Faculty of Business and Economics - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 569

State
Name
From
Until
TypeSupervisorDepartment
A Network for Non-University Teacher Training on ICT Use in Albania2014
2015
Foreign edu.
DI FBE
A Study on the Influence of the Euro Adoption upon the Czech Economy
2007
2009
RC FBE
Advanced User Interfaces Laboratory (F1a/714/2011)
2011
2011
FRVŠ
D. ProcházkaDI FBE
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)20062006FRVŠ
DMA FBE
Analyses and Realization of the Advisory Services Management System (IG150051/2102/116)
20052005IGA
DI FBE
Analysis of demand elasticity within commodity chain of grains under transformation of the Czech agrarian sector (29/2004)
2004
2004
IGA
DBE FBE
Analysis of using CRM systems in the Czech Republic (IG160091)
2006
2006
IGAF. DařenaFBE
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o20092010
Other
DI FBE
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)
2008
2008
IGADI FBE
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)
2004
2004
IGA
J. DufekDSOA FBE
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské2007
2007
IGA
J. Urbánek
DMT FBE
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining2012
--
IGA
F. DařenaDI FBE
2009
2009IGA
DMT FBE
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--
IGA
DMT FBE
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--IGA
DMT FBE
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining
2013
--IGADI FBE
Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie
2007
--
IGA
Š. StojarováFBE
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací20112012IGAJ. HoloubekDSOA FBE
Anaylysis of importance of market organizations, their functions and legal position on the market with agrarian products and identification of relations among centers and commodity exchange (QC1415)
2001
2003
NAZV
FBE
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků
2009
2009IGA
DAT FBE
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.
2013
2013IGAL. Střelec
DSOA FBE
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat2014--IGAJ. Kolomazník
DI FBE
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu
2012
--
IGA
J. Šťastný
DI FBE
Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů
2012
--IGAV. SolilováDAT FBE
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR
2014
--
IGA
DI FBE
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.
20122013IGADSOA FBE
Aspects of European Integration in International Trade and Marketing2009--
OP
DMT FBE
Assesment of evaluation criteria in public works contracts
2019
2019
IGA
DF FBE
Assessment of the Convergence Process in the Czech Republic and Selected Candidate Countries towards the Eurozone (GP402/08/P494)
2008
2010
GAČRP. RozmahelRC FBE
Audit of Customer Satisfaction in Tourism Industry (GP402/06/P297)2006--GAČRDMT FBE
Automated Filtration Of Terrain Data (7/2008)
2008
2008
IGA
J. ŠťastnýDI FBE
Automatizace tvorby eLearningového obsahu
2006--
IGA
R. MaloFBE
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
2008
2008
IGAM. ŠtenclDI FBE
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)
2009
2009IGAJ. WeinlichováDI FBE
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích
2014--
IGA
DI FBE
Bridges between practice and tertiary education
2012
2014OPM. SoučekDMT FBE
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)
2005
--
GAČR
DF FBE
Business efficiency of firms farming in ecological systems and possibilities of increase in their competitiveness (QC1140)
2001
2003
NAZV
FBE
Business Intelligence metodami strojového učení2010--IGAV. RukavitsynDI FBE
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture
2012
2014
OtherS. Kapounek
DF FBE
CENTROPE Capacity -- Pilot Activity: CENTROPE Regional Development Report2010
2012
Other
RC FBE
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi2013
--
IGA
S. KapounekDF FBE
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu20142015Smluvní výzkumJ. PřichystalDI FBE
Complementarity of tourist services in wine production and tourism (PEF_DP_2020009)
2020
2020IGAK. RyglováDMT FBE
Connections between post Keynesian macroeconomics and microeconomics (P402/11/P180)
2010
2010GAČR
DE FBE
Constitution of information systems and process modelling laboratory (1364/2013)
2013
2013
FRVŠ
DI FBE
Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities2009--GAČRJ. Hřebíček
DI FBE
20092012
Other
J. TurčínkováDMT FBE
2008
2009
RP EK
DMT FBE
2009
--RP EKO. DufekDMT FBE
Convergence of Theory and Practice in Personalised Information Retrieval (COST EU 2012-2-13211)2013
2016
Specifický
DI FBE
Corporate identity as a competitive advantage
2006
--
InternalJ. TurčínkováFBE
Corporate philanthropy in small and medium enterprises in the Czech Republic
2014
2016
GAČRS. Formánková
DMA FBE
Corporate Philanthropy in Small and Medium Sized Enterprises in V4 Countries
2015
2016
Other
DMA FBE
Corporate Social Responsibility (ERA-IP-2011-07)
2011
--
Foreign edu.
RC FBE
Creation of continuing subject "Integration of GIS into Company" with multimedia support (185/2004)
2004
2004
FRVŠ
DI FBE
Creation of course Digital Photography
2008
2008FRVŠJ. Dannhoferová
DI FBE
Creation of methodology for implementation, evaluation and effectiveness of the implementation of the National Action Plan supporting positive aging (TD03000366 )
2016
2017
TAČR
DMT FBE
2007
2007
FRVŠH. NetrefováDI FBE
Creation of New Subject Animation and Geospace (505/2006)
2006
2006
FRVŠ
J. KomináckáDI FBE
Creation of the new subject Brand and account management2009
2009
FRVŠ
DMT FBE
Creation of the new subject Marketing strategy and planning
2010
--
FRVŠ
DMT FBE
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů
2013
2016
Other
DMA FBE
Czech - Norwegian Mobility Partnership (NF-CZ07-MOP-1-0262014)
2014
2015
Foreign edu.
S. Formánková
DMA FBE
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)20052011
VZ
B. MinaříkFBE
      01 Macroeconomic and microeconomic performance of the Czech economy, and the Czech government's econo-political measures in the context of the integrated European market (VZ MSM 6215648904/01)
2005
2011
TS VZ
M. Sojka
DE FBE
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)
2005
2011
eTS VZM. Sojka
DE FBE
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)
2005
2011
eTS VZ
M. SojkaDE FBE
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)
2005
2011
eTS VZDE FBE
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)
2005
2011
eTS VZM. Sojka
DE FBE
2005
2011
TS VZ
P. ŽufanDMA FBE
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)
2005
2011
eTS VZE. Svoboda
DMA FBE
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)2005
2011
eTS VZ
R. Kučerová
DMA FBE
           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)
2005
2011
eTS VZ
J. Duda
DMA FBE
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)2005
2011
eTS VZ
DF FBE
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)
2005
2011
eTS VZ
DAT FBE
      03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization (VZ MSM 6215648904/03)
2005
2011
TS VZ
DMT FBE
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)
2005
2011eTS VZDMT FBE
           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)20052011eTS VZDMT FBE
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)
2005
2011
eTS VZ
A. MotyčkaDI FBE
                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)
2005
2011
Akt eTS VZ
M. ŠormDI FBE
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)
2005
2011
Akt eTS VZA. MotyčkaDI FBE
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)
2005
2011
Akt eTS VZM. MišovičDI FBE
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)
2005
2011
Akt eTS VZ
I. RábováDI FBE
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)2005
2011
Akt eTS VZ
F. DařenaDI FBE
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)
2005
2011eTS VZ
DI FBE
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)
2005
2011
Akt eTS VZJ. Dannhoferová
DI FBE
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)20052011
Akt eTS VZ
M. MišovičDI FBE
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
20052011
Akt eTS VZ
R. Malo
DI FBE
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)20052011
Akt eTS VZ
V. Konečný
DI FBE
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)
2005
2011
Akt eTS VZ
M. Pokorný
DI FBE
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)
2005
2011eTS VZK. Ryglová
DMT FBE
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZ
V. BečvářováDRBE FRDIS
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)
2005
2011eTS VZM. JankůDL FBE
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)20052011
TS VZ
DBE FBE
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)
2005
2011
eTS VZ
L. Grega
DBE FBE
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)
20052011eTS VZH. PavlíčkováDL FBE
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)
2005
2011
eTS VZ
DL FBE
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)
20052011eTS VZJ. DufekDSOA FBE
           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)
2005
2011
eTS VZ
J. JánskýDBE FBE
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)20182018
Other
DMA FBE
Česko-slovenské přeshraniční mobility2015
2015
MMRDMA FBE
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)
20122012
IGA
DAT FBE
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky
2012
--IGAM. BurianDAT FBE
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot
2014
--
IGAP. SemerádDAT FBE
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu
2010
--
IGADE FBE
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)
2014
2016
TAČR
J. JanováDSOA FBE
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)2015
--
TAČRD. Hampel
DSOA FBE
Decision making system for Czech agriculture policy makers (TD-0128)2012
2013
TAČR
DSOA FBE
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy2014
--
IGAS. KapounekDF FBE
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
2016
2016
IGADI FBE
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
2016
2016
IGAF. OstřížekDI FBE
Desing and implementation of software module for robotics flyght platform. (PEF_DP_2017004)
2017
2017IGAF. OstřížekDI FBE
Developing Advises for Family Farms Oriented for Disseminating International Learning (1412206)2017
2020
Foreign edu.
S. FormánkováDMA FBE
Development of commercial geographical information system for Android platform
2013
2015
Smluvní výzkum
D. Procházka
DI FBE
Development perspectives and suggestions of winegrowing and wine-producing industries policy and rural development in South-Moravian region (QF 3276)
2003
2006
NAZV
DMA FBE
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem
20182018
IGA
DI FBE
Domain-independent user model for adaptive web-based systems (9/2009)
2009
--
IGA
M. Raszková
DI FBE
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy
2009--
IGA
DI FBE
Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy
2012
--
IGA
DAT FBE
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu2007
2009
GAČRD. NerudováDAT FBE
Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy
2014
--
IGA
DAT FBE
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)
2010
2010
GAČRDAT FBE
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy
2013
--IGA
DI FBE
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?2011--IGAN. Najman
DE FBE
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU?
20122015OtherL. LacinaDF FBE
Education in tourism management
2009
2012
OP
I. RašovskáDMT FBE
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize
2011
2011
IGA
DF FBE
Efficiency's Elements of the qualitative evaluation procedures in the people-to-people projects (74/2006)2006--IGADF FBE
Ekonomic analysis of the rural tourism support benefits for the development of the rural regions (21/2004)2004
2004
IGADBE FBE
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)
2004
2004
IGA
DBE FBE
Elaboration of a general methodology for analysis of agricultural and food industry (402/02/P059)
2002
2004
GAČR
DMA FBE
E-learning education for development of cooperation of scientific and research workers with industrial companies (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)20072008
OP
P. Žufan
FBE
E-learning for Insurance (2256/2006/F5/d)
2006
2006
FRVŠDF FBE
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)
2012
2012FRVŠJ. HoloubekDSOA FBE
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh
2012
2012
FRVŠ
J. HoloubekDSOA FBE
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)
2008
2008
FRVŠ
DSOA FBE
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně
2006--
FRVŠ
A. Motyčka
FBE
20022005InternalM. Šorm
DI FBE
EU Council presidency - real political task or theatrical business2009--Foreign edu.J. Ostřížek
DF FBE
European Network for Academic Integrity
2015
--
Other
D. Dlabolová
DI FBE
European Union after Lisbon treaty
2010
--Foreign edu.
DF FBE
Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy2010
--
IGAJ. Kryštof
DI FBE
Evaluation of bids in public procurement
2018
2018IGADL FBE
Evaluation of Socio-economic development in the public sector's background2009--
Other
DF FBE
Exact testing and estimation for mixtures with applications in finance, insurance and reliability (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)
2010
2011
AKTION
DSOA FBE
Excise duty imposed on cigarettes in EU member states (16367)20092009Other
DAT FBE
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI
2014--
Smluvní výzkum
DBE FBE
1998
2002
Internal
M. Šorm
DI FBE
FairTax
2017
--
Other
D. NerudováDAT FBE
FairTax
2017--Other
DAT FBE
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě2013
--
IGA
DAT FBE
Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ
2013
--
IGA
DMT FBE
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov
2014
--
IGA
DMT FBE
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014--IGAJ. Laštůvková
DF FBE
2014
2016
GAČRS. KapounekDF FBE
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)
2006
2006
IGA
L. Střelec
DSOA FBE
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )
2012
2013OPT. Foltýnek
DI FBE
Firm and competitive environment 2006 (Nadace CERGE - EI)
2006
2006
Other
DMA FBE
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR
2018
2020
TAČR
P. DavidDAT FBE
Food Chain Management - European Experiences and Local Solutions2008
2011
Other
FBE
2003
2003FRVŠ
DI FBE
Fraudulent and unethical behavior and its economic consequences (PEF_DP_2018006)2018
2018
IGAV. KrálíkováDL FBE
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016OtherI. Ondrášek
DFG FH
Future Internet for deploying a new generation of applications for agriculture monitoring and management Worldwide2014
2015
RP EK
J. Hřebíček
DI FBE
G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)
2010
2010
FRVŠ
D. NerudováDAT FBE
2015
2017OtherM. RašticováDL FBE
Generator of economic and organizational behavior in the frame of pedagogic activities for research of management theories and persona development of students (PEF_TP_2015_010)
2015
2015
IGA
DMA FBE
Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE
2011
--
GAČR
V. Kašparovská
DF FBE
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)2004
2004
FRVŠJ. Janová
DSOA FBE
Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)20022002OtherP. Tomšík
DMA FBE
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace
2011
--IGAJ. Poměnková
DF FBE
Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu
2006
2006
GAČR
DMA FBE
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)
2003
--
NAZV
DBE FBE
Hodnocení ukazatelů životní úrovně
2014
--
IGA
DMT FBE
Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní2013--
IGA
DAT FBE
Hospodářské cykly a jejich predikce
2012
--
IGA
N. NajmanDE FBE
HR ROLE MODELS AND HR COMPETENCIES IN AN INTERNATIONAL COMPARISON
2015
2016
Other
DL FBE
Human resource management in the wine sector
2011
2012
IGA
DMA FBE
Changes in consumer behavoir on market with food, with focus on bakery products2004
2004
IGA
FBE
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku
2013
--
IGA
DL FBE
Chování spotřebitele v místě prodeje2013--
IGA
M. Souček
DMT FBE
ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech20112012IGAA. Motyčka
DI FBE
ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech2010
--
IGAA. Motyčka
DI FBE
2011
2011DMT FBE
Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji2012
--
IGAS. RiederováDBE FBE
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR2011
--
IGADBE FBE
Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice
2012
--
IGAZ. ProcházkováDMT FBE
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
2013
--
IGA
P. ManDL FBE
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery
2011--
IGA
J. HubenýDMT FBE
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích
2010
--
IGA
L. Procházková
DMT FBE
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru
2011
--
IGAL. ProcházkováDMT FBE
Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR2011--IGA
DBE FBE
Impact of Globalization on Macroeconomic Policy
2010--GAČR
DE FBE
2010
2013
SpecifickýT. Foltýnek
DI FBE
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně
2004
2005RPA. MotyčkaDI FBE
Implementace eLearningu v universitním prostředí
2004
2005
Internal
DI FBE
Implementace systému pro efektivní tvorbu dokumentů (17/2008)
2008
2008
IGA
P. HaluzaDI FBE
Implementace vybraných učicích algoritmů neuronových sítí do jádra výpočetního systému2011
--
IGA
DI FBE
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)
2012
2012
FRVŠ
P. Haluza
DI FBE
Implementation of subject "Contractual relations in business" in inovated study programs (F5a183K/2004)
2003
--
FRVŠ
J. TuzaDL FBE
Improvement of Entrepreneurial Skills in a Multicultural Environment
2010
2011
Foreign edu.
E. Abramuszkinová PavlíkováRC FBE
Increasing of effectiveness of National Action Plan supporting positive ageing in period 2013 - 2017 (TB02MPSV019)
2015
2016
TAČR
DL FBE
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka (31/2009)
2009
--
IGAI. Rašovská
DMT FBE
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka
2009
--
IGA
I. RašovskáDMT FBE
iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí (TR160281)
2006
2006
RP
J. KomináckáFBE
Innovation of course Promotion and Media (2163/2007)2006
2007
FRVŠ
DMT FBE
Innovation of study program at FBE MUAF in Brno with a course Advertising and communication (4FR 190)2004
--
FRVŠDMT FBE
Innovation of study program FBE MUEF in Brno with course Public relations (2039/2008/F5/b)20082008FRVŠDMT FBE
Innovation of subject Trade Operations by modul "Category Management" (1231/2006/F5/a)
2006
2006
FRVŠM. ZábojDMT FBE
Innovation of subject Trade Operations by modul "Retailing" (1732/2009)
2009
2009
FRVŠ
DMT FBE
Innovation of the Subject Tourism by the module Destination Management (FR150081)
2005
2005
FRVŠ
K. RyglováDMT FBE
Innovation studies to perform specialized activities - coordination of ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)
2011
2013
OP
DI FBE
Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum
2019
2021OtherJ. RybičkaDI FBE
Inovace laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku (FRVS/2011/3138/A/a)2011
2011
FRVŠ
DI FBE
Inovace manažerských předmětů se zaměřením na multikulturní prostředí (EKCA - Mezinárodní podniková kultura a komunikace v AJ; DES – Destinační management; PER Personalistika)2020
--
Internal
DMA FBE
Inovace obsahové a metodické náplně seminářů předmětu Management v anglickém jazyce
2010
2010FRVŠDMA FBE
Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)
20012001FRVŠ
DMA FBE
Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)
20072007
FRVŠ
M. Pokorný
DI FBE
Inovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QI
2015
2016
Smluvní výzkum
DI FBE
2010
--
FRVŠ
DI FBE
Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce
2011
2011
FRVŠF. DařenaDI FBE
Inovace předmětu Management zařazením výuky ŘLZ na semináře předmětu2003
2003
FRVŠDMA FBE
Inovace předmětu Marketing I
2009
2009
FRVŠ
DMT FBE
Inovace předmětu Marketing I
2009
--
FRVŠ
DMT FBE
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)
2010
--
FRVŠ
DI FBE
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)
2013
2013FRVŠJ. Přichystal
DI FBE
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů (FRVŠ F 36/1999)19991999
FRVŠ
P. TomšíkDMA FBE
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů vyučovaného na PEF MZLU v Brně.20102010
FRVŠ
DMA FBE
Inovace předmětu Softwarové inženýrství 1
2011
2011
FRVŠO. Trenz
DI FBE
Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)2009
2009
FRVŠO. TrenzDI FBE
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Historie a kultura v cestovním ruchu (č.2181/F5)
2008
2008
FRVŠK. RyglováDMT FBE
Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)20122012FRVŠDI FBE
20132014FRVŠD. ProcházkaDI FBE
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F5 - 232)2000
2000
FRVŠ
DMA FBE
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F 73/1999)
1999
1999
FRVŠ
DMA FBE
Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi (CZ.1.07/2.2.00/07.0151)20092012
OP
DMT FBE
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů
20142014
IGA
J. Přichystal
DI FBE
Inovation of Marketing research (1156/2007)
2007
2007
FRVŠ
M. Souček
FBE
2015
2015
Smluvní výzkum
DI FBE
2010--FRVŠ
DMT FBE
Inovation of subject Computer typesetting (FR160131/1638/2006)2006
2006
FRVŠ
FBE
Inovation of technics specialised programmes at PEF (IN 1150271)
2015
2015
FRVŠ
DI FBE
Inovation of web interface for document creation (7/2014)
2014
2014
IGADI FBE
Inovativní nástroje Společné zemědělské politiky EU 2014 - 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zemědělské prvovýroby v ČR
2014
--IGADBE FBE
Institucionalni podpora porocesu rozvoje potencialu studentu a akademickych pracovniku k vedeckovyzkumne a publikacni cinnosti na PEF MZLU v Brne
2008
2009
OP
M. SoučekDMT FBE
Institutional Cooperation in Responsible and Sustainable Education
2016
2016
OtherS. Formánková
DMA FBE
Integrace interaktivních prvků do výuky předmětů umělé inteligence (1694/2010)
2010--FRVŠJ. WeinlichováDI FBE
Integrated project od support of education proces and run of Faculty of management UBE by modern ICT (,,,/2004)
2004
--
RPJ. Kominácká
DI FBE
Integration of geodata for education on FBE, MZLU in Brno
2006
2006
FRVŠFBE
Integration of mobile GIT in education on FBE MZLU in Brno (G5/1986/2007)
2007
2007
FRVŠ
FBE
Integration of teaching GIT at MUAF Brno (212/1e)
2004
2005RPJ. KomináckáDI FBE
2002
2002
RPM. Šorm
AIS REC
      2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UIS
2002
2002
RP
J. DedíkováFBE
Interakce měnové politiky a bankovní regulace jako nástroj cenové a finanční stability
2012
2012
IGA
S. Kapounek
DF FBE
Interaktivní elektronická podpora výuky předmětů Finanční účetnictví I a II
2004
2004
FRVŠP. SvobodaDAT FBE
International Agrobusiness Tendencies2010
--
NAZVL. StejskalDMT FBE
Jean Monnet European Module - Regional Development Support (Jean Monnet EM - RDS)
2004
--
Other
P. VolekFBE
Kancelář IGA
2013
--
IGA
DMA FBE
Klíčové oblasti modelu společenské odpovědnosti vysokých škol (Application ID: 863)
2017
2018
Other
S. Formánková
DMA FBE
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách (24/2009)
2009
--
IGADI FBE
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách2009
--
IGAJ. Turčínek
DI FBE
Konkurenceschopnost malého a středního podnikání ve vztahu ke spotřebnímu chování a ovlivňování spotřebitele marketingovými nástroji v době ekonomické krize ve vybraných odvětvích2010--IGA
DMT FBE
Konkurenceschopnost malých a středních podniků
2011
2012IGAH. ChládkováDMA FBE
Konstrukce metod pro vícefaktorová měření výkonnosti podniku ve vybraných ekonomických činnostech
2011
2013
GAČRDI FBE
2009
--
IGA
DMT FBE
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci
2009
--
IGA
DMT FBE
2011
2013
GAČRH. Bohušová
DAT FBE
Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České Republik (GA13-21683S)
2013
2015
GAČR
DAT FBE
Kvantifikace vlivu produktových inovací na výkonnost malých a středních podniků v České republice
2013
--
IGAM. Beranová
DBE FBE
Kvantitativní a kvalitativní metody stanovení hranice rizik v projektech typu PPP
2006
2006
IGA
DF FBE
Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech
2013
--
IGA
M. Janků
DL FBE
Management of the Tax Policy - Measurement of the Administrative and the Compliance Costs of Taxation in the Czech Republic (GACR 402/02/1271)
2002--GAČRV. Vybíhal
DAT FBE
Management under the East European Conditions and in Russia (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0257)2006--
Other
M. Přibyl
DMT FBE
2011
--
IGAP. TurčínekDI FBE
2014
2015
Foreign edu.
T. Foltýnek
DI FBE
Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ z pohledu akademické etiky (TD03000188)
2016
2017
TAČR
T. FoltýnekDI FBE
Marketing research of consumer behaviour in free time sector (IG150451)
2005
2005IGA
FBE
Marketingová komunikace malých a středních podniků ve vztahu k regionálním potravinářským produktům a spotřebitelům
2012--IGAJ. Štenclová
DMT FBE
Measuring corporate sustainability performance in selected sectors (GA14-23079S)2014
2016
GAČR
DI FBE
MENDELU FOR SCIENCE AND TECHNICAL RESEARCH20142015OPO. TrenzDI FBE
Měnové riziko v kontextu cizoměnových porftofiových investic
2008
--InternalO. ŠobaDF FBE
Metdické přístupy k tvorbě hodnotícího ukazatele Value for Money v projektech typu PPP
2008
2008
IGADF FBE
Methodology of creation and implementation of communication action plan for operation programs
2006
--
Other
FBE
Metodické aspekty analýzy konkurenčního prostředí podniků vinohradnicko-vinařského odvětví ve vinařské oblasti Morava
2010
2010
IGAP. TomšíkDMA FBE
Metodické postupy a modely při zavádění ekologických daní ve vybraných zemích EU a ČR.
20092009
IGA
DAT FBE
Metodika evaluace veřejných projektů financovaných prostředky SF EU (23/2008)20082008
IGA
DF FBE
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)
2015
--TAČRM. RašticováDL FBE
Metody fundamentální analýzy v průběhu nestability na kapitálových trzích
2012
--
IGAR. GottwaldDF FBE
Mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond 2015 (CERGE-EI)
2015
2015CERGE-EI
DI FBE
Mezinárodní vědecká konference (Nadace CERGE- EI)
2004
2004
Other
DMA FBE
Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělství (QF 3275)
2003--
NAZV
DBE FBE
MobEx 2011--2012. Water and City
2011
2012
Other
J. Kominácká
RC FBE
Model of Social Responsibility Integration in the Third Role of Higher Education Institutions (18-07920S)20182019
GAČR
S. Formánková
DMA FBE
Model společenské odpovědnosti firem určený pro malé a střední podniky
2011
--
IGA
DMA FBE
Modeling of Lifetime Value
2008
2008
IGA
M. Souček
DMT FBE
20172019GAČRJ. Hřebíček
DI FBE
Modelové řešení organizačních a řídících struktur podnikatelských subjektů (EP 7259)
1997
1998
NAZVP. TomšíkDMA FBE
Modern Approach to Consumption's Expenses Processing Based on Artificial Intelligence and Statistical Methods
2010--
GAČR
DI FBE
2010
--
IGA
DI FBE
Modul elektronický marketing
2012
--FRVŠ
DMT FBE
Moebius
2008
2013
OtherD. ProcházkaDI FBE
Možnosti a perspektivy ekonomické integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období 2014 - 20202013--IGA
DBE FBE
Možnosti aplikace IFRS pro malé a střední podniky v podmínkách ČR
2011
2011
IGAJ. VrtalováDAT FBE
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie2016
2017
Other
S. Formánková
DMA FBE
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie
2015
2017
OtherS. FormánkováDMA FBE
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony
2007
2012
I. Živělová
DBE FBE
Možnosti řízení provozu kolejových vozidel
2014
--
IGAJ. Rybička
DI FBE
Multifunkční studijní opora pro distanční studium statistiky (101/2002)
2002--
FRVŠ
DSOA FBE
Multimedia study materials for courses Informatika pro ekonomy I and Informatics for economists I
2012
2012
FRVŠ
DI FBE
Multimediální podpora výuky drobného podnikání
2006
--
FRVŠ
J. Zichová
DBE FBE
Multimediální podpora výuky ve cvičeních z předmětu Podnikové finance
2007
2008
IGA
R. Redlichová
FBE
2010
--
FRVŠR. Malo
DI FBE
Multimediální studijní materiály komerční komunikace
2013
--
FRVŠ
DMT FBE
Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU
2014--IGAZ. ŠpendelDI FBE
Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (Inovační voucher)
2012
2013OtherJ. PřichystalDI FBE
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů2014
2015
IGADI FBE
Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů20122012IGA
DI FBE
20152015
Smluvní výzkum
DI FBE
Návrh genetického algoritmu pro řešení regresních úloh
2008
2008
IGA
J. ŠťastnýDI FBE
Návrh metodiky hodnocení firemních vzdělávacích aktivit
2011
--
IGA
DMA FBE
Navržení univerzálních metodických postupů pro zdaňování příjmů sportovců a umělců v České republice
2012
--
IGA
J. VrtalováDAT FBE
Nestabilita peněžního trhu v Eurozóně jako důsledek finanční krize2013
--
IGA
DF FBE
20092012
OP
J. KomináckáFBE
non-holonomic constraints in optimal managing of dynamic economic systems in agriculture and natural resources (GA13-25897S)
20132015GAČRJ. Janová
DSOA FBE
Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí
2011--
IGA
DI FBE
Nové paradigma tvorby dokumentů (3/2008)
2008
2008
IGAP. Čačková
DI FBE
Nový předmět Informační systémy pro rozhodování
2010
2010
FRVŠ
DI FBE
Nový předmět Softwarové aplikace
2011
--
FRVŠJ. Třináctý
DI FBE
Objectification of organic products supply and demand development and possibilities of their influence (QF 3278)
2003
2006
NAZV
DBE FBE
20102010FRVŠR. Šperková
DMA FBE
Oceňování biologické produkce s dlouhodobým produkčním cyklem v rámci IFRS2013--IGADAT FBE
OCW4STEM
2013
2016
OtherDI FBE
Odvození nákladových funkcí v malých a středních podnicích
2010
--
IGAD. Martinovičová
DBE FBE
2006--
IGA
M. PřibylDMT FBE
Optimization of the Tax Systém in the Czech Republic in the Context of the European Region and Dynamic Economic, Social and Legal Environment (GACR 402/02/1388)
2002--
GAČR
V. VybíhalDAT FBE
Organization of theEnometrix XXII conference
2015
2015
OtherS. Formánková
DMA FBE
Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě
2013
2017
NAZV
DI FBE
Parallel algorithms for image processing (PEF_DP_2017007)2017
2017
IGA
DI FBE
Parallel algorithms for image processing (PEF_DP_2018003)20182018
IGA
DI FBE
Parallel image processing (PEF_DP_2016013)
2016
2016
IGA
DI FBE
Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě
2012
2014
OP
DMA FBE
Počítačová podpora výuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance (1053/2006/G5)
2006
2006
FRVŠ
DI FBE
Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií (2547/2011)
2011
2012
FRVŠ
DI FBE
Podpora a rozvoj prakticky orientované výuky předmětu Společenská odpovědnost firem2018
2018
InternalDMA FBE
Podpora ekonomických rozhodovacích procesů technologiemi umělé inteligence (DP, h -- Informační společnost)
2006
2006
IGA
DI FBE
Podpora výuky a aktivizace v předmětu Veřejné finance II2010
--
FRVŠDF FBE
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní (IG190661)
2009
2009
IGA
J. Kryštof
DI FBE
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní
2009
--
IGA
J. Kryštof
DI FBE
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry (IG 190631)
2009
2009
IGA
N. ChalupováDI FBE
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry
2009
--
IGA
DI FBE
Portal Solutions for the e-Government (FR150151/1102/116)
2005
2005
FRVŠ
J. DannhoferováDI FBE
Posouzení a prognóza konkurenceschopnosti sektoru obilnářství v ČR (FRVŠ)2002
2002
FRVŠE. Smělíková
FBE
Possibilities of development of corporate social responsibility among university students of economically oriented programs
2015
2015
IGA
DMA FBE
Possibilities of the assessment of the effects of market power on price transmission symmetry in commodity chains of agribusiness (GP402/07/P150)
2007
2008
GAČR
I. Lechanová
DBE FBE
Postdoc contracts at MENDELU technical and ekonomical research (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)
2012
2015OPJ. BalíkDOFE FBE
Potential benefits and risks resulting from globalization processes for Czech business sphere and consumers.
2010
--GAČRL. Stejskal
DMT FBE
Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb
2010
--
IGA
DL FBE
2006
2007
FRVŠM. ŠtenclFBE
Preparation of Study Matherials for Graduate Students of Faculty of Business and Economics MUAF Brno
2009
2012
OP
M. Ševela
FBE
Presentation of the quantification results of the environmental benefits of agricluture in the CR (26/2004)2004
--
IGAS. Miškolci
DBE FBE
PRIDE (Horizon 2020)
2014
2017RP EKT. FoltýnekDI FBE
Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie
2013
--
IGA
DI FBE
Pro-environmental behavior of households and incentives for behavioral change in food waste production (TL02000092)
2019
2022
TAČR
L. Kubíčková
DMT FBE
Profit Shifting by Multinationals in the context of International Tax Planning: The case of Czech Republic.
2017
2017
IGA
DAT FBE
Projekt na podporu propagace odbytu vín (RP/3/03)20032004
Other
DMA FBE
Projektové webové stránky2009
--
Internal
DIT CUD
      Ústav 1122014
--
Internal
DMA FBE
      Ústav 118
2010
--
InternalM. Tyllich
DF FBE
           JeanMonet
2019--
Internal
DF FBE
      Ústav 191
2010--Internal
DOFE FBE
           Studijní opory pro distanční formu vzdělávání20112013Internal
DIT CUD
Promoting plagiarism prevention in Visegrad countries via international conference (Visegrad)
2015
2015
V4
T. FoltýnekDI FBE
Proposal of methodology to detect adulteration of wine
2015
2018
NAZVDMA FBE
Příjmové podmínky obyvatelstva ČR2010
--
IGA
J. Přikrylová
DMT FBE
Příjmové podmínky seniorů v ČR
2012--IGA
DMT FBE
Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, CZ.1.07/2.2.00/07.0175
2009
--
OP
DOFE FBE
Příprava výuky předmětu Agrární politika v anglickém jazyce (FRVS č. 3227/2005)
2005
2006
FRVŠ
DBE FBE
Public Administration - Jean Monnet Short European Module
2001--
Other
P. VolekFBE
Public procurement and PPPs (FRVŠ č. 228/2007)
2007
--
FRVŠFBE
Public Procurements and PPP's - instruments of achieve of the Lisbon strategy? (1506/001 – 001 JEA-JECHA)
2007
--
Other
J. Ostřížek
DF FBE
Quantification of the amenity function of agriculture in the region White Carpathians using the Contingent Valuation Method (402/01/D091)
2001
--
GAČRDBE FBE
Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě (3/2009)
20092009IGADI FBE
Referenční model adaptivních webových systémů20082008
IGA
DI FBE
Regionalizace potravinového trhu aneb spotřebitelé, producenti a maloobchodní řetězce ve vztahu k regionálním potravinářským produktům
2013--IGADMT FBE
Regulatorní opatření Basel III v kontextu současné ekonomické krize2012
2012
IGA
DF FBE
ReLa -- virtuální laboratoř pro sběr a vyhodnocení primárních dat
2010--IGAŠ. Stojarová
DMT FBE
Research of Behaviour of Business Subjects in Distributive Process in Agriculture and Food Industry (402/02/D030)20022004
GAČR
DMT FBE
Research of Consumer Behaviour on Food Market in Czech Republic (402/02/P056)
2002
--
GAČR
P. SyrovátkaDBE FBE
Research of the basic characteristics of the microeconomics environment in the Czech Republic with help of non-traditional methods of computer simulation (GA402/00/0499)20002002
GAČR
P. SyrovátkaFBE
Research on haematological and biochamical parameters of the blood and erytrocytes of the rainbow trout (525/00/0241)2000
2002
GAČR
DSOA FBE
Risk management in agriculture
20182018
IGA
DMA FBE
Rizikové faktory vstupu malých a středních podniků ze strojírenství na zahraniční trhy2014--
IGA
DMT FBE
Robust approach to testing for normality of error terms in econometric models (GA16-07089S)2016
2018
GAČRDSOA FBE
Robust testing for the normality and its applications for the economy, sports and Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 51p7)
2008
2009AKTIONL. StřelecDSOA FBE
Robust testing for the normality and its applications for the economy, sports and Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 54p21)
2009
2010
AKTION
DSOA FBE
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol2009
2009
IGAM. SoučekDMT FBE
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol
2009
2009
IGA
M. SoučekDMT FBE
Rozšíření a úprava předmětu Neuronové sítě v aplikacích (1853/2010)
2010
--
FRVŠ
M. ŠtenclDI FBE
2010
--
IGA
DI FBE
20122012
FRVŠ
J. ŠťastnýDI FBE
Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (IG180631)2008
2008
IGA
DI FBE
Rozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELU
2015
2015RP
DI FBE
ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA PEF MENDELU V BRNĚ
2011
--
OP
RC FBE
Rozvoj pedagogické kompetence akademických pracovníků (Bf 1867/2005)
2005
--
FRVŠ
D. LinhartováDSS FBE
Rozvoj společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů (RSOUVSEZO)
2017
--
IGA
R. Kučerová
DMA FBE
2012
2012
RP
DI FBE
Řešení technické infrastruktury pro podporu virtuálního výukového prostředí (212/2002 - A)
2002
2002
FRVŠ
L. Kunderová
DI FBE
Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství
2011
2012
IGA
H. Eklová
DMA FBE
Řízení nákladové efektivity preventivních programů2014--
IGA
DMA FBE
Sběr dat pro řešení diplomové práce "Optimalizace sestavovaných roznáškových tras České pošty s. p. v Moravskobudějovickém regionu"
2013--IGAP. KolmanDSOA FBE
Scoring models and measures of their quality20102013
GAČR
M. Řezáč
DSOA FBE
Selected Aspects of Performance of the Czech Economy and its Effects on the Process of Integration into the EU (402/03/1105)
20032005
GAČR
M. SojkaDE FBE
Selected Aspects of the Position of the Czech Economy in International Trade (402/03/P130)
2003
2004
GAČR
DE FBE
Semantic similarity analysis for plagiarism detection
2015
2017
GAČRT. Foltýnek
DI FBE
Sestavení metodiky ekonomické analýzy na úrovni podniků (DP h)
2007
--
IGAFBE
Simulation and Visualization of dynamic Phenomena in geospace with Constraints (S201451280)
2006
2006
GAČRJ. Kominácká
DI FBE
Sledování výkonnosti kongresového cestovního ruchu v ČR.2009
--
IGA
DMT FBE
Small and medium size enterprises in global competition: Development of specific transfer pricing methodology reflecting their specificities (15-24867S)2015
--
GAČR
DAT FBE
Socioekonomické problémy současné společnosti
20132013FRVŠDL FBE
Socioekonomické problémy současné společnosti
2013
2013
FRVŠ
DL FBE
Software equipment for laboratories specialized on graphics and GIS (FR190061/1102/116)
2009
2009FRVŠ
DI FBE
Software zohledňující environmentální aspekty zdaňování silničních motorových vozidel v České republice (TD010219)
2012
2013
TAČRDAT FBE
Sophistic methods research for formalization and management of business rules and their implementation into informaion systems
2010
--GAČR
DI FBE
Současnost a predikce vývoje majetkových daní v České republice a Evropské unii
2009
--
IGA
V. Vítková
DAT FBE
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (1723/2010)20102010FRVŠDI FBE
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
2010
2010
FRVŠJ. ŽižkaDI FBE
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
20102010FRVŠ
DI FBE
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU
2012
--
IGAL. KoubaDE FBE
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU II
2013--IGA
DE FBE
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU III
2014
--
IGA
DE FBE
Specifika vstupu zemědělských malých a středních podniků na zahraniční trhy
2014
--
IGA
M. TuzováDMT FBE
Spolupráce Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně s podnikatelskou sférou
2009
2009
IGA
DMT FBE
Spotřebitelské chování na trhu s bio potravinami
2012
--
IGA
M. SoučekDMT FBE
Spotřební výdaje v zemích EU před a po zavedení eura
2010
--
IGA
M. Pisarská
DMT FBE
Stabilizační funkce monetární politiky v souvislostech hospodářského cyklu České republiky2010
2010
IGA
S. KapounekDF FBE
2010
2010
FRVŠ
DI FBE
Standards of intellectual property in higher education, particularly in the field of plagiarism prevention in the Ukrainian higher education system based on the Polish, Czech and Romanian experiences2016
2019
Foreign edu.T. FoltýnekDI FBE
2009
2011GAČRM. ZábojDMT FBE
Strategic management and firm performance
2017
2017
IGA
DMA FBE
Stravovací návyky obyvatel ČR v souvislosti s marketingem regionálních potravinářských produktů
2011
--
IGA
DMT FBE
Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně2011--IGAT. KotrbaDMA FBE
Struktura výdajů domácností ve státech Visegrádské skupiny
2011
--
IGAD. Skálová
DMT FBE
Studie proveditelnosti analýzy odvětví výroby nábytku20102010
IGA
DMA FBE
Study and Travel
2015
2016
Specifický
DMA FBE
STUDY MODUL "EKONOMICS AND MANAGEMENT" INOVATION (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0203)
2006
--
Other
K. RyglováDMT FBE
Support of intelligence of human sources in ICT (CZ_20/01/05)2005
2005
Other
J. KomináckáDI FBE
Support of subject Computer typesetting (FR150141/3161/G5)
2005
2005
FRVŠJ. Přichystal
FBE
Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora2012
2013
IGADI FBE
20152015Smluvní výzkumDI FBE
Teorie měnové substituce a její aplikace na problém měnových válek
2014
--IGAP. Koráb
DF FBE
Terrain research for the needs of optimalization of transport companies operations cost (DP)20052006IGAJ. Vlček
FBE
The Development of Human Resources on FBE (CZ.1.07/2.3.00/20.0006)20112014
OP
RC FBE
The Effects of Labels on Consumer Behaviour2014
--
IGA
M. SoučekDMT FBE
The impact of finalizing links on formation of agribusiness in the new knowledge economy (GP402/06/P294)20062007GAČRE. SmělíkováDBE FBE
2007
2009
GAČRD. Nerudová
DAT FBE
The importance of lobbing in enterprise management2015
2015
V4M. LörinczyDMA FBE
The inovation of technic specialized subjects (IN 1140341)
20142014FRVŠI. RábováDI FBE
The methodology for information systems for marketing strategies support creation (G5 3398/2005)
2005
2005
FRVŠ
FBE
THE NEW TRENDS IN THE DECISION MAKING FOR THE BUSINESS SUBJECTS INVOLING IN THE AGRARIAN ACTIVITIES (EP7260)
19971999NAZVE. Svoboda
FBE
The position of individual links within beer commodity chain and their impact on price determination under the conditions of Czech Republic (28/2004)2004
2004
IGAE. SmělíkováDBE FBE
The Post Keynesian Theory of Choice in Practice (P402/10/P189)
2009
2009
GAČR
A. Melicharová
DE FBE
The problems with implementing knowledge management to czech companies
20102010
IGA
DMA FBE
The Quality Evaluation of Tourism Destination (15-21179S)2015--GAČRK. Ryglová
DMT FBE
The role of educational e-technologies in managerial decision making in business management
20102010
IGA
E. SvobodaDMA FBE
The role of purchase, supply and sales companies in connection with the accesion of CR to EU (FRVŠ č. 1297/2003)
2003
2003
FRVŠ
DBE FBE
The Size and Development of the Shadow Economy in Ghana in Comparison with European Countries
2014
--
IGA
DSOA FBE
The structure of working tasks academic workers at the BEF Mendelu in Brno
2010
--
IGA
T. KotrbaDMA FBE
Theory of Monetary Integration and Membership Conditions in Eurozone (European Module - Ref. 04/0074)2004--OtherL. Lacina
DF FBE
Time-frequency approach for the Czech Republic business cycle dating (GAP402/11/0570)
2011
2012
GAČR
RC FBE
Training of managers/owners of SMEs in strategic management (CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004)
2012
2015
Foreign edu.
DMA FBE
Transfer pricing
20102010IGAV. DvořákováDAT FBE
Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in CEE (IVF)
2013
2014
OtherM. Lörinczy
DMA FBE
TT Point - Technology Transfer at Mendelu in Brno (SF1100021)
20102012
OP
FBE
Tvorba eLearningové aplikace pro inovaci predmetu Mezinárodní finance (1255/2003)
2003--FRVŠDF FBE
Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování (2649/2009 F1d)
2009
2009
FRVŠ
DI FBE
Tvorba e-learningových opor pro předmět Programovací techniky (1719/2010 F1 d)2010
2010
FRVŠP. ČačkováDI FBE
20082008
FRVŠ
DI FBE
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretické základy informatiky (FRVŠ 1845/2006)
2006
2006
FRVŠ
FBE
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teorie grafů (603/2010/F1d)20102010
FRVŠ
DI FBE
Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy (FR1110051)
2011
2011
FRVŠ
DI FBE
2009
2010
FRVŠ
J. Přichystal
DI FBE
Tvorba eLearningu předmětu Marketing I pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty
2011
2011
FRVŠK. RyglováDMT FBE
2009
--
FRVŠ
DMT FBE
20062007FRVŠ
DAT FBE
Tvorba elektronického výukového kurzu Účetnictví (1925/2006)
2006
--
FRVŠ
FBE
Tvorba elektronických podpor pro studium a výuku Finanční matematiky20062006FRVŠFBE
Tvorba interaktivních opor pro řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence (1603/2010)
2010
2010
FRVŠ
J. FejfarDI FBE
Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence (775/2009)
2009
2009FRVŠDI FBE
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Databázové systémy (2706/2005 - F5d)
2005
2005FRVŠH. NetrefováDI FBE
20062006FRVŠM. ŠormDI FBE
Tvorba nové případové studie do předmětu Management (193/2004)
2004
2004
FRVŠ
H. ChládkováDMA FBE
Tvorba nového předmětu "Účetnictví a daně České republiky"
2009
--
FRVŠM. Otavová
DAT FBE
2009
2009
FRVŠ
DI FBE
Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační programové vybavení (2765/2009)2009
--
FRVŠM. CeplDI FBE
Účetnictví a daně v ČR - tvorba nového studijního předmětu20102010
FRVŠ
B. Andrlík
DAT FBE
Upgrade of laboratories for education of GIT courses (2273/2008/Ab)
20082008
FRVŠ
FBE
Usage of geospatial information for data mining in multidimensional socio-semantic networks (P202/11/P064)20112014GAČRDI FBE
Using of PEM method (Policy Evaluation Matrix) for evaluation of Czech agrarian policy variants (QC1401)
2001
2003
NAZV
FBE
Ustavení Klubu absolventů MZLU v Brně s primárním cílem zkvalitnit propojení s praxí
2008
2008
RP
DOFE FBE
Validace optimalizačních modelů pro podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství2011
2011
IGADSOA FBE
Verifikace modelu hodnocení ekonomického efektu inovací v kontextu výkonnosti malých a středních podniků v ČR
2012
--
IGA
DBE FBE
Věrnostní programy jako součást marketingové strategie firem
20112011IGA
DMT FBE
Virtual Reality Laboratory (6/2006 - Ab | FR160741)
2006
2006
FRVŠM. Šorm
DI FBE
Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikace2010
2010
IGA
DI FBE
2010
2010
IGA
DI FBE
Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na hodnocení výkonnosti podniku
2011
--
IGA
M. BeranováDBE FBE
Vliv čistého pracovního kapiálu na výkonnost malých a středních výrobních podniků sídlících v ČR
2014
--
IGA
DBE FBE
Vliv duální měny na ekonomiku zemí v režimu parallel currency market
2012
--
IGADF FBE
Vliv grafických prvků v periodicích a webových prezentacích na rozhodování spotřebitele2013
--
IGA
DMT FBE
Vliv Sharpe ratia na apreciaci úspor určených pro dlouhodobé financování životní úrovně v postproduktivním věku
2014
--
IGA
E. Vávrová
DF FBE
Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice
2012
--
IGA
DSOA FBE
Vnímání společenské odpovědnosti a systém hodnot českých a zahraničních VŠ studentů (Neuron)2014
2014
OtherS. Formánková
DMA FBE
Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě (2578/2009)
2009
2009FRVŠA. MotyčkaDI FBE
2010
2010
FRVŠDI FBE
Vybrané formy alternativního cestovního ruchu v ekonomických aktivitách státu2011
2011
FRVŠDMT FBE
Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení
2017
2017
IGA
P. NetolickýDI FBE
Výkonnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby jako ekonomický aspekt zvyšování efektivnosti horizontální integrace podnikatelských subjektů
2012
--
IGA
J. VavřinaDBE FBE
Výkonnost zemědělský podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce 20132013--
IGA
M. Basovníková
DBE FBE
Vymezení determinantů optimalizace financování podniku v jednotlivých fázích jeho životního cyklu2010
--
IGA
S. RiederováDBE FBE
Vymezení determinantů volby kapitálové struktury MSP v podmínkách ČR
2014
--
IGA
DBE FBE
Výstava z IPP v Turecku: Improvement of Entrepreneurial Skills in a Multicultural Environment
2011
2011
Akt VCE. Abramuszkinová Pavlíková
RC FBE
Výstava z konference: Financial and Economic Crisis: Causes, Consequences and the Future2011
2011
Akt VCE. Abramuszkinová Pavlíková
RC FBE
Vysvětlení asymetrií v měnovém transmisním mechanismu během hospodářské krize za pomocí nelineárních metod odhadu
2014
--IGAA. DobešováDSOA FBE
Vytvoření a zavedení nových distančních e-learningových podpor studijního předmětu Manažerské dovednosti (599 /2010)
2010
--
FRVŠT. KotrbaDMA FBE
Vytvoření multimediální studijní opory k předmětu Daňové teorie (199/2010 F5-d)20102010FRVŠP. DavidDAT FBE
Vytvoření multimediálních studijních materiálů do předmětu Daňová propedeutika (735/2005)
2006
--
FRVŠ
FBE
Vytvoření obsahové náplně předmětu Manipulační technika (1749/2010/F1b)
2010
2011
FRVŠ
DI FBE
Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (98/2002)
2002
--
FRVŠ
FBE
Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (2FR98)20022002FRVŠDAT FBE
Vytvoření výukových materiálů pro modul B předmětu Strategický management (194/2004)20042004
FRVŠ
DMA FBE
Výuková laboratoř aplikovaných marketingových a statistických disciplín
2013
--
FRVŠ
DMT FBE
Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování
2013
--
IGA
DI FBE
Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu2011
2011
IGA
D. Procházka
DI FBE
2012
2012IGAD. Procházka
DI FBE
Využití teorie chaosu na finančních trzích (50/2007)
2007
2007
IGA
DSOA FBE
Vývoj autonomních mobilních robotů2014
--
IGADI FBE
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010
--
IGA
DE FBE
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010
--
IGA
K. FuchsDE FBE
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010
--
IGA
DE FBE
20062006GS LČRP. Ptáčková Mísařová
DAT FBE
Vývoj příjmové situace seniorů v jednotlivých regionech ČR
2013
--
IGA
V. Antošová
DMT FBE
Vývoj stochastických metod pro diagnostiku korporátních bankrotů
2014
2015
IGA
DSOA FBE
Vývoj systémů na podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
2010
2010
IGAJ. JanováDSOA FBE
Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (6215648904/03/06)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kominácká
DI FBE
Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže
2010
--
IGAM. JankůDL FBE
2010
2010
OtherM. Souček
DMT FBE
Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí (GP402/09/P271)2009--GAČRR. MaloDI FBE
Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb20132014IGA
DI FBE
Význam devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování na světovém finančním trhu za současných podmínek jeho globalizace
20052005IGA
DF FBE
Význam institucionálního prostředí v tranzitivních ekonomikách
2011
--
IGAL. Kouba
RC FBE
Vznik předmětu "Tvorba odborných prací"
20092009
FRVŠ
P. HaluzaDI FBE
2010
--IGAA. MotyčkaDI FBE
Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu (28/2009)2009
2009
IGAO. Popelka
DI FBE
Welfare, Wealth and Work fo Europe (290647)
2012
2016
RP EKRC FBE
2001
2001
FRVŠE. VávrováDF FBE
Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)2010
2010
FRVŠ
D. NerudováDAT FBE
Zkvalitňujeme cestu k poznání (CZ.1.07/1.1.02/01.0143 GG OP VK Jihomoravského kraje)20092011
OP
M. Souček
DMT FBE
Změny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky a novými spotřebitelskými trendy (GA402/04/2112)
2004--
GAČR
DMT FBE
Změny životního stylu - stravovací návyky obyvatel ČR2010
--
IGAJ. Urbánek
DMT FBE
Zobrazení nejistoty spojené s uzavřenými leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce
2014
--IGAP. SvobodaDAT FBE
Zpracování audio signálu pomocí neuronových sítí (38/2009)20092009
IGA
DI FBE
Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qi
2015
2015
Smluvní výzkum
DI FBE
2015
--
NAZVDI FBE
Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů
2013
2014IGAD. ProcházkaDI FBE
Zvýšení kvality, atraktivity a konkurenceschopnosti studijních programů prostřednictvím modernizace didaktických metod
2012
2014
OP
FBE
6th International Conference on Management (ICoM 2016)
2016
2016
V4
DMA FBEKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected