Mendelova univerzita v Brně - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 4149

StavNázevOdDoDruh
Garant
Pracoviště
řešený
: Multimediální cd na téma technologický proces silážování vojtěšky a cukrovarských řízků do polyethylenových vaků.
2010
--
FRVŠ
R. PoštulkaÚVZP AF
ukončený
Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)
2004
--FRVŠ
ÚTAD AF
zamítnutý
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu2011
2011
IGA
I. ŠafránkováÚPŠRR AF
řešený Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje. (526/07/1187)
2007
--
GAČRA. Kučera
ÚGP LDF
zamítnutý
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)
2016
2019
NAZV
J. Rožnovský
ÚŠMZR ZF
řešený
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu
2019
--
NAZV
ÚPŠRR AF
řešený
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)
2010
--
RP EK
M. TrnkaÚAK AF
ukončený
Aglomerace hnojiv.2002
2004
MPO
P. RyantAF
obhájený
Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)
2016
2016IGAB. Daňková
ÚRPE FRRMS
zamítnutý
Agrofenologické hodnocení perspektivních odrůd meruněk pro intenzivní pěstitelské technologie. (SK-CZ newproject)
2009
2010
Jiný
I. OndrášekÚO ZF
zamítnutý
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova
2010
2014
NAZV
ÚŠMZR ZF
řešený
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy
2003
--
MPOP. RyantÚAPMV AF
obhájený
Agrometeorology - Assistance in the introduction of new subject at Mendel University of Agriculture and Forestry (39p16)
2004
2004
Jiný
ÚAK AF
řešený
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)
2012
2016
NAZV
ÚAPMV AF
řešený
Akční plán pro ochranu geodiverzity
2019
2020Jiný
ÚGP LDF
řešený Aklimace sazenic smrku a dubu na stresové podmínky (LDF_VP_2020030 )
2020
2020IGAJ. Krejza
ÚEL LDF
obhájený
Aktivita kyselé fosfomonoesterázy v půdě horských ekosystémů: vypracování nových metod a jejich aplikace
2009
2009
ÚGP LDF
řešený
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu
2011
--IGAÚCHHZ AF
řešený
Aktivní protiabrazní konstrukce
2015
2015IGAP. PelikánÚTOK LDF
řešený
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)
2015
2017
Jiný
R. MatulaÚLBDG LDF
obhájený
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)
2006
2006
FRVŠ
D. Kudová
ÚMA PEF
řešený
"Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"
2009
--
JinýŠ. Schneider
ÚN LDF
obhájený
Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)
2015
2016
IGAE. Taterová
ÚTS FRRMS
ukončený
Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách (GA526/97/0170)
1997
--
GAČR
J. JandákÚAPMV AF
obhájený
Akustický detektor stresu rostlin ADOPS
2016
2017
TAČR
ÚTAD AF
ukončený
ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)
2012
2014TAČRÚEL LDF
ukončený
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)
2005
--
FRVŠ
ÚCB AF
ukončený
Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem (OC10040)
2010
2012
RP EKI. MarkováÚEL LDF
řešený
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)
2015
2017RP EKÚEL LDF
obhájený Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.19962000NAZVÚVZP AF
obhájený Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny2013
2013
InterníP. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
zamítnutý
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny
2014
2014
IGA
J. FialováÚTOK LDF
vyřazený
Analysis of efficacy of nano-silver protection solution to fungy (Serpula lacrymans)
2009
2009
IGAÚND LDF
řešený Analysis of phenolic compounds in selected apricot genotypes2020
2020
IGA
ÚO ZF
obhájený Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (4130221)20132013
ÚLDEP LDF
ukončený
Analýza a charakteristika mechanických vlastností konstrukčních vrstev polních cest
2012
2013Jiný
ÚTOK LDF
ukončený Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o
2009
2010JinýR. MaloÚI PEF
obhájený
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)
2008
2008
IGA
ÚI PEF
obhájený Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice
2018
2019
Smluvní výzkumD. Šafařík
ÚLDEP LDF
obhájený
Analýza a realizace řídícího systému poradenských služeb (IG150051/2102/116)20052005IGA
ÚI PEF
obhájený
2006
2007
Jiný
M. Šťastná
ÚKE AF
přijatý
Analýza a zjišťování fytotoxicity dešťových a průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)
2017
2017
IGA
ÚKE AF
obhájený Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)2010
2011
IGAT. Urban
ÚMFGZ AF
řešený
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)2008--JinýÚTOK LDF
ukončený
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)
2004
2004IGA
ÚSO PEF
ukončený Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR20182018
Smluvní výzkum
V. KupčákÚLDEP LDF
obhájený
Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)
2016
2017
IGA
J. Schneider
ÚEPZ FRRMS
obhájený
Analýza degradačních procesů moderních materiálů používaných v zemědělské technice (TP4/2014)
2014
2014
IGA
P. DostálÚTAD AF
obhájený
Analýza diferenčně exprimovaných genů ve fetálních kosterních svalech prasete (GA523/03/0858)
2003
2005
GAČRA. Knoll
ÚMFGZ AF
ukončený
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
1998
1998
FRVŠH. Vavrčík
ÚND LDF
ukončený Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)
2013
2013
Smluvní výzkum
A. Knoll
CEITEC AF
řešený
Analýza efektivity etických nástrojů VŠ v ČR v kontextu regionálního rozvoje (SP3171231)
2017
2017
IGA
ÚSS FRRMS
obhájený
Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )
2006
2006JinýV. Kupčák
ÚLDEP LDF
ukončený
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací
2005
--
Jiný
ÚLDEP LDF
řešený
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku
2007
--JinýV. Kupčák
ÚLDEP LDF
ukončený Analýza elasticity poptávkových vztahů ve výrobkové vertikále obilí v podmínkách transformace českého agrárního sektoru (29/2004)20042004IGA
ÚPE PEF
obhájený
Analýza exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů u prasat (523/06/1302)20062008GAČRA. Knoll
ÚMFGZ AF
přijatý
Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky (IP12/2013)
2013
2013IGAT. Vyhnánek
ÚBFR AF
obhájený
Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestory
2008
2008
IGA
J. NerudaLDF
obhájený
Analýza faktorů ovlivňujících nákladovost řezu a tvarování živých plotů2013
2013
IGAP. ZemánekÚZAT ZF
řešený
Analýza faktorů prostředí ovlivňujících intenzitu poškození smrkových porostů ohryzem (LDF_VP_2017028)
2017
2018
IGA
ÚOLM LDF
zamítnutý Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské2007
2007
IGAJ. UrbánekÚMO PEF
ukončený
Analýza fenologických a růstových fází u smrku ztepilého, buku lesního a modřínu opadavého v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. (FR4606621)
2006
2007
FRVŠ
L. MerklováLDF
obhájený
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)
2007
2007
IGA
K. Svobodová
ÚMFGZ AF
řešený
Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena (LDF_VT_2017009)
2017
2018
IGA
ÚHÚLAG LDF
ukončený
Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF (227/9510/SV2180401)2018
2018
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
řešený
Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)
20172018IGAÚND LDF
obhájený
Analýza kandidátních genů pro tvorbu svaloviny a kvalitu masa u prasat (GA523/97/1305)
1997
1999
GAČR
AF
obhájený
Analýza kandidátních genů pro znaky jatečné hodnoty prasat, lokalizovaných v chromozómových oblastech s QTL (GA523/00/0669)
2000
2002
GAČRAF
řešený Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)2010
--
IGAÚDT LDF
řešený
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)
2009
2011
GAČR
ÚCB AF
řešený Analýza metylačních změn u rostlin navozených pomocí demetylačních činidel
2015
2016
IGA
MENDELU
ukončený Analýza minoritních amfolytů z biologických směsí metodou kapilární izoelektrické fokusace bez nosných amfolytů (CB)
2000
--
GAČR
AF
ukončený
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)
2013
2014
Smluvní výzkum
ÚBFR AF
řešený
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)
20102012
IGA
ÚLDEP LDF
obhájený
2005
2005
IGA
M. Jičínský
LDF
řešený
20142014IGAÚHÚL LDF
řešený
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining
2012--
IGA
ÚI PEF
ukončený
Analýza obsahových látek sortimentu zeleniny (DČ)
2007
2007
R. PokludaZF
řešený
2015
2015
IGA
M. Pejchal
ÚBZ ZF
řešený Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013
--
IGAÚND LDF
obhájený
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)
2010
2011
IGA
H. VavrčíkÚND LDF
přijatý
Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny
2019
--
IGAP. Hrůza
ÚTOK LDF
ukončený
Analýza pohybu tepelného a vlhkostního pole v roubené stěně opláštěné bedněním2009
2009
IGALDF
vyřazený
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)
2006
2006
FRVŠ
T. UrbanÚMFGZ AF
řešený Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva. (50/2010)
2010
--
IGA
A. DejmalÚND LDF
ukončený Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS2011
2011
IGA
J. Suchomel
ÚEL LDF
řešený
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)
2011
2011
IGA
J. FryčÚZPET AF
podaný
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2009--
GAČR
F. BauerÚTAD AF
podaný
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2010
--
GAČR
ÚTAD AF
řešený
Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
2013
2014MMRÚEL LDF
obhájený
Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)
20112012
IGA
ÚND LDF
ukončený
2016
2017
IGAÚOLM LDF
přijatý
Analýza role dedicných faktoru ve chrádnutí jasanu vyvolaném Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski ) (LDF_VP_2015019 )20152015IGAR. Longauer
LDF
řešený Analýza řezných sil z pohledu lomové mechaniky při quasi-ortogonálním CNC frézování a řezání pilovým kotoučem2019
2021
IGA
ÚDT LDF
zamítnutý
Analýza sémantické podobnosti pro detekci plagiátů
2015
2017
GAČRT. Foltýnek
ÚI PEF
řešený Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020
--IGAÚND LDF
řešený
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020--IGA
ÚND LDF
řešený
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)2015--IGALDF
obhájený
Analýza socioekonomických dopadů na podnikatelské subjekty v segmentu dřevařských výrobků v kontextu zájmu o posuzování přínosů a negativ plynoucích z certifikované dřevné suroviny
2018
2019IGA
ÚLDEP LDF
ukončený
20142015
IGA
LDF
ukončený
Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed20092009ÚZK ZF
řešený
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015--
GS LČR
P. HlaváčkováÚLDEP LDF
obhájený Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol2016
2017
Smluvní výzkum
O. KonečnýÚRR FRRMS
obhájený
2017
2018
IGA
A. Sujová
ÚLDEP LDF
řešený Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009
2009
IGA
ÚMO PEF
připravovaný
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--IGAÚMO PEF
řešený
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--
IGAÚMO PEF
řešený Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAÚAK AF
řešený
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--IGA
ÚAK AF
obhájený
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce
20162016InterníP. HlaváčkováÚLDEP LDF
obhájený Analýza úrovně používání systémů CRM v ČR (IG160091)20062006IGAF. Dařena
PEF
řešený
Analýza užitkovosti a chování hospodářských zvířat v závislosti na variabilitě teploty prostředí a možnosti eliminace jejího dopadu
2017
2018
IGA
P. Nevrkla
ÚCHHZ AF
obhájený
20122012IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining2013
--
IGA
ÚI PEF
obhájený
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města
20162017IGAJ. RožnovskýÚŠMZR ZF
přijatý
Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie
2007
--
IGAŠ. Stojarová
PEF
řešený Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky (LDF_VP_2017021)2017
2018
IGA
J. Dvořák
ÚOLM LDF
řešený
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky japonského (LDF_VP_2017021)
2017
2018IGAÚOLM LDF
řešený Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky2013--
IGA
MENDELU
ukončený
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)
20132014
IGA
ÚLDEP LDF
obhájený
Analýza vybraných ukazatelů životní pohody (welfare) hospodářských a volně žijících zvířat v zajetí (IGA TP 2/2013)
20132013
IGA
D. FaltaÚCHHZ AF
řešený
Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)
2010
2010
IGA
ÚND LDF
obhájený Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací
2011
2012
IGA
ÚSO PEF
obhájený Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)2001
2001
FRVŠ
Z. ŽaludÚAK AF
zamítnutý
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně
20092009
Jiný
ÚZPET AF
připravovaný
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2018
Specifický
ÚT LDF
řešený
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
20162019IGAJ. Kadlec
ÚT LDF
obhájený Analýza významu odbytových organizací, jejich funkcí a právního postavení na trhu s agrárními produkty a identifikace vztahů center a komoditních burz (QC1415)20012003NAZVPEF
řešený Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008
--
Interní
ICV
řešený
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008
2010
Jiný
M. VážanskýOSV ICV
řešený
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)
2013
--
IGAH. Vavrčík
ÚND LDF
ukončený
Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení20162017IGAÚOLM LDF
řešený2017
2019
IGAÚOLM LDF
ukončený Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)
2012
2012Smluvní výzkum
MEND ZF
ukončený Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)20102010
ÚZK ZF
ukončený
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)2014
2015
Smluvní výzkum
M. Geršl
ÚZPET AF
řešený Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování2017
2017
IGAÚRR FRRMS
ukončený
Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)
2002
2002
FRVŠ
ÚND LDF
řešený
Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence
2015
--
IGA
ÚZAKA ZF
obhájený
2006
2006
FRVŠ
ÚT LDF
ukončený
Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)
2005
2005
FRVŠ
J. Filípek
ÚTAD AF
řešený
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)
2018
2019
RP
E. Troppová
ÚND LDF
řešený
Antimikrobiální pokrytí Inovace k prevenci infekčních onemocnění (AMICI)
2016
2020JinýÚVV ZF
řešený
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGA
ÚZRHV AF
řešený
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
20122012
IGA
V. HulaÚZRHV AF
řešený
2012
2012IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený
Antropometrie u tělesně postižených dětí ve vztahu na nábytek (32/2010)2010
--
IGAÚN LDF
řešený
Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)
2015
--
IGAJ. ČuperaÚTAD AF
obhájený
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)
20162018
NAZV
ÚZRHV AF
obhájený
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů
2009
2009
IGAL. ZemanÚVZP AF
obhájený Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAŠ. Starobová
ÚVZP AF
ukončený
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)
2004
--
FRVŠ
D. Semerádová
ÚAK AF
obhájený
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků
2009
2009
IGA
J. VrtalováÚÚD PEF
obhájený
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.20132013
IGA
ÚSO PEF
podaný
2014
--
IGA
ÚLDEP LDF
řešený Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin2014--Interní
ÚZK ZF
obhájený
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (IP č. 14.2)20142014
Jiný
ÚZK ZF
ukončený Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)2007
2008
FRVŠV. DánielLDF
řešený
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat
2014--
IGA
ÚI PEF
řešený
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu
2012
--
IGA
J. ŠťastnýÚI PEF
obhájený
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky
2013
2013IGA
ÚTAD AF
řešený
Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)
2016
--
IGA
L. Kalhotka
ÚAPMV AF
řešený
Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů2012--
IGA
ÚÚD PEF
řešený Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR
2014
--IGA
ÚI PEF
ukončený
Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic20122014
Smluvní výzkum
ÚVZP AF
ukončený Aplikace progresivních technologií souvisejících s obráběním netradičních materiálů2016
2019
IGA
ÚDT LDF
řešený
Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb
2006
--IGALDF
řešený
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)
2007--
IGA
R. KizekAF
řešený
Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě
2013
--
IGA
ÚGP LDF
řešený
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)
2014
2014
IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
ukončený
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.
2012
2013
IGAD. Hampel
ÚSO PEF
obhájený
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)
2003
2004
Jiný
ÚAK AF
řešený
Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)
2003
--
GS LČR
E. KulaLDF
ukončený
Aranžování rostlin - kurz celoživotního vzdělávání
2007
--
ÚBZ ZF
řešený
2011
--
Interní
J. KolaříkÚND LDF
zamítnutý Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masa (13-05373S)2013
2013
GAČR
A. KnollÚMFGZ AF
podaný
2009
--
OP
ÚMO PEF
řešený
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)
2015
2016
IGA
ÚSS FRRMS
obhájený
2016
2017
IGA
V. SvatošováÚRPE FRRMS
řešený
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství
2008
2010
GAČR
ÚTOK LDF
obhájený Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)
2002
2005JinýZ. ŽaludÚAK AF
ukončený Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice20012001
FRVŠ
ÚTOK LDF
řešený
Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR)
2003--
Jiný
ÚGT LDF
ukončený
Atlas podnebí České republiky a regionalizace výstupů klimatických modelů nelineárními metodami
2003
--JinýM. Trnka
AF
řešený
2006
--
GAČR
ÚMO PEF
řešený
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus
2017
2018
IGA
D. Palovčíková
ÚOLM LDF
řešený
Automatizace tvorby eLearningového obsahu
2006--IGA
PEF
ukončený Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
2008
2008
IGA
ÚI PEF
obhájený
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
20082008
IGA
M. ŠtenclÚI PEF
zamítnutý
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)
2009
2009IGAJ. Weinlichová
ÚI PEF
řešený
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích2014
--
IGA
ÚI PEF
přijatý
Barevné pšenice - genetické aspekty a technologické využití (TP 1/2014)
2014
2014IGAV. Trojan
ÚBFR AF
řešený
Bariéry podnikání v odvětví lesnictví v České republice (LDF_VP_2017027)
20172018
IGA
P. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
přijatý BE-TAF-1910: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)2012--JinýL. Purchart
ÚEL LDF
ukončený
BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (SE/830/3/00)
20002002JinýE. Kula
ÚOLM LDF
řešený
Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy (TA04020888)
2017
--
TAČRÚGP LDF
obhájený
2005
2006
Jiný
ÚN LDF
obhájený
2003
2006
MPO
P. Brunecký
ÚN LDF
ukončený
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)
2003
2005
MPOP. BruneckýÚN LDF
ukončený
Binární rovnovážné diagramy (905/200 )
2005
--
FRVŠ
J. Filípek
ÚTAD AF
obhájený
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠÚPŠRR AF
zamítnutý
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci
2002
2004
GAČRI. Marková
ÚKE AF
řešený
2007
2012
Jiný
LDF
zamítnutý Biodiverzita hospodářských zvířat chovaných v České republice
2008
2008
NAZVK. CiváňováÚMFGZ AF
řešený
Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu
20102010
IGA
ÚLBDG LDF
řešený Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty2015
2015
IGA
ÚBFR AF
řešený Bioenergetické transformace (IGA TP 7/2012)20122012IGAJ. FryčÚZPET AF
řešený
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--
IGAJ. FryčÚZPET AF
řešený
Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012)2012--
Jiný
ÚCB AF
obhájený
Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin (K-141/2012)
20122015
TAČR
ÚZK ZF
řešený Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu
2009
--
VZJ. Čermáková
ÚVZP AF
řešený
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu (MSM6215648905)
2007
2012
VZZ. ŽaludAF
řešený
Biologické hodnocení
2005
2016
JinýV. LázničkaÚPK ZF
obhájený
Biologické účinky extraktu z lupiny na osivo obilnin (521/02/D153)
2002
2005
GAČR
ÚPŠRR AF
řešený
Biologické základy zemědělství a perspektivní způsoby hospodaření v multifunkční krajině (MSM 6215648901)2005--VZP. Hanáček
AF
zamítnutý
Biologicky aktivní látky v čerstvých plodech a výrobcích z integrované produkce jablek
2009
2011
NAZV
A. NěmcováÚPTZP ZF
obhájený
Biologicky přístupné aminokyseliny v půdě pod lučními společenstvy Moravskoslezských Beskyd (GP526/03/D058)2003
2006
GAČR
ÚGP LDF
řešený
BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (LD 12031)
2012
2016
JinýL. Jankovský
ÚOLM LDF
řešený
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)
2013--
IGA
J. Fryč
ÚZPET AF
ukončený
Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)
2014
2014
IGAÚTOK LDF
řešený
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)
20092012
OP
L. HavelÚBFR AF
ukončený
2008
2008IGALDF
řešený
Bionomie, fytopatologie a rozšíření Mycosphaerella pini E. Rostrup na lokalitě Březina (IGA 11/2005)
2005
--
IGA
ÚOLM LDF
obhájený
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)
20112012FRVŠM. Haitl
ÚZPET AF
řešený
BIOREPRODUKTOR (Petr Dostál)20182019TAČRP. Dostál
ÚTAD AF
přijatý
2012--
Jiný
ÚCB AF
řešený
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)2008
2011
VZ
ÚMFGZ AF
řešený
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)2011
2014
NAZV
M. Čechová
ÚCHHZ AF
zamítnutý
Biotechnologické postupy ve šlechtění odrůd révy vinné se zvýšenou odolností k biotickým a abiotickým činitelům, stoupající kvalitou a významnou zdravotní prospěšností
2007
2007
NAZV
P. Pavloušek
ZF
zamítnutý Biotechnologie ve vinohradnictví - 2. etapa šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou20072007NAZVP. Pavloušek
ZF
řešený
Blahobyt, Bohatství a Práce pro Evropu (290647)
2012
2016
RP EK
VYZC PEF
řešený
2008
2012
Jiný
ÚBZ ZF
obhájený Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník
2008
2012
GS LČR
D. Vavříček
ÚGP LDF
řešený
Boj proti Extremismu a Džihádismu v jihovýchodní Evropě: Protiteroristická Iniciativa na Západním Balkáně)
2017
--IGA
ÚTS FRRMS
ukončený Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá
2014
2014
Smluvní výzkum
J. Kynický
ÚGP LDF
obhájený
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
ukončený
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkumÚGP LDF
ukončený
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá2015
2015
Smluvní výzkum
ÚGP LDF
ukončený
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II
2015
2015
Smluvní výzkumÚGP LDF
řešený
2017
2017IGAJ. Winkler
ÚBFR AF
řešený
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)
2005--GAČRÚF PEF
připravovaný
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)2009--
Jiný
ÚCB AF
řešený Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
2013
OPR. KizekÚCB AF
ukončený Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík (522/09/0239)
2009
2011GAČR
ÚBFR AF
řešený
2010--
IGA
V. RukavitsynÚI PEF
obhájený
CARBOMONT -- extension to NAS. Effects of land-use changes on sources, sinks and fluxes of carbon in E u r o p e a n mountain areas
20012004
Jiný
MENDELU
řešený
CEITEC - Středoevropský technologický institut
2011
--
OP
CEITEC AF
řešený
CEITEC 2020 (LQ1601)
2016
2020
Jiný
CEITEC AF
obhájený
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ2007
2007
Jiný
ÚZPET AF
obhájený
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa
2009
2009
JinýT. VítězÚZPET AF
obhájený CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA
2008
2008
Jiný
ÚZPET AF
ukončený Celostátní seminář Biomasa - současná a budoucí energetická základna2006
2006
ÚDT LDF
ukončený Celostátní seminář Dřevařský průmysl v ČR - současný a budoucí vývoj průmyslu založeného na bázi dřeva (9502/KS470161)20072007
ÚDT LDF
řešený Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)
2006
--
RP EK
M. TrnkaÚAK AF
podaný
2007
2008
FR CESNETÚIS CP
řešený
Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu (LC06035)
20062010
ÚCB AF
obhájený Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (LN00A065)
2000
2004
VC
P. Dvořák
ÚMBR AF
řešený
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
20142019TAČRÚPŠRR AF
řešený
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)
2010--VCR. KizekÚCB AF
zamítnutý
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I
2010
2010
OP
ÚZK ZF
obhájený
2014
2014
IGA
ÚKE AF
řešený Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)2012
2014
OPP. KrálÚND LDF
řešený
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)
2005
--NAZVE. KlimoÚEL LDF
ukončený
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)20012004NAZVÚZPL LDF
podaný Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.
2012
--
Jiný
ÚEL LDF
řešený
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi
2013
--
IGA
S. Kapounek
ÚF PEF
zamítnutý
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce
2008
2011
NAZV
P. MateiciucováÚVV ZF
obhájený
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)
2000
2000
Jiný
ÚAK AF
řešený
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)
2010--RPÚAK AF
řešený
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu
2014
2015
Smluvní výzkumJ. PřichystalÚI PEF
obhájený
CONEMDE
2010
2013
Jiný
L. HavelÚBFR AF
ukončený
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)
2006
2006
Jiný
J. Pavliš
ÚLBDG LDF
obhájený Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities2011
2013
GAČR
ÚI PEF
obhájený
Containment of Sharka virus in view of EU-expansion (204429)
2008
2012
RP EK
B. Krška
ÚO ZF
obhájený
      Sharka Containment - Mšmt (7E08071)
2008
2012
RP EK
ÚO ZF
obhájený CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)
2000
2004JinýH. Šefrová
ÚPŠRR AF
řešený
Corporate identity jako konkurenční výhoda
2006--
Interní
PEF
zamítnutý CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů20132016JinýS. FormánkováÚMA PEF
obhájený
Cyrilometodějská cesta pro rozvoj kulturních aktivit a kulturního turismu (22410120061)
2014
2015OPM. Horák
ÚJKS FRRMS
obhájený
Cytokininy a auxiny v regulaci vývoje rostlin (GV206/96/K188)
1996
2001
GAČR
AF
řešený
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)
2017
2020
RP EK
ÚZPL LDF
řešený
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (SP/2D1/93/07 )
2007
--
JinýP. ČermákLDF
ukončený Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3) (SP/2d1/93/07)2007
2011
JinýJ. Kulhavý
ÚEL LDF
obhájený
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)
2003
2007
JinýP. Formánek
ÚGP LDF
řešený
Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu. (15-02453S)
2015
2017
GAČR
K. Rejšek
ÚGP LDF
řešený Časově-frekvenční přístup k datování hospodářského cyklu České republiky (GAP402/11/0570)
2011
2012
GAČR
VYZC PEF
řešený
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)
2015
2017JinýL. Úradníček
ÚLBDG LDF
obhájený
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)
2005
2011VZB. Minařík
PEF
obhájený      01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/01)2005
2011
TS VZÚE PEF
obhájený
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)
2005
2011
eTS VZ
M. SojkaÚE PEF
obhájený
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)
2005
2011
eTS VZ
ÚE PEF
obhájený
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)
2005
2011
eTS VZM. SojkaÚE PEF
obhájený           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)2005
2011
eTS VZÚE PEF
obhájený
2005
2011
TS VZ
ÚMA PEF
obhájený
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)
2005
2011
eTS VZ
ÚMA PEF
obhájený
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)
2005
2011
eTS VZ
ÚMA PEF
obhájený
           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)20052011eTS VZJ. Duda
ÚMA PEF
obhájený
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)
20052011
eTS VZ
ÚF PEF
obhájený
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)
2005
2011
eTS VZ
P. Svoboda
ÚÚD PEF
obhájený      03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/03)
2005
2011
TS VZ
J. Stávková
ÚMO PEF
obhájený
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)
2005
2011
eTS VZÚMO PEF
obhájený           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)
2005
2011
eTS VZ
ÚMO PEF
obhájený
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)2005
2011
eTS VZA. MotyčkaÚI PEF
obhájený
                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)
2005
2011
Akt eTS VZ
M. ŠormÚI PEF
obhájený
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)20052011Akt eTS VZ
ÚI PEF
obhájený
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)
2005
2011Akt eTS VZM. Mišovič
ÚI PEF
obhájený                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
obhájený                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)
2005
2011
Akt eTS VZF. Dařena
ÚI PEF
obhájený
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
20052011Akt eTS VZÚI PEF
obhájený
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)
2005
2011
eTS VZ
M. MišovičÚI PEF
obhájený
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)
2005
2011
Akt eTS VZ
M. MišovičÚI PEF
obhájený
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)
20052011Akt eTS VZÚI PEF
obhájený
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)
2005
2011
Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
obhájený
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
2005
2011
Akt eTS VZ
R. MaloÚI PEF
obhájený
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)
2005
2011
Akt eTS VZ
V. Konečný
ÚI PEF
obhájený
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
obhájený
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)
2005
2011eTS VZ
ÚMO PEF
obhájený
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011TS VZV. Bečvářová
ÚRPE FRRMS
obhájený
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)
2005
2011
eTS VZ
ÚRPE FRRMS
obhájený
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)2005
2011
eTS VZÚPHV PEF
obhájený
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)
2005
2011
eTS VZ
ÚRPE FRRMS
obhájený
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)20052011
eTS VZ
ÚRPE FRRMS
obhájený
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)
2005
2011
eTS VZ
ÚRPE FRRMS
obhájený
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
2006
2011eTS VZÚRPE FRRMS
obhájený
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)2005
2011
TS VZ
ÚPE PEF
obhájený
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)
2005
2011
eTS VZ
ÚPE PEF
obhájený
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)
2005
2011
eTS VZ
H. Pavlíčková
ÚPHV PEF
obhájený           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)
2005
2011
eTS VZ
ÚPHV PEF
obhájený
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)
2005
2011
eTS VZ
J. Dufek
ÚSO PEF
obhájený           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)2005
2011
eTS VZJ. Jánský
ÚPE PEF
obhájený
České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných a ovocných rostlin ve XX. století (LP01032)20012002RPZF
řešený
2016
2020
MKD. WilhelmováÚZAKA ZF
obhájený
2010
2013
Jiný
ÚO ZF
obhájený
Česko-Norské partnerství v rámci mobilit (NF-CZ07-MOP-1-0262014)
2014
2015Zahr. vzd.ÚMA PEF
zamítnutý
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)
2018
2018
JinýS. FormánkováÚMA PEF
řešený
Československá diplomacie a třetí svět v době studené války: případové studie Argentiny a Izraele
2018
2019
IGA
ÚTS FRRMS
obhájený
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím2017
2018
IGA
ÚTS FRRMS
zamítnutý
Česko-slovenské přeshraniční mobility2015
2015
MMR
M. LörinczyÚMA PEF
ukončený
Činnost v komisi výživy WPSA (LA 126)
2001
2003
Jiný
J. ZelenkaÚVZP AF
řešený Čistota paliv a olejů (IP15/2013)
2013
--IGAS. KoláčekÚTAD AF
zamítnutý
Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)
2007
2007
FRVŠ
AF
zamítnutý
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)
2006
2006
FRVŠ
T. Vítěz
AF
vyřazený Člověk a domov – proměny kulturní krajiny
2006
2006
GAČR
L. RadilováÚZAKA ZF
ukončený Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí (216)2003--RPP. Máchal
MENDELU
ukončený
ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek - Všeobecné požadavky
2010
2011
Jiný
ÚN LDF
ukončený
2010
2011
Jiný
P. BruneckýÚN LDF
řešený
2005--RPÚBZ ZF
řešený
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu
2019
2021
IGA
ÚHÚLAG LDF
řešený
2009
2012OPT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně
2009
2009
RP
ÚZK ZF
řešený
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)
20122012
IGA
ÚÚD PEF
řešený
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky
2012
--
IGA
MENDELU
řešený Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012
--
IGAM. Burian
ÚÚD PEF
řešený
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot
2014--IGAP. Semerád
ÚÚD PEF
řešený Databanka výzkumu ekologického zemědělství2005
--
Jiný
AF
ukončený Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)
2004
2004
FRVŠ
I. Malý
AF
řešený
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu
2010--
IGA
N. NajmanÚE PEF
obhájený Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)
2006
2006JinýM. Šťastná
ÚKE AF
obhájený
Defektoskopické hodnocení kvality technických a organických materiálů (IGA TP6/2017)
2017
2018IGAÚTAD AF
obhájený2011
2011
IGAÚTAD AF
řešený Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (QJ1230066)2012
--
NAZV
ÚAPMV AF
řešený Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí (IP18/2013)2013
2013
IGA
ÚAPMV AF
ukončený
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí
2013
2013
IGAJ. Jandák
MENDELU
obhájený
Degradační vlastnosti svarových spojů
2015
2015
IGAÚTAD AF
řešený
Dekompozice v horském lese
2007
--IGAS. Truparová
LDF
obhájený
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)2016
2017
IGA
ÚDAS FRRMS
ukončený
Demonstrace půdních vlastností na vybraných plochách ŠLP pro výuku pedologie2009
2009
InterníA. BajerÚGP LDF
přijatý
Dendroekologická studie v porostech dubu zimního různých pěstebních systémů (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )20152015IGA
ÚZPL LDF
řešený
Dendroekologie mediteránního výmladkového dubového lesa rostoucího na Kypru (LDF_VP_2020035)
2020
2021
IGAP. Maděra
ÚLBDG LDF
obhájený
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka2005
2006
IGA
R. Matula
ÚLBDG LDF
řešený
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
2014
--IGAS. KapounekÚF PEF
obhájený
2016
2016
IGA
ÚO ZF
obhájený
Detailní mapování QTL u prasat pomocí mikrosatelitů a kandidátních genů vybraných na základě komparativních map (GA523/99/0842)
19992001GAČRJ. DvořákAF
řešený Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR2015
2017
Jiný
ÚOLM LDF
obhájený Detekce a charakterizace jednonukleotidových polymorfizmů kandidátních genů pro plodnost a masnou užitkovost u prasete (523/02/D026)
2002
2005
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ AF
obhájený Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)
2004
2004
FRVŠJ. Dvořák
ÚMFGZ AF
obhájený
2005
2005
FRVŠ
D. Falta
ÚCHHZ AF
ukončený
Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)
2006
2006
Jiný
AF
obhájený Detekce mikrosatelitů pro studium variability v oblasti genů MHC u velbloudů (IP21/2017)20172017
IGA
A. KnollÚMFGZ AF
ukončený
Detekce molekulární variability genů podílejících se na produkci a kvalitě vepřového masa (523/06/P395)
2006
2008
GAČR
ÚMFGZ AF
řešený
Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR
20192019
IGA
ÚOLM LDF
obhájený Detekce polymorfismu DNA a kandidátních genů pro užitkovost prasat (GA523/99/P043)
1999
2001
GAČR
AF
řešený
Detekce polymorfizmu DNA tritikale mikrosatelitními markery (IGA 23/2007)
2007
2007
IGA
T. VyhnánekÚBFR AF
řešený
Detekce thiolových sloučenin a oxidu dusnatého v biologickém materiálu (1740/G4)
2007
2007FRVŠR. KizekAF
obhájený
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)
2013
2013IGA
ÚŠMZR ZF
zamítnutý Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny2011
2011
IGAR. Pokorný
ÚPŠRR AF
zamítnutý
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.
2009
2009IGAÚPŠRR AF
řešený
Detoxikace kvartérních isochinolinových alkaloidů in-vitro a in-vivo, biologická aktivita jejich metabolitů (GA ČR 525/07/0871)
2007
2011
GAČR
AF
řešený2012
--
Jiný
ÚCB AF
obhájený
Diagnostické metody v rostlinolékařství (2304/2009)
2009
2009
FRVŠ
ÚPŠRR AF
řešený Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J1939
2014
--
IGA
ÚTAD AF
řešený
Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (QH71229)
2007
2011
NAZV
ÚPŠRR AF
řešený
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)
2007
2011
NAZVF. TomanÚKE AF
obhájený2004
2006
GAČR
ÚM LDF
obhájený2007
2009
GAČRÚM LDF
ukončený
20102014GAČRR. MaříkÚM LDF
obhájený
Difůzní limitace proteolýzy v půdě20132013
Jiný
P. Formánek
ÚGP LDF
ukončený
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)
2009
2009
Jiný
P. ŠimekDZF ZF
obhájený
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů-pokračování. (463/2010)
2010
2010
Jiný
V. SvobodováÚVIS CP
obhájený
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)20092009FRVŠÚMFGZ AF
obhájený
Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)20102010
FRVŠ
P. Sláma
ÚMFGZ AF
ukončený
Digitalizace mikroskopických preparátů z morfologie hospodářských zvířat. (161 / 2002)
20022002FRVŠÚMFGZ AF
obhájený
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin
2006
2007FRVŠI. Šafránková
ÚPŠRR AF
obhájený
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)
20082008FRVŠÚLBDG LDF
obhájený Diversita a funkční analýza půdních mikrobiálních společenstev v terestrických ekosystémech kontaminovaných persistentními organickými polutanty (POP) (GA526/98/1147)
1998
2000
GAČRAF
řešený Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných habitatů -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20132013IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna
2015
2016
IGA
J. Bezděk
ÚZRHV AF
ukončený
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)
20012004NAZVJ. Kulhavý
ÚEL LDF
zamítnutý
Dlouhodobý biologický monitoring kvality životního prostředí nejbližšího okolí skládky s využitím bioindikátorů.
2014
2014
GAČRM. D. Vaverková
ÚKE AF
zamítnutý
DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus. (PostDoc)
2008
2010GAČR
ÚOLM LDF
zamítnutý
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)
2011
2014NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
řešený
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem
2018
2018
IGAÚI PEF
řešený
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy (9/2009)
2009
--
IGA
ÚI PEF
řešený Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy2009
--
IGA
ÚI PEF
podaný Dominantní role Agrárních komor Severní Moravy při podpoře aktivního využívání marketingových nástrojů podnikateli ekologického zemědělství, agroturistiky a potravinářského průmyslu.2010
--
NAZV
ÚMO PEF
řešený
Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin
2017
2017IGAÚHÚLAG LDF
řešený
Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy
2012--
IGA
P. Svoboda
ÚÚD PEF
obhájený Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu2007
2009
GAČR
ÚÚD PEF
řešený
2007
2009
GAČRÚÚD PEF
řešený Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy
2014
--
IGAA. Veverková
ÚÚD PEF
řešený Dopady strukturálních změn na výkonnost podniků agrobyznysu (2017/009)2017
--
IGA
I. Blažková
ÚRPE FRRMS
zamítnutý
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)
2010
2010
GAČR
ÚÚD PEF
řešený
Dopady změny klimatu a klimatické variability na vybrané plodiny, rozšíření škůdců a intenzitu zemědělského sucha na území ČR (OC 187)2007--JinýM. Trnka
AF
řešený
Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců (522/05/0125)2005
2007
GAČR
Z. Žalud
ÚAK AF
řešený
Dopady změny klimatu na růst a vývoj vybraných polních plodin (QG60051)
20062009
NAZV
Z. Žalud
AF
připravovaný
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚAK AF
ukončený
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)
1999
2001GAČRAF
obhájený
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)
1995
1997
JinýZ. ŽaludÚAK AF
ukončený
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
2001
2001
Jiný
P. Kupec
ÚTOK LDF
ukončený
Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)20172017
IGA
ÚLBDG LDF
ukončený
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)
20032003FRVŠJ. Suchomel
ÚEL LDF
obhájený Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)
2004
2004
FRVŠJ. Dvořák
ÚOLM LDF
obhájený
Doprava a území (2298/2006)
2006
2006FRVŠJ. Pospíšil
ÚZPET AF
řešený
Doprava v zemědělství a její dopad na životní prostředí (OC 191)
2007--JinýF. Bauer
AF
řešený
Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky luskovin (14-11782S)
2014
--
GAČR
ÚBFR AF
řešený
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy2013--
IGA
ÚI PEF
řešený Douglaska tisolistá - nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství (QG60063 )
2006
2009NAZVP. KantorLDF
ukončený
Draví roztoči (Acari, Phytoseiidae) ovlivňující populace vlnovníků břízy v Krušnohoří (235/2004)
2004
--
FRVŠE. Kula
ÚOLM LDF
řešený
Drobné sakrální objekty v krajině
2008
2008
IGA
A. Salašová
ÚZAKA ZF
ukončený
Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů (QH72075)
2007
2011
NAZV
J. SuchomelÚEL LDF
ukončený
Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajině (526/03/P051)
20032005
GAČR
ÚEL LDF
obhájený Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)
2002
2004JinýZ. ŽaludÚAK AF
zamítnutý
20122012GAČR
ÚEL LDF
obhájený
Druhová identifikace nekrofágních zástupců řádu Diptera pomocí mitochondriálních genů (AF-IGA-IP-2018/077)
2018
2018
IGA
ÚMFGZ AF
obhájený
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)
20112012
IGA
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
řešený
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
2011
--
IGA
ÚPŠRR AF
řešený
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)2016
2017
IGA
R. PokornýÚZPL LDF
řešený
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)
2016
2017
Interní
ÚZPL LDF
přijatý Druhové spektrum patogenů a endofytů v jehlicích borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) a borovice kleče (Pinus mugo) na lokalitách s potvrzenou infekcí Lecanosticta acicola
2019
--IGAL. JankovskýMENDELU
ukončený
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky
2012
2014
IGA
M. Tomšovský
ÚOLM LDF
obhájený
Dřeviny České republiky (LP0081)
2000
2001RP
LDF
řešený Dřevní houby z rodů Phellinus a Inonotus: taxonomie, ekologie, molekulární fylogeneze, produkce polysacharidů (GC521/07/J039)2007--
GAČR
L. JankovskýLDF
obhájený
Dřevo a kompozity na bázi dřeva, materiály pro udržitelnou budoucnost - numerické modelování a optimalizace20092010
Jiný
ÚND LDF
ukončený Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí (MSM 434100004)19992004VZ
ÚND LDF
řešený
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?
2011
--
IGA
N. Najman
ÚE PEF
přijatý
Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské úmluvy o krajině"20122014OP
ÚPK ZF
řešený
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )
2015
--
IGA
ÚLBDG LDF
řešený Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)
2016
2016
IGA
R. Gebauer
ÚLBDG LDF
ukončený
Dynamické mechanické vlastnosti dřeva (GA106/99/1703)
1999
--
GAČR
J. BucharAF
obhájený Dynamika ekonomických vztahů zemí Evropské unie (FRMS - IGA - 2016/013)2016
2016
IGA
ÚRPE FRRMS
řešený Dynamika fosfoproteomu v průběhu působení cytokininu na semenáčky Arabidopsis thaliana2010
2010
IGA
ÚMBR AF
řešený Dynamika odrůstání přirozené obnovy smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst) v závislosti na porostním světle a na indexu listové plochy mateřského porostu (LDF_VP_2016017)
2016
2017
IGA
ÚZPL LDF
zamítnutý
Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)
2014
2014
GAČR
ÚEPZ FRRMS
zamítnutý
Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi
2008
2008
GAČR
A. KnollAF
řešený
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)
20132015
IGA
ÚZPL LDF
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
2013
--IGAR. Pokorný
ÚZPL LDF
řešený
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd
2016
2018
IGAR. MatulaÚLBDG LDF
řešený
Dynamika trhů v dodavatelských řetězcích: implikace pro efektivnost a udržitelnost
2020
2020
IGA
I. BlažkováÚRPE FRRMS
ukončený2011
2011
IGA
V. LázničkaÚPK ZF
řešený
ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - Středoevropský technologický institut (2011-2015, MSM / ED) (ED1.1.00/02.0068)
2011
2015
OPR. KizekÚCB AF
řešený
e-Farmer Content
2005--
Jiný
P. MáchalMENDELU
přijatý Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)
2012
--
JinýÚCB AF
řešený Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )
2014
--IGAL. DobrovolnýÚZPL LDF
přijatý
Efekt směsi na vývoj dřevinného skladby, strukturu a biomasu (LD14063)
2014
2017
RP
ÚZPL LDF
obhájený
2015
2015
IGA
M. HorákÚJKS FRRMS
obhájený Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize
2011
2011IGAS. Kapounek
ÚF PEF
řešený Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)
2009
2011NAZVÚAK AF
řešený Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí20112014
NAZV
ÚZRHV AF
obhájený
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat
20122012
IGA
P. Mareš
ÚVZP AF
obhájený
Efektivnost hospodaření podniků v ekologických systémech a možnosti zvyšování jejich konkurenceschopnosti (QC1140)
2001
2003
NAZV
I. Živělová
PEF
řešený
Effect of specifically positive aditives in animal nutrition on animal products quality and environment preservation during forage production.
2014
--
IGA
ÚVZP AF
řešený
Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (07/001/13200/562/000598)
2007
2012
OPP. Marada
ÚZPET AF
obhájený Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )20102010
IGA
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
ukončený
Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy
2014
2014
IGA
ÚLBDG LDF
řešený
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)2013
--
IGAR. Gebauer
ÚLBDG LDF
obhájený Ekologická a kulturní obnova těžebních regionů (RP )20092010
Jiný
A. Vaishar
ÚKE AF
ukončený
Ekologická stabilita a produkce smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/99/1302)
1999
--
GAČRP. KantorÚZPL LDF
ukončený
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)
1999
--
NAZVP. Kantor
ÚZPL LDF
ukončený
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)
2007
2011
JinýI. VyskotLDF
obhájený
2007
2009
MPO
LDF
řešený
Ekologické technologie soustřeďování dříví pro malé těžební koncentrace v lanovkových terénech (QH82203)
20082010
NAZV
L. NovákŠLP
ukončený
Ekologicky šetrné těžební technologie obnovy horských lesních porostů Španělska a Irska (OE144)
20032004Jiný
ŠLP
podaný
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2010
--
NAZV
ÚCHHZ AF
zamítnutý Ekologický výkrm kuřat v ČR
2009
2009
NAZVÚCHHZ AF
řešený
2016
2019IGAJ. KamlerÚOLM LDF
ukončený
Ekonomická analýza přínosů podpory venkovského cestovního ruchu pro rozvoj venkovských regionů (21/2004)
2004
2004
IGA
ÚPE PEF
ukončený
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)
20042004
IGA
J. Jánský
ÚPE PEF
obhájený
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek
2001
2001
ÚLDEP LDF
obhájený
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb
2005
2005
IGA
ÚLDEP LDF
podaný
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008--
IGA
P. HlaváčkováÚLDEP LDF
řešený Ekonomický nebo politický přístup? Je reálný vznik fiskální unie v rámci EU?2012
2015
JinýL. LacinaÚF PEF
zamítnutý Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)20112012
FRVŠ
D. ŠafaříkÚLDEP LDF
řešený Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva2014
2014
IGA
ÚND LDF
obhájený E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)
2012
2012FRVŠJ. Holoubek
ÚSO PEF
obhájený
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh
20122012
FRVŠ
J. Holoubek
ÚSO PEF
obhájený
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)
2008
2008FRVŠÚSO PEF
ukončený
E-learningové vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)
2007
2008
OP
PEF
řešený
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně
2006
--
FRVŠ
PEF
řešený Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)2012
--
Jiný
R. KizekÚCB AF
ukončený
Elektronická databáze zahradnických informací
2009
2010
FRVŠ
ÚZK ZF
obhájený
Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (VZ09003)
2009
2011
RP
ÚVIS CP
obhájený
Elektronické sdílení digitálních prostorových dat na ŠLP "Masarykův les" Křtiny (IGA 1/2005)
2005
2005
IGA
V. ŽidekÚGT LDF
zamítnutý
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi
2017
2019TAČRI. Marková
ÚZPL LDF
ukončený
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje2006
2006
Jiný
J. Skládanka
ÚVZP AF
řešený
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS2017
2020
GS LČRÚZPL LDF
řešený Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje
2017
--
TAČRJ. Tippner
ÚND LDF
ukončený Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)2004
2007
NAZV
ZF
ukončený
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)
2003
2005
GAČR
ÚCB AF
ukončený Energeticka bilance smrkové monokultury a její vztah k produkčním procesům (IGA LDF 10/2013)
2013
2015
IGA
ÚEL LDF
ukončený
Energetické parametry biomasy
2003
2007
GAČR
M. Fajman
AF
ukončený
ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny (COST Action E25)
2001
2005
Jiný
ÚEL LDF
řešený
Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému
2019
2021
GAČR
ÚCB AF
řešený
Enoturismus jako udržitelná adaptační strategie pro malé vinaře v České republice a Chile (FRRMS_IGA_2017/011)2017
2018
IGAE. A. von Bennewitz ÁlvarezÚTS FRRMS
řešený
Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov2014--IGAÚJKS FRRMS
ukončený
Environmentální koncept ve veřejném prostoru
2010
2010
RPJ. DaňkováÚZAKA ZF
řešený
Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)
2008
2011
GAČR
M. Rybníček
ÚND LDF
řešený
Enzymatická hydrolýza taninu pomocí Aspergillus niger pro zlepšení trvanlivosti bukového dřeva (LDF_VP_2020046)2020
2021
IGA
Z. PaschováÚND LDF
řešený
2009
2012
Jiný
ÚMO PEF
řešený
ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných forwarderů John Deere E (9510/SV 4120191)2012
--
ÚT LDF
ukončený
Estetická hodnota krajiny a rekreace
2015
2015
IGAÚEPZ FRRMS
obhájený EU Access (zahraniční - NL)20042006
Jiný
R. Pokluda
ÚZK ZF
řešený EU jako aktér lidské bezpečnosti na Kosově
2019
2019
IGA
ÚTS FRRMS
zamítnutý
Eurohort (EU Erasmus)
2007
2007
JinýR. Pokluda
ÚZK ZF
řešený
European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)
2007
--JinýLDF
připravovaný Evaluace hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách na stavební práce
2019
2019
IGA
ÚF PEF
řešený
Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy2010--IGA
ÚI PEF
ukončený
Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.2013
2014
IGAO. HolušaÚOLM LDF
řešený
Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)
2009
--
GAČR
ÚLBDG LDF
obhájený
2007
2009
JinýA. Skoupý
LDF
řešený
2017
--
IGA
ÚTS FRRMS
řešený
Evropská unie po Lisabonské smlouvě
2010
--
Zahr. vzd.
J. OstřížekÚF PEF
podaný
Evropské sdružení pro akademickou etiku
2015--JinýD. DlabolováÚI PEF
podaný Evropské sledování specifických kompetencí v environmentalistice a využívání území (EQF Select)
2009
--
Jiný
DZF ZF
obhájený
2017
2018
MPO
ÚRPE FRRMS
obhájený
Exaktní testování a odhady pro směsi rozdělení s aplikacemi ve financích, pojišťovnictví a spolehlivosti (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)
20102011AKTIONL. Střelec
ÚSO PEF
řešený Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru (CZ.1.07/2.3.00/20.0005)
2011
2014OP
DAF AF
obhájený Exotický turismus v České republice (FRRMS_IGA_2018/001)2018
2018
IGA
ÚJKS FRRMS
ukončený
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)
2012
2012
Smluvní výzkum
ÚPŠRR AF
řešený Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)
2017
--
IGA
J. TippnerÚND LDF
ukončený
Experimentální metody popisu chování prvků hudebních nástrojů (37/2006)
2006
2006
IGAJ. Tippner
LDF
řešený
Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev2011--
IGA
ÚND LDF
řešený
Experimentální stanovení tuhosti spojů voštinových desek v korpusovém nábytku (16/2012)
20122012
IGA
ÚN LDF
řešený Experimentální zjištění viskoelastických parametrů dřeva při jednoosém namáhání (LDF_VP_2020031)
2020
2021IGA
ÚND LDF
řešený
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI
2014
--
Smluvní výzkumD. MartinovičováÚPE PEF
ukončený
Expozice léčivých rostlin na Flora Olomouc, letní etapa
2007
--
JinýZF
ukončený
Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014
Jiný
ÚZK ZF
ukončený
Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
JinýÚZK ZF
ukončený Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
2008
2008JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
20082008
Jiný
ZF
ukončený
Expozice ZF MZLU na výstavě Flora Bratislava
2007--
Jiný
J. Martinek
ZF
ukončený Expozice ZF MZLU na výstavě FOR GARDEN20092009JinýJ. Martinek
ÚBZ ZF
řešený
Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana
2012
2014
GAČR
P. SoučekCEITEC AF
obhájený Exprese basického fibroblastového růstového faktoru a jeho receptorů na lidských leukemických buňkách. Možné použití pro monitorování nádorové terapie (GA312/97/0393)
1997
1999
GAČR
AF
řešený
2012
2016
NAZV
ÚPTZP ZF
ukončený
EXTRÉMNÍ SRÁŽKOVÉ SCÉNÁŘE PRO RIZIKOVOU ANALÝZU POSOUZENÍ EKONOMICKY ÚNOSNÉHO A EKOLOGICKY ŠETRNÉHO NÁVRHU STOKOVÝCH SÍTÍ (GA103/07/0676 )
2007
2010GAČR
ÚDAS FRRMS
přijatý FairTax
2017
--
JinýÚÚD PEF
přijatý
FairTax
2017
--
Jiný
ÚÚD PEF
obhájený
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)
2015
2015
IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
ukončený
Faktory efektivnosti evropských mikrofinančních institucí - inspirace pro Českou republiku (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
2017
2017
Specifický
ÚRPE FRRMS
řešený
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě
2013
--
IGA
J. Gláserová
ÚÚD PEF
řešený
Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus
2016
--
IGA
ÚOLM LDF
podaný
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi
2017
--
IGA
ÚMFGZ AF
obhájený
Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie
2015
2015
IGA
J. Neruda
LDF
zamítnutý Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.
2010
2010
GAČR
L. PurchartÚEL LDF
řešený
Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých
2017
--
IGA
P. ŘezáčÚMFGZ AF
zamítnutý
Faktory ovlivňující výskyt, druhovou diversitu a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby podél výškového gradientu.20112011
GAČR
L. Purchart
ÚEL LDF
řešený
Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích
2016
--
IGA
ÚMFGZ AF
řešený
Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ
2013
--IGA
ÚMO PEF
řešený
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov
2014
--
IGA
ÚMO PEF
řešený Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě2019--
IGA
ÚRPE FRRMS
řešený
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014
--
IGA
MENDELU
řešený
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy2014
--
IGA
ÚF PEF
řešený
Faktory zefektivnění kvalitativních evaluačních procesů projektů typu people to people (74/2006) (74/2006)
2006
--
IGA
ÚF PEF
obhájený
1998
2002
InterníM. Šorm
ÚI PEF
řešený
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) (ED1.100/02/0123)20112015OPÚCB AF
zamítnutý
Falšování vín aromatickými koncentráty (525/091222)
2009
2011
GAČR
ÚVV ZF
ukončený Fauna žížal (Lumbricidae) lesních ekosystémů antropogenně narušené oblasti východního Krušnohoří (11/2009)2009
2009
IGAE. Kula
ÚOLM LDF
ukončený
Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)
2004
2004FRVŠÚTAD AF
ukončený Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)2005
--
GAČR
ÚCB AF
obhájený
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)
2006
2006
IGA
L. StřelecÚSO PEF
řešený20142016
GAČR
ÚF PEF
obhájený
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )
20122013
OP
T. FoltýnekÚI PEF
zamítnutý
Firemní filantropie malých a středních podniků v České republice
2014
2016GAČRS. FormánkováÚMA PEF
zamítnutý Firemní filantropie malých a středních podniků v zemích V4
2015
2016
Jiný
ÚMA PEF
ukončený
Firma a konkurenční prostředí 2006 (Nadace CERGE - EI)
2006
2006
Jiný
ÚMA PEF
řešený
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR
20182020
TAČR
ÚÚD PEF
ukončený Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli
2011
2011
JinýJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
řešený
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl
20152015
Jiný
J. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2009
2009
2009
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
ukončený
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 2010
2010
2010
OP
J. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 201420142014
Jiný
ÚZK ZF
ukončený
Flow Analysis (PG97110)
1997
1997
FRVŠ
ÚCB AF
zamítnutý Forenzní genomika pro identifikaci zvířat
2010
2012
Jiný
ÚMFGZ AF
řešený
Formalizace pravidel pro reporting malých subjektů v retailu
2017
--
IGAMENDELU
obhájený
2003
2003
FRVŠ
H. NetrefováÚI PEF
řešený
FR-TAF-3072: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. Studium typového a netypového materiálu uloženého v Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)
20132013JinýL. Purchart
ÚEL LDF
obhájený FR-TI4/139 "Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii"20122014
MPO
J. NerudaÚT LDF
řešený
Ftaláty v masných výrobcích v závislosti na době skladování a použitých obalech
2014
2014
IGA
ÚTP AF
ukončený Fulbright Specialista, projekt 6890
2016
2016
Jiný
I. OndrášekÚO ZF
řešený
Funkce cytokininů a polyaminů při odezvě na teplotní stres a při zvyšování termotolerance rostlin tabáku a Arabidopsis (206/09/2062)
2009
--
GAČR
B. Brzobohatý
ÚMBR AF
řešený Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (1M06030)2006--VCR. KizekAF
ukončený
1999
2004
eTS VZ
P. KupecÚTOK LDF
obhájený Funkční úkoly Ministerstva zemědělství podle smlouvy o dílo č. 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)2006
2006
ÚZPET AF
obhájený Funkční UV ochranné nátěrové systémy (2A-2TP1/070)
2007
2010
MPOD. TesařováLDF
obhájený
Furniture Strength Design - Furniture Joints and Construction (Fulbright-Masaryk)
2007
2007
JinýM. Šimek
ÚN LDF
zamítnutý
2014
2015
RP EKÚI PEF
ukončený
Fytohormonální a molekulární analýza indukce a vývoje somatických embryí smrku ztepilého (ME 119)
1997
1999
Jiný
V. Reinöhl
ÚMBR AF
řešený
FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)
2012
2015
OP
L. HavelÚBFR AF
obhájený
Fytopatopatologie a entomologie pro studenty programu Socrates (12/2008)
2008
2008
FRVŠ
AF
řešený
Fytoremediační potenciál transgenních rostlin exprimujících metalothionein (DP 3/AF IGA MZLU)2008
2008
IGA
V. Adam
ÚVZP AF
řešený
Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu (TP 5/2017)
2017
2018
IGA
T. VyhnánekÚBFR AF
ukončený
Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)
20002004
GAČR
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
Fyzikálně - chemické analýzy půdy
2016
--
Smluvní výzkum
P. FormánekÚGP LDF
řešený
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)
2013
2014
IGAJ. Goliáš
ÚPTZP ZF
ukončený
Fyzikální zkoušky - Kamil Reichel (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010608)2017
2018
OP
M. ZapletalZSTV LDF
řešený
Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)
2005
--
Jiný
ÚEL LDF
obhájený
Fyziologické předpoklady a inovace skladovatelských technologií jádrového ovoce. (EP9275)1999
2002
NAZVJ. Goliáš
ÚPTZP ZF
podaný
G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)
20102010
FRVŠ
ÚÚD PEF
přijatý
GB-TAF-2039: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)
2012
--
JinýÚEL LDF
řešený
Gelové techniky pro charakterizaci přírodních systémů (P503/10/2002)
20102012GAČRH. Dočekalová
ÚCB AF
řešený Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. (LD15065)
2015
2017
Jiný
M. Rašticová
ÚPHV PEF
obhájený
Generátor ekonomického a organizacního chování v rámci pedagogických aktivit na testovaní a tvorbu manažerských teorií (PEF_TP_2015_010)
2015
2015
IGA
ÚMA PEF
řešený
Genetická a fyziologická charakterizace dřevokazných hub rodu Ceriporiopsis (GP526/06/P017)2006--GAČRM. Tomšovský
LDF
řešený
Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR (QH92277)20092011
NAZV
ÚMFGZ AF
obhájený
2010
2011
IGA
ÚMFGZ AF
ukončený
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)
2012
2012
IGA
L. Jankovský
ÚOLM LDF
zrušený
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR
2009
2009
Jiný
ÚOLM LDF
obhájený Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)2009
2009
IGA
ÚMFGZ AF
zamítnutý
Genetické vztahy v rámci rodu Adromischus
2013
2013
JinýÚZK ZF
podaný Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE
2011
--
GAČR
ÚF PEF
řešený
Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
2010
--
JinýJ. Uher
ÚZK ZF
řešený
Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"20092009
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
zamítnutý Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)
2011
2014
NAZVÚMFGZ AF
obhájený
Genové inženýrství rostlin - interaktivní forma výuky (1169/2003)20032003
FRVŠ
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
ukončený
Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod
2013
2013
IGAT. Mikita
ÚHÚLAG LDF
ukončený
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí
2016
2017
IGA
ÚEPZ FRRMS
řešený
Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (TL02000219)
2019
2021TAČR
ÚGP LDF
obhájený
Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)
2009
2009
IGA
ÚGT LDF
obhájený
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)
2004
2004
FRVŠ
Z. ŽaludÚAK AF
řešený
Geograficky vážená regrese aplikovaná na data velkoplošné inventarizace lesů (VP_09_2015)2015
2015
IGALDF
řešený
Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)
2011
--
IGAÚND LDF
obhájený
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)
2004
2004
FRVŠÚSO PEF
ukončený
Geometrie stromu (kmene, větví), - stanovení matematické závislosti při větvení stromu
2013
2014
IGAP. HoráčekLDF
ukončený
Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)
2002
2002
Jiný
ÚMA PEF
řešený
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace
2011--IGAJ. PoměnkováÚF PEF
řešený
Globální proteomická analýza percepce teploty u Arabidopsis a její interakce se signalní drahou cytokininů na úrovni proteomické a růstové odezvy
20122016GAČR
ÚMBR AF
ukončený
2018
2019
JinýM. HorákÚJKS FRRMS
obhájený Glokalizace tradiční amazonské medicíny v České republice a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách (FRRMS - IGA - 2016/003)
2016
2016
IGAÚJKS FRRMS
řešený Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)
2009
--FRVŠÚZAT ZF
řešený Gregarické zimování skákavek (Araneae: Salticidae) v prázdných ulitách suchozemských plžů - možné vysvětlení neobvyklé formy subsociálního chování2018
--
IGA
ÚZRHV AF
řešený
Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol (TR9190091)
2019
2019
RP
OES OIT CP
řešený Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)
2009
2013
NAZV
ÚLBDG LDF
obhájený
Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)
2006
2008
RP
J. Balík
ÚPTZP ZF
řešený
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M026
2016
--
MK
J. TippnerÚND LDF
podaný
Historické lesa jako kulturní dědictví
20162018JinýJ. FialováÚTOK LDF
řešený Historické využití dřeva - sběr dat (24/2012)
2012
2012IGAM. RybníčekÚND LDF
řešený
Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (DF13P01OVV005)
2013
2016
MK
ÚGP LDF
řešený Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)
2004
--
Jiný
L. Adamčík
ÚEL LDF
zamítnutý
Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu20062006
GAČR
ÚMA PEF
řešený
Hmyz jako nástroj soudního vyšetřování -- morfologická a DNA identifikace forenzně významných druhů vyskytujících se na území ČR
2014
2014
IGAM. Borkovcová
ÚZRHV AF
podaný
Hodncoení sortimentu rodu Aster, studie genetické příbuznosti2007--
IGA
J. Malíková
ÚZK ZF
podaný Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací inerspecifických hybridů rodu Vitis, s přihlédnutím na zdraví prospěšné fenolické látky
2010
2010IGAM. NěničkaÚVV ZF
obhájený
Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA
2009
2009
IGA
L. Holková
ÚPŠRR AF
řešený Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )2015
--
IGAV. GrycÚND LDF
obhájený
Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)
2010
2010
IGA
J. Balík
ÚPTZP ZF
podaný
Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru
2015
2015
IGAÚZK ZF
obhájený
Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (2215/2007)
2007
2007
FRVŠ
R. PokludaÚZK ZF
ukončený      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007--
FRVŠ
ÚZK ZF
ukončený
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)
2007
--
FRVŠ
ÚZK ZF
obhájený2005
2005
FRVŠ
J. FialováÚTOK LDF
řešený
Hodnocení dopadů veřejné podpory na výkonnost a rozvoj podniků
2018
2018
IGA
I. Blažková
ÚRPE FRRMS
zamítnutý Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech (P504/12/P492)
2012
2012
GAČR
L. MenšíkÚEL LDF
řešený
Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchoviny (RP LDF Mendelu 2013)
2013
2013
Jiný
ÚEL LDF
zamítnutý Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní struktury (526/08/P398)2007
2007
GAČRLDF
obhájený Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace (QJ1510352 )
2015
2018
NAZV
ÚO ZF
řešený
Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)
20052005Jiný
ÚTOK LDF
řešený      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina2005
2005
Jiný
ÚTOK LDF
řešený
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
20052005
Jiný
ÚTOK LDF
řešený
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy
2005
2005
Jiný
I. VyskotÚTOK LDF
ukončený
Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně
2015
2015
IGA
ÚZAT ZF
řešený
Hodnocení geodiverzity v kontextu ekosystémových funkcí
2019--
IGA
MENDELU
řešený Hodnocení geodiverzity v kontextu ekosystémových funkcí
2019
--
IGA
L. Kubalíková
MENDELU
obhájený Hodnocení chování a welfare dojnic českého strakatého plemene skotu s využitím kamerového systému2009
2009
IGAG. Chládek
ÚCHHZ AF
obhájený
Hodnocení jakosti révových vín, jejich napodobenin a harmonizace analytických metod s normami EU. (EP0960976032)
1996
1997
NAZVÚPTZP ZF
obhájený
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)
2008
2008
IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)2006
2006
IGA
ÚPTZP ZF
ukončený Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova
2012
2012
IGA
ÚPK ZF
řešený
Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu (15-21179S)
2015
--GAČRÚMO PEF
podaný
Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.
2011
--NAZVÚO ZF
připravovaný
Hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách
2018
2018
IGA
ÚPHV PEF
ukončený
Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EU (SP/2E3/172/07)
2007
2009
Jiný
ÚEL LDF
ukončený
2009
2009
IGA
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
ukončený Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu
2010
2010
IGAJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
připravovaný
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)
2016
--
IGA
P. KupecÚTOK LDF
připravovaný
Hodnocení perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin
2010
2010
IGA
P. Zemánek
ÚZAT ZF
obhájený Hodnocení podmínek vzniku eroze na lesní půdě s využitím metod dálkového průzkumu Země (IGA 3/2005)20052005IGAÚGT LDF
obhájený Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu20172017
IGA
ÚO ZF
řešený
Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky (QH92030)
2009
2011
NAZVJ. RožnovskýÚAK AF
řešený
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)2003--NAZVL. Grega
ÚPE PEF
ukončený
Hodnocení rekreačního potenciálu
2011
2012
IGA
A. SalašováÚPK ZF
zamítnutý
Hodnocení rekreačního využívání modelového území20122012
MK
ÚTOK LDF
zamítnutý
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
20132014
Jiný
J. FialováÚTOK LDF
podaný Hodnocení reologických vlastností vybraných polotekutých potravin2014
2017
GAČRV. KumbárÚTAD AF
zamítnutý
Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích
2007
2007GS LČRJ. Fialová
LDF
zamítnutý
2009
2009
IGAJ. UherÚZK ZF
obhájený
Hodnocení sportovní výkonnosti českého teplokrevníka včetně odhadu plemenné hodnoty hřebců působících v chovu českého teplokrevníka (GA523/98/P009)
19981999GAČRI. Jiskrová
AF
ukončený
hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů
2008
2008
IGA
ÚLBDG LDF
ukončený Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích
2009
2009
IGAJ. Schneider
ÚTOK LDF
obhájený
Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací
2013
2013
IGA
E. Solařová
ÚPŠRR AF
řešený
Hodnocení sucha a vodní bilance a jejich dopadů na polní plodiny v semiaridních oblastech Rakouska a České republiky
2006
2007
Jiný
AF
řešený
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)
20092009
IGA
R. KlvačÚT LDF
obhájený
Hodnocení tělesné stavby starokladrubského koně
2005
2006FRVŠE. SobotkováÚCHHZ AF
řešený
Hodnocení ukazatelů životní úrovně2014--IGAN. Hazuchová
ÚMO PEF
obhájený Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
2013
2013
IGA
M. KlimánekÚAK AF
ukončený
Hodnocení vegetačních substrátů a materiálů zlepšujících retenci vody pro sportovní trávníky2010
2010
JinýS. Hejduk
ÚVZP AF
obhájený Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)2012
2012
IGAÚŠMZR ZF
obhájený
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)
2011
2011
IGAÚŠMZR ZF
řešený Hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících lesní vegetační stupňovitost pomocí geoinformačních systémů. (IGA 33/2010)2010--IGAT. Mikita
ÚGT LDF
podaný
Hodnocení vlivu hydricko-vodohospodářské funkce lesa a technických vodohospodářských opatření v povodí na zdržení odtoku a transformaci povodňové vlny
2006
2006FRVŠ
LDF
řešený Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce mineralizovaných podzemních vod na chemismus ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního lesa
2021
--
IGAD. Juřička
ÚGP LDF
ukončený
Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce2004
2004
IGAV. VeverkaÚZAT ZF
zamítnutý
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-201220112011IGA
ÚTOK LDF
řešený Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)
2004
2007NAZVS. HejdukÚVZP AF
zamítnutý
Hodnocení vlivu teploty a způsobu přípravy vzorku na přesnost měření obsahových složek pomocí FT-NIR spektroskopie
2013
2013
IGA
K. Šustová
ÚTP AF
vyřazený
Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen
2005
2005
IGA
ÚMFGZ AF
ukončený
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu
2016
2016
IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
obhájený Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje
2019
2019
IGA
ÚRPE FRRMS
ukončený
Hodnocení výnosového potenciálu plodin v suchých podmínkách - kukuřice, čiroku a slunečnice
2014
2014Smluvní výzkumÚAK AF
obhájený
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
2010
2010
IGA
M. CupákováÚTP AF
obhájený
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
2010
2010
IGA
MENDELU
obhájený Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
2010
2010
IGAM. CupákováMENDELU
řešený
2009
2009IGAZ. HrubýÚHÚL LDF
ukončený
Hodnota života v lomech
2014
2014
Jiný
MENDELU
obhájený
Hodnotenie odolnosti vybraných podpníkov k fytoplazme ESFY s využitím Real time PCR (1/2013/591)
2013
2013
IGA
ÚO ZF
obhájený
Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
2008
2008
IGA
J. BurgováÚŠMZR ZF
řešený
Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka20152015
Jiný
Z. AmbrožováÚZAKA ZF
obhájený Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)2006
2008
GAČRÚND LDF
obhájený
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin (VS96082)
19962000
RP
S. Procházka
AF
ukončený
Horské lesní ekosystémy a jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní (GA526/02/0851)
2002
2004
GAČR
P. Kantor
ÚZPL LDF
řešený Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)
2009
--
NAZV
P. KantorÚZPL LDF
řešený
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF
2010
--OPÚLBDG LDF
řešený
Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)
2009
2012
OP
P. MaděraÚLBDG LDF
řešený Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní
2013
--IGA
ÚÚD PEF
řešený Hospodářské cykly a jejich predikce
2012
--
IGA
ÚE PEF
řešený
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)
20132017GAČRÚOLM LDF
řešený
HR rolové modely a kompetence - mezinárodní komparace
20152016Jiný
ÚPHV PEF
obhájený
Hranice a pohraničí v rámci střední Evropy (Small project from Visegrad Fund)
2012
2013
Jiný
ÚKE AF
podaný
Hydrostatický systém pro rekuperaci energie při brzdění a rozjezdu užitkových vozidel
2010
2013
MPO
F. Bauer
ÚTAD AF
řešený
Hygiena práce a pracovního prostředí, prostředí staveb: měření na vybraných místech
2017
2017
IGA
M. ZachOEI ICV
ukončený
20092009
IGA
ÚOLM LDF
obhájený Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)20062006FRVŠ
ÚKE AF
obhájený
Charakteristika vnitřního prostředí masných plemen skotu (QH71156)
2007
2009NAZV
ÚMFGZ AF
ukončený Charakterizace uhlíkových nanotrubic pro elektrody elektrochemických senzorů (GP102/09/P640)2009
2010
GAČRR. KizekÚCB AF
obhájený
Charakterizácia kmeňov Candidatus Phytoplasma prunorum (ESFY) vyskytujúcich sa v experimentálnom sade Ústavu ovocnictví Záhradníckej fakulty, MENDELU v Brne.
2015
2015
IGA
T. KissÚO ZF
přijatý
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti
2019
--
IGAD. HessÚND LDF
ukončený Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)2005
--
GAČR
ÚCB AF
řešený
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
Z. Paschová
ÚND LDF
řešený
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGAZ. Paschová
ÚND LDF
řešený
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGAÚND LDF
řešený
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)2019
2020
IGA
ÚND LDF
ukončený
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)
20122012Smluvní výzkumÚVV ZF
obhájený
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )
2009
2009
FRVŠI. Šafránková
ÚPŠRR AF
řešený
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku
2013
--
IGAM. VyklickýÚPHV PEF
vyřazený
2008
2009
RP EK
ÚMO PEF
řešený
Chování spotřebitele v místě prodeje
2013
--
IGAÚMO PEF
řešený Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování (IAA201990701)
2007
2010
Jiný
ÚTAD AF
řešený
Chromatografická separace směsi růstových regulátorů rostlin (DP 40/AF IGA MZLU)
20082008IGAÚVZP AF
připravovaný
í ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných harvestorů JOHN DEERE/ E
2012--JinýR. Ulrich
ÚT LDF
obhájený
ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech
2011
2012
IGA
ÚI PEF
řešený
2010
--
IGA
A. Motyčka
ÚI PEF
obhájený
Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod20102010
IGA
I. ŠafránkováÚPŠRR AF
řešený
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/2010)
2010
--
IGA
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
řešený
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGA
ÚPŠRR AF
řešený
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGA
ÚPŠRR AF
obhájený
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)
2010
2010
IGA
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGA
ÚPŠRR AF
řešený
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky
2016
2020
MK
A. Salašová
ÚPK ZF
podaný
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)
2013
--
Jiný
ÚEPZ FRRMS
řešený
Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů
2013
--
NAZV
M. LichovníkováÚCHHZ AF
řešený
Identifikace akustických parametrů dřev pro výrobu hudebních nástrojů (LDF_VP_2020013)
2020
2021
IGAJ. Tippner
ÚND LDF
zamítnutý Identifikace a rozlišení odrůd meruněk registrovaných v ČR pomocí molekulárně-genetických metod (Indentifikace meruněk)
2007
2008IGAJ. RaddováZF
řešený
Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji
2012
--
IGAS. Riederová
ÚPE PEF
řešený
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR2011--
IGA
ÚPE PEF
podaný
Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA
2012
--
Jiný
I. Vrtková
ÚMFGZ AF
řešený
Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice
2012
--
IGA
Z. ProcházkováÚMO PEF
řešený
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
2013
--
IGA
P. Man
ÚPHV PEF
řešený
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery
2011
--
IGA
J. HubenýÚMO PEF
obhájený Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)2002
2002
Jiný
ÚZPET AF
řešený
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích
2010
--
IGA
L. Procházková
ÚMO PEF
řešený
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru
2011
--
IGAL. ProcházkováÚMO PEF
řešený Identifikace kandidátních genů rezistence k těžkým kovům u rodu Silene (DP3/2009)
2009
2009
IGA
ÚBFR AF
řešený Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) (QH71172)
2007
2011
NAZVÚŠMZR ZF
řešený
Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR
2011
--
IGA
D. MartinovičováÚPE PEF
řešený
2011
2011
ÚMO PEF
řešený
2019
2021
NAZV
ÚO ZF
řešený
Identifikace SCAR markeru odolnosti vůči klasovým fusáriím u ječmene2005--
IGA
I. JežíškováÚBFR AF
obhájený
Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje. (DP 8/2006)
2006
2006
IGAÚAK AF
obhájený
Identifikace stresu a jeho odezvy v lesních ekosystémech (VS96077)
1996
2000FRVŠLDF
ukončený
Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)
2001
--
GAČR
ÚCB AF
řešený
IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)
20102010IGAÚCB AF
zamítnutý
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)20062006
Jiný
P. SalašÚŠMZR ZF
řešený
Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)
2010
--
Jiný
M. TrnkaÚAK AF
řešený
Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod (1QS201710508)
2005
2009
Jiný
ÚVZP AF
řešený
Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2 v zemědělských traktorech
2013
--IGA
ÚTAD AF
ukončený
Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label
2010
2010
RP
ÚPTZP ZF
ukončený
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně
20042005
RP
ÚI PEF
obhájený
Implementace eLearningu v universitním prostředí
2004
2005
Interní
R. MaloÚI PEF
řešený
Implementace komunikačního protokolu SAE J1939 v zemědělském traktoru (TP2/2012)
2012
2012
IGAJ. ČuperaÚTAD AF
obhájený
2015
2015RPM. HorákÚJKS FRRMS
řešený
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 554
2015
--InterníÚŠMZR ZF
řešený
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku
2017
2019
Smluvní výzkum
ÚVZP AF
obhájený
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)
2001
2002
NAZV
J. MarečekÚZPET AF
řešený
Implementace strategií Drivers a strategická výkonnost
2018
2018
IGA
MENDELU
obhájený
20082008
IGA
ÚI PEF
řešený
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)
2018
2018
Interní
ÚEPZ FRRMS
řešený
Implementace vědy a výzkumu do výuky
2012
2015
OPM. SvátekÚLBDG LDF
řešený
Implementace vybraných učicích algoritmů neuronových sítí do jádra výpočetního systému2011
--
IGA
ÚI PEF
obhájený
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)
2012
2012FRVŠP. Haluza
ÚI PEF
ukončený
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island (OS 470481)
2007
2007
Jiný
J. Pavliš
LDF
řešený2009--IGAÚMO PEF
řešený
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka2009
--
IGA
I. Rašovská
ÚMO PEF
přijatý Index zdravotního stavu jako nástroj pro podporu rovnosti a odstraňování regionálních disparit v České republice2019
2019
IGA
ÚSS FRRMS
řešený
Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)2009
2011
NAZVJ. Křen
ÚAK AF
obhájený
Indikátory kvality zeleně v sídlech - návrh a ověření (8/2013/591)
2013
2014
IGAP. Šimek
ÚBZ ZF
obhájený
Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)
2003
2003
Jiný
J. MarečekÚZPET AF
řešený
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
2012
2015
OPÚOLM LDF
řešený
Individuální stáž pracovníka ve vzdělávání (NF-CZ07-INP-4-175-2015)
2016
2016
Jiný
ÚLBDG LDF
ukončený
Indukce polyploidizace u in vitro kultur černolistých odrůd Pelargonium x hortorum (řada Black Velvet, odrůda Scarlet) pomocí chemomutagenů. (65/2006)
2006
--
Interní
ÚZK ZF
řešený
Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu (LD13020)
2013
2016
Jiný
ÚOLM LDF
obhájený
Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů
2004
2005
FRVŠ
ÚVZP AF
ukončený Influence of moisture content on ultrasonic velocity of scotch pine wood (37/2011)20112011IGALDF
obhájený Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)
2003
2003
RP
J. MarečekÚZPET AF
řešený20092013MPOP. Brunecký
ÚN LDF
řešený Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)2009--GAČRR. KizekÚCB AF
připravovaný Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)2015
2015
IGAÚTS FRRMS
řešený
Infrastruktura pro full-scale testování konstrukcí moderních dřevostaveb (LDF_TP_2020009)
2020
2022
IGA
ÚND LDF
obhájený
iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí (TR160281)20062006RP
PEF
zamítnutý Iniciace interaktivních vzdělávacích metod na nové naučné stezce bez bariér (010TU Z-4/2015)
2015
2017
Jiný
J. Fialová
ÚTOK LDF
obhájený
Inkorporace zlepšených parametrů technologické a nutriční jakosti zrna do kulturních forem pšenice a tritikale s využitím vzdálené hybridizace (EP0960996132)
19962000NAZVJ. BednářÚBFR AF
obhájený
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)
2014
2014
RPÚŠMZR ZF
ukončený Inovace a rozšíření nabídky vysokoškolských poradenských center v Brně2010
2010
RPPPC ICV
ukončený
Inovace a rozvoj pracoviště pro praktickou výuku specializovaných předmětů (1242/2011 A/a)20112011FRVŠJ. MartinekÚBZ ZF
zamítnutý
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )
2010
2010
NAZV
ÚZPET AF
zamítnutý
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)
2011
2011
NAZV
ÚZPET AF
ukončený Inovace a vypracování norem potřeby živin pro hospodářská zvířata a ryby. (QD0211)
2000
2005
NAZV
ÚVZP AF
řešený
Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (INOBIO)
2012
2015
OPLDF
ukončený
Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)20012002FRVŠ
ÚCB AF
obhájený Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)20062007
FRVŠ
ÚBFR AF
obhájený
Inovace cvičení předmětu Genetika F o detekci SSR markerů ječmene (523/2006)
2006
2006
FRVŠ
T. VyhnánekÚBFR AF
přijatý Inovace cvičení předmětu Genetika rostlin o detekci geneticky modifikované kukuřice (FRVŠ 1686/2008)20082008
FRVŠ
T. VyhnánekAF
ukončený
Inovace cvičení předmětu Lesnická pedologie (2009 2517 F6 a)
2009
2009
FRVŠ
ÚGP LDF
ukončený
Inovace cvičení z Technologie cereálií (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)
20042004FRVŠÚTP AF
ukončený
Inovace čalouněného nábytku (OS 470811)
2008
2008P. Brunecký
ÚN LDF
podaný
Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)2010--
FRVŠ
ÚKE AF
řešený
2019
2023
NAZV
T. Nečas
ÚO ZF
obhájený2015
2018
NAZVÚO ZF
obhájený
Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiálu (FRVŠ 2008 1969/A (SPP 280361))
2008
2008FRVŠ
ÚMBR AF
řešený
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)
20172020
TAČR
P. Maděra
ÚLBDG LDF
řešený2020
2020
Interní
ÚJKS FRRMS
ukončený Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství
2009
2011Jiný
ODOV ICV
ukončený Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství 2012 a trendy pícninářství a krmivářství
2012
2012
Jiný
ODOV ICV
obhájený Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech (720/2009)20092009FRVŠÚZK ZF
ukončený
Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)
2011
2012
FRVŠ
ÚCB AF
ukončený
Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)
2005
2006
FRVŠ
ÚCB AF
ukončený
Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)
2003
2004
FRVŠÚCB AF
zrušený
Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa
2007
2008
IGA
J. Kulhavý
ÚEL LDF
obhájený
Inovace laboratorních cvičení o metody molekulární genetiky (3fr1319/2003)
2003
2003
FRVŠM. Ernst
ÚOLM LDF
obhájený
Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)
2005
2005
FRVŠ
ÚCB AF
ukončený
Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty
2017
2017
OP
A. PřidalÚZRHV AF
obhájený
Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)
2011
2012
FRVŠ
M. MusilováÚBFR AF
obhájený
Inovace laboratorních výuky v zahradnických studijních programech20092009
FRVŠ
ÚPTZP ZF
podaný Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy2011--FRVŠM. Brtnický
ÚAPMV AF
obhájený Inovace laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku (FRVS/2011/3138/A/a)20112011FRVŠÚI PEF
řešený
Inovace lesních lanovek Larix
20122014TAČRP. Smolka
VS ŠLP
přijatý Inovace manažerských předmětů se zaměřením na multikulturní prostředí (EKCA - Mezinárodní podniková kultura a komunikace v AJ; DES – Destinační management; PER Personalistika)
2020
--
Interní
S. Formánková
ÚMA PEF
řešený
20092010Jiný
ÚTOK LDF
ukončený
Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství
20142014
Interní
ÚVV ZF
obhájený
2018
2018
Smluvní výzkum
D. Falta
ÚCHHZ AF
řešený
2015
2015
Smluvní výzkum
ÚI PEF
obhájený
2010
2010
FRVŠ
ÚMA PEF
obhájený
Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)
2001
2001
FRVŠ
P. TomšíkÚMA PEF
obhájený
Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)
2003
2007
NAZVÚAPMV AF
obhájený Inovace pěstitelského systému třešní. Vyhodnotit pokusné varianty a doporučit nejvhodnější podmínky použití nízko-k