Lesnická a dřevařská fakulta - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 1330

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
řešený
Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje. (526/07/1187)
2007
--
GAČR
ÚGP LDF
řešený
Akční plán pro ochranu geodiverzity20192020Jiný
ÚGP LDF
řešený
Aklimace sazenic smrku a dubu na stresové podmínky (LDF_VP_2020030 )
2020
2020
IGAJ. KrejzaÚEL LDF
obhájený
Aktivita kyselé fosfomonoesterázy v půdě horských ekosystémů: vypracování nových metod a jejich aplikace2009
2009
P. FormánekÚGP LDF
řešený
Aktivní protiabrazní konstrukce
20152015
IGA
ÚTOK LDF
řešený
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)
2015
2017
JinýÚLBDG LDF
řešený "Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"2009--
Jiný
Š. SchneiderÚN LDF
ukončený
ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)
2012
2014TAČRI. Marková
ÚEL LDF
ukončený
Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem (OC10040)
2010
2012
RP EK
ÚEL LDF
řešený
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)
2015
2017RP EKI. MarkováÚEL LDF
obhájený
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny
2013
2013InterníÚLDEP LDF
zamítnutý
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny20142014
IGA
J. FialováÚTOK LDF
vyřazený
Analysis of efficacy of nano-silver protection solution to fungy (Serpula lacrymans)
20092009IGAÚND LDF
obhájený Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (4130221)
2013
2013D. ŠafaříkÚLDEP LDF
ukončený
Analýza a charakteristika mechanických vlastností konstrukčních vrstev polních cest
2012
2013
Jiný
L. Ševelová
ÚTOK LDF
obhájený Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice
2018
2019
Smluvní výzkumD. Šafařík
ÚLDEP LDF
řešený
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)
2008
--
JinýÚTOK LDF
ukončený
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR20182018Smluvní výzkumV. KupčákÚLDEP LDF
ukončený
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
1998
1998FRVŠÚND LDF
obhájený
Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )
20062006JinýV. Kupčák
ÚLDEP LDF
ukončený
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací2005
--
Jiný
V. Kupčák
ÚLDEP LDF
řešený
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku
2007
--
Jiný
ÚLDEP LDF
obhájený
2008
2008
IGA
J. Neruda
LDF
řešený
2017
2018IGAJ. Kamler
ÚOLM LDF
ukončený
Analýza fenologických a růstových fází u smrku ztepilého, buku lesního a modřínu opadavého v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. (FR4606621)
20062007FRVŠ
LDF
řešený
Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena (LDF_VT_2017009)
2017
2018
IGAP. Maděra
ÚHÚLAG LDF
řešený
Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)
2017
2018IGAA. Dejmal
ÚND LDF
řešený
Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)
2010--
IGA
Z. Kopecký
ÚDT LDF
řešený
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)
2010
2012IGAR. Dudík
ÚLDEP LDF
obhájený
2005
2005IGAM. Jičínský
LDF
řešený
2014
2014
IGAÚHÚL LDF
řešený
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013
--
IGA
H. VavrčíkÚND LDF
obhájený Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)20102011IGA
ÚND LDF
přijatý Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny
2019
--
IGAP. HrůzaÚTOK LDF
ukončený
Analýza pohybu tepelného a vlhkostního pole v roubené stěně opláštěné bedněním
2009
2009
IGA
LDF
řešený
Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva. (50/2010)
2010
--
IGA
A. DejmalÚND LDF
ukončený
Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS
2011
2011
IGAJ. SuchomelÚEL LDF
řešený
Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
2013
2014
MMR
J. SuchomelÚEL LDF
obhájený
Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)
2011
2012
IGA
ÚND LDF
ukončený Analýza reprodukčního potenciálu selat prasete divokého (Sus scrofa L.) (LDF_VP_2016023)2016
2017
IGA
J. KamlerÚOLM LDF
přijatý
Analýza role dedicných faktoru ve chrádnutí jasanu vyvolaném Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski ) (LDF_VP_2015019 )
2015
2015
IGA
LDF
řešený
Analýza řezných sil z pohledu lomové mechaniky při quasi-ortogonálním CNC frézování a řezání pilovým kotoučem
2019
2021IGAL. HláskováÚDT LDF
řešený
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020
--
IGA
P. MocováÚND LDF
řešený
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020
--
IGA
P. MocováÚND LDF
řešený
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)
2015
--
IGA
LDF
obhájený
2018
2019
IGA
ÚLDEP LDF
ukončený
20142015IGAK. Krontorád
LDF
řešený Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--GS LČRÚLDEP LDF
obhájený
2017
2018
IGAA. SujováÚLDEP LDF
obhájený
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce
2016
2016Interní
ÚLDEP LDF
obhájený Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)
2012
2012IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený
2017
2018IGAJ. DvořákÚOLM LDF
řešený
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky japonského (LDF_VP_2017021)20172018
IGA
J. DvořákÚOLM LDF
ukončený
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)
2013
2014
IGA
V. ValaÚLDEP LDF
řešený Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)20102010IGAÚND LDF
připravovaný Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162018Specifický
ÚT LDF
řešený
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2019
IGA
J. KadlecÚT LDF
řešený
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)
2013
--
IGAH. Vavrčík
ÚND LDF
ukončený
Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení
2016
2017
IGAÚOLM LDF
řešený
2017
2019
IGA
ÚOLM LDF
ukončený Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)2002
2002
FRVŠ
ÚND LDF
obhájený
Animované modely mechanismů lesnické a dřevařské techniky (F1 d 94/2006)2006
2006
FRVŠZ. KopeckýÚT LDF
řešený
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)20182019
RP
ÚND LDF
řešený
2010
--
IGA
P. Brunecký
ÚN LDF
podaný
2014
--
IGAP. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
ukončený
Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)
2007
2008
FRVŠ
V. Dániel
LDF
ukončený
Aplikace progresivních technologií souvisejících s obráběním netradičních materiálů
2016
2019
IGA
ÚDT LDF
řešený
Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb2006--
IGA
M. Kloiber
LDF
řešený Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě2013
--
IGA
ÚGP LDF
řešený
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)
2014
2014
IGA
T. MikitaÚHÚLAG LDF
řešený
Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)
2003
--
GS LČR
E. Kula
LDF
řešený
Arba Minch Fruit Value Chain20202023JinýP. Němec
ÚLBDG LDF
řešený
2011
--
Interní
J. Kolařík
ÚND LDF
řešený
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství
2008
2010
GAČR
ÚTOK LDF
ukončený
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
2001
2001
FRVŠÚTOK LDF
řešený
Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR)
2003
--
Jiný
J. KolejkaÚGT LDF
řešený
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus
2017
2018
IGA
ÚOLM LDF
řešený
Bariéry podnikání v odvětví lesnictví v České republice (LDF_VP_2017027)
20172018
IGA
P. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
přijatý BE-TAF-1910: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)2012
--
Jiný
ÚEL LDF
ukončený
BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (SE/830/3/00)
20002002
Jiný
E. KulaÚOLM LDF
řešený2017
--
TAČR
K. Rejšek
ÚGP LDF
obhájený
Bezpecny nabytek CSN 91 0100
2005
2006
JinýÚN LDF
obhájený
Bezpečné lůžko juniorů s parametry EU (FD - K3/035)20032006MPOP. BruneckýÚN LDF
ukončený
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)20032005
MPO
P. BruneckýÚN LDF
řešený2007
2012
Jiný
LDF
řešený Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu
2010
2010IGAP. Maděra
ÚLBDG LDF
obhájený
Biologicky přístupné aminokyseliny v půdě pod lučními společenstvy Moravskoslezských Beskyd (GP526/03/D058)
2003
2006
GAČR
ÚGP LDF
řešený BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (LD 12031)
2012
2016
Jiný
L. Jankovský
ÚOLM LDF
ukončený
Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)
2014
2014
IGA
ÚTOK LDF
ukončený Bionický průzkum kreativního využití bambusu. Aplikace bionického potenciálu do desgnu kompozitních materiálů - výrobků20082008IGALDF
řešený
Bionomie, fytopatologie a rozšíření Mycosphaerella pini E. Rostrup na lokalitě Březina (IGA 11/2005)
2005
--
IGAL. JankovskýÚOLM LDF
obhájený
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník
2008
2012
GS LČRD. VavříčekÚGP LDF
ukončený Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá
2014
2014Smluvní výzkum
ÚGP LDF
obhájený Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkumÚGP LDF
ukončený
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkum
J. KynickýÚGP LDF
ukončený Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá
2015
2015
Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
ukončený
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II
20152015Smluvní výzkumJ. Kynický
ÚGP LDF
ukončený Celostátní seminář Biomasa - současná a budoucí energetická základna20062006J. PejzlÚDT LDF
ukončený
Celostátní seminář Dřevařský průmysl v ČR - současný a budoucí vývoj průmyslu založeného na bázi dřeva (9502/KS470161)
2007
2007
ÚDT LDF
řešený
Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)
2012
2014
OP
ÚND LDF
řešený
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)
2005
--
NAZV
ÚEL LDF
ukončený
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)
20012004NAZV
ÚZPL LDF
podaný
Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.2012--JinýJ. SuchomelÚEL LDF
ukončený
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)
2006
2006
Jiný
ÚLBDG LDF
řešený Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)
2017
2020RP EKI. Marková
ÚZPL LDF
řešený
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (SP/2D1/93/07 )
2007
--
Jiný
LDF
ukončený Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3) (SP/2d1/93/07)2007
2011
JinýÚEL LDF
obhájený
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)
2003
2007
Jiný
P. FormánekÚGP LDF
řešený Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu. (15-02453S)
2015
2017
GAČR
K. RejšekÚGP LDF
řešený
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)
20152017JinýL. Úradníček
ÚLBDG LDF
ukončený ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek - Všeobecné požadavky2010
2011
JinýP. BruneckýÚN LDF
ukončený
2010
2011
JinýP. Brunecký
ÚN LDF
řešený
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu
2019
2021
IGA
ÚHÚLAG LDF
řešený
Dekompozice v horském lese
2007
--
IGA
S. Truparová
LDF
ukončený
Demonstrace půdních vlastností na vybraných plochách ŠLP pro výuku pedologie
2009
2009
Interní
A. Bajer
ÚGP LDF
přijatý
Dendroekologická studie v porostech dubu zimního různých pěstebních systémů (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )
2015
2015
IGAR. Pokorný
ÚZPL LDF
řešený
Dendroekologie mediteránního výmladkového dubového lesa rostoucího na Kypru (LDF_VP_2020035)
2020
2021
IGAÚLBDG LDF
obhájený
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka
2005
2006
IGAR. MatulaÚLBDG LDF
řešený
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR
2015
2017JinýM. DvořákÚOLM LDF
řešený
Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR
2019
2019IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
obhájený
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" (GA201/04/0580)2004
2006
GAČR
R. Mařík
ÚM LDF
obhájený Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' II (GA201/07/0145)
2007
2009
GAČR
ÚM LDF
ukončený Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales'' III (GAP201/10/1032)2010
2014
GAČR
ÚM LDF
obhájený Difůzní limitace proteolýzy v půdě2013
2013
Jiný
ÚGP LDF
obhájený
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)
2008
2008
FRVŠ
ÚLBDG LDF
ukončený
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)
2001
2004
NAZVÚEL LDF
zamítnutý DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus. (PostDoc)20082010
GAČR
ÚOLM LDF
řešený
Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin2017
2017
IGA
ÚHÚLAG LDF
ukončený
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
2001
2001
Jiný
ÚTOK LDF
ukončený
Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)
20172017IGAJ. Čermák
ÚLBDG LDF
ukončený
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)
2003
2003FRVŠÚEL LDF
obhájený
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)
2004
2004
FRVŠÚOLM LDF
řešený
Douglaska tisolistá - nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství (QG60063 )
20062009
NAZV
P. Kantor
LDF
ukončený
Draví roztoči (Acari, Phytoseiidae) ovlivňující populace vlnovníků břízy v Krušnohoří (235/2004)
2004
--
FRVŠ
ÚOLM LDF
ukončený
Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů (QH72075)
2007
2011
NAZV
ÚEL LDF
ukončený
Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajině (526/03/P051)
2003
2005GAČRJ. SuchomelÚEL LDF
zamítnutý20122012
GAČR
L. PurchartÚEL LDF
řešený
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)
2016
2017IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)
2016
2017
InterníÚZPL LDF
ukončený
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky2012
2014
IGA
M. Tomšovský
ÚOLM LDF
obhájený
Dřeviny České republiky (LP0081)
2000
2001
RPL. Úradníček
LDF
řešený
Dřevní houby z rodů Phellinus a Inonotus: taxonomie, ekologie, molekulární fylogeneze, produkce polysacharidů (GC521/07/J039)
2007
--
GAČR
LDF
obhájený
Dřevo a kompozity na bázi dřeva, materiály pro udržitelnou budoucnost - numerické modelování a optimalizace
2009
2010
Jiný
ÚND LDF
ukončený
Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí (MSM 434100004)1999
2004
VZ
ÚND LDF
řešený
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )
2015--IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)20162016IGA
ÚLBDG LDF
řešený Dynamika odrůstání přirozené obnovy smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst) v závislosti na porostním světle a na indexu listové plochy mateřského porostu (LDF_VP_2016017)
2016
2017
IGAR. Pokorný
ÚZPL LDF
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)
2013
2015
IGAÚZPL LDF
řešený
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
2013
--IGAÚZPL LDF
řešený Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd
2016
2018IGAÚLBDG LDF
řešený
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )
2014
--IGAL. Dobrovolný
ÚZPL LDF
přijatý Efekt směsi na vývoj dřevinného skladby, strukturu a biomasu (LD14063)2014
2017
RPÚZPL LDF
ukončený Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy
2014
2014
IGA
P. Maděra
ÚLBDG LDF
řešený Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)2013--
IGA
R. Gebauer
ÚLBDG LDF
ukončený
Ekologická stabilita a produkce smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/99/1302)
1999
--
GAČR
P. Kantor
ÚZPL LDF
ukončený
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)1999
--
NAZV
P. KantorÚZPL LDF
ukončený
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)
2007
2011
Jiný
LDF
obhájený
2007
2009MPOLDF
řešený
2016
2019IGAJ. Kamler
ÚOLM LDF
obhájený
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek
20012001
ÚLDEP LDF
obhájený
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb
2005
2005
IGAJ. LenochÚLDEP LDF
podaný
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření2008
--
IGAÚLDEP LDF
zamítnutý
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)
2011
2012
FRVŠD. Šafařík
ÚLDEP LDF
řešený
Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva2014
2014
IGA
J. Tippner
ÚND LDF
obhájený
Elektronické sdílení digitálních prostorových dat na ŠLP "Masarykův les" Křtiny (IGA 1/2005)
20052005
IGA
ÚGT LDF
zamítnutý
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi20172019
TAČR
ÚZPL LDF
řešený Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS
2017
2020
GS LČR
ÚZPL LDF
řešený
Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje
2017--
TAČR
ÚND LDF
ukončený
Energeticka bilance smrkové monokultury a její vztah k produkčním procesům (IGA LDF 10/2013)
2013
2015IGAI. Marková
ÚEL LDF
ukončený
ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny (COST Action E25)
2001
2005
Jiný
ÚEL LDF
řešený
Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)
20082011
GAČR
ÚND LDF
řešený Enzymatická hydrolýza taninu pomocí Aspergillus niger pro zlepšení trvanlivosti bukového dřeva (LDF_VP_2020046)
2020
2021IGAZ. Paschová
ÚND LDF
řešený ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných forwarderů John Deere E (9510/SV 4120191)2012
--
R. Ulrich
ÚT LDF
řešený European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)2007
--
JinýL. Jankovský
LDF
ukončený Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.
2013
2014IGAO. Holuša
ÚOLM LDF
řešený
Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)2009
--
GAČRÚLBDG LDF
obhájený2007
2009
JinýA. Skoupý
LDF
řešený
Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)
2017
--
IGA
ÚND LDF
ukončený
Experimentální metody popisu chování prvků hudebních nástrojů (37/2006)
2006
2006
IGA
LDF
řešený
2011--
IGA
V. Gryc
ÚND LDF
řešený
Experimentální stanovení tuhosti spojů voštinových desek v korpusovém nábytku (16/2012)
20122012
IGA
ÚN LDF
řešený
Experimentální zjištění viskoelastických parametrů dřeva při jednoosém namáhání (LDF_VP_2020031)
2020
2021
IGA
ÚND LDF
řešený
Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus2016--
IGA
D. PalovčíkováÚOLM LDF
obhájený
Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie2015
2015
IGA
LDF
zamítnutý
Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.2010
2010
GAČR
ÚEL LDF
zamítnutý
Faktory ovlivňující výskyt, druhovou diversitu a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby podél výškového gradientu.2011
2011
GAČRL. PurchartÚEL LDF
ukončený
Fauna žížal (Lumbricidae) lesních ekosystémů antropogenně narušené oblasti východního Krušnohoří (11/2009)
2009
2009
IGA
E. KulaÚOLM LDF
řešený FR-TAF-3072: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. Studium typového a netypového materiálu uloženého v Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)2013
2013
JinýL. PurchartÚEL LDF
obhájený FR-TI4/139 "Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii"20122014MPOJ. Neruda
ÚT LDF
ukončený Fulbright Specialista, projekt 68902016
2016
JinýÚO ZF
ukončený
1999
2004
eTS VZP. Kupec
ÚTOK LDF
obhájený
Funkční UV ochranné nátěrové systémy (2A-2TP1/070)
2007
2010MPOD. TesařováLDF
řešený
Funkčnost ekologického systému územní stability a její perspektiva v podmínkách globální změny klimatu (SS01010174)
2020
2023
TAČR
ÚLBDG LDF
řešený
Funkčnost územního systému ekologické stability a její perspektiva v podmínkách globální změny klimatu (SS01010174)
2020
2023
TAČR
B. JelínekÚLBDG LDF
obhájený
Furniture Strength Design - Furniture Joints and Construction (Fulbright-Masaryk)
2007
2007JinýÚN LDF
ukončený
Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)
20002004
GAČR
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
Fyzikálně - chemické analýzy půdy2016
--
Smluvní výzkum
P. FormánekÚGP LDF
ukončený
Fyzikální zkoušky - Kamil Reichel (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010608)
2017
2018
OP
ZSTV LDF
řešený
Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)2005
--
Jiný
ÚEL LDF
přijatý
GB-TAF-2039: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)
2012--
Jiný
L. Purchart
ÚEL LDF
řešený Genetická a fyziologická charakterizace dřevokazných hub rodu Ceriporiopsis (GP526/06/P017)2006--
GAČR
LDF
ukončený
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)
2012
2012
IGA
ÚOLM LDF
zrušený
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR
20092009
Jiný
ÚOLM LDF
ukončený Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod
2013
2013
IGA
T. Mikita
ÚHÚLAG LDF
řešený
Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (TL02000219)
20192021
TAČR
A. BajerÚGP LDF
obhájený
Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)
2009
2009IGAÚGT LDF
řešený Geograficky vážená regrese aplikovaná na data velkoplošné inventarizace lesů (VP_09_2015)20152015IGALDF
řešený Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)2011
--
IGA
P. KoňasÚND LDF
ukončený
Geometrie stromu (kmene, větví), - stanovení matematické závislosti při větvení stromu
2013
2014
IGA
LDF
řešený
Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)
2009
2013NAZVR. Řepka
ÚLBDG LDF
řešený
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M026
2016
--
MKJ. TippnerÚND LDF
podaný
Historické lesa jako kulturní dědictví
2016
2018
Jiný
ÚTOK LDF
řešený Historické využití dřeva - sběr dat (24/2012)20122012
IGA
ÚND LDF
řešený
Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (DF13P01OVV005)
2013
2016
MK
ÚGP LDF
řešený Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)2004
--
Jiný
ÚEL LDF
řešený
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )
2015
--
IGA
V. Gryc
ÚND LDF
obhájený
Hodnocení celospolečenských funkcí lesa na vybrané části území přírodního parku Český les (2807/2005)2005
2005
FRVŠ
J. Fialová
ÚTOK LDF
zamítnutý
Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech (P504/12/P492)2012
2012
GAČRÚEL LDF
řešený
2013
2013
Jiný
ÚEL LDF
zamítnutý
Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní struktury (526/08/P398)
2007
2007
GAČR
J. Schneider
LDF
řešený
Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)
2005
2005
JinýI. Vyskot
ÚTOK LDF
řešený
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
2005
2005
Jiný
ÚTOK LDF
řešený
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
2005
2005Jiný
ÚTOK LDF
řešený
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy
2005
2005JinýI. Vyskot
ÚTOK LDF
ukončený
Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EU (SP/2E3/172/07)
2007
2009
Jiný
J. KulhavýÚEL LDF
připravovaný
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)
2016
--
IGA
P. Kupec
ÚTOK LDF
obhájený Hodnocení podmínek vzniku eroze na lesní půdě s využitím metod dálkového průzkumu Země (IGA 3/2005)
2005
2005IGAÚGT LDF
zamítnutý Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2012
2012
MK
J. Fialová
ÚTOK LDF
zamítnutý
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2013
2014JinýJ. FialováÚTOK LDF
zamítnutý
Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích
20072007GS LČRJ. FialováLDF
ukončený hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů20082008IGA
ÚLBDG LDF
ukončený Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích
2009
2009
IGAÚTOK LDF
řešený
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)2009
2009
IGA
ÚT LDF
obhájený
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
2013
2013
IGA
ÚAK AF
řešený
Hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících lesní vegetační stupňovitost pomocí geoinformačních systémů. (IGA 33/2010)
2010
--
IGAT. Mikita
ÚGT LDF
podaný Hodnocení vlivu hydricko-vodohospodářské funkce lesa a technických vodohospodářských opatření v povodí na zdržení odtoku a transformaci povodňové vlny2006
2006
FRVŠ
LDF
řešený
Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce mineralizovaných podzemních vod na chemismus ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního lesa
2021
--IGAD. Juřička
ÚGP LDF
zamítnutý
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-20122011
2011
IGA
ÚTOK LDF
řešený2009
2009
IGAZ. Hrubý
ÚHÚL LDF
obhájený
Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)
20062008GAČRÚND LDF
ukončený
Horské lesní ekosystémy a jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní (GA526/02/0851)2002
2004
GAČRP. KantorÚZPL LDF
řešený
Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)2009--
NAZV
ÚZPL LDF
řešený
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF
2010--OPP. MaděraÚLBDG LDF
řešený
Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)
2009
2012
OP
P. Maděra
ÚLBDG LDF
řešený
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)
2013
2017
GAČR
ÚOLM LDF
ukončený
2009
2009
IGA
L. Jankovský
ÚOLM LDF
přijatý
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti
2019
--IGAÚND LDF
řešený
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020IGAZ. Paschová
ÚND LDF
řešený
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)2019
2020
IGA
ÚND LDF
řešený
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
ÚND LDF
řešený
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
20192020
IGA
Z. PaschováÚND LDF
připravovaný
í ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných harvestorů JOHN DEERE/ E
2012
--
Jiný
R. Ulrich
ÚT LDF
řešený Identifikace akustických parametrů dřev pro výrobu hudebních nástrojů (LDF_VP_2020013)20202021IGAJ. TippnerÚND LDF
obhájený
Identifikace stresu a jeho odezvy v lesních ekosystémech (VS96077)
1996
2000
FRVŠ
E. Klimo
LDF
řešený Implementace vědy a výzkumu do výuky20122015
OP
ÚLBDG LDF
ukončený
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island (OS 470481)
2007
2007
Jiný
LDF
řešený
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
20122015
OP
L. Jankovský
ÚOLM LDF
řešený
Individuální stáž pracovníka ve vzdělávání (NF-CZ07-INP-4-175-2015)
2016
2016
JinýR. Gebauer
ÚLBDG LDF
řešený
Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu (LD13020)
20132016
Jiný
ÚOLM LDF
ukončený Influence of moisture content on ultrasonic velocity of scotch pine wood (37/2011)20112011IGAP. Horáček
LDF
řešený
2009
2013
MPOP. Brunecký
ÚN LDF
řešený
Infrastruktura pro full-scale testování konstrukcí moderních dřevostaveb (LDF_TP_2020009)
2020
2022
IGA
R. Slávik
ÚND LDF
zamítnutý
Iniciace interaktivních vzdělávacích metod na nové naučné stezce bez bariér (010TU Z-4/2015)
2015
2017
Jiný
ÚTOK LDF
řešený
Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (INOBIO)
2012
2015
OP
LDF
ukončený
Inovace cvičení předmětu Lesnická pedologie (2009 2517 F6 a)
20092009
FRVŠ
ÚGP LDF
ukončený
Inovace čalouněného nábytku (OS 470811)
20082008
ÚN LDF
řešený Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)2017
2020
TAČR
ÚLBDG LDF
zrušený
Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa
2007
2008
IGA
ÚEL LDF
obhájený
Inovace laboratorních cvičení o metody molekulární genetiky (3fr1319/2003)
20032003FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
řešený
2009
2010
Jiný
L. ŠevelováÚTOK LDF
podaný
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny (401/2009/A/b)2008--
FRVŠ
ÚTOK LDF
řešený
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
20092009
FRVŠ
P. KupecÚTOK LDF
řešený Inovace praktické výuky předmětů zabývající se problematikou kvality vnitřního obytného a pracovního prostředí2019
2019
InterníP. Čech
ÚN LDF
řešený Inovace praktické výuky předmětů zabývající se problematikou kvality vnitřního obytného a pracovního prostředí2019
2019
Interní
P. Čech
ÚN LDF
ukončený
Inovace praktických cvičení předmětu Myslivost (2668)
2010
2010
FRVŠ
J. DvořákÚOLM LDF
zamítnutý
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství
2011
2011
FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
zamítnutý Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru2009
2009
FRVŠJ. Lenoch
ÚLDEP LDF
zamítnutý Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru
2010
2010
FRVŠ
ÚLDEP LDF
zamítnutý
Inovace předmětů Finanční řízení, Ekonomika dřevařského podniku a Podniková ekonomika pro studijní obory magisterského studia (337/2011)
2010
2011
FRVŠD. Šafařík
ÚLDEP LDF
podaný
Inovace předmětu Informační technologie20092011FRVŠ
ÚLDEP LDF
obhájený Inovace předmětů Informační technologie a Hospodářská informatika (1192/2009/F5/a)
2009
2010FRVŠT. BadalÚLDEP LDF
zamítnutý
Inovace předmětu Landscape recreology
2012
2012
FRVŠ
J. FialováÚTOK LDF
zamítnutý
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů a komunikace
2008
2008
FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
ukončený Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví. (1582/F4/a)20062006FRVŠJ. Suchomel
LDF
podaný Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře (FRVŠ)2006
--
FRVŠP. KotáskováLDF
řešený
Inovace studijního programu a podpora prakticky zaměřených závěrečných prací na Lesnické fakultě Royal University of Agriculture, Kambodža (07/2020/07)
2020--JinýH. HabrováÚLBDG LDF
zamítnutý
Inovace studijního předmětu "Aplikovaná molekulární genetika" rozšířením praktických laboratorních cvičení2011
2011
FRVŠM. Ernst
ÚOLM LDF
obhájený Inovace studijních programů z předmětů geologie a půdoznalství. (243/2000)
2000
2000
FRVŠ
ÚGP LDF
obhájený
Inovace technického a softwarového vybavení počítačové učebny pro praktickou výuku předmětu Informační technologie, matematických a statistických metod v ekonomii a pro využití počítačových metod při výuce vybraných kapitol matematiky (772/2006)
2006
2006
FRVŠ
R. ŠtorkLDF
řešený
Inovace technických a dřevařských disciplin pro vyšší konkurenceschopnost
2012
--OP
ÚN LDF
obhájený
Inovace výuky geologie na MZLU v Brně. (FRVŠ)
2003
2004
FRVŠ
S. Jelínek
ÚGP LDF
obhájený
Inovace výuky matematiky v anglickém jazyce na PEF MZLU - multimediální výuka (FRVŠ18/2006)2006
2006
FRVŠÚM LDF
vyřazený Inovační vouchery ve Zlínském kraji (17)20122012
Jiný
D. Tesařová
ÚN LDF
řešený
Inovativní kvalifikační rámec pro rozvoj ECVETu (CZ/13/LLP-LdV/TOI/134010)
2013
2015JinýD. Tesařová
ÚN LDF
ukončený Inovovaná koncepce jednoduchého dřevěného okna a vchodových dveří (ROP-Inovační voucher Olomoucký kraj)2013
2013
OPZSTV LDF
obhájený
2002
2002
RPM. Šorm
AIS REK
obhájený      2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UIS2002
2002
RP
J. ChladilÚN LDF
řešený
Integrated Farming II (14-ČRA19-01_05)20192021
Jiný
M. Danzer
ÚLBDG LDF
obhájený Interiéry ICV Brno
2008
2008
Jiný
M. Kovařík
ÚN LDF
řešený
Invadovanost lesních a nelesních biotopů neofyty po plošné aplikaci herbicidu na příkladu Národní Přírodní Památky Skalická Morávka
2018
--IGAÚLBDG LDF
ukončený
2008
2008
IGAL. JankovskýÚOLM LDF
zamítnutý
Jehličnané dřeviny, vodní režim, půda, minerální výživa, měření transpiračního proudu,
2011
2011GAČRJ. Čermák
ÚLBDG LDF
obhájený
Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (GA526/00/0273)
2000
2000
GAČR
LDF
obhájený
Kalibrace vlhkostních čidel na specifické půdní podmínky v místě instalace čidel
2014
2014
Smluvní výzkumP. FormánekÚGP LDF
připravovaný
Karbonatity
2012
--SpecifickýJ. KynickýÚGP LDF
připravovaný
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (PZ9190036 - Erasmus plus)2020--Zahr. vzd.S. LvončíkÚLBDG LDF
ukončený
Klasifikace barevných infračervených leteckých snímků v NP Krkonoše2004
2005
Akt eTS VZ
ÚGT LDF
ukončený
2010
2012
JinýÚLBDG LDF
podaný Klastr CREA Hydro&Energy2008--
Jiný
ÚGP LDF
ukončený
Klastr českých nábytkářů (OPPP IČO 27695077)2006
2009
JinýZN LDF
ukončený
Koloběh uhlíku ve smrkovém porostu -- efekt lesnické fytotechniky jako nástroje k zmírnění účinku globální změny (OC09006)
2009
2011
RP EKI. Marková
ÚEL LDF
řešený
Kombinované postupy modifikace bukového dřeva pro výrobu podlah - vliv na vlastnosti, trvanlivost a zdravotní hledisko (79/2013)
2013
2015IGAÚND LDF
ukončený
Komparace limitů produkčního potenciálu a stability smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v monokulturách a smíšených porostech při změně klimatických podmínek (IGA 13/2010)2010
2012
IGA
ÚZPL LDF
zamítnutý
Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČR
20072008Jiný
ÚEL LDF
zamítnutý Komplexní metodika návrhu a tvorby tras přírodních trvale udržitelných stezek v ČR.2009
2010
IGA
ÚTOK LDF
obhájený
Komplexní řešení problematiky chovu jelena sika včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu a navazující části karlovarského regionu
2005
2008
GS LČR
ÚOLM LDF
zamítnutý
Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření (JS/2006/2 )
2007
2007
NAZV
J. FialováLDF
obhájený Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (2838)
2005
2006
FRVŠ
ÚND LDF
ukončený Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (G1)
2005
2005
FRVŠJ. Zejda
LDF
obhájený
Konference Krajinné inženýrství 2009
20092009Jiný
ÚTOK LDF
ukončený
Konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010
Jiný
J. Fialová
ÚTOK LDF
řešený konstrukce a vývoj unikátních plošných kompozitních prvků na bázi dřeva pro podlahy sportovní a divadel (TH02020984)
2018
--
TAČR
K. KrontorádÚDT LDF
řešený
Kořenový systém a chřadnutí lesních porostů smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) (QG60060)
20062009NAZVLDF
ukončený
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu (17/2011)
2011
2011IGA
ÚOLM LDF
ukončený Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu
2011
2011
IGA
ÚOLM LDF
obhájený
Kvalitativní teorie řešení diferenčních rovnic (201/01/0079)
2001
2004
GAČR
R. MaříkÚM LDF
řešený Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování1996
--
Jiný
ÚTOK LDF
ukončený      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 20042005
2005
Jiný
P. Kupec
ÚTOK LDF
zamítnutý
Kvantifikace a hodnocení celospolečenských funkcí multistrukturálních lesů (526/07/P462)
20072007GAČRLDF
obhájený Kvantifikace ekonomických vlivů plynoucích z rekreačního využívání lesních ekosystémů na vybraném lesním majetku
2018
2019
IGA
D. Březina
ÚLDEP LDF
obhájený
Kvantifikace vlivu vybraného lesního podniku na lokální ekonomiku regionu
2016
2016
IGAD. Březina
ÚLDEP LDF
podaný
Laboratoř lasrerového skenování (1060/2013/A/a)
2013
2013
FRVŠ
ÚGT LDF
ukončený Laboratoř výuky molekulární biologie v lesnických disciplínách.
2010
2010
RP
ÚOLM LDF
obhájený
Learn For Work (2003 B/03/B/F/PP 144.355)
2003
2006
Jiný
A. Skoupý
ÚT LDF
ukončený
Lecanosticta acicola - genetika populací
2011
2011
IGAL. Jankovský
ÚOLM LDF
řešený
Leonardo da Vinci
2011--
Jiný
ÚN LDF
řešený
Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách
20182019
IGA
P. KrálÚND LDF
řešený Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (VZ LDF 2005-2010)
2005
2011
VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
TS VZ
ÚEL LDF
řešený2005
--
eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený           Etapa 2. Hodnocení účinnosti revitalizačních opatření a rizik chřadnutí lesa při snížené vitalitě stromů (01/02)
2005
--eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
LDF
řešený
           Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích (01/03)
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/03/04 Monitoring vybraných parametrů porostního mikroklimatu a mezoklimatu údolní nivy Moravy a Dyje (01/03/04)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                01/03/05 Analýza vlastností mikroklimatu lužních lesů z hlediska obnovy (01/03/05)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                01/03/06 Hodnocení obnovy přirozené dynamiky vlhkostního režimu půd lužního lesa nivy řeky Dyje (01/03/06)
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                01/04/01 Přirozená obnova dubu letního v inundačních a vodou neovlivněných stanovištích lužního lesa (01/04/01)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                01/04/04 Přirozená obnova dubu letního slavonského v oblasti lužního lesa (01/04/04)
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                01/04/05 Radiační režim porostu a jeho vliv na obnovu lužního lesa (01/04/05)2005--
Akt eTS VZ
LDF
řešený
           Etapa 5. Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů (01/05)
2005
--eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                01/05/02 Charakteristika stavu a vývoje nivních geobiocenóz moravských luhů (01/05/02)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                01/05/03 Produkční ekologie vybraných dřevin a jejich společenstev s ohledem na jejich možné energetické využití (01/05/03)2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí Odry (01/05/04)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                01/05/06 Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů (01/05/06)
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
řešený2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                01/06/01 Genofond současné populace lužního jelena (01/06/01)2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/07/03 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (01/07/03)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
           Etapa 8. Využití geoinformačních technologií v krajinném plánování (01/08)
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                01/08/01 Digitální geodatabáze zájmového území na základě klasifikovaného družicového snímku (01/08/01)2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
ukončený
2005
2007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
ukončený                01/08/04 Terénní rekognoskace a mapování objektů podle hlavních zájmových kategorií (01/08/04)
2005
2007
Akt eTS VZ
LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
ukončený
                01/08/06 Digitální mapa krajinného pokryvu a její využití v geoinformační podpoře krajinného plánování (01/08/06 )
2007
2007
Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
řešený2006
--
eTS VZ
J. KulhavýÚT LDF
řešený2006
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚT LDF
řešený
                01/09/02 Využití popele z biomasy (01/09/02)
2008--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočin (DZ 02)2005--
TS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený           Etapa 1. Produkční potenciál a stabilita smíšených porostů 3. a 4. lesního vegetačního stupně (02/01)
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
LDF
řešený                02/02/02 Metodické přístupy ekonomického hodnocení přestavby smrkových monokultur (02/02/02)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
           Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur (02/03)2005--eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                02/03/01 Vliv výchovných zásahů na porostní prostředí opakované smrkové tyčoviny na nepůvodním stanovišti (02/03/01)2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé seči (02/03/05)2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený                02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa (02/03/06)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny. (02/03/08)
2006--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
řešený
           Etapa 4. Rizika rozpadu smrkových porostů v oblasti pahorkatin a vysočin (02/04)2005
--
eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                02/04/02 Ekofyziologické aspekty stresové zátěže a následné růstové a histologické změny orgánů dřevin (02/04/02)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                02/04/03 Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
LDF
řešený2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěře (02/04/05)2005--
Akt eTS VZ
LDF
řešený
                02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravců (02/04/06)
2008
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
                02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML (02/04/07)
2008--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený2005--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                02/05/02 Determinace vlivu provozu těžkých lesních strojů na půdu a stromy v lesních porostech (05/05/02)2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevin
2008--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZÚEL LDF
řešený                02/06/01 Determinace a diferenciace funkčních limitů lesů ve strategii hospodaření (02/06/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--
TS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                03/02/01 Revitalizace půdy na stanovištích skarifikovaných ploch krušnohorského regionu (03/02/01)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                03/02/02 Analýza edatopu krystalinika horských poloh a jejich rizikových faktorů s bodovou a maloplošnou optimalizací půdy pro obnovu lesa s kontinuálním hodnocením klimatu (03/02/02)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
           Etapa 3. Biotičtí činitelé v souvislostech s měnícími se stanovištními podmínkami (03/03)2005--eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                03/03/01 Vymezení okruhu škodlivých činitelů aktuálně a potenciálně ohrožujících stabilitu lesních ekosystémů (03/03/01)
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                03/03/04 Sledování vývoje poškozování asimilačního aparátu metodou hodnocení změn u epikutikulárních vosků smrku ztepilého a břízy bělokoré v Krušných horách (03/03/04)2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
                03/04/01 Vývin a zdravotní stav kořenového systému smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) (03/04/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                03/04/02 Metodické postupy rekonstrukcí porostů náhradních dřevin (03/04/02)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený                03/04/04 Metodické postupy obnovy stávajících smrkových porostů v imisních oblastech (03/04/04)2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený           Etapa 6. Transformace horského lesa v les přírodě blízký (03/06)
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                03/06/01 Stav a vývoj lesních geobiocenóz NRBC Kněhyně-Čertův Mlýn (03/06/01)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
ukončený
2005
2007Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                03/06/05 Růst a vývoj mladých a středně starých smrkových a bukových porostů při různém pěstebním režimu (03/06/05)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                03/06/06 Depoziční toky, stav půdy a minerální výživy v ekosystému horského lesa při různém způsobu obhospodařování (03/06/06)
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
                03/06/07 Průběh přirozené (spontánní) obnovy zralých porostů a její cílená pěstební podpora (03/06/07)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (DZ 04)2005
--
TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený2005
--
eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochrany (04/01/05)
2007
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
LDF
ukončený                04/01/06 Metodika hodnocení stavu a ekologické stability lesních ekosystémů v krajině (04/01/06)
2005
2007
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
ukončený
                04/01/07 Metodika hodnocení dynamiky lesních společenstev (04/01/07)20052005
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005
--
eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                04/02/01 Jednotné zobrazování území a stabilizace monitorovacích ploch v terénu (04/02/01)2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
zrušený                04/02/04 Hodnocení parametrů porostů na základě počítačové analýzy obrazu a speciálních technologií - tvorba metodiky (04/02/04)
2005
2007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005
--
eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený2006
--
Akt eTS VZ
ÚT LDF
řešený
                04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesy (04/03/03)
2008
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 4. Aspekty ochrany lesa a management živočichů (04/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/04/01 Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany (04/04/01)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hub (04/04/04)
2006
--
Akt eTS VZÚOLM LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
ukončený
2005
2007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
ukončený
2005
2007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený           Etapa 6. Využitelnost dřevní hmoty v závislosti na uplatňované strategii managementu (04/06)2005--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
vyřazený
2005
2007
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
vyřazený
2005
2007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                04/07/01 Metodika hodnocení ekonomických parametrů jednotlivých strategií managementu (04/07/01)2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--
TS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
           Etapa 1. Matematicko-fyzikální model chování dřeva a materiálů na bázi dřeva. Pohyb fyzikálních polí ve dřevě a kompozitech (05/01)
2005
--eTS VZÚEL LDF
ukončený                05/01/01 Materiálový model dřeva s ohledem na homogenizaci vybraných parametrů (05/01/01)2005
2007
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                05/01/02 Databáze materiálových vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva (05/01/02)20052007
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/01/04 Modelování procesu modifikace vlastností dřeva (05/01/04)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
ukončený                05/01/05 Matematicko-fyzikální model distribuce elektromagnetického pole ve vzorcích dřeva při aplikaci vysokofrekvenční elektromagnetické energie v decimetrovém pásmu. (05/01/05)
2005
2007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialů (05/01/06)
2008
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřeva (05/01/09)
2008
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
                05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/01/10)
2009
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                05/02/02 (05/01/07) Biotická degradace dřeva -- působení dřevokazných hub (05/02/02 (05/01/07))2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/04 Biomechanická stabilita stromu – model statického a dynamického namáhání větrem (05/02/04)
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený                05/02/07 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (05/02/07)
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
                05/02/08 Xylogeneze - monitoring tvorby dřeva (05/02/08)
2010--
Akt eTS VZ
V. GrycÚEL LDF
řešený
2005--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/03/01 Slisovatelnost vrstvených kompozitních materiálů a profil hustoty (05/03/01)2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketováním (05/03/02)2008--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/04/01 Povrchová úprava materiálů na bázi dřeva a kompozitů mokrou cestou nátěrovými hmotami i suchou cestou, to je oplášťováním při splnění požadavku ekologické nezávadnosti kompozitních materiálů (05/04/01)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
ukončený
2005
2007
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředí (05/04/03)
2008
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
připravovaný                05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisu
2011
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
           Etapa 5. Přejímka dříví. Ekonomické hodnocení procesu zpracování (05/05)2005--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                05/05/01 Elektronická přejímka dříví (05/05/01)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                05/05/02 Ekonomické zhodnocení procesu využití dřevní suroviny v oblasti dřevostaveb (05/05/02)
2005
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dříví (05/05/03)
2008
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                05/06/04 Interakce mezi nástrojem a obrobkem (05/06/04)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                05/06/05 Mobilní pásová pila
2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
           Etapa 7. Prvky a konstrukce ze dřeva. Energetická diagnostika staveb ze dřeva (05/07)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
                05/07/01 Analýza tepelně vlhkostních poměrů uvnitř obvodového pláště dřevostavby v závislosti na změnách teplot vnějšího prostředí. (05/07/01)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
ukončený Les jako ekosystém - multimediální prezentace (2701 /2006)
2006
2006
FRVŠK. KamlerováÚEL LDF
řešený
Les trvale tvořivý ve výuce na LDF (ÚZPL - HÚL - ÚLDEP - ÚLDT) (IRP-B)
2014
--
RPL. DobrovolnýÚZPL LDF
řešený
LESCESASPOL -- Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách
2016
--IGA
ÚTOK LDF
řešený
2015
2018
Jiný
ÚOLM LDF
řešený
Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině (QI112A174)2011
2014
NAZV
P. KantorÚZPL LDF
ukončený Lesnické hospodaření v Jizerských horách (02/2002)
2003
2004GS LČRJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
Lesnicko-krajinný vzdělávací kurz v Mongolsku
20192019
Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
obhájený2012
2012
D. Šafařík
ÚLDEP LDF
ukončený
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. (421/9510/SV4120041)
20122012
Smluvní výzkum
D. ŠafaříkÚLDEP LDF
ukončený Lexikon vybraných tropických dřev - multimediální výukové texty (FRVŠ 1328/2003/F4d)2003
2003
FRVŠÚND LDF
řešený
Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)
2005--Akt eTS VZÚOLM LDF
řešený Mangan jako ovlivnující činitel kvality potravy fytofágního hmyzu (LDF_VP_2015023)20152015
IGA
ÚOLM LDF
obhájený Marketingová studie pro společnost ENTRACON TRADE s. r. o. (9503/OS480051)20082008JinýÚLDEP LDF
řešený
Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)
2012
2013
Jiný
ÚND LDF
obhájený
Materiálový útlum dřeva (55/2008)
2008
2008
IGA
P. KoňasÚND LDF
připravovaný
Materiály používané k výrobě čalouněného nábytku jako zdroj pachových látek a emisí těkavých organických sloučenin (VOC) v interiéru (IGA 9/2012)
2012
2012
IGAÚN LDF
ukončený
Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".
1999
2008
Jiný
P. Kupec
LDF
řešený Mechanická dezintegrace tvrdých dřev2018
--
JinýJ. TippnerÚND LDF
řešený
MECHANICKÁ ODEZVA VĚTVE STROMU NA ZATÍŽENÍ (LDF_VP_2016036 )
2016
2017
IGA
ÚND LDF
přijatý
Mechanická stabilita kořenových systémů stromů
2012
2012
IGAÚND LDF
řešený
Mechanické a akustické vlastnosti degradovaného dřeva stojících buků (Fagus sylvatica L.) vlivem dřevokazných hub působících bílou hnilobu dřeva
2020--
IGA
J. Tippner
ÚND LDF
řešený Měření přenosu mykovirů uvnitř spór houbového patogena Hymenoscyphus fraxineus s využitím lapačů spór a qPCR (LDF_VP_2010030 /2015)2015
2015
IGA
ÚOLM LDF
ukončený
Metoda určení věku mohutných stromů na příkladu dubu letního v Dyjsko-moravské a Oderské nivě (FRVS 1368 G4)
2007
--
FRVŠ
J. Vítámvásová
LDF
obhájený Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích (SE/620/2/01)2001
2003
Jiný
LDF
ukončený Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebnice
2004
--
FRVŠ
LDF
zamítnutý
Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti obhospodařování lesního majetku
2008
2008NAZV
ÚLDEP LDF
zamítnutý
Metodika jednotného ekonomického informačního systému lesního hospodářství České republiky
2011
2014
NAZVJ. LenochÚLDEP LDF
řešený Metodika laserové difrakční analýzy a charakteristika zrnitostní křivky nivních půd v nivě řeky Svitavy
2020
2021
IGAA. Bajer
ÚGP LDF
zamítnutý
Metodika lesnicky objektivnější a spolehlivější finanční analýzy lesních majetků
2010
2013
NAZV
ÚLDEP LDF
zamítnutý
Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových staveb (TA01030412)
2011
2011
TAČRA. KozumplíkováÚTOK LDF
ukončený Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS20122012IGAJ. SuchomelÚEL LDF
obhájený
20082009
NAZV
J. LenochÚLDEP LDF
zamítnutý
Metodika speciální finanční analýzy lesních majetků
2007
2007
GAČR
ÚLDEP LDF
připravovaný
"Metodika výchovy priemyselného dizajnéra pre kontinuálne modelovanie a konštruovanie prototypov"2009--JinýŠ. Schneider
ÚN LDF
obhájený
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory
2003
2004
Akt eTS VZ
R. Gebauer
ÚLBDG LDF
obhájený
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory (GA526/02/0792)
2002
2004
GAČR
ÚT LDF
řešený
Metody včasné identifikace, biologie, populační struktura, ochranná opatření a rozšíření karanténního škodlivého organismu Mycosphaerella pini (Dothistroma septospora) a dalších chorob asimilačního aparátu borovic v České republice (QH81039)
20082012
L. Jankovský
ÚOLM LDF
řešený Mezinárodní konference - Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva
2008
--
VZ
ÚDT LDF
ukončený
Mezinárodní spolupráce při posouzení vodohospodářské účinnosti retenčních opatření v malých povodích na území České republiky a Velké Británie. (63/2010)
2010
2010IGALDF
řešený
Mikrobiální a enzymatická aktivita půd v uhlíkovém lesnictví (LDF_VP_2017018)
2017
2018
IGA
J. VolánekÚGP LDF
ukončený
Mikroklima smrkového porostu druhé generace na stanovišti původně smíšených porostů. (526/01/D079)
2001
2004
GAČRK. Kamlerová
ÚEL LDF
řešený
Mikroskopická stavba překližovaných materiálů na bázi dřeva a vliv technologie na jejich stavbu (38/2007)
2007
2007
IGAÚDT LDF
řešený
Mikrovlnná akcelerace chemických reakcí u látek vpravených do dřeva
2015--IGAA. Dejmal
LDF
ukončený
Mineralizace neproteogenních aminokyselin v půdě (10/2011)
20112011IGA
ÚGP LDF
podaný
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží
2012
--
NAZVÚTOK LDF
řešený Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy vlivem erozních a abrazních procesů v krajině20162018
IGA
ÚTOK LDF
ukončený
Míra degradace přirozených lesních půd v průběhu posledních 70-ti letech, mimo dosah lokálních zdrojů znečištění20062006IGA
ÚGP LDF
obhájený
Model multikriteriálního hodnocení šetrných přibližovacích technologií (QH71159)2007
2011
NAZV
A. SkoupýLDF
podaný
Modelování environmentálních rizik v prostředí GIS
2007
--
IGA
M. KoželuhLDF
řešený Modelování prostorové struktury buku lesního a smrku ztepilého na bázi pozemního šetření a leteckého laserového skenování
2018
--IGAJ. ŠtykarÚLBDG LDF
obhájený Modelování rezonanční desky piana a analýza jejího chování metodou konečných prvků (3350)
2005
2006FRVŠ
ÚND LDF
řešený
Modelování růstu a struktury smíšených lesních porostů - multimediální podpora výuky (2005/312)
2005--
FRVŠ
ÚEL LDF
řešený
Modifikace listnatého dřeva pro venkovní použití: vliv abiotických a biotických faktoru na stárnutí (LDF_PSV_2016015)
2016
2019
IGA
P. ČermákÚND LDF
ukončený
Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)
2012
2012
IGA
ÚND LDF
řešený
Modifikační vliv rozdílné architektury vodivých pletiv na využití dusíku u stromů
2005--GAČR
ÚEL LDF
přijatý20172018
IGA
ÚND LDF
řešený Mokré sklady kulatiny Hluboká nad Vltavou a Ždírec nad Doubravou. Vyhodnocení provozu a návrh zásad skladování. (projekt č. 27/2007 GS LČR )2007
--
GS LČRK. Janák
LDF
ukončený
Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)
2005
2011Akt eTS VZJ. SuchomelÚEL LDF
řešený
Monitoring návštěvníků Single Trailu Moravský kras na účelových komunikacích Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
20182019
IGA
LDF
řešený
Monitoring procesu Národního lesnického programu ČR2009
2009
IGA
ÚLDEP LDF
zrušený
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres
2014
2014
IGAÚND LDF
řešený
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres (IGA 42/2014)
2014
2014
IGA
ÚND LDF
řešený
2009
2010JinýR. Gebauer
ÚLBDG LDF
řešený
2009
2010JinýR. Gebauer
ÚLBDG LDF
řešený
Morfologická a genetická variabilita druhu Phytophthora cactorum včetně jeho hybridů v evropském kontextu
2013
--
IGA
ÚOLM LDF
řešený
Morfologická a genetická variabilita několika domnělých hybridů ostřic (LDF_VP_2015024 )
2015
--
IGAÚLBDG LDF
řešený
Morfologická a molekulární analýza taxonomicky komplikovaného rodu Melanoleuca (Basidiomycota,Tricholomataceae)
2012
2013
Jiný
ÚOLM LDF
ukončený
Morfologická a molekulární studie chroše Inonotus andersonii (Ellis Everhart) Černý v rámci celosvětového rozšíření
2008
2009
IGA
T. MájekÚOLM LDF
ukončený Morfologicko-anatomická studie dračince rumělkového (Dracaena cinnabari Balf.) (37/2012)2012
2012
IGA
ÚLBDG LDF
řešený Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem2019--GS LČRÚT LDF
ukončený
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020
GS LČRÚT LDF
ukončený
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.20192020
GS LČR
R. UlrichÚT LDF
ukončený
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
20192020GS LČRÚT LDF
řešený Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu (IGA 27/2010)
2010
2012
IGA
J. Kulhavý
ÚEL LDF
připravovaný
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem (2/219)20192020
GS LČR
ÚT LDF
zamítnutý
Možnosti řešení biotechnických úprav v krajině
2014
2015
Zahr. vzd.
J. FialováÚTOK LDF
zamítnutý Možnosti užití zoocenózy bezobratlých k bioindikaci relativně trvalých ekologických podmínek smrkových a bukových ekosystémů Moravskoslezských Beskyd
2011
2011NAZVE. KulaÚOLM LDF
ukončený
Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů (12/2012)
2012
2012
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Možnosti využití elektrického impedančního tomografu pro zjišťování vitality dřevin
2013
--
IGAP. Čermák
ÚOLM LDF
ukončený
Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)
2008
2008
IGA
ÚTOK LDF
řešený
2019
2021
TAČR
M. Balková
ÚGP LDF
obhájený
Multifyzikální počítačové simulace ve vybraných úlohách dřevařského inženýrství (IGA 59/2010)
2010
2010
IGAP. KoňasÚND LDF
obhájený
2006
2006
FRVŠÚGP LDF
řešený
Multimediální atlas základních hornin Západních Karpat a doplnění multimediálního atlasu základních hornin Českého masívu
2010
--
FRVŠP. Pancová ŠimkováÚGP LDF
obhájený Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (1247/2005/F6/d)
2005
2005
FRVŠ
D. VavříčekLDF
obhájený
Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (verze 2.0) - rozšíření a doplnění (1600/2007/F6/d)
20082008FRVŠD. VavříčekLDF
podaný Multimediální inovace výuky Oceňování lesa
2009
2009FRVŠJ. Sebera
ÚLDEP LDF
řešený
Multimediální obrazový atlas dřevin (2760/F4/d)
20082008
FRVŠ
ÚLBDG LDF
ukončený Multimediální podpora výuky analýzy dat ( FRVŠ 227/2004)2004--
FRVŠ
K. DrápelaÚHÚL LDF
řešený2009
2009
FRVŠM. TkadlecováÚM LDF
obhájený
2008
2008
FRVŠ
R. MaříkÚM LDF
ukončený Multimediální podpora výuky předmětů Dendrometrie II. a Nauka o produkci (FRVŠ 1308/2003)2003
--
FRVŠ
ÚHÚL LDF
řešený
Multimediální pomůcka pro pro propjení výuky předmětu obchod s nábytkem a výstavnictví s praxí. (51/2005)
2006--
IGA
ÚN LDF
ukončený
Multimediální presentace vybraných studijních lokalit geologického charakteru na území ŠLP Křtiny (F6d 216 /2008)
2008
2008
FRVŠÚGP LDF
ukončený
Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám. (2006 1593 F6 d)
2006
2006
FRVŠ
ÚGP LDF
zamítnutý
Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"
2009
2009FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
ukončený20092009FRVŠ
ÚOLM LDF
obhájený Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí (1481/2007/F6/d)2007
2007
FRVŠ
V. Vranová
ÚGP LDF
obhájený
2009
2009
FRVŠV. Vranová
ÚGP LDF
obhájený
Multimediální výukový materiál pro předmět "Rašeliny, jejich využití a ochrana zdrojů " (1137/2009/F6/d)2009
2009
FRVŠ
ÚGP LDF
obhájený
Multimediální výukový průvodce naučnou pedologickou trasou na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (1336/2005/F6/d)
2005
2005
FRVŠ
ÚGP LDF
řešený2016
--
Jiný
ÚOLM LDF
řešený MySustainableForest - Operational sustainable forestry with satellite-based remote sensing
2017
2020
RP EK
ÚHÚLAG LDF
řešený
2018
2021
Jiný
ÚN LDF
podaný
Nábytkové lepené spoje určené pro použití v exteriéru (LDF_VP_2020058)2020--
IGA
J. Stádník
ÚN LDF
přijatý
Nábytkové lepené spoje v exteriéru (LDF_VP_2018003)2018
--
IGA
ÚN LDF
řešený nalýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)20102010IGA
ÚND LDF
ukončený
Náplavy na řece Melhavě
2011
2011
JinýM. ŠlezingrÚTOK LDF
řešený Navázání bilaterální spolupráce s Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)2018
2019
JinýT. ŽidÚOLM LDF
řešený
Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)
2012
2015
Jiný
ÚND LDF
řešený Návrh exteriérových nábytkových prvků za použití kompaktního laminátu a dřeva s omezeným užitím konstrukčních kovových spojovacích prvků20182018IGAÚN LDF
řešený Návrh konstrukce překližovaných desek lepených laminátem z čedičových vláken
2016
2017IGA
ÚND LDF
řešený
2018--IGA
ÚOLM LDF
řešený Návrh nábytkového prvku s principy trvale udržitelného rozvoje za použití papírové buničiny (LDF_VP_2019009)
2019
2019
IGAÚN LDF
podaný
Návrh opatření na zvýšení zaměstnanosti venkovského obyvatelstva v rámci lesnickodřevařského sektoru
2015
--
NAZV
ÚLDEP LDF
ukončený
Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)
2009
2009IGA
ÚTOK LDF
obhájený
Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko
2007
2007
Jiný
LDF
zamítnutý
Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzity (TA02020700)
2012
2012TAČRJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený
Návrh technických parametrů nového penetračního přístroje pro zjišťování vlastností dřeva "in situ"
2008
2008
IGA
LDF
podaný
Návrh využití alternativního zpracování dat dálkového průzkumu Země prostřednictvím volně šiřitelného GIS GRASS
2005
--
FRVŠ
J. Čepický
ÚGT LDF
řešený
Nedřevní lesní produkty v České republice
2014
2016
Specifický
ÚTOK LDF
řešený
Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)
2014
2017
TAČR
J. Tippner
ÚND LDF
řešený
Nelineární materiálový model mechanického chování dřeva za různých vlhkostních a teplotních podmínek (LDF_TP_2019015)
20192022
IGA
M. BrabecÚND LDF
přijatý
Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)
2016
2016
IGA
J. TippnerÚND LDF
obhájený2005
2006
MPO
ÚN LDF
řešený Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa (NAZV QH71161)20072011
NAZV
LDF
řešený
Nízký les jako biologická a produkční alternativa budoucnosti v České republice (LD15117)
2016
2017
RP
R. Pokorný
ÚZPL LDF
řešený Nová generace úložného nábytku (63/13)20132015IGAD. Tesařová
ÚN LDF
připravovaný Nová generace úložného nábytku (63/14)20142014
IGA
D. TesařováÚN LDF
řešený
Nová metodika ověření přesnosti a spolehlivosti měření a kubírování dříví harvestory2016
2017
IGA
ÚT LDF
přijatý Nové geomodely pro prozkoumání a porozumnění větších hloubek jako zdroje pro high-tech kritické suroviny v alkalických horninách a karbonatitech
2015
2019
OP
J. Kynický
ÚGP LDF
ukončený
Nové přístupy při určování řezných odporů (22/2013)
2013
2013IGAZ. KopeckýÚDT LDF
obhájený Nové sloučeniny ve vodorozpustných kořenových exsudátech Ambrosia artemisiifolia kultivované za rozdílných podmínek2014
2016
JinýP. Formánek
ÚGP LDF
řešený Nový typ vylehčeného sandwichového panelu s iso-mřížovým jádrem a vylepšenou odolností spoje středové a povrchové vrstvy panelu (LDF_VP_2015007 )2015
2015
IGA
ÚND LDF
přijatý
Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)
2015
--
IGAÚND LDF
řešený
Numerická analýza plné vazby krovu s vloženým plátovým konstrukčním spojem využívaným při sanacích historických objektů
2014--IGAÚND LDF
obhájený
Numerická simulace pohybu fyzikálních polí v rezonanční desce klavíru (5/2005)
2005
2006
IGA
P. KoňasÚND LDF
řešený Numerické simulace pohybu vody a tepla ve dřevě během sušení (LDF_VP_2018004)
2018
2019
IGA
ÚND LDF
obhájený
Numerický model kontinuálního lisování
2008
2008
IGA
ÚND LDF
obhájený
Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích (SE/620/2/97)1997
2000
JinýV. TesařLDF
obhájený
Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích (ZZ/620/2/97)
1997
2000
Jiný
LDF
podaný
Obnova imisních holin smrkem ztepilým (Picea abies [L.] Karst.) na horní hranici 7. lesního vegetačního stupně
2007
--IGAP. MaňasLDF
řešený Obnova výmladkového hospodařenı́: cesta k diverzifikaci využitı́ společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů (TL02000314)
2019
2022
TAČRM. ŠrámekÚLBDG LDF
ukončený Obnova výzkumné plochy prof. A. Zlatníka v biosférické rezervaci Východní Karpaty (2518/G4)
2007
--
FRVŠ
ÚLBDG LDF
ukončený
Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa (01/06/07)
2005
2011
Akt eTS VZ
J. SuchomelÚEL LDF
podaný Odborná stáž lesnických a krajinných učitelů
2011
--
Zahr. vzd.P. HrůzaÚTOK LDF
ukončený Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech2004
2005
Akt eTS VZP. KupecÚTOK LDF
podaný
Ochrana a management unikátních lesních příbřežních ekosystémů
2009
--Jiný
ÚTOK LDF
řešený
2019
2022JinýÚLBDG LDF
podaný
Ochrana nádrží před zanášením
2011
--
Zahr. vzd.M. ŠlezingrÚTOK LDF
řešený Ochrana velkých šelem v dlouhodobé perspektivě: propustná krajina, trvalá udržitelnost2011
--
JinýÚEL LDF
řešený Ochranná opatření proti Mycosphaerella pini E. Rostrup včetně sledování bionomie tohoto druhu. (3184/2005)
2005
--
FRVŠ
M. BednářováÚOLM LDF
řešený
Optimalizace AFLP pro velké genomy nad 70 Gb (11/2013)
2013
--
IGA
ÚLBDG LDF
ukončený Optimalizace automatizovaných metod tvorby map krajinného pokryvu na základě kvalitativně odlišných vstupních dat (IGA 34/2012)2012
2012
IGAÚGT LDF
obhájený
2008
2010GS LČR
ÚT LDF
obhájený
Optimalizace digitálního modelu terénu pro potřeby lesnických disciplín (IGA 54/2006)
2006
2006
IGAM. KlimánekÚGT LDF
přijatý Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině2010
2013
IGA
ÚTOK LDF
ukončený
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců v ČR. (IBS6093003)
2000
2004
Jiný
J. FeuereiselÚOLM LDF
ukončený
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců (S6093003)
1999
--
GAČR
J. DvořákÚOLM LDF
řešený
Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek
2016
2019GS LČRM. Ernst
ÚOLM LDF
obhájený
Optimalizace konstrukce a CNC technologie výroby ozubového spoje (IG490411)
2009
2009IGAM. Šimek
ÚN LDF
řešený
Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany. (04/04/01)2005
--
Akt eTS VZ
ÚOLM LDF
ukončený Optimalizace mechanických a tepelně-technických vlastností materiálu z konopí a minerálních pojiv pro využití ve stavebnictví (60/2010)
2010
2010
IGA
P. Král
LDF
ukončený Optimalizace mikrovlnné plastifikace v rámci procesu zhušťování dřeva20142014IGA
ÚND LDF
přijatý
Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích. (QI102A085)
2010
--
NAZV
V. Hurt
ÚZPL LDF
ukončený
Optimalizace postupů odhadu výţivné hodnoty potravy pro volně ţijící přeţvýkavce (52/2012)
2012
2012
IGA
ÚOLM LDF
podaný
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek lesních cest.2010
2013
NAZV
ÚTOK LDF
ukončený
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací (TA01020326)
2011
2014
TAČR
L. Ševelová
ÚTOK LDF
řešený
Optimalizace procesů výroby dřevěných konstrukčních prvků (5/2010)
2010
--
IGA
ÚDT LDF
řešený Optimalizace spotřeby energie staveb na bázi dřeva se zřetelem na stavebně -- truhlářské výrobky (IGA 56/2013)2013
--
IGA
ÚDT LDF
zamítnutý
Optimalizace technologie GPS pro přesné zaměření výzkumných ploch
2008
2008
IGA
T. Mikita
ÚGT LDF
přijatý
Optimalizace umělé obnovy lesa v České republice (QJ1520080)
20152018
NAZV
O. MauerÚZPL LDF
řešený
Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy (LUH12-15)
2012
2015
NAZV
ÚEL LDF
řešený
Optimalizace výroby krátkého kusového dříví (LDF_VP_2017036)
2017
2018
IGA
LDF
řešený
2018
--
TAČR
ÚND LDF
přijatý
Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech (QJ1530298)
2015
2017
NAZV
ÚZPL LDF
ukončený
Optimalizace zastoupení modřínu ve smíšených porostech pahorkatin (FRVŠ 231G4)
2004
2004
FRVŠV. Hurt
ÚZPL LDF
řešený OPVK Akademie20122015
OP
K. DrápelaÚHÚL LDF
ukončený Organizace mezinárodní vědecké konference "Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století" (IGA č. 18/2004)
2004
2004
IGA
ÚZPL LDF
ukončený
Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin
2013
2013
IGA
ÚND LDF
podaný Ověření možných metod preventivní ochrany dřevin před škodami působenými bobrem evropským (Castor fiber)
2007
--
FRVŠJ. PubalLDF
vyřazený
Ovipoziční preference, výběr potravy a vývoj vybraných druhů fytofágního hmyzu při diferencovaném obsahu dusíku v potravě
2008
2008
IGA
A. Pešlová
ÚOLM LDF
ukončený
Ovlivnění mikroklimatu výsadby smrku ztepilého pokusnými minisférami (F 1001/1998)
1998
1998
FRVŠ
ÚEL LDF
ukončený Ovlivnění tvorby kořenového sytému buku lesního (Fagus sylvatica L.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.) exogenní aplikací auxinoidů (426/1023/4FR240)2004
--
FRVŠA. Bártová
LDF
řešený
Participace ČR v globální síti GEM
20192023
Jiný
ÚLBDG LDF
řešený Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko
2017
2019
GS LČR
J. Kadavý
ÚHÚLAG LDF
řešený
Percepce a hodnocení geodiverzity v kontextu ochrany neživé přírody
2018
2019
IGAÚGP LDF
řešený
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011
2013
OPÚTOK LDF
přijatý
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011
--
OPM. ŠlezingrÚTOK LDF
řešený
Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)
2015
2018
Smluvní výzkum
ÚZPL LDF
řešený Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR (QI112A172)
2011
2014NAZVÚZPL LDF
přijatý
Pěstění pionýrských dřevin – bříza na živném stanovišti po alochtonních smrčinách (SP418121)
2018
2020
IGA
ÚZPL LDF
ukončený
Pěstování potravinových plodin a obnova porostů vlajkových druhů Socotry
20072007JinýP. Němec
ÚLBDG LDF
řešený
Phenocamera: modern method for phenological observation of Norway spruce (LDF_VP_2017048)
20172018IGAI. Marková
ÚZPL LDF
řešený
Platforma pro kulturní krajinu
2009
--OPÚTOK LDF
řešený
Platforma pro posílení interkulturního managementu (CZ.1.7./2.4.00/17.0025)
2011
2014
OP
M. Hamanová
DLDF LDF
řešený
Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny (CZ.1.07/2.4.00/31.0032)20122014
OP
ÚGP LDF
řešený Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů
2012
2014OP
ÚOLM LDF
řešený Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin (CZ.1.07/2.4.00/17.0023)
2011
--
OP
P. ČermákÚOLM LDF
obhájený
2010
2010
FRVŠ
R. Mařík
ÚM LDF
obhájený20082008
FRVŠ
P. KoňasLDF
obhájený2011
2011
IGA
ÚND LDF
obhájený Podíl makromycetů na dekompozici dřevní hmoty v podmínkách přirozených lesních ekosystémů (GA526/99/P046)
1999
2001GAČRL. Jankovský
LDF
ukončený
Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
2000
2001
Jiný
ÚTOK LDF
ukončený20122014
Zahr. vzd.
H. Habrová
ÚLBDG LDF
obhájený
Podpora druhové rozmanitosti v katastru Němčice nad Hanou -- zvýšení početnosti a genetické variability místní populace koroptve polní
2012
2012JinýM. Ernst
ÚOLM LDF
řešený
Podpora integorvaného programu pro ochranu přírody a rozvoj souostroví Sokotra (UNEP-GEF #5347)
2017
2018
Smluvní výzkum
ÚLBDG LDF
ukončený Podpora interaktivní výuky předmětů vyučovaných na Ústavu ochrany lesů a myslivosti. (FRVŠ 1331/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚOLM LDF
řešený
Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra (22/2015/10)2015
2016
Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
řešený
Podpora lesnického vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie
20172018
Jiný
O. Holuša
ÚOLM LDF
řešený
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)
2011
--
OP
ÚTOK LDF
řešený
Podpora prezentace výsledků tvůrčí práce studentů ve výuce předmětů ochrany lesa (IN4140471)
2014
2014
InterníÚOLM LDF
obhájený
Podpora prostorového rozhodování v lesích ohrožených abiotickými faktory (IGA 22/2010)2010
2012
IGA
ÚGT LDF
zamítnutý
Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii
20132013
Jiný
ÚLDEP LDF
obhájený Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie (CZ 0001-06)
2007
2007
Jiný
J. Pavliš
ÚLBDG LDF
ukončený Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie
2008
2010
JinýÚLBDG LDF
řešený
Podpora terénního výzkumu a zpracování závěrečných studentských prací na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža
2019
2019
Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
obhájený
Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace - NeoCartoLink
20122014OP
ÚGT LDF
podaný
Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru
20142015
OP
ÚOLM LDF
přijatý
2010
--InterníL. ŠevelováÚTOK LDF
ukončený
Pohraniční obec - Grenzdorf (Čes.-něm. fond budoucn.)
2002
2003
Jiný
J. KolejkaÚGT LDF
řešený
Pokročilé konstrukční prvky na bázi dřeva a kompozitů pro objekty občanské výstavby
2020
2020
TAČRZ. Havířová
ÚND LDF
přijatý
Populace vegetativně se šířícího smrku (Picea abies L. Karst.) na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku2009--
IGA
M. ŠenfeldrÚLBDG LDF
řešený
Populační analýza kadidlovníku Boswellia sacra v oblastech jižního Ománu (SP4181111)
2018
2019IGAÚLBDG LDF
řešený
Porovnání produkce a růstu korkovníku amurského (Phellodendron amurense Rupr.) s dubem korkovým (Quercus suber L.) (14/2010)
2010
2011
IGAL. ÚradníčekÚLBDG LDF
řešený
Porovnanie výskumnej plantáže tíku s tradičnou stredoamerickou plantážou
2016
--
IGA
P. MaděraÚLBDG LDF
zamítnutý
Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010InterníÚTOK LDF
zamítnutý
Posílení vzdělávací sítě pro evropskou krajinu a hospodaření v lesích
2015
2018
Zahr. vzd.
J. Fialová
ÚTOK LDF
zamítnutý Posilování sítě evropského lesnického vzdělávání2014
2016
Zahr. vzd.ÚTOK LDF
podaný
Posouzení biotechnologických aspektů biouhlu jako sorbentu kontaminantů z minerálních hnojiv ve vodních systémech2016--
NAZV
L. KoutnýÚTOK LDF
obhájený
Posouzení kvality povrchové úpravy nášlapné plochy dřevěné podlahy sportovní haly
20172017Smluvní výzkum
ÚN LDF
připravovaný
Posouzení kvality povrchové úpravy nášlapné plochy dřevěné podlahy sportovní haly
2018
--
Smluvní výzkum
ÚN LDF
řešený Posouzení kvality životního prostředí v zemích V42012
2013
Zahr. vzd.J. Fialová
ÚTOK LDF
ukončený Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí) (VaV-SM/2/25/04)2004
2006
Jiný
ÚTOK LDF
ukončený
Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)
2011
2011
Jiný
ÚTOK LDF
ukončený
Posouzení vlivu pojezdu forwarderu Novotný na prostředí, zejména na půdu. (2012/036)
2012
2012
R. UlrichÚT LDF
ukončený
Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
20042004
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
ukončený Posouzení zatopení hotelu Jana2011
2011
Jiný
ÚTOK LDF
připravovaný Posuzování mikroklimatických podmínek a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí dřevostaveb
2015
--
IGA
ÚDT LDF
řešený
Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (LDF_VT_2018002)
2018
2019
IGA
P. ČechÚN LDF
ukončený
      Materiály používané k výrobě čalouněného nábytku jako zdroj pachových látek a emisí těkavých organických sloučenin (VOC) v interiéru (IGA 9/2012)
2012
2012
Specifický
ÚN LDF
řešený
      Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (IGA_VT_2018)
2018
2019InterníP. Čech
ÚN LDF
řešený      Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (LDF_VT_2018002 )20182019
IGA
ÚN LDF
řešený
Potenciál strukturálních změn udržitelného lesnictví a zpracování dříví (QK1820358)20182020
NAZV
ÚLDEP LDF
ukončený
Potravní ekologie dravců ve Chřibech z pohledu biologické ochrany lesa. (21/2008)20082008IGAÚOLM LDF
ukončený Potravní ekologie rysa ostrovida v Západních Karpatech20132013
IGA
ÚEL LDF
řešený
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber, L.) a jeho závislost na charakteristice biotopu (40/2006)
2006
--
IGA
J. PubalLDF
řešený20182019
IGA
ÚOLM LDF
ukončený
Použití metody monitoringu trusu jako nástroje pro odhad početnosti a distribuce prasete divokého.2012
2012
IGAR. Plhal
ÚOLM LDF
řešený
Použití technologie stromové injektáže v rámci obrany cenných dřevin vůči závažným patogenním agens.
2017
2018
IGA
ÚOLM LDF
ukončený
Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les
2007
2007
JinýLDF
obhájený
2005
2005
Jiný
ÚN LDF
obhájený
2005
2005
Jiný
J. PacovskýÚN LDF
přijatý
Prezentace nejnovějších výsledků a publikace metodiky průzkumů dřevěných konstrukcí zabudovaných v historických objektech2007
--
Jiný
LDF
zamítnutý Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice20072007
GS LČR
LDF
ukončený Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání (VaV-SL/640/7/03)20042005
Jiný
ÚTOK LDF
řešený
Problematika protierozní a protiabrazní ochrany významně ohrožených lokalit
2019
--
IGAJ. DeutscherÚTOK LDF
řešený Prodloužení české tisícileté dubové letokruhové chronologie (GA18-11004S)20182020
GAČR
ÚND LDF
obhájený
Produkce a ekologická stabilita smíšených lesních porostů se smrkem v pahorkatinách - analýza konkurenčních vztahů dřevin (GA526/00/P059)
2000
2002GAČR
LDF
obhájený
Produkce a ekologická stabilita smíšených lesních porostů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/96/0649)
1996
1998
GAČR
LDF
řešený Produkce dřevní hmoty smrkového porostu s různými variantami pěstební výchovy (66/2013)20132013
IGA
ÚZPL LDF
přijatý Produkční a ekonomické možnosti přípravných porostů (LDF_VT_2015004 )2015
--
IGAÚZPL LDF
řešený
Produkční potenciál a stabilita smíšených lesních porostů ve 2., 3. a 4. lesním vegetačním stupni jako podklad pro optimalizaci cílové skladby dřevin (GA526/03/1485)20032005
GAČR
P. KantorÚZPL LDF
obhájený
Produkční potenciál borovice vejmutovky20112011
IGA
ÚZPL LDF
obhájený Produkční potenciál borovice vejmutovky2011
2011
IGAR. KnottÚZPL LDF
podaný
Prognóza vývoje lesního hospodářství České republiky do roku 20302015
--
NAZV
ÚLDEP LDF
obhájený
2006
2006
Jiný
ÚLDEP LDF
řešený
progresivní konstrukce a řízení sušáren pro těžko sušitelné dřeviny včetně exotických
20182019TAČR
ÚND LDF
ukončený Projekt Morava III20002002JinýÚTOK LDF
ukončený
Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy (VaV-SA/650/3/03)
2003
2006
JinýP. KupecÚTOK LDF
obhájený
Projekt posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvětšení stability břehů údolních nádrží se zaměřením na prevenci vzniku a rozvoje břehové abraze (GA103/01/0063)
20012003GAČR
LDF
řešený Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína2006
--
Jiný
ÚTOK LDF
zamítnutý
Projekt stabilizace břehů nádrží
2010
2010
NAZVM. Šlezingr
ÚTOK LDF
zamítnutý
Projekt stabilizace břehů za využití armované zemní konstrukce
2010
2010
GAČR
ÚTOK LDF
řešený Projektové webové stránky
2009
--
Interní
ÚIT CP
řešený
2012
--
InterníP. NovákÚGT LDF
řešený
2012
--
Interní
ÚGT LDF
řešený      Ústav 4142013--
Interní
P. NovákÚLBDG LDF
řešený
      Ústav 491
2012
--Interní
DLDF LDF
řešený           Akademie2013
--
Interní
DLDF LDF
řešený
           Design nábytku
2013
--
Interní
DLDF LDF
řešený           Inobio2012
--
Interní
DLDF LDF
řešený
2013
--
InterníP. Novák
DLDF LDF
řešený2013--
Interní
DLDF LDF
řešený
Proměnlivost hustoty tlejícího dřeva smrku a buku v průběhu dekompozice
2015
2015IGAT. VrškaLDF
řešený
Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)
20112014
OP
L. Zejdová
ÚGT LDF
obhájený
Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)
20112014OPM. Klimánek
ÚGT LDF
obhájený
Propojení mapového serveru ŠLP "Masarykův les" Křtiny se svobodným GIS GRASS umožňující on-line analýzu (IGA 49/2006)
2006
2006
IGA
ÚGT LDF
ukončený Prostorová a věková struktura pařezin v NP Podyjí: pokus o datování skutečného stáří pařezin (11/2010)20102010
IGA
T. Vrška
LDF
řešený
Prostorová variabilita půdních vlastností přirozených horských smrčin Rumunska: srovnání dvou lokalit s odlišnou disturbanční historií (39/2011)
2011
--
IGA
ÚLBDG LDF
přijatý
Prostorové vztahy dřevin tropického deštného lesa (LDF_VP_2015038)
2015
2015
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Prostorové vztahy v dřevinném patře a bylinném podrostu jedlového porostu s příměsí buku vzniklého na dřívější pastvině (IGA21/2009LDF)
2009
--
IGA
ÚLBDG LDF
obhájený
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) -- preparation of project proposal (B/CZ0046/1/0013)
2008
2008JinýP. Kupec
ÚTOK LDF
řešený
Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem (TH 03010007)
2018
2021
TAČR
ÚT LDF
řešený
Prototyp mobilního přístupu ke geoprostorovým datům s využitím technologií a rozhraní Apple iPhone
2009
2009IGAS. Šumbera
ÚGT LDF
obhájený Průběh sekundární sukcese v tropických lesích západní Amazonie se zřetelem na dynamiku kořenových systémů stromů (GA526/99/P044)1999
2001
GAČR
LDF
ukončený
Průzkum mezi uchazeči o studium (TR480061/1105/491)
2008
2008RP
DLDF LDF
zamítnutý Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významu2012
2016
NAZV
J. SuchomelÚEL LDF
obhájený
Překlad normy CSN EN 581-12006
2006
Jiný
J. Pacovský
ÚN LDF
řešený2008
--
Jiný
J. PacovskýÚN LDF
řešený2008--
Jiný
J. PacovskýÚN LDF
řešený
Přenos tepla v dřevěné konstrukci se vzduchovou kavitou (19/2014)
2014
2014
IGA
ÚND LDF
obhájený Příklady aplikace funkčně integrovaného hospodaření v principech pěstění lesů vybraných hospodářských souborů ČR (10234FR323)20052005FRVŠ
LDF
obhájený
Příprava a zavedení předmětu "Forest Management and Marketing"2009
2009
FRVŠÚLDEP LDF
obhájený
Příprava a zavedení předmětu "Obchod se dřívím a dřevařskými výrobky" (3187/2011/F5/b)
20112011FRVŠ
ÚLDEP LDF
obhájený Příprava a zavedení předmětu "Public relations" (FR480271)2008
2008
FRVŠ
LDF
obhájený
2005
2006
RP
P. Brunecký
ÚN LDF
připravovaný
Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevin (TR 460101)
2006
2006
RPP. Maděra
ÚLBDG LDF
ukončený Příprava nového studijního programu/oboru Stavby na bázi dřeva (TR460251)2006
2006
RP
ÚDT LDF
obhájený
Příprava zkušebních vzorků pro Matici slovenskou
2017
2017
Smluvní výzkum
ÚN LDF
řešený Přirozená regenerace dřeviny Nothofagus antarctica po požáru v Národním parku Torres del Paine, Chile. (LDF_VP_2016003)
2016
2017
IGA
P. Maděra
ÚLBDG LDF
řešený
Půdní mikromorfologie jako inovace pedologických předmětů (2356/2012)
2012
2012
FRVŠA. Bajer
ÚGP LDF
řešený
Působení českých vědců v experimentu SBE2017
2021
JinýM. SvátekÚLBDG LDF
zamítnutý
Působení sucha na produkci a vitalitu smrkových porostů
2018
2020
NAZVI. MarkováÚZPL LDF
ukončený Rakovina kůry kaštanovníku jedlého (Castanea sativa Mill.) v ČR (FRVS 237/04)2005
--
FRVŠL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)
2015
2016
Jiný
ÚOLM LDF
řešený
      Pokračování bilaterální spolupráce ve výzkumu smrkových porostů ve středním Norsku (COOP) (EHP-CZ02-BFB-1-062-2016)
2016
2016Jiný
ÚOLM LDF
řešený
      Rozšíření znalostí realizačního týmu FRAMEADAPT (EHP-CZ02-BFB-1-050-2015)
2015
2015
Jiný
T. Žid
LDF
řešený Reakce hlavních výstavkových dřevin na klimatické charakteristiky a různé intenzity těžebních zásahů v rané fázi převodu na les střední (LDF_VP_2017011)
2017
2018IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
ukončený
Reakce hmyzích fytofágů na diferencovaný příjem manganu v potravě (16/2013)
2013
2013
IGA
E. KulaÚOLM LDF
ukončený
Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les (40/2012)
2012
2012
IGAÚHÚLAG LDF
řešený Reakce tloušťkového přírůstu dubové pařeziny na sucho
2015
--
IGA
ÚHÚLAG LDF
obhájený
Referenční stanice postprocessingových korekcí GPS (511 F1 a)
2005
2006
FRVŠ
M. KlimánekÚGT LDF
ukončený
Regionální lesnický program pro území Moravskoslezského kraje
2007
2007JinýV. Kupčák
ÚLDEP LDF
přijatý
Rehabilitace a restaurování vily Tugendhat (442/950/OS460151)
20062006JinýZ. Holouš
LDF
řešený
Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie (13-04291S)
2013
2017
GAČR
M. RybníčekÚND LDF
řešený
Rekonstrukce klimatu na základě letokruhové chronologie dubu pro Slovensko
2015
--
IGA
ÚND LDF
ukončený
2004
2004
FRVŠP. Čermák
ÚOLM LDF
zamítnutý
Rekreace a ochrana přírody - finanční náročnost a přínos rekreačních aktivit
2015
2015
Jiný
J. FialováÚTOK LDF
podaný
Rekreace a ochrana přírody - s člověkem ruku v ruce?
20142014Jiný
ÚTOK LDF
obhájený
Remotely accessed decision support system for transnational environmental risk management (INTERREG IIIB CADSES 5D008)20062008
Jiný
M. Klimánek
LDF
řešený
Revitalizace ekosystémových jednotek s využitím ekologických přístupů na stanovištích v minulosti antropogenně ovlivňovaných lokalit a extrémních lokalit současnosti (QJ1320040)
2013
2017
NAZV
ÚGP LDF
ukončený
Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu (ZE 460011)
2006
2007
JinýP. Maděra
ÚLBDG LDF
obhájený
Revitalizace půdního prostředí valů v 7.LV Krušných hor s návrhem dalších opatření pro obnovu lesa (1/2003)
2006
2010
GS LČRLDF
obhájený20052005JinýJ. PacovskýÚN LDF
přijatý
Revize normy ČSN 01 3610 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu
2008
2008
Jiný
ÚN LDF
obhájený
2007
2007JinýÚN LDF
obhájený
Revize normy ČSN 91 01022006
2006
JinýJ. PacovskýÚN LDF
řešený
Rezistence evropské populace rostlinného patogenu Phytophthora cactorum vůči fungicidním látkám a antibiotikům
2014
--
IGA
ÚOLM LDF
řešený
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů