Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 159

Stav
NázevOdDoDruh
Garant
Pracoviště
2016
2016
IGA
B. DaňkováÚRPE FRRMS
Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)
2015
2016IGA
ÚTS FRRMS
Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)
2016
2017
IGA
ÚEPZ FRRMS
Analýza efektivity etických nástrojů VŠ v ČR v kontextu regionálního rozvoje (SP3171231)
2017
2017
IGA
J. Nesiba
ÚSS FRRMS
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol
2016
2017
Smluvní výzkum
ÚRR FRRMS
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování
2017
2017
IGAJ. CahaÚRR FRRMS
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)
2015
2016
IGA
N. PomazalováÚSS FRRMS
Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání20162017IGAÚRPE FRRMS
Boj proti Extremismu a Džihádismu v jihovýchodní Evropě: Protiteroristická Iniciativa na Západním Balkáně)
2017
--
IGA
ÚTS FRRMS
Cyrilometodějská cesta pro rozvoj kulturních aktivit a kulturního turismu (22410120061)
2014
2015OPM. Horák
ÚJKS FRRMS
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZ
PEF
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZ
ÚRPE FRRMS
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)2005
2011
eTS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)
2005
2011
eTS VZ
P. SyrovátkaÚRPE FRRMS
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)
20052011eTS VZK. Vinohradský
ÚRPE FRRMS
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)
2005
2011
eTS VZÚRPE FRRMS
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
2006
2011eTS VZI. Živělová
ÚRPE FRRMS
Československá diplomacie a třetí svět v době studené války: případové studie Argentiny a Izraele
2018
2019
IGA
ÚTS FRRMS
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím
2017
2018
IGA
ÚTS FRRMS
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)20162017IGAD. HübelováÚDAS FRRMS
Dopady strukturálních změn na výkonnost podniků agrobyznysu (2017/009)
2017
--
IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
2016
2016
IGA
I. Zdráhal
ÚRPE FRRMS
Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)20142014
GAČR
ÚEPZ FRRMS
Dynamika trhů v dodavatelských řetězcích: implikace pro efektivnost a udržitelnost
2020
2020
IGA
I. Blažková
ÚRPE FRRMS
Efektivita komunitní léčby drogové závislosti v interkulturní perspektivě (3/2015)20152015
IGA
M. HorákÚJKS FRRMS
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)
2007
2011
JinýLDF
20172018
IGA
E. A. von Bennewitz ÁlvarezÚTS FRRMS
Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov
2014
--
IGA
E. Sapáková
ÚJKS FRRMS
Estetická hodnota krajiny a rekreace
2015
2015
IGA
ÚEPZ FRRMS
EU jako aktér lidské bezpečnosti na Kosově
2019
2019
IGA
V. Đorđević
ÚTS FRRMS
Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku2017--
IGA
R. TurcsányiÚTS FRRMS
Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 201320172018
MPO
I. Blažková
ÚRPE FRRMS
20182018
IGA
ÚJKS FRRMS
EXTRÉMNÍ SRÁŽKOVÉ SCÉNÁŘE PRO RIZIKOVOU ANALÝZU POSOUZENÍ EKONOMICKY ÚNOSNÉHO A EKOLOGICKY ŠETRNÉHO NÁVRHU STOKOVÝCH SÍTÍ (GA103/07/0676 )
2007
2010
GAČR
M. Palát
ÚDAS FRRMS
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)2015
2015
IGA
ÚRPE FRRMS
Faktory efektivnosti evropských mikrofinančních institucí - inspirace pro Českou republiku (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )20172017
Specifický
ÚRPE FRRMS
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě
2019
--
IGA
G. Chmelíková
ÚRPE FRRMS
Fulbright Specialista, projekt 6890
2016
2016
Jiný
ÚO ZF
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí
20162017IGAH. Lorencová
ÚEPZ FRRMS
Globální průzkum pití ayahuascy: praktiky, představy a účinky na zdraví a životní pohodu (1545143.3)
2018
2019
Jiný
ÚJKS FRRMS
2016
2016
IGA
ÚJKS FRRMS
Hodnocení dopadů veřejné podpory na výkonnost a rozvoj podniků20182018
IGA
ÚRPE FRRMS
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGA
J. Schneider
ÚTOK LDF
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu20162016
IGA
ÚEPZ FRRMS
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje
2019
2019
IGAÚRPE FRRMS
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013
--
Jiný
ÚEPZ FRRMS
2015
2015
RP
ÚJKS FRRMS
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)20182018
Interní
H. LorencováÚEPZ FRRMS
Index zdravotního stavu jako nástroj pro podporu rovnosti a odstraňování regionálních disparit v České republice2019
2019
IGA
D. Hübelová
ÚSS FRRMS
Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)
2015
2015
IGA
S. A. Darkwah
ÚTS FRRMS
Inovace kurzu Rozvojová antropologie (IN3200261/1106/317)20202020InterníM. Horák
ÚJKS FRRMS
2014
2014
RP
M. HorákÚJKS FRRMS
Inovativní firmy v regionu jižní Moravy a jejich role v regionálním rozvoji2018
2018
IGAP. PtáčekÚSS FRRMS
Joint work between Chile and the Czech Republic on Technologies for the Bioenergy Use of Residues in the Agricultural sector
2017
2017
JinýÚTS FRRMS
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (2019-1-CZ01-KA107-060994 )
20192022
Zahr. vzd.
N. VerterÚRPE FRRMS
Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního rozvoje (FRRMS_IGA_2016/023)2016
2016
IGA
ÚTS FRRMS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou20142014
ÚEPZ FRRMS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou s ohledem na ochranu vodního zdroje a jímacích objektů2014
2014
Smluvní výzkumA. Kozumplíková
ÚEPZ FRRMS
Le fleuve dans l'image de la ville contemporaine
20122012JinýÚTS FRRMS
Lokální rozvoj prostřednictvím místních akčních skupin: zemědělství, místní produkce, turismus a správa obcí (FRRMS IGA 2017/020)
2017
2017IGAÚRR FRRMS
Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech
2017
--IGA
ÚEPZ FRRMS
Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)
2013
--
TAČR
ÚEPZ FRRMS
Metodologické přístupy k ekonomické analýze podniku (402/09/1365)
20092011
GAČR
ÚRPE FRRMS
Mikrofinance jako efektivní nástroj tvorby pracovních míst v Evropské unii2017
--
IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Místní akční plán - LAP - adaptace na klimatickou změnu v ohrožených oblastech amazonské biodiverzity - krajská památková rezervace Cordillera Escalera - Caynarachi - Lamas - Peru (017-2019010897)
2020
2020
Jiný
M. HorákÚJKS FRRMS
Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)20162017IGA
ÚRR FRRMS
2015
2016
IGA
ÚRPE FRRMS
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony (WD-57-07-01)
2007
2011
MMR
ÚRPE FRRMS
Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu
2016
2017
IGA
ÚRR FRRMS
2014
2015
IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)
2011
2011FRVŠ
ÚDAS FRRMS
Nerovnosti v dopadu pandemie COVID-19 – kvalita života, práce a vzdělání: regionální a skupinové disparity
2020
--
TAČR
ÚSS FRRMS
Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách
2020
2021
TAČR
D. HübelováÚSS FRRMS
Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů
20142014Interní
ÚEPZ FRRMS
Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)
2012
2012Smluvní výzkumÚEPZ FRRMS
Odborné praxe v zahraničí jako součást studia
2015
2015
Interní
ÚSS FRRMS
Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 2014
2014
2014
Interní
ÚEPZ FRRMS
Ohodnocování Dot-Com firem (GPP403/12/P731)2012--GAČRM. Sabolovič
ÚRPE FRRMS
Ověření platnosti vybraných reorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky (FFRMS-IGA-2016/016)20162017
IGA
R. RedlichováÚRPE FRRMS
Plagiátorství v názorech studentů FRRMS
2018
2019
IGAÚSS FRRMS
Podpora governance na regionální úrovni
20192019IGAÚRR FRRMS
Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia (8.3)
20142014
Interní
ÚSS FRRMS
Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků (8.2)2014
2014
InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
Podpora prezentace výstupů vědecko-výzkumné činnosti v zahraničí
2015
2015
Interní
ÚSS FRRMS
Politický a socio-ekonomický rozvoj regionu Blízkého východu (13/2014)
2014
2015
IGA
ÚTS FRRMS
Posouzení potenciálu recyklace neformálním sektoru jako nástroj pro plastovou nakládání s odpady a případné propojení s formálními MSW systémy v Ghaně (FRRMS - IGA - 2016/025)
2016
--
IGA
E. T. Quartey
ÚRPE FRRMS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkum
ÚEPZ FRRMS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
2018
2019
Smluvní výzkum
ÚEPZ FRRMS
2014
2014
IGAÚRPE FRRMS
Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice2014
2014
InterníA. Kozumplíková
ÚEPZ FRRMS
20142015
IGA
ÚRPE FRRMS
Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)
2016
2017IGA
ÚEPZ FRRMS
Proměny genderu jako sociokulturního fenomén (SP3151291)2015--IGA
ÚJKS FRRMS
Prostorová dimenze demografických faktorů zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva České republiky2017
--
IGA
D. Hübelová
ÚDAS FRRMS
Prostorově diferencované disparity regionů z hlediska sociálního a lidského kapitálu (8/2014 )2014
2014
IGA
N. Pomazalová
ÚSS FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů20132013InterníI. Vyskot
ÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
2013
--
InterníI. VyskotÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO
2014
2014
Interní
I. VyskotÚEPZ FRRMS
Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování (12/2014)
2014
2014IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
Role Evropské unie v mezinárodním prostředí se zaměřením na vztahy s rozvojovými zeměmi a řešení problémů související s jejich rozvojem (3/2014)
2014
2015
IGAÚTS FRRMS
Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí
2018--
IGA
ÚRPE FRRMS
2014
2015
IGA
G. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)
2015
2018
NAZVÚEPZ FRRMS
Rozvoj mobilit akademických pracovníků20152015
Interní
N. Pomazalová
ÚSS FRRMS
Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit20152015InterníN. Pomazalová
ÚSS FRRMS
Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)20152016
IGA
ÚRR FRRMS
Sdílená ekonomika v dopravě20172017TAČR
ÚRR FRRMS
Selected environmental tools as regional development factors (16/2015)
2015
2015IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Skripta - Příklady z praxe
2015--JinýP. MáchalÚPŘ FRRMS
Smluvní výzkum: Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK
2019
2019
Smluvní výzkum
J. Rajchlová
ÚRPE FRRMS
Sociodemografické a environmentální faktory rozvoje a výskytu neinfekčních onemocnění v České republice
2018
--
IGA
D. Hübelová
ÚDAS FRRMS
2017
2017
IGAM. HorákÚJKS FRRMS
Souvislosti a specifika fungování komoditních vertikál agrobyznysu v českém agrárním sektoru (GP402/08/P445)
2008
2009
GAČR
ÚRPE FRRMS
Spolu za rozvoj Amazonie (2019-1-CZ01-KA108-060643)
2019
2020
Jiný
ÚJKS FRRMS
Spolupráce podnikatelské a akademické sféry na podpoře a hodnocení realizovatelnosti studentských podnikatelských plánů v praxi
2018
2018InterníV. SvatošováÚRPE FRRMS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)
2013
2013
Smluvní výzkum
ÚEPZ FRRMS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn
2013
2013
I. VyskotÚEPZ FRRMS
Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)
20142014
IGA
ÚEPZ FRRMS
Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory20152016
Smluvní výzkum
A. Kozumplíková
ÚEPZ FRRMS
Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)
2015
2016
IGAÚEPZ FRRMS
2015
--TAČR
ÚRPE FRRMS
2015
--
TAČR
R. Ulrich
ÚRPE FRRMS
Trendy v odlesňování v Centrální Americe a jejich vliv na šíření zoonóz (12/2015)
2015
2016
IGA
ÚTS FRRMS
Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět Lesnictví20102010
FRVŠ
ÚTS FRRMS
Udržitelné zemědělství a hospodářský růst v rozvojových zemích (IGA FRRMS MENDELU 18/2015 )
20152016IGA
ÚJKS FRRMS
Udržitelnost malých rodinných farem (ERASMUS + KA2 )
2016
2019
Zahr. vzd.
I. Zdráhal
ÚRPE FRRMS
Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha2018
2019
Smluvní výzkum
ÚEPZ FRRMS
Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)
2017
2018
IGA
T. LošákÚEPZ FRRMS
Valuation of Dot-Com Businesses
2013
--
GAČR
ÚRPE FRRMS
Virtuální spolupráce mezi studenty Americké univerzity ve Washingtonu a Mendelovy univerzity v Brně
2015
2015
Zahr. vzd.
ÚSS FRRMS
Vize obyvatel o krajině vybraných obcí mikroregionu Slezská Harta (7/2014)
2014
2015
IGAÚEPZ FRRMS
2014
2015
IGA
ÚRPE FRRMS
Vliv nadměrné konzumace cukru na kognitivní funkce univerzitní studentů20162016
IGA
E. SapákováÚJKS FRRMS
Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského parlamentu v oblasti zemědělství (FRRMS_IGA_2017/014)
2017
2017
IGA
O. Mocek
ÚTS FRRMS
Vliv odvětvové a organizační struktury firem na rozvoj regionu (15/2015)20152016
IGA
ÚRPE FRRMS
Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)
20182018IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)
2016
2018GAČRI. PavlíkÚEPZ FRRMS
Vybrané aspekty finančního řízení podniků (9/2014)
2014
2014IGA
ÚRPE FRRMS
Vytvoření platformy pro řešení technik používaných v zemědělství při hospodaření s podzemními vodami
2018
--
V4
ÚPŘ FRRMS
Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)
20152016IGAT. Lošák
ÚEPZ FRRMS
Využití luskovinno-obilných směsek pro zvýšení soběstačnosti v krmivech a pro podporu kvality půdy na ekologických farmách v České republice (A/ CZ0046/1/0024/3 )
2008
2010
SpecifickýJ. Jánský
ÚRPE FRRMS
Vývoj změn v krajině
20172018
IGA
ÚEPZ FRRMS
Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)
2015
2015
IGAJ. RajchlováÚRPE FRRMS
Výzkum možností a mezí využití ukazatele EVA ve finančním řízení potravinářských podniků ČR.
2006
2008
GAČRG. Chmelíková
ÚRPE FRRMS
Výzkum postoje českých politických subjektů k otázce migrace v kontextu evropské migrační krize
2018
--
IGA
M. HrabálekÚTS FRRMS
2014
2014IGAÚJKS FRRMS
Výzkum úrovně znalostí a zkušeností projektového manažera při řešení problémů regionálního rozvoje na území Jihomoravského kraje2016
2017
IGAM. OndrouchováÚPŘ FRRMS
20172018
IGA
ÚRPE FRRMS
Význam strategie a strategického řízení malých a středních podniků primárně zaměřených na elektronické obchodování20182019
IGA
ÚRPE FRRMS
Význam strategie malých a středních podniků v regionálním rozvoji
2020
2020
IGA
ÚRPE FRRMS
Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)2015
2015
IGA
ÚEPZ FRRMS
Zábory půdy a marginalizace rodinného zemědělství (6/2014)
2014
2015
IGA
Z. KoreckiÚTS FRRMS
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice
2017
2017
Specifický
J. FialováÚTOK LDF
2013
--
FRVŠ
A. Kozumplíková
ÚEPZ FRRMS
Zemědělská výroba, obchod a hospodářský růst v subsaharské Afriky (SSA) země (FRMMS - IGA - 2016/012)
20162017
IGA
ÚJKS FRRMS
Zpravodajské služby České republiky a Slovenska v kontextu globálního terorismu
2018
--IGAM. Kovanič
ÚSS FRRMS
Zvýšení odborných kompetencí studentů bakalářských studijních oborů Mezinárodní rozvojová studia a International Development Studies prostřednictvím systému odborných stáží v rozvojových zemích (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)
2012
2014
OP
ÚRPE FRRMS
Zvyšování kvality výuky organizováním workshopů a seminářů vedených podnikatelskými subjekty a dalšími odborníky z praxe
2019
2019
Interní
ÚRPE FRRMS
Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí (EHP-CZ02-OV-1-032-2015)20152016
Jiný
FRRMSLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený