Provozně ekonomická fakulta - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 569

StavNázevOdDo
Druh
Garant
Pracoviště
obhájený
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚMA PEF
ukončený Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o2009
2010
Jiný
ÚI PEF
obhájený
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)
20082008
IGA
ÚI PEF
obhájený
Analýza a realizace řídícího systému poradenských služeb (IG150051/2102/116)
20052005IGAÚI PEF
ukončený
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)
2004
2004
IGA
ÚSO PEF
ukončený Analýza elasticity poptávkových vztahů ve výrobkové vertikále obilí v podmínkách transformace českého agrárního sektoru (29/2004)2004
2004
IGAP. Syrovátka
ÚPE PEF
zamítnutý
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské
2007
2007IGAÚMO PEF
řešený
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining
2012--IGAF. DařenaÚI PEF
zamítnutý
Analýza sémantické podobnosti pro detekci plagiátů
2015
2017GAČRÚI PEF
řešený2009
2009
IGAJ. StávkováÚMO PEF
připravovaný
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--
IGAÚMO PEF
řešený
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--
IGA
Z. Toufarová
ÚMO PEF
obhájený
Analýza úrovně používání systémů CRM v ČR (IG160091)
2006
2006
IGA
PEF
řešený
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining
2013
--IGAF. DařenaÚI PEF
přijatý Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie2007--IGAŠ. Stojarová
PEF
obhájený
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací
2011
2012
IGA
J. Holoubek
ÚSO PEF
obhájený
Analýza významu odbytových organizací, jejich funkcí a právního postavení na trhu s agrárními produkty a identifikace vztahů center a komoditních burz (QC1415)
2001
2003
NAZV
PEF
obhájený
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků
2009
2009
IGA
ÚÚD PEF
obhájený
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.
2013
2013
IGA
ÚSO PEF
řešený
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat
2014
--IGA
ÚI PEF
řešený Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu2012--
IGA
J. Šťastný
ÚI PEF
řešený Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů2012--IGAV. SolilováÚÚD PEF
řešený
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR
2014
--
IGA
ÚI PEF
ukončený
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.
2012
2013
IGAÚSO PEF
podaný
2009
--
OP
ÚMO PEF
řešený2006
--
GAČRK. Ryglová
ÚMO PEF
řešený
Automatizace tvorby eLearningového obsahu
2006
--
IGAR. MaloPEF
ukončený
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
2008
2008
IGA
J. ŠťastnýÚI PEF
obhájený
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
2008
2008
IGAM. ŠtenclÚI PEF
zamítnutý
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)
2009
2009IGA
ÚI PEF
řešený
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích
2014
--
IGA
ÚI PEF
řešený Blahobyt, Bohatství a Práce pro Evropu (290647)
2012
2016
RP EKP. RozmahelVYZC PEF
řešený
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)2005--GAČRÚF PEF
řešený
2010
--
IGA
ÚI PEF
řešený
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi
2013--IGAS. KapounekÚF PEF
řešený
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu
20142015Smluvní výzkumJ. PřichystalÚI PEF
obhájený Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities
2011
2013
GAČRÚI PEF
řešený Corporate identity jako konkurenční výhoda
2006
--
Interní
PEF
zamítnutý
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů
2013
2016JinýS. Formánková
ÚMA PEF
řešený
Časově-frekvenční přístup k datování hospodářského cyklu České republiky (GAP402/11/0570)2011
2012
GAČR
J. Poměnková
VYZC PEF
obhájený
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZ
PEF
obhájený      01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/01)
2005
2011
TS VZ
M. Sojka
ÚE PEF
obhájený
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)
20052011eTS VZÚE PEF
obhájený
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)2005
2011
eTS VZ
M. SojkaÚE PEF
obhájený
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)
20052011eTS VZM. Sojka
ÚE PEF
obhájený
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)
2005
2011
eTS VZM. Sojka
ÚE PEF
obhájený
2005
2011
TS VZ
P. ŽufanÚMA PEF
obhájený
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)
2005
2011
eTS VZ
ÚMA PEF
obhájený
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)
2005
2011
eTS VZ
R. KučerováÚMA PEF
obhájený           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)2005
2011
eTS VZ
ÚMA PEF
obhájený
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)
20052011
eTS VZ
V. KašparovskáÚF PEF
obhájený
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)
20052011eTS VZP. SvobodaÚÚD PEF
obhájený
      03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/03)
20052011
TS VZ
ÚMO PEF
obhájený
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)
2005
2011
eTS VZÚMO PEF
obhájený
           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)
2005
2011eTS VZL. KubíčkováÚMO PEF
obhájený
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)
2005
2011
eTS VZÚI PEF
obhájený                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
obhájený
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)
20052011Akt eTS VZÚI PEF
obhájený
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
obhájený                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
obhájený                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)
2005
2011Akt eTS VZF. Dařena
ÚI PEF
obhájený                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)20052011
Akt eTS VZ
R. Malo
ÚI PEF
obhájený
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)
2005
2011
eTS VZ
ÚI PEF
obhájený
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
obhájený                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)20052011
Akt eTS VZ
J. DannhoferováÚI PEF
obhájený
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)
20052011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
obhájený
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
2005
2011
Akt eTS VZÚI PEF
obhájený
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)
20052011
Akt eTS VZ
V. Konečný
ÚI PEF
obhájený
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
obhájený
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)
20052011eTS VZ
ÚMO PEF
obhájený
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZ
ÚRPE FRRMS
obhájený
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)
2005
2011
eTS VZÚPHV PEF
obhájený
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)
2005
2011
TS VZ
ÚPE PEF
obhájený
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)
2005
2011
eTS VZ
ÚPE PEF
obhájený
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)20052011eTS VZH. PavlíčkováÚPHV PEF
obhájený
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)
2005
2011
eTS VZS. HubíkÚPHV PEF
obhájený
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)
2005
2011
eTS VZ
ÚSO PEF
obhájený
           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)
2005
2011
eTS VZ
ÚPE PEF
obhájený
Česko-Norské partnerství v rámci mobilit (NF-CZ07-MOP-1-0262014)
2014
2015
Zahr. vzd.ÚMA PEF
zamítnutý
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)2018
2018
Jiný
ÚMA PEF
zamítnutý
Česko-slovenské přeshraniční mobility
2015
2015MMRÚMA PEF
řešený Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)
2012
2012
IGA
P. DavidÚÚD PEF
řešený
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012
--
IGAM. Burian
ÚÚD PEF
řešený Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot2014--IGAP. Semerád
ÚÚD PEF
řešený Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu2010--
IGA
N. NajmanÚE PEF
řešený
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
2014
--
IGAS. KapounekÚF PEF
řešený
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem
20182018
IGA
P. NetolickýÚI PEF
řešený
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy (9/2009)
2009
--
IGAM. RaszkováÚI PEF
řešený
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy
2009--
IGA
ÚI PEF
podaný
Dominantní role Agrárních komor Severní Moravy při podpoře aktivního využívání marketingových nástrojů podnikateli ekologického zemědělství, agroturistiky a potravinářského průmyslu.2010
--
NAZV
L. StejskalÚMO PEF
řešený Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy
2012
--
IGA
P. SvobodaÚÚD PEF
obhájený
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu
2007
2009
GAČRD. Nerudová
ÚÚD PEF
řešený20072009GAČRD. Nerudová
ÚÚD PEF
řešený
Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy2014
--
IGA
ÚÚD PEF
zamítnutý
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)
2010
2010
GAČR
ÚÚD PEF
řešený
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy
2013
--
IGA
ÚI PEF
řešený
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?2011--IGAN. NajmanÚE PEF
obhájený Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize
2011
2011
IGAS. Kapounek
ÚF PEF
obhájený
Efektivnost hospodaření podniků v ekologických systémech a možnosti zvyšování jejich konkurenceschopnosti (QC1140)
2001
2003NAZVI. ŽivělováPEF
ukončený
Ekonomická analýza přínosů podpory venkovského cestovního ruchu pro rozvoj venkovských regionů (21/2004)
2004
2004
IGAS. MiškolciÚPE PEF
ukončený
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)2004
2004
IGAJ. Jánský
ÚPE PEF
řešený
Ekonomický nebo politický přístup? Je reálný vznik fiskální unie v rámci EU?
2012
2015
Jiný
ÚF PEF
obhájený
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)
2012
2012
FRVŠJ. Holoubek
ÚSO PEF
obhájený
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh
2012
2012
FRVŠ
ÚSO PEF
obhájený
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)
2008
2008
FRVŠÚSO PEF
ukončený E-learningové vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)
2007
2008
OP
PEF
řešený
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně2006--FRVŠPEF
řešený
Erasmus síť pro výzkum chování spotřebitele
2009
2012Jiný
ÚMO PEF
připravovaný Evaluace hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách na stavební práce
2019
2019
IGAL. Lacina
ÚF PEF
řešený
2010
--
IGA
ÚI PEF
řešený
Evropská unie po Lisabonské smlouvě2010--
Zahr. vzd.
J. OstřížekÚF PEF
podaný
Evropské sdružení pro akademickou etiku
2015
--
Jiný
D. Henek Dlabolová
ÚI PEF
obhájený
Exaktní testování a odhady pro směsi rozdělení s aplikacemi ve financích, pojišťovnictví a spolehlivosti (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)
20102011
AKTION
L. Střelec
ÚSO PEF
řešený
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI
2014
--
Smluvní výzkumD. MartinovičováÚPE PEF
přijatý
FairTax
2017--JinýÚÚD PEF
přijatý FairTax2017--Jiný
ÚÚD PEF
řešený
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě
2013
--IGAJ. GláserováÚÚD PEF
řešený Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ
2013
--
IGA
ÚMO PEF
řešený
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov
2014
--
IGA
ÚMO PEF
řešený
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014--
IGA
J. LaštůvkováÚF PEF
řešený
Faktory zefektivnění kvalitativních evaluačních procesů projektů typu people to people (74/2006) (74/2006)2006--IGAÚF PEF
obhájený
1998
2002
InterníÚI PEF
obhájený
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)
2006
2006IGA
ÚSO PEF
řešený
2014
2016GAČRS. KapounekÚF PEF
obhájený FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )
2012
2013
OP
ÚI PEF
zamítnutý
Firemní filantropie malých a středních podniků v České republice
2014
2016
GAČR
S. FormánkováÚMA PEF
zamítnutý Firemní filantropie malých a středních podniků v zemích V42015
2016
Jiný
ÚMA PEF
ukončený Firma a konkurenční prostředí 2006 (Nadace CERGE - EI)
2006
2006Jiný
ÚMA PEF
řešený
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR
2018
2020
TAČR
P. DavidÚÚD PEF
obhájený20032003
FRVŠ
ÚI PEF
ukončený Fulbright Specialista, projekt 6890
2016
2016Jiný
ÚO ZF
zamítnutý20142015RP EKJ. Hřebíček
ÚI PEF
podaný G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)2010
2010
FRVŠ
ÚÚD PEF
řešený Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. (LD15065)2015
2017
Jiný
ÚPHV PEF
obhájený
Generátor ekonomického a organizacního chování v rámci pedagogických aktivit na testovaní a tvorbu manažerských teorií (PEF_TP_2015_010)
2015
2015
IGA
ÚMA PEF
podaný
Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE
2011
--
GAČR
ÚF PEF
obhájený
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)
2004
2004FRVŠ
ÚSO PEF
ukončený
Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)
20022002JinýP. TomšíkÚMA PEF
řešený Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace
2011
--
IGAJ. PoměnkováÚF PEF
zamítnutý Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu
2006
2006GAČRR. KučerováÚMA PEF
řešený Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu (15-21179S)2015
--
GAČRÚMO PEF
připravovaný Hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách
2018
2018
IGA
L. Lacina
ÚPHV PEF
řešený
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)
2003
--
NAZVÚPE PEF
řešený
Hodnocení ukazatelů životní úrovně
2014--IGAÚMO PEF
řešený
Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní
2013
--
IGA
P. Semerád
ÚÚD PEF
řešený Hospodářské cykly a jejich predikce2012
--
IGA
N. NajmanÚE PEF
řešený
HR rolové modely a kompetence - mezinárodní komparace
2015
2016JinýM. RašticováÚPHV PEF
řešený
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku2013
--
IGAÚPHV PEF
vyřazený
Chování spotřebitele v EU
2008
2009RP EKO. Dufek
ÚMO PEF
řešený Chování spotřebitele v místě prodeje2013
--
IGA
ÚMO PEF
obhájený ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech2011
2012
IGA
ÚI PEF
řešený ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech2010
--
IGA
A. Motyčka
ÚI PEF
řešený Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji2012--
IGA
ÚPE PEF
řešený
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR
2011
--
IGA
ÚPE PEF
řešený
Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice2012--IGAÚMO PEF
řešený Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
2013
--
IGAP. ManÚPHV PEF
řešený
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery
2011--
IGA
ÚMO PEF
řešený Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích2010--
IGA
L. Procházková
ÚMO PEF
řešený
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru2011--
IGA
L. Procházková
ÚMO PEF
řešený
Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR2011
--
IGA
ÚPE PEF
řešený Identifikace potenciálních obchodních partnerů v České republice pro firmu Hungarian Dairy Research Institute Ltd.
2011
2011
ÚMO PEF
ukončený
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně20042005
RP
A. MotyčkaÚI PEF
obhájený
Implementace eLearningu v universitním prostředí
2004
2005
InterníR. Malo
ÚI PEF
obhájený Implementace systému pro efektivní tvorbu dokumentů (17/2008)2008
2008
IGA
P. Haluza
ÚI PEF
řešený
2011
--
IGA
ÚI PEF
obhájený
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)
2012
2012
FRVŠ
P. Haluza
ÚI PEF
řešený
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka (31/2009)2009
--
IGA
I. RašovskáÚMO PEF
řešený
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka
2009
--IGAI. Rašovská
ÚMO PEF
obhájený
iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí (TR160281)
2006
2006
RP
J. KomináckáPEF
obhájený
2011
2011
FRVŠ
ÚI PEF
přijatý
Inovace manažerských předmětů se zaměřením na multikulturní prostředí (EKCA - Mezinárodní podniková kultura a komunikace v AJ; DES – Destinační management; PER Personalistika)
2020
--
InterníS. FormánkováÚMA PEF
řešený Inovace nasazení modelovacího softwaru Prfocessnaut Modeler pomocí technologie cloud computingu. (SV 1150051)
2015
2015
Smluvní výzkum
I. Rábová
ÚI PEF
obhájený
Inovace obsahové a metodické náplně seminářů předmětu Management v anglickém jazyce
2010
2010
FRVŠ
S. Formánková
ÚMA PEF
obhájený Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)20012001FRVŠÚMA PEF
obhájený
Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)
20072007
FRVŠ
M. PokornýÚI PEF
řešený
2015
2016
Smluvní výzkum
ÚI PEF
ukončený
2005
2005
FRVŠ
ÚMO PEF
řešený Inovace předmětu E-technologie pro výuku studentů ekonomických oborů
2010
--
FRVŠ
R. MaloÚI PEF
obhájený Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce20112011
FRVŠ
F. DařenaÚI PEF
obhájený
Inovace předmětu Management zařazením výuky ŘLZ na semináře předmětu
2003
2003
FRVŠ
ÚMA PEF
zamítnutý
Inovace předmětu Marketing I
2009
2009
FRVŠÚMO PEF
podaný
2009--
FRVŠ
O. Dufek
ÚMO PEF
obhájený
Inovace předmětu Marketingový výzkum (1156/2007)
2007
2007
FRVŠ
M. Souček
PEF
řešený
2009
2009FRVŠÚMO PEF
ukončený
Inovace předmětu Obchodní operace o modul "Category management" (1231/2006/F5/a)
2006
2006FRVŠ
ÚMO PEF
podaný
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)
2010
--
FRVŠ
J. Přichystal
ÚI PEF
ukončený
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)
2013
2013
FRVŠ
J. PřichystalÚI PEF
zamítnutý
Inovace předmětu Propagace a média (2163/2007)
2006
2007
FRVŠÚMO PEF
obhájený Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů (FRVŠ F 36/1999)1999
1999
FRVŠP. TomšíkÚMA PEF
podaný
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů vyučovaného na PEF MZLU v Brně.2010
2010
FRVŠ
ÚMA PEF
obhájený
Inovace předmětu Softwarové inženýrství 120112011
FRVŠ
ÚI PEF
obhájený
Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)
2009
2009FRVŠÚI PEF
obhájený
Inovace předmětu Zpracování textů na počítači (FR160131/1638/2006)
2006
2006
FRVŠ
PEF
řešený
Inovace studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)
20112013
OP
L. Brestičová
ÚI PEF
řešený
Inovace studijního programu Ekonomika a management (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0203)
2006
--
JinýK. RyglováÚMO PEF
ukončený Inovace studijního programu na PEF MZLU v Brně o předmět reklama a komunikace (4FR 190)2004--FRVŠ
ÚMO PEF
podaný Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Mediální strategie (2759/2010)
2010
--FRVŠÚMO PEF
zamítnutý
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Public relations (2039/2008/F5/b)
2008
2008FRVŠ
ÚMO PEF
řešený
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Historie a kultura v cestovním ruchu (č.2181/F5)
2008
2008
FRVŠK. Ryglová
ÚMO PEF
řešený
Inovace technicky zaměřených oborů na PEF (IN 1150271)
2015
2015FRVŠI. RábováÚI PEF
ukončený
Inovace technicky zaměřených předmětů (IN 1140341)
2014
2014
FRVŠ
I. Rábová
ÚI PEF
obhájený Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)20122012
FRVŠ
J. PřichystalÚI PEF
obhájený Inovace učebny počítačové grafiky, geografických a mobilních technologií (1020/2013 Ab)
2013
2014FRVŠ
ÚI PEF
obhájený Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F5 - 232)
2000
2000
FRVŠ
P. Tomšík
ÚMA PEF
obhájený Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F 73/1999)
1999
1999
FRVŠ
ÚMA PEF
zrušený Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi20092012
OP
ÚMO PEF
řešený
2009
2012
OPI. RašovskáÚMO PEF
obhájený
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (7/2014)
2014
2014
IGA
J. PřichystalÚI PEF
obhájený
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů
2014
2014IGA
ÚI PEF
řešený
Inovativní nástroje Společné zemědělské politiky EU 2014 - 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zemědělské prvovýroby v ČR
2014
--
IGA
J. VavřinaÚPE PEF
řešený
Inovativní výuka s Open Source v informatickém kurikulu
2019
2021JinýJ. RybičkaÚI PEF
zamítnutý
Institucionalni podpora porocesu rozvoje potencialu studentu a akademickych pracovniku k vedeckovyzkumne a publikacni cinnosti na PEF MZLU v Brne
2008
2009
OP
M. Souček
ÚMO PEF
obhájený
Institucionální spolupráce v oblasti odpovědného a udržitelného vzdělávání
2016
2016
Jiný
ÚMA PEF
obhájený
Integrace geodat pro podporu výuky na PEF MZLU v Brně
2006
2006
FRVŠ
PEF
podaný Integrace interaktivních prvků do výuky předmětů umělé inteligence (1694/2010)
2010
--
FRVŠ
J. Weinlichová
ÚI PEF
obhájený
2007
2007
FRVŠ
PEF
obhájený
2002
2002
RP
AIS REK
obhájený
      2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UIS
20022002
RP
PEF
obhájený
Integrace výuky geoproblematiky na MZLU v Brně (212/1e)
2004
2005
RP
ÚI PEF
ukončený
Integrovaný projekt podpory vzdělávacího procesu a chodu Fakulty managementu VŠE moderními informačními a komunikačními technologiemi (,,,/2004)
2004
--RP
ÚI PEF
obhájený Interakce měnové politiky a bankovní regulace jako nástroj cenové a finanční stability
2012
2012
IGAÚF PEF
obhájený
Interaktivní elektronická podpora výuky předmětů Finanční účetnictví I a II
2004
2004
FRVŠ
ÚÚD PEF
ukončený
IPPHEAE (510321-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE)
2010
2013
Specifický
T. Foltýnek
ÚI PEF
řešený
Jean Monnet European Module - Regional Development Support (Jean Monnet EM - RDS)
2004
--JinýPEF
řešený Kancelář IGA2013
--
IGA
ÚMA PEF
zamítnutý
Klíčové oblasti modelu společenské odpovědnosti vysokých škol (Application ID: 863)
2017
2018
Jiný
S. FormánkováÚMA PEF
řešený
Komplementarita turistických služeb v rámci produkce vína a cestovního ruchu (PEF_DP_2020009)
2020
2020
IGA
ÚMO PEF
řešený Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách (24/2009)
2009
--
IGA
ÚI PEF
řešený
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách
2009
--IGA
ÚI PEF
řešený
Konkurenceschopnost malého a středního podnikání ve vztahu ke spotřebnímu chování a ovlivňování spotřebitele marketingovými nástroji v době ekonomické krize ve vybraných odvětvích2010--IGAI. Rašovská
ÚMO PEF
obhájený
Konkurenceschopnost malých a středních podniků
2011
2012
IGA
H. Chládková
ÚMA PEF
podaný Konstrukce metod pro vícefaktorová měření výkonnosti podniku ve vybraných ekonomických činnostech
2009
--
GAČR
J. HřebíčekÚI PEF
řešený
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci2009--IGAJ. Stávková
ÚMO PEF
řešený
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci
2009
--IGAK. Ondrášková
ÚMO PEF
řešený
2011
2013
GAČRH. BohušováÚÚD PEF
zamítnutý
Konvergence teorie a praxe v personalizovaném získávání informací (COST EU 2012-2-13211)
2013
2016
Specifický
ÚI PEF
řešený Korporátní sociální zodpovědnost (ERA-IP-2011-07)2011
--
Zahr. vzd.
VYZC PEF
řešený
Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České Republik (GA13-21683S)
2013
2015
GAČRÚÚD PEF
ukončený Kvantifikace hodnoty krajinotvorné funkce zemědělství v oblasti Bílé Karpaty s využitím metody kontingentního hodnocení (402/01/D091)2001
--
GAČR
S. Miškolci
ÚPE PEF
řešený
Kvantifikace vlivu produktových inovací na výkonnost malých a středních podniků v České republice
2013
--
IGA
ÚPE PEF
obhájený Kvantitativní a kvalitativní metody stanovení hranice rizik v projektech typu PPP20062006IGAÚF PEF
zamítnutý
Laboratoř pokročilých uživatelských rozhraní (F1a/714/2011)
2011
2011FRVŠÚI PEF
obhájený
Laboratoř virtuální reality (6/2006 - Ab | FR160741)
2006
2006FRVŠM. Šorm
ÚI PEF
řešený
Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech
2013
--
IGA
M. Janků
ÚPHV PEF
řešený
Malé a střední podniky v globální konkurenci: Vývoj specifické metodiky převodních cen odrážející jejich specifičnost (15-24867S)
2015
--
GAČRV. SolilováÚÚD PEF
zamítnutý
Management potravního řetězce - evropské zkušenosti a místní řešení
20082011JinýJ. Turčínková
PEF
řešený
Management v podmínkách zemí východní Evropy a Ruska (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0257)
2006--Jiný
ÚMO PEF
řešený
2011--IGAP. TurčínekÚI PEF
zamítnutý2014
2015
Zahr. vzd.T. Foltýnek
ÚI PEF
zamítnutý Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ z pohledu akademické etiky (TD03000188)20162017TAČRÚI PEF
řešený
Marketingová komunikace malých a středních podniků ve vztahu k regionálním potravinářským produktům a spotřebitelům
2012
--
IGAJ. Štenclová
ÚMO PEF
zamítnutý
20142015OPO. TrenzÚI PEF
podaný
Měnové riziko v kontextu cizoměnových porftofiových investic
2008
--
Interní
ÚF PEF
obhájený
20142016
GAČR
J. Hřebíček
ÚI PEF
obhájený
Metdické přístupy k tvorbě hodnotícího ukazatele Value for Money v projektech typu PPP
20082008IGA
ÚF PEF
řešený
Metodické aspekty analýzy konkurenčního prostředí podniků vinohradnicko-vinařského odvětví ve vinařské oblasti Morava
2010
2010
IGA
ÚMA PEF
vyřazený
Metodické postupy a modely při zavádění ekologických daní ve vybraných zemích EU a ČR.
2009
2009
IGA
B. AndrlíkÚÚD PEF
řešený
Metodika evaluace veřejných projektů financovaných prostředky SF EU (23/2008)
2008
2008
IGAJ. ŠirokýÚF PEF
řešený
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)2015
--
TAČR
ÚPHV PEF
řešený
Metodika tvorby a realizace Komunikačního akčního plánu pro OP
2006--
Jiný
PEF
obhájený
Metodika tvorby informačních systémů pro podporu marketingových aktivit podniku (G5 3398/2005)
2005
2005
FRVŠ
PEF
řešený
Metody fundamentální analýzy v průběhu nestability na kapitálových trzích
2012
--IGAR. GottwaldÚF PEF
zamítnutý
Mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond 2015 (CERGE-EI)2015
2015
CERGE-EI
T. FoltýnekÚI PEF
ukončený Mezinárodní vědecká konference (Nadace CERGE- EI)2004
2004
JinýP. Tomšík
ÚMA PEF
řešený
Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělství (QF 3275)
2003
--
NAZV
ÚPE PEF
řešený MobEx 2011--2012. Voda a město2011
2012
Jiný
J. Kominácká
VYZC PEF
zamítnutý
Model integrace společenské odpovědnosti v rámci třetí role vysokých škol (18-07920S)
2018
2019
GAČR
S. FormánkováÚMA PEF
řešený
Model společenské odpovědnosti firem určený pro malé a střední podniky
2011
--
IGA
ÚMA PEF
řešený Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování (17-23448S)2017
2019
GAČR
ÚI PEF
obhájený Modelování hodnoty zákazníka2008
2008
IGA
ÚMO PEF
obhájený
Modelové řešení organizačních a řídících struktur podnikatelských subjektů (EP 7259)
1997
1998
NAZVÚMA PEF
řešený Moderní přístup k prognózování reálných ekonomických dat metodami umělé inteligence2010--IGAM. ŠtenclÚI PEF
podaný
Moderní přístup ke zpracování spotřebitelských výdajů založený na metodách umělé inteligence a statistiky
2010
--
GAČR
ÚI PEF
řešený
Modul elektronický marketing
2012--
FRVŠ
M. Souček
ÚMO PEF
obhájený Moebius2008
2013
Jiný
ÚI PEF
vyřazený
Mosty mezi terciárním vzděláváním a praxí20122014OPM. Souček
ÚMO PEF
řešený
Možnosti a perspektivy ekonomické integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období 2014 - 2020
2013
--IGAJ. VavřinaÚPE PEF
obhájený
Možnosti aplikace IFRS pro malé a střední podniky v podmínkách ČR
2011
2011
IGA
ÚÚD PEF
zamítnutý
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie2016
2017
Jiný
S. FormánkováÚMA PEF
zamítnutý Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie2015
2017
JinýS. Formánková
ÚMA PEF
zamítnutý Možnosti rozvoje společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů
2015
2015
IGA
ÚMA PEF
řešený
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony
2007
2012ÚPE PEF
řešený
Možnosti řízení provozu kolejových vozidel2014--
IGA
ÚI PEF
zrušený
Možnosti vyjádření vlivu tržní síly na symetrii cenového přenosu v komoditních vertikálách agrobyznysu (GP402/07/P150)
2007
2008
GAČR
ÚPE PEF
ukončený Multifunkční studijní opora pro distanční studium statistiky (101/2002)2002
--
FRVŠ
ÚSO PEF
ukončený
Multimediální podpora výuky drobného podnikání
2006
--
FRVŠ
ÚPE PEF
obhájený Multimediální podpora výuky ve cvičeních z předmětu Podnikové finance
2007
2008
IGA
R. RedlichováPEF
řešený Multimediální studijní materiál s interaktivními prvky pro předmět Webové aplikace2010--FRVŠR. MaloÚI PEF
podaný Multimediální studijní materiály komerční komunikace
2013
--
FRVŠ
M. Souček
ÚMO PEF
ukončený Multimediální studijní materiály pro předměty Informatika pro ekonomy I a Informatics for economists I
2012
2012FRVŠÚI PEF
řešený
Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU
2014--
IGA
Z. ŠpendelÚI PEF
ukončený
Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (Inovační voucher)
2012
2013Jiný
ÚI PEF
obhájený
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů
2014
2015IGAM. VytečkaÚI PEF
obhájený Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení (PEF_DP_2016020)20162016
IGA
ÚI PEF
obhájený
Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení (PEF_DP_2016020)
20162016
IGA
ÚI PEF
obhájený
Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů
2012
2012IGAÚI PEF
řešený
Návrh a implementace softwarových modulů pro platformu vícemotorového zařízení. (PEF_DP_2017004)
2017
2017IGA
ÚI PEF
ukončený Návrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat2015
2015
Smluvní výzkumÚI PEF
obhájený
2008
2008IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
řešený
Návrh metodiky hodnocení firemních vzdělávacích aktivit
2011
--
IGA
ÚMA PEF
zamítnutý Návrh metodiky pro zpracování komplexního systému vedoucího k odhalování a prevenci falšování vín2015
2018
NAZVS. FormánkováÚMA PEF
řešený Navržení univerzálních metodických postupů pro zdaňování příjmů sportovců a umělců v České republice2012
--
IGA
ÚÚD PEF
řešený
Neholonomní vazby v optimálním řízení dynamických ekonomických systémů v zemědělství a přírodních zdrojích (GA13-25897S)
2013
2015
GAČR
ÚSO PEF
řešený Nestabilita peněžního trhu v Eurozóně jako důsledek finanční krize2013--IGAP. Koráb
ÚF PEF
řešený
Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí
2011
--
IGAR. Malo
ÚI PEF
obhájený Nové paradigma tvorby dokumentů (3/2008)
2008
2008IGAP. Čačková
ÚI PEF
obhájený Nové přístupy v rozhodování podnikatelských subjektů s agrárním předmětem činnosti (EP7260)
1997
1999
NAZV
PEF
řešený
2010
2010
FRVŠJ. Žižka
ÚI PEF
připravovaný
Nový předmět Softwarové aplikace
2011
--
FRVŠ
J. Třináctý
ÚI PEF
obhájený
Objektivizace vývoje nabídky a poptávky po ekologických produktech a možnosti jejího ovlivňování (QF 3278)
2003
2006
NAZV
I. Živělová
ÚPE PEF
podaný Obsahová a metodická inovace cvičení a seminářů předmětu Integrovaný management20102010FRVŠR. ŠperkováÚMA PEF
řešený
Oceňování biologické produkce s dlouhodobým produkčním cyklem v rámci IFRS
2013--
IGA
ÚÚD PEF
zamítnutý
OCW4STEM
20132016Jiný
ÚI PEF
řešený
Odvození nákladových funkcí v malých a středních podnicích
2010
--
IGA
ÚPE PEF
řešený
Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se evropského, sociálního a právního prostředí (GACR 402/02/1388)
2002
--GAČRV. VybíhalÚÚD PEF
řešený
2006
--
IGAÚMO PEF
zamítnutý20132017NAZVÚI PEF
obhájený
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2016013)
2016
2016
IGA
J. ŠťastnýÚI PEF
obhájený
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2017007)
2017
2017
IGA
J. ŠťastnýÚI PEF
obhájený
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2018003)
2018
2018IGAJ. Šťastný
ÚI PEF
obhájený
Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě
2012
2014
OP
ÚMA PEF
obhájený
Perspektivy vývoje a návrhy opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje venkova v jihomoravském regionu (QF 3276)
2003
2006
NAZV
P. TomšíkÚMA PEF
řešený Pilotní projekt CENTROPE: Zpráva o regionálním rozvoji
2010
2012
JinýP. Rozmahel
VYZC PEF
obhájený
Počítačová podpora výuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance (1053/2006/G5)
2006
2006
FRVŠ
M. Pokorný
ÚI PEF
řešený
Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií (2547/2011)
2011
2012FRVŠP. Serafinovič
ÚI PEF
zamítnutý Podnikový management a lobbying
2015
2015
V4
M. LörinczyÚMA PEF
přijatý
Podpora a rozvoj prakticky orientované výuky předmětu Společenská odpovědnost firem2018
2018
Interní
ÚMA PEF
obhájený
Podpora ekonomických rozhodovacích procesů technologiemi umělé inteligence (DP, h -- Informační společnost)20062006IGAM. PokornýÚI PEF
řešený
Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání (TL02000092)20192022
TAČR
L. Kubíčková
ÚMO PEF
podaný
Podpora výuky a aktivizace v předmětu Veřejné finance II
2010--FRVŠ
ÚF PEF
obhájený
Podpora výuky předmětu Zpracování textů na počítači (FR150141/3161/G5)
2005
2005
FRVŠ
PEF
obhájený
Podpora vzdělanosti lidských zdrojů v oblasti IKT (CZ_20/01/05)
2005
2005
Jiný
ÚI PEF
řešený Podvodné a neetické chování a jeho ekonomické důsledky (PEF_DP_2018006)
2018
2018
IGA
V. Králíková
ÚPHV PEF
řešený
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní (IG190661)2009
2009
IGA
J. KryštofÚI PEF
řešený
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní
2009--IGA
ÚI PEF
řešený Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry (IG 190631)
2009
2009
IGA
ÚI PEF
řešený
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry
2009--IGAÚI PEF
obhájený
Portálová řešení pro e-Government (FR150151/1102/116)
20052005
FRVŠ
J. Dannhoferová
ÚI PEF
ukončený
Posouzení a prognóza konkurenceschopnosti sektoru obilnářství v ČR (FRVŠ)20022002
FRVŠ
E. Smělíková
PEF
obhájený Posouzení procesu konvergence České republiky a vybraných kandidátských ekonomik k eurozóně (GP402/08/P494)
2008
2010
GAČRVYZC PEF
zrušený
Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)
2012
2015OPDPEF PEF
zamítnutý
Postkeynesovská teorie spotřebitele a její praktická aplikace (P402/10/P189)
2009
2009
GAČRA. Melicharová
ÚE PEF
podaný
Potenciál a rizika plynoucí z dopadů globalizačních procesů pro české obchodní a spotřebitelské subjekty.
2010
--
GAČR
ÚMO PEF
ukončený
Pozice a vliv jednotlivých článků výrobkové vertikály výroby piva na cenovou tvorbu v podmínkách České republiky (28/2004)
2004
2004
IGAÚPE PEF
řešený
Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb
2010--
IGA
ÚPHV PEF
ukončený
Právní pomoc v podnikání (1785)
2006
2007
FRVŠM. Štencl
PEF
ukončený Prezentace výsledků kvantifikace environmentálních přínosů zemědělství ČR (26/2004)2004--
IGA
S. MiškolciÚPE PEF
zamítnutý PRIDE (Horizon 2020)
2014
2017RP EK
ÚI PEF
řešený Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie2013--IGA
ÚI PEF
zrušený
Problémy implementace knowledge managementu do českých podniků20102010
IGA
E. SvobodaÚMA PEF
obhájený
Projekt na podporu propagace odbytu vín (RP/3/03)
2003
2004JinýÚMA PEF
řešený
Projektové webové stránky
2009
--
InterníÚIT CP
řešený
      Ústav 112
2014
--
Interní
ÚMA PEF
řešený
      Ústav 118
2010--InterníÚF PEF
řešený
           JeanMonet
2019
--
Interní
ÚF PEF
řešený      Ústav 1912010--InterníM. TyllichDPEF PEF
řešený
           Studijní opory pro distanční formu vzdělávání
2011
2013
InterníM. TyllichÚIT CP
podaný
Předsednictví Rady Evropské unie
2009
--
Zahr. vzd.
ÚF PEF
řešený
Příjmové podmínky obyvatelstva ČR
2010
--
IGA
J. PřikrylováÚMO PEF
řešený Příjmové podmínky seniorů v ČR
2012
--
IGA
V. AntošováÚMO PEF
řešený
Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia
2009
--
OP
M. Ševela
DPEF PEF
řešený
Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia na Provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně
2009
2012
OP
PEF
ukončený Příprava výuky předmětu Agrární politika v anglickém jazyce (FRVS č. 3227/2005)
2005
2006
FRVŠ
I. LechanováÚPE PEF
řešený
Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě (3/2009)
2009
2009
IGA
M. Štencl
ÚI PEF
obhájený
Referenční model adaptivních webových systémů
20082008
IGA
R. MaloÚI PEF
řešený Regionalizace potravinového trhu aneb spotřebitelé, producenti a maloobchodní řetězce ve vztahu k regionálním potravinářským produktům
2013
--
IGAT. Netopil
ÚMO PEF
obhájený Regulatorní opatření Basel III v kontextu současné ekonomické krize
2012
2012
IGA
ÚF PEF
řešený
ReLa -- virtuální laboratoř pro sběr a vyhodnocení primárních dat2010
--
IGAŠ. StojarováÚMO PEF
řešený
Rizikové faktory vstupu malých a středních podniků ze strojírenství na zahraniční trhy
2014
--
IGA
M. Morávková
ÚMO PEF
ukončený
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech (GA16-07089S)
2016
2018
GAČR
L. StřelecÚSO PEF
obhájený Robustní testy normality a jejich aplikace v ekonomii, sportu a Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 51p7)2008
2009
AKTION
ÚSO PEF
obhájený
Robustní testy normality a jejich aplikace v ekonomii, sportu a Basel II - pokračování projektu AKTION Česká republika - Rakousko 51p7 (AKTION Česká republika - Rakousko 54p21)
2009
2010
AKTION
ÚSO PEF
zrušený
Role vzdělávacích e-technologií v manažerském rozhodování v podnikovém managementu
2010
2010IGAE. Svoboda
ÚMA PEF
obhájený
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol
2009
2009IGAM. SoučekÚMO PEF
obhájený
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol
20092009IGAM. SoučekÚMO PEF
podaný
Rozšíření a úprava předmětu Neuronové sítě v aplikacích (1853/2010)
2010--FRVŠM. ŠtenclÚI PEF
řešený
2010
--IGAÚI PEF
obhájený Rozšíření laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku o technologické zázemí (FRVS/2302/2012/A/a)2012
2012
FRVŠ
ÚI PEF
obhájený Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (IG180631)
2008
2008IGAJ. PřichystalÚI PEF
obhájený Rozvoj distančního vzdělávání na MZLU v Brně
2002
2005InterníM. ŠormÚI PEF
řešený
20152015
RP
ÚI PEF
obhájený
Rozvoj laboratoří pro výuku geografických informačních technologií (2273/2008/Ab)
2008
2008
FRVŠ
D. ProcházkaPEF
řešený ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA PEF MENDELU V BRNĚ2011
--
OP
D. Nerudová
VYZC PEF
řešený
Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu ne PEF (CZ.1.07/2.3.00/20.0006)
2011
2014
OPD. Nerudová
VYZC PEF
ukončený Rozvoj pedagogické kompetence akademických pracovníků (Bf 1867/2005)
2005
--
FRVŠ
D. Linhartová
ÚHV PEF
zamítnutý
Rozvoj poradenství pro rodinné farmy zaměřené na šíření mezinárodního vzdělávání (1412206)
2017
2020Zahr. vzd.ÚMA PEF
řešený
Rozvoj společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů (RSOUVSEZO)
2017--IGAÚMA PEF
zamítnutý
2012
2012
RP
T. Foltýnek
ÚI PEF
obhájený
Řešení technické infrastruktury pro podporu virtuálního výukového prostředí (212/2002 - A)20022002
FRVŠ
ÚI PEF
řešený Řízení daňové politiky-měření administrativních a vyvolaných nákladů zdanění v ČR (GACR 402/02/1271)
2002
--
GAČR
V. VybíhalÚÚD PEF
obhájený
Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství
2011
2012IGA
ÚMA PEF
obhájený
Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství
2011
2012IGAH. Eklová
ÚMA PEF
řešený
Řízení nákladové efektivity preventivních programů
2014--
IGA
M. HomolkaÚMA PEF
přijatý
Řízení rizik v zemědělství
20182018
IGA
S. FormánkováÚMA PEF
řešený
Sběr dat pro řešení diplomové práce "Optimalizace sestavovaných roznáškových tras České pošty s. p. v Moravskobudějovickém regionu"
2013
--
IGA
P. KolmanÚSO PEF
řešený
Sestavení metodiky ekonomické analýzy na úrovni podniků (DP h)
2007--IGAPEF
zamítnutý
Simulation and Visualization of dynamic Phenomena in geospace with Constraints (S201451280)
2006
2006
GAČRJ. KomináckáÚI PEF
řešený
2009
2012
OP
PEF
zamítnutý
Síť pro tréning albánských neuniverzitních učitelů v používání ICT
2014
2015
Zahr. vzd.
ÚI PEF
podaný
Skóringové modely a míry jejich kvality
2010
2013
GAČR
M. ŘezáčÚSO PEF
řešený
Sledování výkonnosti kongresového cestovního ruchu v ČR.
2009
--
IGA
O. DufekÚMO PEF
podaný
Socioekonomické evaluace v prostředí veřejného sektoru2009--JinýL. Lacina
ÚF PEF
řešený
Socioekonomické problémy současné společnosti
2013
2013
FRVŠ
D. Ettaleb
ÚPHV PEF
řešený
Socioekonomické problémy současné společnosti
20132013
FRVŠ
D. Ettaleb
ÚPHV PEF
řešený
Software zohledňující environmentální aspekty zdaňování silničních motorových vozidel v České republice (TD010219)
2012
2013
TAČRP. David
ÚÚD PEF
obhájený
Softwarové vybavení učebny pro studenty specializující se na počítačovou grafiku a GIS (FR190061/1102/116)20092009
FRVŠ
ÚI PEF
řešený Současnost a predikce vývoje majetkových daní v České republice a Evropské unii
2009
--
IGA
V. VítkováÚÚD PEF
obhájený
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (1723/2010)
2010
2010
FRVŠ
ÚI PEF
obhájený Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)20102010
FRVŠ
J. Žižka
ÚI PEF
obhájený Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
2010
2010
FRVŠ
J. Žižka
ÚI PEF
řešený
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU
2012--
IGA
L. KoubaÚE PEF
řešený
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU II
2013
--IGAL. KoubaÚE PEF
řešený
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU III
2014--IGAL. KoubaÚE PEF
řešený Specifika vstupu zemědělských malých a středních podniků na zahraniční trhy
2014
--
IGA
ÚMO PEF
zamítnutý
Spolupráce Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně s podnikatelskou sférou
2009
2009
IGAÚMO PEF
připravovaný2009--
RP EK
O. DufekÚMO PEF
řešený
Spotřebitelské chování na trhu s bio potravinami
2012
--
IGAÚMO PEF
zamítnutý
Spotřební daň uvalená na cigarety v zemích EU (16367)
2009
2009Jiný
ÚÚD PEF
řešený
Spotřební výdaje v zemích EU před a po zavedení eura
2010
--
IGAM. PisarskáÚMO PEF
řešený
Stabilita bankovního systému ve střední a východní Evropě po reformě evropské finanční architektury
2012
2014
Jiný
ÚF PEF
obhájený
Stabilizační funkce monetární politiky v souvislostech hospodářského cyklu České republiky
20102010IGA
ÚF PEF
obhájený
Stacionárně mobilní počítačová učebna pro individuální práci studentů (2276/2010)
2010
2010
FRVŠ
A. MotyčkaÚI PEF
podaný Standards of intellectual property in higher education, particularly in the field of plagiarism prevention in the Ukrainian higher education system based on the Polish, Czech and Romanian experiences2016
2019
Zahr. vzd.T. FoltýnekÚI PEF
řešený
2009
2011
GAČR
M. ZábojÚMO PEF
podaný20172017IGAC. Esogwa NwachukwuÚMA PEF
řešený
Stravovací návyky obyvatel ČR v souvislosti s marketingem regionálních potravinářských produktů
2011--IGAJ. Štenclová
ÚMO PEF
řešený
Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně
2010
--
IGAT. KotrbaÚMA PEF
řešený Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně
2011
--
IGAT. KotrbaÚMA PEF
řešený
Struktura výdajů domácností ve státech Visegrádské skupiny2011--IGAD. Skálová
ÚMO PEF
obhájený Studie proveditelnosti analýzy odvětví výroby nábytku
2010
2010
IGA
ÚMA PEF
obhájený Studie vlivu zavedení eura na ekonomiku ČR2007
2009
VYZC PEF
zamítnutý
Studium a cestování
2015
2016
Specifický
S. Formánková
ÚMA PEF
ukončený Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR (TD-0128)
2012
2013
TAČR
ÚSO PEF
řešený Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR II (TD020346)
2014
2016
TAČRJ. Janová
ÚSO PEF
řešený
Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR II (TD020346)2015
--
TAČRÚSO PEF
obhájený Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora2012
2013
IGA
ÚI PEF
zamítnutý
Šestá Mezinárodní konference managementu (ICoM 2016)
2016
2016V4S. Formánková
ÚMA PEF
obhájený
2015
2015
Smluvní výzkum
D. Procházka
ÚI PEF
řešený Teorie měnové integrace a podmínky členství v Eurozóně (European Module - Ref. 04/0074)2004
--
Jiný
L. LacinaÚF PEF
řešený
Teorie měnové substituce a její aplikace na problém měnových válek
2014
--
IGA
ÚF PEF
ukončený
Terénní výzkum dat pro potřeby návrhu optimalizace nákladového hospodářství dopravních společností (DP)
2005
2006
IGAJ. Vlček
PEF
řešený
The Effects of Labels on Consumer Behaviour
2014
--
IGA
M. SoučekÚMO PEF
řešený
The Size and Development of the Shadow Economy in Ghana in Comparison with European Countries
2014
--IGAÚSO PEF
obhájený
Transfer pricing
2010
2010
IGA
ÚÚD PEF
řešený
Trendy podnikové etiky a společenské zodpovědnosti v zemích střední Evropy (IVF)
2013
2014
Jiný
ÚMA PEF
řešený
TT Point - Transfer technologií na Mendelu v Brně (SF1100021)
2010
2012
OP
PEF
ukončený Tvorba eLearningové aplikace pro inovaci predmetu Mezinárodní finance (1255/2003)
2003
--
FRVŠ
ÚF PEF
obhájený
Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování (2649/2009 F1d)
2009
2009
FRVŠ
T. Foltýnek
ÚI PEF
ukončený
Tvorba e-learningových opor pro předmět Programovací techniky (1719/2010 F1 d)20102010FRVŠP. Čačková
ÚI PEF
obhájený
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretická informatika (1198/2008 - F1d)
2008
2008
FRVŠ
ÚI PEF
obhájený
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretické základy informatiky (FRVŠ 1845/2006)
2006
2006
FRVŠ
PEF
obhájený Tvorba eLearningových opor pro předmět Teorie grafů (603/2010/F1d)
2010
2010
FRVŠT. FoltýnekÚI PEF
obhájený Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy (FR1110051)20112011FRVŠJ. Přichystal
ÚI PEF
obhájený
20092010
FRVŠ
ÚI PEF
podaný
Tvorba eLearningu předmětu Marketing I pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty
2011
2011
FRVŠ
K. Ryglová
ÚMO PEF
podaný Tvorba e-learningu předmětu Veletrhy a výstavy
2009
--
FRVŠO. Dufek
ÚMO PEF
obhájený
2006
2006FRVŠE. VávrováÚF PEF
obhájený
2006
2007
FRVŠ
B. AndrlíkÚÚD PEF
ukončený
Tvorba elektronického výukového kurzu Účetnictví (1925/2006)
2006
--
FRVŠP. DavidPEF
obhájený
Tvorba elektronických podpor pro studium a výuku Finanční matematiky
2006
2006
FRVŠ
PEF
podaný Tvorba interaktivních opor pro řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence (1603/2010)2010
2010
FRVŠJ. FejfarÚI PEF
řešený
Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence (775/2009)
2009
2009
FRVŠ
M. Štencl
ÚI PEF
připravovaný
Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí. (TD03000366 )
2016
2017
TAČR
L. Kubíčková
ÚMO PEF
obhájený
2005
2005
FRVŠ
ÚI PEF
obhájený Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Progamovací jazyk C++ (293/2007 - F5d)20072007FRVŠH. Netrefová
ÚI PEF
obhájený
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Teorie programovacích jazyků (7/2006 - F5d | FR160091)2006
2006
FRVŠ
M. Šorm
ÚI PEF
obhájený
Tvorba nové případové studie do předmětu Management (193/2004)
2004
2004FRVŠÚMA PEF
obhájený
Tvorba nového předmětu Brand a account management
20092009
FRVŠ
M. Souček
ÚMO PEF
podaný Tvorba nového předmětu Marketingové strategie a plánování2010
--
FRVŠM. SoučekÚMO PEF
podaný
Tvorba nového předmětu "Účetnictví a daně České republiky"2009
--
FRVŠÚÚD PEF
obhájený
Tvorba obsahové náplně předmětů umělé inteligence (2625/2009/F5b)20092009
FRVŠ
ÚI PEF
řešený Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační programové vybavení (2765/2009)2009--
FRVŠ
M. CeplÚI PEF
vyřazený
Účetnictví a daně v ČR - tvorba nového studijního předmětu20102010FRVŠ
ÚÚD PEF
ukončený
Úloha podniků nákupu, zásobování a odbytu v souvislosti se vstupem ČR do EU (FRVŠ č. 1297/2003)
20032003
FRVŠ
I. Lechanová
ÚPE PEF
zamítnutý
Uspořádání konference Enometrix XXII2015
2015
Jiný
ÚMA PEF
obhájený Ustavení Klubu absolventů MZLU v Brně s primárním cílem zkvalitnit propojení s praxí
2008
2008
RP
DPEF PEF
obhájený
Validace optimalizačních modelů pro podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství20112011IGA
ÚSO PEF
zamítnutý
Vazby postkeynesovské makroekonomie a mikroekonomie (P402/11/P180)
2010
2010
GAČR
ÚE PEF
řešený
Verifikace modelu hodnocení ekonomického efektu inovací v kontextu výkonnosti malých a středních podniků v ČR
2012
--IGAÚPE PEF
zamítnutý Věrnostní programy jako součást marketingové strategie firem
2011
2011
IGA
K. MrkosováÚMO PEF
ukončený
Veřejná správa - Jean Monnet Short European Module
2001
--
JinýP. Volek
PEF
přijatý
Veřejné zakázky a PPP - nástroje dosažení lisabonské strategie? (1506/001 – 001 JEA-JECHA)
2007
--
Jiný
ÚF PEF
obhájený
2010
2010IGAD. Procházka
ÚI PEF
obhájený
Vizualizace komplexních grafických dat pro podporu rozhodovacího procesu
2010
2010
IGA
D. Procházka
ÚI PEF
řešený
Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na hodnocení výkonnosti podniku
2011
--
IGA
M. Beranová
ÚPE PEF
řešený
Vliv čistého pracovního kapiálu na výkonnost malých a středních výrobních podniků sídlících v ČR
2014
--
IGA
ÚPE PEF
řešený
Vliv duální měny na ekonomiku zemí v režimu parallel currency market
2012
--
IGAP. KorábÚF PEF
řešený
Vliv finalizujících článků na formování agrobyznysu v nové ekonomice (GP402/06/P294)
2006
2007
GAČR
E. SmělíkováÚPE PEF
podaný
Vliv globalizace na hospodářskou politiku2010
--
GAČR
P. BreinekÚE PEF
řešený
Vliv grafických prvků v periodicích a webových prezentacích na rozhodování spotřebitele2013
--
IGA
O. DufekÚMO PEF
řešený
Vliv Sharpe ratia na apreciaci úspor určených pro dlouhodobé financování životní úrovně v postproduktivním věku
2014--IGAE. VávrováÚF PEF
řešený Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice2012--IGAÚSO PEF
zamítnutý
Vnímání společenské odpovědnosti a systém hodnot českých a zahraničních VŠ studentů (Neuron)
2014
2014
JinýS. Formánková
ÚMA PEF
obhájený
Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě (2578/2009)
20092009FRVŠ
ÚI PEF
podaný
Vybavení posluchárny automatizovaným systémem pro snímání, zaznamenávání a prezentaci přednášek (2160/2010)
2010
2010FRVŠÚI PEF
ukončený
Vybrané aspekty postavení české ekonomiky v mezinárodním obchodu (402/03/P130)
2003
2004
GAČRM. ŠevelaÚE PEF
ukončený
Vybrané aspekty výkonnosti české ekonomiky z perspektivy vstupu do Evropské unie (402/03/1105)
2003
2005GAČR
ÚE PEF
přijatý
Vybrané formy alternativního cestovního ruchu v ekonomických aktivitách státu
20112011FRVŠA. Wahla
ÚMO PEF
obhájený Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení
2017
2017
IGA
ÚI PEF
řešený
Výkonnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby jako ekonomický aspekt zvyšování efektivnosti horizontální integrace podnikatelských subjektů2012
--
IGAJ. VavřinaÚPE PEF
řešený
Výkonnost zemědělský podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce 2013
2013--
IGA
M. BasovníkováÚPE PEF
řešený
Vymezení determinantů optimalizace financování podniku v jednotlivých fázích jeho životního cyklu
2010
--
IGA
S. Riederová
ÚPE PEF
řešený
Vymezení determinantů volby kapitálové struktury MSP v podmínkách ČR
2014--
IGA
ÚPE PEF
obhájený
Vypracování obecné metodiky pro analýzu odvětví zemědělského a potravinářského průmyslu (402/02/P059)
20022004GAČR
ÚMA PEF
obhájený
Výstava z IPP v Turecku: Zlepšení podnikatelských dovedností v multikulturním prostředí
20112011Akt VC
VYZC PEF
ukončený Výstava z konference2011
2011
Akt VC
VYZC PEF
řešený
Vysvětlení asymetrií v měnovém transmisním mechanismu během hospodářské krize za pomocí nelineárních metod odhadu
2014
--
IGAÚSO PEF
podaný
Vytvoření a zavedení nových distančních e-learningových podpor studijního předmětu Manažerské dovednosti (599 /2010)
2010
--FRVŠ
ÚMA PEF
zamítnutý
Vytvoření multimediální studijní opory k předmětu Daňové teorie (199/2010 F5-d)
2010
2010
FRVŠÚÚD PEF
ukončený
Vytvoření multimediálních studijních materiálů do předmětu Daňová propedeutika (735/2005)
2006
--
FRVŠ
P. David
PEF
obhájený
2010
2011
FRVŠ
O. PopelkaÚI PEF
ukončený
Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (98/2002)
2002--FRVŠPEF
obhájený Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (2FR98)
2002
2002
FRVŠ
ÚÚD PEF
obhájený Vytvoření výukových materiálů pro modul B předmětu Strategický management (194/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚMA PEF
podaný
Výuková laboratoř aplikovaných marketingových a statistických disciplín
2013
--
FRVŠ
J. StávkováÚMO PEF
zamítnutý
Využití geografických informací v rámci dolování dat ve vícerozměrných socio-sémantických sítích (P202/11/P064)
2011
2014
GAČR
ÚI PEF
řešený
Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování
2013
--
IGA
ÚI PEF
obhájený
Využití metody PEM (Policy evaluation matrix) pro vyhodnocování variant agrární politiky ČR (QC1401)
2001
2003
NAZV
L. Grega
PEF
obhájený
2011
2011
IGA
ÚI PEF
obhájený
Využití rozšířené reality pro marketingové účely20122012IGAÚI PEF
obhájený Využití teorie chaosu na finančních trzích (50/2007)20072007
IGA
L. StřelecÚSO PEF
řešený
Vývoj autonomních mobilních robotů
2014
--
IGA
ÚI PEF
přijatý
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010
--
IGAK. FuchsÚE PEF
přijatý
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010
--
IGAK. Fuchs
ÚE PEF
řešený
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010
--
IGA
J. Staňová
ÚE PEF
řešený Vývoj EMS a environmentálního manažerského účetnictví v ČR
2006
2006
GS LČRÚÚD PEF
ukončený
Vývoj komerčního mobilního geografického informačního systému pro platformu Android
2013
2015
Smluvní výzkum
ÚI PEF
řešený
Vývoj příjmové situace seniorů v jednotlivých regionech ČR
2013--IGAV. AntošováÚMO PEF
ukončený
Vývoj stochastických metod pro diagnostiku korporátních bankrotů
2014
2015IGA
ÚSO PEF
obhájený
Vývoj systémů na podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
2010
2010
IGA
ÚSO PEF
řešený Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (6215648904/03/06)2005
--
Akt eTS VZÚI PEF
řešený
Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže2010
--
IGA
M. JankůÚPHV PEF
ukončený
Výzkum hematologických a biochemických papametrů krve a erytrocytů pstruha duhového (525/00/0241)2000
2002
GAČR
B. MinaříkÚSO PEF
ukončený
Výzkum chování podnikatelských subjektů v distribučním procesu v zemědělství a potravinářském průmyslu (402/02/D030)20022004
GAČR
M. Záboj
ÚMO PEF
zamítnutý
Výzkum chování spotřebitele
2010
2010JinýM. SoučekÚMO PEF
podaný
Výzkum sofistikovaných metod pro formalizaci a správu podnikových pravidel a jejich implementaci do informačních systémů
2010--
GAČR
ÚI PEF
ukončený Výzkum spotřebitelského chování na potravinových trzích v České republice (402/02/P056)2002
--
GAČRÚPE PEF
řešený
Výzkum spotřebitelského chování v oblasti volného času (IG150451)
20052005IGAJ. Stávková
PEF
řešený
Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí (GP402/09/P271)2009--GAČRR. MaloÚI PEF
obhájený
Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb
2013
2014
IGA
ÚI PEF
obhájený
Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace (GA402/00/0499)
2000
2002
GAČR
P. SyrovátkaPEF
obhájený
Význam devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování na světovém finančním trhu za současných podmínek jeho globalizace
2005
2005IGAO. Šoba
ÚF PEF
řešený
Význam institucionálního prostředí v tranzitivních ekonomikách
2011--IGA
VYZC PEF
ukončený Vzdělávání manažerů/vlastníků malých a středních podniků ve strategickém managementu (CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004)2012
2015
Zahr. vzd.
P. ŽufanÚMA PEF
obhájený
Vznik navazujícího předmětu Animace a geoprostor (505/2006)
2006
2006FRVŠÚI PEF
obhájený
Vznik navazujícího předmětu Digitální fotografie
20082008
FRVŠ
J. Dannhoferová
ÚI PEF
obhájený
Vznik navazujícího předmětu "Integrace GIS do IS podniku" s multimediální podporou (185/2004)
2004
2004
FRVŠÚI PEF
obhájený Vznik předmětu "Tvorba odborných prací"
2009
2009
FRVŠ
ÚI PEF
řešený
Webová aplikace pro podporu konkurenceschopnosti podniku
2010
--
IGA
ÚI PEF
obhájený
Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu (28/2009)
20092009
IGA
ÚI PEF
řešený
Zadávání veřejných zakázek a PPP projekty (FRVŠ č. 228/2007)
2007
--
FRVŠ
R. Jurčík
PEF
obhájený2001
2001
FRVŠ
ÚF PEF
ukončený Zavedení předmětu "Smluvní vztahy v podnikání" do inovovaných studijních programů (F5a183K/2004)2003--
FRVŠ
J. Tuza
ÚPHV PEF
řešený
Zisk Shifting nadnárodní společnosti v kontextu mezinárodní plánování daňového: Případ České republiky.
2017
2017
IGAD. AnarfiÚÚD PEF
podaný
Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)
2010
2010
FRVŠ
ÚÚD PEF
obhájený
Zkvalitňujeme cestu k poznání (CZ.1.07/1.1.02/01.0143 GG OP VK Jihomoravského kraje)2009
2011
OP
M. Souček
ÚMO PEF
obhájený
Zlepšení podnikatelských dovedností v multikulturním prostředí
20102011
Zahr. vzd.
E. Abramuszkinová Pavlíková
VYZC PEF
řešený
Změny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky a novými spotřebitelskými trendy (GA402/04/2112)
2004--GAČR
ÚMO PEF
zamítnutý
Změny v chování spotřebitele na trhu s potravinami, se zaměřením na pekárenské výrobky
20042004
IGA
J. Turčínková
PEF
řešený
Změny životního stylu - stravovací návyky obyvatel ČR
2010
--IGAJ. Urbánek
ÚMO PEF
řešený
Zobrazení nejistoty spojené s uzavřenými leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce
2014
--
IGA
ÚÚD PEF
zamítnutý
Zpracování audio signálu pomocí neuronových sítí (38/2009)
20092009
IGA
ÚI PEF
obhájený20152015Smluvní výzkumÚI PEF
řešený
Zřízení laboratoře procesního modelování a informačních systémů (1364/2013)
2013
2013FRVŠI. Rábová
ÚI PEF
podaný
2015
--
NAZV
J. Hřebíček
ÚI PEF
obhájený Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů20132014IGAD. Procházka
ÚI PEF
zamítnutý2012
2014
OPPEF
řešený Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 (TB02MPSV019)20152016TAČR
ÚPHV PEF
zamítnutý Zvyšování povědomí o prevenci plagiátorství ve Visegrádských zemích skrze mezinárodní konferenci (Visegrad)2015
2015
V4
T. FoltýnekÚI PEFLegenda:
Aktivní stavy:
podanýpodaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovanýřešenýřešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený