Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 125

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF (227/9510/SV2180401)20182018Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)20112011IGAJ. FryčÚZPET AF
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně20092009InýT. VítězÚZPET AF
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)20142015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Bioenergetické transformace (IGA TP 7/2012)20122012IGAJ. FryčÚZPET AF
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--IGAJ. FryčÚZPET AF
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)2013--IGAJ. FryčÚZPET AF
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)20112012FRVŠM. HaitlÚZPET AF
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ20072007InýB. GrodaÚZPET AF
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa20092009InýT. VítězÚZPET AF
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA20082008InýB. GrodaÚZPET AF
Creating a platform to address the techniques used in creation and protection of environment and in economic management of water in the soil. (21730049)20182018V4P. MáchalÚZPET AF
Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Doprava a území (2298/2006)20062006FRVŠJ. PospíšilÚZPET AF
Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (07/001/13200/562/000598)20072012OPP. MaradaÚZPET AF
Funkční úkoly Ministerstva zemědělství podle smlouvy o dílo č. 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)20062006P. MaradaÚZPET AF
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)20022002InýJ. MarečekÚZPET AF
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)20012002NAZVJ. MarečekÚZPET AF
Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)20032003InýJ. MarečekÚZPET AF
Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)20032003RPJ. MarečekÚZPET AF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )20102010NAZVT. VítězÚZPET AF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)20112011NAZVT. VítězÚZPET AF
Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)20052005FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)20032003FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)2014--InternýT. KoutnýÚZPET AF
Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)20022002FRVŠR. KuklaÚZPET AF
Inovační voucher - poskytnutí znalostí.2010--InýR. KuklaÚZPET AF
Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)19961999InýJ. MarečekÚZPET AF
Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích20152018NAZVP. MaradaÚZPET AF
Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)20132013Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)20012001FRVŠJ. PospíšilÚZPET AF
Likvidace ropných látek po kontaminaci tuhých povrchů pomocí pěn. (FT-TA3/157 )2006--MPOJ. MarečekÚZPET AF
Matematické modelování a predikce dehydratace zemědělských produktů a odpadů (GA510/95/1214)1995--GAČRJ. ŠtenclÚZPET AF
Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)19811985InýJ. MarečekÚZPET AF
      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)19811985InýJ. MarečekÚZPET AF
Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů20102010FRVŠP. TrávníčekÚZPET AF
Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)20142014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)20062006IGAB. GrodaÚZPET AF
Možnosti poškození kogeneračních jednotek vlivem nečistot v bioplynu20162016Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)20152015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
MULTIFERM - Vývoj technologické linky pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů pro palivové využití s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla (TA04021239)2015--TAČRJ. JohnÚZPET AF
Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu2012--FRVŠJ. KudělkaÚZPET AF
Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství20062006FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu (QK1920177)20192021NAZVJ. PospíšilÚZPET AF
Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat20162016IGAM. GeršlÚZPET AF
Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu20152015IGAM. ŠotnarÚZPET AF
Odstranění vybraných rizikových látek a prvků z čistírenských kalů (TJ02000304)20192021TAČRT. KoutnýÚZPET AF
Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách20162018NAZVP. MaradaÚZPET AF
Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělských činností (QF3140)2003--NAZVJ. MarečekÚZPET AF
Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C19961996InýJ. MarečekÚZPET AF
Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)19992004InternýJ. MarečekÚZPET AF
Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)20052005IGAK. TrunečkaÚZPET AF
Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)20062006IGAK. TrunečkaÚZPET AF
Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)20132013Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Podklady pro ON Dosoušení zavadlé píce a skladování sena, sorpční a energetické vlastnosti stébelnin1997--NAZVJ. ŠtenclÚZPET AF
Pokročilá technologie pro anaerobní zpracování a stabilizaci gastroodpadu (TA02020989)20122012TAČRT. VítězÚZPET AF
Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)20142014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)19992003InternýJ. MarečekÚZPET AF
Posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů rostlinného původu (227/9510/SV 2170061)20172017Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení20152018NAZVP. MaradaÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/ SV2140661)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Projektové webové stránky2009--InternýI. VyskočilÚIT CP
      Ústav 2272012--InternýP. NovákÚZPET AF
           Diskový prostor2012--InternýP. NovákÚZPET AF
Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)2004--FRVŠK. TrunečkaÚZPET AF
Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)20062006RPJ. MarečekÚZPET AF
Řízení procesu dosoušení píce ve vysoké vrstvě (PG98311)1998--InýJ. ŠtenclÚZPET AF
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)20102010IGAJ. FryčÚZPET AF
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)20152015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)20142014Smluvní výzkumG. MachůÚZPET AF
Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)19951997InýJ. MarečekÚZPET AF
Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)20022002InýJ. MarečekÚZPET AF
Technická a odborná pomoc při návrhu, vývoji a testování řešení modernizace řízení stacionární dojící zemědělské technologie. (227/9510/SV2130281)20132013Smluvní výzkumR. KuklaÚZPET AF
Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV-1G46038)20042008NAZVJ. ČervinkaÚZPET AF
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)2004--NAZVK. TrunečkaÚZPET AF
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)2004--NAZVK. TrunečkaÚZPET AF
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (06052010/2 )20102010InýT. VítězÚZPET AF
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (TA01021257)20112011TAČRT. VítězÚZPET AF
Technologie pro dezintegraci čistírenských kalů a snížení jejich objemu (TA02021134)20112012TAČRT. VítězÚZPET AF
Tepelná čerpadla - vytápění 21. století (920/2005)20052005FRVŠT. VítězÚZPET AF
testování anaerobní fermentace odpadu z papíren a surového čistírenského kalu20122012T. VítězÚZPET AF
Testování enzymatických přípravků na podporu tvorby bioplynu20102010T. VítězÚZPET AF
Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa (227/9510/SV2140811)20142014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku20112011T. VítězÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku20122012T. VítězÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z hybridů kukuřice20112012T. VítězÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z lecitinu20122012T. VítězÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z odpadní vody škrobárenského průmyslu20112011T. VítězÚZPET AF
Testování produkce bioplynu ze škrobárenských odpadů20112011T. VítězÚZPET AF
Testování produkce bioplynu ze tří hybridů čiroku. (227/9510/SV2130051)20132013Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách2012--T. VítězÚZPET AF
Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách (227/9510/SV2120201)20122012Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod. (227/9510/SV2130241)20132014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Testování účinnosti nanočástic kovového železa a jejich kompozitů s uhlíkovou matricí v biologických procesech (227/9510/SV2170011)20172017Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Testování vlastností vybraných materiálů při anaerobní fermentaci (227/9510/SV2140011)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Tvorba obsahové náplně předmětu Mikropočítačová technika (2816/2010)20102010FRVŠR. KuklaÚZPET AF
Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Zařízení budov20102010FRVŠT. VítězÚZPET AF
Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu20142014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Vliv dezinfekčních prostředků používaných v chemických toaletách na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 13/2017)20172017IGAT. VítězÚZPET AF
Vliv dezinfekčních prostředků používaných v chemických toaletách na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 13/2017)20172017IGAT. DokulilováÚZPET AF
Vliv enzymatických přípravků na produkci bioplynu ze siláží zavadlé píce (227/9510/ SV2150021)20152015Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Vliv toxických látek na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 17/2016)20162016IGAT. DokulilováÚZPET AF
Výroba a využití ethanolu (EP0960006666)19961999NAZVJ. MarečekÚZPET AF
Využití tepla odpadní vody pro zlepšení ekoenergetické bilance komunální čistírny odpadních vod. (TA02020979)20122012TAČRT. VítězÚZPET AF
Vývoj zařízení maximalizující využití BRO při přeměně na bioplyn s využitím katalyzátoru na konverzi CO2 a následného termochemického zpracování odpadního materiálu (FW01010461)20202023TAČRT. KoutnýÚZPET AF
Vývoj zařízení pro prevenci požáru v technologiích nakládání s odpady (TJ02000346)2019--TAČRM. PokludováÚZPET AF
Výzkum řídicích veličin v bionických systémech bezpečné energetické transformace biomasy a odpadů (7AMB14SK033)2014--InýT. KoutnýÚZPET AF
Výzkum suché anaerobní fermentace různých druhů biomasy za účelem výroby bioplynu (2A-3TP1/010)20082010OPT. VítězÚZPET AF
Výzkum výroby bioplynu z netradičních biologicky rozložitelných materiálů (7AMB12SK076)20122013InýT. VítězÚZPET AF
Zabezpečení činnosti a jednání technické pracovní skupiny za rok 2013. Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd. Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu. (227/9510/SV2130361)20132013Smluvní výzkumJ. MarečekÚZPET AF
Zakládání a údržba hrází rybníků s ohledem na jejich využití (QJ 122 0029)20122016NAZVJ. ČervinkaÚZPET AF
Základní procesy v technologických zemědělských systémech (HÚ VII-3-8)19861990InýJ. MarečekÚZPET AF
      Agrotermodynamika biomechanizmů procesů zpracování zemědělských produktů (VE VII-3-8.9.1)19861990InýJ. MarečekÚZPET AF
Založení biokoridoru v trati Dlouhé čtvrtě v Šardicích (CZ. 1.02/6.3.00/08.034)20092011OPP. MaradaÚZPET AF
Zařazení experimentálních cvičení do předmětu MECHANIKA TEKUTIN (1129/2001)20012001FRVŠR. KuklaÚZPET AF
Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanic (227/9510/SV2150311)20152015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik pro měření produkce skleníkových plynů (227/9510/SV2190171)2019--Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Zhotovení metodických pokynů k žádosti o integrované povolení (MZe 05/8003/02-NP)20022002InýJ. MarečekÚZPET AF
Zkrácení doby hydrolýzy pomocí hydrotermické reakce a zvýšení aktivní plochy pro vývoj bioplynu20102010InýT. VítězÚZPET AFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený