Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 159

StavNázev
Od
Do
DruhGarant
Pracoviště
obhájený Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)
2016
2016IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
obhájený
Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)
2015
2016IGA
ÚTS FRRMS
obhájený
Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)
2016
2017
IGAJ. Schneider
ÚEPZ FRRMS
řešený
Analýza efektivity etických nástrojů VŠ v ČR v kontextu regionálního rozvoje (SP3171231)20172017
IGA
J. NesibaÚSS FRRMS
obhájený
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol
20162017Smluvní výzkumO. Konečný
ÚRR FRRMS
řešený
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování
2017
2017
IGA
ÚRR FRRMS
řešený
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)
20152016IGAN. PomazalováÚSS FRRMS
obhájený
Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání2016
2017
IGA
V. Svatošová
ÚRPE FRRMS
řešený
Boj proti Extremismu a Džihádismu v jihovýchodní Evropě: Protiteroristická Iniciativa na Západním Balkáně)
2017
--
IGA
ÚTS FRRMS
obhájený
2014
2015
OP
M. HorákÚJKS FRRMS
obhájený Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZ
PEF
obhájený
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZ
V. Bečvářová
ÚRPE FRRMS
obhájený           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)2005
2011
eTS VZ
ÚRPE FRRMS
obhájený
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)
2005
2011
eTS VZ
ÚRPE FRRMS
obhájený
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)
20052011eTS VZÚRPE FRRMS
obhájený
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)
2005
2011eTS VZÚRPE FRRMS
obhájený
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
2006
2011eTS VZÚRPE FRRMS
řešený
2018
2019
IGA
ÚTS FRRMS
obhájený
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím
20172018
IGA
ÚTS FRRMS
obhájený Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)20162017IGAD. HübelováÚDAS FRRMS
řešený Dopady strukturálních změn na výkonnost podniků agrobyznysu (2017/009)2017
--
IGA
ÚRPE FRRMS
obhájený
Dynamika ekonomických vztahů zemí Evropské unie (FRMS - IGA - 2016/013)
2016
2016
IGA
ÚRPE FRRMS
zamítnutý
Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)
2014
2014
GAČR
ÚEPZ FRRMS
řešený
Dynamika trhů v dodavatelských řetězcích: implikace pro efektivnost a udržitelnost
2020
2020IGAI. Blažková
ÚRPE FRRMS
obhájený
2015
2015
IGA
M. HorákÚJKS FRRMS
ukončený
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)
20072011
Jiný
LDF
řešený
Enoturismus jako udržitelná adaptační strategie pro malé vinaře v České republice a Chile (FRRMS_IGA_2017/011)
2017
2018
IGA
E. A. von Bennewitz ÁlvarezÚTS FRRMS
řešený Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov
2014
--
IGA
ÚJKS FRRMS
ukončený Estetická hodnota krajiny a rekreace
2015
2015IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
řešený
EU jako aktér lidské bezpečnosti na Kosově
20192019IGA
ÚTS FRRMS
řešený
2017
--IGA
ÚTS FRRMS
obhájený2017
2018
MPO
ÚRPE FRRMS
obhájený
Exotický turismus v České republice (FRRMS_IGA_2018/001)20182018IGAM. Horák
ÚJKS FRRMS
ukončený EXTRÉMNÍ SRÁŽKOVÉ SCÉNÁŘE PRO RIZIKOVOU ANALÝZU POSOUZENÍ EKONOMICKY ÚNOSNÉHO A EKOLOGICKY ŠETRNÉHO NÁVRHU STOKOVÝCH SÍTÍ (GA103/07/0676 )
2007
2010GAČRÚDAS FRRMS
obhájený
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)
2015
2015
IGA
B. DaňkováÚRPE FRRMS
ukončený
Faktory efektivnosti evropských mikrofinančních institucí - inspirace pro Českou republiku (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
20172017SpecifickýG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
řešený Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě
2019
--
IGA
G. Chmelíková
ÚRPE FRRMS
ukončený
Fulbright Specialista, projekt 68902016
2016
JinýÚO ZF
ukončený
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí2016
2017
IGAH. Lorencová
ÚEPZ FRRMS
ukončený
2018
2019
Jiný
ÚJKS FRRMS
obhájený
Glokalizace tradiční amazonské medicíny v České republice a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách (FRRMS - IGA - 2016/003)
2016
2016
IGA
M. HorákÚJKS FRRMS
řešený
Hodnocení dopadů veřejné podpory na výkonnost a rozvoj podniků
2018
2018
IGA
ÚRPE FRRMS
zamítnutý
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
ukončený Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu
2016
2016
IGA
I. Karberová
ÚEPZ FRRMS
obhájený
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje
2019
2019
IGA
V. Svatošová
ÚRPE FRRMS
podaný
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)
2013
--Jiný
ÚEPZ FRRMS
obhájený Implementace kurzu Odborná španělská terminologie do studijního programu Mezinárodní teritoriální studia na FRRMS MENDELU (B-1506)20152015
RP
ÚJKS FRRMS
řešený
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)
2018
2018
Interní
ÚEPZ FRRMS
přijatý
Index zdravotního stavu jako nástroj pro podporu rovnosti a odstraňování regionálních disparit v České republice
2019
2019IGA
ÚSS FRRMS
připravovaný Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)20152015
IGA
S. A. DarkwahÚTS FRRMS
řešený2020
2020
Interní
ÚJKS FRRMS
obhájený
Inovace výuky odborných jazyků na Ústavu jazykových a kulturních studií FRRMS MENDELU (13.8)
2014
2014
RP
M. Horák
ÚJKS FRRMS
řešený Inovativní firmy v regionu jižní Moravy a jejich role v regionálním rozvoji2018
2018
IGA
ÚSS FRRMS
řešený
Joint work between Chile and the Czech Republic on Technologies for the Bioenergy Use of Residues in the Agricultural sector
20172017JinýÚTS FRRMS
řešený
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (2019-1-CZ01-KA107-060994 )
2019
2022
Zahr. vzd.ÚRPE FRRMS
obhájený Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního rozvoje (FRRMS_IGA_2016/023)
2016
2016
IGA
ÚTS FRRMS
ukončený
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
2014
2014A. Kozumplíková
ÚEPZ FRRMS
ukončený
2014
2014Smluvní výzkum
ÚEPZ FRRMS
ukončený Le fleuve dans l'image de la ville contemporaine
2012
2012
JinýJ. Daňková
ÚTS FRRMS
obhájený
2017
2017
IGA
ÚRR FRRMS
řešený
Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech
2017--IGAI. Karberová
ÚEPZ FRRMS
podaný
Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)
2013
--
TAČRÚEPZ FRRMS
řešený Metodologické přístupy k ekonomické analýze podniku (402/09/1365)
2009
2011
GAČR
I. Živělová
ÚRPE FRRMS
řešený
Mikrofinance jako efektivní nástroj tvorby pracovních míst v Evropské unii
2017--IGAÚRPE FRRMS
přijatý
2020
2020
Jiný
M. Horák
ÚJKS FRRMS
obhájený Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)20162017IGAÚRR FRRMS
obhájený
Možnosti a omezení využití alternativních potravinových sítí v regionálním rozvoji (19/2015)
2015
2016IGAI. Zdráhal
ÚRPE FRRMS
řešený
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony (WD-57-07-01)
2007
2011
MMRJ. JánskýÚRPE FRRMS
obhájený
Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu
2016
2017
IGAM. Damborský
ÚRR FRRMS
obhájený
20142015
IGA
O. Konečný
ÚRR FRRMS
řešený
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)
2011
2011
FRVŠ
K. SomerlíkováÚDAS FRRMS
podaný
Nerovnosti v dopadu pandemie COVID-19 – kvalita života, práce a vzdělání: regionální a skupinové disparity
2020
--
TAČR
B.-E. Chromková Manea
ÚSS FRRMS
přijatý
Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách
2020
2021TAČRD. Hübelová
ÚSS FRRMS
řešený
Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů
2014
2014
InterníL. Havel
ÚEPZ FRRMS
ukončený Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)20122012Smluvní výzkumI. Vyskot
ÚEPZ FRRMS
řešený
Odborné praxe v zahraničí jako součást studia
20152015Interní
ÚSS FRRMS
ukončený
Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 2014
2014
2014InterníA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
řešený
Ohodnocování Dot-Com firem (GPP403/12/P731)
2012
--
GAČR
ÚRPE FRRMS
obhájený
2016
2017IGA
ÚRPE FRRMS
řešený
2018
2019
IGAJ. Smolík
ÚSS FRRMS
řešený
Podpora governance na regionální úrovni
2019
2019
IGA
ÚRR FRRMS
ukončený
Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia (8.3)2014
2014
InterníN. Pomazalová
ÚSS FRRMS
ukončený Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků (8.2)2014
2014
Interní
N. Pomazalová
ÚSS FRRMS
řešený Podpora prezentace výstupů vědecko-výzkumné činnosti v zahraničí20152015InterníÚSS FRRMS
obhájený Politický a socio-ekonomický rozvoj regionu Blízkého východu (13/2014)20142015
IGA
E. TaterováÚTS FRRMS
řešený
Posouzení potenciálu recyklace neformálním sektoru jako nástroj pro plastovou nakládání s odpady a případné propojení s formálními MSW systémy v Ghaně (FRRMS - IGA - 2016/025)
2016
--
IGA
E. T. Quartey
ÚRPE FRRMS
řešený
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
20182019
Smluvní výzkum
I. Vyskot
ÚEPZ FRRMS
obhájený Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019
Smluvní výzkum
A. Kozumplíková
ÚEPZ FRRMS
obhájený
Potravinová bezpečnost regionu v kontextu vývoje současného agrobyznysu (15/2014)
2014
2014
IGA
I. Zdráhal
ÚRPE FRRMS
ukončený
Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice
2014
2014
Interní
ÚEPZ FRRMS
obhájený
2014
2015
IGA
ÚRPE FRRMS
obhájený Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)2016
2017
IGAÚEPZ FRRMS
řešený
Proměny genderu jako sociokulturního fenomén (SP3151291)
2015
--
IGA
ÚJKS FRRMS
přijatý Prostorová dimenze demografických faktorů zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva České republiky2017
--
IGAÚDAS FRRMS
obhájený
2014
2014
IGA
N. PomazalováÚSS FRRMS
řešený
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
2013
2013
Interní
I. Vyskot
ÚEPZ FRRMS
řešený Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
2013
--
Interní
I. Vyskot
ÚEPZ FRRMS
obhájený
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO
2014
2014
Interní
ÚEPZ FRRMS
obhájený Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování (12/2014)
2014
2014IGA
ÚRPE FRRMS
obhájený
Role Evropské unie v mezinárodním prostředí se zaměřením na vztahy s rozvojovými zeměmi a řešení problémů související s jejich rozvojem (3/2014)2014
2015
IGA
ÚTS FRRMS
řešený Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí
2018
--IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
obhájený
2014
2015IGA
ÚRPE FRRMS
řešený
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)
2015
2018
NAZV
ÚEPZ FRRMS
řešený Rozvoj mobilit akademických pracovníků20152015InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
řešený Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit
2015
2015
Interní
N. Pomazalová
ÚSS FRRMS
obhájený
Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)
2015
2016
IGA
ÚRR FRRMS
řešený
Sdílená ekonomika v dopravě
2017
2017
TAČRM. DamborskýÚRR FRRMS
obhájený
Selected environmental tools as regional development factors (16/2015)
2015
2015
IGA
ÚEPZ FRRMS
řešený Skripta - Příklady z praxe2015--JinýÚPŘ FRRMS
řešený
Smluvní výzkum: Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK
2019
2019Smluvní výzkumJ. RajchlováÚRPE FRRMS
řešený
Sociodemografické a environmentální faktory rozvoje a výskytu neinfekčních onemocnění v České republice
2018
--IGAD. HübelováÚDAS FRRMS
obhájený
Sociokulturní aspekty léčby drogové závislosti (FRRMS_IGA_2017/002)
2017
2017IGAM. HorákÚJKS FRRMS
řešený
Souvislosti a specifika fungování komoditních vertikál agrobyznysu v českém agrárním sektoru (GP402/08/P445)
2008
2009GAČR
ÚRPE FRRMS
řešený
Spolu za rozvoj Amazonie (2019-1-CZ01-KA108-060643)
2019
2020
JinýM. Horák
ÚJKS FRRMS
obhájený
Spolupráce podnikatelské a akademické sféry na podpoře a hodnocení realizovatelnosti studentských podnikatelských plánů v praxi20182018Interní
ÚRPE FRRMS
ukončený
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)
2013
2013
Smluvní výzkum
I. VyskotÚEPZ FRRMS
ukončený Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn
2013
2013
ÚEPZ FRRMS
obhájený Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)
2014
2014
IGA
ÚEPZ FRRMS
obhájený
Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory
20152016Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
řešený Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)20152016IGAA. Kozumplíková
ÚEPZ FRRMS
řešený TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství
2015
--
TAČRÚRPE FRRMS
řešený
2015
--
TAČR
R. UlrichÚRPE FRRMS
řešený
Trendy v odlesňování v Centrální Americe a jejich vliv na šíření zoonóz (12/2015)
2015
2016
IGAÚTS FRRMS
zamítnutý
Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět Lesnictví
2010
2010
FRVŠÚTS FRRMS
obhájený
Udržitelné zemědělství a hospodářský růst v rozvojových zemích (IGA FRRMS MENDELU 18/2015 )
2015
2016
IGA
N. VerterÚJKS FRRMS
řešený
2016
2019
Zahr. vzd.
I. Zdráhal
ÚRPE FRRMS
řešený
Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha
2018
2019Smluvní výzkumÚEPZ FRRMS
řešený
Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)
2017
2018
IGA
T. Lošák
ÚEPZ FRRMS
řešený
Valuation of Dot-Com Businesses
2013
--
GAČR
M. SabolovičÚRPE FRRMS
obhájený
Virtuální spolupráce mezi studenty Americké univerzity ve Washingtonu a Mendelovy univerzity v Brně
2015
2015Zahr. vzd.N. PomazalováÚSS FRRMS
obhájený
2014
2015
IGA
ÚEPZ FRRMS
obhájený
2014
2015
IGAI. Blažková
ÚRPE FRRMS
řešený
Vliv nadměrné konzumace cukru na kognitivní funkce univerzitní studentů
2016
2016
IGAE. SapákováÚJKS FRRMS
obhájený Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského parlamentu v oblasti zemědělství (FRRMS_IGA_2017/014)
2017
2017IGA
ÚTS FRRMS
řešený Vliv odvětvové a organizační struktury firem na rozvoj regionu (15/2015)
2015
2016
IGA
ÚRPE FRRMS
obhájený
Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)
2018
2018
IGA
O. KonečnýÚRR FRRMS
řešený
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)
2016
2018
GAČR
I. Pavlík
ÚEPZ FRRMS
obhájený
Vybrané aspekty finančního řízení podniků (9/2014)
2014
2014
IGAÚRPE FRRMS
připravovaný
Vytvoření platformy pro řešení technik používaných v zemědělství při hospodaření s podzemními vodami
2018--
V4
P. Máchal
ÚPŘ FRRMS
obhájený
Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)
2015
2016
IGA
ÚEPZ FRRMS
ukončený
Využití luskovinno-obilných směsek pro zvýšení soběstačnosti v krmivech a pro podporu kvality půdy na ekologických farmách v České republice (A/ CZ0046/1/0024/3 )
20082010
Specifický
ÚRPE FRRMS
řešený
Vývoj změn v krajině
20172018IGAH. Lorencová
ÚEPZ FRRMS
obhájený
Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)
2015
2015
IGA
ÚRPE FRRMS
ukončený Výzkum možností a mezí využití ukazatele EVA ve finančním řízení potravinářských podniků ČR.2006
2008
GAČR
G. ChmelíkováÚRPE FRRMS
řešený Výzkum postoje českých politických subjektů k otázce migrace v kontextu evropské migrační krize
2018
--
IGA
ÚTS FRRMS
obhájený
Výzkum retence pacientů v terapeutických komunitách v České republice, Peru a Nikaragui (2/2014)2014
2014
IGAÚJKS FRRMS
obhájený
Výzkum úrovně znalostí a zkušeností projektového manažera při řešení problémů regionálního rozvoje na území Jihomoravského kraje
20162017
IGA
ÚPŘ FRRMS
obhájený
2017
2018
IGAV. Svatošová
ÚRPE FRRMS
obhájený
Význam strategie a strategického řízení malých a středních podniků primárně zaměřených na elektronické obchodování
2018
2019
IGA
V. SvatošováÚRPE FRRMS
řešený
Význam strategie malých a středních podniků v regionálním rozvoji2020
2020
IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
přijatý
Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)
2015
2015
IGA
I. KarberováÚEPZ FRRMS
ukončený
Zábory půdy a marginalizace rodinného zemědělství (6/2014)
2014
2015
IGA
ÚTS FRRMS
řešený Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice
2017
2017
Specifický
J. Fialová
ÚTOK LDF
podaný
2013--FRVŠA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
obhájený
Zemědělská výroba, obchod a hospodářský růst v subsaharské Afriky (SSA) země (FRMMS - IGA - 2016/012)
2016
2017
IGA
N. Verter
ÚJKS FRRMS
řešený
Zpravodajské služby České republiky a Slovenska v kontextu globálního terorismu
2018
--
IGAM. KovaničÚSS FRRMS
řešený
Zvýšení odborných kompetencí studentů bakalářských studijních oborů Mezinárodní rozvojová studia a International Development Studies prostřednictvím systému odborných stáží v rozvojových zemích (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)
2012
2014
OP
ÚRPE FRRMS
obhájený
Zvyšování kvality výuky organizováním workshopů a seminářů vedených podnikatelskými subjekty a dalšími odborníky z praxe
2019
2019
Interní
V. Svatošová
ÚRPE FRRMS
ukončený
Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí (EHP-CZ02-OV-1-032-2015)
2015
2016
Jiný
J. Schneider
FRRMSLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatýpřijatý
připravovaný
připravovaný
řešenýřešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušenýzrušený