Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 101

Stav
NázevOd
Do
Druh
GarantPracoviště
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)
2010
--
RP EK
ÚAK AF
Agrometeorology - Assistance in the introduction of new subject at Mendel University of Agriculture and Forestry (39p16)
2004
2004JinýÚAK AF
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--
IGA
ÚAK AF
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013
--
IGAM. Trnka
ÚAK AF
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)
2001
2001
FRVŠ
Z. ŽaludÚAK AF
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)2004
--
FRVŠ
D. SemerádováÚAK AF
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)
2003
2004
Jiný
ÚAK AF
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)
2002
2005
Jiný
Z. Žalud
ÚAK AF
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)2006
--
RP EK
ÚAK AF
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)
20002000JinýZ. ŽaludÚAK AF
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)2010
--
RPM. TrnkaÚAK AF
Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců (522/05/0125)20052007GAČRZ. ŽaludÚAK AF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)
2005
--Akt eTS VZJ. RožnovskýÚAK AF
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)
1995
1997
Jiný
Z. ŽaludÚAK AF
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)20022004JinýZ. Žalud
ÚAK AF
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)2009
2011
NAZV
ÚAK AF
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)2004
2004
FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky (QH92030)
2009
2011
NAZV
ÚAK AF
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)20132013
IGA
ÚAK AF
Hodnocení výnosového potenciálu plodin v suchých podmínkách - kukuřice, čiroku a slunečnice20142014
Smluvní výzkum
ÚAK AF
Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje. (DP 8/2006)
2006
2006
IGA
S. DuškováÚAK AF
Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)
2010
--
Jiný
M. Trnka
ÚAK AF
Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)20092011
NAZV
J. Křen
ÚAK AF
Inovace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (IGA TP 9/2012)2012
--
IGA
ÚAK AF
Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)2009
2009
FRVŠV. Kocurek
ÚAK AF
Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR (QJ1210008)
2012
2016
NAZV
V. SmutnýÚAK AF
Inovace výuky předmětů Precizní zemědělství a Aplikovaný pěstitelský software (621/2013)
2013
2013
FRVŠ
V. LukasÚAK AF
Inovace výuky předmětu Systémy rostlinné výroby (2791/2012)2012
2012
FRVŠP. MaradaÚAK AF
Integrace automatického měřícího systému do výuky předmětu bioklimatologie (42/1999)19991999FRVŠ
ÚAK AF
Interaktivní výuka předmětu bioklimatologie (52/2002)
20022002
FRVŠ
ÚAK AF
Kalibrace generátoru meteorologických dat pro místa s žádnými či neúplnými pozorováním (205/05/2265)2005
--
GAČRM. Trnka
ÚAK AF
Kapacita horské smrčiny k poutání vzdušného uhlíku - "big leaf model" - příspěvek k naplnění Kyótó protokolu (GA526/00/0485)
2000
2002
GAČRI. MarkováÚAK AF
Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSensor) (GA205/09/1437)20092011GAČR
ÚAK AF
Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. (QE1104)
2001
2004
NAZV
L. NeudertÚAK AF
Korelace mezi globální a UV–B radiací (1194/2003)20032003FRVŠ
ÚAK AF
Měření a modelování vodní bilance zemědělských porostů ve vybraných půdně-klimatických podmínkách (521/09/P479)
20092011
GAČR
P. HlavinkaÚAK AF
Meteorologické limity produkčního procesu ječmene jarního (1229/2003)
2003
--
FRVŠ
D. SemerádováÚAK AF
Mikrobiální transformace půdní organické hmoty. (IG16/2004)
2004
2004
IGA
ÚAK AF
Modelování přírůstu biomasy topolové plantáže pro energetické využití
2009
2009
IGA
ÚAK AF
Modifikace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP11/2010)
2010
2010
IGAJ. Winkler
ÚAK AF
Monitoring biofyzikálních parametrů a měření toků v Mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech (LD11041)2011
--
RP
M. Trnka
ÚAK AF
2004
2008
NAZVV. SmutnýÚAK AF
Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů (CZ.1.07/2.4.00/31.0213)
2012
2014
OP
ÚAK AF
Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování. (QG50034)
2005
2009
NAZV
B. Procházková
ÚAK AF
On-line výuka předmětu bioklimatologie (1041/F4a)
2005
--
FRVŠ
ÚAK AF
Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství (QI111A184)2011
2014
NAZVV. SmutnýÚAK AF
Optimalizace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP3/2011)20112011IGA
ÚAK AF
Optimalizace produkce rychle rostoucích dřevin pomocí růstového modelu SECRETS
2010
2010
IGA
Z. ŽaludÚAK AF
Optimalizace využití produkčního potenciálu půdy lokálně cílenou agrotechnikou
20162018NAZVV. LukasÚAK AF
Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity. (2B06101)2006--
NPV II
ÚAK AF
2013
2017
NAZVJ. HřebíčekÚI PEF
Ověření možnosti nového inovačního postupu zakládání porostu ozimé řepky půdoochrannou technologií "Strip-till"20142015Smluvní výzkum
ÚAK AF
Ověření účinnosti herbicidů na vybrané plevele v cukrovce a ozimé pšenici
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAK AF
Ověření účinnosti insekticidních mořidel a aplikace insekticidů na zavíječe kukuřičného v kukuřici
2014
2014
Smluvní výzkum
V. Smutný
ÚAK AF
Ověření účinnosti insekticidních mořidel a fungicidů v cukrovce
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAK AF
Parametrizace a verifikace modelu MACROS (503/95/1286)1995
1997
GAČR
ÚAK AF
Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí. (1G57042)
2005
2008
NAZV
ÚAK AF
Probabilistic Climate Scenarios for the Czech Republic (IAA300420806)
2010
--GAČRM. Trnka
ÚAK AF
2006
2006
Jiný
M. TrnkaÚAK AF
Prostorová analýza výnosového potenciálu pšenice ozimé pro současné a změněné klima v České republice (521/02/0827)
2002
2004
GAČRZ. Žalud
ÚAK AF
Provádění dlouhodobých polních pokusů.
2014
2014Smluvní výzkumT. DryšlováÚAK AF
Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. (QD1213)
2001
2004NAZVT. Dryšlová
ÚAK AF
Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. (QC1254)20012004NAZVÚAK AF
Registrační a demonstrační pokusy s přípravky na ochranu rostlin
2014
2014Smluvní výzkumV. Smutný
ÚAK AF
Scintilometrická měření energetických a vodních toků v regionu České republiky a Rakouska
2014
2014
AKTION
G. Pozníková
ÚAK AF
Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zemědělství (2B06124)
2006
2011NPV IIÚAK AF
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
ÚAK AF
      Dopady stresu sucha a vysokých teplot na výnosy ozimé pšenice a návrh adaptačních opatření pro jejich zmírnění (IGA TP 7/2015)20152016SpecifickýP. HlavinkaÚAK AF
Stanovení citlivosti odrůd cukrovky k herbicidům pomocí měření fluorescence chlorofylu. (DP 7/2006)2006
2006
IGAM. Vondra
ÚAK AF
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (IGA TP 10/2013)
2013
2013
IGA
J. Winkler
ÚAK AF
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (TP 10/2013)
2013
2013
IGA
J. Winkler
ÚAK AF
Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR. (QD1143)
2001
2004
NAZV
ÚAK AF
Transformace sluneční energie - prostředek bioakumulace atmosférického uhlíku (GA526/03/1104)
20032005GAČRI. MarkováÚAK AF
Validace metod výpočtu globální radiace (196/ 2002)20022002FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Vizualizace předmětu agroklimatologie (1165/2003)20032003FRVŠZ. Žalud
ÚAK AF
Vliv klimatické variability a meteorologických extrémů na produkci vybraných plodin v letech 1801 až 2007. (521/08/1682)2008
2010
GAČRÚAK AF
Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce
20122016
NAZV
H. StředováÚKE AF
Vliv odlišných technologií zpracování půdy na plevele v monokultuře kukuřice
2014
2014
IGA
ÚAK AF
Vliv různého hospodaření s slámou na zaplevelení pozemků. (GP521/01/D078)
2001
2004
GAČR
ÚAK AF
Vulnerability and adaptation measures of agricultural crops to expected climate change impacts in Austria and Czech Republic (OSI2)
2001
2002
Jiný
ÚAK AF
Výběr a rajonizace vhodných druhů strniskových meziplodin z hlediska jejich uplatnění pro snížení rizika vyplavování nitrátů (QG60124)
2006
2010
NAZV
B. ProcházkováÚAK AF
Vybrané indikátory trvalé udržitelnosti ekologických a konvenčních farem (DP 22/2007)
2007
2007
IGA
ÚAK AF
Vyhodnocení účinnosti a selektivity fungicidů v révě vinné20142014Smluvní výzkumÚAK AF
Vyhodnocení vlivu agrotechnických faktorů na výnos a kvalitu zrna, vybrané půdní vlastnosti a ekonomiku pěstování ozimé pšenice v různých systémech hospodaření20172017IGA
ÚAK AF
Vyhodnocení vlivu agrotechnických faktorů na výnos a kvalitu zrna, vybrané půdní vlastnosti a ekonomiku pěstování ozimé pšenice v různých systémech hospodaření
2017
2017
IGA
V. SmutnýÚAK AF
Vyhodnocení vlivu různých hnojiv aplikovaných na slámu ozimé pšenice při odlišných způsobech zpracování půdy
20142014
Smluvní výzkum
ÚAK AF
20052008
NAZV
V. Smutný
ÚAK AF
Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha (CZ.1.07/2.3.00/20.0248)
2012
2015OPZ. ŽaludÚAK AF
Využití možností prostorové analýzy pro odhad rizik a návrh adaptačních opatření pro produkci jarního ječmene ve změněných klimatických podmínkách (521/03/D059)2003
--
GAČR
ÚAK AF
Využití růstových modelů pro simulaci vlivu pěstebních opatření na produkci obilovin (GA521/97/P089)
1997
1999
GAČR
Z. Žalud
ÚAK AF
Vývoj a využití biopreparátů a organominerálních hnojiv podporujících rozklad organických látek a zvyšující supresivitu půdy. (OE115)
2002
2005
Jiný
ÚAK AF
Vývoj metod pro Integrovaný systém sledování sucha (LH11010)
2011
2014RP
ÚAK AF
Vývoj metody hodnocení ročníkového vlivu na výnosnost trvalých travních porostů v podmínkách Rakouska a České republiky (ME10128)
2010
--
RP
M. Trnka
ÚAK AF
Vývoj systému pro variabilní dávkování pesticidů a hnojiv na základě senzorového monitoringu porostních podmínek (TA04021389)
20142017
TAČR
ÚAK AF
Výzkum a vývoj aktivního řízení strojů pro variabilní zpracování půdy, aplikaci hnojiv a setí (TH01011220)
2015
2018
TAČR
L. NeudertÚAK AF
Výzkum a vývoj strojů a technologií pro diferencované zpracování půdy a hnojení (TA02010669)
2012
2015TAČRV. SmutnýÚAK AF
Zavedení předmětu agrometeorologie (247/F4a)
2005
2005FRVŠZ. Žalud
ÚAK AF
Zefektivnění metod hodnocení stavu a struktury porostu obilnin. (GA521/05/2299)
2005
2007
GAČR
ÚAK AF
Zefektivnění postupu stanovení variability půdních vlastností pro precizní zemědělství
2011
2012IGA
ÚAK AF
Zlepšení odrůdového potenciálu obilnin na základě časové a prostorové analýzy spektrálních charakteristik porostu (QI111A133)
2011
2014
NAZVJ. Křen
ÚAK AF
Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středního zemědělského podniku s využitím metod precizního zemědělství2015--
NAZV
ÚI PEFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený