Lesnická a dřevařská fakulta - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 1327

Stav
Název
Od
DoDruh
Garant
Pracoviště
Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje. (526/07/1187)2007--GAČRÚGP LDF
Akční plán pro ochranu geodiverzity
2019
2020
Jiný
A. BajerÚGP LDF
Aklimace sazenic smrku a dubu na stresové podmínky (LDF_VP_2020030 )2020
2020
IGA
J. Krejza
ÚEL LDF
Aktivita kyselé fosfomonoesterázy v půdě horských ekosystémů: vypracování nových metod a jejich aplikace
2009
2009ÚGP LDF
Aktivní protiabrazní konstrukce
2015
2015
IGA
ÚTOK LDF
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)
2015
2017
Jiný
R. Matula
ÚLBDG LDF
"Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"
2009
--JinýŠ. SchneiderÚN LDF
ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)
2012
2014
TAČR
ÚEL LDF
Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem (OC10040)
2010
2012
RP EK
I. Marková
ÚEL LDF
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)2015
2017
RP EK
ÚEL LDF
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny
2013
2013
InterníP. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny
2014
2014
IGA
ÚTOK LDF
Analysis of efficacy of nano-silver protection solution to fungy (Serpula lacrymans)
2009
2009
IGA
V. Gryc
ÚND LDF
Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (4130221)
2013
2013
ÚLDEP LDF
Analýza a charakteristika mechanických vlastností konstrukčních vrstev polních cest
2012
2013
Jiný
ÚTOK LDF
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice2018
2019
Smluvní výzkum
ÚLDEP LDF
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)2008--Jiný
ÚTOK LDF
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR
2018
2018
Smluvní výzkum
V. Kupčák
ÚLDEP LDF
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
1998
1998
FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )
2006
2006
Jiný
ÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací
2005
--
Jiný
ÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku
2007
--
JinýÚLDEP LDF
Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestory
2008
2008
IGAJ. NerudaLDF
20172018
IGA
ÚOLM LDF
Analýza fenologických a růstových fází u smrku ztepilého, buku lesního a modřínu opadavého v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. (FR4606621)20062007FRVŠLDF
Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena (LDF_VT_2017009)
2017
2018
IGA
P. MaděraÚHÚLAG LDF
Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)
2017
2018
IGA
A. Dejmal
ÚND LDF
Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)
2010
--
IGA
ÚDT LDF
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)
2010
2012
IGAR. DudíkÚLDEP LDF
2005
2005
IGA
M. Jičínský
LDF
Analýza možnosti využití segmentace leteckých snímků lesa s bohatou strukturou pro zpřesnění statistické provozní inventarizace (20/2014)20142014
IGA
ÚHÚL LDF
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013
--
IGA
ÚND LDF
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)
2010
2011
IGAH. Vavrčík
ÚND LDF
Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny
2019
--
IGA
ÚTOK LDF
2009
2009
IGA
LDF
Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva. (50/2010)
2010
--
IGA
ÚND LDF
Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS
2011
2011
IGA
ÚEL LDF
Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
2013
2014
MMRJ. Suchomel
ÚEL LDF
Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)
2011
2012IGAH. Vavrčík
ÚND LDF
20162017IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Analýza role dedicných faktoru ve chrádnutí jasanu vyvolaném Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski ) (LDF_VP_2015019 )
20152015
IGA
R. LongauerLDF
Analýza řezných sil z pohledu lomové mechaniky při quasi-ortogonálním CNC frézování a řezání pilovým kotoučem20192021IGA
ÚDT LDF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020
--
IGA
P. MocováÚND LDF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020
--IGA
ÚND LDF
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)
2015
--
IGA
LDF
Analýza socioekonomických dopadů na podnikatelské subjekty v segmentu dřevařských výrobků v kontextu zájmu o posuzování přínosů a negativ plynoucích z certifikované dřevné suroviny
2018
2019IGAA. Sujová
ÚLDEP LDF
2014
2015
IGA
LDF
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků2015
--
GS LČR
P. HlaváčkováÚLDEP LDF
2017
2018
IGAÚLDEP LDF
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce
2016
2016
InterníP. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)20122012
IGA
J. TippnerÚND LDF
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky (LDF_VP_2017021)
2017
2018
IGA
ÚOLM LDF
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky japonského (LDF_VP_2017021)
2017
2018
IGAJ. Dvořák
ÚOLM LDF
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)
2013
2014
IGA
ÚLDEP LDF
Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)2010
2010
IGAÚND LDF
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2018
Specifický
J. KadlecÚT LDF
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162019IGAJ. Kadlec
ÚT LDF
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)
2013
--
IGA
H. Vavrčík
ÚND LDF
Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení
2016
2017
IGA
O. Košulič
ÚOLM LDF
20172019IGAÚOLM LDF
Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)
2002
2002
FRVŠ
ÚND LDF
2006
2006
FRVŠ
ÚT LDF
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)
2018
2019
RP
ÚND LDF
2010--IGAP. BruneckýÚN LDF
Aplikace lokálního multiplikátoru 3 (LM3) na příkladu Správy NP Podyjí2014--
IGA
P. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)20072008
FRVŠ
LDF
Aplikace progresivních technologií souvisejících s obráběním netradičních materiálů
2016
2019
IGA
L. Hlásková
ÚDT LDF
Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb
2006
--
IGA
M. KloiberLDF
Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě
2013
--IGAA. JanzováÚGP LDF
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)20142014IGAT. Mikita
ÚHÚLAG LDF
Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)
2003--
GS LČR
E. KulaLDF
Arboristické standardy2011--
Interní
ÚND LDF
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství
20082010
GAČR
T. LibosvárÚTOK LDF
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice20012001
FRVŠ
ÚTOK LDF
Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR)
2003
--
Jiný
J. KolejkaÚGT LDF
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus
20172018IGAÚOLM LDF
Bariéry podnikání v odvětví lesnictví v České republice (LDF_VP_2017027)
20172018
IGA
ÚLDEP LDF
BE-TAF-1910: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)2012
--
Jiný
ÚEL LDF
BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (SE/830/3/00)
2000
2002
Jiný
E. KulaÚOLM LDF
2017
--
TAČR
ÚGP LDF
2005
2006
Jiný
ÚN LDF
2003
2006
MPO
ÚN LDF
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)
2003
2005MPOP. Brunecký
ÚN LDF
Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000 (SP/2d4/59/07 )20072012JinýLDF
Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu2010
2010
IGA
ÚLBDG LDF
Biologicky přístupné aminokyseliny v půdě pod lučními společenstvy Moravskoslezských Beskyd (GP526/03/D058)
2003
2006
GAČR
P. Formánek
ÚGP LDF
BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (LD 12031)
2012
2016JinýL. JankovskýÚOLM LDF
Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)
2014
2014
IGA
ÚTOK LDF
20082008IGALDF
Bionomie, fytopatologie a rozšíření Mycosphaerella pini E. Rostrup na lokalitě Březina (IGA 11/2005)2005
--
IGA
ÚOLM LDF
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník
2008
2012
GS LČRD. VavříčekÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá
2014
2014
Smluvní výzkum
J. Kynický
ÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II
2014
2014Smluvní výzkumÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II
2014
2014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá
2015
2015Smluvní výzkum
ÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II2015
2015
Smluvní výzkum
J. KynickýÚGP LDF
Celostátní seminář Biomasa - současná a budoucí energetická základna
2006
2006
ÚDT LDF
Celostátní seminář Dřevařský průmysl v ČR - současný a budoucí vývoj průmyslu založeného na bázi dřeva (9502/KS470161)
2007
2007
ÚDT LDF
Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)
2012
2014
OP
ÚND LDF
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)2005
--
NAZV
ÚEL LDF
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)
2001
2004
NAZV
V. Tesař
ÚZPL LDF
2012--
Jiný
ÚEL LDF
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)
2006
2006
Jiný
J. Pavliš
ÚLBDG LDF
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)20172020
RP EK
I. Marková
ÚZPL LDF
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (SP/2D1/93/07 )
2007
--
Jiný
LDF
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3) (SP/2d1/93/07)2007
2011
JinýJ. KulhavýÚEL LDF
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)2003
2007
JinýÚGP LDF
2015
2017
GAČRK. RejšekÚGP LDF
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)
2015
2017
Jiný
ÚLBDG LDF
20102011JinýÚN LDF
ČSN 91 0412 Úložný nábytek - Technické požadavky (UNMZ č. 91/0011/10 )2010
2011
Jiný
ÚN LDF
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu
2019
2021
IGA
ÚHÚLAG LDF
Dekompozice v horském lese
2007
--
IGA
LDF
Demonstrace půdních vlastností na vybraných plochách ŠLP pro výuku pedologie
2009
2009
Interní
ÚGP LDF
Dendroekologická studie v porostech dubu zimního různých pěstebních systémů (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )2015
2015
IGA
ÚZPL LDF
Dendroekologie mediteránního výmladkového dubového lesa rostoucího na Kypru (LDF_VP_2020035)
2020
2021
IGA
P. MaděraÚLBDG LDF
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka2005
2006
IGA
R. MatulaÚLBDG LDF
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR
2015
2017
Jiný
ÚOLM LDF
Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR2019
2019
IGA
ÚOLM LDF
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" (GA201/04/0580)20042006GAČRR. MaříkÚM LDF
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' II (GA201/07/0145)20072009
GAČR
ÚM LDF
20102014
GAČR
R. MaříkÚM LDF
Difůzní limitace proteolýzy v půdě
2013
2013
Jiný
ÚGP LDF
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)20082008
FRVŠ
ÚLBDG LDF
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)
2001
2004
NAZV
ÚEL LDF
DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus. (PostDoc)
2008
2010
GAČR
ÚOLM LDF
Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin
2017
2017
IGA
J. KadavýÚHÚLAG LDF
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny2001
2001
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)2017
2017
IGA
ÚLBDG LDF
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)
2003
2003
FRVŠ
J. SuchomelÚEL LDF
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)
2004
2004
FRVŠJ. Dvořák
ÚOLM LDF
Douglaska tisolistá - nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství (QG60063 )
2006
2009NAZVLDF
Draví roztoči (Acari, Phytoseiidae) ovlivňující populace vlnovníků břízy v Krušnohoří (235/2004)2004--
FRVŠ
ÚOLM LDF
Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů (QH72075)20072011
NAZV
J. SuchomelÚEL LDF
Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajině (526/03/P051)
2003
2005GAČR
ÚEL LDF
Druhová diverzita a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby: má výškový gradient nějaký vliv?2012
2012
GAČR
ÚEL LDF
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)
2016
2017
IGAR. PokornýÚZPL LDF
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)
2016
2017
Interní
ÚZPL LDF
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky
2012
2014IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
Dřeviny České republiky (LP0081)
2000
2001
RPL. ÚradníčekLDF
Dřevní houby z rodů Phellinus a Inonotus: taxonomie, ekologie, molekulární fylogeneze, produkce polysacharidů (GC521/07/J039)
2007--GAČRL. Jankovský
LDF
Dřevo a kompozity na bázi dřeva, materiály pro udržitelnou budoucnost - numerické modelování a optimalizace20092010JinýV. SeberaÚND LDF
1999
2004
VZP. Horáček
ÚND LDF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )
2015--
IGA
ÚLBDG LDF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)
2016
2016
IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Dynamika odrůstání přirozené obnovy smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst) v závislosti na porostním světle a na indexu listové plochy mateřského porostu (LDF_VP_2016017)2016
2017
IGA
R. Pokorný
ÚZPL LDF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)2013
2015
IGAR. Pokorný
ÚZPL LDF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
2013
--
IGAR. PokornýÚZPL LDF
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd20162018
IGA
R. MatulaÚLBDG LDF
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )
2014
--
IGAÚZPL LDF
Efekt směsi na vývoj dřevinného skladby, strukturu a biomasu (LD14063)2014
2017
RPÚZPL LDF
Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy
2014
2014
IGA
ÚLBDG LDF
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)
2013
--
IGAÚLBDG LDF
Ekologická stabilita a produkce smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/99/1302)
1999
--
GAČRP. KantorÚZPL LDF
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)1999--
NAZV
P. KantorÚZPL LDF
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)
20072011
Jiný
I. Vyskot
LDF
2007
2009
MPOLDF
Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu (LDF_PSV_2016013)20162019
IGA
ÚOLM LDF
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek
2001
2001
F. KalousekÚLDEP LDF
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb20052005
IGA
J. LenochÚLDEP LDF
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008
--
IGAP. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)
2011
2012
FRVŠ
ÚLDEP LDF
Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva
2014
2014IGAÚND LDF
Elektronické sdílení digitálních prostorových dat na ŠLP "Masarykův les" Křtiny (IGA 1/2005)
2005
2005IGA
ÚGT LDF
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi20172019
TAČR
ÚZPL LDF
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS
2017
2020GS LČRÚZPL LDF
Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje
2017
--
TAČR
ÚND LDF
Energeticka bilance smrkové monokultury a její vztah k produkčním procesům (IGA LDF 10/2013)
2013
2015
IGAI. MarkováÚEL LDF
ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny (COST Action E25)
2001
2005
Jiný
J. Kulhavý
ÚEL LDF
Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)2008
2011
GAČR
M. Rybníček
ÚND LDF
Enzymatická hydrolýza taninu pomocí Aspergillus niger pro zlepšení trvanlivosti bukového dřeva (LDF_VP_2020046)
2020
2021IGA
ÚND LDF
ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných forwarderů John Deere E (9510/SV 4120191)
2012
--
ÚT LDF
European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)
2007
--
Jiný
LDF
Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.2013
2014
IGA
O. Holuša
ÚOLM LDF
Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)
2009
--
GAČR
R. Řepka
ÚLBDG LDF
2007
2009
Jiný
A. Skoupý
LDF
Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)
2017
--
IGAÚND LDF
Experimentální metody popisu chování prvků hudebních nástrojů (37/2006)
2006
2006
IGALDF
Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev2011
--
IGA
ÚND LDF
Experimentální stanovení tuhosti spojů voštinových desek v korpusovém nábytku (16/2012)2012
2012
IGA
K. Krontorád
ÚN LDF
Experimentální zjištění viskoelastických parametrů dřeva při jednoosém namáhání (LDF_VP_2020031)2020
2021
IGAM. TrcalaÚND LDF
Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus2016--
IGA
D. PalovčíkováÚOLM LDF
Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie
2015
2015IGA
LDF
Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.
2010
2010
GAČR
ÚEL LDF
Faktory ovlivňující výskyt, druhovou diversitu a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby podél výškového gradientu.
20112011
GAČR
ÚEL LDF
Fauna žížal (Lumbricidae) lesních ekosystémů antropogenně narušené oblasti východního Krušnohoří (11/2009)
2009
2009
IGAÚOLM LDF
FR-TAF-3072: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. Studium typového a netypového materiálu uloženého v Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)2013
2013
Jiný
ÚEL LDF
FR-TI4/139 "Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii"
2012
2014
MPO
ÚT LDF
Fulbright Specialista, projekt 6890
20162016
Jiný
I. OndrášekÚO ZF
Funkční integrace struktur lesních porostů1999
2004
eTS VZ
ÚTOK LDF
Funkční UV ochranné nátěrové systémy (2A-2TP1/070)
2007
2010
MPO
LDF
Furniture Strength Design - Furniture Joints and Construction (Fulbright-Masaryk)
2007
2007JinýM. Šimek
ÚN LDF
Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)
2000
2004
GAČR
ÚEL LDF
Fyzikálně - chemické analýzy půdy
2016
--
Smluvní výzkumP. FormánekÚGP LDF
Fyzikální zkoušky - Kamil Reichel (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010608)
2017
2018
OP
ZSTV LDF
Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)
2005--JinýÚEL LDF
GB-TAF-2039: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)
2012
--Jiný
ÚEL LDF
Genetická a fyziologická charakterizace dřevokazných hub rodu Ceriporiopsis (GP526/06/P017)
2006
--GAČR
LDF
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)2012
2012
IGA
ÚOLM LDF
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR
2009
2009
JinýÚOLM LDF
Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod
2013
2013IGA
ÚHÚLAG LDF
Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (TL02000219)
2019
2021
TAČR
A. Bajer
ÚGP LDF
Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)
2009
2009
IGA
M. KlimánekÚGT LDF
Geograficky vážená regrese aplikovaná na data velkoplošné inventarizace lesů (VP_09_2015)
2015
2015
IGA
LDF
Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)
2011
--IGA
ÚND LDF
Geometrie stromu (kmene, větví), - stanovení matematické závislosti při větvení stromu
2013
2014
IGAP. Horáček
LDF
Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)
2009
2013
NAZVR. ŘepkaÚLBDG LDF
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M0262016
--
MKJ. TippnerÚND LDF
Historické lesa jako kulturní dědictví
20162018
Jiný
ÚTOK LDF
Historické využití dřeva - sběr dat (24/2012)2012
2012
IGAÚND LDF
Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (DF13P01OVV005)20132016
MK
A. BajerÚGP LDF
Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)
2004
--JinýL. AdamčíkÚEL LDF
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )
2015
--
IGA
V. Gryc
ÚND LDF
2005
2005
FRVŠJ. Fialová
ÚTOK LDF
Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech (P504/12/P492)
2012
2012
GAČR
ÚEL LDF
Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchoviny (RP LDF Mendelu 2013)20132013
Jiný
L. Menšík
ÚEL LDF
Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní struktury (526/08/P398)2007
2007
GAČR
J. Schneider
LDF
Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)20052005
Jiný
I. VyskotÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
2005
2005
Jiný
ÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
2005
2005
JinýI. Vyskot
ÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy
2005
2005
Jiný
ÚTOK LDF
Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EU (SP/2E3/172/07)
2007
2009
Jiný
ÚEL LDF
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)
2016
--
IGA
P. Kupec
ÚTOK LDF
Hodnocení podmínek vzniku eroze na lesní půdě s využitím metod dálkového průzkumu Země (IGA 3/2005)
2005
2005IGAM. KoželuhÚGT LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2012
2012
MK
ÚTOK LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2013
2014
Jiný
ÚTOK LDF
Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích
2007
2007GS LČRJ. Fialová
LDF
hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů
20082008IGAL. Černušáková
ÚLBDG LDF
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích
2009
2009
IGA
J. SchneiderÚTOK LDF
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)
2009
2009
IGA
R. KlvačÚT LDF
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
2013
2013
IGA
M. KlimánekÚAK AF
Hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících lesní vegetační stupňovitost pomocí geoinformačních systémů. (IGA 33/2010)
2010--
IGA
ÚGT LDF
Hodnocení vlivu hydricko-vodohospodářské funkce lesa a technických vodohospodářských opatření v povodí na zdržení odtoku a transformaci povodňové vlny
2006
2006
FRVŠ
LDF
Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce mineralizovaných podzemních vod na chemismus ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního lesa
2021
--
IGA
ÚGP LDF
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGA
ÚTOK LDF
2009
2009
IGA
Z. Hrubý
ÚHÚL LDF
Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)
2006
2008
GAČRÚND LDF
Horské lesní ekosystémy a jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní (GA526/02/0851)
2002
2004
GAČR
P. KantorÚZPL LDF
Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)
2009
--
NAZV
P. Kantor
ÚZPL LDF
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF2010--
OP
P. Maděra
ÚLBDG LDF
Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)
2009
2012
OP
ÚLBDG LDF
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)
20132017
GAČR
M. Tomšovský
ÚOLM LDF
Chalara fraxinea a chřadnutí jasanů v ČR
2009
2009
IGA
L. Jankovský
ÚOLM LDF
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti
2019
--IGAD. Hess
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)2019
2020
IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)2019
2020
IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
ÚND LDF
í ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných harvestorů JOHN DEERE/ E
2012
--
JinýR. UlrichÚT LDF
Identifikace akustických parametrů dřev pro výrobu hudebních nástrojů (LDF_VP_2020013)20202021
IGA
ÚND LDF
Identifikace stresu a jeho odezvy v lesních ekosystémech (VS96077)
1996
2000FRVŠE. Klimo
LDF
Implementace vědy a výzkumu do výuky
2012
2015
OP
ÚLBDG LDF
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island (OS 470481)
2007
2007JinýJ. Pavliš
LDF
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)20122015OPL. JankovskýÚOLM LDF
Individuální stáž pracovníka ve vzdělávání (NF-CZ07-INP-4-175-2015)20162016
Jiný
R. GebauerÚLBDG LDF
Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu (LD13020)
2013
2016
Jiný
ÚOLM LDF
2011
2011
IGA
LDF
20092013
MPO
ÚN LDF
Infrastruktura pro full-scale testování konstrukcí moderních dřevostaveb (LDF_TP_2020009)2020
2022
IGAR. SlávikÚND LDF
Iniciace interaktivních vzdělávacích metod na nové naučné stezce bez bariér (010TU Z-4/2015)
2015
2017
JinýJ. Fialová
ÚTOK LDF
Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (INOBIO)
2012
2015OPLDF
Inovace cvičení předmětu Lesnická pedologie (2009 2517 F6 a)
2009
2009
FRVŠ
A. Bajer
ÚGP LDF
Inovace čalouněného nábytku (OS 470811)
2008
2008
P. Brunecký
ÚN LDF
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)
2017
2020TAČR
ÚLBDG LDF
Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa20072008IGAJ. KulhavýÚEL LDF
Inovace laboratorních cvičení o metody molekulární genetiky (3fr1319/2003)
2003
2003
FRVŠÚOLM LDF
2009
2010
JinýL. Ševelová
ÚTOK LDF
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny (401/2009/A/b)
2008
--
FRVŠ
ÚTOK LDF
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
2009
2009FRVŠP. KupecÚTOK LDF
2019
2019Interní
ÚN LDF
2019
2019
Interní
ÚN LDF
Inovace praktických cvičení předmětu Myslivost (2668)
20102010
FRVŠ
J. Dvořák
ÚOLM LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství
2011
2011
FRVŠ
ÚLDEP LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru
2009
2009
FRVŠ
ÚLDEP LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru
2010
2010
FRVŠÚLDEP LDF
Inovace předmětů Finanční řízení, Ekonomika dřevařského podniku a Podniková ekonomika pro studijní obory magisterského studia (337/2011)2010
2011
FRVŠD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Inovace předmětu Informační technologie20092011FRVŠÚLDEP LDF
Inovace předmětů Informační technologie a Hospodářská informatika (1192/2009/F5/a)2009
2010
FRVŠÚLDEP LDF
Inovace předmětu Landscape recreology
20122012FRVŠÚTOK LDF
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů a komunikace
2008
2008
FRVŠJ. Lenoch
ÚLDEP LDF
Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví. (1582/F4/a)
2006
2006
FRVŠ
J. SuchomelLDF
Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře (FRVŠ)
2006
--
FRVŠP. Kotásková
LDF
2011
2011FRVŠ
ÚOLM LDF
Inovace studijních programů z předmětů geologie a půdoznalství. (243/2000)
2000
2000
FRVŠ
J. Jandák
ÚGP LDF
Inovace technického a softwarového vybavení počítačové učebny pro praktickou výuku předmětu Informační technologie, matematických a statistických metod v ekonomii a pro využití počítačových metod při výuce vybraných kapitol matematiky (772/2006)
2006
2006
FRVŠLDF
Inovace technických a dřevařských disciplin pro vyšší konkurenceschopnost
2012
--OPK. Krontorád
ÚN LDF
Inovace výuky geologie na MZLU v Brně. (FRVŠ)
2003
2004
FRVŠS. JelínekÚGP LDF
Inovace výuky matematiky v anglickém jazyce na PEF MZLU - multimediální výuka (FRVŠ18/2006)
2006
2006
FRVŠ
R. MaříkÚM LDF
Inovační vouchery ve Zlínském kraji (17)20122012
Jiný
ÚN LDF
Inovativní kvalifikační rámec pro rozvoj ECVETu (CZ/13/LLP-LdV/TOI/134010)
2013
2015
JinýD. Tesařová
ÚN LDF
Inovovaná koncepce jednoduchého dřevěného okna a vchodových dveří (ROP-Inovační voucher Olomoucký kraj)20132013
OP
ZSTV LDF
Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPAIS REK
      2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UIS
2002
2002
RP
ÚN LDF
Integrated Farming II (14-ČRA19-01_05)
20192021JinýM. Danzer
ÚLBDG LDF
Interiéry ICV Brno2008
2008
JinýM. Kovařík
ÚN LDF
Invadovanost lesních a nelesních biotopů neofyty po plošné aplikaci herbicidu na příkladu Národní Přírodní Památky Skalická Morávka
2018
--
IGAT. Koutecký
ÚLBDG LDF
2008
2008
IGA
ÚOLM LDF
Jehličnané dřeviny, vodní režim, půda, minerální výživa, měření transpiračního proudu,
2011
2011
GAČR
J. Čermák
ÚLBDG LDF
Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (GA526/00/0273)
2000
2000
GAČR
J. Koblížek
LDF
Kalibrace vlhkostních čidel na specifické půdní podmínky v místě instalace čidel
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚGP LDF
Karbonatity2012--
Specifický
J. Kynický
ÚGP LDF
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (PZ9190036 - Erasmus plus)
2020
--
Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
Klasifikace barevných infračervených leteckých snímků v NP Krkonoše
2004
2005
Akt eTS VZ
V. Židek
ÚGT LDF
Klasifikace lesních ekosystémů v US Intermountain West (100184)20102012
Jiný
A. Kusbach
ÚLBDG LDF
Klastr CREA Hydro&Energy2008
--
Jiný
ÚGP LDF
Klastr českých nábytkářů (OPPP IČO 27695077)
2006
2009Jiný
ZN LDF
Koloběh uhlíku ve smrkovém porostu -- efekt lesnické fytotechniky jako nástroje k zmírnění účinku globální změny (OC09006)2009
2011
RP EK
I. Marková
ÚEL LDF
Kombinované postupy modifikace bukového dřeva pro výrobu podlah - vliv na vlastnosti, trvanlivost a zdravotní hledisko (79/2013)
20132015
IGA
ÚND LDF
Komparace limitů produkčního potenciálu a stability smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v monokulturách a smíšených porostech při změně klimatických podmínek (IGA 13/2010)2010
2012
IGA
V. Hurt
ÚZPL LDF
Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČR
20072008
Jiný
J. KulhavýÚEL LDF
2009
2010
IGAA. KozumplíkováÚTOK LDF
Komplexní řešení problematiky chovu jelena sika včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu a navazující části karlovarského regionu
20052008
GS LČR
J. DvořákÚOLM LDF
Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření (JS/2006/2 )
2007
2007
NAZV
LDF
Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (2838)2005
2006
FRVŠ
P. Koňas
ÚND LDF
Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (G1)
2005
2005
FRVŠ
LDF
Konference Krajinné inženýrství 2009
2009
2009
Jiný
ÚTOK LDF
Konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010
Jiný
J. FialováÚTOK LDF
konstrukce a vývoj unikátních plošných kompozitních prvků na bázi dřeva pro podlahy sportovní a divadel (TH02020984)
2018
--
TAČR
ÚDT LDF
Kořenový systém a chřadnutí lesních porostů smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) (QG60060)
20062009
NAZV
LDF
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu (17/2011)
20112011
IGA
J. Kamler
ÚOLM LDF
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu
2011
2011
IGA
J. KamlerÚOLM LDF
Kvalitativní teorie řešení diferenčních rovnic (201/01/0079)
2001
2004
GAČR
ÚM LDF
Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
1996
--
JinýP. KupecÚTOK LDF
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
20052005
Jiný
P. Kupec
ÚTOK LDF
Kvantifikace a hodnocení celospolečenských funkcí multistrukturálních lesů (526/07/P462)2007
2007
GAČR
LDF
Kvantifikace ekonomických vlivů plynoucích z rekreačního využívání lesních ekosystémů na vybraném lesním majetku
2018
2019
IGA
ÚLDEP LDF
Kvantifikace vlivu vybraného lesního podniku na lokální ekonomiku regionu
20162016IGAD. BřezinaÚLDEP LDF
Laboratoř lasrerového skenování (1060/2013/A/a)
2013
2013FRVŠM. CibulkaÚGT LDF
Laboratoř výuky molekulární biologie v lesnických disciplínách.
2010
2010
RP
ÚOLM LDF
Learn For Work (2003 B/03/B/F/PP 144.355)
2003
2006
Jiný
A. SkoupýÚT LDF
Lecanosticta acicola - genetika populací
2011
2011
IGA
ÚOLM LDF
Leonardo da Vinci2011
--
Jiný
P. KindlÚN LDF
Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách
2018
2019
IGA
ÚND LDF
Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (VZ LDF 2005-2010)
2005
2011
VZÚEL LDF
2005
--
TS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                01/01/01 Determinace a hodnocení funkčních potenciálů lužních lesů jižní Moravy jako východisko optimalizace jejich celospolečenského polyfunkčního obhospodařování (01/01/01)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                01/01/02 Účinnost hydrické a vodohospodářské funkce lužních lesů (01/01/02)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
           Etapa 2. Hodnocení účinnosti revitalizačních opatření a rizik chřadnutí lesa při snížené vitalitě stromů (01/02)
2005
--eTS VZ
ÚEL LDF
2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
LDF
2005
--eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                01/03/03 Monografie „Lužní lesy mírného pásma Evropy“ (01/03/03)
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005--Akt eTS VZÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
                01/04/01 Přirozená obnova dubu letního v inundačních a vodou neovlivněných stanovištích lužního lesa (01/04/01)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
                01/04/02 Komplexní vyhodnocení uplatňovaných technologických postupů umělé obnovy dubu letního v lužních lesích (01/04/02)2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                01/04/05 Radiační režim porostu a jeho vliv na obnovu lužního lesa (01/04/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                01/05/01 Výzkum biodiverzity lesních geobiocenóz v různých typech lužních lesů (01/05/01)
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                01/05/03 Produkční ekologie vybraných dřevin a jejich společenstev s ohledem na jejich možné energetické využití (01/05/03)2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí Odry (01/05/04)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                01/05/05 Výzkum dřevin ekotonových společenstev vázaných na vodní toky a nádrže (01/05/05)2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                01/05/06 Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů (01/05/06)2005
--
Akt eTS VZ
LDF
2005--eTS VZÚEL LDF
                01/06/01 Genofond současné populace lužního jelena (01/06/01)
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
                01/06/06 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa (01/06/07)2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/07/02 Vliv věku a stanovištních podmínek na vlastnosti dřeva hlavních hospodářských dřevin lužního lesa (01/07/02)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005--Akt eTS VZÚEL LDF
2005
--eTS VZ
ÚEL LDF
                01/08/01 Digitální geodatabáze zájmového území na základě klasifikovaného družicového snímku (01/08/01)
2005
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005
2007
Akt eTS VZ
LDF
2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/08/06 Digitální mapa krajinného pokryvu a její využití v geoinformační podpoře krajinného plánování (01/08/06 )
20072007
Akt eTS VZ
LDF
           Etapa 9. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (01/09)2006
--
eTS VZ
ÚT LDF
2006
--
Akt eTS VZ
ÚT LDF
                01/09/02 Využití popele z biomasy (01/09/02)
2008
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
      Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočin (DZ 02)
2005
--TS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
           Etapa 1. Produkční potenciál a stabilita smíšených porostů 3. a 4. lesního vegetačního stupně (02/01)2005--
eTS VZ
ÚEL LDF
                02/01/01 Stabilita a produkční potenciál smíšených jehličnatolistnatých porostů pahorkatin (02/01/01)
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
                02/01/02 Stabilita a produkční potenciál smíšených listnatých porostů chlumních oblastí (02/01/02)
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
           Etapa 2. Přestavba smrkových monokultur a její ekonomické dopady (02/02)2005--
eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
LDF
                02/02/02 Metodické přístupy ekonomického hodnocení přestavby smrkových monokultur (02/02/02)
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
2005
--
eTS VZÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                02/03/02 Obnova smrkové monokultury směřující k přeměně druhové skladby (02/03/02)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                02/03/03 Monitoring porostního mikroklimatu smrkové monokultury a místního klimatu (02/03/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/03/04 Analýza růstových a fenologických charakteristik u smrku ztepilého a buku lesního v závislosti na mikroklimatu stanoviště po provedeném výchovném zásahu v oblasti Drahanská vrchovina (02/03/04)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny. (02/03/08)
2006
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýLDF
2005
--
eTS VZÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                02/04/02 Ekofyziologické aspekty stresové zátěže a následné růstové a histologické změny orgánů dřevin (02/04/02)2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                02/04/03 Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
LDF
                02/04/04 Choroby asimilačního aparátu jehličnanů (02/04/04)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěře (02/04/05)2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
LDF
                02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravců (02/04/06)
2008--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML (02/04/07)2008
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
           Etapa 5. Optimalizace výrobních technologií v lesním hospodářství pahorkatin (02/05)
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
                02/05/01 Analýza parametrů a souvisejících faktorů provozu výrobních technologií (02/05/01)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevin
2008
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
           Etapa 6. Funkční limity lesů v krajině (02/06)2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                02/06/02 Revitalizační opatření vodních toků, niv a pramenných vývěrů (02/06/02)2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemi (DZ 03)
2005
--
TS VZ
ÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
                03/01/01 Stav a vývoj růstových podmínek smrkových porostů vázaných na klima na území PLO Krušné hory (03/01/01)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
                03/03/01 Vymezení okruhu škodlivých činitelů aktuálně a potenciálně ohrožujících stabilitu lesních ekosystémů (03/03/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                03/03/02 Vymezení druhového spektra, populační dynamiky a významu arachnoentomofauny a drobných obratlovců v podmínkách porostů náhradních dřevin a jejich využití v bioindikaci stanovištních změn v prostředí ustupující imisní zátěže (03/03/02)2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                03/03/03 Účinnost dosavadních postupů revitalizace půdního prostředí vápněním na půdní a epigeickou faunu (03/03/03)
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/03/04 Sledování vývoje poškozování asimilačního aparátu metodou hodnocení změn u epikutikulárních vosků smrku ztepilého a břízy bělokoré v Krušných horách (03/03/04)
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                03/04/02 Metodické postupy rekonstrukcí porostů náhradních dřevin (03/04/02)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                03/04/03 Metodické postupy obnovy lesa na valech a imisních holinách (03/04/03)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                03/04/04 Metodické postupy obnovy stávajících smrkových porostů v imisních oblastech (03/04/04)2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
           Etapa 6. Transformace horského lesa v les přírodě blízký (03/06)
2005
--eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
2005
2007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                03/06/04 Vývoj humusových poměrů ve fázích a stádiích přirozeného lesa a v transformaci kulturních porostů (03/06/04)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                03/06/05 Růst a vývoj mladých a středně starých smrkových a bukových porostů při různém pěstebním režimu (03/06/05)
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
2005--Akt eTS VZÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                03/06/08 Hodnocení změn v obraze lesa na základě opakovaného leteckého snímkování (03/06/08)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                03/06/09 Kambioxylofágní fauna a její role ve stabilitě horského lesa (03/06/09)2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--
TS VZÚEL LDF
           Etapa 1. Hodnocení stavu lesního ekosystému jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny (04/01)
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/01/03 Taxonomie, chorologie a ekologie klíčových a indikačních druhů geobiocenóz (04/01/03)2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
                04/01/04 Začlenění území se zvláštním statutem ochrany v kulturní krajině (04/01/04)2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochrany (04/01/05)2007--
Akt eTS VZ
J. KulhavýLDF
2005
2007Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                04/01/07 Metodika hodnocení dynamiky lesních společenstev (04/01/07)
2005
2005
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
           Etapa 2. Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02)2005--eTS VZ
ÚEL LDF
                04/02/01 Jednotné zobrazování území a stabilizace monitorovacích ploch v terénu (04/02/01)
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
                04/02/02 Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02/02)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                04/02/03 Hodnocení půdního prostředí jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny (04/02/03)2005--Akt eTS VZÚEL LDF
                04/02/04 Hodnocení parametrů porostů na základě počítačové analýzy obrazu a speciálních technologií - tvorba metodiky (04/02/04)
2005
2007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                04/02/06 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02/06)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--eTS VZ
ÚEL LDF
                04/03/01 Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (04/03/01)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                04/03/02 Energetický audit lesnických technologií (04/03/02)
2006
--
Akt eTS VZ
ÚT LDF
                04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesy (04/03/03)
2008
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                04/04/01 Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany (04/04/01)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                04/04/02 Ochrana lesa a biodiverzity z hlediska managementu ZCHU (04/04/02)2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hub (04/04/04)
2006--
Akt eTS VZ
ÚOLM LDF
           Etapa 5. Efekty celospolečenských funkcí lesa (04/05)2005--
eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                04/05/02 Renaturalizace celospolečenských funkcí lesů antropicky impaktovaných lokalit NP (04/05/02)
2005
2007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                04/05/03 Odezvy antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů území se zvláštním statutem ochrany (04/05/03)20052007Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                04/06/01 Vlastnosti dřeva cílových dřevin v závislosti na uplatňované strategii managementu (04/06/01)
2005
2007
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
20052007
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
           Etapa 7. Ekonomická zhodnocení variant strategií managementu (04/07)
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                04/07/01 Metodika hodnocení ekonomických parametrů jednotlivých strategií managementu (04/07/01)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
      Dílčí záměr 05: Optimalizace procesů zpracování dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva (DZ 05)
2005
--
TS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--eTS VZ
ÚEL LDF
                05/01/01 Materiálový model dřeva s ohledem na homogenizaci vybraných parametrů (05/01/01)
2005
2007
Akt eTS VZÚEL LDF
2005
2007
Akt eTS VZÚEL LDF
                05/01/03 Vliv faktorů na akustické vlastnosti materiálů a konstrukcí (05/01/03)
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
2007
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialů (05/01/06)
2008
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřeva (05/01/09)
2008
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/01/10)
2009
--Akt eTS VZÚEL LDF
           Etapa 2. Biomechanika stromu. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (05/02)2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/02/04 Biomechanická stabilita stromu – model statického a dynamického namáhání větrem (05/02/04)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                05/02/08 Xylogeneze - monitoring tvorby dřeva (05/02/08)
2010
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
           Etapa 3. Vlastnosti kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/03)2005--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                05/03/01 Slisovatelnost vrstvených kompozitních materiálů a profil hustoty (05/03/01)
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
                05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketováním (05/03/02)
2008--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
           Etapa 4. Povrchová úprava dřeva a kompozitů. Ekologická nezávadnost kompozitních materiálů (05/04)
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
                05/04/02 Využití elektromagnetické energie při sušení a vytvrzování nátěrových hmot a lepidel (05/04/02)20052007Akt eTS VZÚEL LDF
                05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředí (05/04/03)
2008
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisu2011--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
                05/05/01 Elektronická přejímka dříví (05/05/01)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dříví (05/05/03)
2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 6. Dělení a obrábění (vysokorychlostní) dřeva a kompozitů (05/06)
2005
--
eTS VZÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                05/06/05 Mobilní pásová pila
2008--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
           Etapa 7. Prvky a konstrukce ze dřeva. Energetická diagnostika staveb ze dřeva (05/07)2005--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                05/07/01 Analýza tepelně vlhkostních poměrů uvnitř obvodového pláště dřevostavby v závislosti na změnách teplot vnějšího prostředí. (05/07/01)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
                05/07/02 Energetická diagnostika budov (05/07/02)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
           Etapa 8. Stavebně-truhlářské výrobky (05/08)2005--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
                05/08/01 Analýza vlastností a technických parametrů stavebně truhlářských výrobků, dřevěných prvků a konstrukcí ze dřeva a materiálů na bázi dřeva zabudovaných do staveb. (05/08/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
Les jako ekosystém - multimediální prezentace (2701 /2006)
20062006FRVŠÚEL LDF
Les trvale tvořivý ve výuce na LDF (ÚZPL - HÚL - ÚLDEP - ÚLDT) (IRP-B)
2014
--
RPÚZPL LDF
LESCESASPOL -- Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách
2016
--IGAÚTOK LDF
Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti
2015
2018
JinýÚOLM LDF
Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině (QI112A174)
2011
2014
NAZVP. KantorÚZPL LDF
Lesnické hospodaření v Jizerských horách (02/2002)
20032004
GS LČR
ÚEL LDF
Lesnicko-krajinný vzdělávací kurz v Mongolsku20192019
Zahr. vzd.
J. Šebesta
ÚLBDG LDF
20122012
ÚLDEP LDF
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. (421/9510/SV4120041)2012
2012
Smluvní výzkum
ÚLDEP LDF
Lexikon vybraných tropických dřev - multimediální výukové texty (FRVŠ 1328/2003/F4d)20032003FRVŠH. Vavrčík
ÚND LDF
Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)2005
--
Akt eTS VZJ. Dvořák
ÚOLM LDF
Mangan jako ovlivnující činitel kvality potravy fytofágního hmyzu (LDF_VP_2015023)
2015
2015
IGAE. Kula
ÚOLM LDF
Marketingová studie pro společnost ENTRACON TRADE s. r. o. (9503/OS480051)20082008
Jiný
ÚLDEP LDF
Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)
2012
2013
JinýJ. TippnerÚND LDF
Materiálový útlum dřeva (55/2008)
2008
2008
IGAP. KoňasÚND LDF
Materiály používané k výrobě čalouněného nábytku jako zdroj pachových látek a emisí těkavých organických sloučenin (VOC) v interiéru (IGA 9/2012)
2012
2012IGA
ÚN LDF
Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".
1999
2008
Jiný
LDF
Mechanická dezintegrace tvrdých dřev
2018
--
Jiný
J. TippnerÚND LDF
MECHANICKÁ ODEZVA VĚTVE STROMU NA ZATÍŽENÍ (LDF_VP_2016036 )
20162017IGA
ÚND LDF
Mechanická stabilita kořenových systémů stromů
20122012
IGA
L. PrausÚND LDF
Mechanické a akustické vlastnosti degradovaného dřeva stojících buků (Fagus sylvatica L.) vlivem dřevokazných hub působících bílou hnilobu dřeva
2020
--
IGAJ. TippnerÚND LDF
Měření přenosu mykovirů uvnitř spór houbového patogena Hymenoscyphus fraxineus s využitím lapačů spór a qPCR (LDF_VP_2010030 /2015)
2015
2015
IGAL. Botella SánchezÚOLM LDF
Metoda určení věku mohutných stromů na příkladu dubu letního v Dyjsko-moravské a Oderské nivě (FRVS 1368 G4)
2007
--
FRVŠ
LDF
Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích (SE/620/2/01)
20012003
Jiný
LDF
Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebnice
2004
--
FRVŠP. Maděra
LDF
Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti obhospodařování lesního majetku20082008NAZV
ÚLDEP LDF
Metodika jednotného ekonomického informačního systému lesního hospodářství České republiky
20112014
NAZV
J. LenochÚLDEP LDF
Metodika laserové difrakční analýzy a charakteristika zrnitostní křivky nivních půd v nivě řeky Svitavy
20202021
IGA
A. Bajer
ÚGP LDF
Metodika lesnicky objektivnější a spolehlivější finanční analýzy lesních majetků2010
2013
NAZVÚLDEP LDF
Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových staveb (TA01030412)
2011
2011
TAČRA. KozumplíkováÚTOK LDF
Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS20122012
IGA
J. Suchomel
ÚEL LDF
Metodika speciální finanční analýzy lesních majetků (QH81036)20082009
NAZV
ÚLDEP LDF
Metodika speciální finanční analýzy lesních majetků2007
2007
GAČR
ÚLDEP LDF
"Metodika výchovy priemyselného dizajnéra pre kontinuálne modelovanie a konštruovanie prototypov"
2009
--
JinýŠ. Schneider
ÚN LDF
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory
2003
2004
Akt eTS VZ
R. Gebauer
ÚLBDG LDF
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory (GA526/02/0792)
2002
2004GAČRL. AdamčíkÚT LDF
Metody včasné identifikace, biologie, populační struktura, ochranná opatření a rozšíření karanténního škodlivého organismu Mycosphaerella pini (Dothistroma septospora) a dalších chorob asimilačního aparátu borovic v České republice (QH81039)
2008
2012
ÚOLM LDF
Mezinárodní konference - Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva
2008
--VZÚDT LDF
2010
2010
IGA
LDF
Mikrobiální a enzymatická aktivita půd v uhlíkovém lesnictví (LDF_VP_2017018)
20172018
IGA
J. Volánek
ÚGP LDF
Mikroklima smrkového porostu druhé generace na stanovišti původně smíšených porostů. (526/01/D079)2001
2004
GAČRK. KamlerováÚEL LDF
Mikroskopická stavba překližovaných materiálů na bázi dřeva a vliv technologie na jejich stavbu (38/2007)
2007
2007
IGA
ÚDT LDF
Mikrovlnná akcelerace chemických reakcí u látek vpravených do dřeva
2015
--IGALDF
Mineralizace neproteogenních aminokyselin v půdě (10/2011)
2011
2011
IGA
K. RejšekÚGP LDF
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží
2012
--
NAZV
ÚTOK LDF
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy vlivem erozních a abrazních procesů v krajině
2016
2018
IGA
M. Šlezingr
ÚTOK LDF
Míra degradace přirozených lesních půd v průběhu posledních 70-ti letech, mimo dosah lokálních zdrojů znečištění2006
2006
IGA
ÚGP LDF
Model multikriteriálního hodnocení šetrných přibližovacích technologií (QH71159)
2007
2011
NAZV
LDF
Modelování environmentálních rizik v prostředí GIS
2007
--IGAM. Koželuh
LDF
Modelování prostorové struktury buku lesního a smrku ztepilého na bázi pozemního šetření a leteckého laserového skenování
2018
--
IGA
ÚLBDG LDF
Modelování rezonanční desky piana a analýza jejího chování metodou konečných prvků (3350)
2005
2006
FRVŠ
ÚND LDF
Modelování růstu a struktury smíšených lesních porostů - multimediální podpora výuky (2005/312)
2005
--FRVŠR. KnottÚEL LDF
Modifikace listnatého dřeva pro venkovní použití: vliv abiotických a biotických faktoru na stárnutí (LDF_PSV_2016015)
2016
2019
IGA
P. Čermák
ÚND LDF
Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)20122012
IGA
ÚND LDF
Modifikační vliv rozdílné architektury vodivých pletiv na využití dusíku u stromů
2005
--GAČR
ÚEL LDF
2017
2018
IGA
ÚND LDF
Mokré sklady kulatiny Hluboká nad Vltavou a Ždírec nad Doubravou. Vyhodnocení provozu a návrh zásad skladování. (projekt č. 27/2007 GS LČR )
2007
--
GS LČR
K. JanákLDF
Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
Monitoring návštěvníků Single Trailu Moravský kras na účelových komunikacích Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
20182019
IGA
P. HrůzaLDF
Monitoring procesu Národního lesnického programu ČR20092009
IGA
M. FloraÚLDEP LDF
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres
2014
2014IGAV. GrycÚND LDF
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres (IGA 42/2014)
2014
2014
IGA
V. Gryc
ÚND LDF
Monitoring vitality lesních ekosystémů vystavených vodnímu stresu k zajištění trvale udržitelného hospodářství v procesu klimatických změn (A/CZ0046/2/0009)2009
2010
Jiný
R. Gebauer
ÚLBDG LDF
2009
2010
Jiný
ÚLBDG LDF
Morfologická a genetická variabilita druhu Phytophthora cactorum včetně jeho hybridů v evropském kontextu
2013--IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
Morfologická a genetická variabilita několika domnělých hybridů ostřic (LDF_VP_2015024 )2015
--
IGA
ÚLBDG LDF
Morfologická a molekulární analýza taxonomicky komplikovaného rodu Melanoleuca (Basidiomycota,Tricholomataceae)
2012
2013
JinýÚOLM LDF
Morfologická a molekulární studie chroše Inonotus andersonii (Ellis Everhart) Černý v rámci celosvětového rozšíření
2008
2009
IGA
T. MájekÚOLM LDF
Morfologicko-anatomická studie dračince rumělkového (Dracaena cinnabari Balf.) (37/2012)
2012
2012
IGAJ. PavlišÚLBDG LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem2019
--
GS LČRR. Ulrich
ÚT LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020
GS LČRÚT LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020GS LČR
ÚT LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020
GS LČRÚT LDF
Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu (IGA 27/2010)
2010
2012
IGA
ÚEL LDF
20192020GS LČRR. Ulrich
ÚT LDF
Možnosti řešení biotechnických úprav v krajině2014
2015
Zahr. vzd.
J. Fialová
ÚTOK LDF
Možnosti užití zoocenózy bezobratlých k bioindikaci relativně trvalých ekologických podmínek smrkových a bukových ekosystémů Moravskoslezských Beskyd
2011
2011
NAZV
ÚOLM LDF
Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů (12/2012)20122012
IGA
R. Gebauer
ÚLBDG LDF
Možnosti využití elektrického impedančního tomografu pro zjišťování vitality dřevin
2013
--
IGA
ÚOLM LDF
Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)
2008
2008
IGAJ. Schneider
ÚTOK LDF
Multifunkční protierozní opatření jako součást adaptabilní krajiny (TJ02000265)2019
2021
TAČRM. Balková
ÚGP LDF
Multifyzikální počítačové simulace ve vybraných úlohách dřevařského inženýrství (IGA 59/2010)20102010
IGA
P. KoňasÚND LDF
Multimediální atlas základních hornin Českého masívu (2418/2006/F6/d)
2006
2006
FRVŠÚGP LDF
Multimediální atlas základních hornin Západních Karpat a doplnění multimediálního atlasu základních hornin Českého masívu
2010--FRVŠÚGP LDF
Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (1247/2005/F6/d)20052005FRVŠ
LDF
Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (verze 2.0) - rozšíření a doplnění (1600/2007/F6/d)
2008
2008
FRVŠLDF
Multimediální inovace výuky Oceňování lesa
20092009
FRVŠ
ÚLDEP LDF
Multimediální obrazový atlas dřevin (2760/F4/d)
2008
2008FRVŠS. Tichá
ÚLBDG LDF
Multimediální podpora výuky analýzy dat ( FRVŠ 227/2004)
2004
--
FRVŠ
K. DrápelaÚHÚL LDF
Multimediální podpora výuky konstruktivní geometrie na LDF MZLU v Brně (FRVŠ 1530/2009 )20092009FRVŠ
ÚM LDF
Multimediální podpora výuky matematiky na MZLU v Brně (FRVŠ 99/2008)20082008FRVŠÚM LDF
Multimediální podpora výuky předmětů Dendrometrie II. a Nauka o produkci (FRVŠ 1308/2003)
2003
--
FRVŠÚHÚL LDF
Multimediální pomůcka pro pro propjení výuky předmětu obchod s nábytkem a výstavnictví s praxí. (51/2005)
2006--IGAL. KanickáÚN LDF
Multimediální presentace vybraných studijních lokalit geologického charakteru na území ŠLP Křtiny (F6d 216 /2008)
2008
2008
FRVŠ
ÚGP LDF
Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám. (2006 1593 F6 d)
2006
2006
FRVŠ
ÚGP LDF
Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"
2009
2009FRVŠJ. Fialová
ÚTOK LDF
2009
2009
FRVŠ
D. Palovčíková
ÚOLM LDF
Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí (1481/2007/F6/d)
2007
2007
FRVŠ
ÚGP LDF
2009
2009
FRVŠ
V. VranováÚGP LDF
Multimediální výukový materiál pro předmět "Rašeliny, jejich využití a ochrana zdrojů " (1137/2009/F6/d)2009
2009
FRVŠÚGP LDF
Multimediální výukový průvodce naučnou pedologickou trasou na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (1336/2005/F6/d)2005
2005
FRVŠV. Vranová
ÚGP LDF
Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat
2016
--
Jiný
ÚOLM LDF
Nábytek a jazyk inovativního a integrovaného učení pro zvýšení atraktivity a mobility v nábytkářském sektoru. (2018-1-PLO1-KA202-050703)20182021Jiný
ÚN LDF
Nábytkové lepené spoje určené pro použití v exteriéru (LDF_VP_2020058)
2020
--IGA
ÚN LDF
Nábytkové lepené spoje v exteriéru (LDF_VP_2018003)
2018
--
IGA
ÚN LDF
nalýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)
2010
2010
IGA
ÚND LDF
Náplavy na řece Melhavě
2011
2011
Jiný
M. ŠlezingrÚTOK LDF
Navázání bilaterální spolupráce s Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)
2018
2019
Jiný
T. ŽidÚOLM LDF
Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)20122015JinýJ. Tippner
ÚND LDF
Návrh exteriérových nábytkových prvků za použití kompaktního laminátu a dřeva s omezeným užitím konstrukčních kovových spojovacích prvků
2018
2018
IGA
M. Šimek
ÚN LDF
Návrh konstrukce překližovaných desek lepených laminátem z čedičových vláken
2016
2017
IGA
P. KrálÚND LDF
Návrh lesnických opatření jako nástroj pro snížení škod bobrem evropským (Castor fiber) v hospodářských porostech (LDF_VT_2018007)
2018
--
IGA
ÚOLM LDF
Návrh nábytkového prvku s principy trvale udržitelného rozvoje za použití papírové buničiny (LDF_VP_2019009)
2019
2019
IGAM. Šimek
ÚN LDF
Návrh opatření na zvýšení zaměstnanosti venkovského obyvatelstva v rámci lesnickodřevařského sektoru
2015
--
NAZVÚLDEP LDF
Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)20092009IGA
ÚTOK LDF
Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko
2007
2007
Jiný
J. Schneider
LDF
Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzity (TA02020700)20122012TAČRÚEL LDF
2008
2008
IGA
LDF
Návrh využití alternativního zpracování dat dálkového průzkumu Země prostřednictvím volně šiřitelného GIS GRASS
2005
--
FRVŠ
ÚGT LDF
Nedřevní lesní produkty v České republice
20142016
Specifický
ÚTOK LDF
Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)2014
2017
TAČR
ÚND LDF
Nelineární materiálový model mechanického chování dřeva za různých vlhkostních a teplotních podmínek (LDF_TP_2019015)2019
2022
IGAM. BrabecÚND LDF
Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)2016
2016
IGAJ. Tippner
ÚND LDF
Nemocniční a pečovatelská dětská lůžka (FI - IM/229)20052006MPO
ÚN LDF
2007
2011
NAZVLDF
Nízký les jako biologická a produkční alternativa budoucnosti v České republice (LD15117)
2016
2017
RP
ÚZPL LDF
Nová generace úložného nábytku (63/13)2013
2015
IGA
D. Tesařová
ÚN LDF
Nová generace úložného nábytku (63/14)
2014
2014
IGA
D. Tesařová
ÚN LDF
Nová metodika ověření přesnosti a spolehlivosti měření a kubírování dříví harvestory
2016
2017
IGA
ÚT LDF
Nové geomodely pro prozkoumání a porozumnění větších hloubek jako zdroje pro high-tech kritické suroviny v alkalických horninách a karbonatitech
2015
2019
OP
J. Kynický
ÚGP LDF
Nové přístupy při určování řezných odporů (22/2013)
2013
2013
IGA
Z. KopeckýÚDT LDF
Nové sloučeniny ve vodorozpustných kořenových exsudátech Ambrosia artemisiifolia kultivované za rozdílných podmínek
2014
2016
Jiný
P. FormánekÚGP LDF
Nový typ vylehčeného sandwichového panelu s iso-mřížovým jádrem a vylepšenou odolností spoje středové a povrchové vrstvy panelu (LDF_VP_2015007 )2015
2015
IGAÚND LDF
Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)
2015
--IGAÚND LDF
Numerická analýza plné vazby krovu s vloženým plátovým konstrukčním spojem využívaným při sanacích historických objektů2014
--
IGA
J. Tippner
ÚND LDF
Numerická simulace pohybu fyzikálních polí v rezonanční desce klavíru (5/2005)
2005
2006
IGA
P. KoňasÚND LDF
Numerické simulace pohybu vody a tepla ve dřevě během sušení (LDF_VP_2018004)
2018
2019IGAM. Trcala
ÚND LDF
Numerický model kontinuálního lisování
2008
2008
IGA
P. Koňas
ÚND LDF
Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích (SE/620/2/97)
1997
2000
Jiný
LDF
Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích (ZZ/620/2/97)
1997
2000
Jiný
LDF
Obnova imisních holin smrkem ztepilým (Picea abies [L.] Karst.) na horní hranici 7. lesního vegetačního stupně
2007
--
IGA
LDF
Obnova výmladkového hospodařenı́: cesta k diverzifikaci využitı́ společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů (TL02000314)
2019
2022
TAČR
ÚLBDG LDF
Obnova výzkumné plochy prof. A. Zlatníka v biosférické rezervaci Východní Karpaty (2518/G4)
2007
--
FRVŠT. KolářÚLBDG LDF
Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa (01/06/07)20052011Akt eTS VZ
ÚEL LDF
Odborná stáž lesnických a krajinných učitelů
2011
--
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
2004
2005
Akt eTS VZP. Kupec
ÚTOK LDF
Ochrana a management unikátních lesních příbřežních ekosystémů
2009
--
Jiný
P. KupecÚTOK LDF
2019
2022
Jiný
ÚLBDG LDF
Ochrana nádrží před zanášením2011--Zahr. vzd.ÚTOK LDF
Ochrana velkých šelem v dlouhodobé perspektivě: propustná krajina, trvalá udržitelnost
2011
--
Jiný
M. Kutal
ÚEL LDF
Ochranná opatření proti Mycosphaerella pini E. Rostrup včetně sledování bionomie tohoto druhu. (3184/2005)
2005
--
FRVŠM. Bednářová
ÚOLM LDF
Optimalizace AFLP pro velké genomy nad 70 Gb (11/2013)2013--IGAJ. MráčekÚLBDG LDF
Optimalizace automatizovaných metod tvorby map krajinného pokryvu na základě kvalitativně odlišných vstupních dat (IGA 34/2012)
2012
2012
IGA
ÚGT LDF
2008
2010
GS LČR
ÚT LDF
Optimalizace digitálního modelu terénu pro potřeby lesnických disciplín (IGA 54/2006)2006
2006
IGAM. KlimánekÚGT LDF
Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině
20102013IGAÚTOK LDF
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců v ČR. (IBS6093003)
2000
2004
JinýJ. Feuereisel
ÚOLM LDF
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců (S6093003)
1999--
GAČR
J. DvořákÚOLM LDF
Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek
2016
2019GS LČRM. Ernst
ÚOLM LDF
Optimalizace konstrukce a CNC technologie výroby ozubového spoje (IG490411)
2009
2009
IGA
M. ŠimekÚN LDF
Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany. (04/04/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚOLM LDF
20102010
IGA
LDF
Optimalizace mikrovlnné plastifikace v rámci procesu zhušťování dřeva
2014
2014
IGA
ÚND LDF
Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích. (QI102A085)2010
--
NAZVV. HurtÚZPL LDF
Optimalizace postupů odhadu výţivné hodnoty potravy pro volně ţijící přeţvýkavce (52/2012)
2012
2012
IGAÚOLM LDF
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek lesních cest.
2010
2013
NAZV
L. Ševelová
ÚTOK LDF
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací (TA01020326)
2011
2014TAČRÚTOK LDF
Optimalizace procesů výroby dřevěných konstrukčních prvků (5/2010)2010--
IGA
ÚDT LDF
Optimalizace spotřeby energie staveb na bázi dřeva se zřetelem na stavebně -- truhlářské výrobky (IGA 56/2013)
2013
--
IGA
J. KlepárníkÚDT LDF
Optimalizace technologie GPS pro přesné zaměření výzkumných ploch
20082008IGAT. Mikita
ÚGT LDF
Optimalizace umělé obnovy lesa v České republice (QJ1520080)
2015
2018
NAZV
ÚZPL LDF
Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy (LUH12-15)
2012
2015NAZVJ. Kulhavý
ÚEL LDF
Optimalizace výroby krátkého kusového dříví (LDF_VP_2017036)
2017
2018
IGAO. WassermandlLDF
Optimalizace výroby nanočástic oxidů kovů pro využití na moření a UV stabilizaci dřeva. (TG02010074)
2018
--TAČRP. PařilÚND LDF
Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech (QJ1530298)2015
2017
NAZV
ÚZPL LDF
Optimalizace zastoupení modřínu ve smíšených porostech pahorkatin (FRVŠ 231G4)20042004FRVŠ
ÚZPL LDF
OPVK Akademie
20122015
OP
ÚHÚL LDF
Organizace mezinárodní vědecké konference "Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století" (IGA č. 18/2004)
2004
2004
IGAÚZPL LDF
Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin2013
2013
IGA
L. Praus
ÚND LDF
Ověření možných metod preventivní ochrany dřevin před škodami působenými bobrem evropským (Castor fiber)
2007
--
FRVŠJ. Pubal
LDF
Ovipoziční preference, výběr potravy a vývoj vybraných druhů fytofágního hmyzu při diferencovaném obsahu dusíku v potravě
2008
2008
IGA
ÚOLM LDF
Ovlivnění mikroklimatu výsadby smrku ztepilého pokusnými minisférami (F 1001/1998)1998
1998
FRVŠ
K. KamlerováÚEL LDF
Ovlivnění tvorby kořenového sytému buku lesního (Fagus sylvatica L.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.) exogenní aplikací auxinoidů (426/1023/4FR240)
2004
--
FRVŠ
LDF
Participace ČR v globální síti GEM
2019
2023
Jiný
ÚLBDG LDF
Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko2017
2019
GS LČRJ. KadavýÚHÚLAG LDF
2018
2019
IGAÚGP LDF
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011
2013
OP
ÚTOK LDF
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011--OPM. ŠlezingrÚTOK LDF
Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)
2015
2018
Smluvní výzkumR. Longauer
ÚZPL LDF
Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR (QI112A172)
2011
2014
NAZV
O. MauerÚZPL LDF
Pěstění pionýrských dřevin – bříza na živném stanovišti po alochtonních smrčinách (SP418121)
20182020IGAÚZPL LDF
Pěstování potravinových plodin a obnova porostů vlajkových druhů Socotry
2007
2007
Jiný
ÚLBDG LDF
Phenocamera: modern method for phenological observation of Norway spruce (LDF_VP_2017048)
2017
2018
IGA
I. MarkováÚZPL LDF
Platforma pro kulturní krajinu
2009
--OPP. KupecÚTOK LDF
Platforma pro posílení interkulturního managementu (CZ.1.7./2.4.00/17.0025)
20112014
OP
M. HamanováDLDF LDF
Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny (CZ.1.07/2.4.00/31.0032)2012
2014
OP
ÚGP LDF
20122014
OP
ÚOLM LDF
Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin (CZ.1.07/2.4.00/17.0023)2011--
OP
P. ČermákÚOLM LDF
Počítačová podpora výuky matematiky pomocí volně šiřitelného software (FRVŠ 131/2010)
2010
2010
FRVŠ
ÚM LDF
2008
2008
FRVŠ
LDF
Počítačové simulace vázaného teplotního, vlhkostního a deformačního pole ve dřevě (7/2011)20112011IGAÚND LDF
Podíl makromycetů na dekompozici dřevní hmoty v podmínkách přirozených lesních ekosystémů (GA526/99/P046)19992001GAČR
LDF
Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
2000
2001
Jiný
P. Kupec
ÚTOK LDF
Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávaní na ostrově Sokotra
2012
2014
Zahr. vzd.ÚLBDG LDF
2012
2012
Jiný
M. ErnstÚOLM LDF
Podpora integorvaného programu pro ochranu přírody a rozvoj souostroví Sokotra (UNEP-GEF #5347)
2017
2018
Smluvní výzkum
P. Maděra
ÚLBDG LDF
Podpora interaktivní výuky předmětů vyučovaných na Ústavu ochrany lesů a myslivosti. (FRVŠ 1331/2003)20032003FRVŠÚOLM LDF
Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra (22/2015/10)
20152016
Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
Podpora lesnického vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie20172018JinýÚOLM LDF
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)
2011
--
OPP. Kupec
ÚTOK LDF
Podpora prezentace výsledků tvůrčí práce studentů ve výuce předmětů ochrany lesa (IN4140471)
20142014
Interní
ÚOLM LDF
Podpora prostorového rozhodování v lesích ohrožených abiotickými faktory (IGA 22/2010)20102012
IGA
ÚGT LDF
Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii
2013
2013
Jiný
I. Zdráhal
ÚLDEP LDF
Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie (CZ 0001-06)
2007
2007
Jiný
ÚLBDG LDF
Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie
2008
2010
Jiný
J. PavlišÚLBDG LDF
Podpora terénního výzkumu a zpracování závěrečných studentských prací na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža
2019
2019
Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace - NeoCartoLink
2012
2014
OP
ÚGT LDF
Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru20142015OPK. HolušováÚOLM LDF
2010
--
Interní
ÚTOK LDF
Pohraniční obec - Grenzdorf (Čes.-něm. fond budoucn.)20022003
Jiný
ÚGT LDF
Populace vegetativně se šířícího smrku (Picea abies L. Karst.) na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
2009
--
IGA
M. Šenfeldr
ÚLBDG LDF
Populační analýza kadidlovníku Boswellia sacra v oblastech jižního Ománu (SP4181111)2018
2019
IGA
ÚLBDG LDF
Porovnání produkce a růstu korkovníku amurského (Phellodendron amurense Rupr.) s dubem korkovým (Quercus suber L.) (14/2010)20102011
IGA
ÚLBDG LDF
Porovnanie výskumnej plantáže tíku s tradičnou stredoamerickou plantážou
2016
--IGAÚLBDG LDF
Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010
Interní
ÚTOK LDF
Posílení vzdělávací sítě pro evropskou krajinu a hospodaření v lesích
2015
2018
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
Posilování sítě evropského lesnického vzdělávání
2014
2016
Zahr. vzd.ÚTOK LDF
Posouzení biotechnologických aspektů biouhlu jako sorbentu kontaminantů z minerálních hnojiv ve vodních systémech
2016
--
NAZV
ÚTOK LDF
Posouzení kvality povrchové úpravy nášlapné plochy dřevěné podlahy sportovní haly
2017
2017
Smluvní výzkum
ÚN LDF
Posouzení kvality povrchové úpravy nášlapné plochy dřevěné podlahy sportovní haly
2018
--Smluvní výzkumD. TesařováÚN LDF
Posouzení kvality životního prostředí v zemích V4
2012
2013
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí) (VaV-SM/2/25/04)
2004
2006
Jiný
P. Kupec
ÚTOK LDF
Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)20112011Jiný
ÚTOK LDF
Posouzení vlivu pojezdu forwarderu Novotný na prostředí, zejména na půdu. (2012/036)2012
2012
ÚT LDF
Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
2004
2004
JinýP. KupecÚTOK LDF
Posouzení zatopení hotelu Jana
2011
2011
JinýM. Šlezingr
ÚTOK LDF
Posuzování mikroklimatických podmínek a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí dřevostaveb
2015--
IGA
ÚDT LDF
Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (LDF_VT_2018002)20182019
IGA
P. Čech
ÚN LDF
      Materiály používané k výrobě čalouněného nábytku jako zdroj pachových látek a emisí těkavých organických sloučenin (VOC) v interiéru (IGA 9/2012)
2012
2012
Specifický
ÚN LDF
      Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (IGA_VT_2018)
20182019InterníÚN LDF
      Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (LDF_VT_2018002 )
20182019
IGA
ÚN LDF
Potenciál strukturálních změn udržitelného lesnictví a zpracování dříví (QK1820358)
2018
2020
NAZV
V. Kupčák
ÚLDEP LDF
Potravní ekologie dravců ve Chřibech z pohledu biologické ochrany lesa. (21/2008)20082008IGAÚOLM LDF
Potravní ekologie rysa ostrovida v Západních Karpatech
2013
2013
IGA
ÚEL LDF
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber, L.) a jeho závislost na charakteristice biotopu (40/2006)
2006
--
IGA
LDF
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber) v zemědělské krajině (LDF_VP_2018026)
2018
2019
IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Použití metody monitoringu trusu jako nástroje pro odhad početnosti a distribuce prasete divokého.
2012
2012
IGA
R. Plhal
ÚOLM LDF
Použití technologie stromové injektáže v rámci obrany cenných dřevin vůči závažným patogenním agens.
2017
2018
IGA
L. Jankovský
ÚOLM LDF
Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les
20072007JinýJ. Schneider
LDF
preklad normy en 527-22005
2005
Jiný
J. PacovskýÚN LDF
      Překlad normy EN 527-3
2005
2005
Jiný
ÚN LDF
Prezentace nejnovějších výsledků a publikace metodiky průzkumů dřevěných konstrukcí zabudovaných v historických objektech2007--JinýLDF
Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice2007
2007
GS LČRJ. FialováLDF
2004
2005
JinýP. Kupec
ÚTOK LDF
Problematika protierozní a protiabrazní ochrany významně ohrožených lokalit
2019--
IGA
ÚTOK LDF
Prodloužení české tisícileté dubové letokruhové chronologie (GA18-11004S)2018
2020
GAČRÚND LDF
Produkce a ekologická stabilita smíšených lesních porostů se smrkem v pahorkatinách - analýza konkurenčních vztahů dřevin (GA526/00/P059)
2000
2002GAČR
LDF
Produkce a ekologická stabilita smíšených lesních porostů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/96/0649)
19961998
GAČR
LDF
Produkce dřevní hmoty smrkového porostu s různými variantami pěstební výchovy (66/2013)
2013
2013
IGA
ÚZPL LDF
Produkční a ekonomické možnosti přípravných porostů (LDF_VT_2015004 )2015--IGAA. MartiníkÚZPL LDF
Produkční potenciál a stabilita smíšených lesních porostů ve 2., 3. a 4. lesním vegetačním stupni jako podklad pro optimalizaci cílové skladby dřevin (GA526/03/1485)
2003
2005GAČR
ÚZPL LDF
Produkční potenciál borovice vejmutovky
2011
2011
IGA
ÚZPL LDF
Produkční potenciál borovice vejmutovky20112011IGAR. Knott
ÚZPL LDF
Prognóza vývoje lesního hospodářství České republiky do roku 2030
2015
--
NAZV
ÚLDEP LDF
2006
2006
Jiný
ÚLDEP LDF
progresivní konstrukce a řízení sušáren pro těžko sušitelné dřeviny včetně exotických
2018
2019
TAČR
ÚND LDF
Projekt Morava III2000
2002
JinýÚTOK LDF
Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy (VaV-SA/650/3/03)
2003
2006
Jiný
ÚTOK LDF
Projekt posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvětšení stability břehů údolních nádrží se zaměřením na prevenci vzniku a rozvoje břehové abraze (GA103/01/0063)
20012003
GAČR
L. Úradníček
LDF
Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
2006--Jiný
ÚTOK LDF
2010
2010
NAZVÚTOK LDF
Projekt stabilizace břehů za využití armované zemní konstrukce
2010
2010
GAČRJ. Fialová
ÚTOK LDF
Projektové webové stránky
2009
--
Interní
ÚIT CP
2012
--
Interní
P. NovákÚGT LDF
2012
--
Interní
ÚGT LDF
      Ústav 4142013--InterníP. Novák
ÚLBDG LDF
      Ústav 4912012
--
InterníP. Novák
DLDF LDF
2013--InterníP. Novák
DLDF LDF
           Design nábytku2013
--
Interní
DLDF LDF
2012--
Interní
DLDF LDF
2013
--InterníP. Novák
DLDF LDF
2013
--
Interní
DLDF LDF
Proměnlivost hustoty tlejícího dřeva smrku a buku v průběhu dekompozice
20152015IGAT. Vrška
LDF
Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)
2011
2014OPÚGT LDF
Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)
20112014
OP
ÚGT LDF
Propojení mapového serveru ŠLP "Masarykův les" Křtiny se svobodným GIS GRASS umožňující on-line analýzu (IGA 49/2006)
20062006IGAÚGT LDF
2010
2010IGA
LDF
Prostorová variabilita půdních vlastností přirozených horských smrčin Rumunska: srovnání dvou lokalit s odlišnou disturbanční historií (39/2011)
2011
--
IGA
ÚLBDG LDF
Prostorové vztahy dřevin tropického deštného lesa (LDF_VP_2015038)
2015
2015
IGA
ÚLBDG LDF
Prostorové vztahy v dřevinném patře a bylinném podrostu jedlového porostu s příměsí buku vzniklého na dřívější pastvině (IGA21/2009LDF)2009--
IGA
ÚLBDG LDF
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) -- preparation of project proposal (B/CZ0046/1/0013)
2008
2008
Jiný
P. Kupec
ÚTOK LDF
Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem (TH 03010007)20182021
TAČR
ÚT LDF
Prototyp mobilního přístupu ke geoprostorovým datům s využitím technologií a rozhraní Apple iPhone
2009
2009IGA
ÚGT LDF
Průběh sekundární sukcese v tropických lesích západní Amazonie se zřetelem na dynamiku kořenových systémů stromů (GA526/99/P044)
1999
2001GAČR
LDF
Průzkum mezi uchazeči o studium (TR480061/1105/491)
20082008
RP
DLDF LDF
Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významu20122016
NAZV
J. Suchomel
ÚEL LDF
Překlad normy CSN EN 581-1
2006
2006
Jiný
J. Pacovský
ÚN LDF
Překlad normy ČSN EN 716-1 - Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky
2008
--
JinýJ. Pacovský
ÚN LDF
Překlad normy ČSN EN 716-2 - Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody
2008
--
Jiný
ÚN LDF
Přenos tepla v dřevěné konstrukci se vzduchovou kavitou (19/2014)2014
2014
IGA
ÚND LDF
Příklady aplikace funkčně integrovaného hospodaření v principech pěstění lesů vybraných hospodářských souborů ČR (10234FR323)
20052005
FRVŠ
LDF
Příprava a zavedení předmětu "Forest Management and Marketing"
2009
2009FRVŠÚLDEP LDF
Příprava a zavedení předmětu "Obchod se dřívím a dřevařskými výrobky" (3187/2011/F5/b)
2011
2011
FRVŠ
D. Šafařík
ÚLDEP LDF
Příprava a zavedení předmětu "Public relations" (FR480271)20082008
FRVŠ
R. Dudík
LDF
Příprava akreditace nového studijního oboru Interiér (685 MŠMT)20052006RPP. Brunecký
ÚN LDF
Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevin (TR 460101)20062006
RP
ÚLBDG LDF
Příprava nového studijního programu/oboru Stavby na bázi dřeva (TR460251)
2006
2006
RPZ. Havířová
ÚDT LDF
Příprava zkušebních vzorků pro Matici slovenskou
2017
2017
Smluvní výzkum
ÚN LDF
Přirozená regenerace dřeviny Nothofagus antarctica po požáru v Národním parku Torres del Paine, Chile. (LDF_VP_2016003)
2016
2017
IGA
ÚLBDG LDF
Půdní mikromorfologie jako inovace pedologických předmětů (2356/2012)
2012
2012
FRVŠÚGP LDF
Působení českých vědců v experimentu SBE
2017
2021
Jiný
ÚLBDG LDF
Působení sucha na produkci a vitalitu smrkových porostů20182020NAZVI. MarkováÚZPL LDF
Rakovina kůry kaštanovníku jedlého (Castanea sativa Mill.) v ČR (FRVS 237/04)
2005
--FRVŠÚOLM LDF
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016JinýT. ŽidÚOLM LDF
      Pokračování bilaterální spolupráce ve výzkumu smrkových porostů ve středním Norsku (COOP) (EHP-CZ02-BFB-1-062-2016)
2016
2016JinýT. ŽidÚOLM LDF
      Rozšíření znalostí realizačního týmu FRAMEADAPT (EHP-CZ02-BFB-1-050-2015)20152015JinýLDF
Reakce hlavních výstavkových dřevin na klimatické charakteristiky a různé intenzity těžebních zásahů v rané fázi převodu na les střední (LDF_VP_2017011)
2017
2018
IGA
ÚHÚLAG LDF
Reakce hmyzích fytofágů na diferencovaný příjem manganu v potravě (16/2013)20132013IGAE. Kula
ÚOLM LDF
Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les (40/2012)
20122012
IGA
J. KadavýÚHÚLAG LDF
Reakce tloušťkového přírůstu dubové pařeziny na sucho
2015
--
IGAJ. Kadavý
ÚHÚLAG LDF
Referenční stanice postprocessingových korekcí GPS (511 F1 a)
2005
2006FRVŠÚGT LDF
Regionální lesnický program pro území Moravskoslezského kraje
2007
2007JinýV. Kupčák
ÚLDEP LDF
Rehabilitace a restaurování vily Tugendhat (442/950/OS460151)
2006
2006
Jiný
LDF
Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie (13-04291S)
2013
2017
GAČRM. RybníčekÚND LDF
Rekonstrukce klimatu na základě letokruhové chronologie dubu pro Slovensko
2015
--
IGA
ÚND LDF
Rekonstrukce rozpadu smrkových porostů vlivem působení lýkožrouta smrkového. (FRVŠ 239/2004 )2004
2004
FRVŠ
ÚOLM LDF
Rekreace a ochrana přírody - finanční náročnost a přínos rekreačních aktivit
2015
2015
JinýÚTOK LDF
Rekreace a ochrana přírody - s člověkem ruku v ruce?2014
2014
Jiný