Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 125

Stav
NázevOdDoDruh
Garant
Pracoviště
Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF (227/9510/SV2180401)20182018
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)2011
2011
IGAJ. FryčÚZPET AF
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně20092009JinýT. Vítěz
ÚZPET AF
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)
2014
2015Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Bioenergetické transformace (IGA TP 7/2012)
2012
2012
IGA
ÚZPET AF
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--
IGA
ÚZPET AF
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)
2013--IGAJ. FryčÚZPET AF
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)2011
2012
FRVŠ
ÚZPET AF
2007
2007JinýB. Groda
ÚZPET AF
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa2009
2009
Jiný
T. VítězÚZPET AF
2008
2008
Jiný
ÚZPET AF
Doprava a území (2298/2006)
2006
2006FRVŠJ. PospíšilÚZPET AF
Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (07/001/13200/562/000598)
2007
2012
OPÚZPET AF
Funkční úkoly Ministerstva zemědělství podle smlouvy o dílo č. 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)20062006
P. MaradaÚZPET AF
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)
2002
2002
JinýJ. MarečekÚZPET AF
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)2001
2002
NAZV
J. MarečekÚZPET AF
Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)20032003Jiný
ÚZPET AF
Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)
2003
2003RPJ. MarečekÚZPET AF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )
2010
2010
NAZV
ÚZPET AF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)
2011
2011
NAZV
T. VítězÚZPET AF
Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)
20052005FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)2003
2003
FRVŠ
J. MarečekÚZPET AF
Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)
2014
--
Interní
ÚZPET AF
Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)
2002
2002
FRVŠR. Kukla
ÚZPET AF
Inovační voucher - poskytnutí znalostí.
2010
--
Jiný
ÚZPET AF
Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)1996
1999
Jiný
ÚZPET AF
Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích2015
2018
NAZVP. MaradaÚZPET AF
Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)
2013
2013
Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)
2001
2001FRVŠJ. PospíšilÚZPET AF
Likvidace ropných látek po kontaminaci tuhých povrchů pomocí pěn. (FT-TA3/157 )2006--MPOJ. MarečekÚZPET AF
Matematické modelování a predikce dehydratace zemědělských produktů a odpadů (GA510/95/1214)
1995
--
GAČR
ÚZPET AF
Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)19811985JinýÚZPET AF
      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)
19811985JinýJ. Mareček
ÚZPET AF
Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů
2010
2010
FRVŠ
P. TrávníčekÚZPET AF
Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)
2014
2014
Smluvní výzkumM. Geršl
ÚZPET AF
Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)
2006
2006
IGA
ÚZPET AF
2016
2016
Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)
2015
2015
Smluvní výzkum
M. Geršl
ÚZPET AF
MULTIFERM - Vývoj technologické linky pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů pro palivové využití s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla (TA04021239)
2015
--
TAČR
ÚZPET AF
Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu
2012--
FRVŠ
ÚZPET AF
Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství
2006
2006
FRVŠ
J. MarečekÚZPET AF
Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu (QK1920177)
20192021
NAZV
J. Pospíšil
ÚZPET AF
Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat
2016
2016
IGA
ÚZPET AF
Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu
2015
2015IGAM. Šotnar
ÚZPET AF
Odstranění vybraných rizikových látek a prvků z čistírenských kalů (TJ02000304)
2019
2021
TAČR
T. KoutnýÚZPET AF
Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách
2016
2018
NAZV
P. MaradaÚZPET AF
Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělských činností (QF3140)
2003
--
NAZV
ÚZPET AF
Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C19961996
Jiný
J. Mareček
ÚZPET AF
Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)
1999
2004
Interní
ÚZPET AF
Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)
2005
2005
IGA
ÚZPET AF
Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)
2006
2006
IGAK. TrunečkaÚZPET AF
Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)2013
2013
Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)2014
2014
Smluvní výzkumT. Vítěz
ÚZPET AF
Podklady pro ON Dosoušení zavadlé píce a skladování sena, sorpční a energetické vlastnosti stébelnin
1997
--
NAZVJ. Štencl
ÚZPET AF
Pokročilá technologie pro anaerobní zpracování a stabilizaci gastroodpadu (TA02020989)
2012
2012
TAČR
ÚZPET AF
Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)20142014Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)19992003Interní
ÚZPET AF
Posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů rostlinného původu (227/9510/SV 2170061)2017
2017
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení
2015
2018
NAZV
ÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. VítězÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/ SV2140661)2014
2014
Smluvní výzkum
T. VítězÚZPET AF
Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)
20142014Smluvní výzkumÚZPET AF
Projektové webové stránky2009--
Interní
ÚIT CP
      Ústav 227
2012
--
Interní
ÚZPET AF
2012
--
Interní
P. Novák
ÚZPET AF
Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)2004
--
FRVŠ
K. TrunečkaÚZPET AF
Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)
2006
2006
RPJ. MarečekÚZPET AF
Řízení procesu dosoušení píce ve vysoké vrstvě (PG98311)
1998
--
Jiný
J. ŠtenclÚZPET AF
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)2010
2010
IGA
ÚZPET AF
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)2015
2015
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Stanovení spalných tepel vzorků topolů (227/9510/SV2140361)2014
2014
Smluvní výzkumÚZPET AF
Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)1995
1997
Jiný
ÚZPET AF
Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)
2002
2002
Jiný
ÚZPET AF
Technická a odborná pomoc při návrhu, vývoji a testování řešení modernizace řízení stacionární dojící zemědělské technologie. (227/9510/SV2130281)
2013
2013
Smluvní výzkum
R. KuklaÚZPET AF
Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV-1G46038)
2004
2008
NAZV
ÚZPET AF
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)
2004
--
NAZVK. Trunečka
ÚZPET AF
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)
2004
--NAZVK. TrunečkaÚZPET AF
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (06052010/2 )
2010
2010
Jiný
ÚZPET AF
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (TA01021257)20112011
TAČR
T. VítězÚZPET AF
Technologie pro dezintegraci čistírenských kalů a snížení jejich objemu (TA02021134)
2011
2012
TAČR
ÚZPET AF
Tepelná čerpadla - vytápění 21. století (920/2005)
2005
2005FRVŠÚZPET AF
testování anaerobní fermentace odpadu z papíren a surového čistírenského kalu
2012
2012
T. VítězÚZPET AF
Testování enzymatických přípravků na podporu tvorby bioplynu
2010
2010T. Vítěz
ÚZPET AF
Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa (227/9510/SV2140811)
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku
2011
2011
ÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku20122012T. VítězÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z hybridů kukuřice
2011
2012ÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z lecitinu2012
2012
T. VítězÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z odpadní vody škrobárenského průmyslu2011
2011
ÚZPET AF
Testování produkce bioplynu ze škrobárenských odpadů2011
2011
T. VítězÚZPET AF
Testování produkce bioplynu ze tří hybridů čiroku. (227/9510/SV2130051)
2013
2013
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách
2012
--
ÚZPET AF
Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách (227/9510/SV2120201)
2012
2012Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod. (227/9510/SV2130241)
2013
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Testování účinnosti nanočástic kovového železa a jejich kompozitů s uhlíkovou matricí v biologických procesech (227/9510/SV2170011)2017
2017
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Testování vlastností vybraných materiálů při anaerobní fermentaci (227/9510/SV2140011)
2014
2014
Smluvní výzkumT. Vítěz
ÚZPET AF
Tvorba obsahové náplě předmětu Mikropočítačová technika (2816/2010)
2010
2010
FRVŠ
R. KuklaÚZPET AF
Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Zařízení budov
2010
2010
FRVŠT. Vítěz
ÚZPET AF
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Vliv dezinfekčních prostředků používaných v chemických toaletách na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 13/2017)
2017
2017
IGA
ÚZPET AF
Vliv dezinfekčních prostředků používaných v chemických toaletách na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 13/2017)
2017
2017IGA
ÚZPET AF
Vliv enzymatických přípravků na produkci bioplynu ze siláží zavadlé píce (227/9510/ SV2150021)
2015
2015
Smluvní výzkum
T. VítězÚZPET AF
Vliv toxických látek na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 17/2016)
2016
2016
IGA
ÚZPET AF
Výroba a využití ethanolu (EP0960006666)
19961999
NAZV
ÚZPET AF
Vytvoření platformy k řešení techniky využívané při tvorbě a ochraně životního prostředí a úsporného hospodaření s vodou v půdě . (21730049)
2018
2018
V4
P. Máchal
ÚZPET AF
Využití tepla odpadní vody pro zlepšení ekoenergetické bilance komunální čistírny odpadních vod. (TA02020979)2012
2012
TAČR
ÚZPET AF
Vývoj zařízení maximalizující využití BRO při přeměně na bioplyn s využitím katalyzátoru na konverzi CO2 a následného termochemického zpracování odpadního materiálu (FW01010461)
2020
2023
TAČR
T. KoutnýÚZPET AF
Vývoj zařízení pro prevenci požáru v technologiích nakládání s odpady (TJ02000346)2019
--
TAČRÚZPET AF
Výzkum řídicích veličin v bionických systémech bezpečné energetické transformace biomasy a odpadů (7AMB14SK033)
2014
--
JinýT. KoutnýÚZPET AF
Výzkum suché anaerobní fermentace různých druhů biomasy za účelem výroby bioplynu (2A-3TP1/010)2008
2010
OPT. Vítěz
ÚZPET AF
Výzkum výroby bioplynu z netradičních biologicky rozložitelných materiálů (7AMB12SK076)20122013JinýÚZPET AF
Zabezpečení činnosti a jednání technické pracovní skupiny za rok 2013. Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd. Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu. (227/9510/SV2130361)20132013
Smluvní výzkum
J. MarečekÚZPET AF
Zakládání a údržba hrází rybníků s ohledem na jejich využití (QJ 122 0029)
2012
2016
NAZV
ÚZPET AF
Základní procesy v technologických zemědělských systémech (HÚ VII-3-8)
1986
1990Jiný
ÚZPET AF
      Agrotermodynamika biomechanizmů procesů zpracování zemědělských produktů (VE VII-3-8.9.1)
1986
1990JinýJ. Mareček
ÚZPET AF
Založení biokoridoru v trati Dlouhé čtvrtě v Šardicích (CZ. 1.02/6.3.00/08.034)
2009
2011
OP
ÚZPET AF
Zařazení experimentálních cvičení do předmětu MECHANIKA TEKUTIN (1129/2001)
2001
2001
FRVŠR. KuklaÚZPET AF
Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanic (227/9510/SV2150311)
2015
2015
Smluvní výzkum
M. GeršlÚZPET AF
Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik pro měření produkce skleníkových plynů (227/9510/SV2190171)2019--
Smluvní výzkum
M. GeršlÚZPET AF
Zhotovení metodických pokynů k žádosti o integrované povolení (MZe 05/8003/02-NP)2002
2002
Jiný
ÚZPET AF
Zkrácení doby hydrolýzy pomocí hydrotermické reakce a zvýšení aktivní plochy pro vývoj bioplynu20102010
Jiný
T. VítězÚZPET AFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený