Provozně ekonomická fakulta - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 569

StavNázevOdDo
Druh
Garant
Pracoviště
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)
20062006FRVŠÚMA PEF
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o
2009
2010
Jiný
R. MaloÚI PEF
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)
2008
2008IGAN. ChalupováÚI PEF
Analýza a realizace řídícího systému poradenských služeb (IG150051/2102/116)
2005
2005
IGA
ÚI PEF
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)
2004
2004
IGAJ. DufekÚSO PEF
Analýza elasticity poptávkových vztahů ve výrobkové vertikále obilí v podmínkách transformace českého agrárního sektoru (29/2004)20042004
IGA
ÚPE PEF
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské
2007
2007
IGA
ÚMO PEF
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining
2012
--
IGA
F. Dařena
ÚI PEF
Analýza sémantické podobnosti pro detekci plagiátů
2015
2017
GAČRT. FoltýnekÚI PEF
20092009IGA
ÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--
IGA
ÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--
IGA
Z. ToufarováÚMO PEF
Analýza úrovně používání systémů CRM v ČR (IG160091)
2006
2006
IGA
PEF
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining
2013
--
IGAF. DařenaÚI PEF
Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie
2007
--
IGAŠ. StojarováPEF
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací
2011
2012
IGA
J. Holoubek
ÚSO PEF
Analýza významu odbytových organizací, jejich funkcí a právního postavení na trhu s agrárními produkty a identifikace vztahů center a komoditních burz (QC1415)
2001
2003
NAZVJ. StávkováPEF
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků
2009
2009
IGA
ÚÚD PEF
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.
20132013IGAÚSO PEF
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat2014--
IGA
J. Kolomazník
ÚI PEF
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu
2012
--IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů
2012--
IGA
V. Solilová
ÚÚD PEF
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR
2014
--IGAO. Veselý
ÚI PEF
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.
2012
2013
IGA
D. Hampel
ÚSO PEF
2009
--
OP
ÚMO PEF
Audit spokojenosti zákazníka v oblasti cestovního ruchu (GP402/06/P297)2006
--
GAČRK. RyglováÚMO PEF
Automatizace tvorby eLearningového obsahu
2006
--
IGAR. MaloPEF
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
20082008
IGA
ÚI PEF
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
2008
2008
IGA
M. ŠtenclÚI PEF
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)20092009IGAÚI PEF
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích
2014
--
IGA
F. DařenaÚI PEF
Blahobyt, Bohatství a Práce pro Evropu (290647)
2012
2016
RP EK
P. Rozmahel
VYZC PEF
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)2005
--
GAČRÚF PEF
Business Intelligence metodami strojového učení
2010
--
IGA
ÚI PEF
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi
2013
--IGA
ÚF PEF
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu20142015Smluvní výzkum
ÚI PEF
Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities
2011
2013
GAČR
J. HřebíčekÚI PEF
Corporate identity jako konkurenční výhoda
2006
--InterníPEF
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů
2013
2016Jiný
ÚMA PEF
Časově-frekvenční přístup k datování hospodářského cyklu České republiky (GAP402/11/0570)
2011
2012GAČR
VYZC PEF
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZB. Minařík
PEF
      01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/01)
2005
2011
TS VZ
M. SojkaÚE PEF
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)
20052011
eTS VZ
M. SojkaÚE PEF
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)
20052011
eTS VZ
ÚE PEF
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)2005
2011
eTS VZ
M. Sojka
ÚE PEF
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)20052011eTS VZÚE PEF
      02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikatelských subjektů na nové podmínky integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/02)
2005
2011
TS VZ
P. ŽufanÚMA PEF
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)
2005
2011
eTS VZ
E. SvobodaÚMA PEF
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)
2005
2011
eTS VZR. Kučerová
ÚMA PEF
           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)
2005
2011
eTS VZ
ÚMA PEF
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)20052011
eTS VZ
ÚF PEF
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)
2005
2011
eTS VZÚÚD PEF
      03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/03)2005
2011
TS VZJ. StávkováÚMO PEF
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)
2005
2011
eTS VZ
ÚMO PEF
           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)2005
2011
eTS VZ
ÚMO PEF
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)
2005
2011
eTS VZA. MotyčkaÚI PEF
                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)2005
2011
Akt eTS VZM. Šorm
ÚI PEF
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)
2005
2011
Akt eTS VZA. MotyčkaÚI PEF
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)
20052011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)
2005
2011
Akt eTS VZ
I. Rábová
ÚI PEF
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)
2005
2011eTS VZ
ÚI PEF
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)
2005
2011Akt eTS VZ
ÚI PEF
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)
2005
2011Akt eTS VZJ. Dannhoferová
ÚI PEF
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
2005
2011
Akt eTS VZÚI PEF
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)20052011Akt eTS VZM. PokornýÚI PEF
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)
2005
2011eTS VZK. Ryglová
ÚMO PEF
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZ
ÚRPE FRRMS
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)
2005
2011
eTS VZ
ÚPHV PEF
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)
2005
2011
TS VZ
L. GregaÚPE PEF
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)
2005
2011
eTS VZL. Grega
ÚPE PEF
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)
2005
2011
eTS VZ
H. PavlíčkováÚPHV PEF
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)2005
2011
eTS VZ
ÚPHV PEF
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)
2005
2011
eTS VZ
ÚSO PEF
           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)
2005
2011
eTS VZ
ÚPE PEF
Česko-Norské partnerství v rámci mobilit (NF-CZ07-MOP-1-0262014)20142015Zahr. vzd.ÚMA PEF
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)
2018
2018
JinýS. FormánkováÚMA PEF
Česko-slovenské přeshraniční mobility
2015
2015
MMR
M. LörinczyÚMA PEF
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)20122012
IGA
P. DavidÚÚD PEF
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky
2012
--
IGA
M. BurianÚÚD PEF
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot
2014
--
IGAÚÚD PEF
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu2010--
IGA
N. NajmanÚE PEF
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
2014
--
IGAS. Kapounek
ÚF PEF
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem
2018
2018
IGA
P. NetolickýÚI PEF
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy (9/2009)
2009
--
IGA
M. RaszkováÚI PEF
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy
2009--
IGA
ÚI PEF
Dominantní role Agrárních komor Severní Moravy při podpoře aktivního využívání marketingových nástrojů podnikateli ekologického zemědělství, agroturistiky a potravinářského průmyslu.
2010
--
NAZV
ÚMO PEF
Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy
2012
--
IGAP. SvobodaÚÚD PEF
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu
2007
2009
GAČRD. Nerudová
ÚÚD PEF
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu (402/07/0547)
2007
2009
GAČR
D. NerudováÚÚD PEF
Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy2014--IGAA. Veverková
ÚÚD PEF
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)
2010
2010
GAČRP. David
ÚÚD PEF
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy
2013--
IGA
V. Ondroušek
ÚI PEF
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?2011--
IGA
N. NajmanÚE PEF
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize
20112011
IGA
S. Kapounek
ÚF PEF
Efektivnost hospodaření podniků v ekologických systémech a možnosti zvyšování jejich konkurenceschopnosti (QC1140)
2001
2003
NAZV
PEF
Ekonomická analýza přínosů podpory venkovského cestovního ruchu pro rozvoj venkovských regionů (21/2004)
2004
2004
IGAS. MiškolciÚPE PEF
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)20042004IGA
ÚPE PEF
Ekonomický nebo politický přístup? Je reálný vznik fiskální unie v rámci EU?
2012
2015
JinýL. LacinaÚF PEF
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)
20122012
FRVŠ
ÚSO PEF
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh2012
2012
FRVŠ
J. HoloubekÚSO PEF
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)
2008
2008
FRVŠJ. Holoubek
ÚSO PEF
E-learningové vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)
2007
2008
OPP. ŽufanPEF
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně2006--FRVŠ
PEF
Erasmus síť pro výzkum chování spotřebitele2009
2012
Jiný
ÚMO PEF
Evaluace hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách na stavební práce
2019
2019
IGA
L. LacinaÚF PEF
2010
--
IGA
ÚI PEF
Evropská unie po Lisabonské smlouvě
2010
--
Zahr. vzd.
ÚF PEF
Evropské sdružení pro akademickou etiku
2015
--
Jiný
D. DlabolováÚI PEF
Exaktní testování a odhady pro směsi rozdělení s aplikacemi ve financích, pojišťovnictví a spolehlivosti (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)
2010
2011
AKTION
ÚSO PEF
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI2014
--
Smluvní výzkum
ÚPE PEF
FairTax
2017
--
Jiný
D. Nerudová
ÚÚD PEF
FairTax
2017
--
Jiný
ÚÚD PEF
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě2013--IGAJ. Gláserová
ÚÚD PEF
Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ
2013
--
IGA
ÚMO PEF
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov 2014--IGAM. Bédiová
ÚMO PEF
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014
--
IGA
J. LaštůvkováÚF PEF
Faktory zefektivnění kvalitativních evaluačních procesů projektů typu people to people (74/2006) (74/2006)
2006
--
IGA
ÚF PEF
Fakultní informační systém PEF MZLU v Brně19982002
Interní
M. ŠormÚI PEF
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)
2006
2006
IGA
ÚSO PEF
20142016
GAČR
S. Kapounek
ÚF PEF
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )20122013
OP
ÚI PEF
Firemní filantropie malých a středních podniků v České republice20142016GAČRS. FormánkováÚMA PEF
Firemní filantropie malých a středních podniků v zemích V42015
2016
Jiný
S. Formánková
ÚMA PEF
Firma a konkurenční prostředí 2006 (Nadace CERGE - EI)2006
2006
JinýÚMA PEF
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR
2018
2020
TAČRP. David
ÚÚD PEF
Formalizace webových informačních systémů a jejich komponentová realizace (1294/2003 - G5a)2003
2003
FRVŠ
ÚI PEF
Fulbright Specialista, projekt 68902016
2016
JinýI. Ondrášek
ÚO ZF
2014
2015
RP EK
ÚI PEF
G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)
2010
2010
FRVŠÚÚD PEF
2015
2017
Jiný
ÚPHV PEF
Generátor ekonomického a organizacního chování v rámci pedagogických aktivit na testovaní a tvorbu manažerských teorií (PEF_TP_2015_010)
2015
2015
IGAJ. Duda
ÚMA PEF
Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE
2011
--
GAČR
ÚF PEF
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)
2004
2004FRVŠJ. Janová
ÚSO PEF
Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)
2002
2002
Jiný
ÚMA PEF
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace
2011
--
IGA
ÚF PEF
Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu20062006GAČRR. KučerováÚMA PEF
Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu (15-21179S)
2015
--
GAČR
K. RyglováÚMO PEF
Hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách
2018
2018IGAL. Lacina
ÚPHV PEF
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)
2003
--
NAZV
L. GregaÚPE PEF
Hodnocení ukazatelů životní úrovně
2014
--IGAÚMO PEF
Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní
2013--
IGA
P. SemerádÚÚD PEF
Hospodářské cykly a jejich predikce
2012
--
IGA
ÚE PEF
HR rolové modely a kompetence - mezinárodní komparace
2015
2016JinýÚPHV PEF
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku2013
--
IGAÚPHV PEF
2008
2009
RP EKÚMO PEF
Chování spotřebitele v místě prodeje
2013
--
IGA
ÚMO PEF
ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech
2011
2012
IGAA. MotyčkaÚI PEF
ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech2010--IGAA. MotyčkaÚI PEF
Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji
2012--IGA
ÚPE PEF
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR
2011
--
IGA
ÚPE PEF
Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice2012--IGAÚMO PEF
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
2013
--
IGAP. ManÚPHV PEF
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery
2011--
IGA
J. Hubený
ÚMO PEF
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích
2010
--
IGAL. Procházková
ÚMO PEF
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru
2011--
IGA
L. ProcházkováÚMO PEF
Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR
2011
--IGAD. MartinovičováÚPE PEF
Identifikace potenciálních obchodních partnerů v České republice pro firmu Hungarian Dairy Research Institute Ltd.2011
2011
ÚMO PEF
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně
2004
2005
RP
A. Motyčka
ÚI PEF
Implementace eLearningu v universitním prostředí20042005InterníR. MaloÚI PEF
2008
2008IGAP. Haluza
ÚI PEF
2011
--IGA
ÚI PEF
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)20122012FRVŠP. HaluzaÚI PEF
2009
--
IGA
ÚMO PEF
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka
2009
--IGAÚMO PEF
iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí (TR160281)
2006
2006RPPEF
2011
2011
FRVŠ
ÚI PEF
Inovace manažerských předmětů se zaměřením na multikulturní prostředí (EKCA - Mezinárodní podniková kultura a komunikace v AJ; DES – Destinační management; PER Personalistika)
2020
--
Interní
ÚMA PEF
Inovace nasazení modelovacího softwaru Prfocessnaut Modeler pomocí technologie cloud computingu. (SV 1150051)
2015
2015
Smluvní výzkum
ÚI PEF
2010
2010FRVŠS. FormánkováÚMA PEF
Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)
2001
2001
FRVŠ
ÚMA PEF
Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)
20072007
FRVŠ
M. PokornýÚI PEF
2015
2016Smluvní výzkumD. Procházka
ÚI PEF
Inovace předmětu cestovní ruch o modul Destinační management (FR150081)20052005
FRVŠ
K. Ryglová
ÚMO PEF
2010
--
FRVŠ
R. MaloÚI PEF
Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce
2011
2011
FRVŠF. Dařena
ÚI PEF
Inovace předmětu Management zařazením výuky ŘLZ na semináře předmětu
2003
2003FRVŠ
ÚMA PEF
Inovace předmětu Marketing I
2009
2009FRVŠÚMO PEF
2009--FRVŠO. Dufek
ÚMO PEF
Inovace předmětu Marketingový výzkum (1156/2007)
2007
2007
FRVŠ
PEF
Inovace předmětu Obchodní operace I o modul "Retailing" (1732/2009)20092009
FRVŠ
M. Záboj
ÚMO PEF
Inovace předmětu Obchodní operace o modul "Category management" (1231/2006/F5/a)
2006
2006
FRVŠÚMO PEF
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)
2010
--
FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)
20132013FRVŠJ. Přichystal
ÚI PEF
Inovace předmětu Propagace a média (2163/2007)2006
2007
FRVŠ
ÚMO PEF
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů (FRVŠ F 36/1999)
1999
1999
FRVŠ
P. TomšíkÚMA PEF
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů vyučovaného na PEF MZLU v Brně.2010
2010
FRVŠ
ÚMA PEF
Inovace předmětu Softwarové inženýrství 1
2011
2011
FRVŠ
ÚI PEF
Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)
2009
2009FRVŠ
ÚI PEF
Inovace předmětu Zpracování textů na počítači (FR160131/1638/2006)
2006
2006
FRVŠ
J. PřichystalPEF
Inovace studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)
2011
2013OP
ÚI PEF
Inovace studijního programu Ekonomika a management (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0203)2006
--
JinýÚMO PEF
Inovace studijního programu na PEF MZLU v Brně o předmět reklama a komunikace (4FR 190)2004--FRVŠÚMO PEF
2010--FRVŠ
ÚMO PEF
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Public relations (2039/2008/F5/b)2008
2008
FRVŠÚMO PEF
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Historie a kultura v cestovním ruchu (č.2181/F5)2008
2008
FRVŠ
ÚMO PEF
Inovace technicky zaměřených oborů na PEF (IN 1150271)
2015
2015
FRVŠ
ÚI PEF
Inovace technicky zaměřených předmětů (IN 1140341)
2014
2014
FRVŠ
ÚI PEF
Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)
2012
2012
FRVŠ
ÚI PEF
Inovace učebny počítačové grafiky, geografických a mobilních technologií (1020/2013 Ab)20132014FRVŠD. ProcházkaÚI PEF
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F5 - 232)
2000
2000
FRVŠ
P. TomšíkÚMA PEF
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F 73/1999)
1999
1999
FRVŠ
ÚMA PEF
Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi
2009
2012
OP
ÚMO PEF
2009
2012
OP
ÚMO PEF
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (7/2014)
2014
2014
IGA
ÚI PEF
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů
2014
2014
IGA
ÚI PEF
Inovativní nástroje Společné zemědělské politiky EU 2014 - 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zemědělské prvovýroby v ČR2014--IGA
ÚPE PEF
Inovativní výuka s Open Source v informatickém kurikulu
2019
2021Jiný
ÚI PEF
Institucionalni podpora porocesu rozvoje potencialu studentu a akademickych pracovniku k vedeckovyzkumne a publikacni cinnosti na PEF MZLU v Brne20082009OPÚMO PEF
Institucionální spolupráce v oblasti odpovědného a udržitelného vzdělávání20162016
Jiný
ÚMA PEF
20062006
FRVŠ
PEF
Integrace interaktivních prvků do výuky předmětů umělé inteligence (1694/2010)2010--
FRVŠ
J. WeinlichováÚI PEF
20072007
FRVŠ
PEF
Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)
2002
2002
RP
AIS REK
      2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UIS2002
2002
RP
PEF
Integrace výuky geoproblematiky na MZLU v Brně (212/1e)
2004
2005
RP
J. Kominácká
ÚI PEF
Integrovaný projekt podpory vzdělávacího procesu a chodu Fakulty managementu VŠE moderními informačními a komunikačními technologiemi (,,,/2004)
2004
--
RP
J. KomináckáÚI PEF
Interakce měnové politiky a bankovní regulace jako nástroj cenové a finanční stability20122012IGAS. KapounekÚF PEF
Interaktivní elektronická podpora výuky předmětů Finanční účetnictví I a II
2004
2004
FRVŠ
ÚÚD PEF
IPPHEAE (510321-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE)
2010
2013
Specifický
T. FoltýnekÚI PEF
Jean Monnet European Module - Regional Development Support (Jean Monnet EM - RDS)
2004
--
Jiný
P. Volek
PEF
Kancelář IGA
2013
--
IGA
ÚMA PEF
Klíčové oblasti modelu společenské odpovědnosti vysokých škol (Application ID: 863)
2017
2018
JinýS. Formánková
ÚMA PEF
Komplementarita turistických služeb v rámci produkce vína a cestovního ruchu (PEF_DP_2020009)2020
2020
IGA
K. Ryglová
ÚMO PEF
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách (24/2009)
2009
--
IGAJ. TurčínekÚI PEF
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách
2009--IGAJ. Turčínek
ÚI PEF
Konkurenceschopnost malého a středního podnikání ve vztahu ke spotřebnímu chování a ovlivňování spotřebitele marketingovými nástroji v době ekonomické krize ve vybraných odvětvích2010
--
IGA
I. Rašovská
ÚMO PEF
Konkurenceschopnost malých a středních podniků
2011
2012IGAH. ChládkováÚMA PEF
Konstrukce metod pro vícefaktorová měření výkonnosti podniku ve vybraných ekonomických činnostech
2009
--
GAČR
ÚI PEF
2009
--
IGA
ÚMO PEF
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci2009
--
IGAK. OndráškováÚMO PEF
20112013
GAČR
H. BohušováÚÚD PEF
Konvergence teorie a praxe v personalizovaném získávání informací (COST EU 2012-2-13211)
2013
2016
Specifický
ÚI PEF
Korporátní sociální zodpovědnost (ERA-IP-2011-07)
2011
--
Zahr. vzd.
VYZC PEF
Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České Republik (GA13-21683S)20132015GAČR
ÚÚD PEF
Kvantifikace hodnoty krajinotvorné funkce zemědělství v oblasti Bílé Karpaty s využitím metody kontingentního hodnocení (402/01/D091)
2001
--GAČRS. MiškolciÚPE PEF
Kvantifikace vlivu produktových inovací na výkonnost malých a středních podniků v České republice2013
--
IGA
ÚPE PEF
Kvantitativní a kvalitativní metody stanovení hranice rizik v projektech typu PPP
2006
2006
IGA
ÚF PEF
Laboratoř pokročilých uživatelských rozhraní (F1a/714/2011)
2011
2011
FRVŠ
ÚI PEF
Laboratoř virtuální reality (6/2006 - Ab | FR160741)
2006
2006
FRVŠM. ŠormÚI PEF
Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech2013--
IGA
M. Janků
ÚPHV PEF
Malé a střední podniky v globální konkurenci: Vývoj specifické metodiky převodních cen odrážející jejich specifičnost (15-24867S)
2015--GAČRV. SolilováÚÚD PEF
Management potravního řetězce - evropské zkušenosti a místní řešení
2008
2011
Jiný
J. Turčínková
PEF
Management v podmínkách zemí východní Evropy a Ruska (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0257)
2006
--
Jiný
ÚMO PEF
2011
--
IGA
ÚI PEF
Mapa počítačového inženýrství20142015Zahr. vzd.T. Foltýnek
ÚI PEF
Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ z pohledu akademické etiky (TD03000188)20162017
TAČR
ÚI PEF
Marketingová komunikace malých a středních podniků ve vztahu k regionálním potravinářským produktům a spotřebitelům2012
--
IGA
ÚMO PEF
MENDELU FOR SCIENCE AND TECHNICAL RESEARCH2014
2015
OPO. TrenzÚI PEF
Měnové riziko v kontextu cizoměnových porftofiových investic
2008
--
Interní
ÚF PEF
2014
2016
GAČR
ÚI PEF
Metdické přístupy k tvorbě hodnotícího ukazatele Value for Money v projektech typu PPP
20082008
IGA
J. Ostřížek
ÚF PEF
Metodické aspekty analýzy konkurenčního prostředí podniků vinohradnicko-vinařského odvětví ve vinařské oblasti Morava
2010
2010IGAP. TomšíkÚMA PEF
Metodické postupy a modely při zavádění ekologických daní ve vybraných zemích EU a ČR.
20092009
IGA
ÚÚD PEF
Metodika evaluace veřejných projektů financovaných prostředky SF EU (23/2008)2008
2008
IGA
J. ŠirokýÚF PEF
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)
2015--
TAČR
M. Rašticová
ÚPHV PEF
Metodika tvorby a realizace Komunikačního akčního plánu pro OP
2006
--
Jiný
PEF
Metodika tvorby informačních systémů pro podporu marketingových aktivit podniku (G5 3398/2005)
2005
2005
FRVŠF. Dařena
PEF
Metody fundamentální analýzy v průběhu nestability na kapitálových trzích2012--IGA
ÚF PEF
Mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond 2015 (CERGE-EI)
2015
2015
CERGE-EI
T. FoltýnekÚI PEF
Mezinárodní vědecká konference (Nadace CERGE- EI)
2004
2004
Jiný
ÚMA PEF
Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělství (QF 3275)
2003
--NAZVL. Grega
ÚPE PEF
MobEx 2011--2012. Voda a město20112012
Jiný
VYZC PEF
Model integrace společenské odpovědnosti v rámci třetí role vysokých škol (18-07920S)
2018
2019
GAČR
S. Formánková
ÚMA PEF
Model společenské odpovědnosti firem určený pro malé a střední podniky
2011
--
IGA
A. VálováÚMA PEF
20172019
GAČR
J. Hřebíček
ÚI PEF
Modelování hodnoty zákazníka
2008
2008
IGA
ÚMO PEF
Modelové řešení organizačních a řídících struktur podnikatelských subjektů (EP 7259)
1997
1998NAZVÚMA PEF
2010
--
IGA
M. ŠtenclÚI PEF
Moderní přístup ke zpracování spotřebitelských výdajů založený na metodách umělé inteligence a statistiky2010--
GAČR
ÚI PEF
Modul elektronický marketing2012
--
FRVŠ
M. SoučekÚMO PEF
2008
2013
Jiný
ÚI PEF
Mosty mezi terciárním vzděláváním a praxí20122014
OP
M. SoučekÚMO PEF
Možnosti a perspektivy ekonomické integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období 2014 - 20202013
--
IGA
ÚPE PEF
Možnosti aplikace IFRS pro malé a střední podniky v podmínkách ČR
20112011
IGA
J. Vrtalová
ÚÚD PEF
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie2016
2017
JinýS. FormánkováÚMA PEF
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie
2015
2017
JinýS. FormánkováÚMA PEF
Možnosti rozvoje společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů
2015
2015IGAR. Kučerová
ÚMA PEF
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony
2007
2012
ÚPE PEF
Možnosti řízení provozu kolejových vozidel
2014
--
IGA
ÚI PEF
Možnosti vyjádření vlivu tržní síly na symetrii cenového přenosu v komoditních vertikálách agrobyznysu (GP402/07/P150)20072008
GAČR
ÚPE PEF
Multifunkční studijní opora pro distanční studium statistiky (101/2002)
2002
--
FRVŠ
B. MinaříkÚSO PEF
Multimediální podpora výuky drobného podnikání
2006
--
FRVŠ
J. ZichováÚPE PEF
Multimediální podpora výuky ve cvičeních z předmětu Podnikové finance
2007
2008
IGA
PEF
2010
--
FRVŠR. MaloÚI PEF
Multimediální studijní materiály komerční komunikace
2013
--
FRVŠ
M. SoučekÚMO PEF
Multimediální studijní materiály pro předměty Informatika pro ekonomy I a Informatics for economists I
2012
2012
FRVŠ
P. ČačkováÚI PEF
Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU
2014
--IGAZ. ŠpendelÚI PEF
Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (Inovační voucher)
2012
2013
Jiný
ÚI PEF
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů
2014
2015
IGA
ÚI PEF
Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení (PEF_DP_2016020)
20162016IGAF. OstřížekÚI PEF
Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení (PEF_DP_2016020)
2016
2016
IGAF. OstřížekÚI PEF
Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů
2012
2012
IGAT. FoltýnekÚI PEF
Návrh a implementace softwarových modulů pro platformu vícemotorového zařízení. (PEF_DP_2017004)2017
2017
IGAÚI PEF
Návrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat20152015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
Návrh genetického algoritmu pro řešení regresních úloh20082008
IGA
ÚI PEF
Návrh metodiky hodnocení firemních vzdělávacích aktivit
2011
--
IGA
ÚMA PEF
Návrh metodiky pro zpracování komplexního systému vedoucího k odhalování a prevenci falšování vín
2015
2018NAZVS. FormánkováÚMA PEF
Navržení univerzálních metodických postupů pro zdaňování příjmů sportovců a umělců v České republice
2012
--
IGA
J. Vrtalová
ÚÚD PEF
Neholonomní vazby v optimálním řízení dynamických ekonomických systémů v zemědělství a přírodních zdrojích (GA13-25897S)
2013
2015
GAČRJ. JanováÚSO PEF
Nestabilita peněžního trhu v Eurozóně jako důsledek finanční krize
2013
--IGA
ÚF PEF
Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí
2011
--
IGA
ÚI PEF
Nové paradigma tvorby dokumentů (3/2008)20082008
IGA
ÚI PEF
Nové přístupy v rozhodování podnikatelských subjektů s agrárním předmětem činnosti (EP7260)
1997
1999
NAZV
PEF
Nový předmět Informační systémy pro rozhodování
2010
2010
FRVŠ
ÚI PEF
Nový předmět Softwarové aplikace
2011
--
FRVŠ
J. Třináctý
ÚI PEF
Objektivizace vývoje nabídky a poptávky po ekologických produktech a možnosti jejího ovlivňování (QF 3278)
2003
2006
NAZV
I. ŽivělováÚPE PEF
Obsahová a metodická inovace cvičení a seminářů předmětu Integrovaný management
2010
2010
FRVŠR. Šperková
ÚMA PEF
Oceňování biologické produkce s dlouhodobým produkčním cyklem v rámci IFRS
2013
--
IGAL. BartůňkováÚÚD PEF
OCW4STEM
2013
2016
Jiný
ÚI PEF
Odvození nákladových funkcí v malých a středních podnicích
2010
--
IGAD. MartinovičováÚPE PEF
Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se evropského, sociálního a právního prostředí (GACR 402/02/1388)
2002
--
GAČR
ÚÚD PEF
Optimalizace vzdálenosti mezi obchodními partnery prostřednictvím logistických a geografických informačních systémů a ekonomicko-matematických metod
2006
--
IGA
ÚMO PEF
20132017NAZV
ÚI PEF
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2016013)
2016
2016
IGA
J. Šťastný
ÚI PEF
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2017007)
2017
2017
IGA
J. ŠťastnýÚI PEF
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2018003)
2018
2018IGAÚI PEF
Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě
2012
2014
OP
ÚMA PEF
Perspektivy vývoje a návrhy opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje venkova v jihomoravském regionu (QF 3276)
2003
2006
NAZV
ÚMA PEF
Pilotní projekt CENTROPE: Zpráva o regionálním rozvoji
2010
2012
Jiný
VYZC PEF
Počítačová podpora výuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance (1053/2006/G5)
2006
2006FRVŠM. Pokorný
ÚI PEF
Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií (2547/2011)
2011
2012
FRVŠ
P. Serafinovič
ÚI PEF
Podnikový management a lobbying
2015
2015
V4
M. LörinczyÚMA PEF
Podpora a rozvoj prakticky orientované výuky předmětu Společenská odpovědnost firem
2018
2018
Interní
ÚMA PEF
Podpora ekonomických rozhodovacích procesů technologiemi umělé inteligence (DP, h -- Informační společnost)
2006
2006IGAM. Pokorný
ÚI PEF
Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání (TL02000092)
2019
2022
TAČRL. KubíčkováÚMO PEF
Podpora výuky a aktivizace v předmětu Veřejné finance II
2010
--FRVŠ
ÚF PEF
Podpora výuky předmětu Zpracování textů na počítači (FR150141/3161/G5)
2005
2005
FRVŠPEF
Podpora vzdělanosti lidských zdrojů v oblasti IKT (CZ_20/01/05)
20052005Jiný
ÚI PEF
Podvodné a neetické chování a jeho ekonomické důsledky (PEF_DP_2018006)2018
2018
IGAÚPHV PEF
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní (IG190661)
2009
2009IGAJ. Kryštof
ÚI PEF
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní2009
--
IGA
J. Kryštof
ÚI PEF
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry (IG 190631)2009
2009
IGAÚI PEF
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry
2009
--
IGA
ÚI PEF
Portálová řešení pro e-Government (FR150151/1102/116)2005
2005
FRVŠJ. Dannhoferová
ÚI PEF
Posouzení a prognóza konkurenceschopnosti sektoru obilnářství v ČR (FRVŠ)20022002
FRVŠ
E. SmělíkováPEF
Posouzení procesu konvergence České republiky a vybraných kandidátských ekonomik k eurozóně (GP402/08/P494)
2008
2010GAČRP. Rozmahel
VYZC PEF
Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)
2012
2015
OP
DPEF PEF
Postkeynesovská teorie spotřebitele a její praktická aplikace (P402/10/P189)20092009GAČRA. Melicharová
ÚE PEF
Potenciál a rizika plynoucí z dopadů globalizačních procesů pro české obchodní a spotřebitelské subjekty.
2010
--GAČRL. StejskalÚMO PEF
Pozice a vliv jednotlivých článků výrobkové vertikály výroby piva na cenovou tvorbu v podmínkách České republiky (28/2004)
2004
2004IGAE. SmělíkováÚPE PEF
Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb2010
--
IGA
H. KelblováÚPHV PEF
2006
2007
FRVŠ
M. ŠtenclPEF
Prezentace výsledků kvantifikace environmentálních přínosů zemědělství ČR (26/2004)
2004
--
IGAS. Miškolci
ÚPE PEF
PRIDE (Horizon 2020)
20142017
RP EK
ÚI PEF
Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie2013--IGA
ÚI PEF
Problémy implementace knowledge managementu do českých podniků
2010
2010
IGA
E. SvobodaÚMA PEF
Projekt na podporu propagace odbytu vín (RP/3/03)
2003
2004
Jiný
ÚMA PEF
Projektové webové stránky
2009
--InterníI. VyskočilÚIT CP
      Ústav 1122014--Interní
ÚMA PEF
      Ústav 118
2010
--
Interní
ÚF PEF
           JeanMonet
2019--
Interní
ÚF PEF
      Ústav 191
2010--
Interní
M. Tyllich
DPEF PEF
2011
2013
InterníM. TyllichÚIT CP
Předsednictví Rady Evropské unie2009
--
Zahr. vzd.ÚF PEF
Příjmové podmínky obyvatelstva ČR
2010--
IGA
J. Přikrylová
ÚMO PEF
Příjmové podmínky seniorů v ČR
2012
--
IGA
V. Antošová
ÚMO PEF
Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia
2009
--
OPM. Ševela
DPEF PEF
Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia na Provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně
2009
2012
OP
M. Ševela
PEF
Příprava výuky předmětu Agrární politika v anglickém jazyce (FRVS č. 3227/2005)2005
2006
FRVŠÚPE PEF
Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě (3/2009)
20092009
IGA
ÚI PEF
Referenční model adaptivních webových systémů
2008
2008
IGA
R. MaloÚI PEF
Regionalizace potravinového trhu aneb spotřebitelé, producenti a maloobchodní řetězce ve vztahu k regionálním potravinářským produktům2013
--
IGA
ÚMO PEF
Regulatorní opatření Basel III v kontextu současné ekonomické krize20122012
IGA
ÚF PEF
ReLa -- virtuální laboratoř pro sběr a vyhodnocení primárních dat2010
--
IGA
Š. StojarováÚMO PEF
Rizikové faktory vstupu malých a středních podniků ze strojírenství na zahraniční trhy2014
--
IGA
M. Morávková
ÚMO PEF
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech (GA16-07089S)2016
2018
GAČRÚSO PEF
Robustní testy normality a jejich aplikace v ekonomii, sportu a Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 51p7)
2008
2009
AKTION
L. Střelec
ÚSO PEF
Robustní testy normality a jejich aplikace v ekonomii, sportu a Basel II - pokračování projektu AKTION Česká republika - Rakousko 51p7 (AKTION Česká republika - Rakousko 54p21)2009
2010
AKTION
L. StřelecÚSO PEF
Role vzdělávacích e-technologií v manažerském rozhodování v podnikovém managementu
2010
2010IGAÚMA PEF
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol
2009
2009
IGA
M. Souček
ÚMO PEF
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol
2009
2009
IGA
ÚMO PEF
Rozšíření a úprava předmětu Neuronové sítě v aplikacích (1853/2010)
2010
--
FRVŠ
ÚI PEF
Rozšíření jádra výpočetního systému o úlohy klasifikace2010
--
IGAJ. WeinlichováÚI PEF
Rozšíření laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku o technologické zázemí (FRVS/2302/2012/A/a)20122012
FRVŠ
ÚI PEF
Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (IG180631)
2008
2008IGAÚI PEF
20022005
Interní
ÚI PEF
Rozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELU20152015RPD. ProcházkaÚI PEF
Rozvoj laboratoří pro výuku geografických informačních technologií (2273/2008/Ab)
2008
2008
FRVŠD. Procházka
PEF
ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA PEF MENDELU V BRNĚ
2011
--
OP
VYZC PEF
Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu ne PEF (CZ.1.07/2.3.00/20.0006)
2011
2014
OP
VYZC PEF
Rozvoj pedagogické kompetence akademických pracovníků (Bf 1867/2005)
2005
--
FRVŠD. LinhartováÚHV PEF
Rozvoj poradenství pro rodinné farmy zaměřené na šíření mezinárodního vzdělávání (1412206)2017
2020
Zahr. vzd.
S. Formánková
ÚMA PEF
Rozvoj společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů (RSOUVSEZO)
2017
--
IGA
R. Kučerová
ÚMA PEF
Rozvoj spolupráce mezi 20 vysokými školami na efektivnějším sdílení oborově zaměřených akademických děl
2012
2012
RP
T. Foltýnek
ÚI PEF
2002
2002
FRVŠ
ÚI PEF
Řízení daňové politiky-měření administrativních a vyvolaných nákladů zdanění v ČR (GACR 402/02/1271)2002--GAČR
ÚÚD PEF
Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství
20112012IGAÚMA PEF
Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství
2011
2012IGAH. Eklová
ÚMA PEF
Řízení nákladové efektivity preventivních programů
2014
--IGA
ÚMA PEF
Řízení rizik v zemědělství
2018
2018
IGAS. FormánkováÚMA PEF
Sběr dat pro řešení diplomové práce "Optimalizace sestavovaných roznáškových tras České pošty s. p. v Moravskobudějovickém regionu"
2013--
IGA
P. KolmanÚSO PEF
Sestavení metodiky ekonomické analýzy na úrovni podniků (DP h)
2007
--
IGA
R. RedlichováPEF
Simulation and Visualization of dynamic Phenomena in geospace with Constraints (S201451280)
2006
2006
GAČR
ÚI PEF
2009
2012
OP
J. KomináckáPEF
Síť pro tréning albánských neuniverzitních učitelů v používání ICT20142015
Zahr. vzd.
T. FoltýnekÚI PEF
Skóringové modely a míry jejich kvality2010
2013
GAČRÚSO PEF
Sledování výkonnosti kongresového cestovního ruchu v ČR.2009--IGAO. DufekÚMO PEF
Socioekonomické evaluace v prostředí veřejného sektoru
2009
--
Jiný
ÚF PEF
Socioekonomické problémy současné společnosti
2013
2013
FRVŠ
ÚPHV PEF
Socioekonomické problémy současné společnosti
2013
2013
FRVŠ
ÚPHV PEF
Software zohledňující environmentální aspekty zdaňování silničních motorových vozidel v České republice (TD010219)
2012
2013
TAČR
ÚÚD PEF
2009
2009
FRVŠ
D. ProcházkaÚI PEF
Současnost a predikce vývoje majetkových daní v České republice a Evropské unii
2009
--
IGA
V. VítkováÚÚD PEF
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (1723/2010)
2010
2010
FRVŠ
J. Žižka
ÚI PEF
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
2010
2010
FRVŠ
ÚI PEF
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
2010
2010
FRVŠ
J. Žižka
ÚI PEF
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU
2012
--
IGA
L. Kouba
ÚE PEF
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU II
2013
--
IGAÚE PEF
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU III2014
--
IGAL. KoubaÚE PEF
Specifika vstupu zemědělských malých a středních podniků na zahraniční trhy
2014
--IGAÚMO PEF
Spolupráce Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně s podnikatelskou sférou
2009
2009IGAJ. UrbánekÚMO PEF
Spotřebitelé v EU
2009
--
RP EK
ÚMO PEF
Spotřebitelské chování na trhu s bio potravinami
2012--IGAM. SoučekÚMO PEF
Spotřební daň uvalená na cigarety v zemích EU (16367)20092009
Jiný
P. DavidÚÚD PEF
Spotřební výdaje v zemích EU před a po zavedení eura2010--IGAM. PisarskáÚMO PEF
Stabilita bankovního systému ve střední a východní Evropě po reformě evropské finanční architektury20122014
Jiný
ÚF PEF
Stabilizační funkce monetární politiky v souvislostech hospodářského cyklu České republiky20102010IGAÚF PEF
2010
2010
FRVŠ
A. Motyčka
ÚI PEF
Standards of intellectual property in higher education, particularly in the field of plagiarism prevention in the Ukrainian higher education system based on the Polish, Czech and Romanian experiences20162019Zahr. vzd.
ÚI PEF
2009
2011
GAČR
M. ZábojÚMO PEF
strategicky managementu a firmy performance20172017
IGA
C. Esogwa NwachukwuÚMA PEF
Stravovací návyky obyvatel ČR v souvislosti s marketingem regionálních potravinářských produktů
2011
--IGAJ. ŠtenclováÚMO PEF
Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně2010--IGAT. Kotrba
ÚMA PEF
Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně
2011--IGAT. Kotrba
ÚMA PEF
Struktura výdajů domácností ve státech Visegrádské skupiny
2011
--
IGA
D. SkálováÚMO PEF
Studie proveditelnosti analýzy odvětví výroby nábytku2010
2010
IGAÚMA PEF
Studie vlivu zavedení eura na ekonomiku ČR
2007
2009
P. Rozmahel
VYZC PEF
Studium a cestování
2015
2016
Specifický
S. Formánková
ÚMA PEF
Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR (TD-0128)
2012
2013
TAČRÚSO PEF
Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR II (TD020346)
2014
2016
TAČR
ÚSO PEF
Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR II (TD020346)2015
--
TAČR
D. HampelÚSO PEF
Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora
2012
2013
IGA
A. Motyčka
ÚI PEF
Šestá Mezinárodní konference managementu (ICoM 2016)2016
2016
V4S. Formánková
ÚMA PEF
Školení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy Geosense
2015
2015
Smluvní výzkum
ÚI PEF
Teorie měnové integrace a podmínky členství v Eurozóně (European Module - Ref. 04/0074)
2004--Jiný
ÚF PEF
Teorie měnové substituce a její aplikace na problém měnových válek
2014
--
IGAP. KorábÚF PEF
Terénní výzkum dat pro potřeby návrhu optimalizace nákladového hospodářství dopravních společností (DP)20052006IGA
PEF
The Effects of Labels on Consumer Behaviour
2014--
IGA
M. Souček
ÚMO PEF
The Size and Development of the Shadow Economy in Ghana in Comparison with European Countries
2014
--
IGA
ÚSO PEF
Transfer pricing
2010
2010
IGA
V. DvořákováÚÚD PEF
Trendy podnikové etiky a společenské zodpovědnosti v zemích střední Evropy (IVF)
2013
2014
Jiný
ÚMA PEF
TT Point - Transfer technologií na Mendelu v Brně (SF1100021)
2010
2012
OP
PEF
Tvorba eLearningové aplikace pro inovaci predmetu Mezinárodní finance (1255/2003)
2003
--
FRVŠ
P. Toman
ÚF PEF
Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování (2649/2009 F1d)
20092009FRVŠT. Foltýnek
ÚI PEF
Tvorba e-learningových opor pro předmět Programovací techniky (1719/2010 F1 d)20102010FRVŠP. ČačkováÚI PEF
20082008FRVŠ
ÚI PEF
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretické základy informatiky (FRVŠ 1845/2006)
2006
2006
FRVŠ
PEF
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teorie grafů (603/2010/F1d)20102010FRVŠÚI PEF
Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy (FR1110051)
2011
2011
FRVŠ
J. Přichystal
ÚI PEF
20092010
FRVŠ
J. Přichystal
ÚI PEF
Tvorba eLearningu předmětu Marketing I pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty
2011
2011FRVŠK. RyglováÚMO PEF
Tvorba e-learningu předmětu Veletrhy a výstavy2009
--
FRVŠ
ÚMO PEF
Tvorba elektronické podpory pro studium Pojišťovnictví (2256/2006/F5/d)
2006
2006
FRVŠ
ÚF PEF
2006
2007
FRVŠ
ÚÚD PEF
Tvorba elektronického výukového kurzu Účetnictví (1925/2006)
2006
--
FRVŠ
P. DavidPEF
Tvorba elektronických podpor pro studium a výuku Finanční matematiky
20062006
FRVŠ
PEF
Tvorba interaktivních opor pro řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence (1603/2010)
2010
2010
FRVŠJ. Fejfar
ÚI PEF
Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence (775/2009)
2009
2009FRVŠ
ÚI PEF
Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí. (TD03000366 )
2016
2017TAČRÚMO PEF
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Databázové systémy (2706/2005 - F5d)20052005
FRVŠ
H. NetrefováÚI PEF
2007
2007
FRVŠH. NetrefováÚI PEF
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Teorie programovacích jazyků (7/2006 - F5d | FR160091)
2006
2006
FRVŠ
ÚI PEF
Tvorba nové případové studie do předmětu Management (193/2004)
20042004
FRVŠ
H. Chládková
ÚMA PEF
Tvorba nového předmětu Brand a account management2009
2009
FRVŠÚMO PEF
Tvorba nového předmětu Marketingové strategie a plánování
2010
--FRVŠM. Souček
ÚMO PEF
Tvorba nového předmětu "Účetnictví a daně České republiky"
2009
--
FRVŠÚÚD PEF
Tvorba obsahové náplně předmětů umělé inteligence (2625/2009/F5b)2009
2009
FRVŠ
ÚI PEF
Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační programové vybavení (2765/2009)
2009
--
FRVŠ
M. CeplÚI PEF
Účetnictví a daně v ČR - tvorba nového studijního předmětu
2010
2010FRVŠ
ÚÚD PEF
Úloha podniků nákupu, zásobování a odbytu v souvislosti se vstupem ČR do EU (FRVŠ č. 1297/2003)
2003
2003
FRVŠI. LechanováÚPE PEF
Uspořádání konference Enometrix XXII2015
2015
JinýÚMA PEF
Ustavení Klubu absolventů MZLU v Brně s primárním cílem zkvalitnit propojení s praxí2008
2008
RP
DPEF PEF
Validace optimalizačních modelů pro podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
2011
2011
IGA
J. JanováÚSO PEF
Vazby postkeynesovské makroekonomie a mikroekonomie (P402/11/P180)
20102010
GAČR
ÚE PEF
Verifikace modelu hodnocení ekonomického efektu inovací v kontextu výkonnosti malých a středních podniků v ČR2012--IGAÚPE PEF
Věrnostní programy jako součást marketingové strategie firem
2011
2011
IGA
ÚMO PEF
Veřejná správa - Jean Monnet Short European Module
2001
--
Jiný
PEF
Veřejné zakázky a PPP - nástroje dosažení lisabonské strategie? (1506/001 – 001 JEA-JECHA)2007--
Jiný
ÚF PEF
Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikace2010
2010
IGA
ÚI PEF
20102010
IGA
ÚI PEF
Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na hodnocení výkonnosti podniku2011--IGAM. Beranová
ÚPE PEF
Vliv čistého pracovního kapiálu na výkonnost malých a středních výrobních podniků sídlících v ČR
2014
--
IGA
ÚPE PEF
Vliv duální měny na ekonomiku zemí v režimu parallel currency market2012
--
IGA
ÚF PEF
Vliv finalizujících článků na formování agrobyznysu v nové ekonomice (GP402/06/P294)2006
2007
GAČR
ÚPE PEF
Vliv globalizace na hospodářskou politiku
2010
--
GAČR
P. BreinekÚE PEF
Vliv grafických prvků v periodicích a webových prezentacích na rozhodování spotřebitele
2013
--
IGA
ÚMO PEF
Vliv Sharpe ratia na apreciaci úspor určených pro dlouhodobé financování životní úrovně v postproduktivním věku
2014
--IGA
ÚF PEF
Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice
2012
--
IGA
V. AdamecÚSO PEF
Vnímání společenské odpovědnosti a systém hodnot českých a zahraničních VŠ studentů (Neuron)20142014
Jiný
S. FormánkováÚMA PEF
Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě (2578/2009)
2009
2009FRVŠ
ÚI PEF
Vybavení posluchárny automatizovaným systémem pro snímání, zaznamenávání a prezentaci přednášek (2160/2010)
2010
2010FRVŠJ. StávkováÚI PEF
Vybrané aspekty postavení české ekonomiky v mezinárodním obchodu (402/03/P130)
2003
2004
GAČR
ÚE PEF
Vybrané aspekty výkonnosti české ekonomiky z perspektivy vstupu do Evropské unie (402/03/1105)
2003
2005GAČRM. SojkaÚE PEF
Vybrané formy alternativního cestovního ruchu v ekonomických aktivitách státu
2011
2011FRVŠA. WahlaÚMO PEF
Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení
2017
2017
IGA
P. NetolickýÚI PEF
Výkonnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby jako ekonomický aspekt zvyšování efektivnosti horizontální integrace podnikatelských subjektů
2012
--IGAÚPE PEF
Výkonnost zemědělský podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce 20132013
--
IGA
ÚPE PEF
Vymezení determinantů optimalizace financování podniku v jednotlivých fázích jeho životního cyklu2010
--
IGA
ÚPE PEF
Vymezení determinantů volby kapitálové struktury MSP v podmínkách ČR
2014--
IGA
ÚPE PEF
Vypracování obecné metodiky pro analýzu odvětví zemědělského a potravinářského průmyslu (402/02/P059)
2002
2004GAČRP. ŽufanÚMA PEF
Výstava z IPP v Turecku: Zlepšení podnikatelských dovedností v multikulturním prostředí
2011
2011
Akt VCE. Abramuszkinová PavlíkováVYZC PEF
Výstava z konference
2011
2011
Akt VCVYZC PEF
Vysvětlení asymetrií v měnovém transmisním mechanismu během hospodářské krize za pomocí nelineárních metod odhadu
2014
--IGAÚSO PEF
Vytvoření a zavedení nových distančních e-learningových podpor studijního předmětu Manažerské dovednosti (599 /2010)2010--
FRVŠ
T. Kotrba
ÚMA PEF
Vytvoření multimediální studijní opory k předmětu Daňové teorie (199/2010 F5-d)
2010
2010
FRVŠP. David
ÚÚD PEF
Vytvoření multimediálních studijních materiálů do předmětu Daňová propedeutika (735/2005)2006--
FRVŠ
P. David
PEF
Vytvoření obsahové náplně předmětu Manipulační technika (1749/2010/F1b)2010
2011
FRVŠ
ÚI PEF
Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (98/2002)
2002--FRVŠ
PEF
Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (2FR98)
2002
2002FRVŠP. SvobodaÚÚD PEF
Vytvoření výukových materiálů pro modul B předmětu Strategický management (194/2004)
2004
2004
FRVŠ
R. Kučerová
ÚMA PEF
Výuková laboratoř aplikovaných marketingových a statistických disciplín
2013
--FRVŠ
ÚMO PEF
Využití geografických informací v rámci dolování dat ve vícerozměrných socio-sémantických sítích (P202/11/P064)
2011
2014
GAČR
ÚI PEF
Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování2013
--
IGA
ÚI PEF
Využití metody PEM (Policy evaluation matrix) pro vyhodnocování variant agrární politiky ČR (QC1401)
2001
2003NAZVL. Grega
PEF
Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu20112011
IGA
D. ProcházkaÚI PEF
Využití rozšířené reality pro marketingové účely20122012
IGA
ÚI PEF
Využití teorie chaosu na finančních trzích (50/2007)
2007
2007
IGA
ÚSO PEF
Vývoj autonomních mobilních robotů2014
--
IGA
J. LýsekÚI PEF
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010
--
IGAK. FuchsÚE PEF
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010
--
IGA
K. Fuchs
ÚE PEF
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010
--
IGA
ÚE PEF
2006
2006
GS LČRP. Ptáčková MísařováÚÚD PEF
Vývoj komerčního mobilního geografického informačního systému pro platformu Android
20132015Smluvní výzkum
ÚI PEF
Vývoj příjmové situace seniorů v jednotlivých regionech ČR
2013
--
IGA
V. AntošováÚMO PEF
Vývoj stochastických metod pro diagnostiku korporátních bankrotů
2014
2015
IGA
V. KlepáčÚSO PEF
Vývoj systémů na podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
2010
2010
IGA
J. JanováÚSO PEF
Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (6215648904/03/06)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kominácká
ÚI PEF
Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže
2010
--
IGAM. JankůÚPHV PEF
Výzkum hematologických a biochemických papametrů krve a erytrocytů pstruha duhového (525/00/0241)2000
2002
GAČR
B. Minařík
ÚSO PEF
Výzkum chování podnikatelských subjektů v distribučním procesu v zemědělství a potravinářském průmyslu (402/02/D030)
2002
2004
GAČR
M. ZábojÚMO PEF
20102010
Jiný
M. Souček
ÚMO PEF
Výzkum sofistikovaných metod pro formalizaci a správu podnikových pravidel a jejich implementaci do informačních systémů
2010
--
GAČR
I. RábováÚI PEF
Výzkum spotřebitelského chování na potravinových trzích v České republice (402/02/P056)
2002
--GAČR
ÚPE PEF
Výzkum spotřebitelského chování v oblasti volného času (IG150451)
2005
2005
IGA
J. Stávková
PEF
Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí (GP402/09/P271)
2009
--GAČRÚI PEF
Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb2013
2014
IGA
ÚI PEF
Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace (GA402/00/0499)
20002002
GAČR
P. SyrovátkaPEF
Význam devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování na světovém finančním trhu za současných podmínek jeho globalizace
2005
2005
IGA
O. ŠobaÚF PEF
Význam institucionálního prostředí v tranzitivních ekonomikách
2011--
IGA
VYZC PEF
Vzdělávání manažerů/vlastníků malých a středních podniků ve strategickém managementu (CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004)
2012
2015
Zahr. vzd.P. ŽufanÚMA PEF
Vznik navazujícího předmětu Animace a geoprostor (505/2006)
2006
2006FRVŠJ. KomináckáÚI PEF
Vznik navazujícího předmětu Digitální fotografie
2008
2008
FRVŠ
ÚI PEF
Vznik navazujícího předmětu "Integrace GIS do IS podniku" s multimediální podporou (185/2004)
2004
2004FRVŠJ. KomináckáÚI PEF
Vznik předmětu "Tvorba odborných prací"
2009
2009
FRVŠP. Haluza
ÚI PEF
Webová aplikace pro podporu konkurenceschopnosti podniku2010--IGA
ÚI PEF
Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu (28/2009)
2009
2009IGAO. PopelkaÚI PEF
Zadávání veřejných zakázek a PPP projekty (FRVŠ č. 228/2007)
2007
--
FRVŠ
PEF
Zavedení předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ II do inovovaných studijních programů (1176/2001)
2001
2001
FRVŠ
E. VávrováÚF PEF
Zavedení předmětu "Smluvní vztahy v podnikání" do inovovaných studijních programů (F5a183K/2004)
2003--FRVŠ
ÚPHV PEF
Zisk Shifting nadnárodní společnosti v kontextu mezinárodní plánování daňového: Případ České republiky.
2017
2017
IGA
ÚÚD PEF
Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)
2010
2010FRVŠD. Nerudová
ÚÚD PEF
Zkvalitňujeme cestu k poznání (CZ.1.07/1.1.02/01.0143 GG OP VK Jihomoravského kraje)20092011OP
ÚMO PEF
Zlepšení podnikatelských dovedností v multikulturním prostředí
2010
2011
Zahr. vzd.
E. Abramuszkinová Pavlíková
VYZC PEF
Změny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky a novými spotřebitelskými trendy (GA402/04/2112)
2004
--GAČRJ. Stávková
ÚMO PEF
Změny v chování spotřebitele na trhu s potravinami, se zaměřením na pekárenské výrobky2004
2004
IGA
J. TurčínkováPEF
Změny životního stylu - stravovací návyky obyvatel ČR
2010
--
IGA
ÚMO PEF
Zobrazení nejistoty spojené s uzavřenými leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce
2014--IGA
ÚÚD PEF
Zpracování audio signálu pomocí neuronových sítí (38/2009)
2009
2009
IGA
J. FejfarÚI PEF
Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qi
2015
2015
Smluvní výzkum
D. Procházka
ÚI PEF
Zřízení laboratoře procesního modelování a informačních systémů (1364/2013)
2013
2013FRVŠ
ÚI PEF
Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středního zemědělského podniku s využitím metod precizního zemědělství2015
--
NAZV
J. Hřebíček
ÚI PEF
Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů20132014
IGA
ÚI PEF
2012
2014
OP
T. Foltýnek
PEF
Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 (TB02MPSV019)
2015
2016
TAČRÚPHV PEF
Zvyšování povědomí o prevenci plagiátorství ve Visegrádských zemích skrze mezinárodní konferenci (Visegrad)2015
2015
V4ÚI PEFLegenda:
Aktivní stavy:podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutýzrušený