Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 125

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
ukončený
Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF (227/9510/SV2180401)
2018
2018Smluvní výzkumÚZPET AF
řešený Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)
2011
2011
IGA
ÚZPET AF
zamítnutý
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně
2009
2009Jiný
ÚZPET AF
ukončený
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)
2014
2015
Smluvní výzkumÚZPET AF
řešený Bioenergetické transformace (IGA TP 7/2012)20122012
IGA
J. Fryč
ÚZPET AF
řešený
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--
IGA
ÚZPET AF
řešený
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)
2013
--
IGA
ÚZPET AF
obhájený
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)
2011
2012
FRVŠM. HaitlÚZPET AF
obhájený CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ20072007JinýB. GrodaÚZPET AF
obhájený
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa
20092009
Jiný
ÚZPET AF
obhájený
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA2008
2008
Jiný
ÚZPET AF
obhájený
Doprava a území (2298/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚZPET AF
řešený
Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (07/001/13200/562/000598)
2007
2012OPP. Marada
ÚZPET AF
obhájený Funkční úkoly Ministerstva zemědělství podle smlouvy o dílo č. 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)
2006
2006
ÚZPET AF
obhájený
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)2002
2002
Jiný
ÚZPET AF
obhájený Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)
2001
2002NAZVJ. MarečekÚZPET AF
obhájený
Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)
20032003
Jiný
ÚZPET AF
obhájený
Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)
2003
2003
RPJ. MarečekÚZPET AF
zamítnutý Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )
2010
2010
NAZV
T. VítězÚZPET AF
zamítnutý
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)
20112011NAZVT. VítězÚZPET AF
obhájený
Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)
2005
2005
FRVŠ
J. Mareček
ÚZPET AF
obhájený
Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)
20032003FRVŠ
ÚZPET AF
přijatý
Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)
2014
--
Interní
T. Koutný
ÚZPET AF
obhájený
Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)
2002
2002
FRVŠ
ÚZPET AF
přijatý
Inovační voucher - poskytnutí znalostí.
2010
--JinýR. Kukla
ÚZPET AF
obhájený
Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)
1996
1999
Jiný
ÚZPET AF
připravovaný
Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích
2015
2018
NAZV
P. MaradaÚZPET AF
ukončený Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)
2013
2013
Smluvní výzkum
T. VítězÚZPET AF
obhájený
Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)
2001
2001
FRVŠÚZPET AF
řešený
Likvidace ropných látek po kontaminaci tuhých povrchů pomocí pěn. (FT-TA3/157 )
2006
--MPO
ÚZPET AF
ukončený
Matematické modelování a predikce dehydratace zemědělských produktů a odpadů (GA510/95/1214)1995
--
GAČR
ÚZPET AF
obhájený
Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)
1981
1985
Jiný
ÚZPET AF
obhájený      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)
1981
1985
JinýJ. Mareček
ÚZPET AF
obhájený
Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů
20102010FRVŠÚZPET AF
ukončený
Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)
2014
2014
Smluvní výzkum
M. Geršl
ÚZPET AF
obhájený Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)20062006IGA
ÚZPET AF
ukončený
2016
2016
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
ukončený
Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)
2015
2015Smluvní výzkumÚZPET AF
přijatý
MULTIFERM - Vývoj technologické linky pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů pro palivové využití s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla (TA04021239)
2015
--TAČR
ÚZPET AF
řešený Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu2012
--
FRVŠJ. Kudělka
ÚZPET AF
ukončený
Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství
2006
2006
FRVŠ
J. MarečekÚZPET AF
řešený
Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu (QK1920177)
2019
2021
NAZV
J. PospíšilÚZPET AF
ukončený Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat
2016
2016IGAM. Geršl
ÚZPET AF
ukončený
Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu
20152015IGAM. ŠotnarÚZPET AF
řešený
Odstranění vybraných rizikových látek a prvků z čistírenských kalů (TJ02000304)
2019
2021
TAČR
ÚZPET AF
řešený
Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách2016
2018
NAZV
ÚZPET AF
řešený
Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělských činností (QF3140)
2003
--
NAZV
ÚZPET AF
obhájený
Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C
1996
1996
Jiný
J. MarečekÚZPET AF
obhájený
Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)
1999
2004
Interní
ÚZPET AF
řešený Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)2005
2005
IGA
ÚZPET AF
řešený
Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)2006
2006
IGA
ÚZPET AF
ukončený
Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)
20132013Smluvní výzkum
ÚZPET AF
ukončený
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
ukončený
Podklady pro ON Dosoušení zavadlé píce a skladování sena, sorpční a energetické vlastnosti stébelnin
1997
--
NAZV
ÚZPET AF
zamítnutý
Pokročilá technologie pro anaerobní zpracování a stabilizaci gastroodpadu (TA02020989)
2012
2012TAČRÚZPET AF
ukončený
Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)
2014
2014
Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
obhájený Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)1999
2003
InterníJ. Mareček
ÚZPET AF
ukončený
2017
2017Smluvní výzkum
ÚZPET AF
řešený
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení
20152018
NAZV
ÚZPET AF
ukončený
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)
2014
2014Smluvní výzkumÚZPET AF
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)
2014
2014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/ SV2140661)
2014
2014
Smluvní výzkumT. Vítěz
ÚZPET AF
ukončený Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)20142014Smluvní výzkumT. Vítěz
ÚZPET AF
řešený
Projektové webové stránky
2009
--
Interní
ÚIT CP
řešený
      Ústav 227
2012
--
InterníP. Novák
ÚZPET AF
řešený2012--
Interní
P. NovákÚZPET AF
ukončený Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)
2004
--
FRVŠ
K. Trunečka
ÚZPET AF
ukončený
Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)
2006
2006
RPJ. Mareček
ÚZPET AF
ukončený
Řízení procesu dosoušení píce ve vysoké vrstvě (PG98311)
1998
--
Jiný
ÚZPET AF
obhájený
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)
20102010
IGA
J. Fryč
ÚZPET AF
ukončený Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)20152015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
ukončený
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)
2014
2014
Smluvní výzkum
G. MachůÚZPET AF
ukončený Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. VítězÚZPET AF
ukončený
Stanovení spalných tepel vzorků topolů (227/9510/SV2140361)2014
2014
Smluvní výzkumÚZPET AF
obhájený Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)
1995
1997
Jiný
J. Mareček
ÚZPET AF
obhájený
Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)20022002Jiný
ÚZPET AF
ukončený
Technická a odborná pomoc při návrhu, vývoji a testování řešení modernizace řízení stacionární dojící zemědělské technologie. (227/9510/SV2130281)20132013Smluvní výzkumR. Kukla
ÚZPET AF
obhájený Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV-1G46038)2004
2008
NAZV
J. ČervinkaÚZPET AF
ukončený
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)
2004
--
NAZVÚZPET AF
ukončený
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)
2004
--
NAZVK. TrunečkaÚZPET AF
zamítnutý
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (06052010/2 )
2010
2010
Jiný
ÚZPET AF
zamítnutý
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (TA01021257)
2011
2011
TAČR
ÚZPET AF
zamítnutý
Technologie pro dezintegraci čistírenských kalů a snížení jejich objemu (TA02021134)2011
2012
TAČRÚZPET AF
obhájený
Tepelná čerpadla - vytápění 21. století (920/2005)
2005
2005
FRVŠ
ÚZPET AF
ukončený
testování anaerobní fermentace odpadu z papíren a surového čistírenského kalu
2012
2012
T. VítězÚZPET AF
ukončený
Testování enzymatických přípravků na podporu tvorby bioplynu
20102010
ÚZPET AF
ukončený
Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa (227/9510/SV2140811)
2014
2014Smluvní výzkum
ÚZPET AF
ukončený
Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku
2011
2011ÚZPET AF
ukončený
Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku
20122012
ÚZPET AF
ukončený
Testování produkce bioplynu z hybridů kukuřice
2011
2012T. Vítěz
ÚZPET AF
ukončený
Testování produkce bioplynu z lecitinu20122012T. Vítěz
ÚZPET AF
ukončený
Testování produkce bioplynu z odpadní vody škrobárenského průmyslu
2011
2011
T. VítězÚZPET AF
ukončený
Testování produkce bioplynu ze škrobárenských odpadů
20112011
ÚZPET AF
ukončený
Testování produkce bioplynu ze tří hybridů čiroku. (227/9510/SV2130051)20132013
Smluvní výzkum
T. VítězÚZPET AF
řešený Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách
2012
--
T. Vítěz
ÚZPET AF
ukončený
Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách (227/9510/SV2120201)
20122012
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
ukončený Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod. (227/9510/SV2130241)2013
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
ukončený Testování účinnosti nanočástic kovového železa a jejich kompozitů s uhlíkovou matricí v biologických procesech (227/9510/SV2170011)
2017
2017Smluvní výzkumÚZPET AF
ukončený Testování vlastností vybraných materiálů při anaerobní fermentaci (227/9510/SV2140011)
2014
2014
Smluvní výzkumT. Vítěz
ÚZPET AF
zamítnutý Tvorba obsahové náplě předmětu Mikropočítačová technika (2816/2010)
2010
2010
FRVŠ
R. KuklaÚZPET AF
zamítnutý
Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Zařízení budov
20102010
FRVŠ
ÚZPET AF
ukončený Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
ukončený
Vliv dezinfekčních prostředků používaných v chemických toaletách na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 13/2017)
2017
2017IGAÚZPET AF
ukončený
Vliv dezinfekčních prostředků používaných v chemických toaletách na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 13/2017)
2017
2017
IGAT. HammerschmiedtÚZPET AF
ukončený
Vliv enzymatických přípravků na produkci bioplynu ze siláží zavadlé píce (227/9510/ SV2150021)
2015
2015
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
ukončený Vliv toxických látek na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 17/2016)20162016IGAT. Hammerschmiedt
ÚZPET AF
obhájený
Výroba a využití ethanolu (EP0960006666)19961999NAZVJ. Mareček
ÚZPET AF
připravovaný
Vytvoření platformy k řešení techniky využívané při tvorbě a ochraně životního prostředí a úsporného hospodaření s vodou v půdě . (21730049)
2018
2018
V4
ÚZPET AF
zamítnutý Využití tepla odpadní vody pro zlepšení ekoenergetické bilance komunální čistírny odpadních vod. (TA02020979)2012
2012
TAČRT. VítězÚZPET AF
řešený Vývoj zařízení maximalizující využití BRO při přeměně na bioplyn s využitím katalyzátoru na konverzi CO2 a následného termochemického zpracování odpadního materiálu (FW01010461)
2020
2023
TAČR
T. Koutný
ÚZPET AF
řešený
Vývoj zařízení pro prevenci požáru v technologiích nakládání s odpady (TJ02000346)2019--
TAČR
M. PokludováÚZPET AF
řešený
Výzkum řídicích veličin v bionických systémech bezpečné energetické transformace biomasy a odpadů (7AMB14SK033)
2014--JinýT. Koutný
ÚZPET AF
obhájený Výzkum suché anaerobní fermentace různých druhů biomasy za účelem výroby bioplynu (2A-3TP1/010)
2008
2010
OPT. Vítěz
ÚZPET AF
řešený
Výzkum výroby bioplynu z netradičních biologicky rozložitelných materiálů (7AMB12SK076)
2012
2013Jiný
ÚZPET AF
ukončený Zabezpečení činnosti a jednání technické pracovní skupiny za rok 2013. Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd. Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu. (227/9510/SV2130361)2013
2013
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
řešený Zakládání a údržba hrází rybníků s ohledem na jejich využití (QJ 122 0029)2012
2016
NAZVÚZPET AF
obhájený Základní procesy v technologických zemědělských systémech (HÚ VII-3-8)1986
1990
JinýÚZPET AF
obhájený
      Agrotermodynamika biomechanizmů procesů zpracování zemědělských produktů (VE VII-3-8.9.1)
19861990
Jiný
ÚZPET AF
obhájený Založení biokoridoru v trati Dlouhé čtvrtě v Šardicích (CZ. 1.02/6.3.00/08.034)20092011OPP. Marada
ÚZPET AF
obhájený
Zařazení experimentálních cvičení do předmětu MECHANIKA TEKUTIN (1129/2001)
2001
2001
FRVŠÚZPET AF
ukončený
Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanic (227/9510/SV2150311)
2015
2015
Smluvní výzkum
M. Geršl
ÚZPET AF
řešený
Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik pro měření produkce skleníkových plynů (227/9510/SV2190171)
2019
--
Smluvní výzkum
M. Geršl
ÚZPET AF
obhájený
Zhotovení metodických pokynů k žádosti o integrované povolení (MZe 05/8003/02-NP)
2002
2002
Jiný
J. MarečekÚZPET AF
ukončený Zkrácení doby hydrolýzy pomocí hydrotermické reakce a zvýšení aktivní plochy pro vývoj bioplynu20102010
Jiný
T. Vítěz
ÚZPET AFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podanýpřijatýpřijatýpřipravovaný
připravovaný
řešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený