Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 158

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
A Virtual Collaboration Between American University in Washington and Mendel University in Brno Students
2015
2015
Zahr. vzd.N. Pomazalová
ÚSS FRRMS
Agricultural Production, Trade and Economic Growth in the Sub-Saharan African (SSA) Countries (FRMMS - IGA - 2016/012)
2016
2017
IGA
ÚJKS FRRMS
2016
2016
IGA
B. DaňkováÚRPE FRRMS
Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)
2015
2016
IGA
E. Taterová
ÚTS FRRMS
Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)
2016
2017IGAJ. Schneider
ÚEPZ FRRMS
Analýza efektivity etických nástrojů VŠ v ČR v kontextu regionálního rozvoje (SP3171231)
2017
2017
IGA
ÚSS FRRMS
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol20162017Smluvní výzkumO. Konečný
ÚRR FRRMS
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování
2017
2017
IGA
ÚRR FRRMS
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)
2015
2016
IGAN. Pomazalová
ÚSS FRRMS
Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání
2016
2017
IGA
V. Svatošová
ÚRPE FRRMS
Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)
2016
--
IGA
ÚRPE FRRMS
Countering Extremism and Jihadism in South East Europe: Western Balkans Counter-Terrorism Initiative
2017
--IGAV. Đorđević
ÚTS FRRMS
Creating a platform to address the techniques used in agriculture and economic groundwater mngmt
2018
--
V4P. MáchalÚPŘ FRRMS
Cyrilometodská cesta pre rozvoj kultúrnych aktivit a kultúrneho turizmu (22410120061)
2014
2015
OP
ÚJKS FRRMS
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. Minařík
PEF
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011TS VZ
ÚRPE FRRMS
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)
2005
2011
eTS VZV. Bečvářová
ÚRPE FRRMS
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)
2005
2011
eTS VZÚRPE FRRMS
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)20052011eTS VZK. VinohradskýÚRPE FRRMS
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)
20052011eTS VZV. Bečvářová
ÚRPE FRRMS
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
2006
2011
eTS VZ
ÚRPE FRRMS
Československá diplomacie a třetí svět v době studené války: případové studie Argentiny a Izraele
2018
2019
IGA
ÚTS FRRMS
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím
2017
2018IGAE. Taterová
ÚTS FRRMS
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)
2016
2017
IGA
D. HübelováÚDAS FRRMS
Dopady strukturálních změn na výkonnost podniků agrobyznysu (2017/009)
2017
--
IGA
ÚRPE FRRMS
Dynamika ekonomických vztahů zemí Evropské unie (FRMS - IGA - 2016/013)20162016
IGA
ÚRPE FRRMS
Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)2014
2014
GAČRJ. Schneider
ÚEPZ FRRMS
Dynamika trhů v dodavatelských řetězcích: implikace pro efektivnost a udržitelnost20202020IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
Efektivita komunitní léčby drogové závislosti v interkulturní perspektivě (3/2015)
2015
2015
IGAÚJKS FRRMS
Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
2017
2017
SpecifickýG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)2007
2011
InýI. VyskotLDF
Enotourism as a sustainable adaptation strategy for small farmers In the Czech Republic and Chile (FRRMS_IGA_2017/011)
2017
2018
IGAÚTS FRRMS
Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov
2014
--
IGA
E. SapákováÚJKS FRRMS
Estetická hodnota krajiny a rekreace
2015
2015
IGA
H. Lorencová
ÚEPZ FRRMS
EU jako aktér lidské bezpečnosti na Kosově
2019
2019
IGA
V. ĐorđevićÚTS FRRMS
2017
--
IGAR. Turcsányi
ÚTS FRRMS
Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 201320172018
MPO
ÚRPE FRRMS
Exotický turismus v České republice (FRRMS_IGA_2018/001)
2018
2018IGAÚJKS FRRMS
EXTRÉMNÍ SRÁŽKOVÉ SCÉNÁŘE PRO RIZIKOVOU ANALÝZU POSOUZENÍ EKONOMICKY ÚNOSNÉHO A EKOLOGICKY ŠETRNÉHO NÁVRHU STOKOVÝCH SÍTÍ (GA103/07/0676 )
2007
2010
GAČRM. PalátÚDAS FRRMS
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)2015
2015
IGAÚRPE FRRMS
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě2019
--
IGAG. Chmelíková
ÚRPE FRRMS
Fulbright Specialist project #6890
20162016
Iný
ÚO ZF
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí
2016
2017
IGA
ÚEPZ FRRMS
20182019
Iný
ÚJKS FRRMS
Glokalizace tradiční amazonské medicíny v České republice a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách (FRRMS - IGA - 2016/003)20162016IGAM. HorákÚJKS FRRMS
Hodnocení dopadů veřejné podpory na výkonnost a rozvoj podniků
2018
2018
IGAI. Blažková
ÚRPE FRRMS
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
20112011IGAÚTOK LDF
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu
2016
2016IGA
ÚEPZ FRRMS
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje
2019
2019
IGAÚRPE FRRMS
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013--
Iný
I. Vyskot
ÚEPZ FRRMS
2015
2015
RPM. Horák
ÚJKS FRRMS
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)
2018
2018Interný
ÚEPZ FRRMS
Index zdravotního stavu jako nástroj pro podporu rovnosti a odstraňování regionálních disparit v České republice
20192019IGAD. HübelováÚSS FRRMS
Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)20152015IGAS. A. Darkwah
ÚTS FRRMS
Inovace kurzu Rozvojová antropologie (IN3200261/1106/317)2020
2020
Interný
ÚJKS FRRMS
Inovace výuky odborných jazyků na Ústavu jazykových a kulturních studií FRRMS MENDELU (13.8)
2014
2014
RP
ÚJKS FRRMS
Inovativní firmy v regionu jižní Moravy a jejich role v regionálním rozvoji
2018
2018IGA
ÚSS FRRMS
Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního rozvoje (FRRMS_IGA_2016/023)20162016IGA
ÚTS FRRMS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
2014
2014
ÚEPZ FRRMS
20142014Smluvní výzkumA. Kozumplíková
ÚEPZ FRRMS
Le fleuve dans l'image de la ville contemporaine
2012
2012
Iný
J. DaňkováÚTS FRRMS
Lokální rozvoj prostřednictvím místních akčních skupin: zemědělství, místní produkce, turismus a správa obcí (FRRMS IGA 2017/020)2017
2017
IGAÚRR FRRMS
Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech
2017--
IGA
ÚEPZ FRRMS
Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)
2013
--
TAČR
ÚEPZ FRRMS
Metodologické přístupy k ekonomické analýze podniku (402/09/1365)
2009
2011
GAČR
ÚRPE FRRMS
Mikrofinance jako efektivní nástroj tvorby pracovních míst v Evropské unii2017--IGAÚRPE FRRMS
Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)
2016
2017
IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
2015
2016
IGA
ÚRPE FRRMS
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony (WD-57-07-01)
2007
2011
MMR
J. JánskýÚRPE FRRMS
Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu
2016
2017IGAM. Damborský
ÚRR FRRMS
20142015
IGA
ÚRR FRRMS
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)
2011
2011
FRVŠ
ÚDAS FRRMS
Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách2020
2021
TAČRÚSS FRRMS
Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů
20142014
Interný
L. HavelÚEPZ FRRMS
Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)
2012
2012
Smluvní výzkumI. Vyskot
ÚEPZ FRRMS
Odborné praxe v zahraničí jako součást studia
2015
2015
Interný
N. PomazalováÚSS FRRMS
Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 2014
2014
2014Interný
ÚEPZ FRRMS
Ohodnocování Dot-Com firem (GPP403/12/P731)
2012
--
GAČR
M. Sabolovič
ÚRPE FRRMS
Ověření platnosti vybraných reorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky (FFRMS-IGA-2016/016)
2016
2017
IGA
ÚRPE FRRMS
20182019IGAJ. SmolíkÚSS FRRMS
20202020
Iný
M. HorákÚJKS FRRMS
Podpora governance na regionální úrovni
2019
2019
IGA
ÚRR FRRMS
Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia (8.3)
2014
2014
InternýÚSS FRRMS
Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků (8.2)20142014
Interný
N. PomazalováÚSS FRRMS
Podpora prezentace výstupů vědecko-výzkumné činnosti v zahraničí
20152015InternýN. Pomazalová
ÚSS FRRMS
Politický a socio-ekonomický rozvoj regionu Blízkého východu (13/2014)
2014
2015IGAE. Taterová
ÚTS FRRMS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách2018
2019
Smluvní výzkum
ÚEPZ FRRMS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
2018
2019
Smluvní výzkumA. Kozumplíková
ÚEPZ FRRMS
Potravinová bezpečnost regionu v kontextu vývoje současného agrobyznysu (15/2014)2014
2014
IGA
ÚRPE FRRMS
Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice
2014
2014
InternýÚEPZ FRRMS
Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)
2016
2017
IGA
ÚEPZ FRRMS
Proměny genderu jako sociokulturního fenoménu (SP3151291)
2015--IGAÚJKS FRRMS
2017
--
IGAD. Hübelová
ÚDAS FRRMS
Prostorově diferencované disparity regionů z hlediska sociálního a lidského kapitálu (8/2014 )2014
2014
IGAN. PomazalováÚSS FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů20132013
Interný
I. VyskotÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
2013--
Interný
I. VyskotÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO
2014
2014
Interný
ÚEPZ FRRMS
2014
2014
IGA
B. DaňkováÚRPE FRRMS
Role Evropské unie v mezinárodním prostředí se zaměřením na vztahy s rozvojovými zeměmi a řešení problémů související s jejich rozvojem (3/2014)
2014
2015
IGAM. Hrabálek
ÚTS FRRMS
Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí
2018
--
IGA
ÚRPE FRRMS
Role podniků v rozvoji regionů (IGA č. 04/2014 )
2014
2015IGAÚRPE FRRMS
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)
2015
2018
NAZVT. LošákÚEPZ FRRMS
Rozvoj mobilit akademických pracovníků
2015
2015
InternýN. Pomazalová
ÚSS FRRMS
Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit
2015
2015
InternýN. PomazalováÚSS FRRMS
Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)
2015
2016
IGA
O. Konečný
ÚRR FRRMS
Sdílená ekonomika v dopravě
2017
2017
TAČR
ÚRR FRRMS
Skripta - Příklady z praxe
2015
--InýP. Máchal
ÚPŘ FRRMS
Smluvní výzkum: Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK
2019
2019
Smluvní výzkum
ÚRPE FRRMS
Sociodemografické a environmentální faktory rozvoje a výskytu neinfekčních onemocnění v České republice2018
--
IGA
ÚDAS FRRMS
Sociokulturní aspekty léčby drogové závislosti (FRRMS_IGA_2017/002)
2017
2017
IGA
ÚJKS FRRMS
Souvislosti a specifika fungování komoditních vertikál agrobyznysu v českém agrárním sektoru (GP402/08/P445)20082009GAČRÚRPE FRRMS
Spolupráce podnikatelské a akademické sféry na podpoře a hodnocení realizovatelnosti studentských podnikatelských plánů v praxi
2018
2018
Interný
V. SvatošováÚRPE FRRMS
Spravodajské služby Českej republiky a Slovenska v kontexte globálneho terorizmu
2018
--
IGAM. Kovanič
ÚSS FRRMS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)2013
2013
Smluvní výzkumI. Vyskot
ÚEPZ FRRMS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn
2013
2013
I. Vyskot
ÚEPZ FRRMS
Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)
2014
2014
IGA
J. SchneiderÚEPZ FRRMS
Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory
20152016Smluvní výzkumA. Kozumplíková
ÚEPZ FRRMS
Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)
20152016
IGA
A. Kozumplíková
ÚEPZ FRRMS
Sustainability of Small and Family Farms (ERASMUS + KA2 )20162019Zahr. vzd.I. ZdráhalÚRPE FRRMS
Sustainable agriculture and economic growth in developing countries (IGA FRRMS MENDELU 18/2015 )
2015
2016
IGA
ÚJKS FRRMS
2015
--
TAČRÚRPE FRRMS
TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství
2015
--TAČRR. Ulrich
ÚRPE FRRMS
The influence of sugar overconsumption on the cognitive functions of univesity students
2016
2016IGAÚJKS FRRMS
The Socioeconomic Implications of Cattle Farming in Nigeria: Progress, Challenges and Opportunities (2019-1-CZ01-KA107-060994 )
20192022Zahr. vzd.ÚRPE FRRMS
Trabajo conjunto Chile-República Checa en Tecnologías de Aprovechamiento Bioenergético de Residuos en el Sector Silvioagropecuario
20172017
Iný
E. A. von Bennewitz Álvarez
ÚTS FRRMS
Trendy v odlesňování v Centrální Americe a jejich vliv na šíření zoonóz (12/2015)2015
2016
IGAI. Pavlík
ÚTS FRRMS
Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět Lesnictví
2010
2010
FRVŠ
ÚTS FRRMS
Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha
2018
2019
Smluvní výzkum
ÚEPZ FRRMS
2019
2020InýÚJKS FRRMS
Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)
2017
2018
IGA
T. Lošák
ÚEPZ FRRMS
Utilizing legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on organic farms in the Czech Republic (A/ CZ0046/1/0024/3 )
2008
2010
Specifický
ÚRPE FRRMS
Valuation of Dot-Com Businesses
2013--GAČRM. Sabolovič
ÚRPE FRRMS
Vize obyvatel o krajině vybraných obcí mikroregionu Slezská Harta (7/2014)
2014
2015IGA
ÚEPZ FRRMS
Vliv firemního výzkumu na cash flow, stabilitu a inovační potenciál podniku (1/2014)
2014
2015
IGA
ÚRPE FRRMS
Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského parlamentu v oblasti zemědělství (FRRMS_IGA_2017/014)20172017
IGA
O. MocekÚTS FRRMS
2015
2016
IGA
R. Redlichová
ÚRPE FRRMS
Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)2018
2018
IGAÚRR FRRMS
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)20162018GAČR
ÚEPZ FRRMS
2014
2014
IGAJ. Rajchlová
ÚRPE FRRMS
Vybrané environmentální nástroje jako faktory regionálního rozvoje (16/2015)2015
2015
IGA
J. Schneider
ÚEPZ FRRMS
Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)
2015
2016
IGA
ÚEPZ FRRMS
Vývoj změn v krajině
2017
2018IGAH. Lorencová
ÚEPZ FRRMS
Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)
2015
2015
IGA
ÚRPE FRRMS
Výzkum možností a mezí využití ukazatele EVA ve finančním řízení potravinářských podniků ČR.2006
2008
GAČRÚRPE FRRMS
Výzkum postoje českých politických subjektů k otázce migrace v kontextu evropské migrační krize
2018
--IGAÚTS FRRMS
Výzkum retence pacientů v terapeutických komunitách v České republice, Peru a Nikaragui (2/2014)
2014
2014
IGA
M. Horák
ÚJKS FRRMS
Výzkum úrovně znalostí a zkušeností projektového manažera při řešení problémů regionálního rozvoje na území Jihomoravského kraje2016
2017
IGAM. Ondrouchová
ÚPŘ FRRMS
2017
2018
IGA
V. Svatošová
ÚRPE FRRMS
2018
2019
IGA
V. SvatošováÚRPE FRRMS
Význam strategie malých a středních podniků v regionálním rozvoji
2020
2020
IGA
ÚRPE FRRMS
Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)
2015
2015IGA
ÚEPZ FRRMS
Yam Production and Food Security in Nigeria (IGA 14/2014 )2014
2015
IGA
V. BečvářováÚRPE FRRMS
Zábory půdy a marginalizace rodinného zemědělství (6/2014)
2014
2015
IGA
Z. KoreckiÚTS FRRMS
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice
2017
2017
SpecifickýJ. Fialová
ÚTOK LDF
Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika (1052/2012)
2013
--
FRVŠ
ÚEPZ FRRMS
Zvýšení odborných kompetencí studentů bakalářských studijních oborů Mezinárodní rozvojová studia a International Development Studies prostřednictvím systému odborných stáží v rozvojových zemích (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)
2012
2014
OPÚRPE FRRMS
Zvyšování kvality výuky organizováním workshopů a seminářů vedených podnikatelskými subjekty a dalšími odborníky z praxe
20192019InternýÚRPE FRRMS
Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí (EHP-CZ02-OV-1-032-2015)2015
2016
Iný
FRRMSLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešenýukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutýzrušený