Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 153

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)20162016IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)20152016IGAE. TaterováÚTS FRRMS
Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)20162017IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Analýza efektivity etických nástrojů VŠ v ČR v kontextu regionálního rozvoje (SP3171231)20172017IGAJ. NesibaÚSS FRRMS
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol20162017Smluvní výzkumO. KonečnýÚRR FRRMS
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování20172017IGAJ. CahaÚRR FRRMS
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)20152016IGAN. PomazalováÚSS FRRMS
Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání20162017IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
Boj proti Extremismu a Džihádismu v jihovýchodní Evropě: Protiteroristická Iniciativa na Západním Balkáně)2017--IGAV. ĐorđevićÚTS FRRMS
Cyrilometodějská cesta pro rozvoj kulturních aktivit a kulturního turismu (22410120061)20142015OPM. HorákÚJKS FRRMS
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkPEF
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011TS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)20052011eTS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)20052011eTS VZP. SyrovátkaÚRPE FRRMS
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)20052011eTS VZK. VinohradskýÚRPE FRRMS
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)20052011eTS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)20062011eTS VZI. ŽivělováÚRPE FRRMS
Československá diplomacie a třetí svět v době studené války: případové studie Argentiny a Izraele20182019IGAE. TaterováÚTS FRRMS
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím20172018IGAE. TaterováÚTS FRRMS
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)20162017IGAD. HübelováÚDAS FRRMS
Dopady strukturálních změn na výkonnost podniků agrobyznysu (2017/009)2017--IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
Dynamika ekonomických vztahů zemí Evropské unie (FRMS - IGA - 2016/013)20162016IGAI. ZdráhalÚRPE FRRMS
Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)20142014GAČRJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Efektivita komunitní léčby drogové závislosti v interkulturní perspektivě (3/2015)20152015IGAM. HorákÚJKS FRRMS
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)20072011JinýI. VyskotLDF
Enoturismus jako udržitelná adaptační strategie pro malé vinaře v České republice a Chile (FRRMS_IGA_2017/011)20172018IGAE. A. von Bennewitz ÁlvarezÚTS FRRMS
Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov2014--IGAE. SapákováÚJKS FRRMS
Estetická hodnota krajiny a rekreace20152015IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
EU jako aktér lidské bezpečnosti na Kosově20192019IGAV. ĐorđevićÚTS FRRMS
Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku2017--IGAR. TurcsányiÚTS FRRMS
Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 201320172018MPOI. BlažkováÚRPE FRRMS
Exotický turismus v České republice (FRRMS_IGA_2018/001)20182018IGAM. HorákÚJKS FRRMS
EXTRÉMNÍ SRÁŽKOVÉ SCÉNÁŘE PRO RIZIKOVOU ANALÝZU POSOUZENÍ EKONOMICKY ÚNOSNÉHO A EKOLOGICKY ŠETRNÉHO NÁVRHU STOKOVÝCH SÍTÍ (GA103/07/0676 )20072010GAČRM. PalátÚDAS FRRMS
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)20152015IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
Faktory efektivnosti evropských mikrofinančních institucí - inspirace pro Českou republiku (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )20172017SpecifickýG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě2019--IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Fulbright Specialista, projekt 689020162016JinýI. OndrášekÚO ZF
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí20162017IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
Globální průzkum pití ayahuascy: praktiky, představy a účinky na zdraví a životní pohodu (1545143.3)20182019JinýM. HorákÚJKS FRRMS
Glokalizace tradiční amazonské medicíny v České republice a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách (FRRMS - IGA - 2016/003)20162016IGAM. HorákÚJKS FRRMS
Hodnocení dopadů veřejné podpory na výkonnost a rozvoj podniků20182018IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-201220112011IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu20162016IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje20192019IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013--JinýI. VyskotÚEPZ FRRMS
Implementace kurzu Odborná španělská terminologie do studijního programu Mezinárodní teritoriální studia na FRRMS MENDELU (B-1506)20152015RPM. HorákÚJKS FRRMS
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)20182018InterníH. LorencováÚEPZ FRRMS
Index zdravotního stavu jako nástroj pro podporu rovnosti a odstraňování regionálních disparit v České republice20192019IGAD. HübelováÚSS FRRMS
Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)20152015IGAS. A. DarkwahÚTS FRRMS
Inovace kurzu Rozvojová antropologie (IN3200261/1106/317)20202020InterníM. HorákÚJKS FRRMS
Inovace výuky odborných jazyků na Ústavu jazykových a kulturních studií FRRMS MENDELU (13.8)20142014RPM. HorákÚJKS FRRMS
Inovativní firmy v regionu jižní Moravy a jejich role v regionálním rozvoji20182018IGAP. PtáčekÚSS FRRMS
Joint work between Chile and the Czech Republic on Technologies for the Bioenergy Use of Residues in the Agricultural sector20172017JinýE. A. von Bennewitz ÁlvarezÚTS FRRMS
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (2019-1-CZ01-KA107-060994 )20192022Zahr. vzd.N. VerterÚRPE FRRMS
Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního rozvoje (FRRMS_IGA_2016/023)20162016IGAO. MocekÚTS FRRMS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou20142014A. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou s ohledem na ochranu vodního zdroje a jímacích objektů20142014Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Le fleuve dans l'image de la ville contemporaine20122012JinýJ. DaňkováÚTS FRRMS
Lokální rozvoj prostřednictvím místních akčních skupin: zemědělství, místní produkce, turismus a správa obcí (FRRMS IGA 2017/020)20172017IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech2017--IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)2013--TAČRA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Metodologické přístupy k ekonomické analýze podniku (402/09/1365)20092011GAČRI. ŽivělováÚRPE FRRMS
Mikrofinance jako efektivní nástroj tvorby pracovních míst v Evropské unii2017--IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Místní akční plán - LAP - adaptace na klimatickou změnu v ohrožených oblastech amazonské biodiverzity - krajská památková rezervace Cordillera Escalera - Caynarachi - Lamas - Peru (017-2019010897)20202020JinýM. HorákÚJKS FRRMS
Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)20162017IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
Možnosti a omezení využití alternativních potravinových sítí v regionálním rozvoji (19/2015)20152016IGAI. ZdráhalÚRPE FRRMS
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony (WD-57-07-01)20072011MMRJ. JánskýÚRPE FRRMS
Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu20162017IGAM. DamborskýÚRR FRRMS
Multifunkcionalita jako přístup k rozvoji diferencovaného venkovského prostoru (5/2014)20142015IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)20112011FRVŠK. SomerlíkováÚDAS FRRMS
Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů20142014InterníL. HavelÚEPZ FRRMS
Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)20122012Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
Odborné praxe v zahraničí jako součást studia20152015InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 201420142014InterníA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Ohodnocování Dot-Com firem (GPP403/12/P731)2012--GAČRM. SabolovičÚRPE FRRMS
Ověření platnosti vybraných reorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky (FFRMS-IGA-2016/016)20162017IGAR. RedlichováÚRPE FRRMS
Plagiátorství v názorech studentů FRRMS20182019IGAJ. SmolíkÚSS FRRMS
Podpora governance na regionální úrovni20192019IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia (8.3)20142014InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků (8.2)20142014InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
Podpora prezentace výstupů vědecko-výzkumné činnosti v zahraničí20152015InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
Politický a socio-ekonomický rozvoj regionu Blízkého východu (13/2014)20142015IGAE. TaterováÚTS FRRMS
Posouzení potenciálu recyklace neformálním sektoru jako nástroj pro plastovou nakládání s odpady a případné propojení s formálními MSW systémy v Ghaně (FRRMS - IGA - 2016/025)2016--IGAE. T. QuarteyÚRPE FRRMS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Potravinová bezpečnost regionu v kontextu vývoje současného agrobyznysu (15/2014)20142014IGAI. ZdráhalÚRPE FRRMS
Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice20142014InterníA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Produkce jamu a potravinová bezpečnost v Nigérii (IGA 14/2014 )20142015IGAV. BečvářováÚRPE FRRMS
Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)20162017IGAT. LošákÚEPZ FRRMS
Proměny genderu jako sociokulturního fenomén (SP3151291)2015--IGAK. KedronÚJKS FRRMS
Prostorová dimenze demografických faktorů zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva České republiky2017--IGAD. HübelováÚDAS FRRMS
Prostorově diferencované disparity regionů z hlediska sociálního a lidského kapitálu (8/2014 )20142014IGAN. PomazalováÚSS FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů20132013InterníI. VyskotÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů2013--InterníI. VyskotÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO20142014InterníI. VyskotÚEPZ FRRMS
Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování (12/2014)20142014IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
Role Evropské unie v mezinárodním prostředí se zaměřením na vztahy s rozvojovými zeměmi a řešení problémů související s jejich rozvojem (3/2014)20142015IGAM. HrabálekÚTS FRRMS
Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí2018--IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Role podniků v rozvoji regionů (IGA č. 04/2014 )20142015IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)20152018NAZVT. LošákÚEPZ FRRMS
Rozvoj mobilit akademických pracovníků20152015InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit20152015InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)20152016IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
Sdílená ekonomika v dopravě20172017TAČRM. DamborskýÚRR FRRMS
Selected environmental tools as regional development factors (16/2015)20152015IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Skripta - Příklady z praxe2015--JinýP. MáchalÚPŘ FRRMS
Smluvní výzkum: Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK20192019Smluvní výzkumJ. RajchlováÚRPE FRRMS
Sociodemografické a environmentální faktory rozvoje a výskytu neinfekčních onemocnění v České republice2018--IGAD. HübelováÚDAS FRRMS
Sociokulturní aspekty léčby drogové závislosti (FRRMS_IGA_2017/002)20172017IGAM. HorákÚJKS FRRMS
Souvislosti a specifika fungování komoditních vertikál agrobyznysu v českém agrárním sektoru (GP402/08/P445)20082009GAČRI. BlažkováÚRPE FRRMS
Spolu za rozvoj Amazonie (2019-1-CZ01-KA108-060643)20192020JinýM. HorákÚJKS FRRMS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)20132013Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn20132013I. VyskotÚEPZ FRRMS
Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)20142014IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory20152016Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)20152016IGAA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství2015--TAČRR. UlrichÚRPE FRRMS
TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství2015--TAČRR. UlrichÚRPE FRRMS
Trendy v odlesňování v Centrální Americe a jejich vliv na šíření zoonóz (12/2015)20152016IGAI. PavlíkÚTS FRRMS
Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět Lesnictví20102010FRVŠH. LorencováÚTS FRRMS
Udržitelné zemědělství a hospodářský růst v rozvojových zemích (IGA FRRMS MENDELU 18/2015 )20152016IGAN. VerterÚJKS FRRMS
Udržitelnost malých rodinných farem (ERASMUS + KA2 )20162019Zahr. vzd.I. ZdráhalÚRPE FRRMS
Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha20182019Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)20172018IGAT. LošákÚEPZ FRRMS
Valuation of Dot-Com Businesses2013--GAČRM. SabolovičÚRPE FRRMS
Virtuální spolupráce mezi studenty Americké univerzity ve Washingtonu a Mendelovy univerzity v Brně20152015Zahr. vzd.N. PomazalováÚSS FRRMS
Vize obyvatel o krajině vybraných obcí mikroregionu Slezská Harta (7/2014)20142015IGAA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Vliv firemního výzkumu na cash flow, stabilitu a inovační potenciál podniku (1/2014)20142015IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
Vliv nadměrné konzumace cukru na kognitivní funkce univerzitní studentů20162016IGAE. SapákováÚJKS FRRMS
Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského parlamentu v oblasti zemědělství (FRRMS_IGA_2017/014)20172017IGAO. MocekÚTS FRRMS
Vliv odvětvové a organizační struktury firem na rozvoj regionu (15/2015)20152016IGAR. RedlichováÚRPE FRRMS
Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)20182018IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)20162018GAČRI. PavlíkÚEPZ FRRMS
Vybrané aspekty finančního řízení podniků (9/2014)20142014IGAJ. RajchlováÚRPE FRRMS
Vytvoření platformy pro řešení technik používaných v zemědělství při hospodaření s podzemními vodami2018--V4P. MáchalÚPŘ FRRMS
Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)20152016IGAT. LošákÚEPZ FRRMS
Využití luskovinno-obilných směsek pro zvýšení soběstačnosti v krmivech a pro podporu kvality půdy na ekologických farmách v České republice (A/ CZ0046/1/0024/3 )20082010SpecifickýJ. JánskýÚRPE FRRMS
Vývoj změn v krajině20172018IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)20152015IGAJ. RajchlováÚRPE FRRMS
Výzkum možností a mezí využití ukazatele EVA ve finančním řízení potravinářských podniků ČR.20062008GAČRG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Výzkum postoje českých politických subjektů k otázce migrace v kontextu evropské migrační krize2018--IGAM. HrabálekÚTS FRRMS
Výzkum retence pacientů v terapeutických komunitách v České republice, Peru a Nikaragui (2/2014)20142014IGAM. HorákÚJKS FRRMS
Výzkum úrovně znalostí a zkušeností projektového manažera při řešení problémů regionálního rozvoje na území Jihomoravského kraje20162017IGAM. OndrouchováÚPŘ FRRMS
Význam strategického řízení v malém a středním podnikání20172018IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
Význam strategie a strategického řízení malých a středních podniků primárně zaměřených na elektronické obchodování20182019IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)20152015IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
Zábory půdy a marginalizace rodinného zemědělství (6/2014)20142015IGAZ. KoreckiÚTS FRRMS
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice20172017SpecifickýJ. FialováÚTOK LDF
Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika (1052/2012)2013--FRVŠA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Zemědělská výroba, obchod a hospodářský růst v subsaharské Afriky (SSA) země (FRMMS - IGA - 2016/012)20162017IGAN. VerterÚJKS FRRMS
Zpravodajské služby České republiky a Slovenska v kontextu globálního terorismu2018--IGAM. KovaničÚSS FRRMS
Zvýšení odborných kompetencí studentů bakalářských studijních oborů Mezinárodní rozvojová studia a International Development Studies prostřednictvím systému odborných stáží v rozvojových zemích (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)20122014OPL. GregaÚRPE FRRMS
Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí (EHP-CZ02-OV-1-032-2015)20152016JinýJ. SchneiderFRRMSLegenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený