Mendelova univerzita v Brně - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 4149

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
: Multimediální cd na téma technologický proces silážování vojtěšky a cukrovarských řízků do polyethylenových vaků.
2010
--
FRVŠR. Poštulka
ÚVZP AF
A Dendroecological study in a different management systems of sessile oak forests (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )
2015
2015IGA
ÚZPL LDF
20142015
Zahr. vzd.
T. FoltýnekÚI PEF
A Virtual Collaboration Between American University in Washington and Mendel University in Brno Students2015
2015
Zahr. vzd.ÚSS FRRMS
Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)2004--
FRVŠ
J. Filípek
ÚTAD AF
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu
2011
2011
IGA
ÚPŠRR AF
Acclimation of spruce and oak seedlings to stress conditions (LDF_VP_2020030 )
2020
2020IGAJ. KrejzaÚEL LDF
Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje. (526/07/1187)
2007
--
GAČR
A. KučeraÚGP LDF
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)
2016
2019
NAZV
J. Rožnovský
ÚŠMZR ZF
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu
2019
--
NAZV
L. HolkováÚPŠRR AF
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)
2010
--
RP EK
M. TrnkaÚAK AF
Added velue education in water management2014
2014
Zahr. vzd.
J. FialováÚTOK LDF
Aglomerace hnojiv.
2002
2004
MPOP. RyantAF
Agricultural Production, Trade and Economic Growth in the Sub-Saharan African (SSA) Countries (FRMMS - IGA - 2016/012)
20162017IGA
ÚJKS FRRMS
Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)20162016IGAB. Daňková
ÚRPE FRRMS
Agrofenologické hodnocení perspektivních odrůd meruněk pro intenzivní pěstitelské technologie. (SK-CZ newproject)
2009
2010
Iný
ÚO ZF
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova2010
2014
NAZVÚŠMZR ZF
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy
2003
--
MPO
P. RyantÚAPMV AF
Agrometeorology - Assistance in the introduction of new subject at Mendel University of Agriculture and Forestry (39p16)
2004
2004
InýZ. ŽaludÚAK AF
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)
2012
2016
NAZV
L. Pospíšilová
ÚAPMV AF
Akční plán pro ochranu geodiverzity2019
2020
Iný
ÚGP LDF
Aktivita kyselé fosfomonoesterázy v půdě horských ekosystémů: vypracování nových metod a jejich aplikace
2009
2009
ÚGP LDF
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu
2011
--IGA
ÚCHHZ AF
Aktivní protiabrazní konstrukce
2015
2015
IGA
P. PelikánÚTOK LDF
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)2015
2017
Iný
ÚLBDG LDF
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)
2006
2006
FRVŠD. KudováÚMA PEF
"Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"
2009
--
InýŠ. SchneiderÚN LDF
Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)2015
2016
IGA
E. Taterová
ÚTS FRRMS
Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách (GA526/97/0170)1997
--
GAČR
ÚAPMV AF
Akustický detektor stresu rostlin ADOPS
2016
2017
TAČR
ÚTAD AF
ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)
2012
2014
TAČR
ÚEL LDF
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)
2005--
FRVŠ
ÚCB AF
Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem (OC10040)
2010
2012
RP EK
ÚEL LDF
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)20152017
RP EK
I. MarkováÚEL LDF
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.
1996
2000NAZV
ÚVZP AF
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny
2013
2013
Interný
ÚLDEP LDF
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny20142014
IGA
J. FialováÚTOK LDF
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS CAPAS DE CAMINOS RURALES2012
2013
InýL. Ševelová
ÚTOK LDF
Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (4130221)2013
2013
D. Šafařík
ÚLDEP LDF
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o
2009
2010Iný
ÚI PEF
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)
20082008IGA
ÚI PEF
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice2018
2019
Smluvní výzkumD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Analýza a realizace řídícího systému poradenských služeb (IG150051/2102/116)
2005
2005
IGA
ÚI PEF
2006
2007
Iný
ÚKE AF
Analýza a zjišťování fytotoxicity dešťových a průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyň (IGA_AF_ IP_2017/021)
2017
2017
IGAÚKE AF
Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)2010
2011
IGA
ÚMFGZ AF
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)
2008--Iný
ÚTOK LDF
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)
2004
2004IGA
ÚSO PEF
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR
2018
2018
Smluvní výzkum
ÚLDEP LDF
Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)
2016
2017
IGA
ÚEPZ FRRMS
Analýza degradačních procesů moderních materiálů používaných v zemědělské technice (TP4/2014)
2014
2014
IGA
ÚTAD AF
Analýza diferenčně exprimovaných genů ve fetálních kosterních svalech prasete (GA523/03/0858)
2003
2005GAČR
ÚMFGZ AF
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
1998
1998
FRVŠ
H. Vavrčík
ÚND LDF
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)
2013
2013
Smluvní výzkumCEITEC AF
Analýza efektivity etických nástrojů VŠ v ČR v kontextu regionálního rozvoje (SP3171231)
2017
2017
IGA
J. Nesiba
ÚSS FRRMS
Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )
2006
2006
Iný
V. KupčákÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací2005--
Iný
V. KupčákÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku
2007
--
Iný
ÚLDEP LDF
Analýza elasticity poptávkových vztahů ve výrobkové vertikále obilí v podmínkách transformace českého agrárního sektoru (29/2004)
2004
2004
IGA
P. SyrovátkaÚPE PEF
Analýza exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů u prasat (523/06/1302)
20062008
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ AF
Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky (IP12/2013)
2013
2013IGA
ÚBFR AF
Analýza faktorov ovplyvňujúcich nákladovosť rezu a tvarovania živých plotov
20132013
IGA
ÚZAT ZF
Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestory20082008
IGA
J. Neruda
LDF
2017
2018
IGA
J. KamlerÚOLM LDF
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské
2007
2007IGA
ÚMO PEF
Analýza fenologických a růstových fází u smrku ztepilého, buku lesního a modřínu opadavého v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. (FR4606621)
2006
2007FRVŠL. Merklová
LDF
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)
2007
2007
IGA
K. SvobodováÚMFGZ AF
Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena (LDF_VT_2017009)
2017
2018
IGA
P. Maděra
ÚHÚLAG LDF
Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF (227/9510/SV2180401)
2018
2018
Smluvní výzkum
M. Geršl
ÚZPET AF
Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)
2017
2018IGAÚND LDF
Analýza kandidátních genů pro tvorbu svaloviny a kvalitu masa u prasat (GA523/97/1305)
1997
1999
GAČR
AF
Analýza kandidátních genů pro znaky jatečné hodnoty prasat, lokalizovaných v chromozómových oblastech s QTL (GA523/00/0669)
2000
2002
GAČRAF
Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)
2010
--
IGA
ÚDT LDF
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)2009
2011
GAČR
M. MasaříkÚCB AF
Analýza metylačních změn u rostlin navozených pomocí demetylačních činidel2015
2016
IGAM. BaránekMENDELU
Analýza minoritních amfolytů z biologických směsí metodou kapilární izoelektrické fokusace bez nosných amfolytů (CB)
2000
--
GAČR
AF
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)
2013
2014
Smluvní výzkumH. FišerováÚBFR AF
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)
20102012
IGA
ÚLDEP LDF
Analýza možností používání CAD systémů a jejich výstupů v oblastech výroby nábytku (10/2005)20052005
IGA
M. Jičínský
LDF
2014
2014
IGA
M. Kneifl
ÚHÚL LDF
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining
2012
--IGA
ÚI PEF
Analýza obsahových látek sortimentu zeleniny (DČ)
20072007
ZF
Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)
2015
2015
IGA
ÚBZ ZF
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013
--
IGA
ÚND LDF
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)20102011
IGA
H. Vavrčík
ÚND LDF
Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny2019--
IGA
P. Hrůza
ÚTOK LDF
2009
2009IGAP. HoráčekLDF
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)
2006
2006
FRVŠ
T. UrbanÚMFGZ AF
2010--
IGA
ÚND LDF
Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS
2011
2011IGAÚEL LDF
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)2011
2011
IGA
ÚZPET AF
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2009--
GAČR
F. BauerÚTAD AF
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2010--
GAČR
T. ŠmerdaÚTAD AF
Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
20132014MMRJ. SuchomelÚEL LDF
Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)2011
2012
IGA
H. VavrčíkÚND LDF
Analýza reprodukčního potenciálu selat prasete divokého (Sus scrofa L.) (LDF_VP_2016023)
2016
2017
IGA
ÚOLM LDF
Analýza role dedicných faktoru ve chrádnutí jasanu vyvolaném Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski ) (LDF_VP_2015019 )2015
2015
IGALDF
Analýza řezných sil z pohledu lomové mechaniky při quasi-ortogonálním CNC frézování a řezání pilovým kotoučem
2019
2021
IGA
ÚDT LDF
Analýza sémantické podobnosti pro detekci plagiátů
2015
2017GAČRT. FoltýnekÚI PEF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky2020--
IGA
P. Mocová
ÚND LDF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020
--IGAP. MocováÚND LDF
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)
2015--IGAJ. Kamler
LDF
Analýza socio-ekonomických dopadov pre podnikateľské subjekty v segmente drevárskych výrobkov v kontexte záujmu o posúdenie prínosov a negatív plynúcich z certifikovanej drevnej suroviny2018
2019
IGAA. SujováÚLDEP LDF
2014
2015
IGA
LDF
Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed
2009
2009
ÚZK ZF
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--GS LČRP. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol
2016
2017Smluvní výzkumO. Konečný
ÚRR FRRMS
Analýza spotrebiteľského správania v segmente drevárskych výrobkov v kontexte záujmu o spotrebu produktov z certifikovanej drevnej suroviny2017
2018
IGAÚLDEP LDF
20092009IGAJ. StávkováÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGA
ÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAZ. Toufarová
ÚMO PEF
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--
IGA
M. TrnkaÚAK AF
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--IGAM. TrnkaÚAK AF
Analýza účinnosti ochranné látky nano-silver proti dřevokazné houbě (Serpula lacrymans)
2009
2009
IGA
ÚND LDF
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce
2016
2016InternýP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Analýza úrovně používání systémů CRM v ČR (IG160091)2006
2006
IGAF. Dařena
PEF
Analýza užitkovosti a chování hospodářských zvířat v závislosti na variabilitě teploty prostředí a možnosti eliminace jejího dopadu20172018IGAÚCHHZ AF
2012
2012
IGA
ÚND LDF
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining2013
--
IGAF. DařenaÚI PEF
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města
2016
2017
IGA
ÚŠMZR ZF
Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie
2007
--
IGA
PEF
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky (LDF_VP_2017021)
2017
2018IGAÚOLM LDF
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky japonského (LDF_VP_2017021)20172018
IGA
J. DvořákÚOLM LDF
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky2013--IGAMENDELU
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)
2013
2014
IGA
V. ValaÚLDEP LDF
Analýza vybraných ukazatelů životní pohody (welfare) hospodářských a volně žijících zvířat v zajetí (IGA TP 2/2013)
20132013
IGA
D. FaltaÚCHHZ AF
Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)
2010
2010
IGA
ÚND LDF
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací
2011
2012IGAÚSO PEF
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)2001
2001
FRVŠ
ÚAK AF
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně20092009
Iný
T. Vítěz
ÚZPET AF
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2018
Specifický
ÚT LDF
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162019IGAJ. KadlecÚT LDF
Analýza významu odbytových organizací, jejich funkcí a právního postavení na trhu s agrárními produkty a identifikace vztahů center a komoditních burz (QC1415)
2001
2003
NAZV
PEF
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008--Interný
ICV
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008
2010
Iný
M. VážanskýOSV ICV
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)
2013--IGAH. VavrčíkÚND LDF
Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení2016
2017
IGA
ÚOLM LDF
Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
2017
2019
IGA
O. KošuličÚOLM LDF
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)20122012
Smluvní výzkum
M. Baránek
MEND ZF
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)20102010
R. PokludaÚZK ZF
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)
2014
2015Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování
2017
2017
IGAJ. CahaÚRR FRRMS
Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)
2002
2002
FRVŠ
ÚND LDF
Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence
2015--
IGA
L. PoláčkováÚZAKA ZF
2006
2006
FRVŠ
ÚT LDF
Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)20052005FRVŠÚTAD AF
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)2018
2019
RPÚND LDF
Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)
2016
2020
Iný
ÚVV ZF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGA
ÚZRHV AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGA
ÚZRHV AF
2012
2012
IGA
ÚZRHV AF
Antropometrie u tělesně postižených dětí ve vztahu na nábytek (32/2010)2010--
IGA
ÚN LDF
Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)2015--IGAJ. Čupera
ÚTAD AF
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)20162018NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů
2009
2009
IGA
ÚVZP AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů
2009
2009
IGA
ÚVZP AF
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)
2004
--
FRVŠD. Semerádová
ÚAK AF
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků2009
2009
IGAJ. Vrtalová
ÚÚD PEF
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.
20132013
IGA
ÚSO PEF
Aplikace lokálního multiplikátoru 3 (LM3) na příkladu Správy NP Podyjí
2014
--
IGA
P. HlaváčkováÚLDEP LDF
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
2014
--
Interný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (IP č. 14.2)
2014
2014
Iný
ÚZK ZF
Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)2007
2008
FRVŠ
V. DánielLDF
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat2014
--
IGAJ. Kolomazník
ÚI PEF
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu
2012--IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky
2013
2013
IGA
P. Dostál
ÚTAD AF
Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)
2016
--
IGA
L. Kalhotka
ÚAPMV AF
Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů
2012
--
IGA
V. Solilová
ÚÚD PEF
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR
2014
--
IGAO. VeselýÚI PEF
Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic
20122014Smluvní výzkumÚVZP AF
Aplikace progresivních technologií souvisejících s obráběním netradičních materiálů
2016
2019
IGAL. Hlásková
ÚDT LDF
Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb
2006
--IGA
LDF
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)
2007
--IGAAF
Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě
2013
--
IGA
A. Janzová
ÚGP LDF
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)
2014
2014IGA
ÚHÚLAG LDF
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.
2012
2013
IGA
D. HampelÚSO PEF
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)
2003
2004
InýÚAK AF
Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)
2003
--GS LČRE. Kula
LDF
Aranžování rostlin - kurz celoživotního vzdělávání
2007
--
ÚBZ ZF
2011--
Interný
J. Kolařík
ÚND LDF
Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masa (13-05373S)
20132013GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Aspects of European Integration in International Trade and Marketing
2009
--OP
ÚMO PEF
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)
2015
2016
IGAN. Pomazalová
ÚSS FRRMS
Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání2016
2017
IGA
ÚRPE FRRMS
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství
20082010
GAČR
T. LibosvárÚTOK LDF
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)
2002
2005
InýZ. Žalud
ÚAK AF
Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)2016--
IGA
E. T. QuarteyÚRPE FRRMS
Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries
2012
2013
Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
2001
2001
FRVŠP. Kupec
ÚTOK LDF
Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR)
2003
--
InýJ. Kolejka
ÚGT LDF
Atlas podnebí České republiky a regionalizace výstupů klimatických modelů nelineárními metodami
2003
--
InýAF
Audit spokojenosti zákazníka v oblasti cestovního ruchu (GP402/06/P297)2006
--
GAČR
K. RyglováÚMO PEF
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus2017
2018
IGA
ÚOLM LDF
Automatizace tvorby eLearningového obsahu
2006
--
IGA
PEF
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
2008
2008
IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
2008
2008
IGA
M. ŠtenclÚI PEF
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)
20092009IGA
ÚI PEF
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích2014
--
IGA
ÚI PEF
Barevné pšenice - genetické aspekty a technologické využití (TP 1/2014)
2014
2014
IGA
V. TrojanÚBFR AF
Barriers to entrepreneurship in the forestry sector in the Czech Republic (LDF_VP_2017027)
20172018IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
BE-TAF-1910: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)2012
--
InýL. PurchartÚEL LDF
BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (SE/830/3/00)20002002
Iný
E. Kula
ÚOLM LDF
Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy (TA04020888)2017
--
TAČRK. Rejšek
ÚGP LDF
Bezpecny nabytek CSN 91 0100
2005
2006
Iný
ÚN LDF
Bezpečné lůžko juniorů s parametry EU (FD - K3/035)2003
2006
MPOÚN LDF
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)
20032005
MPO
ÚN LDF
Binární rovnovážné diagramy (905/200 )
2005
--
FRVŠ
ÚTAD AF
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)2010
2010
FRVŠH. Šefrová
ÚPŠRR AF
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci
2002
2004
GAČR
I. MarkováÚKE AF
2007
2012Iný
LDF
Biodiverzita hospodářských zvířat chovaných v České republice2008
2008
NAZVÚMFGZ AF
Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu
2010
2010IGAÚLBDG LDF
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty
2015
2015
IGA
M. Klemš
ÚBFR AF
Bioenergetické transformace (IGA TP 7/2012)
2012
2012IGA
ÚZPET AF
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--
IGA
ÚZPET AF
Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012)2012
--
InýR. Kizek
ÚCB AF
Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin (K-141/2012)
2012
2015
TAČRR. PokludaÚZK ZF
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu
2009
--
VZ
ÚVZP AF
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu (MSM6215648905)
2007
2012
VZ
Z. ŽaludAF
Biologické hodnocení2005
2016
InýV. Láznička
ÚPK ZF
Biologické účinky extraktu z lupiny na osivo obilnin (521/02/D153)
20022005
GAČR
ÚPŠRR AF
Biologické základy zemědělství a perspektivní způsoby hospodaření v multifunkční krajině (MSM 6215648901)
2005
--
VZ
P. Hanáček
AF
Biologicky aktivní látky v čerstvých plodech a výrobcích z integrované produkce jablek
2009
2011
NAZVA. Němcová
ÚPTZP ZF
Biologicky přístupné aminokyseliny v půdě pod lučními společenstvy Moravskoslezských Beskyd (GP526/03/D058)
2003
2006GAČRP. Formánek
ÚGP LDF
BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (LD 12031)
2012
2016
InýL. JankovskýÚOLM LDF
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)
2013
--
IGA
ÚZPET AF
Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)
2014
2014
IGA
ÚTOK LDF
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)
20092012
OP
ÚBFR AF
2008
2008
IGA
LDF
Bionomie, fytopatologie a rozšíření Mycosphaerella pini E. Rostrup na lokalitě Březina (IGA 11/2005)
2005
--
IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)2011
2012
FRVŠM. HaitlÚZPET AF
BIOREPRODUKTOR (Petr Dostál)
2018
2019
TAČRP. Dostál
ÚTAD AF
2012
--
Iný
ÚCB AF
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)20082011
VZ
I. VrtkováÚMFGZ AF
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)
2011
2014
NAZV
ÚCHHZ AF
Biotechnologické postupy ve šlechtění odrůd révy vinné se zvýšenou odolností k biotickým a abiotickým činitelům, stoupající kvalitou a významnou zdravotní prospěšností
2007
2007
NAZVZF
Biotechnologie ve vinohradnictví - 2. etapa šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou2007
2007
NAZVZF
20082012
Iný
V. Láznička
ÚBZ ZF
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník
2008
2012
GS LČR
D. VavříčekÚGP LDF
Borders and Borderlands within the Central Europe (Small project from Visegrad Fund)
2012
2013
Iný
M. Šťastná
ÚKE AF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II2014
2014
Smluvní výzkum
J. KynickýÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II
2014
2014Smluvní výzkum
ÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá
2015
2015
Smluvní výzkum
ÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II2015
2015
Smluvní výzkum
J. KynickýÚGP LDF
2017
2017
IGA
J. Winkler
ÚBFR AF
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)2005--GAČR
ÚF PEF
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
--
Iný
R. Kizek
ÚCB AF
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
2013
OPÚCB AF
Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík (522/09/0239)
2009
2011
GAČRÚBFR AF
Business Intelligence metodami strojového učení2010
--
IGA
ÚI PEF
Can vegetation indicate municipal solid waste landfill impact on the environment? (15-16826S)2015
--
GAČRÚKE AF
2012
--
Iný
R. KizekÚCB AF
CARBOMONT -- extension to NAS. Effects of land-use changes on sources, sinks and fluxes of carbon in E u r o p e a n mountain areas20012004InýP. Formánek
MENDELU
carbonatites of metamorohic complexis
2012
--
Specifický
J. KynickýÚGP LDF
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture
2012
2014
Iný
ÚF PEF
CEITEC - Středoevropský technologický institut2011
--
OP
CEITEC AF
CEITEC 2020 (LQ1601)
2016
2020
Iný
CEITEC AF
2007
2007
Iný
B. GrodaÚZPET AF
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa
20092009InýT. VítězÚZPET AF
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA
2008
2008
InýÚZPET AF
Celostátní seminář Biomasa - současná a budoucí energetická základna
2006
2006
ÚDT LDF
Celostátní seminář Dřevařský průmysl v ČR - současný a budoucí vývoj průmyslu založeného na bázi dřeva (9502/KS470161)20072007
ÚDT LDF
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)
2006--
RP EK
ÚAK AF
Centrální dohledový systém MZLU v Brně
2007
2008
FR CESNET
ÚIS CP
Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products
2014
2019
TAČRÚPŠRR AF
CENTROPE Capacity -- Pilot Activity: CENTROPE Regional Development Report
2010
2012
InýP. Rozmahel
VYZC PEF
Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu (LC06035)
2006
2010
R. KizekÚCB AF
Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (LN00A065)
2000
2004VCP. Dvořák
ÚMBR AF
Centrum e-techniků20092012
OP
T. Majer
ÚIS CP
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)2010--
VC
ÚCB AF
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I
2010
2010
OPR. Pokluda
ÚZK ZF
Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?
2014
2014
IGA
ÚKE AF
Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)
2012
2014
OP
P. Král
ÚND LDF
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)
2005
--
NAZV
ÚEL LDF
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)2001
2004
NAZV
ÚZPL LDF
2012
--
InýJ. Suchomel
ÚEL LDF
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi
2013
--
IGAÚF PEF
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce
2008
2011
NAZV
P. Mateiciucová
ÚVV ZF
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)
2000
2000
Iný
ÚAK AF
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)
2010
--RPM. TrnkaÚAK AF
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu
2014
2015
Smluvní výzkumJ. PřichystalÚI PEF
Combined Processes of Beech Wood Modification for Floorings -- Influence on Properties, Durability and Health Aspects (79/2013)
2013
2015
IGA
ÚND LDF
Comende20102013
Iný
ÚBFR AF
Comparison of the Czech and German National Forest Programme in terms of Stakeholders' Participation (DBU)
2009
2010InýM. Urbanová
ÚLDEP LDF
Comparison of water relations in copice, coppice with standards and high forests of Sessile oak stands ( Quercus petraea ) ( 55/2014)2014
2014
IGAR. Pokorný
ÚZPL LDF
Comprehensive insight into mechanisms of action and metabolism of tyrosine kinase inhibitors and a study of ways increasing their antitumor efficiency
2018
2020
GAČR
ÚCB AF
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)
2006
2006
Iný
ÚLBDG LDF
2009
2012
Iný
J. Turčínková
ÚMO PEF
Consumer behaviour in EU20082009
RP EK
ÚMO PEF
2009
--
RP EK
O. Dufek
ÚMO PEF
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)20002004
Iný
H. Šefrová
ÚPŠRR AF
Convergence of Theory and Practice in Personalised Information Retrieval (COST EU 2012-2-13211)
20132016
Specifický
T. FoltýnekÚI PEF
Corporate identity jako konkurenční výhoda2006--
Interný
PEF
Corporate Philanthropy in Small and Medium Sized Enterprises in V4 Countries
2015
2016
Iný
S. Formánková
ÚMA PEF
Corporate Social Responsibility (ERA-IP-2011-07)
2011
--
Zahr. vzd.VYZC PEF
Countering Extremism and Jihadism in South East Europe: Western Balkans Counter-Terrorism Initiative
2017
--
IGAV. ĐorđevićÚTS FRRMS
Creating a platform to address the techniques used in agriculture and economic groundwater mngmt
2018--
V4
ÚPŘ FRRMS
Creating a platform to address the techniques used in creation and protection of environment and in economic management of water in the soil. (21730049)2018
2018
V4
P. Máchal
ÚZPET AF
Creation of geoprocessing tool based on airborne laser scanning data for use in forestry (Brno PhD Talent)
2015
2017
Iný
ÚHÚLAG LDF
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů2013
2016
InýS. Formánková
ÚMA PEF
2014
2015
OPM. Horák
ÚJKS FRRMS
Cytokininy a auxiny v regulaci vývoje rostlin (GV206/96/K188)
1996
2001
GAČR
S. ProcházkaAF
Czech - Norwegian Mobility Partnership (NF-CZ07-MOP-1-0262014)2014
2015
Zahr. vzd.
S. Formánková
ÚMA PEF
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)
2017
2020RP EK
ÚZPL LDF
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (SP/2D1/93/07 )2007
--
Iný
P. Čermák
LDF
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3) (SP/2d1/93/07)
2007
2011
Iný
J. KulhavýÚEL LDF
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)
2003
2007
Iný
ÚGP LDF
ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK
2010
2011
Iný
P. BruneckýÚN LDF
2015
2017
GAČR
ÚGP LDF
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)2015
2017
Iný
L. ÚradníčekÚLBDG LDF
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZB. Minařík
PEF
      01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/01)
2005
2011
TS VZ
ÚE PEF
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)
2005
2011
eTS VZM. Sojka
ÚE PEF
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)
2005
2011
eTS VZ
ÚE PEF
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)
2005
2011
eTS VZM. Sojka
ÚE PEF
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)
20052011eTS VZ
ÚE PEF
      02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikatelských subjektů na nové podmínky integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/02)
2005
2011TS VZÚMA PEF
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)
2005
2011
eTS VZ
E. SvobodaÚMA PEF
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)
2005
2011
eTS VZ
ÚMA PEF
           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)
2005
2011
eTS VZ
ÚMA PEF
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)20052011
eTS VZ
ÚF PEF
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)20052011
eTS VZ
P. Svoboda
ÚÚD PEF
      03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/03)
2005
2011
TS VZJ. StávkováÚMO PEF
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)20052011
eTS VZ
ÚMO PEF
           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)
2005
2011
eTS VZL. KubíčkováÚMO PEF
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)20052011eTS VZA. Motyčka
ÚI PEF
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)20052011
Akt eTS VZ
A. MotyčkaÚI PEF
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)
2005
2011
Akt eTS VZM. Mišovič
ÚI PEF
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)
20052011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)
2005
2011
eTS VZ
M. Mišovič
ÚI PEF
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)
2005
2011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)
2005
2011
Akt eTS VZJ. DannhoferováÚI PEF
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)
20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
20052011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)
2005
2011
Akt eTS VZM. Pokorný
ÚI PEF
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)
20052011eTS VZK. RyglováÚMO PEF
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZ
ÚRPE FRRMS
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)2005
2011
eTS VZ
ÚRPE FRRMS
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)2005
2011
eTS VZ
ÚPHV PEF
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)
2005
2011
eTS VZ
ÚRPE FRRMS
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)2005
2011
eTS VZ
ÚRPE FRRMS
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)
2005
2011
eTS VZ
V. BečvářováÚRPE FRRMS
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
2006
2011eTS VZI. Živělová
ÚRPE FRRMS
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)
2005
2011TS VZL. GregaÚPE PEF
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)
2005
2011
eTS VZ
L. GregaÚPE PEF
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)20052011eTS VZÚPHV PEF
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)20052011
eTS VZ
ÚPHV PEF
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)
2005
2011
eTS VZJ. Dufek
ÚSO PEF
           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)
20052011eTS VZÚPE PEF
České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných a ovocných rostlin ve XX. století (LP01032)
2001
2002
RP
V. ŘezníčekZF
2016
2020MKD. WilhelmováÚZAKA ZF
Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)
2010
2013
Iný
ÚO ZF
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)
2018
2018
InýS. Formánková
ÚMA PEF
20182019
IGA
ÚTS FRRMS
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím
2017
2018
IGA
E. TaterováÚTS FRRMS
Česko-slovenské přeshraniční mobility
2015
2015
MMR
ÚMA PEF
Činnost v komisi výživy WPSA (LA 126)20012003InýJ. ZelenkaÚVZP AF
Čistota paliv a olejů (IP15/2013)
2013--IGAS. KoláčekÚTAD AF
Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)
2007
2007
FRVŠ
T. Vítěz
AF
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)
2006
2006
FRVŠT. VítězAF
Člověk a domov – proměny kulturní krajiny
2006
2006GAČRL. Radilová
ÚZAKA ZF
Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí (216)2003
--
RPP. MáchalMENDELU
Čtyřletý bakalářský obor ZAKA2005--
RP
P. KučeraÚBZ ZF
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu
2019
2021
IGA
Z. PatočkaÚHÚLAG LDF
Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj (CZ.1.07/2.3.00/09.0037)
2009
2012
OP
ÚMFGZ AF
Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně20092009RPR. PokludaÚZK ZF
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)
2012
2012
IGA
P. David
ÚÚD PEF
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012--
IGA
MENDELU
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky
2012
--
IGAÚÚD PEF
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot2014
--
IGAP. SemerádÚÚD PEF
Databanka výzkumu ekologického zemědělství
2005
--
InýAF
Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)
2004
2004FRVŠI. Malý
AF
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu
2010
--
IGAÚE PEF
2006
2006
Iný
M. Šťastná
ÚKE AF
Defektoskopické hodnocení kvality technických a organických materiálů (IGA TP6/2017)
2017
2018
IGAP. Dostál
ÚTAD AF
Degradace motorového oleje používaného v zemědělské technice (IP 14/2011)
2011
2011
IGA
ÚTAD AF
Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (QJ1230066)
2012
--
NAZV
M. Brtnický
ÚAPMV AF
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí (IP18/2013)
20132013IGAJ. JandákÚAPMV AF
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí
2013
2013
IGA
MENDELU
Degradační vlastnosti svarových spojů
2015
2015
IGA
ÚTAD AF
Dekompozice v horském lese
2007
--IGAS. Truparová
LDF
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)
2016
2017
IGAÚDAS FRRMS
Demonstrace půdních vlastností na vybraných plochách ŠLP pro výuku pedologie2009
2009
Interný
ÚGP LDF
Dendroecology of Mediterranean oak coppice woodland growing in Cyprus (LDF_VP_2020035)
2020
2021IGA
ÚLBDG LDF
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka
2005
2006
IGAÚLBDG LDF
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy2014
--
IGAÚF PEF
20162016IGAÚO ZF
Designing Proteins for Understanding and Modulating Plant Hormone Metabolism and Signaling. (P305/11/P768)
2011
--
GAČRP. MazuraÚMBR AF
Detailní mapování QTL u prasat pomocí mikrosatelitů a kandidátních genů vybraných na základě komparativních map (GA523/99/0842)19992001GAČRJ. Dvořák
AF
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR
2015
2017
Iný
M. Dvořák
ÚOLM LDF
Detekce a charakterizace jednonukleotidových polymorfizmů kandidátních genů pro plodnost a masnou užitkovost u prasete (523/02/D026)
2002
2005
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ AF
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)
2004
2004
FRVŠJ. Dvořák
ÚMFGZ AF
Detekce genotypů dvou genů a jejich asociace s parametry kvality telecího masa (FRVŠ MŠMT 2453/2005)2005
2005
FRVŠD. Falta
ÚCHHZ AF
Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)
2006
2006
InýAF
Detekce mikrosatelitů pro studium variability v oblasti genů MHC u velbloudů (IP21/2017)
20172017IGA
ÚMFGZ AF
Detekce molekulární variability genů podílejících se na produkci a kvalitě vepřového masa (523/06/P395)
2006
2008GAČRZ. VykoukalováÚMFGZ AF
Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR
2019
2019IGA
ÚOLM LDF
Detekce polymorfismu DNA a kandidátních genů pro užitkovost prasat (GA523/99/P043)1999
2001
GAČR
A. KnollAF
Detekce polymorfizmu DNA tritikale mikrosatelitními markery (IGA 23/2007)
20072007IGA
ÚBFR AF
Detekce thiolových sloučenin a oxidu dusnatého v biologickém materiálu (1740/G4)
2007
2007
FRVŠ
R. Kizek
AF
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)
2013
2013
IGAÚŠMZR ZF
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny
2011
2011
IGA
ÚPŠRR AF
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.
2009
2009
IGA
ÚPŠRR AF
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
--
IGAJ. Tippner
ÚND LDF
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
20192019
IGA
ÚND LDF
Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361)
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Detoxikace kvartérních isochinolinových alkaloidů in-vitro a in-vivo, biologická aktivita jejich metabolitů (GA ČR 525/07/0871)
2007
2011
GAČR
AF
Developing Advises for Family Farms Oriented for Disseminating International Learning (1412206)20172020
Zahr. vzd.
S. Formánková
ÚMA PEF
Developing Europe's Rural Regions in the Era of Globalization: An Interpretative Model for Better Anticipating and Responding to Challenges for Regional Development in an Evolving International Context (DERREG)
2009
2011
RP EK
A. VaisharÚKE AF
Development of forests and the gene pool of local forest tree ecotypes in Mongolia 2015-2017 (CzDA-RO-MN-2014-6-31210)
2015
2018
AKTION
ÚLBDG LDF
Development of innovated particle board with imprinted density
20142014
IGA
R. Wimmer
ÚND LDF
Development of nanoparticle-based cytostatics and enzymes for enhanced chemotherapy of human neuroblastomas and study of mechanisms of their action (GA14-18344S)20142016GAČRÚCB AF
Development strategies for future innovative LAGs DeStra-LAG
2016
--
Iný
J. FialováÚTOK LDF
Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012)2012--
Iný
R. KizekÚCB AF
Diagnostické metody v rostlinolékařství (2304/2009)
2009
2009
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J1939
2014--
IGA
ÚTAD AF
Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (QH71229)20072011
NAZV
J. Víchová
ÚPŠRR AF
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)
2007
2011NAZVÚKE AF
2004
2006
GAČR
R. MaříkÚM LDF
2007
2009
GAČR
ÚM LDF
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales'' III (GAP201/10/1032)20102014GAČRR. Mařík
ÚM LDF
Difůzní limitace proteolýzy v půdě
2013
2013
InýP. Formánek
ÚGP LDF
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)2009
2009
Iný
DZF ZF
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů-pokračování. (463/2010)
2010
2010
Iný
ÚVIS CP
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)
2009
2009
FRVŠ
ÚMFGZ AF
20102010
FRVŠ
P. Sláma
ÚMFGZ AF
Digitalizace mikroskopických preparátů z morfologie hospodářských zvířat. (161 / 2002)
2002
2002
FRVŠÚMFGZ AF
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin
2006
2007
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)
2008
2008
FRVŠA. BučekÚLBDG LDF
Diversita a funkční analýza půdních mikrobiálních společenstev v terestrických ekosystémech kontaminovaných persistentními organickými polutanty (POP) (GA526/98/1147)
1998
2000GAČRM. Tesařová
AF
Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných habitatů -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2013
2013
IGAV. Hula
ÚZRHV AF
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna
20152016
IGA
J. Bezděk
ÚZRHV AF
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)2001
2004
NAZV
J. Kulhavý
ÚEL LDF
Dlouhodobý biologický monitoring kvality životního prostředí nejbližšího okolí skládky s využitím bioindikátorů.
20142014GAČRÚKE AF
DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus. (PostDoc)
2008
2010GAČR
ÚOLM LDF
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)
2011
2014
NAZV
ÚMFGZ AF
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem2018
2018
IGA
P. NetolickýÚI PEF
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy (9/2009)
2009--
IGA
ÚI PEF
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy
2009
--
IGA
M. Raszková
ÚI PEF
Dominancy of Agrarian Chambers of Northern Moravia Region
2010
--NAZVÚMO PEF
Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin20172017
IGA
ÚHÚLAG LDF
Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy
2012--
IGA
ÚÚD PEF
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu
2007
2009
GAČR
D. Nerudová
ÚÚD PEF
2007
2009
GAČR
ÚÚD PEF
Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy
2014
--IGAA. Veverková
ÚÚD PEF
Dopady strukturálních změn na výkonnost podniků agrobyznysu (2017/009)
2017
--
IGA
ÚRPE FRRMS
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)
2010
2010
GAČR
P. DavidÚÚD PEF
Dopady změny klimatu a klimatické variability na vybrané plodiny, rozšíření škůdců a intenzitu zemědělského sucha na území ČR (OC 187)
2007
--
Iný
AF
Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců (522/05/0125)
20052007GAČRZ. ŽaludÚAK AF
Dopady změny klimatu na růst a vývoj vybraných polních plodin (QG60051)
20062009NAZVZ. Žalud
AF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)
2005
--
Akt eTS VZÚAK AF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)
1999
2001GAČRAF
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)19951997
Iný
ÚAK AF
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
2001
2001
Iný
P. KupecÚTOK LDF
Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)
2017
2017IGAJ. Čermák
ÚLBDG LDF
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)
2003
2003
FRVŠ
ÚEL LDF
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)
20042004FRVŠÚOLM LDF
Doprava a území (2298/2006)2006
2006
FRVŠ
ÚZPET AF
Doprava v zemědělství a její dopad na životní prostředí (OC 191)
2007--
Iný
AF
Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky luskovin (14-11782S)2014--GAČRÚBFR AF
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy
2013
--
IGA
ÚI PEF
Douglaska tisolistá - nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství (QG60063 )
2006
2009
NAZV
P. KantorLDF
Draví roztoči (Acari, Phytoseiidae) ovlivňující populace vlnovníků břízy v Krušnohoří (235/2004)
2004
--
FRVŠ
E. KulaÚOLM LDF
Drobné sakrálne objekty v krajine2008
2008
IGA
ÚZAKA ZF
Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů (QH72075)20072011NAZV
ÚEL LDF
Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajině (526/03/P051)
2003
2005GAČRJ. Suchomel
ÚEL LDF
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)
2002
2004InýZ. ŽaludÚAK AF
Druhová identifikace nekrofágních zástupců řádu Diptera pomocí mitochondriálních genů (AF-IGA-IP-2018/077)
20182018
IGA
A. Knoll
ÚMFGZ AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)
2011
2012
IGA
ÚPŠRR AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům2011--IGAÚPŠRR AF
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)20162017
IGA
R. Pokorný
ÚZPL LDF
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky
2012
2014
IGAM. Tomšovský
ÚOLM LDF
Dřeviny České republiky (LP0081)20002001RPL. ÚradníčekLDF
Dřevní houby z rodů Phellinus a Inonotus: taxonomie, ekologie, molekulární fylogeneze, produkce polysacharidů (GC521/07/J039)
2007
--
GAČRL. Jankovský
LDF
1999
2004
VZ
P. Horáček
ÚND LDF
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?
2011--
IGA
N. Najman
ÚE PEF
Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské úmluvy o krajině"2012
2014
OP
Ž. NovotnáÚPK ZF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )
2015--
IGA
ÚLBDG LDF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)
2016
2016IGAR. Gebauer
ÚLBDG LDF
Dynamické mechanické vlastnosti dřeva (GA106/99/1703)
1999
--
GAČR
J. BucharAF
Dynamika ekonomických vztahů zemí Evropské unie (FRMS - IGA - 2016/013)
2016
2016IGAI. Zdráhal
ÚRPE FRRMS
Dynamika fosfoproteomu v průběhu působení cytokininu na semenáčky Arabidopsis thaliana
2010
2010
IGA
ÚMBR AF
Dynamika odrůstání přirozené obnovy smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst) v závislosti na porostním světle a na indexu listové plochy mateřského porostu (LDF_VP_2016017)
2016
2017IGAÚZPL LDF
Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)
2014
2014
GAČR
ÚEPZ FRRMS
Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi
2008
2008
GAČR
AF
Dynamika proteomu v odpovedi na zvýšené hladiny cytokininu u Arabidopsis (IAA600040701)
2007
--
AKTION
ÚMBR AF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)
2013
2015
IGA
ÚZPL LDF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
2013
--
IGA
ÚZPL LDF
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd
2016
2018
IGA
R. MatulaÚLBDG LDF
Dynamika trhů v dodavatelských řetězcích: implikace pro efektivnost a udržitelnost
2020
2020
IGAÚRPE FRRMS
2011
2011
IGA
V. LázničkaÚPK ZF
2009
2010
Iný
ÚKE AF
ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - central european institute of technology (2011-2015, MSM/ED) (ED1.1.00/02.0068)20112015OP
ÚCB AF
e-Farmer Content
2005
--InýMENDELU
Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)2012
--
Iný
R. Kizek
ÚCB AF
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )
2014
--
IGA
L. DobrovolnýÚZPL LDF
Efekt směsi na vývoj dřevinné skladby, strukturu a biomasu (LD14063)20142017
RP
ÚZPL LDF
2015
2015
IGA
ÚJKS FRRMS
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize
2011
2011
IGA
ÚF PEF
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)2009
2011
NAZV
J. Křen
ÚAK AF
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí2011
2014
NAZV
M. BorkovcováÚZRHV AF
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat
2012
2012
IGA
ÚVZP AF
Efektivnost hospodaření podniků v ekologických systémech a možnosti zvyšování jejich konkurenceschopnosti (QC1140)
2001
2003
NAZVI. Živělová
PEF
Effect of the climate variability and meteorological extremes on production of selected crops between 1801 and 2007. (521/08/1682)
2008
2010
GAČR
M. Trnka
ÚAK AF
Effects of Cadmium and Lead ions on somatic embryos of Norway spruce and Silver fir - studied by using electrochemical techniques (54/2013)
2014
--
IGAB. ĐorđevićÚOLM LDF
Efficacy of different bovine footbath desinfectants at various temperatures
2019
2020
InýÚMFGZ AF
Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
2017
2017SpecifickýG. Chmelíková
ÚRPE FRRMS
Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (07/001/13200/562/000598)20072012
OP
P. Marada
ÚZPET AF
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )
2010
2010
IGAP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy
2014
2014IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)
2013--IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Ekologická stabilita a produkce smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/99/1302)
1999
--
GAČR
P. KantorÚZPL LDF
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)
1999
--
NAZV
P. KantorÚZPL LDF
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)20072011
Iný
LDF
20072009
MPO
LDF
Ekologické technologie soustřeďování dříví pro malé těžební koncentrace v lanovkových terénech (QH82203)
2008
2010
NAZV
ŠLP
Ekologicky šetrné těžební technologie obnovy horských lesních porostů Španělska a Irska (OE144)
2003
2004
Iný
P. Přibil
ŠLP
Ekologický výkrm kuřat v ČR2010
--
NAZV
ÚCHHZ AF
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2009
2009
NAZV
ÚCHHZ AF
2016
2019
IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Ekonomická analýza přínosů podpory venkovského cestovního ruchu pro rozvoj venkovských regionů (21/2004)
2004
2004
IGAÚPE PEF
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)
2004
2004
IGA
ÚPE PEF
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek
2001
2001
ÚLDEP LDF
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb20052005IGAJ. LenochÚLDEP LDF
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008--
IGA
ÚLDEP LDF
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)
20112012FRVŠD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva
2014
2014IGA
ÚND LDF
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)
2012
2012
FRVŠ
J. HoloubekÚSO PEF
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh
2012
2012
FRVŠ
J. HoloubekÚSO PEF
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)
2008
2008
FRVŠ
ÚSO PEF
E-learningové vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)2007
2008
OP
PEF
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně
2006
--
FRVŠ
PEF
Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)
2012
--
Iný
ÚCB AF
Elektronická databáze zahradnických informací
2009
2010FRVŠÚZK ZF
Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (VZ09003)
2009
2011RPV. SvobodováÚVIS CP
Elektronické sdílení digitálních prostorových dat na ŠLP "Masarykův les" Křtiny (IGA 1/2005)
2005
2005
IGAV. Židek
ÚGT LDF
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi
2017
2019TAČRI. Marková
ÚZPL LDF
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje
2006
2006
InýÚVZP AF
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS
2017
2020
GS LČR
ÚZPL LDF
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)
20042007
NAZV
ZF
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)
2003
2005
GAČR
V. KubáňÚCB AF
Enabling the integral exploitation of agri-food waste, byproducts and residues
20162020
OP
ÚZAT ZF
Encapsulation of cholinesterase reactivators using apoferritin for enhanced bioavailability in central nervous system2019
2021
GAČR
ÚCB AF
Energeticka bilance smrkové monokultury a její vztah k produkčním procesům (IGA LDF 10/2013)
2013
2015IGAÚEL LDF
Energetické parametry biomasy
2003
2007
GAČR
AF
ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny (COST Action E25)
2001
2005
Iný
J. KulhavýÚEL LDF
Enhancing the Teaching of Collaborative Planning in Natural Resource Management (FI-05-B-F-PP-160633)
2007
2007
Zahr. vzd.
A. SalašováÚZAKA ZF
2017
2018IGAE. A. von Bennewitz ÁlvarezÚTS FRRMS
Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov2014--
IGA
E. Sapáková
ÚJKS FRRMS
Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)2008
2011
GAČR
M. Rybníček
ÚND LDF
Enzymatická hydrolýza taninu pomocí Aspergillus niger pro zlepšení trvanlivosti bukového dřeva (LDF_VP_2020046)20202021
IGA
Z. PaschováÚND LDF
Ernst Mach grant - Excise duty imposed on cigarettes in EU member states (16367)20092009InýÚÚD PEF
Establishing bilateral cooperation with Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)
20182019
Iný
ÚOLM LDF
Establishment and Management of low-input Grasslands in a Landscape for Improved Ecosystem Services (67p4)
2013
2013AKTIONS. Hejduk
ÚVZP AF
Estetická hodnota krajiny a rekreace
2015
2015
IGA
ÚEPZ FRRMS
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_201843)
20182019
IGA
ÚOLM LDF
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_2018043)
2018
2019
IGA
ÚOLM LDF
Etude de nouveaux concepts de jardins dans l'urbanisme contemporain (0185 CZE B10 0066)
20102010
Zahr. vzd.
ÚZAKA ZF
Etude des projets de renouvellement urbain de Paris (0185 TCE 412 001)2007
2007
Zahr. vzd.
ÚZAKA ZF
Etude sur le paysage dans les ensembles urbains de logements entre 1940 et 1980
2009
2009
Iný
A. MagniÚZAKA ZF
EU Access (zahraniční - NL)2004
2006
Iný
ÚZK ZF
EU Council presidency - real political task or theatrical business
2009
--
Zahr. vzd.
ÚF PEF
EU jako aktér lidské bezpečnosti na Kosově
2019
2019
IGA
ÚTS FRRMS
Eurohort (EU Erasmus)2007
2007
InýÚZK ZF
Europa Cup Havířov
2011
2011
Iný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
European Forestry Education Network Strenghtening
2014
2016
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
European Network for Academic Integrity
2015
--
Iný
ÚI PEF
European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)
2007--
Iný
LDF
European Union after Lisbon treaty
2010--
Zahr. vzd.
ÚF PEF
Evaluace hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách na stavební práce
2019
2019
IGA
L. LacinaÚF PEF
2010--IGAJ. Kryštof
ÚI PEF
Evaluation of rootzone mixes and water retentive amendment materials in sports surface constructions2010
2010
InýS. Hejduk
ÚVZP AF
Evaluation of Socio-economic development in the public sector's background2009
--
Iný
L. Lacina
ÚF PEF
Evaluation of the DOC and DON dynamics in forest ecosystems (P504/12/P492)
2012
2012
GAČRÚEL LDF
Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.
2013
2014IGAÚOLM LDF
Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)
2009
--
GAČR
ÚLBDG LDF
Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku
2017
--
IGA
R. Turcsányi
ÚTS FRRMS
Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 20132017
2018
MPO
I. BlažkováÚRPE FRRMS
Exact testing and estimation for mixtures with applications in finance, insurance and reliability (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)
2010
2011
AKTION
L. StřelecÚSO PEF
20112014OPP. Spurný
DAF AF
2018
2018
IGA
M. HorákÚJKS FRRMS
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)
2012
2012
Smluvní výzkum
ÚPŠRR AF
Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)
2017
--
IGA
ÚND LDF
Experimentální metody popisu chování prvků hudebních nástrojů (37/2006)
20062006IGAJ. TippnerLDF
Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev
2011
--
IGA
V. GrycÚND LDF
Experimentální stanovení tuhosti spojů voštinových desek v korpusovém nábytku (16/2012)
2012
2012
IGAK. KrontorádÚN LDF
Experimentální zjištění viskoelastických parametrů dřeva při jednoosém namáhání (LDF_VP_2020031)
2020
2021
IGA
ÚND LDF
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI
2014
--
Smluvní výzkumD. MartinovičováÚPE PEF
Expozice léčivých rostlin na Flora Olomouc, letní etapa
2007
--
Iný
J. NeugebauerováZF
Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
InýJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014InýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
2008
2008InýJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2008
2008InýJ. Martinek
ZF
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2009
2009
Iný
ÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na výstavě Flora Bratislava2007--InýZF
Expozice ZF MZLU na výstavě FOR GARDEN
2009
2009
Iný
J. Martinek
ÚBZ ZF
Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana
2012
2014
GAČRP. SoučekCEITEC AF
Exprese basického fibroblastového růstového faktoru a jeho receptorů na lidských leukemických buňkách. Možné použití pro monitorování nádorové terapie (GA312/97/0393)
1997
1999
GAČRP. DvořákAF
Extension and Further Development of a Method to Determine the Amount of Dew
20162016
Iný
ÚKE AF
2012
2016
NAZV
J. BalíkÚPTZP ZF
EXTRÉMNÍ SRÁŽKOVÉ SCÉNÁŘE PRO RIZIKOVOU ANALÝZU POSOUZENÍ EKONOMICKY ÚNOSNÉHO A EKOLOGICKY ŠETRNÉHO NÁVRHU STOKOVÝCH SÍTÍ (GA103/07/0676 )2007
2010
GAČR
ÚDAS FRRMS
Factors Affecting the Occurrence, Species Diversity and Distribution of Beetles Associated with Polypore Fungi Along the Altitudinal Gradient.
2011
2011
GAČR
ÚEL LDF
FairTax2017
--
Iný
ÚÚD PEF
FairTax
2017
--
InýD. Nerudová
ÚÚD PEF
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)20152015IGAB. Daňková
ÚRPE FRRMS
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě
2013
--
IGAJ. Gláserová
ÚÚD PEF
Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus
2016--IGA
ÚOLM LDF
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi2017--
IGA
ÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie2015
2015
IGAJ. Neruda
LDF
Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.
2010
2010
GAČR
ÚEL LDF
Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých
2017
--IGAP. Řezáč
ÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích
2016
--
IGA
ÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ2013--
IGA
ÚMO PEF
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov 2014
--
IGA
ÚMO PEF
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě2019--
IGA
G. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy2014--
IGA
V. Kašparovská
MENDELU
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014
--
IGAJ. Laštůvková
ÚF PEF
Faktory zefektivnění kvalitativních evaluačních procesů projektů typu people to people (74/2006) (74/2006)
2006
--
IGAM. Dorée
ÚF PEF
Fakultní informační systém PEF MZLU v Brně
1998
2002InternýM. Šorm
ÚI PEF
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) (ED1.100/02/0123)
2011
2015
OP
R. Kizek
ÚCB AF
Falšování vín aromatickými koncentráty (525/091222)
2009
2011
GAČRM. KumštaÚVV ZF
Fauna žížal (Lumbricidae) lesních ekosystémů antropogenně narušené oblasti východního Krušnohoří (11/2009)
2009
2009
IGA
ÚOLM LDF
Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)
2004
2004
FRVŠ
J. FilípekÚTAD AF
Fenokamery: moderní metoda sledování fenologických fází smrku ztepilého. (LDF_VP_2017048)
2017
2018
IGAÚZPL LDF
Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)
2005
--GAČRV. Kubáň
ÚCB AF
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)2006
2006
IGA
ÚSO PEF
Finanční krize, depreciace a credit crunch v zemích střední a východní Evropy (GA14-28848S)2014
2016
GAČRS. KapounekÚF PEF
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )
2012
2013
OP
ÚI PEF
Firemní filantropie malých a středních podniků v České republice
2014
2016
GAČR
ÚMA PEF
Firma a konkurenční prostředí 2006 (Nadace CERGE - EI)2006
2006
InýP. TomšíkÚMA PEF
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR
2018
2020
TAČR
P. David
ÚÚD PEF
Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli
2011
2011
InýÚZK ZF
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl20152015InýÚZK ZF
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 20092009
2009
Iný
ÚZK ZF
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 2010
20102010
OP
J. NeugebauerováÚZK ZF
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2014
2014
2014Iný
ÚZK ZF
Flow Analysis (PG97110)
1997
1997
FRVŠ
ÚCB AF
Forenzní genomika pro identifikaci zvířat
20102012Iný
ÚMFGZ AF
Forest Ecosystem Classification in the Intermountain West (100184)2010
2012
Iný
A. Kusbach
ÚLBDG LDF
Forest Web (SE06//B/F/PP-161030)
2007
2009
InýA. Skoupý
LDF
Formalizace pravidel pro reporting malých subjektů v retailu
2017
--
IGA
O. Trenz
MENDELU
2003
2003
FRVŠ
ÚI PEF
FR-TAF-3072: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. Study of type and non-type material housed in the Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)
2013
2013
InýÚEL LDF
FR-TI4/139 "Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii"
2012
2014
MPO
ÚT LDF
20142014
IGA
A. Jarošová
ÚTP AF
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016Iný
ÚO ZF
Funkce cytokininů a polyaminů při odezvě na teplotní stres a při zvyšování termotolerance rostlin tabáku a Arabidopsis (206/09/2062)
2009
--
GAČR
B. BrzobohatýÚMBR AF
Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (1M06030)
2006
--
VC
AF
Funkční integrace struktur lesních porostů19992004
eTS VZ
ÚTOK LDF
Funkční úkoly Ministerstva zemědělství podle smlouvy o dílo č. 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)20062006ÚZPET AF
Funkční UV ochranné nátěrové systémy (2A-2TP1/070)
2007
2010
MPO
LDF
Furniture and Language innovative integrated learning for sector Atractiveness and Mobility Enhancement (2018-1-PLO1-KA202-050703)
2018
2021InýD. Tesařová
ÚN LDF
Furniture Strength Design - Furniture Joints and Construction (Fulbright-Masaryk)
2007
2007
InýM. Šimek
ÚN LDF
Future Internet for deploying a new generation of applications for agriculture monitoring and management Worldwide2014
2015
RP EKJ. Hřebíček
ÚI PEF
Fytohormonální a molekulární analýza indukce a vývoje somatických embryí smrku ztepilého (ME 119)
1997
1999
InýV. ReinöhlÚMBR AF
FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)
2012
2015OPL. Havel
ÚBFR AF
Fytopatopatologie a entomologie pro studenty programu Socrates (12/2008)
2008
2008FRVŠE. HrudováAF
Fytoremediační potenciál transgenních rostlin exprimujících metalothionein (DP 3/AF IGA MZLU)20082008
IGA
ÚVZP AF
Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu (TP 5/2017)
2017
2018
IGA
T. VyhnánekÚBFR AF
Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)20002004GAČRJ. Kulhavý
ÚEL LDF
Fyzikálně - chemické analýzy půdy
2016
--
Smluvní výzkum
P. Formánek
ÚGP LDF
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)20132014
IGA
J. Goliáš
ÚPTZP ZF
Fyzikální zkoušky - Kamil Reichel (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010608)
2017
2018
OP
ZSTV LDF
Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)
2005
--InýJ. ČermákÚEL LDF
Fyziologické předpoklady a inovace skladovatelských technologií jádrového ovoce. (EP9275)19992002
NAZV
ÚPTZP ZF
G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)
20102010
FRVŠ
D. NerudováÚÚD PEF
GB-TAF-2039: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)
2012
--
InýL. Purchart
ÚEL LDF
Gelové techniky pro charakterizaci přírodních systémů (P503/10/2002)
2010
2012
GAČR
ÚCB AF
2015
2017
Iný
ÚPHV PEF
Generátor ekonomického a organizacního chování v rámci pedagogických aktivit na testovaní a tvorbu manažerských teorií (PEF_TP_2015_010)
2015
2015IGAJ. Duda
ÚMA PEF
Genetická a fyziologická charakterizace dřevokazných hub rodu Ceriporiopsis (GP526/06/P017)
2006--
GAČR
M. Tomšovský
LDF
Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR (QH92277)2009
2011
NAZVL. PutnováÚMFGZ AF
20102011
IGA
ÚMFGZ AF
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)
2012
2012
IGA
ÚOLM LDF
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR2009
2009
InýM. Ernst
ÚOLM LDF
Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)
2009
2009IGA
ÚMFGZ AF
Genetické vztahy v rámci rodu Adromischus
2013
2013
Iný
P. Kaššák
ÚZK ZF
Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE
2011--
GAČR
ÚF PEF
Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
2010
--Iný
ÚZK ZF
Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
2009
2009
Iný
ÚZK ZF
Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)
2011
2014NAZVI. Vrtková
ÚMFGZ AF
Genové inženýrství rostlin - interaktivní forma výuky (1169/2003)2003
2003
FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod20132013IGAÚHÚLAG LDF
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí
2016
2017
IGAÚEPZ FRRMS
Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (TL02000219)
2019
2021
TAČR
A. BajerÚGP LDF
Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)
2009
2009
IGA
ÚGT LDF
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)
2004
2004
FRVŠ
Z. ŽaludÚAK AF
Geographically weighted regression applied to large scale forest inventory (VP_09_2015)
2015
2015IGAK. DrápelaLDF
Geometria stromu (kmeňa, konárov), - stanovenie matematickej závislosti pri vetvení stromu
2013
2014
IGAP. HoráčekLDF
Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)
2011--
IGA
ÚND LDF
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)
2004
2004
FRVŠ
J. JanováÚSO PEF
Global Survey of Ayahuasca drinking: practices, beliefs and reported effects on health and wellbeing (1545143.3)20182019
Iný
ÚJKS FRRMS
Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)
20022002InýP. TomšíkÚMA PEF
Globaln proteomicka analyza percepce teploty u Arabidopsis a jej interakce se signaln dra- hou cytokininu na urovni proteomicke a rustove odezvy
2012
2016
GAČRB. Brzobohatý
ÚMBR AF
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace
2011
--
IGA
ÚF PEF
2016
2016IGAÚJKS FRRMS
Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)
2009--
FRVŠ
R. Pavlačka
ÚZAT ZF
Greenhouse Gas Fluxes and Carbon Sequestration in Floodplain Forests
2015
2017
GAČR
I. Marková
ÚEL LDF
Greenhouse Gas Fluxes and Carbon Sequestration in Floodplain Forests
2016
2018
GAČR
ÚEL LDF
2018--
IGA
ÚZRHV AF
Hardwood Modification for Exterior Use: Influence of Abiotic and Biotic Factors on Performance during Service Life (LDF_PSV_2016015)
2016
2019IGAP. ČermákÚND LDF
Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol (TR9190091)
2019
2019
RP
A. VincencOES OIT CP
Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)
2009
2013
NAZVR. Řepka
ÚLBDG LDF
Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)20062008RPJ. BalíkÚPTZP ZF
Havířov v květech
2011
2011
InýJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
Herbs-Smart Herbs Growing (Erasmus+ programme)
2015
--
InýÚZK ZF
Historical Forests as Cultural Heritage
2016
2018
Iný
ÚTOK LDF
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M026
2016--
MK
J. Tippner
ÚND LDF
Historické využití dřeva - sběr dat (24/2012)
2012
2012
IGA
ÚND LDF
Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (DF13P01OVV005)2013
2016
MKÚGP LDF
Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)
2004
--
Iný
L. Adamčík
ÚEL LDF
Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu
2006
2006
GAČRÚMA PEF
Hmyz jako nástroj soudního vyšetřování -- morfologická a DNA identifikace forenzně významných druhů vyskytujících se na území ČR2014
2014
IGAM. BorkovcováÚZRHV AF
Hodncoení sortimentu rodu Aster, studie genetické příbuznosti2007--
IGA
ÚZK ZF
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací inerspecifických hybridů rodu Vitis, s přihlédnutím na zdraví prospěšné fenolické látky20102010
IGA
ÚVV ZF
Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA
2009
2009
IGA
L. Holková
ÚPŠRR AF
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )
2015
--
IGA
ÚND LDF
Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)
2010
2010
IGA
J. BalíkÚPTZP ZF
Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru20152015
IGA
ÚZK ZF
Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (2215/2007)
2007
2007
FRVŠ
ÚZK ZF
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007
--
FRVŠ
M. Ewis AbdelazizÚZK ZF
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)
2007
--
FRVŠ
ÚZK ZF
2005
2005
FRVŠ
J. FialováÚTOK LDF
Hodnocení dopadů veřejné podpory na výkonnost a rozvoj podniků
2018
2018
IGAI. Blažková
ÚRPE FRRMS
20132013
Iný
ÚEL LDF
Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní struktury (526/08/P398)
2007
2007
GAČRLDF
2015
2018
NAZVÚO ZF
Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)20052005InýÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina2005
2005
Iný
ÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
2005
2005
Iný
ÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy
2005
2005
InýI. Vyskot
ÚTOK LDF
Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně
2015
2015
IGA
P. BurgÚZAT ZF
Hodnocení geodiverzity v kontextu ekosystémových funkcí
2019
--
IGA
A. Bajer
MENDELU
Hodnocení geodiverzity v kontextu ekosystémových funkcí2019
--
IGA
L. Kubalíková
MENDELU
Hodnocení chování a welfare dojnic českého strakatého plemene skotu s využitím kamerového systému
20092009
IGA
G. Chládek
ÚCHHZ AF
Hodnocení jakosti révových vín, jejich napodobenin a harmonizace analytických metod s normami EU. (EP0960976032)
1996
1997
NAZV
J. Goliáš
ÚPTZP ZF
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)
2008
2008
IGA
J. BalíkÚPTZP ZF
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)
2006
2006
IGA
J. Balík
ÚPTZP ZF
Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova2012
2012
IGA
ÚPK ZF
Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu (15-21179S)
2015
--GAČR
ÚMO PEF
Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.2011--NAZVB. Krška
ÚO ZF
Hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách
20182018
IGA
L. Lacina
ÚPHV PEF
Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EU (SP/2E3/172/07)
2007
2009
Iný
ÚEL LDF
Hodnocení obsahu bioaktivních látek ve vybraných druzích kořeninových rostlin2009
2009
IGA
J. NeugebauerováÚZK ZF
Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu
2010
2010IGAJ. NeugebauerováÚZK ZF
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)
2016
--
IGA
P. KupecÚTOK LDF
Hodnocení perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin20102010IGAP. Zemánek
ÚZAT ZF
Hodnocení podmínek vzniku eroze na lesní půdě s využitím metod dálkového průzkumu Země (IGA 3/2005)20052005IGAÚGT LDF
Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu20172017IGAT. NečasÚO ZF
Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky (QH92030)
20092011
NAZV
J. RožnovskýÚAK AF
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)
2003
--
NAZV
L. Grega
ÚPE PEF
Hodnocení rekreačního potenciálu
20112012IGAA. Salašová
ÚPK ZF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území20122012
MK
ÚTOK LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2013
2014InýJ. Fialová
ÚTOK LDF
Hodnocení reologických vlastností vybraných polotekutých potravin
2014
2017
GAČRV. Kumbár
ÚTAD AF
Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích
2007
2007GS LČRLDF
Hodnocení spontáních hybridů rodu Bergenia Moench., hodnocení genetické příbuznosti
2009
2009IGA
ÚZK ZF
Hodnocení sportovní výkonnosti českého teplokrevníka včetně odhadu plemenné hodnoty hřebců působících v chovu českého teplokrevníka (GA523/98/P009)
1998
1999
GAČR
AF
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích
20092009IGAÚTOK LDF
Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací
2013
2013
IGA
ÚPŠRR AF
Hodnocení sucha a vodní bilance a jejich dopadů na polní plodiny v semiaridních oblastech Rakouska a České republiky
2006
2007
Iný
Z. ŽaludAF
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)20092009
IGA
ÚT LDF
Hodnocení tělesné stavby starokladrubského koně
20052006
FRVŠ
ÚCHHZ AF
Hodnocení ukazatelů životní úrovně
2014
--
IGA
N. Hazuchová
ÚMO PEF
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
2013
2013
IGA
M. Klimánek
ÚAK AF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)
2012
2012
IGA
P. SalašÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)2011
2011
IGA
ÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících lesní vegetační stupňovitost pomocí geoinformačních systémů. (IGA 33/2010)
2010
--
IGA
ÚGT LDF
Hodnocení vlivu hydricko-vodohospodářské funkce lesa a technických vodohospodářských opatření v povodí na zdržení odtoku a transformaci povodňové vlny20062006
FRVŠ
I. ČernekLDF
Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce mineralizovaných podzemních vod na chemismus ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního lesa
2021
--
IGA
ÚGP LDF
Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce
2004
2004
IGAV. VeverkaÚZAT ZF
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
20112011
IGA
ÚTOK LDF
Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)
2004
2007
NAZV
ÚVZP AF
Hodnocení vlivu teploty a způsobu přípravy vzorku na přesnost měření obsahových složek pomocí FT-NIR spektroskopie
2013
2013
IGAK. ŠustováÚTP AF
Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen
2005
2005
IGA
T. Urban
ÚMFGZ AF
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu2016
2016
IGA
ÚEPZ FRRMS
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje
2019
2019IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
Hodnocení výnosového potenciálu plodin v suchých podmínkách - kukuřice, čiroku a slunečnice
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAK AF
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
2010
2010
IGAÚTP AF
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
2010
2010IGA
MENDELU
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
2010
2010
IGA
MENDELU
2009
2009
IGA
Z. Hrubý
ÚHÚL LDF
2013
2013
IGA
ÚO ZF
Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
20082008
IGA
ÚŠMZR ZF
Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka
2015
2015
Iný
Z. Ambrožová
ÚZAKA ZF
Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)2006
2008
GAČR
ÚND LDF
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin (VS96082)1996
2000
RPS. ProcházkaAF
Horské lesní ekosystémy a jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní (GA526/02/0851)
2002
2004GAČRÚZPL LDF
Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)
2009
--NAZV
ÚZPL LDF
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF2010--OPÚLBDG LDF
Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)
2009
2012OPÚLBDG LDF
Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní2013--IGAP. SemerádÚÚD PEF
Hospodářské cykly a jejich predikce
2012
--IGAÚE PEF
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)
2013
2017
GAČR
M. TomšovskýÚOLM LDF
HR ROLE MODELS AND HR COMPETENCIES IN AN INTERNATIONAL COMPARISON20152016InýÚPHV PEF
Hrnkový experiment v rámci projektu MICROFRUIT
2009
2009
R. PokludaÚZK ZF
Hydrostatický systém pro rekuperaci energie při brzdění a rozjezdu užitkových vozidel
2010
2013
MPOF. Bauer
ÚTAD AF
Hygiena práce a pracovního prostředí, prostředí staveb: měření na vybraných místech
2017
2017
IGAM. ZachOEI ICV
Chalara fraxinea a chřadnutí jasanů v ČR
2009
2009
IGAÚOLM LDF
Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)
2006
2006FRVŠ
ÚKE AF
Charakteristika vnitřního prostředí masných plemen skotu (QH71156)
20072009NAZVÚMFGZ AF
Charakterizace uhlíkových nanotrubic pro elektrody elektrochemických senzorů (GP102/09/P640)
2009
2010
GAČR
R. KizekÚCB AF
2015
2015
IGAÚO ZF
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti
2019
--
IGAD. HessÚND LDF
Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)
2005
--GAČRV. KubáňÚCB AF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
Z. PaschováÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGAÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGAZ. PaschováÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
20192020
IGA
Z. Paschová
ÚND LDF
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)
2012
2012
Smluvní výzkumM. BaroňÚVV ZF
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )
2009
2009
FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku
2013
--
IGAM. VyklickýÚPHV PEF
Chování spotřebitele v místě prodeje2013--IGAM. SoučekÚMO PEF
Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování (IAA201990701)
20072010
Iný
J. Buchar
ÚTAD AF
Chromatografická separace směsi růstových regulátorů rostlin (DP 40/AF IGA MZLU)
2008
2008
IGA
ÚVZP AF
ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech
2011
2012
IGA
A. Motyčka
ÚI PEF
2010
--
IGA
ÚI PEF
Identification of potential business partners in the Czech Republic for Hungarian Dairy Research Institute Ltd.20112011
ÚMO PEF
Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod20102010IGAI. Šafránková
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/2010)
2010
--
IGA
E. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGAÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGAE. Hrudová
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)2010
2010
IGA
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--
IGA
ÚPŠRR AF
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky20162020
MK
ÚPK ZF
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)
2013
--
Iný
ÚEPZ FRRMS
Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů2013--
NAZV
ÚCHHZ AF
Identifikace akustických parametrů dřev pro výrobu hudebních nástrojů (LDF_VP_2020013)
2020
2021
IGA
J. Tippner
ÚND LDF
Identifikace a rozlišení odrůd meruněk registrovaných v ČR pomocí molekulárně-genetických metod (Indentifikace meruněk)
2007
2008
IGA
J. Raddová
ZF
Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji
2012
--IGAÚPE PEF
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR2011
--
IGA
J. Vavřina
ÚPE PEF
Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA2012--
Iný
I. Vrtková
ÚMFGZ AF
Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice
2012
--
IGA
Z. ProcházkováÚMO PEF
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách2013
--
IGAP. Man
ÚPHV PEF
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery
2011
--
IGA
ÚMO PEF
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)
2002
2002
Iný
J. Mareček
ÚZPET AF
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích
2010
--
IGA
ÚMO PEF
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru
2011
--
IGA
L. Procházková
ÚMO PEF
Identifikace kandidátních genů rezistence k těžkým kovům u rodu Silene (DP3/2009)20092009
IGA
E. NevrtalováÚBFR AF
Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) (QH71172)
2007
2011NAZV
ÚŠMZR ZF
Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR
2011
--
IGA
D. MartinovičováÚPE PEF
2019
2021
NAZVT. NečasÚO ZF
Identifikace SCAR markeru odolnosti vůči klasovým fusáriím u ječmene
2005
--
IGAI. JežíškováÚBFR AF
Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje. (DP 8/2006)20062006IGA
ÚAK AF
Identifikace stresu a jeho odezvy v lesních ekosystémech (VS96077)19962000
FRVŠ
E. Klimo
LDF
Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)
2001
--
GAČRV. KubáňÚCB AF
IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)
2010
2010
IGA
ÚCB AF
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)
2006
2006
Iný
P. SalašÚŠMZR ZF
2010
2013
SpecifickýT. FoltýnekÚI PEF
Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)
2010
--
Iný
M. Trnka
ÚAK AF
Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod (1QS201710508)
2005
2009
InýV. AdamÚVZP AF
Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2 v zemědělských traktorech
2013--
IGA
P. SedlákÚTAD AF
Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label
2010
2010
RP
A. NěmcováÚPTZP ZF
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně20042005RPA. Motyčka
ÚI PEF
Implementace eLearningu v universitním prostředí
20042005
Interný
R. Malo
ÚI PEF
Implementace komunikačního protokolu SAE J1939 v zemědělském traktoru (TP2/2012)
2012
2012
IGA
ÚTAD AF
2015
2015
RPM. Horák
ÚJKS FRRMS
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 5542015
--
InternýR. VlkÚŠMZR ZF
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku
2017
2019
Smluvní výzkum
P. HorkýÚVZP AF
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)
2001
2002
NAZV
J. Mareček
ÚZPET AF
Implementace systému pro efektivní tvorbu dokumentů (17/2008)
2008
2008
IGAP. HaluzaÚI PEF
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)
2018
2018InternýH. LorencováÚEPZ FRRMS
Implementace vědy a výzkumu do výuky
2012
2015
OP
ÚLBDG LDF
2011--IGAJ. Fejfar
ÚI PEF
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)2012
2012
FRVŠ
P. HaluzaÚI PEF
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island (OS 470481)
2007
2007
InýJ. Pavliš
LDF
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island
2007
2007
InýP. Němec
ÚLBDG LDF
Improvement of Entrepreneurial Skills in a Multicultural Environment
2010
2011
Zahr. vzd.VYZC PEF
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
2019
2019
IGA
J. Čermák
MENDELU
Increase and development of manual skills and physical vitality of citizens of the European Union over 50 years (2018-1-SK01-KA204-046291)
20182020
Iný
OVS ICV
2009--
IGA
ÚMO PEF
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka