Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 122

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Advanced technology for anaerobic treatment and stabilization of catering waste (TA02020989)20122012TAČRT. VítězDAFEE FA
Agro environmental business focused on the development of non-production functions of agricultural landscapes (07/001/13200/562/000598)20072012OPP. MaradaDAFEE FA
Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF (227/9510/SV2180401)20182018Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)20112011IGAJ. FryčDAFEE FA
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně20092009OtherT. VítězDAFEE FA
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)20142015Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Assessing the suitability of a field analyzer for X-ray fluorescence analysis (RFA) of plant origin selected material (227/9510/SV 2170061)20172017Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Backgrounds for the Czech branch standard "The final drying of forage and hay storing", sorption and calorific properties of fibre materials1997--NAZVJ. ŠtenclDAFEE FA
Bioenergetic transformation (IGA TP 7/2012)20122012IGAJ. FryčDAFEE FA
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--IGAJ. FryčDAFEE FA
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)2013--IGAJ. FryčDAFEE FA
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)20112012FRVŠM. HaitlDAFEE FA
Causes damage cogeneration units due to impurities in the biogas20162016Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ20072007OtherB. GrodaDAFEE FA
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa20092009OtherT. VítězDAFEE FA
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA20082008OtherB. GrodaDAFEE FA
Control of the Drying Process of Forage in a Deep Layer (PG98311)1998--OtherJ. ŠtenclDAFEE FA
Control parameters research in the bionic systems for the safe energy production from biomass and waste (7AMB14SK033)2014--OtherT. KoutnýDAFEE FA
Creating a platform to address the techniques used in creation and protection of environment and in economic management of water in the soil. (21730049)20182018V4P. MáchalDAFEE FA
Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)20172017IGAT. VítězDAFEE FA
Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)20172017IGAT. DokulilováDAFEE FA
Effects of toxic compounds on anaerobic fermentation of sewage sludge and biogas production (IP 17/2016)20162016IGAT. DokulilováDAFEE FA
Establishment of biocorridors in area "Dlouhé čtvrtě" in cadastre Šardice (CZ. 1.02/6.3.00/08.034)20092011OPP. MaradaDAFEE FA
Formation and maintenance of the pond dam with regard to their use (QJ 122 0029)20122016NAZVJ. ČervinkaDAFEE FA
Heat pumps - heating of 21 century (920/2005)20052005FRVŠT. VítězDAFEE FA
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)20022002OtherJ. MarečekDAFEE FA
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)20012002NAZVJ. MarečekDAFEE FA
Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)20032003OtherJ. MarečekDAFEE FA
Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)20032003RPJ. MarečekDAFEE FA
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )20102010NAZVT. VítězDAFEE FA
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)20112011NAZVT. VítězDAFEE FA
Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)20052005FRVŠJ. MarečekDAFEE FA
Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)20032003FRVŠJ. MarečekDAFEE FA
Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)2014--InternalT. KoutnýDAFEE FA
Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)20022002FRVŠR. KuklaDAFEE FA
Inovační voucher - poskytnutí znalostí.2010--OtherR. KuklaDAFEE FA
Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)19961999OtherJ. MarečekDAFEE FA
Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích20152018NAZVP. MaradaDAFEE FA
Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)20132013Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)20012001FRVŠJ. PospíšilDAFEE FA
Mathematical modelling and prediction of dehydration of agricultural products and wastes (GA510/95/1214)1995--GAČRJ. ŠtenclDAFEE FA
Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)19811985OtherJ. MarečekDAFEE FA
      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)19811985OtherJ. MarečekDAFEE FA
Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů20102010FRVŠP. TrávníčekDAFEE FA
Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)20142014Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)20062006IGAB. GrodaDAFEE FA
Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)20152015Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
MULTIFERM - Development of technological line for treatment of biodegradable waste for fuel use using low-potential heat of fermentation (TA04021239)2015--TAČRJ. JohnDAFEE FA
Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu2012--FRVŠJ. KudělkaDAFEE FA
Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství20062006FRVŠJ. MarečekDAFEE FA
Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat20162016IGAM. GeršlDAFEE FA
Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu20152015IGAM. ŠotnarDAFEE FA
Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách20162018NAZVP. MaradaDAFEE FA
Oil substances liquidation after solid surfaces contamination by means of foams (FT-TA3/157 )2006--MPOJ. MarečekDAFEE FA
Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C19961996OtherJ. MarečekDAFEE FA
Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)19992004InternalJ. MarečekDAFEE FA
Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)20052005IGAK. TrunečkaDAFEE FA
Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)20062006IGAK. TrunečkaDAFEE FA
Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)20132013Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)20142014Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)19992003InternalJ. MarečekDAFEE FA
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení20152018NAZVP. MaradaDAFEE FA
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/ SV2140661)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Projektové webové stránky2009--InternalI. VyskočilDIT CUD
      Ústav 2272012--InternalP. NovákDAFEE FA
           Diskový prostor2012--InternalP. NovákDAFEE FA
Reduction of Grenhouse Gases and Ammonia Emission from Agricultural Activities (QF3140)2003--NAZVJ. MarečekDAFEE FA
Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)2004--FRVŠK. TrunečkaDAFEE FA
Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)20062006RPJ. MarečekDAFEE FA
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)20102010IGAJ. FryčDAFEE FA
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)20152015Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)20142014Smluvní výzkumG. MachůDAFEE FA
Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)19951997OtherJ. MarečekDAFEE FA
Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)20022002OtherJ. MarečekDAFEE FA
Technická a odborná pomoc při návrhu, vývoji a testování řešení modernizace řízení stacionární dojící zemědělské technologie. (227/9510/SV2130281)20132013Smluvní výzkumR. KuklaDAFEE FA
Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV-1G46038)20042008NAZVJ. ČervinkaDAFEE FA
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)2004--NAZVK. TrunečkaDAFEE FA
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)2004--NAZVK. TrunečkaDAFEE FA
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (06052010/2 )20102010OtherT. VítězDAFEE FA
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (TA01021257)20112011TAČRT. VítězDAFEE FA
Technology for the disintegration of sewage sludge and reduce of their volume (TA02021134)20112012TAČRT. VítězDAFEE FA
Testing the efficacy of metallic iron nanoparticles and their carbon matrix composites in biological processes (227/9510/SV2170011)20172017Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
testování anaerobní fermentace odpadu z papíren a surového čistírenského kalu20122012T. VítězDAFEE FA
Testování enzymatických přípravků na podporu tvorby bioplynu20102010T. VítězDAFEE FA
Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa (227/9510/SV2140811)20142014Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku20112011T. VítězDAFEE FA
Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku20122012T. VítězDAFEE FA
Testování produkce bioplynu z hybridů kukuřice20112012T. VítězDAFEE FA
Testování produkce bioplynu z lecitinu20122012T. VítězDAFEE FA
Testování produkce bioplynu z odpadní vody škrobárenského průmyslu20112011T. VítězDAFEE FA
Testování produkce bioplynu ze škrobárenských odpadů20112011T. VítězDAFEE FA
Testování produkce bioplynu ze tří hybridů čiroku. (227/9510/SV2130051)20132013Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách2012--T. VítězDAFEE FA
Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách (227/9510/SV2120201)20122012Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod. (227/9510/SV2130241)20132014Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Testování vlastností vybraných materiálů při anaerobní fermentaci (227/9510/SV2140011)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
The functional tasks of the Ministry of Agriculture of contract work no 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)20062006P. MaradaDAFEE FA
Tools for better use of composting equipment with subsequent increase of compost production applied on agricultural land (QK1920177)20192021NAZVJ. PospíšilDAFEE FA
Transport and territory (2298/2006)20062006FRVŠJ. PospíšilDAFEE FA
Tvorba obsahové náplně předmětu Mikropočítačová technika (2816/2010)20102010FRVŠR. KuklaDAFEE FA
Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Zařízení budov20102010FRVŠT. VítězDAFEE FA
Using of heat from waste water to improve eco-energy balance of municipal wastewater treatment plant. (TA02020979)20122012TAČRT. VítězDAFEE FA
Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu20142014Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Vliv enzymatických přípravků na produkci bioplynu ze siláží zavadlé píce (227/9510/ SV2150021)20152015Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Výroba a využití ethanolu (EP0960006666)19961999NAZVJ. MarečekDAFEE FA
Výzkum suché anaerobní fermentace různých druhů biomasy za účelem výroby bioplynu (2A-3TP1/010)20082010OPT. VítězDAFEE FA
Výzkum výroby bioplynu z netradičních biologicky rozložitelných materiálů (7AMB12SK076)20122013OtherT. VítězDAFEE FA
Zabezpečení činnosti a jednání technické pracovní skupiny za rok 2013. Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd. Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu. (227/9510/SV2130361)20132013Smluvní výzkumJ. MarečekDAFEE FA
Základní procesy v technologických zemědělských systémech (HÚ VII-3-8)19861990OtherJ. MarečekDAFEE FA
      Agrotermodynamika biomechanizmů procesů zpracování zemědělských produktů (VE VII-3-8.9.1)19861990OtherJ. MarečekDAFEE FA
Zařazení experimentálních cvičení do předmětu MECHANIKA TEKUTIN (1129/2001)20012001FRVŠR. KuklaDAFEE FA
Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanic (227/9510/SV2150311)20152015Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik pro měření produkce skleníkových plynů (227/9510/SV2190171)2019--Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Zhotovení metodických pokynů k žádosti o integrované povolení (MZe 05/8003/02-NP)20022002OtherJ. MarečekDAFEE FA
Zkrácení doby hydrolýzy pomocí hydrotermické reakce a zvýšení aktivní plochy pro vývoj bioplynu20102010OtherT. VítězDAFEE FAKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected