítnutý Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii20132013JinýI. ZdráhalÚLDEP LDF
obhájený Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie (CZ 0001-06)20072007JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
ukončený Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie20082010JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
řešený Podpora terénního výzkumu a zpracování závěrečných studentských prací na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža20192019Zahr. vzd.P. NěmecÚLBDG LDF
obhájený Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace - NeoCartoLink20122014OPI. OstřížkováÚGT LDF
podaný Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru20142015OPK. HolušováÚOLM LDF
přijatý Podpora zapojení studentů LDF MZLU v Brně do výzkumné činnosti ústavu tvorby a ochrany krajiny v oblasti zpřístupnění lesa a mechaniky zemin.2010--InterníL. ŠevelováÚTOK LDF
ukončený Pohraniční obec - Grenzdorf (Čes.-něm. fond budoucn.)20022003JinýJ. KolejkaÚGT LDF
přijatý Populace vegetativně se šířícího smrku (Picea abies L. Karst.) na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku2009--IGAM. ŠenfeldrÚLBDG LDF
řešený Populační analýza kadidlovníku Boswellia sacra v oblastech jižního Ománu (SP4181111)20182019IGAH. HabrováÚLBDG LDF
řešený Porovnání produkce a růstu korkovníku amurského (Phellodendron amurense Rupr.) s dubem korkovým (Quercus suber L.) (14/2010)20102011IGAL. ÚradníčekÚLBDG LDF
řešený Porovnanie výskumnej plantáže tíku s tradičnou stredoamerickou plantážou2016--IGAP. MaděraÚLBDG LDF
zamítnutý Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody20102010InterníJ. FialováÚTOK LDF
zamítnutý Posílení vzdělávací sítě pro evropskou krajinu a hospodaření v lesích20152018Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
zamítnutý Posilování sítě evropského lesnického vzdělávání20142016Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
podaný Posouzení biotechnologických aspektů biouhlu jako sorbentu kontaminantů z minerálních hnojiv ve vodních systémech2016--NAZVL. KoutnýÚTOK LDF
obhájený Posouzení kvality povrchové úpravy nášlapné plochy dřevěné podlahy sportovní haly20172017Smluvní výzkumD. TesařováÚN LDF
připravovaný Posouzení kvality povrchové úpravy nášlapné plochy dřevěné podlahy sportovní haly2018--Smluvní výzkumD. TesařováÚN LDF
řešený Posouzení kvality životního prostředí v zemích V420122013Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
ukončený Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí) (VaV-SM/2/25/04)20042006JinýP. KupecÚTOK LDF
ukončený Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)20112011JinýM. ŠlezingrÚTOK LDF
ukončený Posouzení vlivu pojezdu forwarderu Novotný na prostředí, zejména na půdu. (2012/036)20122012R. UlrichÚT LDF
ukončený Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava20042004JinýP. KupecÚTOK LDF
ukončený Posouzení zatopení hotelu Jana20112011JinýM. ŠlezingrÚTOK LDF
připravovaný Posuzování mikroklimatických podmínek a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí dřevostaveb2015--IGAK. KrontorádÚDT LDF
řešený Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (LDF_VT_2018002)20182019IGAP. ČechÚN LDF
ukončený      Materiály používané k výrobě čalouněného nábytku jako zdroj pachových látek a emisí těkavých organických sloučenin (VOC) v interiéru (IGA 9/2012)20122012SpecifickýP. ČechÚN LDF
řešený      Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (IGA_VT_2018)20182019InterníP. ČechÚN LDF
řešený      Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (LDF_VT_2018002 )20182019IGAP. ČechÚN LDF
řešený Potenciál strukturálních změn udržitelného lesnictví a zpracování dříví (QK1820358)20182020NAZVV. KupčákÚLDEP LDF
ukončený Potravní ekologie dravců ve Chřibech z pohledu biologické ochrany lesa. (21/2008)20082008IGAP. ČermákÚOLM LDF
ukončený Potravní ekologie rysa ostrovida v Západních Karpatech20132013IGAM. KutalÚEL LDF
řešený Potravní chování bobra evropského (Castor fiber, L.) a jeho závislost na charakteristice biotopu (40/2006)2006--IGAJ. PubalLDF
řešený Potravní chování bobra evropského (Castor fiber) v zemědělské krajině (LDF_VP_2018026)20182019IGAJ. KamlerÚOLM LDF
ukončený Použití metody monitoringu trusu jako nástroje pro odhad početnosti a distribuce prasete divokého.20122012IGAR. PlhalÚOLM LDF
řešený Použití technologie stromové injektáže v rámci obrany cenných dřevin vůči závažným patogenním agens.20172018IGAL. JankovskýÚOLM LDF
ukončený Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les20072007JinýJ. SchneiderLDF
obhájený preklad normy en 527-220052005JinýJ. PacovskýÚN LDF
obhájený      Překlad normy EN 527-320052005JinýJ. PacovskýÚN LDF
přijatý Prezentace nejnovějších výsledků a publikace metodiky průzkumů dřevěných konstrukcí zabudovaných v historických objektech2007--JinýM. KloiberLDF
zamítnutý Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice20072007GS LČRJ. FialováLDF
ukončený Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání (VaV-SL/640/7/03)20042005JinýP. KupecÚTOK LDF
řešený Problematika protierozní a protiabrazní ochrany významně ohrožených lokalit2019--IGAJ. DeutscherÚTOK LDF
řešený Prodloužení české tisícileté dubové letokruhové chronologie (GA18-11004S)20182020GAČRM. RybníčekÚND LDF
obhájený Produkce a ekologická stabilita smíšených lesních porostů se smrkem v pahorkatinách - analýza konkurenčních vztahů dřevin (GA526/00/P059)20002002GAČRP. JelínekLDF
obhájený Produkce a ekologická stabilita smíšených lesních porostů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/96/0649)19961998GAČRP. KantorLDF
řešený Produkce dřevní hmoty smrkového porostu s různými variantami pěstební výchovy (66/2013)20132013IGAR. PokornýÚZPL LDF
přijatý Produkční a ekonomické možnosti přípravných porostů (LDF_VT_2015004 )2015--IGAA. MartiníkÚZPL LDF
řešený Produkční potenciál a stabilita smíšených lesních porostů ve 2., 3. a 4. lesním vegetačním stupni jako podklad pro optimalizaci cílové skladby dřevin (GA526/03/1485)20032005GAČRP. KantorÚZPL LDF
obhájený Produkční potenciál borovice vejmutovky20112011IGAR. KnottÚZPL LDF
obhájený Produkční potenciál borovice vejmutovky20112011IGAR. KnottÚZPL LDF
podaný Prognóza vývoje lesního hospodářství České republiky do roku 20302015--NAZVV. ValaÚLDEP LDF
obhájený Program rozvoje lesního hospodářství Středočeského kraje do roku 203020062006JinýF. KalousekÚLDEP LDF
řešený progresivní konstrukce a řízení sušáren pro těžko sušitelné dřeviny včetně exotických20182019TAČRK. KrontorádÚND LDF
ukončený Projekt Morava III20002002JinýP. KupecÚTOK LDF
ukončený Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy (VaV-SA/650/3/03)20032006JinýP. KupecÚTOK LDF
obhájený Projekt posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvětšení stability břehů údolních nádrží se zaměřením na prevenci vzniku a rozvoje břehové abraze (GA103/01/0063)20012003GAČRL. ÚradníčekLDF
řešený Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína2006--JinýP. KupecÚTOK LDF
zamítnutý Projekt stabilizace břehů nádrží20102010NAZVM. ŠlezingrÚTOK LDF
zamítnutý Projekt stabilizace břehů za využití armované zemní konstrukce20102010GAČRJ. FialováÚTOK LDF
řešený Projektové webové stránky2009--InterníI. VyskočilÚIT CP
řešený      Ústav 4112012--InterníP. NovákÚGT LDF
řešený           Diskové úložiště pro výměnu dat s jinými univerzitami2012--InterníP. BaloghÚGT LDF
řešený      Ústav 4142013--InterníP. NovákÚLBDG LDF
řešený      Ústav 4912012--InterníP. NovákDLDF LDF
řešený           Akademie2013--InterníP. NovákDLDF LDF
řešený           Design nábytku2013--InterníP. NovákDLDF LDF
řešený           Inobio2012--InterníP. NovákDLDF LDF
řešený           Inovace studijních programu LDF2013--InterníP. NovákDLDF LDF
řešený           OIT web2013--InterníP. NovákDLDF LDF
řešený Proměnlivost hustoty tlejícího dřeva smrku a buku v průběhu dekompozice20152015IGAT. VrškaLDF
řešený Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)20112014OPL. ZejdováÚGT LDF
obhájený Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)20112014OPM. KlimánekÚGT LDF
obhájený Propojení mapového serveru ŠLP "Masarykův les" Křtiny se svobodným GIS GRASS umožňující on-line analýzu (IGA 49/2006)20062006IGAJ. ČepickýÚGT LDF
ukončený Prostorová a věková struktura pařezin v NP Podyjí: pokus o datování skutečného stáří pařezin (11/2010)20102010IGAT. VrškaLDF
řešený Prostorová variabilita půdních vlastností přirozených horských smrčin Rumunska: srovnání dvou lokalit s odlišnou disturbanční historií (39/2011)2011--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
přijatý Prostorové vztahy dřevin tropického deštného lesa (LDF_VP_2015038)20152015IGAJ. KvasnicaÚLBDG LDF
řešený Prostorové vztahy v dřevinném patře a bylinném podrostu jedlového porostu s příměsí buku vzniklého na dřívější pastvině (IGA21/2009LDF)2009--IGAD. VolaříkÚLBDG LDF
obhájený Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) -- preparation of project proposal (B/CZ0046/1/0013)20082008JinýP. KupecÚTOK LDF
řešený Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem (TH 03010007)20182021TAČRT. ZemánekÚT LDF
řešený Prototyp mobilního přístupu ke geoprostorovým datům s využitím technologií a rozhraní Apple iPhone20092009IGAS. ŠumberaÚGT LDF
obhájený Průběh sekundární sukcese v tropických lesích západní Amazonie se zřetelem na dynamiku kořenových systémů stromů (GA526/99/P044)19992001GAČRJ. PavlišLDF
ukončený Průzkum mezi uchazeči o studium (TR480061/1105/491)20082008RPM. ČermákDLDF LDF
zamítnutý Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významu20122016NAZVJ. SuchomelÚEL LDF
obhájený Překlad normy CSN EN 581-120062006JinýJ. PacovskýÚN LDF
řešený Překlad normy ČSN EN 716-1 - Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky2008--JinýJ. PacovskýÚN LDF
řešený Překlad normy ČSN EN 716-2 - Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody2008--JinýJ. PacovskýÚN LDF
řešený Přenos tepla v dřevěné konstrukci se vzduchovou kavitou (19/2014)20142014IGAJ. TippnerÚND LDF
obhájený Příklady aplikace funkčně integrovaného hospodaření v principech pěstění lesů vybraných hospodářských souborů ČR (10234FR323)20052005FRVŠD. SmítkaLDF
obhájený Příprava a zavedení předmětu "Forest Management and Marketing"20092009FRVŠR. DudíkÚLDEP LDF
obhájený Příprava a zavedení předmětu "Obchod se dřívím a dřevařskými výrobky" (3187/2011/F5/b)20112011FRVŠD. ŠafaříkÚLDEP LDF
obhájený Příprava a zavedení předmětu "Public relations" (FR480271)20082008FRVŠR. DudíkLDF
obhájený Příprava akreditace nového studijního oboru Interiér (685 MŠMT)20052006RPP. BruneckýÚN LDF
připravovaný Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevin (TR 460101)20062006RPP. MaděraÚLBDG LDF
ukončený Příprava nového studijního programu/oboru Stavby na bázi dřeva (TR460251)20062006RPZ. HavířováÚDT LDF
obhájený Příprava zkušebních vzorků pro Matici slovenskou20172017Smluvní výzkumD. TesařováÚN LDF
řešený Přirozená regenerace dřeviny Nothofagus antarctica po požáru v Národním parku Torres del Paine, Chile. (LDF_VP_2016003)20162017IGAP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Půdní mikromorfologie jako inovace pedologických předmětů (2356/2012)20122012FRVŠA. BajerÚGP LDF
řešený Působení českých vědců v experimentu SBE20172021JinýM. SvátekÚLBDG LDF
zamítnutý Působení sucha na produkci a vitalitu smrkových porostů20182020NAZVI. MarkováÚZPL LDF
ukončený Rakovina kůry kaštanovníku jedlého (Castanea sativa Mill.) v ČR (FRVS 237/04)2005--FRVŠL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016JinýT. ŽidÚOLM LDF
řešený      Pokračování bilaterální spolupráce ve výzkumu smrkových porostů ve středním Norsku (COOP) (EHP-CZ02-BFB-1-062-2016)20162016JinýT. ŽidÚOLM LDF
řešený      Rozšíření znalostí realizačního týmu FRAMEADAPT (EHP-CZ02-BFB-1-050-2015)20152015JinýT. ŽidLDF
řešený Reakce hlavních výstavkových dřevin na klimatické charakteristiky a různé intenzity těžebních zásahů v rané fázi převodu na les střední (LDF_VP_2017011)20172018IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
ukončený Reakce hmyzích fytofágů na diferencovaný příjem manganu v potravě (16/2013)20132013IGAE. KulaÚOLM LDF
ukončený Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les (40/2012)20122012IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
řešený Reakce tloušťkového přírůstu dubové pařeziny na sucho2015--IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
obhájený Referenční stanice postprocessingových korekcí GPS (511 F1 a)20052006FRVŠM. KlimánekÚGT LDF
ukončený Regionální lesnický program pro území Moravskoslezského kraje20072007JinýV. KupčákÚLDEP LDF
přijatý Rehabilitace a restaurování vily Tugendhat (442/950/OS460151)20062006JinýZ. HoloušLDF
řešený Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie (13-04291S)20132017GAČRM. RybníčekÚND LDF
řešený Rekonstrukce klimatu na základě letokruhové chronologie dubu pro Slovensko2015--IGAM. RybníčekÚND LDF
ukončený Rekonstrukce rozpadu smrkových porostů vlivem působení lýkožrouta smrkového. (FRVŠ 239/2004 )20042004FRVŠP. ČermákÚOLM LDF
zamítnutý Rekreace a ochrana přírody - finanční náročnost a přínos rekreačních aktivit20152015JinýJ. FialováÚTOK LDF
podaný Rekreace a ochrana přírody - s člověkem ruku v ruce?20142014JinýJ. FialováÚTOK LDF
obhájený Remotely accessed decision support system for transnational environmental risk management (INTERREG IIIB CADSES 5D008)20062008JinýM. KlimánekLDF
řešený Revitalizace ekosystémových jednotek s využitím ekologických přístupů na stanovištích v minulosti antropogenně ovlivňovaných lokalit a extrémních lokalit současnosti (QJ1320040)20132017NAZVD. VavříčekÚGP LDF
ukončený Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu (ZE 460011)20062007JinýP. MaděraÚLBDG LDF
obhájený Revitalizace půdního prostředí valů v 7.LV Krušných hor s návrhem dalších opatření pro obnovu lesa (1/2003)20062010GS LČRD. VavříčekLDF
obhájený Revize normy CSN 91 000020052005JinýJ. PacovskýÚN LDF
přijatý Revize normy ČSN 01 3610 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu20082008JinýJ. PacovskýÚN LDF
obhájený Revize normy ČSN 91 000120072007JinýJ. PacovskýÚN LDF
obhájený Revize normy ČSN 91 010220062006JinýJ. PacovskýÚN LDF
řešený Rezistence evropské populace rostlinného patogenu Phytophthora cactorum vůči fungicidním látkám a antibiotikům2014--IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
řešený Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
řešený Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
řešený Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
řešený Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
řešený Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAJ. JarošÚLBDG LDF
obhájený Rozbor využitelnosti cenově dostupných hardwarových prostředků pro navigaci v přípravě a řízení lesní výroby (LDF_VT_2016006)20162016IGAJ. NerudaÚT LDF
řešený Rozdíly v anatomických elementech nízkého a vysokého lesa (LDF_VP_2019031)20192020IGAJ. UrbanÚLBDG LDF
řešený Rozšírení současných poznatků o biologicky přístupných aminokyselinách v půde a jejich utilizaci půdními mikroorganismy či kořeny rostlin20102012IGAK. RejšekÚGP LDF
ukončený Rozšíření a hostitelské spektrum kořenovníku Heterobasidion annosum sensu lato na území České republiky20112014IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
řešený Rozšíření aplikace holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie.20192021JinýP. NěmecÚLBDG LDF
obhájený Rozšíření diplomové práce o gen leptinu (LEP) u populací Sus scrofa na území České republiky (3FR1349/2003)20032003FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
řešený Rozšíření multimediální podpory výuky analýzy dat na FLD MZLU v Brně - praktické návody a příklady (FRVŠ 928/2006)2006--FRVŠK. DrápelaÚHÚL LDF
přijatý Rozšíření odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí Východní Afriky a Arábie20102010Zahr. vzd.P. NěmecÚLBDG LDF
řešený Rozšíření odolných jedinců vůči nekróze jasanů Hymenoscyphus fraxineus v KRNAP (LDF_VP_2019008)20192019IGAL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Rozšíření odolných jedinců vůči nekróze jasanů Hymenoscyphus fraxineus v KRNAP (LDF_VP_2019008)20192019IGAL. JankovskýÚOLM LDF
obhájený Rozšíření Ph.D. disertační práce o geny ESR, FSHB, PRLR a HFABP k identifikaci distančních rozdílů populací divokých a chovných prasat (2FR185/2002)20022002FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
řešený Rozšíření, populační struktura a patogenicita cizího invazního organismu Phytophthora cactorum v ČR2011--JinýM. TomšovskýÚOLM LDF
obhájený Rozšíření praktické části výuky předmětu Myslivost vzučovaného na Ústavu ochrany lesa a myslivosti (2427)20062006FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
ukončený Rozšiřování odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semi-aridních oblastí Východní Afriky a Arábie20102011JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
ukončený Rozvoj a harmonizace vzdělávací nabídky MZLU v Brně s evropskými standardy (TR 970 063)2007--RPP. MaděraLDF
ukončený Rozvoj a harmonizace vzdělávací nabídky MZLU v Brně s evropskými standardy - Interiér (90/4 - 442 Interiér)20072007FRVŠP. BruneckýÚN LDF
řešený Rozvoj a stabilizace komunit farmářů v zóně Kembata Tembaro20182018JinýH. HabrováÚLBDG LDF
řešený Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku 2015-2017 (CzDA-RO-MN-2014-6-31210)20152018AKTIONA. KusbachÚLBDG LDF
ukončený Rozvoj nových studijních oborů " Interiér - nábytek, design" (TR460121)20062006P. BruneckýÚN LDF
obhájený Rozvoj přístrojového vybavení pro výuku předmětů v oblasti mechanických vlastností biologických materiálů (FRVŠ 1829/2012)20122013FRVŠP. HoráčekLDF
obhájený Rozvoj technologií těžby a dopravy dříví (71/2013)20132015IGAJ. NerudaÚT LDF
podaný Rudický potok - problematika dnové a břehové eroze2011--InterníM. ŠlezingrÚTOK LDF
řešený Růst a odezva výmladkových lesů k působení vybraných abiotických stresových faktorů20192021IGAM. ŠenfeldrÚLBDG LDF
ukončený Růstová odezva dřevin středoevropského temperátního lesa na disturbanční událost ve vazbě na gap dynamiku a vlastnosti jedince a prostředí20132013IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
ukončený Růstová odezva dřevin v bukojedlovém porostu na klimatické faktory. (GA526/00/D082)20002003GAČRR. KnottÚEL LDF
obhájený Růstová odezva dubu (Quercus robur L.) a jasanu (Fraxinus angustifolia Vahl.) na změněné podmínky vodního režimu v Dyjskomoravském luhu (GA526/00/P058)20002002GAČRP. MaděraLDF
ukončený Rychlost dekompozice v lužním lese20072009IGAH. LorencováÚEL LDF
ukončený Řešení dílčího úkolu projektu ev. č. FI-IM3/098 Výzkum a aplikace biotechnologie protierozní stabilizace při rekultivaci svahů vzniklých průmyslovou činností - fáze I. (FI-IM3/098 )20072007P. HrůzaÚTOK LDF
řešený Sanace a rekultivace degradovaných půd jako základ udržitelného hospodaření s přírodními zdroji ve vybraném povodí Awassa Zuriya Woreda20142016JinýP. NěmecÚLBDG LDF
podaný Sekvestrace uhlíku dospělou smrčinou (SPRUSEQ)20122012IGAJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Sestavení národního dubového standardu (2803/2005/G4)20052005FRVŠM. RybníčekÚND LDF
přijatý Sestavení recentní dubové letokruhové standardní chronologie pro oblast Slovenska20142014IGAM. RybníčekÚND LDF
řešený Sestavení standardní dubové chronologie subfosilních kmenů pro datování prehistorických dřev (404/08/P367)20082010GAČRM. RybníčekÚND LDF
obhájený Sezónní dynamika absorpčního povrchu kořenového systému dospělých stromů měřená nedestruktivní metodou modifikované elektrické impedance20082011IGAJ. UrbanÚZPL LDF
ukončený Sezónní dynamika respirace nadzemních částí biomasy smrkové monokultury (IGA 7/2013)20132013IGAI. MarkováÚEL LDF
ukončený Sezonní využití prostředí jelenem lesním jako základ managementu populace ve vztahu k prevenci vzniku škod na lesních porostech a jejich ekonomickému vyhodnocení (12/2014)20142014IGAJ. DvořákÚOLM LDF
řešený Skladování dříví pod folií2010--GS LČRK. JanákÚDT LDF
ukončený Sledování fenofází vrchovinného a horského smrku ztepilého (VP_2016007)20162017IGAI. MarkováÚZPL LDF
ukončený Sledování fenologických a růstových fází u lesních dřevin v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. (IG460451)20062007IGAL. MerklováLDF
ukončený Sledování fenologických a růstových charakteristik buku lesního v souvislosti s vodním provozem a změnou parametrů prostředí20122012AKTIONE. BednářováÚLBDG LDF
ukončený Sledování fenologických a růstových charakteristik buku lesního v souvislosti s vodním provozem a změnou parametrů prostředí20122012IGAE. BednářováÚEL LDF
řešený Sledování fenologických fází u modřínu opadavého a buku lesního ve vztahu k mikroklimatu stanovišť lišících se nadmořskou výškou (6/2011)2011--IGAE. BednářováÚEL LDF
ukončený Sledování fenologických fází u modřínu opadavého a buku lesního ve vztahu k mikroklimatu stanovišť lišících se nadmořskou výškou (6/2011)20112011IGAE. BednářováÚEL LDF
řešený Sledování sezónní dynamiky vitality a zdravotního stavu smrku ztepilého (Picea abies) (30/2014)2014--IGAP. HumplíkÚOLM LDF
ukončený Sledování zdravotního stavu lesních ekosystémů.2006--E. BednářováLDF
řešený Sledování zdravotního stavu lesních ekosystémů pomocí změn u epikutikulárních vosků.2007--E. BednářováLDF
podaný Sledování změn morfologie koryta toku v rámci předmětu "Malé vodní toky" (452/2005/F4/a)2005--FRVŠJ. MarkováLDF
přijatý Sledování změn morfologie revitalizovaného toku a dřevěných částí objektů v korytě s využitím pro environmentální vzdělávání20132014InterníJ. FialováÚTOK LDF
řešený Složení a struktura taxocenóz modelové skupiny pisivek (Psocoptera) v lesních geobiocenózách v západních Karpatech (19/2013)20132014IGAO. HolušaÚOLM LDF
řešený Složitý stav napjatosti při testování mechanických vlastností dřeva v tlaku podél vláken20132013IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Smyková pevnost 3D profilovaného nosníku zpevněného uhlíkovými vlákny2018--IGAP. KrálÚND LDF
ukončený Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů1999--eTS VZP. KupecÚTOK LDF
ukončený Současné možnosti a perspektiva odbourávání nutrientů a využití v ochraně přírody a krajiny20042004JinýP. KupecÚTOK LDF
připravovaný Současné možnosti vzdělání a možnosti uplatnění práce handicapovaných v oblasti zpracování dřeva na dřevoobráběcích strojích2015--IGAK. KrontorádÚDT LDF
obhájený Současný stav a trendy vývoje lesů v kulturní krajině (526/03/H036)20032007GAČRP. MaděraÚLBDG LDF
zamítnutý Specifické vlastnosti produkční fyziologie u jehličnatých a listnatých dřevin20102014GAČRM. V. MarekÚEL LDF
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýM. ŠplíchalováÚHÚL LDF
ukončený      Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les (IGA LDF MENDELU 2012 40 / 2012)20122012SpecifickýJ. KadavýÚHÚLAG LDF
ukončený      Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les. (IGA LDF MENDELU 2012 40 / 2012)20122012SpecifickýJ. KadavýÚHÚLAG LDF
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýM. KutalÚEL LDF
řešený      Potravní ekologie rysa ostrovida v Západních Karpatech20132013SpecifickýM. KutalÚEL LDF
řešený Srážkoodtokové poměry horských lesů a jejich možnosti při zmírňování extrémních situací - povodní a sucha (NAZV 1G57016/2004)20052008NAZVP. KantorÚZPL LDF
ukončený Srovnání českého a německého Národního lesnického programu z pohledu účastníků procesu (DBU)20092010JinýM. UrbanováÚLDEP LDF
ukončený Srovnání metod ručního a elektronického měření dříví. Návrh pravidel elektronického měření dříví a přejímky dříví v ČR (GS LČR - 16)2005--GS LČRK. JanákLDF
řešený Srovnání moderních bezkontaktních metod pro inventarizaci lesa20182018IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
řešený Srovnání odolnosti přirozených jasanových společenstev a uměle založených lesních porostů vůči nekróze jasanů20182018IGAL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Srovnání předpokládaného a aktuálního výskytu starobylých výmladkových lesů na jižní Moravě (LDF_VP_2018022)20182019IGAP. MaděraÚLBDG LDF
zamítnutý Srovnání rozdílů v produkční strategii smrkového a bukového porostu20122016GAČRI. MarkováÚEL LDF
řešený Srovnání struktury porostů a diverzity bylinného patra aktivních pařezin východní a západní Evropy (LDF_VT_2016014)20162017IGAL. ÚradníčekÚLBDG LDF
řešený Srovnání tloušťkového přír ůstu, biomasy a plochy asimilačního aparátu, větví a kmene v mladých smíšených porostech s různým zastoupením smrku ztepilého v nižších LVS. (LDF_VP_2016045)2017--IGAR. KnottÚZPL LDF
řešený Srovnání vodního vztahu u Dubu zimního v lese nízkém, středním a vysokém ( 55/2014)20142014IGAR. PokornýÚZPL LDF
zamítnutý Stabilita svahu- ověření laboratorních výsledků in situ20122013IGAL. ŠevelováÚTOK LDF
ukončený Stabilizace a výzkumné práce na vzorních plochách prof. A. Zlatníka v pralesních rezervacích Východních Karpat (IG 460 351)20062006IGAT. KolářLDF
přijatý Stabilizace břehů20102010JinýM. ŠlezingrÚTOK LDF
řešený Stabilizace břehů nádrží jako prvek minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy20142014JinýM. ŠlezingrÚTOK LDF
podaný Stabilizace koryta a břehů Žilůveckého potoka2011--JinýM. ŠlezingrÚTOK LDF
přijatý Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa (KUS - QJ1230330)2012--NAZVO. MauerÚZPL LDF
řešený Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa (QJ1230330)2012--NAZVO. MauerÚZPL LDF
obhájený Stanovení a aplikace metodiky hodnocení interakcí mezi půdou a podvozky (23/2012)20122012IGAJ. NerudaÚT LDF
řešený Stanovení akustických vlastností středoevrospkých druhů dřeva za účelem nahrazení vzácných tropických dřev2019--IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Stanovení akustických vlastností středoevrospkých druhů dřeva za účelem nahrazení vzácných tropických dřev20192019IGAJ. TippnerÚND LDF
ukončený Stanovení difúzní limitace proteolýzy v půdě vybraných terestrických ekosystémů (413/9510/SV4130141)20132013Smluvní výzkumP. FormánekÚGP LDF
řešený Stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace pro výpočet potenciálního erozního odnosu půdy v lesním prostředí (LDF_VP_2018012)20182019IGAA. BajerÚGP LDF
řešený Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností subfosilního dubového dřeva2008--IGAT. KolářÚND LDF
řešený Stanovení hlavních parametrů vsakovacích schopností půd s kontrastními fyzikálními vlastnostmi se zřetelem na formování odtoku v malých povodích2012--IGAM. KravkaÚTOK LDF
obhájený Stanovení kvalitativního složení kořenových exsudátů Miscanthus x giganteus v různých fázích růstu20092009IGAP. FormánekÚGP LDF
obhájený Stanovení kvalitativního složení kořenových exsudátů pro fytoremediace (13/2008)20082008IGAP. FormánekLDF
obhájený Stanovení limitů a posouzení rizik využívání produkční funkce lesů ve zvláště chráněných územích podle kategorií ochrany (SE/610/2/00)20002001JinýJ. SimonLDF
řešený Stanovení mýtní zralosti a odvození obmýtí smrkových a smíšených porostů pahorkatin a vrchovinových oblastí ČR. (49/2013)20132015IGAJ. SimonÚHÚLAG LDF
ukončený Stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML Křtiny pomocí měření výšek hladin TLK a UZV čidly na mobilní masce Thomsonova přelivu (45/2011)20112011IGAP. KupecÚTOK LDF
ukončený Stanovení respirační aktivity půdy za standardních podmínek (413/9510/SV4130441)20132013Smluvní výzkumP. FormánekÚGP LDF
obhájený Stanovení vlivu managementu horských luk na rychlost uvolňování celkového vodorozpustného uhlíku, cukrů a bílkovin z kořenů rostlin20082008P. FormánekÚGP LDF
řešený Stanovení vlivu zvýšené koncentrace CO2 na půdní vlastnosti2009--V. VranováÚGP LDF
ukončený Stanovení vybraných mikrobiálních charakteristik půd (413/9510/SV4130451)20132013Smluvní výzkumP. FormánekÚGP LDF
ukončený Stanovení vztahu absorpční plochy kořenů a indexu listové plochy u buku (IGALDF MEDELU 2014 38/2014)20142014IGAJ. ČermákLDF
ukončený Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)20122012IGAM. KlimánekÚGT LDF
řešený Stanovení základních složek vodní bilance lesního mikropovodí ÚTĚCHOV2016--IGAJ. DeutscherÚTOK LDF
řešený Starobylé výmladkové lesy, jejich význam a udržitelnost v kulturní krajině (DF13P01OVV015)20132016MKP. MaděraÚLBDG LDF
ukončený Stáž na Bangor University zaměřená na studium vývoje ektomykorhiz (16/2010)20102010IGAM. DvořákÚOLM LDF
obhájený