Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 150

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)20162016IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)20152016IGAE. TaterováÚTS FRRMS
Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)20162017IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Analýza efektivity etických nástrojů VŠ v ČR v kontextu regionálního rozvoje (SP3171231)20172017IGAJ. NesibaÚSS FRRMS
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol20162017Smluvní výzkumO. KonečnýÚRR FRRMS
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování20172017IGAJ. CahaÚRR FRRMS
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)20152016IGAN. PomazalováÚSS FRRMS
Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání20162017IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
Boj proti Extremismu a Džihádismu v jihovýchodní Evropě: Protiteroristická Iniciativa na Západním Balkáně)2017--IGAV. ĐorđevićÚTS FRRMS
Cyrilometodějská cesta pro rozvoj kulturních aktivit a kulturního turismu (22410120061)20142015OPM. HorákÚJKS FRRMS
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkPEF
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011TS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)20052011eTS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)20052011eTS VZP. SyrovátkaÚRPE FRRMS
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)20052011eTS VZK. VinohradskýÚRPE FRRMS
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)20052011eTS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)20062011eTS VZI. ŽivělováÚRPE FRRMS
Československá diplomacie a třetí svět v době studené války: případové studie Argentiny a Izraele20182019IGAE. TaterováÚTS FRRMS
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím20172018IGAE. TaterováÚTS FRRMS
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)20162017IGAD. HübelováÚDAS FRRMS
Dopady strukturálních změn na výkonnost podniků agrobyznysu (2017/009)2017--IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
Dynamika ekonomických vztahů zemí Evropské unie (FRMS - IGA - 2016/013)20162016IGAI. ZdráhalÚRPE FRRMS
Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)20142014GAČRJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Efektivita komunitní léčby drogové závislosti v interkulturní perspektivě (3/2015)20152015IGAM. HorákÚJKS FRRMS
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)20072011JinýI. VyskotLDF
Enoturismus jako udržitelná adaptační strategie pro malé vinaře v České republice a Chile (FRRMS_IGA_2017/011)20172018IGAE. A. von Bennewitz ÁlvarezÚTS FRRMS
Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov2014--IGAE. SapákováÚJKS FRRMS
Estetická hodnota krajiny a rekreace20152015IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
EU jako aktér lidské bezpečnosti na Kosově20192019IGAV. ĐorđevićÚTS FRRMS
Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku2017--IGAR. TurcsányiÚTS FRRMS
Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 201320172018MPOI. BlažkováÚRPE FRRMS
Exotický turismus v České republice (FRRMS_IGA_2018/001)20182018IGAM. HorákÚJKS FRRMS
EXTRÉMNÍ SRÁŽKOVÉ SCÉNÁŘE PRO RIZIKOVOU ANALÝZU POSOUZENÍ EKONOMICKY ÚNOSNÉHO A EKOLOGICKY ŠETRNÉHO NÁVRHU STOKOVÝCH SÍTÍ (GA103/07/0676 )20072010GAČRM. PalátÚDAS FRRMS
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)20152015IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
Faktory efektivnosti evropských mikrofinančních institucí - inspirace pro Českou republiku (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )20172017SpecifickýG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě2019--IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Fulbright Specialista, projekt 689020162016JinýI. OndrášekÚO ZF
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí20162017IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
Globální průzkum pití ayahuascy: praktiky, představy a účinky na zdraví a životní pohodu (1545143.3)20182019JinýM. HorákÚJKS FRRMS
Glokalizace tradiční amazonské medicíny v České republice a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách (FRRMS - IGA - 2016/003)20162016IGAM. HorákÚJKS FRRMS
Hodnocení dopadů veřejné podpory na výkonnost a rozvoj podniků20182018IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-201220112011IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu20162016IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje20192019IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013--JinýI. VyskotÚEPZ FRRMS
Implementace kurzu Odborná španělská terminologie do studijního programu Mezinárodní teritoriální studia na FRRMS MENDELU (B-1506)20152015RPM. HorákÚJKS FRRMS
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)20182018InterníH. LorencováÚEPZ FRRMS
Index zdravotního stavu jako nástroj pro podporu rovnosti a odstraňování regionálních disparit v České republice20192019IGAD. HübelováÚSS FRRMS
Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)20152015IGAS. A. DarkwahÚTS FRRMS
Inovace výuky odborných jazyků na Ústavu jazykových a kulturních studií FRRMS MENDELU (13.8)20142014RPM. HorákÚJKS FRRMS
Inovativní firmy v regionu jižní Moravy a jejich role v regionálním rozvoji20182018IGAP. PtáčekÚSS FRRMS
Joint work between Chile and the Czech Republic on Technologies for the Bioenergy Use of Residues in the Agricultural sector20172017JinýE. A. von Bennewitz ÁlvarezÚTS FRRMS
Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního rozvoje (FRRMS_IGA_2016/023)20162016IGAO. MocekÚTS FRRMS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou20142014A. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou s ohledem na ochranu vodního zdroje a jímacích objektů20142014Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Le fleuve dans l'image de la ville contemporaine20122012JinýJ. DaňkováÚTS FRRMS
Lokální rozvoj prostřednictvím místních akčních skupin: zemědělství, místní produkce, turismus a správa obcí (FRRMS IGA 2017/020)20172017IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech2017--IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)2013--TAČRA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Metodologické přístupy k ekonomické analýze podniku (402/09/1365)20092011GAČRI. ŽivělováÚRPE FRRMS
Mikrofinance jako efektivní nástroj tvorby pracovních míst v Evropské unii2017--IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)20162017IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
Možnosti a omezení využití alternativních potravinových sítí v regionálním rozvoji (19/2015)20152016IGAI. ZdráhalÚRPE FRRMS
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony (WD-57-07-01)20072011MMRJ. JánskýÚRPE FRRMS
Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu20162017IGAM. DamborskýÚRR FRRMS
Multifunkcionalita jako přístup k rozvoji diferencovaného venkovského prostoru (5/2014)20142015IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)20112011FRVŠK. SomerlíkováÚDAS FRRMS
Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů20142014InterníL. HavelÚEPZ FRRMS
Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)20122012Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
Odborné praxe v zahraničí jako součást studia20152015InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 201420142014InterníA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Ohodnocování Dot-Com firem (GPP403/12/P731)2012--GAČRM. SabolovičÚRPE FRRMS
Ověření platnosti vybraných reorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky (FFRMS-IGA-2016/016)20162017IGAR. RedlichováÚRPE FRRMS
Plagiátorství v názorech studentů FRRMS20182019IGAJ. SmolíkÚSS FRRMS
Podpora governance na regionální úrovni20192019IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia (8.3)20142014InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků (8.2)20142014InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
Podpora prezentace výstupů vědecko-výzkumné činnosti v zahraničí20152015InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
Politický a socio-ekonomický rozvoj regionu Blízkého východu (13/2014)20142015IGAE. TaterováÚTS FRRMS
Posouzení potenciálu recyklace neformálním sektoru jako nástroj pro plastovou nakládání s odpady a případné propojení s formálními MSW systémy v Ghaně (FRRMS - IGA - 2016/025)2016--IGAE. T. QuarteyÚRPE FRRMS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Potravinová bezpečnost regionu v kontextu vývoje současného agrobyznysu (15/2014)20142014IGAI. ZdráhalÚRPE FRRMS
Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice20142014InterníA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Produkce jamu a potravinová bezpečnost v Nigérii (IGA 14/2014 )20142015IGAV. BečvářováÚRPE FRRMS
Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)20162017IGAT. LošákÚEPZ FRRMS
Proměny genderu jako sociokulturního fenomén (SP3151291)2015--IGAK. KedronÚJKS FRRMS
Prostorová dimenze demografických faktorů zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva České republiky2017--IGAD. HübelováÚDAS FRRMS
Prostorově diferencované disparity regionů z hlediska sociálního a lidského kapitálu (8/2014 )20142014IGAN. PomazalováÚSS FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů20132013InterníI. VyskotÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů2013--InterníI. VyskotÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO20142014InterníI. VyskotÚEPZ FRRMS
Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování (12/2014)20142014IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
Role Evropské unie v mezinárodním prostředí se zaměřením na vztahy s rozvojovými zeměmi a řešení problémů související s jejich rozvojem (3/2014)20142015IGAM. HrabálekÚTS FRRMS
Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí2018--IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Role podniků v rozvoji regionů (IGA č. 04/2014 )20142015IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)20152018NAZVT. LošákÚEPZ FRRMS
Rozvoj mobilit akademických pracovníků20152015InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit20152015InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)20152016IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
Sdílená ekonomika v dopravě20172017TAČRM. DamborskýÚRR FRRMS
Selected environmental tools as regional development factors (16/2015)20152015IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Skripta - Příklady z praxe2015--JinýP. MáchalÚPŘ FRRMS
Smluvní výzkum: Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK20192019Smluvní výzkumJ. RajchlováÚRPE FRRMS
Sociodemografické a environmentální faktory rozvoje a výskytu neinfekčních onemocnění v České republice2018--IGAD. HübelováÚDAS FRRMS
Sociokulturní aspekty léčby drogové závislosti (FRRMS_IGA_2017/002)20172017IGAM. HorákÚJKS FRRMS
Souvislosti a specifika fungování komoditních vertikál agrobyznysu v českém agrárním sektoru (GP402/08/P445)20082009GAČRI. BlažkováÚRPE FRRMS
Spolu za rozvoj Amazonie (2018-1-CZ01-KA108-060643)20192020JinýM. HorákÚJKS FRRMS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)20132013Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn20132013I. VyskotÚEPZ FRRMS
Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)20142014IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory20152016Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)20152016IGAA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství2015--TAČRR. UlrichÚRPE FRRMS
TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství2015--TAČRR. UlrichÚRPE FRRMS
Trendy v odlesňování v Centrální Americe a jejich vliv na šíření zoonóz (12/2015)20152016IGAI. PavlíkÚTS FRRMS
Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět Lesnictví20102010FRVŠH. LorencováÚTS FRRMS
Udržitelné zemědělství a hospodářský růst v rozvojových zemích (IGA FRRMS MENDELU 18/2015 )20152016IGAN. VerterÚJKS FRRMS
Udržitelnost malých rodinných farem (ERASMUS + KA2 )20162019Zahr. vzd.I. ZdráhalÚRPE FRRMS
Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha20182019Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)20172018IGAT. LošákÚEPZ FRRMS
Valuation of Dot-Com Businesses2013--GAČRM. SabolovičÚRPE FRRMS
Virtuální spolupráce mezi studenty Americké univerzity ve Washingtonu a Mendelovy univerzity v Brně20152015Zahr. vzd.N. PomazalováÚSS FRRMS
Vize obyvatel o krajině vybraných obcí mikroregionu Slezská Harta (7/2014)20142015IGAA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Vliv firemního výzkumu na cash flow, stabilitu a inovační potenciál podniku (1/2014)20142015IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
Vliv nadměrné konzumace cukru na kognitivní funkce univerzitní studentů20162016IGAE. SapákováÚJKS FRRMS
Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského parlamentu v oblasti zemědělství (FRRMS_IGA_2017/014)20172017IGAO. MocekÚTS FRRMS
Vliv odvětvové a organizační struktury firem na rozvoj regionu (15/2015)20152016IGAR. RedlichováÚRPE FRRMS
Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)20182018IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)20162018GAČRI. PavlíkÚEPZ FRRMS
Vybrané aspekty finančního řízení podniků (9/2014)20142014IGAJ. RajchlováÚRPE FRRMS
Vytvoření platformy pro řešení technik používaných v zemědělství při hospodaření s podzemními vodami2018--V4P. MáchalÚPŘ FRRMS
Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)20152016IGAT. LošákÚEPZ FRRMS
Využití luskovinno-obilných směsek pro zvýšení soběstačnosti v krmivech a pro podporu kvality půdy na ekologických farmách v České republice (A/ CZ0046/1/0024/3 )20082010SpecifickýJ. JánskýÚRPE FRRMS
Vývoj změn v krajině20172018IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)20152015IGAJ. RajchlováÚRPE FRRMS
Výzkum možností a mezí využití ukazatele EVA ve finančním řízení potravinářských podniků ČR.20062008GAČRG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Výzkum postoje českých politických subjektů k otázce migrace v kontextu evropské migrační krize2018--IGAM. HrabálekÚTS FRRMS
Výzkum retence pacientů v terapeutických komunitách v České republice, Peru a Nikaragui (2/2014)20142014IGAM. HorákÚJKS FRRMS
Výzkum úrovně znalostí a zkušeností projektového manažera při řešení problémů regionálního rozvoje na území Jihomoravského kraje20162017IGAM. OndrouchováÚPŘ FRRMS
Význam strategického řízení v malém a středním podnikání20172018IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
Význam strategie a strategického řízení malých a středních podniků primárně zaměřených na elektronické obchodování20182019IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)20152015IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
Zábory půdy a marginalizace rodinného zemědělství (6/2014)20142015IGAZ. KoreckiÚTS FRRMS
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice20172017SpecifickýJ. FialováÚTOK LDF
Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika (1052/2012)2013--FRVŠA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Zemědělská výroba, obchod a hospodářský růst v subsaharské Afriky (SSA) země (FRMMS - IGA - 2016/012)20162017IGAN. VerterÚJKS FRRMS
Zpravodajské služby České republiky a Slovenska v kontextu globálního terorismu2018--IGAM. KovaničÚSS FRRMS
Zvýšení odborných kompetencí studentů bakalářských studijních oborů Mezinárodní rozvojová studia a International Development Studies prostřednictvím systému odborných stáží v rozvojových zemích (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)20122014OPL. GregaÚRPE FRRMS
Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí (EHP-CZ02-OV-1-032-2015)20152016JinýJ. SchneiderFRRMSLegenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený