Lesnická a dřevařská fakulta - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 1320

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
řešený
Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje. (526/07/1187)
2007--GAČRÚGP LDF
řešený
Akční plán pro ochranu geodiverzity
2019
2020
Jiný
ÚGP LDF
řešený
Aklimace sazenic smrku a dubu na stresové podmínky (LDF_VP_2020030 )
2020
2020
IGA
J. KrejzaÚEL LDF
obhájený
Aktivita kyselé fosfomonoesterázy v půdě horských ekosystémů: vypracování nových metod a jejich aplikace
20092009
ÚGP LDF
řešený Aktivní protiabrazní konstrukce20152015IGAP. PelikánÚTOK LDF
řešený Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)2015
2017
Jiný
ÚLBDG LDF
řešený
"Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"
2009--JinýÚN LDF
ukončený ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)2012
2014
TAČRÚEL LDF
ukončený
Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem (OC10040)
2010
2012
RP EK
ÚEL LDF
řešený
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)
2015
2017
RP EK
ÚEL LDF
obhájený Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny
2013
2013
Interní
P. HlaváčkováÚLDEP LDF
zamítnutý
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny
2014
2014
IGAJ. Fialová
ÚTOK LDF
vyřazený
Analysis of efficacy of nano-silver protection solution to fungy (Serpula lacrymans)
2009
2009
IGAV. Gryc
ÚND LDF
obhájený
Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (4130221)2013
2013
D. ŠafaříkÚLDEP LDF
ukončený
Analýza a charakteristika mechanických vlastností konstrukčních vrstev polních cest
2012
2013JinýL. ŠevelováÚTOK LDF
obhájený
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice
2018
2019Smluvní výzkum
ÚLDEP LDF
řešený
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)
2008
--
JinýÚTOK LDF
ukončený Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR20182018
Smluvní výzkum
ÚLDEP LDF
ukončený
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
1998
1998
FRVŠH. Vavrčík
ÚND LDF
obhájený Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )2006
2006
JinýV. KupčákÚLDEP LDF
ukončený Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací
2005
--
JinýV. Kupčák
ÚLDEP LDF
řešený
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku
2007
--
Jiný
ÚLDEP LDF
obhájený
Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestory2008
2008
IGAJ. NerudaLDF
řešený2017
2018
IGA
ÚOLM LDF
ukončený Analýza fenologických a růstových fází u smrku ztepilého, buku lesního a modřínu opadavého v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. (FR4606621)
2006
2007FRVŠ
LDF
řešený
Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena (LDF_VT_2017009)
2017
2018
IGA
ÚHÚLAG LDF
řešený Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)2017
2018
IGA
ÚND LDF
řešený Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)
2010
--
IGA
ÚDT LDF
řešený
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)
20102012
IGA
R. Dudík
ÚLDEP LDF
obhájený
Analýza možností používání CAD systémů a jejich výstupů v oblastech výroby nábytku (10/2005)2005
2005
IGA
M. Jičínský
LDF
řešený
2014
2014
IGA
ÚHÚL LDF
řešený
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013
--
IGAÚND LDF
obhájený Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)2010
2011
IGA
ÚND LDF
přijatý
Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny
2019--IGAP. HrůzaÚTOK LDF
ukončený Analýza pohybu tepelného a vlhkostního pole v roubené stěně opláštěné bedněním
2009
2009
IGALDF
řešený
Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva. (50/2010)
2010
--
IGAÚND LDF
ukončený Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS
2011
2011
IGAJ. SuchomelÚEL LDF
řešený
Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
2013
2014MMR
ÚEL LDF
obhájený
Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)
2011
2012
IGAÚND LDF
ukončený Analýza reprodukčního potenciálu selat prasete divokého (Sus scrofa L.) (LDF_VP_2016023)2016
2017
IGA
J. KamlerÚOLM LDF
přijatý
Analýza role dedicných faktoru ve chrádnutí jasanu vyvolaném Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski ) (LDF_VP_2015019 )
2015
2015
IGA
R. Longauer
LDF
řešený
Analýza řezných sil z pohledu lomové mechaniky při quasi-ortogonálním CNC frézování a řezání pilovým kotoučem
20192021IGAL. HláskováÚDT LDF
řešený
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020
--
IGA
P. Mocová
ÚND LDF
řešený
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020
--
IGA
P. Mocová
ÚND LDF
řešený
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)2015
--
IGA
LDF
obhájený
Analýza socioekonomických dopadů na podnikatelské subjekty v segmentu dřevařských výrobků v kontextu zájmu o posuzování přínosů a negativ plynoucích z certifikované dřevné suroviny2018
2019
IGA
ÚLDEP LDF
ukončený
20142015IGA
LDF
řešený
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--
GS LČR
P. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
obhájený
Analýza spotřebitelského chování v segmentu dřevařských výrobků v kontexte zájmu o spotřebu produktů z certifikované dřevné suroviny
2017
2018IGAA. Sujová
ÚLDEP LDF
obhájený Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce
2016
2016
Interní
P. HlaváčkováÚLDEP LDF
obhájený
Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)
2012
2012
IGA
ÚND LDF
řešený Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky (LDF_VP_2017021)20172018
IGA
J. DvořákÚOLM LDF
řešený
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky japonského (LDF_VP_2017021)
20172018IGA
ÚOLM LDF
ukončený Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)
2013
2014IGAV. Vala
ÚLDEP LDF
řešený Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)20102010
IGA
ÚND LDF
připravovaný Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2018
Specifický
ÚT LDF
řešený
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162019IGAÚT LDF
řešený Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)2013--
IGA
H. VavrčíkÚND LDF
ukončený Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení
2016
2017IGAO. KošuličÚOLM LDF
řešený
2017
2019
IGA
O. KošuličÚOLM LDF
ukončený
Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)
2002
2002
FRVŠ
H. VavrčíkÚND LDF
obhájený
2006
2006
FRVŠZ. Kopecký
ÚT LDF
řešený Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)
2018
2019RP
ÚND LDF
řešený Antropometrie u tělesně postižených dětí ve vztahu na nábytek (32/2010)
2010
--
IGA
ÚN LDF
podaný2014
--
IGA
P. HlaváčkováÚLDEP LDF
ukončený
Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)
20072008
FRVŠ
LDF
ukončený
Aplikace progresivních technologií souvisejících s obráběním netradičních materiálů
2016
2019
IGA
ÚDT LDF
řešený
Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb
2006
--
IGA
M. Kloiber
LDF
řešený
Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě
2013--IGAA. JanzováÚGP LDF
řešený
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)
20142014IGA
ÚHÚLAG LDF
řešený
Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)
2003
--
GS LČR
LDF
řešený
2011
--
Interní
J. Kolařík
ÚND LDF
řešený
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství
2008
2010
GAČRT. LibosvárÚTOK LDF
ukončený
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
20012001
FRVŠ
P. KupecÚTOK LDF
řešený
Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR)
2003
--
Jiný
ÚGT LDF
řešený
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus
2017
2018
IGA
ÚOLM LDF
řešený
Bariéry podnikání v odvětví lesnictví v České republice (LDF_VP_2017027)
2017
2018
IGAP. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
přijatý
BE-TAF-1910: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)2012--JinýL. Purchart
ÚEL LDF
ukončený
BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (SE/830/3/00)
2000
2002JinýÚOLM LDF
řešený Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy (TA04020888)
2017
--
TAČR
ÚGP LDF
obhájený20052006JinýÚN LDF
obhájený
Bezpečné lůžko juniorů s parametry EU (FD - K3/035)
2003
2006MPOÚN LDF
ukončený
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)
2003
2005
MPO
P. BruneckýÚN LDF
řešený Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000 (SP/2d4/59/07 )20072012
Jiný
L. JankovskýLDF
řešený
Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu
20102010
IGA
P. MaděraÚLBDG LDF
obhájený
Biologicky přístupné aminokyseliny v půdě pod lučními společenstvy Moravskoslezských Beskyd (GP526/03/D058)
2003
2006
GAČR
P. Formánek
ÚGP LDF
řešený
BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (LD 12031)
2012
2016
Jiný
ÚOLM LDF
ukončený Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)
2014
2014
IGA
ÚTOK LDF
ukončený
20082008IGAP. Horáček
LDF
řešený
Bionomie, fytopatologie a rozšíření Mycosphaerella pini E. Rostrup na lokalitě Březina (IGA 11/2005)
2005
--
IGA
ÚOLM LDF
obhájený Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník
2008
2012GS LČRD. Vavříček
ÚGP LDF
ukončený
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá
2014
2014Smluvní výzkumÚGP LDF
obhájený
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkum
J. Kynický
ÚGP LDF
ukončený Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkumJ. Kynický
ÚGP LDF
ukončený
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá
2015
2015
Smluvní výzkumJ. Kynický
ÚGP LDF
ukončený
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II
2015
2015
Smluvní výzkumJ. Kynický
ÚGP LDF
ukončený
Celostátní seminář Biomasa - současná a budoucí energetická základna
2006
2006J. Pejzl
ÚDT LDF
ukončený
Celostátní seminář Dřevařský průmysl v ČR - současný a budoucí vývoj průmyslu založeného na bázi dřeva (9502/KS470161)2007
2007
J. PejzlÚDT LDF
řešený
Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)
2012
2014
OPÚND LDF
řešený
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)2005
--
NAZV
E. Klimo
ÚEL LDF
ukončený
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)
2001
2004
NAZV
V. TesařÚZPL LDF
podaný
2012
--
Jiný
ÚEL LDF
ukončený
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)
2006
2006
Jiný
ÚLBDG LDF
řešený
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)
2017
2020
RP EKÚZPL LDF
řešený
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (SP/2D1/93/07 )
2007
--
Jiný
P. Čermák
LDF
ukončený
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3) (SP/2d1/93/07)
20072011
Jiný
J. KulhavýÚEL LDF
obhájený
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)2003
2007
Jiný
ÚGP LDF
řešený
Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu. (15-02453S)
2015
2017
GAČRK. Rejšek
ÚGP LDF
řešený
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152017JinýÚLBDG LDF
ukončený ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek - Všeobecné požadavky
2010
2011Jiný
ÚN LDF
ukončený
2010
2011
Jiný
ÚN LDF
řešený Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu2019
2021
IGAZ. Patočka
ÚHÚLAG LDF
řešený
Dekompozice v horském lese
2007
--
IGA
S. Truparová
LDF
ukončený Demonstrace půdních vlastností na vybraných plochách ŠLP pro výuku pedologie20092009InterníÚGP LDF
přijatý
Dendroekologická studie v porostech dubu zimního různých pěstebních systémů (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )
2015
2015
IGA
ÚZPL LDF
řešený
Dendroekologie mediteránního výmladkového dubového lesa rostoucího na Kypru (LDF_VP_2020035)
2020
2021
IGAP. MaděraÚLBDG LDF
obhájený Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka2005
2006
IGAÚLBDG LDF
řešený
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR2015
2017
JinýM. DvořákÚOLM LDF
řešený
Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR
2019
2019IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
obhájený
2004
2006
GAČRR. Mařík
ÚM LDF
obhájený20072009
GAČR
ÚM LDF
ukončený
2010
2014
GAČR
R. Mařík
ÚM LDF
obhájený
Difůzní limitace proteolýzy v půdě
2013
2013
Jiný
P. FormánekÚGP LDF
obhájený Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)2008
2008
FRVŠ
A. BučekÚLBDG LDF
ukončený
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)
2001
2004
NAZVÚEL LDF
zamítnutý DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus. (PostDoc)
2008
2010
GAČR
M. Ernst
ÚOLM LDF
řešený
Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin20172017IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
ukončený
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
2001
2001
Jiný
ÚTOK LDF
ukončený
Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)20172017
IGA
J. Čermák
ÚLBDG LDF
ukončený
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)
2003
2003FRVŠJ. SuchomelÚEL LDF
obhájený
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚOLM LDF
řešený
Douglaska tisolistá - nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství (QG60063 )
2006
2009
NAZV
P. KantorLDF
ukončený
Draví roztoči (Acari, Phytoseiidae) ovlivňující populace vlnovníků břízy v Krušnohoří (235/2004)
2004--
FRVŠ
E. KulaÚOLM LDF
ukončený
Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů (QH72075)
2007
2011
NAZV
J. Suchomel
ÚEL LDF
ukončený Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajině (526/03/P051)20032005
GAČR
ÚEL LDF
zamítnutý
2012
2012GAČRL. PurchartÚEL LDF
řešený
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)
2016
2017
IGA
ÚZPL LDF
řešený
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)
2016
2017
Interní
ÚZPL LDF
ukončený Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky20122014IGA
ÚOLM LDF
obhájený Dřeviny České republiky (LP0081)
2000
2001
RPL. Úradníček
LDF
řešený Dřevní houby z rodů Phellinus a Inonotus: taxonomie, ekologie, molekulární fylogeneze, produkce polysacharidů (GC521/07/J039)
2007
--
GAČR
LDF
obhájený
Dřevo a kompozity na bázi dřeva, materiály pro udržitelnou budoucnost - numerické modelování a optimalizace
2009
2010
Jiný
V. Sebera
ÚND LDF
ukončený Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí (MSM 434100004)
1999
2004
VZ
P. Horáček
ÚND LDF
řešený
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )
2015--IGAR. Gebauer
ÚLBDG LDF
řešený
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)
2016
2016
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Dynamika odrůstání přirozené obnovy smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst) v závislosti na porostním světle a na indexu listové plochy mateřského porostu (LDF_VP_2016017)
2016
2017
IGA
R. PokornýÚZPL LDF
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)2013
2015
IGA
R. PokornýÚZPL LDF
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
2013
--
IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd
2016
2018
IGAÚLBDG LDF
řešený Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )2014
--
IGA
ÚZPL LDF
přijatý
Efekt směsi na vývoj dřevinného skladby, strukturu a biomasu (LD14063)
2014
2017RP
ÚZPL LDF
ukončený
Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy
2014
2014
IGA
P. MaděraÚLBDG LDF
řešený
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)
2013
--
IGA
ÚLBDG LDF
ukončený
Ekologická stabilita a produkce smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/99/1302)
1999--GAČRÚZPL LDF
ukončený
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)
1999
--
NAZV
ÚZPL LDF
ukončený
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)
2007
2011
JinýI. VyskotLDF
obhájený
2007
2009
MPO
LDF
řešený
2016
2019
IGA
ÚOLM LDF
obhájený
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek
20012001
ÚLDEP LDF
obhájený
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb
20052005IGAJ. Lenoch
ÚLDEP LDF
podaný Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008
--IGAP. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
zamítnutý
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)
2011
2012
FRVŠ
ÚLDEP LDF
řešený
Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva
20142014
IGA
ÚND LDF
obhájený
Elektronické sdílení digitálních prostorových dat na ŠLP "Masarykův les" Křtiny (IGA 1/2005)
2005
2005
IGAV. Židek
ÚGT LDF
zamítnutý
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi
2017
2019
TAČR
ÚZPL LDF
řešený
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS
2017
2020
GS LČR
K. Houšková
ÚZPL LDF
řešený
Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje
2017
--
TAČR
ÚND LDF
ukončený
Energeticka bilance smrkové monokultury a její vztah k produkčním procesům (IGA LDF 10/2013)
2013
2015
IGA
I. Marková
ÚEL LDF
ukončený
ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny (COST Action E25)
20012005JinýJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)
2008
2011
GAČRM. Rybníček
ÚND LDF
řešený
Enzymatická hydrolýza taninu pomocí Aspergillus niger pro zlepšení trvanlivosti bukového dřeva (LDF_VP_2020046)
20202021
IGA
ÚND LDF
řešený
ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných forwarderů John Deere E (9510/SV 4120191)
2012
--
R. UlrichÚT LDF
řešený
European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)
2007
--
Jiný
LDF
ukončený
2013
2014
IGA
ÚOLM LDF
řešený
Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)2009--
GAČR
R. Řepka
ÚLBDG LDF
obhájený
2007
2009
JinýLDF
řešený
Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)2017--
IGA
J. TippnerÚND LDF
ukončený
Experimentální metody popisu chování prvků hudebních nástrojů (37/2006)
2006
2006IGAJ. TippnerLDF
řešený2011
--
IGA
ÚND LDF
řešený Experimentální stanovení tuhosti spojů voštinových desek v korpusovém nábytku (16/2012)
2012
2012
IGA
ÚN LDF
řešený
Experimentální zjištění viskoelastických parametrů dřeva při jednoosém namáhání (LDF_VP_2020031)
2020
2021
IGA
M. TrcalaÚND LDF
řešený
Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus
2016
--IGA
ÚOLM LDF
obhájený
Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie
2015
2015IGAJ. Neruda
LDF
zamítnutý Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.20102010
GAČR
ÚEL LDF
zamítnutý
Faktory ovlivňující výskyt, druhovou diversitu a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby podél výškového gradientu.
2011
2011GAČR
ÚEL LDF
ukončený
Fauna žížal (Lumbricidae) lesních ekosystémů antropogenně narušené oblasti východního Krušnohoří (11/2009)
20092009IGAE. KulaÚOLM LDF
řešený FR-TAF-3072: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. Studium typového a netypového materiálu uloženého v Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)
2013
2013JinýL. PurchartÚEL LDF
obhájený2012
2014
MPOJ. NerudaÚT LDF
ukončený
Fulbright Specialista, projekt 689020162016
Jiný
ÚO ZF
ukončený
19992004
eTS VZ
P. KupecÚTOK LDF
obhájený Funkční UV ochranné nátěrové systémy (2A-2TP1/070)
2007
2010MPOD. TesařováLDF
obhájený Furniture Strength Design - Furniture Joints and Construction (Fulbright-Masaryk)
2007
2007
Jiný
M. Šimek
ÚN LDF
ukončený
Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)
2000
2004GAČRÚEL LDF
řešený
Fyzikálně - chemické analýzy půdy
2016
--
Smluvní výzkum
ÚGP LDF
ukončený
Fyzikální zkoušky - Kamil Reichel (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010608)
2017
2018OPM. ZapletalZSTV LDF
řešený
Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)
2005
--
Jiný
ÚEL LDF
přijatý
GB-TAF-2039: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)
2012
--
Jiný
L. PurchartÚEL LDF
řešený Genetická a fyziologická charakterizace dřevokazných hub rodu Ceriporiopsis (GP526/06/P017)
2006
--GAČRM. TomšovskýLDF
ukončený
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)2012
2012
IGAÚOLM LDF
zrušený
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR20092009JinýÚOLM LDF
ukončený Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod
2013
2013IGA
ÚHÚLAG LDF
řešený
Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (TL02000219)
2019
2021
TAČRA. Bajer
ÚGP LDF
obhájený
Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)2009
2009
IGA
M. Klimánek
ÚGT LDF
řešený
Geograficky vážená regrese aplikovaná na data velkoplošné inventarizace lesů (VP_09_2015)
2015
2015IGA
LDF
řešený Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)
2011
--IGAP. Koňas
ÚND LDF
ukončený Geometrie stromu (kmene, větví), - stanovení matematické závislosti při větvení stromu20132014IGALDF
řešený
Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)
20092013NAZVÚLBDG LDF
řešený Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M026
2016
--
MK
J. TippnerÚND LDF
podaný
Historické lesa jako kulturní dědictví
2016
2018Jiný
ÚTOK LDF
řešený2012
2012
IGA
M. Rybníček
ÚND LDF
řešený
Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (DF13P01OVV005)
2013
2016
MK
ÚGP LDF
řešený Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)
2004
--JinýL. Adamčík
ÚEL LDF
řešený Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )
2015
--IGAV. Gryc
ÚND LDF
obhájený Hodnocení celospolečenských funkcí lesa na vybrané části území přírodního parku Český les (2807/2005)
2005
2005FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
zamítnutý
Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech (P504/12/P492)
2012
2012
GAČR
L. MenšíkÚEL LDF
řešený Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchoviny (RP LDF Mendelu 2013)
2013
2013JinýL. Menšík
ÚEL LDF
zamítnutý
Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní struktury (526/08/P398)
2007
2007
GAČRJ. Schneider
LDF
řešený
Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)
2005
2005
JinýI. VyskotÚTOK LDF
řešený
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
2005
2005
Jiný
I. VyskotÚTOK LDF
řešený
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
2005
2005
Jiný
ÚTOK LDF
řešený
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy20052005
Jiný
ÚTOK LDF
ukončený
Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EU (SP/2E3/172/07)
2007
2009
Jiný
J. KulhavýÚEL LDF
připravovaný
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)
2016
--
IGAÚTOK LDF
obhájený
Hodnocení podmínek vzniku eroze na lesní půdě s využitím metod dálkového průzkumu Země (IGA 3/2005)
2005
2005
IGA
ÚGT LDF
zamítnutý
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2012
2012
MK
J. Fialová
ÚTOK LDF
zamítnutý
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2013
2014
Jiný
ÚTOK LDF
zamítnutý Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích
2007
2007
GS LČRLDF
ukončený
hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů
2008
2008IGAL. Černušáková
ÚLBDG LDF
ukončený
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích
2009
2009
IGA
ÚTOK LDF
řešený
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)
2009
2009
IGA
ÚT LDF
obhájený
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
2013
2013
IGA
M. Klimánek
ÚAK AF
řešený Hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících lesní vegetační stupňovitost pomocí geoinformačních systémů. (IGA 33/2010)
2010
--IGA
ÚGT LDF
podaný
Hodnocení vlivu hydricko-vodohospodářské funkce lesa a technických vodohospodářských opatření v povodí na zdržení odtoku a transformaci povodňové vlny
2006
2006FRVŠI. ČernekLDF
řešený
Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce mineralizovaných podzemních vod na chemismus ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního lesa
2021
--
IGA
D. JuřičkaÚGP LDF
zamítnutý
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-20122011
2011
IGAJ. Schneider
ÚTOK LDF
řešený
20092009
IGA
ÚHÚL LDF
obhájený
Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)
2006
2008GAČRP. KoňasÚND LDF
ukončený
Horské lesní ekosystémy a jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní (GA526/02/0851)
2002
2004GAČRP. Kantor
ÚZPL LDF
řešený Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)
2009
--
NAZVÚZPL LDF
řešený Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF
2010
--
OP
P. Maděra
ÚLBDG LDF
řešený Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)20092012
OP
ÚLBDG LDF
řešený
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)
2013
2017
GAČR
M. TomšovskýÚOLM LDF
ukončený
2009
2009
IGA
L. JankovskýÚOLM LDF
přijatý
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti
2019
--
IGA
D. Hess
ÚND LDF
řešený Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
Z. Paschová
ÚND LDF
řešený
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
ÚND LDF
řešený
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
Z. Paschová
ÚND LDF
řešený
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020
IGA
Z. Paschová
ÚND LDF
připravovaný í ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných harvestorů JOHN DEERE/ E2012
--
Jiný
R. UlrichÚT LDF
řešený
Identifikace akustických parametrů dřev pro výrobu hudebních nástrojů (LDF_VP_2020013)20202021IGAÚND LDF
obhájený
Identifikace stresu a jeho odezvy v lesních ekosystémech (VS96077)19962000FRVŠE. KlimoLDF
řešený
Implementace vědy a výzkumu do výuky
2012
2015
OPM. SvátekÚLBDG LDF
ukončený
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island (OS 470481)2007
2007
JinýJ. Pavliš
LDF
řešený
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
20122015
OP
ÚOLM LDF
řešený
Individuální stáž pracovníka ve vzdělávání (NF-CZ07-INP-4-175-2015)
20162016Jiný
ÚLBDG LDF
řešený Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu (LD13020)
2013
2016
Jiný
L. JankovskýÚOLM LDF
ukončený
2011
2011
IGA
LDF
řešený
Informační systém pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a jakosti nábytku (MPO ČR FR-TI1/050)2009
2013
MPO
P. Brunecký
ÚN LDF
řešený
Infrastruktura pro full-scale testování konstrukcí moderních dřevostaveb (LDF_TP_2020009)
2020
2022IGAR. SlávikÚND LDF
zamítnutý
Iniciace interaktivních vzdělávacích metod na nové naučné stezce bez bariér (010TU Z-4/2015)
20152017
Jiný
J. Fialová
ÚTOK LDF
řešený
Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (INOBIO)
2012
2015
OP
J. DvořákLDF
ukončený
Inovace cvičení předmětu Lesnická pedologie (2009 2517 F6 a)
20092009
FRVŠ
ÚGP LDF
ukončený
Inovace čalouněného nábytku (OS 470811)
20082008ÚN LDF
řešený
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)2017
2020
TAČRP. Maděra
ÚLBDG LDF
zrušený
Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa
2007
2008
IGAJ. Kulhavý
ÚEL LDF
obhájený
Inovace laboratorních cvičení o metody molekulární genetiky (3fr1319/2003)
2003
2003
FRVŠM. Ernst
ÚOLM LDF
řešený
2009
2010
Jiný
L. ŠevelováÚTOK LDF
podaný
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny (401/2009/A/b)
2008--
FRVŠ
ÚTOK LDF
řešený
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
2009
2009
FRVŠ
ÚTOK LDF
řešený
Inovace praktické výuky předmětů zabývající se problematikou kvality vnitřního obytného a pracovního prostředí
2019
2019
Interní
ÚN LDF
řešený
2019
2019InterníP. ČechÚN LDF
ukončený
Inovace praktických cvičení předmětu Myslivost (2668)
2010
2010
FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
zamítnutý
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství
2011
2011
FRVŠJ. Lenoch
ÚLDEP LDF
zamítnutý
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru
2009
2009
FRVŠ
ÚLDEP LDF
zamítnutý
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru
2010
2010
FRVŠÚLDEP LDF
zamítnutý20102011FRVŠD. Šafařík
ÚLDEP LDF
podaný
Inovace předmětu Informační technologie
20092011
FRVŠ
R. ŠtorkÚLDEP LDF
obhájený Inovace předmětů Informační technologie a Hospodářská informatika (1192/2009/F5/a)
2009
2010FRVŠT. BadalÚLDEP LDF
zamítnutý
Inovace předmětu Landscape recreology
2012
2012
FRVŠ
ÚTOK LDF
zamítnutý
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů a komunikace
2008
2008
FRVŠ
J. LenochÚLDEP LDF
ukončený Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví. (1582/F4/a)20062006FRVŠJ. SuchomelLDF
podaný
Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře (FRVŠ)
2006
--FRVŠ
LDF
zamítnutý
Inovace studijního předmětu "Aplikovaná molekulární genetika" rozšířením praktických laboratorních cvičení
2011
2011FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
obhájený
Inovace studijních programů z předmětů geologie a půdoznalství. (243/2000)
2000
2000
FRVŠÚGP LDF
obhájený
Inovace technického a softwarového vybavení počítačové učebny pro praktickou výuku předmětu Informační technologie, matematických a statistických metod v ekonomii a pro využití počítačových metod při výuce vybraných kapitol matematiky (772/2006)2006
2006
FRVŠ
LDF
řešený
Inovace technických a dřevařských disciplin pro vyšší konkurenceschopnost
2012
--
OP
ÚN LDF
obhájený
Inovace výuky geologie na MZLU v Brně. (FRVŠ)
2003
2004FRVŠS. Jelínek
ÚGP LDF
obhájený2006
2006
FRVŠ
ÚM LDF
vyřazený
Inovační vouchery ve Zlínském kraji (17)
2012
2012
Jiný
D. Tesařová
ÚN LDF
řešený
Inovativní kvalifikační rámec pro rozvoj ECVETu (CZ/13/LLP-LdV/TOI/134010)
2013
2015
Jiný
ÚN LDF
ukončený Inovovaná koncepce jednoduchého dřevěného okna a vchodových dveří (ROP-Inovační voucher Olomoucký kraj)2013
2013
OP
ZSTV LDF
obhájený
20022002RPM. ŠormAIS REK
obhájený
      2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UIS2002
2002
RP
J. Chladil
ÚN LDF
řešený
Integrated Farming II (14-ČRA19-01_05)
2019
2021
Jiný
M. Danzer
ÚLBDG LDF
obhájený
Interiéry ICV Brno
2008
2008
Jiný
M. Kovařík
ÚN LDF
řešený
Invadovanost lesních a nelesních biotopů neofyty po plošné aplikaci herbicidu na příkladu Národní Přírodní Památky Skalická Morávka
2018
--
IGAT. KouteckýÚLBDG LDF
ukončený
IV Interantional Chestnut Symposium20082008IGAÚOLM LDF
zamítnutý
Jehličnané dřeviny, vodní režim, půda, minerální výživa, měření transpiračního proudu,2011
2011
GAČR
J. ČermákÚLBDG LDF
obhájený
Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (GA526/00/0273)
2000
2000
GAČR
J. KoblížekLDF
obhájený Kalibrace vlhkostních čidel na specifické půdní podmínky v místě instalace čidel
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚGP LDF
připravovaný
Karbonatity
2012
--
SpecifickýJ. KynickýÚGP LDF
připravovaný
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (PZ9190036 - Erasmus plus)
2020
--
Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
ukončený
Klasifikace barevných infračervených leteckých snímků v NP Krkonoše
2004
2005
Akt eTS VZÚGT LDF
ukončený Klasifikace lesních ekosystémů v US Intermountain West (100184)2010
2012
JinýA. Kusbach
ÚLBDG LDF
podaný
Klastr CREA Hydro&Energy
2008
--
Jiný
ÚGP LDF
ukončený Klastr českých nábytkářů (OPPP IČO 27695077)
2006
2009JinýP. Brunecký
ZN LDF
ukončený
Koloběh uhlíku ve smrkovém porostu -- efekt lesnické fytotechniky jako nástroje k zmírnění účinku globální změny (OC09006)
2009
2011
RP EK
I. Marková
ÚEL LDF
řešený
Kombinované postupy modifikace bukového dřeva pro výrobu podlah - vliv na vlastnosti, trvanlivost a zdravotní hledisko (79/2013)
2013
2015
IGA
ÚND LDF
ukončený
Komparace limitů produkčního potenciálu a stability smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v monokulturách a smíšených porostech při změně klimatických podmínek (IGA 13/2010)
2010
2012
IGA
ÚZPL LDF
zamítnutý Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČR
2007
2008
Jiný
ÚEL LDF
zamítnutý Komplexní metodika návrhu a tvorby tras přírodních trvale udržitelných stezek v ČR.20092010IGAA. KozumplíkováÚTOK LDF
obhájený
Komplexní řešení problematiky chovu jelena sika včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu a navazující části karlovarského regionu
2005
2008
GS LČRÚOLM LDF
zamítnutý
Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření (JS/2006/2 )
2007
2007
NAZVJ. FialováLDF
obhájený Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (2838)2005
2006
FRVŠÚND LDF
ukončený
Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (G1)
2005
2005
FRVŠ
J. Zejda
LDF
obhájený
Konference Krajinné inženýrství 2009
2009
2009
Jiný
ÚTOK LDF
ukončený
Konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010
Jiný
J. Fialová
ÚTOK LDF
řešený konstrukce a vývoj unikátních plošných kompozitních prvků na bázi dřeva pro podlahy sportovní a divadel (TH02020984)2018
--
TAČR
ÚDT LDF
řešený Kořenový systém a chřadnutí lesních porostů smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) (QG60060)20062009
NAZV
O. MauerLDF
ukončený
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu (17/2011)
2011
2011
IGA
J. Kamler
ÚOLM LDF
ukončený
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu
2011
2011
IGA
ÚOLM LDF
obhájený
Kvalitativní teorie řešení diferenčních rovnic (201/01/0079)
2001
2004GAČRR. MaříkÚM LDF
řešený
Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování1996--JinýP. Kupec
ÚTOK LDF
ukončený      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
2005
2005
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
zamítnutý Kvantifikace a hodnocení celospolečenských funkcí multistrukturálních lesů (526/07/P462)
2007
2007GAČRLDF
obhájený
Kvantifikace ekonomických vlivů plynoucích z rekreačního využívání lesních ekosystémů na vybraném lesním majetku
2018
2019
IGA
ÚLDEP LDF
obhájený
Kvantifikace vlivu vybraného lesního podniku na lokální ekonomiku regionu
2016
2016
IGA
D. Březina
ÚLDEP LDF
podaný Laboratoř lasrerového skenování (1060/2013/A/a)
2013
2013
FRVŠM. Cibulka
ÚGT LDF
ukončený
Laboratoř výuky molekulární biologie v lesnických disciplínách.
2010
2010
RP
M. ErnstÚOLM LDF
obhájený
Learn For Work (2003 B/03/B/F/PP 144.355)
2003
2006
Jiný
A. Skoupý
ÚT LDF
ukončený
Lecanosticta acicola - genetika populací
2011
2011IGAÚOLM LDF
řešený
Leonardo da Vinci
2011
--
JinýP. Kindl
ÚN LDF
řešený
Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách20182019IGAP. KrálÚND LDF
řešený
Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (VZ LDF 2005-2010)
2005
2011
VZÚEL LDF
řešený
2005--
TS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený                01/01/02 Účinnost hydrické a vodohospodářské funkce lužních lesů (01/01/02)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                01/01/03 Lesní cestní sítě lužních lesů a jejich rekreační utilizace (01/01/03)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 2. Hodnocení účinnosti revitalizačních opatření a rizik chřadnutí lesa při snížené vitalitě stromů (01/02)
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                01/02/02 Změny půd. vlhkosti a fyz. poměrů půd po provedení revitalizačních opatření a jejich vliv na vodní provoz stromů v lužním lese (01/02/02)
2005
--
Akt eTS VZLDF
řešený
2005--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                01/03/03 Monografie „Lužní lesy mírného pásma Evropy“ (01/03/03)2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
                01/03/04 Monitoring vybraných parametrů porostního mikroklimatu a mezoklimatu údolní nivy Moravy a Dyje (01/03/04)
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený                01/03/07 Ekonomické hodnocení procesů a peněžní vyjádření vybraných funkcí lužních ekosystémů (01/03/07)2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                01/04/02 Komplexní vyhodnocení uplatňovaných technologických postupů umělé obnovy dubu letního v lužních lesích (01/04/02)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                01/04/03 Možnosti uplatnění maloplošných obnovních prvků při obnově dubu letního v lužních lesích (01/04/03)
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
                01/04/04 Přirozená obnova dubu letního slavonského v oblasti lužního lesa (01/04/04)
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZ
LDF
řešený
           Etapa 5. Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů (01/05)2005--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                01/05/01 Výzkum biodiverzity lesních geobiocenóz v různých typech lužních lesů (01/05/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí Odry (01/05/04)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
                01/05/06 Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů (01/05/06)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                01/06/01 Genofond současné populace lužního jelena (01/06/01)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
           Etapa 7. Zachování produkce a kvality dřeva ve změněných podmínkách (01/07)2005--eTS VZÚEL LDF
řešený
                01/07/01 Sestavení národního dubového standardu - standardní chronologie recentních dubů jižní Moravy (01/07/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                01/07/02 Vliv věku a stanovištních podmínek na vlastnosti dřeva hlavních hospodářských dřevin lužního lesa (01/07/02)2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                01/07/03 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (01/07/03)2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
ukončený
                01/08/02 Digitální model terénu a jeho využití v geoinformační podpoře krajinného plánování (01/08/02)
2005
2007
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený
                01/08/04 Terénní rekognoskace a mapování objektů podle hlavních zájmových kategorií (01/08/04)2005
2007
Akt eTS VZJ. Kulhavý
LDF
řešený
                01/08/05 Vytvoření volně šiřitelné distribuce geodatabáze zájmového území (01/08/05)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
ukončený
                01/08/06 Digitální mapa krajinného pokryvu a její využití v geoinformační podpoře krajinného plánování (01/08/06 )
20072007Akt eTS VZLDF
řešený
2006
--eTS VZJ. KulhavýÚT LDF
řešený
                01/09/01 Energetický audit lesnických technologií (01/09/01)2006
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚT LDF
řešený
                01/09/02 Využití popele z biomasy (01/09/02)
2008
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočin (DZ 02)
2005
--
TS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 1. Produkční potenciál a stabilita smíšených porostů 3. a 4. lesního vegetačního stupně (02/01)2005--eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                02/01/01 Stabilita a produkční potenciál smíšených jehličnatolistnatých porostů pahorkatin (02/01/01)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
           Etapa 2. Přestavba smrkových monokultur a její ekonomické dopady (02/02)2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
           Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur (02/03)
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                02/03/01 Vliv výchovných zásahů na porostní prostředí opakované smrkové tyčoviny na nepůvodním stanovišti (02/03/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                02/03/04 Analýza růstových a fenologických charakteristik u smrku ztepilého a buku lesního v závislosti na mikroklimatu stanoviště po provedeném výchovném zásahu v oblasti Drahanská vrchovina (02/03/04)2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa (02/03/06)2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
                02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny. (02/03/08)
2006
--
Akt eTS VZ
LDF
řešený           Etapa 4. Rizika rozpadu smrkových porostů v oblasti pahorkatin a vysočin (02/04)2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                02/04/01 Zhodnocení dopadů abiotických a biotických stresorů na zdravotní stav dřevin, zvláště smrku, v oblasti pahorkatin a vysočin (02/04/01)
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěře (02/04/05)
2005
--Akt eTS VZLDF
řešený
                02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravců (02/04/06)
2008--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML (02/04/07)
2008
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevin
2008
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 6. Funkční limity lesů v krajině (02/06)
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemi (DZ 03)
2005
--
TS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
                03/02/01 Revitalizace půdy na stanovištích skarifikovaných ploch krušnohorského regionu (03/02/01)2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/02/02 Analýza edatopu krystalinika horských poloh a jejich rizikových faktorů s bodovou a maloplošnou optimalizací půdy pro obnovu lesa s kontinuálním hodnocením klimatu (03/02/02)
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                03/03/01 Vymezení okruhu škodlivých činitelů aktuálně a potenciálně ohrožujících stabilitu lesních ekosystémů (03/03/01)2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                03/03/05 Management zvěře (03/03/05)
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
           Etapa 4. Dynamika lesa a postupy jeho pěstování a obnovy (03/04)2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 5. Vodohospodářská účinnost horských lesů z pohledu možností tlumení velkých vod a povodní (03/05)2005--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                03/05/03 Ověření protipovodňové ochrany v lesnatých povodích (03/05/03)2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                03/06/01 Stav a vývoj lesních geobiocenóz NRBC Kněhyně-Čertův Mlýn (03/06/01)2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
ukončený
2005
2007
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                03/06/04 Vývoj humusových poměrů ve fázích a stádiích přirozeného lesa a v transformaci kulturních porostů (03/06/04)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                03/06/05 Růst a vývoj mladých a středně starých smrkových a bukových porostů při různém pěstebním režimu (03/06/05)
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                03/06/08 Hodnocení změn v obraze lesa na základě opakovaného leteckého snímkování (03/06/08)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                03/06/09 Kambioxylofágní fauna a její role ve stabilitě horského lesa (03/06/09)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                03/06/10 Zpravodaj „Beskydy“ (03/06/10)2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (DZ 04)2005--
TS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
           Etapa 1. Hodnocení stavu lesního ekosystému jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny (04/01)2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                04/01/01 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/01/01)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                04/01/02 Struktura a dynamika lesních společenstev v geobiocenologických typologických rámcích (04/01/02)2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                04/01/04 Začlenění území se zvláštním statutem ochrany v kulturní krajině (04/01/04)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochrany (04/01/05)
2007
--
Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
ukončený
                04/01/06 Metodika hodnocení stavu a ekologické stability lesních ekosystémů v krajině (04/01/06)20052007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
ukončený
                04/01/07 Metodika hodnocení dynamiky lesních společenstev (04/01/07)20052005Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
           Etapa 2. Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02)
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený                04/02/02 Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02/02)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/02/03 Hodnocení půdního prostředí jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny (04/02/03)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
zrušený                04/02/04 Hodnocení parametrů porostů na základě počítačové analýzy obrazu a speciálních technologií - tvorba metodiky (04/02/04)
2005
2007Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2006
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚT LDF
řešený                04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesy (04/03/03)
2008
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                04/04/03 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa (04/04/03)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hub (04/04/04)2006
--
Akt eTS VZÚOLM LDF
řešený           Etapa 5. Efekty celospolečenských funkcí lesa (04/05)2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                04/05/01 Synergické efekty funkcí lesů v systému zvláště chráněných území (04/05/01)2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený
2005
2007
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený20052007
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
vyřazený
2005
2007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
vyřazený
2005
2007
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
           Etapa 7. Ekonomická zhodnocení variant strategií managementu (04/07)
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005--
TS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený20052007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
ukončený                05/01/02 Databáze materiálových vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva (05/01/02)20052007Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                05/01/03 Vliv faktorů na akustické vlastnosti materiálů a konstrukcí (05/01/03)2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
ukončený
                05/01/05 Matematicko-fyzikální model distribuce elektromagnetického pole ve vzorcích dřeva při aplikaci vysokofrekvenční elektromagnetické energie v decimetrovém pásmu. (05/01/05)2005
2007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialů (05/01/06)
2008
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
                05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřeva (05/01/09)
2008
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/01/10)
2009
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                05/02/02 (05/01/07) Biotická degradace dřeva -- působení dřevokazných hub (05/02/02 (05/01/07))2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                05/02/08 Xylogeneze - monitoring tvorby dřeva (05/02/08)
2010
--
Akt eTS VZ
V. GrycÚEL LDF
řešený2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketováním (05/03/02)
2008--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
           Etapa 4. Povrchová úprava dřeva a kompozitů. Ekologická nezávadnost kompozitních materiálů (05/04)2005--eTS VZÚEL LDF
řešený                05/04/01 Povrchová úprava materiálů na bázi dřeva a kompozitů mokrou cestou nátěrovými hmotami i suchou cestou, to je oplášťováním při splnění požadavku ekologické nezávadnosti kompozitních materiálů (05/04/01)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
ukončený
                05/04/02 Využití elektromagnetické energie při sušení a vytvrzování nátěrových hmot a lepidel (05/04/02)2005
2007
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředí (05/04/03)
2008--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
připravovaný
                05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisu
2011
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                05/05/01 Elektronická přejímka dříví (05/05/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dříví (05/05/03)
2008
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                05/06/01 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - frézování (05/06/01)2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
                05/06/02 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - řezání (05/06/02)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený                05/06/05 Mobilní pásová pila
2008
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
           Etapa 7. Prvky a konstrukce ze dřeva. Energetická diagnostika staveb ze dřeva (05/07)2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
                05/08/01 Analýza vlastností a technických parametrů stavebně truhlářských výrobků, dřevěných prvků a konstrukcí ze dřeva a materiálů na bázi dřeva zabudovaných do staveb. (05/08/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Les jako ekosystém - multimediální prezentace (2701 /2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚEL LDF
řešený
Les trvale tvořivý ve výuce na LDF (ÚZPL - HÚL - ÚLDEP - ÚLDT) (IRP-B)
2014
--
RP
ÚZPL LDF
řešený
LESCESASPOL -- Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách2016
--
IGA
ÚTOK LDF
řešený Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti2015
2018
JinýO. Holuša
ÚOLM LDF
řešený
Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině (QI112A174)
2011
2014NAZVP. KantorÚZPL LDF
ukončený
Lesnické hospodaření v Jizerských horách (02/2002)
2003
2004GS LČR
ÚEL LDF
řešený
Lesnicko-krajinný vzdělávací kurz v Mongolsku
2019
2019
Zahr. vzd.J. ŠebestaÚLBDG LDF
obhájený Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.20122012
D. ŠafaříkÚLDEP LDF
ukončený
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. (421/9510/SV4120041)
20122012
Smluvní výzkum
ÚLDEP LDF
ukončený Lexikon vybraných tropických dřev - multimediální výukové texty (FRVŠ 1328/2003/F4d)
2003
2003
FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
řešený Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)2005--
Akt eTS VZ
ÚOLM LDF
řešený
Mangan jako ovlivnující činitel kvality potravy fytofágního hmyzu (LDF_VP_2015023)
2015
2015
IGA
E. Kula
ÚOLM LDF
obhájený
Marketingová studie pro společnost ENTRACON TRADE s. r. o. (9503/OS480051)
2008
2008JinýÚLDEP LDF
řešený
Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)
2012
2013
Jiný
ÚND LDF
obhájený
Materiálový útlum dřeva (55/2008)20082008
IGA
P. Koňas
ÚND LDF
připravovaný
Materiály používané k výrobě čalouněného nábytku jako zdroj pachových látek a emisí těkavých organických sloučenin (VOC) v interiéru (IGA 9/2012)
2012
2012IGAP. ČechÚN LDF
ukončený
Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".19992008JinýP. KupecLDF
řešený
Mechanická dezintegrace tvrdých dřev
2018
--
JinýJ. TippnerÚND LDF
řešený
MECHANICKÁ ODEZVA VĚTVE STROMU NA ZATÍŽENÍ (LDF_VP_2016036 )2016
2017
IGAÚND LDF
přijatý
Mechanická stabilita kořenových systémů stromů2012
2012
IGA
L. Praus
ÚND LDF
řešený
Mechanické a akustické vlastnosti degradovaného dřeva stojících buků (Fagus sylvatica L.) vlivem dřevokazných hub působících bílou hnilobu dřeva
2020
--
IGA
J. TippnerÚND LDF
řešený2015
2015
IGA
ÚOLM LDF
ukončený
Metoda určení věku mohutných stromů na příkladu dubu letního v Dyjsko-moravské a Oderské nivě (FRVS 1368 G4)
2007
--
FRVŠ
LDF
obhájený Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích (SE/620/2/01)20012003Jiný
LDF
ukončený Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebnice2004--
FRVŠ
LDF
zamítnutý
Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti obhospodařování lesního majetku
20082008
NAZV
ÚLDEP LDF
zamítnutý
Metodika jednotného ekonomického informačního systému lesního hospodářství České republiky
2011
2014
NAZV
ÚLDEP LDF
řešený
Metodika laserové difrakční analýzy a charakteristika zrnitostní křivky nivních půd v nivě řeky Svitavy
2020
2021
IGA
A. Bajer
ÚGP LDF
zamítnutý
Metodika lesnicky objektivnější a spolehlivější finanční analýzy lesních majetků
2010
2013
NAZV
ÚLDEP LDF
zamítnutý
Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových staveb (TA01030412)
2011
2011
TAČR
A. Kozumplíková
ÚTOK LDF
ukončený
Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS
2012
2012
IGA
J. Suchomel
ÚEL LDF
obhájený
Metodika speciální finanční analýzy lesních majetků (QH81036)20082009
NAZV
J. Lenoch
ÚLDEP LDF
zamítnutý
Metodika speciální finanční analýzy lesních majetků20072007GAČRJ. LenochÚLDEP LDF
připravovaný "Metodika výchovy priemyselného dizajnéra pre kontinuálne modelovanie a konštruovanie prototypov"
2009
--
Jiný
Š. Schneider
ÚN LDF
obhájený
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory
20032004Akt eTS VZR. GebauerÚLBDG LDF
obhájený
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory (GA526/02/0792)
2002
2004
GAČR
L. Adamčík
ÚT LDF
řešený Metody včasné identifikace, biologie, populační struktura, ochranná opatření a rozšíření karanténního škodlivého organismu Mycosphaerella pini (Dothistroma septospora) a dalších chorob asimilačního aparátu borovic v České republice (QH81039)
2008
2012
ÚOLM LDF
řešený
2008
--
VZZ. HavířováÚDT LDF
ukončený
2010
2010
IGA
LDF
řešený
Mikrobiální a enzymatická aktivita půd v uhlíkovém lesnictví (LDF_VP_2017018)
2017
2018
IGAJ. VolánekÚGP LDF
ukončený
Mikroklima smrkového porostu druhé generace na stanovišti původně smíšených porostů. (526/01/D079)
2001
2004
GAČR
K. KamlerováÚEL LDF
řešený
Mikroskopická stavba překližovaných materiálů na bázi dřeva a vliv technologie na jejich stavbu (38/2007)
2007
2007
IGA
ÚDT LDF
řešený Mikrovlnná akcelerace chemických reakcí u látek vpravených do dřeva
2015
--IGAA. DejmalLDF
ukončený Mineralizace neproteogenních aminokyselin v půdě (10/2011)
2011
2011
IGAÚGP LDF
podaný
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží
2012
--NAZVÚTOK LDF
řešený Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy vlivem erozních a abrazních procesů v krajině20162018IGAM. ŠlezingrÚTOK LDF
ukončený
Míra degradace přirozených lesních půd v průběhu posledních 70-ti letech, mimo dosah lokálních zdrojů znečištění
20062006
IGA
ÚGP LDF
obhájený Model multikriteriálního hodnocení šetrných přibližovacích technologií (QH71159)
2007
2011
NAZV
A. SkoupýLDF
podaný
Modelování environmentálních rizik v prostředí GIS
2007--IGAM. Koželuh
LDF
řešený
Modelování prostorové struktury buku lesního a smrku ztepilého na bázi pozemního šetření a leteckého laserového skenování
2018
--
IGA
J. Štykar
ÚLBDG LDF
obhájený
Modelování rezonanční desky piana a analýza jejího chování metodou konečných prvků (3350)
2005
2006
FRVŠ
ÚND LDF
řešený
Modelování růstu a struktury smíšených lesních porostů - multimediální podpora výuky (2005/312)2005
--
FRVŠ
ÚEL LDF
řešený Modifikace listnatého dřeva pro venkovní použití: vliv abiotických a biotických faktoru na stárnutí (LDF_PSV_2016015)
2016
2019
IGA
P. ČermákÚND LDF
ukončený Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)
2012
2012
IGA
J. TippnerÚND LDF
řešený
Modifikační vliv rozdílné architektury vodivých pletiv na využití dusíku u stromů
2005
--
GAČR
J. ČermákÚEL LDF
přijatý20172018IGAP. Král
ÚND LDF
řešený
Mokré sklady kulatiny Hluboká nad Vltavou a Ždírec nad Doubravou. Vyhodnocení provozu a návrh zásad skladování. (projekt č. 27/2007 GS LČR )
2007
--
GS LČRLDF
ukončený
Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)2005
2011
Akt eTS VZ
J. SuchomelÚEL LDF
řešený
Monitoring návštěvníků Single Trailu Moravský kras na účelových komunikacích Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
20182019IGA
LDF
řešený
Monitoring procesu Národního lesnického programu ČR
2009
2009IGAÚLDEP LDF
zrušený
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres20142014
IGA
ÚND LDF
řešený
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres (IGA 42/2014)
2014
2014
IGA
V. Gryc
ÚND LDF
řešený
2009
2010JinýR. Gebauer
ÚLBDG LDF
řešený Monitoring vitality lesních ekosystémů vystavených vodnímu stresu k zajištění trvale udržitelného hospodářství v procesu klimatických změn (A/CZ0046/2/0009)20092010
Jiný
R. GebauerÚLBDG LDF
řešený
Morfologická a genetická variabilita druhu Phytophthora cactorum včetně jeho hybridů v evropském kontextu
2013
--
IGA
ÚOLM LDF
řešený
Morfologická a genetická variabilita několika domnělých hybridů ostřic (LDF_VP_2015024 )
2015
--
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Morfologická a molekulární analýza taxonomicky komplikovaného rodu Melanoleuca (Basidiomycota,Tricholomataceae)
2012
2013
JinýM. TomšovskýÚOLM LDF
ukončený
Morfologická a molekulární studie chroše Inonotus andersonii (Ellis Everhart) Černý v rámci celosvětového rozšíření
2008
2009
IGA
ÚOLM LDF
ukončený
Morfologicko-anatomická studie dračince rumělkového (Dracaena cinnabari Balf.) (37/2012)
2012
2012IGAJ. PavlišÚLBDG LDF
řešený
2019--GS LČRR. UlrichÚT LDF
ukončený
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
20192020GS LČRR. Ulrich
ÚT LDF
ukončený
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020
GS LČR
R. Ulrich
ÚT LDF
ukončený
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020
GS LČRR. Ulrich
ÚT LDF
řešený Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu (IGA 27/2010)
2010
2012IGA
ÚEL LDF
připravovaný
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem (2/219)
2019
2020
GS LČRÚT LDF
zamítnutý
Možnosti řešení biotechnických úprav v krajině
2014
2015
Zahr. vzd.
J. FialováÚTOK LDF
zamítnutý
Možnosti užití zoocenózy bezobratlých k bioindikaci relativně trvalých ekologických podmínek smrkových a bukových ekosystémů Moravskoslezských Beskyd20112011NAZVE. Kula
ÚOLM LDF
ukončený
Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů (12/2012)
2012
2012
IGAR. Gebauer
ÚLBDG LDF
řešený
Možnosti využití elektrického impedančního tomografu pro zjišťování vitality dřevin
2013
--
IGA
P. Čermák
ÚOLM LDF
ukončený
Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)
2008
2008IGAÚTOK LDF
řešený
Multifunkční protierozní opatření jako součást adaptabilní krajiny (TJ02000265)20192021TAČR
ÚGP LDF
obhájený
Multifyzikální počítačové simulace ve vybraných úlohách dřevařského inženýrství (IGA 59/2010)
2010
2010
IGA
P. KoňasÚND LDF
obhájený
Multimediální atlas základních hornin Českého masívu (2418/2006/F6/d)
2006
2006FRVŠÚGP LDF
řešený
Multimediální atlas základních hornin Západních Karpat a doplnění multimediálního atlasu základních hornin Českého masívu
2010
--
FRVŠ
P. Pancová Šimková
ÚGP LDF
obhájený Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (1247/2005/F6/d)20052005FRVŠ
LDF
obhájený Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (verze 2.0) - rozšíření a doplnění (1600/2007/F6/d)20082008FRVŠLDF
podaný
Multimediální inovace výuky Oceňování lesa
2009
2009
FRVŠ
ÚLDEP LDF
řešený Multimediální obrazový atlas dřevin (2760/F4/d)
2008
2008
FRVŠ
ÚLBDG LDF
ukončený Multimediální podpora výuky analýzy dat ( FRVŠ 227/2004)2004
--
FRVŠ
ÚHÚL LDF
řešený
2009
2009
FRVŠ
ÚM LDF
obhájený
Multimediální podpora výuky matematiky na MZLU v Brně (FRVŠ 99/2008)20082008
FRVŠ
R. MaříkÚM LDF
ukončený
Multimediální podpora výuky předmětů Dendrometrie II. a Nauka o produkci (FRVŠ 1308/2003)
2003
--
FRVŠK. Drápela
ÚHÚL LDF
řešený
Multimediální pomůcka pro pro propjení výuky předmětu obchod s nábytkem a výstavnictví s praxí. (51/2005)2006--IGAÚN LDF
ukončený
Multimediální presentace vybraných studijních lokalit geologického charakteru na území ŠLP Křtiny (F6d 216 /2008)
2008
2008
FRVŠ
ÚGP LDF
ukončený
Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám. (2006 1593 F6 d)
2006
2006
FRVŠ
V. Hybler
ÚGP LDF
zamítnutý
Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"
2009
2009
FRVŠ
J. FialováÚTOK LDF
ukončený20092009FRVŠÚOLM LDF
obhájený
Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí (1481/2007/F6/d)
20072007
FRVŠ
ÚGP LDF
obhájený Multimediální výuková prezentace "Procesy v půdě" (909/2009/F6/d)
2009
2009
FRVŠ
V. VranováÚGP LDF
obhájený
Multimediální výukový materiál pro předmět "Rašeliny, jejich využití a ochrana zdrojů " (1137/2009/F6/d)
2009
2009
FRVŠÚGP LDF
obhájený
Multimediální výukový průvodce naučnou pedologickou trasou na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (1336/2005/F6/d)
2005
2005
FRVŠV. VranováÚGP LDF
řešený Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat
2016
--
Jiný
ÚOLM LDF
řešený
2018
2021Jiný
ÚN LDF
podaný
Nábytkové lepené spoje určené pro použití v exteriéru (LDF_VP_2020058)
2020
--IGAJ. Stádník
ÚN LDF
přijatý
Nábytkové lepené spoje v exteriéru (LDF_VP_2018003)
2018
--
IGA
ÚN LDF
řešený
nalýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)
2010
2010IGAP. HoráčekÚND LDF
ukončený
Náplavy na řece Melhavě
20112011
Jiný
ÚTOK LDF
řešený Navázání bilaterální spolupráce s Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)
2018
2019
JinýT. ŽidÚOLM LDF
řešený Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)
2012
2015
JinýÚND LDF
řešený
Návrh exteriérových nábytkových prvků za použití kompaktního laminátu a dřeva s omezeným užitím konstrukčních kovových spojovacích prvků20182018
IGA
M. ŠimekÚN LDF
řešený
Návrh konstrukce překližovaných desek lepených laminátem z čedičových vláken
2016
2017
IGA
P. KrálÚND LDF
řešený
2018
--
IGA
J. KamlerÚOLM LDF
řešený
Návrh nábytkového prvku s principy trvale udržitelného rozvoje za použití papírové buničiny (LDF_VP_2019009)
2019
2019IGAÚN LDF
podaný
Návrh opatření na zvýšení zaměstnanosti venkovského obyvatelstva v rámci lesnickodřevařského sektoru
2015
--
NAZV
V. ValaÚLDEP LDF
ukončený
Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)
2009
2009
IGA
P. Kupec
ÚTOK LDF
obhájený
Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko
2007
2007
JinýLDF
zamítnutý Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzity (TA02020700)
2012
2012
TAČR
ÚEL LDF
ukončený Návrh technických parametrů nového penetračního přístroje pro zjišťování vlastností dřeva "in situ"20082008IGAP. HoráčekLDF
podaný
Návrh využití alternativního zpracování dat dálkového průzkumu Země prostřednictvím volně šiřitelného GIS GRASS2005
--
FRVŠJ. ČepickýÚGT LDF
řešený
Nedřevní lesní produkty v České republice20142016Specifický
ÚTOK LDF
řešený
Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)
2014
2017
TAČRJ. TippnerÚND LDF
řešený
Nelineární materiálový model mechanického chování dřeva za různých vlhkostních a teplotních podmínek (LDF_TP_2019015)
20192022IGAM. BrabecÚND LDF
přijatý
Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)
2016
2016
IGAJ. Tippner
ÚND LDF
obhájený
2005
2006
MPOP. BruneckýÚN LDF
řešený20072011
NAZV
M. KneiflLDF
řešený
Nízký les jako biologická a produkční alternativa budoucnosti v České republice (LD15117)
20162017
RP
ÚZPL LDF
řešený
Nová generace úložného nábytku (63/13)
2013
2015
IGA
ÚN LDF
připravovaný
2014
2014
IGA
D. Tesařová
ÚN LDF
řešený Nová metodika ověření přesnosti a spolehlivosti měření a kubírování dříví harvestory2016
2017
IGA
T. ZemánekÚT LDF
přijatý
Nové geomodely pro prozkoumání a porozumnění větších hloubek jako zdroje pro high-tech kritické suroviny v alkalických horninách a karbonatitech
2015
2019OP
ÚGP LDF
ukončený
Nové přístupy při určování řezných odporů (22/2013)
2013
2013
IGA
Z. Kopecký
ÚDT LDF
obhájený Nové sloučeniny ve vodorozpustných kořenových exsudátech Ambrosia artemisiifolia kultivované za rozdílných podmínek2014
2016
JinýP. FormánekÚGP LDF
řešený
Nový typ vylehčeného sandwichového panelu s iso-mřížovým jádrem a vylepšenou odolností spoje středové a povrchové vrstvy panelu (LDF_VP_2015007 )
2015
2015
IGA
R. WimmerÚND LDF
přijatý
Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)
2015--
IGA
ÚND LDF
řešený Numerická analýza plné vazby krovu s vloženým plátovým konstrukčním spojem využívaným při sanacích historických objektů2014
--
IGA
ÚND LDF
obhájený
Numerická simulace pohybu fyzikálních polí v rezonanční desce klavíru (5/2005)
2005
2006
IGAP. Koňas
ÚND LDF
řešený
Numerické simulace pohybu vody a tepla ve dřevě během sušení (LDF_VP_2018004)
2018
2019
IGA
M. Trcala
ÚND LDF
obhájený
Numerický model kontinuálního lisování2008
2008
IGA
ÚND LDF
obhájený
Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích (SE/620/2/97)
1997
2000
Jiný
LDF
obhájený Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích (ZZ/620/2/97)
1997
2000
Jiný
LDF
podaný
Obnova imisních holin smrkem ztepilým (Picea abies [L.] Karst.) na horní hranici 7. lesního vegetačního stupně
2007--
IGA
P. MaňasLDF
řešený
Obnova výmladkového hospodařenı́: cesta k diverzifikaci využitı́ společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů (TL02000314)
2019
2022
TAČR
M. ŠrámekÚLBDG LDF
ukončený
Obnova výzkumné plochy prof. A. Zlatníka v biosférické rezervaci Východní Karpaty (2518/G4)
2007
--
FRVŠ
ÚLBDG LDF
ukončený
Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa (01/06/07)20052011Akt eTS VZJ. SuchomelÚEL LDF
podaný
Odborná stáž lesnických a krajinných učitelů
2011
--
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
ukončený
Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech20042005
Akt eTS VZ
P. KupecÚTOK LDF
podaný
Ochrana a management unikátních lesních příbřežních ekosystémů
2009
--
Jiný
ÚTOK LDF
řešený
Ochrana awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny20192022JinýH. Habrová
ÚLBDG LDF
podaný
Ochrana nádrží před zanášením
2011
--Zahr. vzd.M. ŠlezingrÚTOK LDF
řešený
Ochrana velkých šelem v dlouhodobé perspektivě: propustná krajina, trvalá udržitelnost
2011
--
Jiný
M. Kutal
ÚEL LDF
řešený
Ochranná opatření proti Mycosphaerella pini E. Rostrup včetně sledování bionomie tohoto druhu. (3184/2005)
2005
--FRVŠM. BednářováÚOLM LDF
řešený Optimalizace AFLP pro velké genomy nad 70 Gb (11/2013)2013--
IGA
ÚLBDG LDF
ukončený
Optimalizace automatizovaných metod tvorby map krajinného pokryvu na základě kvalitativně odlišných vstupních dat (IGA 34/2012)20122012
IGA
M. Klimánek
ÚGT LDF
obhájený Optimalizace činnosti TDS pomocí technologie GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL. (5/2008)20082010
GS LČR
ÚT LDF
obhájený
Optimalizace digitálního modelu terénu pro potřeby lesnických disciplín (IGA 54/2006)20062006
IGA
M. Klimánek
ÚGT LDF
přijatý
Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině
2010
2013
IGA
M. ŠlezingrÚTOK LDF
ukončený
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců v ČR. (IBS6093003)20002004Jiný
ÚOLM LDF
ukončený Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců (S6093003)
1999
--
GAČR
ÚOLM LDF
řešený Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek20162019GS LČR
ÚOLM LDF
obhájený
Optimalizace konstrukce a CNC technologie výroby ozubového spoje (IG490411)
2009
2009
IGA
ÚN LDF
řešený
Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany. (04/04/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚOLM LDF
ukončený
Optimalizace mechanických a tepelně-technických vlastností materiálu z konopí a minerálních pojiv pro využití ve stavebnictví (60/2010)2010
2010
IGALDF
ukončený
Optimalizace mikrovlnné plastifikace v rámci procesu zhušťování dřeva
2014
2014
IGAA. DejmalÚND LDF
přijatý
Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích. (QI102A085)
2010
--
NAZVÚZPL LDF
ukončený
Optimalizace postupů odhadu výţivné hodnoty potravy pro volně ţijící přeţvýkavce (52/2012)20122012IGAJ. Kamler
ÚOLM LDF
podaný
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek lesních cest.20102013
NAZV
L. ŠevelováÚTOK LDF
ukončený
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací (TA01020326)
20112014TAČRL. ŠevelováÚTOK LDF
řešený
Optimalizace procesů výroby dřevěných konstrukčních prvků (5/2010)
2010
--
IGA
ÚDT LDF
řešený
Optimalizace spotřeby energie staveb na bázi dřeva se zřetelem na stavebně -- truhlářské výrobky (IGA 56/2013)
2013--IGAJ. Klepárník
ÚDT LDF
zamítnutý
Optimalizace technologie GPS pro přesné zaměření výzkumných ploch
2008
2008
IGA
ÚGT LDF
přijatý
Optimalizace umělé obnovy lesa v České republice (QJ1520080)
2015
2018
NAZV
O. MauerÚZPL LDF
řešený
Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy (LUH12-15)
2012
2015
NAZV
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
Optimalizace výroby krátkého kusového dříví (LDF_VP_2017036)20172018IGAO. Wassermandl
LDF
řešený
Optimalizace výroby nanočástic oxidů kovů pro využití na moření a UV stabilizaci dřeva. (TG02010074)2018
--
TAČR
ÚND LDF
přijatý
Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech (QJ1530298)
2015
2017NAZVÚZPL LDF
ukončený
Optimalizace zastoupení modřínu ve smíšených porostech pahorkatin (FRVŠ 231G4)
2004
2004
FRVŠ
ÚZPL LDF
řešený
OPVK Akademie
2012
2015
OP
K. DrápelaÚHÚL LDF
ukončený
Organizace mezinárodní vědecké konference "Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století" (IGA č. 18/2004)20042004IGAP. KantorÚZPL LDF
ukončený
Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin
2013
2013IGAL. Praus
ÚND LDF
podaný
Ověření možných metod preventivní ochrany dřevin před škodami působenými bobrem evropským (Castor fiber)
2007
--
FRVŠJ. Pubal
LDF
vyřazený Ovipoziční preference, výběr potravy a vývoj vybraných druhů fytofágního hmyzu při diferencovaném obsahu dusíku v potravě2008
2008
IGAA. PešlováÚOLM LDF
ukončený
Ovlivnění mikroklimatu výsadby smrku ztepilého pokusnými minisférami (F 1001/1998)
19981998FRVŠ
ÚEL LDF
ukončený
Ovlivnění tvorby kořenového sytému buku lesního (Fagus sylvatica L.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.) exogenní aplikací auxinoidů (426/1023/4FR240)2004
--
FRVŠLDF
řešený Participace ČR v globální síti GEM
2019
2023
Jiný
M. Svátek
ÚLBDG LDF
řešený
Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko
20172019GS LČRJ. Kadavý
ÚHÚLAG LDF
řešený
Percepce a hodnocení geodiverzity v kontextu ochrany neživé přírody2018
2019
IGAÚGP LDF
řešený
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011
2013
OP
ÚTOK LDF
přijatý
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011
--OPM. Šlezingr
ÚTOK LDF
řešený
20152018
Smluvní výzkum
R. Longauer
ÚZPL LDF
řešený Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR (QI112A172)20112014NAZV
ÚZPL LDF
přijatý Pěstění pionýrských dřevin – bříza na živném stanovišti po alochtonních smrčinách (SP418121)2018
2020
IGAA. Martiník
ÚZPL LDF
ukončený
Pěstování potravinových plodin a obnova porostů vlajkových druhů Socotry2007
2007
JinýP. NěmecÚLBDG LDF
řešený
Phenocamera: modern method for phenological observation of Norway spruce (LDF_VP_2017048)
2017
2018
IGAI. MarkováÚZPL LDF
řešený
Platforma pro kulturní krajinu
2009
--
OP
ÚTOK LDF
řešený Platforma pro posílení interkulturního managementu (CZ.1.7./2.4.00/17.0025)
2011
2014
OPM. HamanováDLDF LDF
řešený Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny (CZ.1.07/2.4.00/31.0032)2012
2014
OPÚGP LDF
řešený
Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů2012
2014
OP
ÚOLM LDF
řešený Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin (CZ.1.07/2.4.00/17.0023)
2011
--
OP
P. Čermák
ÚOLM LDF
obhájený
Počítačová podpora výuky matematiky pomocí volně šiřitelného software (FRVŠ 131/2010)2010
2010
FRVŠ
ÚM LDF
obhájený Počítačová učebna pro výuku matematického modelování fyzikálních jevů a biomechanických procesů (FRVŠ 398/2008)
2008
2008FRVŠLDF
obhájený
2011
2011
IGA
ÚND LDF
obhájený Podíl makromycetů na dekompozici dřevní hmoty v podmínkách přirozených lesních ekosystémů (GA526/99/P046)1999
2001
GAČR
L. JankovskýLDF
ukončený
Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
2000
2001
JinýP. Kupec
ÚTOK LDF
ukončený
2012
2014
Zahr. vzd.ÚLBDG LDF
obhájený
2012
2012JinýÚOLM LDF
řešený
Podpora integorvaného programu pro ochranu přírody a rozvoj souostroví Sokotra (UNEP-GEF #5347)2017
2018
Smluvní výzkum
P. Maděra
ÚLBDG LDF
ukončený
2003
2003
FRVŠP. ČermákÚOLM LDF
řešený
Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra (22/2015/10)
2015
2016
Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
řešený
Podpora lesnického vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie
2017
2018
Jiný
O. Holuša
ÚOLM LDF
řešený
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)
2011
--
OPP. KupecÚTOK LDF
řešený Podpora prezentace výsledků tvůrčí práce studentů ve výuce předmětů ochrany lesa (IN4140471)
2014
2014
Interní
ÚOLM LDF
obhájený
Podpora prostorového rozhodování v lesích ohrožených abiotickými faktory (IGA 22/2010)
2010
2012
IGAM. Klimánek
ÚGT LDF
zamítnutý
Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii2013
2013
JinýI. Zdráhal
ÚLDEP LDF
obhájený
Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie (CZ 0001-06)
20072007JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
ukončený
Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie
2008
2010
Jiný
ÚLBDG LDF
řešený
Podpora terénního výzkumu a zpracování závěrečných studentských prací na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža
2019
2019Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
obhájený
Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace - NeoCartoLink
2012
2014
OP
ÚGT LDF
podaný
Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru
20142015
OP
K. Holušová
ÚOLM LDF
přijatý Podpora zapojení studentů LDF MZLU v Brně do výzkumné činnosti ústavu tvorby a ochrany krajiny v oblasti zpřístupnění lesa a mechaniky zemin.
2010
--
InterníÚTOK LDF
ukončený
Pohraniční obec - Grenzdorf (Čes.-něm. fond budoucn.)2002
2003
Jiný
ÚGT LDF
přijatý
Populace vegetativně se šířícího smrku (Picea abies L. Karst.) na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
2009--
IGA
M. ŠenfeldrÚLBDG LDF
řešený
Populační analýza kadidlovníku Boswellia sacra v oblastech jižního Ománu (SP4181111)2018
2019
IGA
H. Habrová
ÚLBDG LDF
řešený Porovnání produkce a růstu korkovníku amurského (Phellodendron amurense Rupr.) s dubem korkovým (Quercus suber L.) (14/2010)2010
2011
IGA
L. ÚradníčekÚLBDG LDF
řešený
Porovnanie výskumnej plantáže tíku s tradičnou stredoamerickou plantážou
2016
--
IGA
ÚLBDG LDF
zamítnutý
Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody
20102010InterníJ. Fialová
ÚTOK LDF
zamítnutý
Posílení vzdělávací sítě pro evropskou krajinu a hospodaření v lesích
2015
2018
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
zamítnutý
Posilování sítě evropského lesnického vzdělávání
2014
2016
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
podaný
Posouzení biotechnologických aspektů biouhlu jako sorbentu kontaminantů z minerálních hnojiv ve vodních systémech2016--NAZV
ÚTOK LDF
obhájený Posouzení kvality povrchové úpravy nášlapné plochy dřevěné podlahy sportovní haly2017
2017
Smluvní výzkumD. Tesařová
ÚN LDF
připravovaný
Posouzení kvality povrchové úpravy nášlapné plochy dřevěné podlahy sportovní haly
2018
--
Smluvní výzkum
ÚN LDF
řešený
Posouzení kvality životního prostředí v zemích V4
20122013
Zahr. vzd.
J. Fialová
ÚTOK LDF
ukončený
2004
2006
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
ukončený
Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)
20112011JinýÚTOK LDF
ukončený Posouzení vlivu pojezdu forwarderu Novotný na prostředí, zejména na půdu. (2012/036)20122012R. Ulrich
ÚT LDF
ukončený
Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
20042004Jiný
ÚTOK LDF
ukončený Posouzení zatopení hotelu Jana
2011
2011
Jiný
M. ŠlezingrÚTOK LDF
připravovaný Posuzování mikroklimatických podmínek a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí dřevostaveb
2015
--
IGA
K. KrontorádÚDT LDF
řešený
Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (LDF_VT_2018002)
2018
2019
IGA
ÚN LDF
ukončený
      Materiály používané k výrobě čalouněného nábytku jako zdroj pachových látek a emisí těkavých organických sloučenin (VOC) v interiéru (IGA 9/2012)
20122012SpecifickýP. Čech
ÚN LDF
řešený      Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (IGA_VT_2018)
2018
2019
Interní
ÚN LDF
řešený
      Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (LDF_VT_2018002 )
2018
2019
IGA
P. ČechÚN LDF
řešený
Potenciál strukturálních změn udržitelného lesnictví a zpracování dříví (QK1820358)
20182020NAZVV. Kupčák
ÚLDEP LDF
ukončený
Potravní ekologie dravců ve Chřibech z pohledu biologické ochrany lesa. (21/2008)
2008
2008
IGA
P. ČermákÚOLM LDF
ukončený
Potravní ekologie rysa ostrovida v Západních Karpatech
2013
2013
IGA
M. Kutal
ÚEL LDF
řešený
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber, L.) a jeho závislost na charakteristice biotopu (40/2006)
2006
--
IGA
LDF
řešený2018
2019
IGAÚOLM LDF
ukončený
Použití metody monitoringu trusu jako nástroje pro odhad početnosti a distribuce prasete divokého.
2012
2012IGAÚOLM LDF
řešený Použití technologie stromové injektáže v rámci obrany cenných dřevin vůči závažným patogenním agens.20172018IGAL. JankovskýÚOLM LDF
ukončený
Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les
2007
2007
Jiný
LDF
obhájený preklad normy en 527-220052005Jiný
ÚN LDF
obhájený      Překlad normy EN 527-320052005
Jiný
ÚN LDF
přijatý
Prezentace nejnovějších výsledků a publikace metodiky průzkumů dřevěných konstrukcí zabudovaných v historických objektech2007
--
Jiný
LDF
zamítnutý
Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice
2007
2007
GS LČR
LDF
ukončený
2004
2005
JinýÚTOK LDF
řešený Problematika protierozní a protiabrazní ochrany významně ohrožených lokalit
2019
--
IGA
ÚTOK LDF
řešený
Prodloužení české tisícileté dubové letokruhové chronologie (GA18-11004S)
2018
2020
GAČR
M. Rybníček
ÚND LDF
obhájený
Produkce a ekologická stabilita smíšených lesních porostů se smrkem v pahorkatinách - analýza konkurenčních vztahů dřevin (GA526/00/P059)2000
2002
GAČRP. Jelínek
LDF
obhájený
Produkce a ekologická stabilita smíšených lesních porostů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/96/0649)
1996
1998
GAČRLDF
řešený
Produkce dřevní hmoty smrkového porostu s různými variantami pěstební výchovy (66/2013)
2013
2013IGAR. Pokorný
ÚZPL LDF
přijatý Produkční a ekonomické možnosti přípravných porostů (LDF_VT_2015004 )
2015
--IGAA. Martiník
ÚZPL LDF
řešený
Produkční potenciál a stabilita smíšených lesních porostů ve 2., 3. a 4. lesním vegetačním stupni jako podklad pro optimalizaci cílové skladby dřevin (GA526/03/1485)
20032005
GAČR
ÚZPL LDF
obhájený
Produkční potenciál borovice vejmutovky
20112011IGA
ÚZPL LDF
obhájený
Produkční potenciál borovice vejmutovky2011
2011
IGAR. Knott
ÚZPL LDF
podaný
Prognóza vývoje lesního hospodářství České republiky do roku 2030
2015
--
NAZVV. Vala
ÚLDEP LDF
obhájený
2006
2006
JinýÚLDEP LDF
řešený
progresivní konstrukce a řízení sušáren pro těžko sušitelné dřeviny včetně exotických2018
2019
TAČR
K. KrontorádÚND LDF
ukončený
Projekt Morava III
2000
2002JinýP. Kupec
ÚTOK LDF
ukončený
Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy (VaV-SA/650/3/03)
2003
2006JinýP. KupecÚTOK LDF
obhájený
Projekt posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvětšení stability břehů údolních nádrží se zaměřením na prevenci vzniku a rozvoje břehové abraze (GA103/01/0063)
2001
2003
GAČRL. Úradníček
LDF
řešený
Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
2006--JinýP. KupecÚTOK LDF
zamítnutý Projekt stabilizace břehů nádrží2010
2010
NAZVM. Šlezingr
ÚTOK LDF
zamítnutý
Projekt stabilizace břehů za využití armované zemní konstrukce
2010
2010
GAČRJ. Fialová
ÚTOK LDF
řešený
Projektové webové stránky
2009
--InterníI. Vyskočil
ÚIT CP
řešený2012--
Interní
ÚGT LDF
řešený2012
--
Interní
ÚGT LDF
řešený
      Ústav 414
2013
--
Interní
ÚLBDG LDF
řešený
      Ústav 4912012
--
InterníP. Novák
DLDF LDF
řešený
           Akademie2013--InterníP. NovákDLDF LDF
řešený
           Design nábytku
2013
--
Interní
DLDF LDF
řešený           Inobio2012
--
Interní
DLDF LDF
řešený
2013
--
Interní
DLDF LDF
řešený
           OIT web2013
--
InterníP. NovákDLDF LDF
řešený
Proměnlivost hustoty tlejícího dřeva smrku a buku v průběhu dekompozice
20152015
IGA
T. VrškaLDF
řešený
Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)20112014OPL. ZejdováÚGT LDF
obhájený
Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)
20112014
OP
M. Klimánek
ÚGT LDF
obhájený
Propojení mapového serveru ŠLP "Masarykův les" Křtiny se svobodným GIS GRASS umožňující on-line analýzu (IGA 49/2006)
2006
2006
IGA
ÚGT LDF
ukončený
Prostorová a věková struktura pařezin v NP Podyjí: pokus o datování skutečného stáří pařezin (11/2010)
2010
2010IGAT. Vrška
LDF
řešený Prostorová variabilita půdních vlastností přirozených horských smrčin Rumunska: srovnání dvou lokalit s odlišnou disturbanční historií (39/2011)
2011
--IGAÚLBDG LDF
přijatý
Prostorové vztahy dřevin tropického deštného lesa (LDF_VP_2015038)
2015
2015
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Prostorové vztahy v dřevinném patře a bylinném podrostu jedlového porostu s příměsí buku vzniklého na dřívější pastvině (IGA21/2009LDF)
2009
--IGAD. Volařík
ÚLBDG LDF
obhájený
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) -- preparation of project proposal (B/CZ0046/1/0013)
20082008JinýP. Kupec
ÚTOK LDF
řešený
Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem (TH 03010007)
2018
2021
TAČR
T. Zemánek
ÚT LDF
řešený
Prototyp mobilního přístupu ke geoprostorovým datům s využitím technologií a rozhraní Apple iPhone
2009
2009
IGAS. Šumbera
ÚGT LDF
obhájený
Průběh sekundární sukcese v tropických lesích západní Amazonie se zřetelem na dynamiku kořenových systémů stromů (GA526/99/P044)
1999
2001
GAČR
J. Pavliš
LDF
ukončený
Průzkum mezi uchazeči o studium (TR480061/1105/491)
20082008RPM. ČermákDLDF LDF
zamítnutý
Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významu20122016
NAZV
J. SuchomelÚEL LDF
obhájený20062006JinýJ. PacovskýÚN LDF
řešený2008--JinýJ. Pacovský
ÚN LDF
řešený2008
--
Jiný
J. Pacovský
ÚN LDF
řešený
Přenos tepla v dřevěné konstrukci se vzduchovou kavitou (19/2014)
20142014
IGA
ÚND LDF
obhájený Příklady aplikace funkčně integrovaného hospodaření v principech pěstění lesů vybraných hospodářských souborů ČR (10234FR323)
2005
2005
FRVŠ
LDF
obhájený
Příprava a zavedení předmětu "Forest Management and Marketing"
2009
2009
FRVŠ
R. DudíkÚLDEP LDF
obhájený
Příprava a zavedení předmětu "Obchod se dřívím a dřevařskými výrobky" (3187/2011/F5/b)
2011
2011
FRVŠ
ÚLDEP LDF
obhájený
Příprava a zavedení předmětu "Public relations" (FR480271)
2008
2008
FRVŠ
R. DudíkLDF
obhájený Příprava akreditace nového studijního oboru Interiér (685 MŠMT)
2005
2006RPP. Brunecký
ÚN LDF
připravovaný Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevin (TR 460101)
2006
2006
RP
ÚLBDG LDF
ukončený
Příprava nového studijního programu/oboru Stavby na bázi dřeva (TR460251)
2006
2006RPZ. HavířováÚDT LDF
obhájený
Příprava zkušebních vzorků pro Matici slovenskou
2017
2017
Smluvní výzkum
D. TesařováÚN LDF
řešený
Přirozená regenerace dřeviny Nothofagus antarctica po požáru v Národním parku Torres del Paine, Chile. (LDF_VP_2016003)
2016
2017
IGA
P. Maděra
ÚLBDG LDF
řešený
Půdní mikromorfologie jako inovace pedologických předmětů (2356/2012)
2012
2012
FRVŠ
A. Bajer
ÚGP LDF
řešený
Působení českých vědců v experimentu SBE
20172021
Jiný
M. Svátek
ÚLBDG LDF
zamítnutý
Působení sucha na produkci a vitalitu smrkových porostů
2018
2020
NAZV
ÚZPL LDF
ukončený Rakovina kůry kaštanovníku jedlého (Castanea sativa Mill.) v ČR (FRVS 237/04)
2005
--FRVŠÚOLM LDF
řešený Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016JinýÚOLM LDF
řešený
      Pokračování bilaterální spolupráce ve výzkumu smrkových porostů ve středním Norsku (COOP) (EHP-CZ02-BFB-1-062-2016)
20162016
Jiný
ÚOLM LDF
řešený
      Rozšíření znalostí realizačního týmu FRAMEADAPT (EHP-CZ02-BFB-1-050-2015)
2015
2015
Jiný
LDF
řešený
Reakce hlavních výstavkových dřevin na klimatické charakteristiky a různé intenzity těžebních zásahů v rané fázi převodu na les střední (LDF_VP_2017011)
20172018
IGA
J. KadavýÚHÚLAG LDF
ukončený
Reakce hmyzích fytofágů na diferencovaný příjem manganu v potravě (16/2013)
2013
2013
IGA
E. KulaÚOLM LDF
ukončený
Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les (40/2012)
2012
2012
IGA
J. KadavýÚHÚLAG LDF
řešený Reakce tloušťkového přírůstu dubové pařeziny na sucho2015--
IGA
J. KadavýÚHÚLAG LDF
obhájený
Referenční stanice postprocessingových korekcí GPS (511 F1 a)
2005
2006
FRVŠM. Klimánek
ÚGT LDF
ukončený Regionální lesnický program pro území Moravskoslezského kraje
2007
2007
Jiný
ÚLDEP LDF
přijatý
Rehabilitace a restaurování vily Tugendhat (442/950/OS460151)
2006
2006
Jiný
LDF
řešený
Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie (13-04291S)
20132017
GAČR
ÚND LDF
řešený
Rekonstrukce klimatu na základě letokruhové chronologie dubu pro Slovensko
2015
--
IGA
M. RybníčekÚND LDF
ukončený
2004
2004
FRVŠ
ÚOLM LDF
zamítnutý
Rekreace a ochrana přírody - finanční náročnost a přínos rekreačních aktivit
2015
2015
JinýJ. FialováÚTOK LDF
podaný
Rekreace a ochrana přírody - s člověkem ruku v ruce?20142014JinýJ. FialováÚTOK LDF
obhájený
Remotely accessed decision support system for transnational environmental risk management (INTERREG IIIB CADSES 5D008)2006
2008
JinýM. Klimánek
LDF
řešený Revitalizace ekosystémových jednotek s využitím ekologických přístupů na stanovištích v minulosti antropogenně ovlivňovaných lokalit a extrémních lokalit současnosti (QJ1320040)
2013
2017NAZVD. Vavříček
ÚGP LDF
ukončený
Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu (ZE 460011)
2006
2007
Jiný
ÚLBDG LDF
obhájený
Revitalizace půdního prostředí valů v 7.LV Krušných hor s návrhem dalších opatření pro obnovu lesa (1/2003)20062010
GS LČR
LDF
obhájený Revize normy CSN 91 000020052005JinýJ. Pacovský
ÚN LDF
přijatý
Revize normy ČSN 01 3610 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu2008
2008
JinýÚN LDF
obhájený
20072007
Jiný
J. PacovskýÚN LDF
obhájený
Revize normy ČSN 91 010220062006JinýJ. PacovskýÚN LDF
řešený Rezistence evropské populace rostlinného patogenu Phytophthora cactorum vůči fungicidním látkám a antibiotikům2014--
IGA
ÚOLM LDF
řešený Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
2019
--
IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
řešený
2019
--
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
2019
--
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
2019
--
IGAÚLBDG LDF
řešený
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
2019--IGAÚLBDG LDF
obhájený
Rozbor využitelnosti cenově dostupných hardwarových prostředků pro navigaci v přípravě a řízení lesní výroby (LDF_VT_2016006)
2016
2016
IGA
J. NerudaÚT LDF
řešený
Rozdíly v