Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 125

Stav
Názov
OdDo
Druh
Garant
Pracovisko
2018
2018
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)
2011
2011
IGA
ÚZPET AF
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně
2009
2009InýT. Vítěz
ÚZPET AF
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)
2014
2015
Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Bioenergetické transformace (IGA TP 7/2012)20122012IGAÚZPET AF
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014
--
IGA
J. Fryč
ÚZPET AF
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)
2013
--
IGAÚZPET AF
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)
2011
2012
FRVŠ
M. Haitl
ÚZPET AF
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ2007
2007
InýB. Groda
ÚZPET AF
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa
2009
2009
InýT. VítězÚZPET AF
20082008InýB. GrodaÚZPET AF
Creating a platform to address the techniques used in creation and protection of environment and in economic management of water in the soil. (21730049)
2018
2018
V4P. MáchalÚZPET AF
Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361)
20142014Smluvní výzkumÚZPET AF
Doprava a území (2298/2006)
20062006
FRVŠ
J. PospíšilÚZPET AF
Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (07/001/13200/562/000598)
20072012OP
ÚZPET AF
Funkční úkoly Ministerstva zemědělství podle smlouvy o dílo č. 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)20062006
P. MaradaÚZPET AF
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)
2002
2002
Iný
J. Mareček
ÚZPET AF
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)20012002
NAZV
ÚZPET AF
Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)
2003
2003
Iný
ÚZPET AF
Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)
2003
2003
RP
J. Mareček
ÚZPET AF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )
2010
2010
NAZV
ÚZPET AF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)
2011
2011NAZVT. Vítěz
ÚZPET AF
Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)
20052005
FRVŠ
J. Mareček
ÚZPET AF
Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)2003
2003
FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)2014--InternýT. KoutnýÚZPET AF
Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)
2002
2002
FRVŠ
ÚZPET AF
Inovační voucher - poskytnutí znalostí.
2010
--Iný
ÚZPET AF
Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)
1996
1999
Iný
ÚZPET AF
Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích2015
2018
NAZV
ÚZPET AF
Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)
2013
2013
Smluvní výzkumT. Vítěz
ÚZPET AF
Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)
20012001FRVŠJ. Pospíšil
ÚZPET AF
Likvidace ropných látek po kontaminaci tuhých povrchů pomocí pěn. (FT-TA3/157 )
2006
--
MPOÚZPET AF
Matematické modelování a predikce dehydratace zemědělských produktů a odpadů (GA510/95/1214)1995
--
GAČR
ÚZPET AF
Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)1981
1985
InýJ. Mareček
ÚZPET AF
      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)1981
1985
InýJ. MarečekÚZPET AF
Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů
2010
2010
FRVŠ
ÚZPET AF
Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)2014
2014
Smluvní výzkum
M. Geršl
ÚZPET AF
Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)
20062006
IGA
ÚZPET AF
Možnosti poškození kogeneračních jednotek vlivem nečistot v bioplynu2016
2016
Smluvní výzkumÚZPET AF
Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)20152015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
MULTIFERM - Vývoj technologické linky pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů pro palivové využití s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla (TA04021239)
2015--TAČRJ. John
ÚZPET AF
Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu
2012
--
FRVŠ
ÚZPET AF
Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství
2006
2006
FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu (QK1920177)20192021NAZVJ. PospíšilÚZPET AF
Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat
2016
2016
IGA
ÚZPET AF
Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu2015
2015
IGA
M. ŠotnarÚZPET AF
Odstranění vybraných rizikových látek a prvků z čistírenských kalů (TJ02000304)2019
2021
TAČR
T. KoutnýÚZPET AF
Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách2016
2018
NAZVP. MaradaÚZPET AF
Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělských činností (QF3140)
2003
--
NAZVJ. MarečekÚZPET AF
Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C19961996
Iný
ÚZPET AF
Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)1999
2004
Interný
ÚZPET AF
Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)2005
2005
IGA
ÚZPET AF
Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)20062006IGAK. Trunečka
ÚZPET AF
Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)
20132013
Smluvní výzkum
T. Vítěz
ÚZPET AF
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)
20142014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Podklady pro ON Dosoušení zavadlé píce a skladování sena, sorpční a energetické vlastnosti stébelnin
1997
--NAZV
ÚZPET AF
Pokročilá technologie pro anaerobní zpracování a stabilizaci gastroodpadu (TA02020989)
20122012
TAČR
T. VítězÚZPET AF
Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)20142014Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)
1999
2003
Interný
J. Mareček
ÚZPET AF
2017
2017
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení
20152018NAZV
ÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)
2014
2014Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. VítězÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )
2014
2014
Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/ SV2140661)
20142014Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. VítězÚZPET AF
Projektové webové stránky2009
--
Interný
ÚIT CP
      Ústav 227
2012
--
Interný
ÚZPET AF
2012--
Interný
P. Novák
ÚZPET AF
Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)
2004
--
FRVŠK. Trunečka
ÚZPET AF
Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)
2006
2006
RP
ÚZPET AF
Řízení procesu dosoušení píce ve vysoké vrstvě (PG98311)
1998
--
InýÚZPET AF
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)2010
2010
IGAJ. Fryč
ÚZPET AF
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)
20152015
Smluvní výzkum
M. GeršlÚZPET AF
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)
2014
2014
Smluvní výzkum
G. MachůÚZPET AF
Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)
2014
2014Smluvní výzkumT. Vítěz
ÚZPET AF
Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)19951997Iný
ÚZPET AF
Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)
2002
2002
Iný
ÚZPET AF
Technická a odborná pomoc při návrhu, vývoji a testování řešení modernizace řízení stacionární dojící zemědělské technologie. (227/9510/SV2130281)
2013
2013
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV-1G46038)20042008
NAZV
ÚZPET AF
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)
2004--
NAZV
ÚZPET AF
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)
2004
--NAZVK. Trunečka
ÚZPET AF
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (06052010/2 )
2010
2010
Iný
ÚZPET AF
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (TA01021257)
2011
2011
TAČR
ÚZPET AF
Technologie pro dezintegraci čistírenských kalů a snížení jejich objemu (TA02021134)
2011
2012
TAČR
T. VítězÚZPET AF
Tepelná čerpadla - vytápění 21. století (920/2005)
2005
2005
FRVŠ
ÚZPET AF
testování anaerobní fermentace odpadu z papíren a surového čistírenského kalu
20122012ÚZPET AF
Testování enzymatických přípravků na podporu tvorby bioplynu20102010
ÚZPET AF
Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa (227/9510/SV2140811)
20142014
Smluvní výzkum
M. GeršlÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku2011
2011
T. VítězÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku
2012
2012
ÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z hybridů kukuřice2011
2012
ÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z lecitinu20122012
ÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z odpadní vody škrobárenského průmyslu2011
2011
ÚZPET AF
Testování produkce bioplynu ze škrobárenských odpadů
2011
2011
ÚZPET AF
Testování produkce bioplynu ze tří hybridů čiroku. (227/9510/SV2130051)20132013Smluvní výzkumÚZPET AF
Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách
2012
--T. VítězÚZPET AF
Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách (227/9510/SV2120201)
2012
2012Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod. (227/9510/SV2130241)
2013
2014Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Testování účinnosti nanočástic kovového železa a jejich kompozitů s uhlíkovou matricí v biologických procesech (227/9510/SV2170011)
2017
2017
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Testování vlastností vybraných materiálů při anaerobní fermentaci (227/9510/SV2140011)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. Vítěz
ÚZPET AF
Tvorba obsahové náplně předmětu Mikropočítačová technika (2816/2010)2010
2010
FRVŠ
ÚZPET AF
Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Zařízení budov20102010FRVŠT. VítězÚZPET AF
Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Vliv dezinfekčních prostředků používaných v chemických toaletách na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 13/2017)
2017
2017
IGA
T. VítězÚZPET AF
Vliv dezinfekčních prostředků používaných v chemických toaletách na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 13/2017)
2017
2017IGA
ÚZPET AF
Vliv enzymatických přípravků na produkci bioplynu ze siláží zavadlé píce (227/9510/ SV2150021)
2015
2015
Smluvní výzkumÚZPET AF
Vliv toxických látek na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 17/2016)
2016
2016
IGA
ÚZPET AF
Výroba a využití ethanolu (EP0960006666)
1996
1999
NAZV
J. MarečekÚZPET AF
Využití tepla odpadní vody pro zlepšení ekoenergetické bilance komunální čistírny odpadních vod. (TA02020979)
2012
2012
TAČR
T. Vítěz
ÚZPET AF
Vývoj zařízení maximalizující využití BRO při přeměně na bioplyn s využitím katalyzátoru na konverzi CO2 a následného termochemického zpracování odpadního materiálu (FW01010461)
2020
2023TAČR
ÚZPET AF
Vývoj zařízení pro prevenci požáru v technologiích nakládání s odpady (TJ02000346)
2019
--TAČR
ÚZPET AF
Výzkum řídicích veličin v bionických systémech bezpečné energetické transformace biomasy a odpadů (7AMB14SK033)
2014
--
InýT. Koutný
ÚZPET AF
Výzkum suché anaerobní fermentace různých druhů biomasy za účelem výroby bioplynu (2A-3TP1/010)
2008
2010
OP
ÚZPET AF
Výzkum výroby bioplynu z netradičních biologicky rozložitelných materiálů (7AMB12SK076)
2012
2013InýT. Vítěz
ÚZPET AF
Zabezpečení činnosti a jednání technické pracovní skupiny za rok 2013. Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd. Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu. (227/9510/SV2130361)
2013
2013Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Zakládání a údržba hrází rybníků s ohledem na jejich využití (QJ 122 0029)
2012
2016
NAZV
J. Červinka
ÚZPET AF
Základní procesy v technologických zemědělských systémech (HÚ VII-3-8)19861990Iný
ÚZPET AF
      Agrotermodynamika biomechanizmů procesů zpracování zemědělských produktů (VE VII-3-8.9.1)
1986
1990
Iný
J. Mareček
ÚZPET AF
Založení biokoridoru v trati Dlouhé čtvrtě v Šardicích (CZ. 1.02/6.3.00/08.034)
2009
2011
OP
ÚZPET AF
Zařazení experimentálních cvičení do předmětu MECHANIKA TEKUTIN (1129/2001)20012001
FRVŠ
ÚZPET AF
Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanic (227/9510/SV2150311)
2015
2015Smluvní výzkum
ÚZPET AF
2019
--
Smluvní výzkum
M. Geršl
ÚZPET AF
Zhotovení metodických pokynů k žádosti o integrované povolení (MZe 05/8003/02-NP)
2002
2002
InýJ. Mareček
ÚZPET AF
Zkrácení doby hydrolýzy pomocí hydrotermické reakce a zvýšení aktivní plochy pro vývoj bioplynu
2010
2010
Iný
T. VítězÚZPET AFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovanýriešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradenýzamietnutý
zrušený