Department of Business Economics (FBE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 37

State
NameFrom
Until
Type
Supervisor
Department
Analysis of demand elasticity within commodity chain of grains under transformation of the Czech agrarian sector (29/2004)
20042004
IGA
DBE FBE
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZB. Minařík
FBE
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)2005
2011
TS VZ
DBE FBE
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)
2005
2011
eTS VZ
DBE FBE
           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)
2005
2011
eTS VZ
DBE FBE
Ekonomic analysis of the rural tourism support benefits for the development of the rural regions (21/2004)20042004IGAS. Miškolci
DBE FBE
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)
2004
2004IGA
DBE FBE
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI
2014
--
Smluvní výzkum
DBE FBE
Gender dimension of implementation of active ageing in Czech private and public sector and comparison with west countries (LD15065)20152017Other
DL FBE
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)
2003
--
NAZVL. GregaDBE FBE
Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji
2012--IGAS. Riederová
DBE FBE
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR2011--IGA
DBE FBE
Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR
2011
--
IGA
DBE FBE
Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)
2001
2001
FRVŠP. Tomšík
DMA FBE
Inovativní nástroje Společné zemědělské politiky EU 2014 - 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zemědělské prvovýroby v ČR2014
--
IGA
DBE FBE
Kvantifikace vlivu produktových inovací na výkonnost malých a středních podniků v České republice
2013
--
IGA
M. Beranová
DBE FBE
Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělství (QF 3275)
2003
--
NAZV
DBE FBE
Možnosti a perspektivy ekonomické integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období 2014 - 2020
2013
--
IGADBE FBE
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony2007
2012
DBE FBE
Multimediální podpora výuky drobného podnikání2006--
FRVŠ
DBE FBE
Objectification of organic products supply and demand development and possibilities of their influence (QF 3278)
2003
2006
NAZV
DBE FBE
Odvození nákladových funkcí v malých a středních podnicích2010--
IGA
D. Martinovičová
DBE FBE
Possibilities of the assessment of the effects of market power on price transmission symmetry in commodity chains of agribusiness (GP402/07/P150)
2007
2008GAČRI. LechanováDBE FBE
Presentation of the quantification results of the environmental benefits of agricluture in the CR (26/2004)2004--IGA
DBE FBE
Příprava výuky předmětu Agrární politika v anglickém jazyce (FRVS č. 3227/2005)
2005
2006FRVŠI. LechanováDBE FBE
Quantification of the amenity function of agriculture in the region White Carpathians using the Contingent Valuation Method (402/01/D091)
2001
--
GAČR
DBE FBE
Research of Consumer Behaviour on Food Market in Czech Republic (402/02/P056)
2002
--GAČRDBE FBE
The impact of finalizing links on formation of agribusiness in the new knowledge economy (GP402/06/P294)
2006
2007
GAČR
DBE FBE
The position of individual links within beer commodity chain and their impact on price determination under the conditions of Czech Republic (28/2004)
2004
2004IGADBE FBE
The role of purchase, supply and sales companies in connection with the accesion of CR to EU (FRVŠ č. 1297/2003)
2003
2003
FRVŠDBE FBE
Verifikace modelu hodnocení ekonomického efektu inovací v kontextu výkonnosti malých a středních podniků v ČR2012--
IGA
DBE FBE
Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na hodnocení výkonnosti podniku
2011--IGAM. BeranováDBE FBE
Vliv čistého pracovního kapiálu na výkonnost malých a středních výrobních podniků sídlících v ČR2014--IGADBE FBE
Výkonnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby jako ekonomický aspekt zvyšování efektivnosti horizontální integrace podnikatelských subjektů
2012
--IGAJ. Vavřina
DBE FBE
Výkonnost zemědělský podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce 2013
2013--
IGA
DBE FBE
Vymezení determinantů optimalizace financování podniku v jednotlivých fázích jeho životního cyklu
2010
--
IGA
S. RiederováDBE FBE
Vymezení determinantů volby kapitálové struktury MSP v podmínkách ČR
2014
--
IGA
S. RiederováDBE FBEKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected