Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 76

Stav
Název
Od
Do
Druh
GarantPracoviště
obhájený
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny
20132013
Interní
P. HlaváčkováÚLDEP LDF
zamítnutý
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny20142014IGA
ÚTOK LDF
řešený
Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena (LDF_VT_2017009)
2017
2018
IGA
P. MaděraÚHÚLAG LDF
řešený
2014
2014
IGAM. Kneifl
ÚHÚL LDF
řešený
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)
2014
2014IGAÚHÚLAG LDF
řešený Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR)
2003
--JinýJ. KolejkaÚGT LDF
řešený Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu
2019
2021
IGA
ÚHÚLAG LDF
řešený
Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin2017
2017
IGAJ. Kadavý
ÚHÚLAG LDF
řešený
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)
2013
2015
IGA
ÚZPL LDF
podaný
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008
--
IGA
P. HlaváčkováÚLDEP LDF
obhájený
Elektronické sdílení digitálních prostorových dat na ŠLP "Masarykův les" Křtiny (IGA 1/2005)
2005
2005
IGA
ÚGT LDF
ukončený
Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod
2013
2013
IGA
ÚHÚLAG LDF
obhájený
Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)
2009
2009
IGA
ÚGT LDF
řešený Geograficky vážená regrese aplikovaná na data velkoplošné inventarizace lesů (VP_09_2015)
2015
2015
IGA
LDF
obhájený
Hodnocení podmínek vzniku eroze na lesní půdě s využitím metod dálkového průzkumu Země (IGA 3/2005)
2005
2005
IGAM. Koželuh
ÚGT LDF
obhájený
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)20132013IGA
ÚAK AF
řešený
Hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících lesní vegetační stupňovitost pomocí geoinformačních systémů. (IGA 33/2010)
2010
--
IGAÚGT LDF
řešený
Hodnocení změn lesních geobiocenóz v masivu Pop Ivan Maramurešský na trvalé výzkumné ploše prof. A. Zlatníka po 75 letech (IGA 31/2009)
2009
2009
IGA
ÚHÚL LDF
ukončený
Klasifikace barevných infračervených leteckých snímků v NP Krkonoše
2004
2005Akt eTS VZV. Židek
ÚGT LDF
zamítnutý2009
2010
IGA
A. KozumplíkováÚTOK LDF
podaný
Laboratoř lasrerového skenování (1060/2013/A/a)
2013
2013
FRVŠ
ÚGT LDF
podaný
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží
2012--NAZVÚTOK LDF
ukončený
Multimediální podpora výuky analýzy dat ( FRVŠ 227/2004)
2004
--
FRVŠ
K. DrápelaÚHÚL LDF
ukončený
Multimediální podpora výuky předmětů Dendrometrie II. a Nauka o produkci (FRVŠ 1308/2003)
2003
--
FRVŠ
ÚHÚL LDF
podaný
Návrh využití alternativního zpracování dat dálkového průzkumu Země prostřednictvím volně šiřitelného GIS GRASS
2005
--
FRVŠ
ÚGT LDF
ukončený
Optimalizace automatizovaných metod tvorby map krajinného pokryvu na základě kvalitativně odlišných vstupních dat (IGA 34/2012)
2012
2012IGAM. Klimánek
ÚGT LDF
obhájený
Optimalizace činnosti TDS pomocí technologie GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL. (5/2008)2008
2010
GS LČR
R. Ulrich
ÚT LDF
obhájený
Optimalizace digitálního modelu terénu pro potřeby lesnických disciplín (IGA 54/2006)
20062006
IGA
ÚGT LDF
zamítnutý
Optimalizace technologie GPS pro přesné zaměření výzkumných ploch
2008
2008
IGA
ÚGT LDF
řešený OPVK Akademie
2012
2015
OP
ÚHÚL LDF
řešený
Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko
2017
2019GS LČR
ÚHÚLAG LDF
obhájený
Podpora prostorového rozhodování v lesích ohrožených abiotickými faktory (IGA 22/2010)2010
2012
IGA
ÚGT LDF
ukončený Pohraniční obec - Grenzdorf (Čes.-něm. fond budoucn.)
2002
2003
Jiný
ÚGT LDF
řešený
Projektové webové stránky
2009
--
InterníI. VyskočilÚIT CP
řešený      Ústav 411
2012
--
Interní
P. Novák
ÚGT LDF
řešený
2012
--
InterníP. BaloghÚGT LDF
řešený
Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)
2011
2014
OP
L. Zejdová
ÚGT LDF
obhájený
Propojení mapového serveru ŠLP "Masarykův les" Křtiny se svobodným GIS GRASS umožňující on-line analýzu (IGA 49/2006)
2006
2006
IGAJ. Čepický
ÚGT LDF
řešený Prototyp mobilního přístupu ke geoprostorovým datům s využitím technologií a rozhraní Apple iPhone
2009
2009
IGA
ÚGT LDF
řešený Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)
2015
2016
Jiný
ÚOLM LDF
řešený
Reakce hlavních výstavkových dřevin na klimatické charakteristiky a různé intenzity těžebních zásahů v rané fázi převodu na les střední (LDF_VP_2017011)
2017
2018
IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
ukončený
Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les (40/2012)
2012
2012
IGA
ÚHÚLAG LDF
řešený
Reakce tloušťkového přírůstu dubové pařeziny na sucho
2015
--
IGA
ÚHÚLAG LDF
obhájený
Referenční stanice postprocessingových korekcí GPS (511 F1 a)
2005
2006
FRVŠ
ÚGT LDF
obhájený
Rozbor využitelnosti cenově dostupných hardwarových prostředků pro navigaci v přípravě a řízení lesní výroby (LDF_VT_2016006)
2016
2016
IGA
J. Neruda
ÚT LDF
řešený
Rozšíření multimediální podpory výuky analýzy dat na FLD MZLU v Brně - praktické návody a příklady (FRVŠ 928/2006)
2006
--
FRVŠK. Drápela
ÚHÚL LDF
ukončený
Sezonní využití prostředí jelenem lesním jako základ managementu populace ve vztahu k prevenci vzniku škod na lesních porostech a jejich ekonomickému vyhodnocení (12/2014)
2014
2014IGA
ÚOLM LDF
řešený
Specifický výzkum
1999
--SpecifickýM. Šplíchalová
ÚHÚL LDF
ukončený
      Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les (IGA LDF MENDELU 2012 40 / 2012)
2012
2012
SpecifickýÚHÚLAG LDF
ukončený
      Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les. (IGA LDF MENDELU 2012 40 / 2012)
20122012
Specifický
J. KadavýÚHÚLAG LDF
řešený Srovnání moderních bezkontaktních metod pro inventarizaci lesa
2018
2018
IGA
ÚHÚLAG LDF
řešený
Stanovení mýtní zralosti a odvození obmýtí smrkových a smíšených porostů pahorkatin a vrchovinových oblastí ČR. (49/2013)
2013
2015
IGA
ÚHÚLAG LDF
ukončený
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)
2012
2012
IGA
M. Klimánek
ÚGT LDF
obhájený
Terminálová učebna pro výuku geomatických disciplín (1377/2010/A/b)
20102010FRVŠÚGT LDF
řešený
Tvorba 3D voxelového modelu lesa
2016
--
IGAÚHÚLAG LDF
řešený
Tvorba 3D voxelového modelu lesa (LDF_VP_2016001)
2016
--
IGA
ÚHÚLAG LDF
řešený Vliv historických a moderních způsobů hospodaření na stav pařezin (LDF_TP_2020005)
2020
2023
IGA
ÚHÚLAG LDF
řešený
Vliv tradičních způsobů hospodaření na stav pařezin (LDF_PSV_2017006)
2017
2020
IGA
J. Kadavý
ÚHÚLAG LDF
řešený
Vliv větrných kalamit na strategii hospodaření na lesním majetku města Kašperské Hory (NP Šumava)
2009
2009
IGAÚHÚL LDF
ukončený
Výhody a limity aplikace metody statistické provozní inventarizace (SPI) ve výběrném lese
20132013IGAM. KneiflÚHÚL LDF
obhájený
Výstavba integrované geodatabáze území BR Dolní Morava pro model dynamiky historického vývoje kulturní krajiny (IGA 48/2008)
2008
2008IGAM. KlimánekÚGT LDF
zamítnutý Vytvoření geoprocessingového nástroje založeného na datech leteckého laserového skenování pro využití v lesnictví (Brno PhD Talent)
2015
2017
Jiný
ÚHÚLAG LDF
zamítnutý
Vytvoření virtualizovaného mapového serveru na bázi open source pro výuku OpenGIS standardů (740/2008/F1/d)
2008
2008
FRVŠ
ÚGT LDF
řešený
Využití bodových mračen získaných pomocí bezpilotního letounu a leteckého laserového skenování pro výpočet indexu listové plochy2017--
IGA
T. Mikita
ÚHÚLAG LDF
podaný Využití dat leteckého laserového skenování zpracovaných metodou plošného přístupu pro zjištování taxačních charakteristik2015
--
IGA
ÚHÚLAG LDF
řešený
Využití hyperspektrálního snímkování k mapování v lesnictví
2010--IGAÚGT LDF
obhájený Využití hyperspektrálních snímků k mapování v lesnictví (IGA 18/2010)20102010
IGA
ÚGT LDF
ukončený Využití moderních technologií a přístrojové techniky pro podporu rozvoje nově akreditovaných studijních programů (TR 460111)
2006
2006RPA. Skoupý
LDF
ukončený
2006
2006
RP
A. Skoupý
ÚGT LDF
ukončený
20062006RPA. Skoupý
ÚHÚL LDF
ukončený
Vývoj metodiky analýzy leteckých a družicových snímků s využitím svobodného GIS GRASS a algoritmizace.
2008
2008
IGA
V. Židek
ÚGT LDF
řešený
Vývoj multispektrální kamery pro bezpilotní snímkování vegetace v lesnictví (IGA 37/2015)
2015
2015
IGA
M. KlimánekÚHÚLAG LDF
řešený
Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví (IGA 68/2013)
2013
2015
IGAM. KlimánekÚGT LDF
vyřazený
Zefektivnění postupu stanovení variability půdních vlastností pro precizní zemědělství20112012IGAÚAK AF
řešený
2019
2020IGA
ÚHÚLAG LDF
řešený Zkvalitnění modelu výškové funkce parametrizované pomocí GWR metody na příkladu dat Národní inventarizace lesů Španělska (LDF_VP_2016012)2016
2017
IGA
ÚHÚLAG LDFLegenda:
Aktivní stavy:podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený