Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 101

StavNázevOdDo
Druh
Garant
Pracoviště
řešený
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)2010--RP EKÚAK AF
obhájený Agrometeorology - Assistance in the introduction of new subject at Mendel University of Agriculture and Forestry (39p16)
2004
2004JinýÚAK AF
řešený
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--
IGA
M. TrnkaÚAK AF
řešený      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--
IGA
ÚAK AF
obhájený
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)
20012001FRVŠ
ÚAK AF
ukončený
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)2004--FRVŠ
ÚAK AF
obhájený Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)20032004JinýZ. ŽaludÚAK AF
obhájený
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)
2002
2005
JinýZ. Žalud
ÚAK AF
řešený Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)2006
--
RP EKM. TrnkaÚAK AF
obhájený
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)
2000
2000
JinýZ. Žalud
ÚAK AF
řešený Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)2010
--
RPM. Trnka
ÚAK AF
řešený Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců (522/05/0125)20052007GAČRÚAK AF
připravovaný
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Rožnovský
ÚAK AF
obhájený
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)
1995
1997
JinýÚAK AF
obhájený
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)
2002
2004JinýÚAK AF
řešený
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)
2009
2011
NAZV
ÚAK AF
obhájený
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)
2004
2004
FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
řešený Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky (QH92030)20092011
NAZV
J. Rožnovský
ÚAK AF
obhájený
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
20132013IGA
ÚAK AF
ukončený Hodnocení výnosového potenciálu plodin v suchých podmínkách - kukuřice, čiroku a slunečnice2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAK AF
obhájený
Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje. (DP 8/2006)
2006
2006
IGA
S. Dušková
ÚAK AF
řešený Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)
2010
--
Jiný
ÚAK AF
řešený Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)2009
2011
NAZV
J. KřenÚAK AF
řešený
Inovace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (IGA TP 9/2012)
2012
--
IGA
J. WinklerÚAK AF
obhájený
Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)
2009
2009
FRVŠV. KocurekÚAK AF
řešený
Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR (QJ1210008)
2012
2016
NAZVÚAK AF
ukončený
Inovace výuky předmětů Precizní zemědělství a Aplikovaný pěstitelský software (621/2013)
2013
2013
FRVŠ
ÚAK AF
obhájený
Inovace výuky předmětu Systémy rostlinné výroby (2791/2012)
2012
2012
FRVŠ
ÚAK AF
obhájený
Integrace automatického měřícího systému do výuky předmětu bioklimatologie (42/1999)
19991999
FRVŠ
Z. ŽaludÚAK AF
obhájený
Interaktivní výuka předmětu bioklimatologie (52/2002)
2002
2002
FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
řešený
Kalibrace generátoru meteorologických dat pro místa s žádnými či neúplnými pozorováním (205/05/2265)2005
--
GAČRM. TrnkaÚAK AF
ukončený
Kapacita horské smrčiny k poutání vzdušného uhlíku - "big leaf model" - příspěvek k naplnění Kyótó protokolu (GA526/00/0485)
2000
2002
GAČRI. MarkováÚAK AF
řešený
Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSensor) (GA205/09/1437)
2009
2011
GAČR
ÚAK AF
obhájený
Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. (QE1104)
2001
2004
NAZV
L. Neudert
ÚAK AF
obhájený Korelace mezi globální a UV–B radiací (1194/2003)2003
2003
FRVŠ
Z. Žalud
ÚAK AF
řešený
Měření a modelování vodní bilance zemědělských porostů ve vybraných půdně-klimatických podmínkách (521/09/P479)
20092011
GAČR
P. HlavinkaÚAK AF
ukončený Meteorologické limity produkčního procesu ječmene jarního (1229/2003)2003--FRVŠÚAK AF
obhájený
Mikrobiální transformace půdní organické hmoty. (IG16/2004)
2004
2004
IGA
ÚAK AF
obhájený
Modelování přírůstu biomasy topolové plantáže pro energetické využití
2009
2009IGAM. Fischer
ÚAK AF
obhájený
Modifikace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP11/2010)
20102010IGAJ. Winkler
ÚAK AF
řešený
Monitoring biofyzikálních parametrů a měření toků v Mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech (LD11041)
2011
--
RP
M. Trnka
ÚAK AF
obhájený20042008
NAZV
ÚAK AF
řešený
Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů (CZ.1.07/2.4.00/31.0213)
2012
2014
OP
Z. ŽaludÚAK AF
obhájený
Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování. (QG50034)20052009
NAZV
ÚAK AF
řešený
On-line výuka předmětu bioklimatologie (1041/F4a)
2005--
FRVŠ
M. TrnkaÚAK AF
řešený
Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství (QI111A184)
2011
2014
NAZV
V. SmutnýÚAK AF
řešený
Optimalizace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP3/2011)
2011
2011
IGA
ÚAK AF
řešený
Optimalizace produkce rychle rostoucích dřevin pomocí růstového modelu SECRETS
2010
2010IGAZ. ŽaludÚAK AF
řešený Optimalizace využití produkčního potenciálu půdy lokálně cílenou agrotechnikou
2016
2018
NAZVV. Lukas
ÚAK AF
řešený Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity. (2B06101)
2006
--
NPV II
B. ProcházkováÚAK AF
zamítnutý Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě20132017
NAZV
ÚI PEF
ukončený
Ověření možnosti nového inovačního postupu zakládání porostu ozimé řepky půdoochrannou technologií "Strip-till"
2014
2015Smluvní výzkum
ÚAK AF
ukončený
Ověření účinnosti herbicidů na vybrané plevele v cukrovce a ozimé pšenici
2014
2014
Smluvní výzkum
V. SmutnýÚAK AF
ukončený
Ověření účinnosti insekticidních mořidel a aplikace insekticidů na zavíječe kukuřičného v kukuřici20142014
Smluvní výzkum
V. SmutnýÚAK AF
ukončený
Ověření účinnosti insekticidních mořidel a fungicidů v cukrovce
2014
2014
Smluvní výzkum
V. Smutný
ÚAK AF
obhájený Parametrizace a verifikace modelu MACROS (503/95/1286)
1995
1997
GAČR
Z. ŽaludÚAK AF
obhájený
Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí. (1G57042)
2005
2008
NAZV
T. DryšlováÚAK AF
řešený
Probabilistic Climate Scenarios for the Czech Republic (IAA300420806)
2010
--
GAČR
ÚAK AF
ukončený Prostorová analýza vlivu extrémních meteorologických jevů na zemědělskou produkci růstovým modelem STICS (ME 843 KONTAKT)
2006
2006
Jiný
M. Trnka
ÚAK AF
obhájený
Prostorová analýza výnosového potenciálu pšenice ozimé pro současné a změněné klima v České republice (521/02/0827)20022004GAČRZ. Žalud
ÚAK AF
obhájený
Provádění dlouhodobých polních pokusů.
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAK AF
obhájený
Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. (QD1213)
2001
2004NAZVT. DryšlováÚAK AF
obhájený
Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. (QC1254)
2001
2004
NAZV
ÚAK AF
ukončený
Registrační a demonstrační pokusy s přípravky na ochranu rostlin
2014
2014
Smluvní výzkum
V. SmutnýÚAK AF
přijatý Scintilometrická měření energetických a vodních toků v regionu České republiky a Rakouska2014
2014
AKTIONG. PozníkováÚAK AF
obhájený Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zemědělství (2B06124)20062011NPV IIL. NeudertÚAK AF
řešený
Specifický výzkum1999--Specifický
ÚAK AF
řešený
      Dopady stresu sucha a vysokých teplot na výnosy ozimé pšenice a návrh adaptačních opatření pro jejich zmírnění (IGA TP 7/2015)
2015
2016
SpecifickýÚAK AF
obhájený
Stanovení citlivosti odrůd cukrovky k herbicidům pomocí měření fluorescence chlorofylu. (DP 7/2006)
2006
2006IGA
ÚAK AF
řešený
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (IGA TP 10/2013)
2013
2013
IGA
J. WinklerÚAK AF
zrušený Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (TP 10/2013)20132013IGA
ÚAK AF
obhájený
Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR. (QD1143)
20012004
NAZV
ÚAK AF
ukončený
Transformace sluneční energie - prostředek bioakumulace atmosférického uhlíku (GA526/03/1104)
2003
2005
GAČR
ÚAK AF
obhájený Validace metod výpočtu globální radiace (196/ 2002)20022002FRVŠÚAK AF
obhájený
Vizualizace předmětu agroklimatologie (1165/2003)
2003
2003FRVŠ
ÚAK AF
řešený Vliv klimatické variability a meteorologických extrémů na produkci vybraných plodin v letech 1801 až 2007. (521/08/1682)20082010
GAČR
M. TrnkaÚAK AF
obhájený
Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce
2012
2016
NAZVÚKE AF
řešený
Vliv odlišných technologií zpracování půdy na plevele v monokultuře kukuřice20142014
IGA
J. WinklerÚAK AF
obhájený
Vliv různého hospodaření s slámou na zaplevelení pozemků. (GP521/01/D078)
2001
2004GAČRI. RypováÚAK AF
obhájený
Vulnerability and adaptation measures of agricultural crops to expected climate change impacts in Austria and Czech Republic (OSI2)
2001
2002
JinýZ. Žalud
ÚAK AF
obhájený
Výběr a rajonizace vhodných druhů strniskových meziplodin z hlediska jejich uplatnění pro snížení rizika vyplavování nitrátů (QG60124)
20062010NAZVÚAK AF
obhájený
Vybrané indikátory trvalé udržitelnosti ekologických a konvenčních farem (DP 22/2007)
2007
2007
IGA
ÚAK AF
ukončený Vyhodnocení účinnosti a selektivity fungicidů v révě vinné20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
řešený Vyhodnocení vlivu agrotechnických faktorů na výnos a kvalitu zrna, vybrané půdní vlastnosti a ekonomiku pěstování ozimé pšenice v různých systémech hospodaření
2017
2017
IGAV. Smutný
ÚAK AF
řešený
Vyhodnocení vlivu agrotechnických faktorů na výnos a kvalitu zrna, vybrané půdní vlastnosti a ekonomiku pěstování ozimé pšenice v různých systémech hospodaření
2017
2017
IGA
ÚAK AF
ukončený
Vyhodnocení vlivu různých hnojiv aplikovaných na slámu ozimé pšenice při odlišných způsobech zpracování půdy
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAK AF
obhájený20052008NAZVÚAK AF
řešený
Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha (CZ.1.07/2.3.00/20.0248)
20122015
OP
Z. ŽaludÚAK AF
řešený
Využití možností prostorové analýzy pro odhad rizik a návrh adaptačních opatření pro produkci jarního ječmene ve změněných klimatických podmínkách (521/03/D059)
2003
--
GAČRÚAK AF
obhájený
Využití růstových modelů pro simulaci vlivu pěstebních opatření na produkci obilovin (GA521/97/P089)
19971999GAČR
ÚAK AF
obhájený
Vývoj a využití biopreparátů a organominerálních hnojiv podporujících rozklad organických látek a zvyšující supresivitu půdy. (OE115)2002
2005
JinýB. ProcházkováÚAK AF
řešený
Vývoj metod pro Integrovaný systém sledování sucha (LH11010)
2011
2014RPÚAK AF
řešený Vývoj metody hodnocení ročníkového vlivu na výnosnost trvalých travních porostů v podmínkách Rakouska a České republiky (ME10128)
2010
--
RP
M. Trnka
ÚAK AF
řešený
Vývoj systému pro variabilní dávkování pesticidů a hnojiv na základě senzorového monitoringu porostních podmínek (TA04021389)
2014
2017
TAČR
L. NeudertÚAK AF
řešený
Výzkum a vývoj aktivního řízení strojů pro variabilní zpracování půdy, aplikaci hnojiv a setí (TH01011220)
2015
2018
TAČR
ÚAK AF
řešený
Výzkum a vývoj strojů a technologií pro diferencované zpracování půdy a hnojení (TA02010669)20122015
TAČR
ÚAK AF
obhájený
Zavedení předmětu agrometeorologie (247/F4a)
2005
2005FRVŠÚAK AF
obhájený
Zefektivnění metod hodnocení stavu a struktury porostu obilnin. (GA521/05/2299)
2005
2007
GAČR
J. KřenÚAK AF
vyřazený
Zefektivnění postupu stanovení variability půdních vlastností pro precizní zemědělství
20112012IGAJ. KřenÚAK AF
řešený
Zlepšení odrůdového potenciálu obilnin na základě časové a prostorové analýzy spektrálních charakteristik porostu (QI111A133)
20112014NAZVJ. Křen
ÚAK AF
podaný Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středního zemědělského podniku s využitím metod precizního zemědělství
2015
--
NAZV
J. Hřebíček
ÚI PEFLegenda:
Aktivní stavy:
podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutýzrušenýzrušený