Mendelova univerzita v Brně - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 4091

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
: Multimediální cd na téma technologický proces silážování vojtěšky a cukrovarských řízků do polyethylenových vaků.2010--FRVŠR. PoštulkaÚVZP AF
Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)2004--FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu20112011IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje. (526/07/1187)2007--GAČRA. KučeraÚGP LDF
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)20162019NAZVJ. RožnovskýÚŠMZR ZF
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu2019--NAZVL. HolkováÚPŠRR AF
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)2010--RP EKM. TrnkaÚAK AF
Aglomerace hnojiv.20022004MPOP. RyantAF
Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)20162016IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
Agrofenologické hodnocení perspektivních odrůd meruněk pro intenzivní pěstitelské technologie. (SK-CZ newproject)20092010JinýI. OndrášekÚO ZF
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova20102014NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy2003--MPOP. RyantÚAPMV AF
Agrometeorology - Assistance in the introduction of new subject at Mendel University of Agriculture and Forestry (39p16)20042004JinýZ. ŽaludÚAK AF
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)20122016NAZVL. PospíšilováÚAPMV AF
Akční plán pro ochranu geodiverzity20192020JinýA. BajerÚGP LDF
Aktivita kyselé fosfomonoesterázy v půdě horských ekosystémů: vypracování nových metod a jejich aplikace20092009P. FormánekÚGP LDF
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu2011--IGAM. LichovníkováÚCHHZ AF
Aktivní protiabrazní konstrukce20152015IGAP. PelikánÚTOK LDF
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)20152017JinýR. MatulaÚLBDG LDF
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)20062006FRVŠD. KudováÚMA PEF
"Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"2009--JinýŠ. SchneiderÚN LDF
Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)20152016IGAE. TaterováÚTS FRRMS
Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách (GA526/97/0170)1997--GAČRJ. JandákÚAPMV AF
Akustický detektor stresu rostlin ADOPS20162017TAČRP. DostálÚTAD AF
ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)20122014TAČRI. MarkováÚEL LDF
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)2005--FRVŠV. KubáňÚCB AF
Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem (OC10040)20102012RP EKI. MarkováÚEL LDF
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)20152017RP EKI. MarkováÚEL LDF
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.19962000NAZVJ. ZelenkaÚVZP AF
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny20132013InterníP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny20142014IGAJ. FialováÚTOK LDF
Analysis of efficacy of nano-silver protection solution to fungy (Serpula lacrymans)20092009IGAV. GrycÚND LDF
Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (4130221)20132013D. ŠafaříkÚLDEP LDF
Analýza a charakteristika mechanických vlastností konstrukčních vrstev polních cest20122013JinýL. ŠevelováÚTOK LDF
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o20092010JinýR. MaloÚI PEF
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)20082008IGAN. ChalupováÚI PEF
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice20182019Smluvní výzkumD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Analýza a realizace řídícího systému poradenských služeb (IG150051/2102/116)20052005IGAJ. DannhoferováÚI PEF
Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půdě (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)20062007JinýM. ŠťastnáÚKE AF
Analýza a zjišťování fytotoxicity dešťových a průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)20172017IGAM. D. VaverkováÚKE AF
Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ AF
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)2008--JinýP. KupecÚTOK LDF
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)20042004IGAJ. DufekÚSO PEF
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR20182018Smluvní výzkumV. KupčákÚLDEP LDF
Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)20162017IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Analýza degradačních procesů moderních materiálů používaných v zemědělské technice (TP4/2014)20142014IGAP. DostálÚTAD AF
Analýza diferenčně exprimovaných genů ve fetálních kosterních svalech prasete (GA523/03/0858)20032005GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)19981998FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)20132013Smluvní výzkumA. KnollCEITEC AF
Analýza efektivity etických nástrojů VŠ v ČR v kontextu regionálního rozvoje (SP3171231)20172017IGAJ. NesibaÚSS FRRMS
Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )20062006JinýV. KupčákÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací2005--JinýV. KupčákÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku2007--JinýV. KupčákÚLDEP LDF
Analýza elasticity poptávkových vztahů ve výrobkové vertikále obilí v podmínkách transformace českého agrárního sektoru (29/2004)20042004IGAP. SyrovátkaÚPE PEF
Analýza exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů u prasat (523/06/1302)20062008GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky (IP12/2013)20132013IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestory20082008IGAJ. NerudaLDF
Analýza faktorů ovlivňujících nákladovost řezu a tvarování živých plotů20132013IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Analýza faktorů prostředí ovlivňujících intenzitu poškození smrkových porostů ohryzem (LDF_VP_2017028)20172018IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské20072007IGAJ. UrbánekÚMO PEF
Analýza fenologických a růstových fází u smrku ztepilého, buku lesního a modřínu opadavého v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. (FR4606621)20062007FRVŠL. MerklováLDF
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)20072007IGAK. SvobodováÚMFGZ AF
Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena (LDF_VT_2017009)20172018IGAP. MaděraÚHÚLAG LDF
Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF (227/9510/SV2180401)20182018Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)20172018IGAA. DejmalÚND LDF
Analýza kandidátních genů pro tvorbu svaloviny a kvalitu masa u prasat (GA523/97/1305)19971999GAČRA. KnollAF
Analýza kandidátních genů pro znaky jatečné hodnoty prasat, lokalizovaných v chromozómových oblastech s QTL (GA523/00/0669)20002002GAČRA. KnollAF
Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)2010--IGAZ. KopeckýÚDT LDF
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)20092011GAČRM. MasaříkÚCB AF
Analýza metylačních změn u rostlin navozených pomocí demetylačních činidel20152016IGAM. BaránekMENDELU
Analýza minoritních amfolytů z biologických směsí metodou kapilární izoelektrické fokusace bez nosných amfolytů (CB)2000--GAČRJ. PospíchalAF
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)20132014Smluvní výzkumH. FišerováÚBFR AF
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)20102012IGAR. DudíkÚLDEP LDF
Analýza možností používání CAD systémů a jejich výstupů v oblastech výroby nábytku (10/2005)20052005IGAM. JičínskýLDF
Analýza možnosti využití segmentace leteckých snímků lesa s bohatou strukturou pro zpřesnění statistické provozní inventarizace (20/2014)20142014IGAM. KneiflÚHÚL LDF
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining2012--IGAF. DařenaÚI PEF
Analýza obsahových látek sortimentu zeleniny (DČ)20072007R. PokludaZF
Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)20152015IGAM. PejchalÚBZ ZF
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)2013--IGAH. VavrčíkÚND LDF
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)20102011IGAH. VavrčíkÚND LDF
Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny2019--IGAP. HrůzaÚTOK LDF
Analýza pohybu tepelného a vlhkostního pole v roubené stěně opláštěné bedněním20092009IGAP. HoráčekLDF
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)20062006FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva. (50/2010)2010--IGAA. DejmalÚND LDF
Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS20112011IGAJ. SuchomelÚEL LDF
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)20112011IGAJ. FryčÚZPET AF
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2009--GAČRF. BauerÚTAD AF
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2010--GAČRT. ŠmerdaÚTAD AF
Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.20132014MMRJ. SuchomelÚEL LDF
Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)20112012IGAH. VavrčíkÚND LDF
Analýza reprodukčního potenciálu selat prasete divokého (Sus scrofa L.) (LDF_VP_2016023)20162017IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Analýza role dedicných faktoru ve chrádnutí jasanu vyvolaném Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski ) (LDF_VP_2015019 )20152015IGAR. LongauerLDF
Analýza řezných sil z pohledu lomové mechaniky při quasi-ortogonálním CNC frézování a řezání pilovým kotoučem20192021IGAL. HláskováÚDT LDF
Analýza sémantické podobnosti pro detekci plagiátů20152017GAČRT. FoltýnekÚI PEF
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)2015--IGAJ. KamlerLDF
Analýza socioekonomických dopadů na podnikatelské subjekty v segmentu dřevařských výrobků v kontextu zájmu o posuzování přínosů a negativ plynoucích z certifikované dřevné suroviny20182019IGAA. SujováÚLDEP LDF
Analýza softwarových prostředků v nábytkářském průmyslu (47/14)20142015IGAK. KrontorádLDF
Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed20092009R. PokludaÚZK ZF
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků2015--GS LČRP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol20162017Smluvní výzkumO. KonečnýÚRR FRRMS
Analýza spotřebitelského chování v segmentu dřevařských výrobků v kontexte zájmu o spotřebu produktů z certifikované dřevné suroviny20172018IGAA. SujováÚLDEP LDF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce20092009IGAJ. StávkováÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAJ. StávkováÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAZ. ToufarováÚMO PEF
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaÚAK AF
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaÚAK AF
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce20162016InterníP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Analýza úrovně používání systémů CRM v ČR (IG160091)20062006IGAF. DařenaPEF
Analýza užitkovosti a chování hospodářských zvířat v závislosti na variabilitě teploty prostředí a možnosti eliminace jejího dopadu20172018IGAP. NevrklaÚCHHZ AF
Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)20122012IGAJ. TippnerÚND LDF
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining2013--IGAF. DařenaÚI PEF
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města20162017IGAJ. RožnovskýÚŠMZR ZF
Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie2007--IGAŠ. StojarováPEF
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky (LDF_VP_2017021)20172018IGAJ. DvořákÚOLM LDF
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky japonského (LDF_VP_2017021)20172018IGAJ. DvořákÚOLM LDF
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky2013--IGAV. ValaMENDELU
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)20132014IGAV. ValaÚLDEP LDF
Analýza vybraných ukazatelů životní pohody (welfare) hospodářských a volně žijících zvířat v zajetí (IGA TP 2/2013)20132013IGAD. FaltaÚCHHZ AF
Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)20102010IGAP. HoráčekÚND LDF
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací20112012IGAJ. HoloubekÚSO PEF
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)20012001FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně20092009JinýT. VítězÚZPET AF
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162018SpecifickýJ. KadlecÚT LDF
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162019IGAJ. KadlecÚT LDF
Analýza významu odbytových organizací, jejich funkcí a právního postavení na trhu s agrárními produkty a identifikace vztahů center a komoditních burz (QC1415)20012003NAZVJ. StávkováPEF
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe2008--InterníP. MáchalICV
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe20082010JinýM. VážanskýOSV ICV
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)2013--IGAH. VavrčíkÚND LDF
Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení20162017IGAO. KošuličÚOLM LDF
Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů20172019IGAO. KošuličÚOLM LDF
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)20122012Smluvní výzkumM. BaránekMEND ZF
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)20102010R. PokludaÚZK ZF
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)20142015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování20172017IGAJ. CahaÚRR FRRMS
Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)20022002FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence2015--IGAL. PoláčkováÚZAKA ZF
Animované modely mechanismů lesnické a dřevařské techniky (F1 d 94/2006)20062006FRVŠZ. KopeckýÚT LDF
Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)20052005FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)20182019RPE. TroppováÚND LDF
Antimikrobiální pokrytí Inovace k prevenci infekčních onemocnění (AMICI)20162020JinýJ. SochorÚVV ZF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
Antropometrie u tělesně postižených dětí ve vztahu na nábytek (32/2010)2010--IGAP. BruneckýÚN LDF
Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)2015--IGAJ. ČuperaÚTAD AF
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)20162018NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAL. ZemanÚVZP AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAŠ. StarobováÚVZP AF
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)2004--FRVŠD. SemerádováÚAK AF
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků20092009IGAJ. VrtalováÚÚD PEF
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.20132013IGAL. StřelecÚSO PEF
Aplikace lokálního multiplikátoru 3 (LM3) na příkladu Správy NP Podyjí2014--IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin2014--InterníJ. NeugebauerováÚZK ZF
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (IP č. 14.2)20142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)20072008FRVŠV. DánielLDF
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat2014--IGAJ. KolomazníkÚI PEF
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu2012--IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky20132013IGAP. DostálÚTAD AF
Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)2016--IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů2012--IGAV. SolilováÚÚD PEF
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR2014--IGAO. VeselýÚI PEF
Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic20122014Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP AF
Aplikace progresivních technologií souvisejících s obráběním netradičních materiálů20162019IGAL. HláskováÚDT LDF
Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb2006--IGAM. KloiberLDF
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)2007--IGAR. KizekAF
Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě2013--IGAA. JanzováÚGP LDF
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)20142014IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.20122013IGAD. HampelÚSO PEF
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)20032004JinýZ. ŽaludÚAK AF
Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)2003--GS LČRE. KulaLDF
Aranžování rostlin - kurz celoživotního vzdělávání2007--T. KuťkováÚBZ ZF
Arboristické standardy2011--InterníJ. KolaříkÚND LDF
Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masa (13-05373S)20132013GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Aspekty evropské integrace v mezinárodním obchodě a marketingu2009--OPL. StejskalÚMO PEF
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)20152016IGAN. PomazalováÚSS FRRMS
Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání20162017IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství20082010GAČRT. LibosvárÚTOK LDF
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)20022005JinýZ. ŽaludÚAK AF
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice20012001FRVŠP. KupecÚTOK LDF
Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR)2003--JinýJ. KolejkaÚGT LDF
Atlas podnebí České republiky a regionalizace výstupů klimatických modelů nelineárními metodami2003--JinýM. TrnkaAF
Audit spokojenosti zákazníka v oblasti cestovního ruchu (GP402/06/P297)2006--GAČRK. RyglováÚMO PEF
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus20172018IGAD. PalovčíkováÚOLM LDF
Automatizace tvorby eLearningového obsahu2006--IGAR. MaloPEF
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAM. ŠtenclÚI PEF
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)20092009IGAJ. WeinlichováÚI PEF
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích2014--IGAF. DařenaÚI PEF
Barevné pšenice - genetické aspekty a technologické využití (TP 1/2014)20142014IGAV. TrojanÚBFR AF
Bariéry podnikání v odvětví lesnictví v České republice (LDF_VP_2017027)20172018IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
BE-TAF-1910: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)2012--JinýL. PurchartÚEL LDF
BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (SE/830/3/00)20002002JinýE. KulaÚOLM LDF
Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy (TA04020888)2017--TAČRK. RejšekÚGP LDF
Bezpecny nabytek CSN 91 010020052006JinýJ. PacovskýÚN LDF
Bezpečné lůžko juniorů s parametry EU (FD - K3/035)20032006MPOP. BruneckýÚN LDF
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)20032005MPOP. BruneckýÚN LDF
Binární rovnovážné diagramy (905/200 )2005--FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci20022004GAČRI. MarkováÚKE AF
Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000 (SP/2d4/59/07 )20072012JinýL. JankovskýLDF
Biodiverzita hospodářských zvířat chovaných v České republice20082008NAZVK. CiváňováÚMFGZ AF
Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu20102010IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty20152015IGAM. KlemšÚBFR AF
Bioenergetické transformace (IGA TP 7/2012)20122012IGAJ. FryčÚZPET AF
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--IGAJ. FryčÚZPET AF
Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin (K-141/2012)20122015TAČRR. PokludaÚZK ZF
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu2009--VZJ. ČermákováÚVZP AF
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu (MSM6215648905)20072012VZZ. ŽaludAF
Biologické hodnocení20052016JinýV. LázničkaÚPK ZF
Biologické účinky extraktu z lupiny na osivo obilnin (521/02/D153)20022005GAČRP. SmutnáÚPŠRR AF
Biologické základy zemědělství a perspektivní způsoby hospodaření v multifunkční krajině (MSM 6215648901)2005--VZP. HanáčekAF
Biologicky aktivní látky v čerstvých plodech a výrobcích z integrované produkce jablek20092011NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
Biologicky přístupné aminokyseliny v půdě pod lučními společenstvy Moravskoslezských Beskyd (GP526/03/D058)20032006GAČRP. FormánekÚGP LDF
BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (LD 12031)20122016JinýL. JankovskýÚOLM LDF
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)2013--IGAJ. FryčÚZPET AF
Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)20142014IGAM. ŠlezingrÚTOK LDF
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)20092012OPL. HavelÚBFR AF
Bionický průzkum kreativního využití bambusu. Aplikace bionického potenciálu do desgnu kompozitních materiálů - výrobků20082008IGAP. HoráčekLDF
Bionomie, fytopatologie a rozšíření Mycosphaerella pini E. Rostrup na lokalitě Březina (IGA 11/2005)2005--IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)20112012FRVŠM. HaitlÚZPET AF
BIOREPRODUKTOR (Petr Dostál)20182019TAČRP. DostálÚTAD AF
Biosenzory na bázi kovem značených ODN (PGS13_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)20082011VZI. VrtkováÚMFGZ AF
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)20112014NAZVM. ČechováÚCHHZ AF
Biotechnologické postupy ve šlechtění odrůd révy vinné se zvýšenou odolností k biotickým a abiotickým činitelům, stoupající kvalitou a významnou zdravotní prospěšností20072007NAZVP. PavloušekZF
Biotechnologie ve vinohradnictví - 2. etapa šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou20072007NAZVP. PavloušekZF
Blahobyt, Bohatství a Práce pro Evropu (290647)20122016RP EKP. RozmahelVYZC PEF
Bobr evropský (Castor fiber) jako krajinotvorný činitel (bv2009)20082012JinýV. LázničkaÚBZ ZF
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník20082012GS LČRD. VavříčekÚGP LDF
Boj proti Extremismu a Džihádismu v jihovýchodní Evropě: Protiteroristická Iniciativa na Západním Balkáně)2017--IGAV. ĐorđevićÚTS FRRMS
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá20142014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá20152015Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II20152015Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
Botanický monitoring vybraných agroenvironmentálních opatření20172017IGAJ. WinklerÚBFR AF
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)2005--GAČRR. PtáčekÚF PEF
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)2009--JinýR. KizekÚCB AF
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)20092013OPR. KizekÚCB AF
Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík (522/09/0239)20092011GAČRL. HavelÚBFR AF
Business Intelligence metodami strojového učení2010--IGAV. RukavitsynÚI PEF
CARBOMONT -- extension to NAS. Effects of land-use changes on sources, sinks and fluxes of carbon in E u r o p e a n mountain areas20012004JinýP. FormánekMENDELU
CEITEC - Středoevropský technologický institut2011--OPV. ReinöhlCEITEC AF
CEITEC 2020 (LQ1601)20162020JinýV. ReinöhlCEITEC AF
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ20072007JinýB. GrodaÚZPET AF
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa20092009JinýT. VítězÚZPET AF
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA20082008JinýB. GrodaÚZPET AF
Celostátní seminář Biomasa - současná a budoucí energetická základna20062006J. PejzlÚDT LDF
Celostátní seminář Dřevařský průmysl v ČR - současný a budoucí vývoj průmyslu založeného na bázi dřeva (9502/KS470161)20072007J. PejzlÚDT LDF
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)2006--RP EKM. TrnkaÚAK AF
Centrální dohledový systém MZLU v Brně20072008FR CESNETT. RuprichÚIS CP
Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu (LC06035)20062010R. KizekÚCB AF
Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (LN00A065)20002004VCP. DvořákÚMBR AF
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků20142019TAČRR. CerkalÚPŠRR AF
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)2010--VCR. KizekÚCB AF
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I20102010OPR. PokludaÚZK ZF
Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?20142014IGAM. ŠťastnáÚKE AF
Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)20122014OPP. KrálÚND LDF
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)2005--NAZVE. KlimoÚEL LDF
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)20012004NAZVV. TesařÚZPL LDF
Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.2012--JinýJ. SuchomelÚEL LDF
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi2013--IGAS. KapounekÚF PEF
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce20082011NAZVP. MateiciucováÚVV ZF
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)20002000JinýZ. ŽaludÚAK AF
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)2010--RPM. TrnkaÚAK AF
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu20142015Smluvní výzkumJ. PřichystalÚI PEF
CONEMDE20102013JinýL. HavelÚBFR AF
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)20062006JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities20112013GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
Containment of Sharka virus in view of EU-expansion (204429)20082012RP EKB. KrškaÚO ZF
      Sharka Containment - Mšmt (7E08071)20082012RP EKT. NečasÚO ZF
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)20002004JinýH. ŠefrováÚPŠRR AF
Corporate identity jako konkurenční výhoda2006--InterníJ. TurčínkováPEF
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů20132016JinýS. FormánkováÚMA PEF
Cyrilometodějská cesta pro rozvoj kulturních aktivit a kulturního turismu (22410120061)20142015OPM. HorákÚJKS FRRMS
Cytokininy a auxiny v regulaci vývoje rostlin (GV206/96/K188)19962001GAČRS. ProcházkaAF
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)20172020RP EKI. MarkováÚZPL LDF
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (SP/2D1/93/07 )2007--JinýP. ČermákLDF
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3) (SP/2d1/93/07)20072011JinýJ. KulhavýÚEL LDF
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)20032007JinýP. FormánekÚGP LDF
Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu. (15-02453S)20152017GAČRK. RejšekÚGP LDF
Časově-frekvenční přístup k datování hospodářského cyklu České republiky (GAP402/11/0570)20112012GAČRJ. PoměnkováVYZC PEF
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152017JinýL. ÚradníčekÚLBDG LDF
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkPEF
      01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/01)20052011TS VZM. SojkaÚE PEF
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
      02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikatelských subjektů na nové podmínky integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/02)20052011TS VZP. ŽufanÚMA PEF
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)20052011eTS VZE. SvobodaÚMA PEF
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)20052011eTS VZR. KučerováÚMA PEF
           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)20052011eTS VZJ. DudaÚMA PEF
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)20052011eTS VZV. KašparovskáÚF PEF
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)20052011eTS VZP. SvobodaÚÚD PEF
      03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/03)20052011TS VZJ. StávkováÚMO PEF
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)20052011eTS VZM. ForetÚMO PEF
           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)20052011eTS VZL. KubíčkováÚMO PEF
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)20052011eTS VZA. MotyčkaÚI PEF
                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)20052011Akt eTS VZM. ŠormÚI PEF
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)20052011Akt eTS VZA. MotyčkaÚI PEF
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)20052011Akt eTS VZI. RábováÚI PEF
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)20052011Akt eTS VZF. DařenaÚI PEF
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)20052011Akt eTS VZR. MaloÚI PEF
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)20052011eTS VZM. MišovičÚI PEF
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)20052011Akt eTS VZJ. DannhoferováÚI PEF
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)20052011Akt eTS VZR. MaloÚI PEF
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)20052011Akt eTS VZV. KonečnýÚI PEF
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)20052011Akt eTS VZM. PokornýÚI PEF
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)20052011eTS VZK. RyglováÚMO PEF
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011TS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)20052011eTS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)20052011eTS VZM. JankůÚPHV PEF
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)20052011eTS VZP. SyrovátkaÚRPE FRRMS
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)20052011eTS VZK. VinohradskýÚRPE FRRMS
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)20052011eTS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)20062011eTS VZI. ŽivělováÚRPE FRRMS
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)20052011TS VZL. GregaÚPE PEF
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)20052011eTS VZL. GregaÚPE PEF
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)20052011eTS VZH. PavlíčkováÚPHV PEF
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)20052011eTS VZS. HubíkÚPHV PEF
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)20052011eTS VZJ. DufekÚSO PEF
           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)20052011eTS VZJ. JánskýÚPE PEF
České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných a ovocných rostlin ve XX. století (LP01032)20012002RPV. ŘezníčekZF
České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývoje (DG16P02H053)20162020MKD. WilhelmováÚZAKA ZF
Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)20102013JinýB. KrškaÚO ZF
Česko-Norské partnerství v rámci mobilit (NF-CZ07-MOP-1-0262014)20142015Zahr. vzd.S. FormánkováÚMA PEF
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)20182018JinýS. FormánkováÚMA PEF
Československá diplomacie a třetí svět v době studené války: případové studie Argentiny a Izraele20182019IGAE. TaterováÚTS FRRMS
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím20172018IGAE. TaterováÚTS FRRMS
Česko-slovenské přeshraniční mobility20152015MMRM. LörinczyÚMA PEF
Činnost v komisi výživy WPSA (LA 126)20012003JinýJ. ZelenkaÚVZP AF
Čistota paliv a olejů (IP15/2013)2013--IGAS. KoláčekÚTAD AF
Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)20072007FRVŠT. VítězAF
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)20062006FRVŠT. VítězAF
Člověk a domov – proměny kulturní krajiny20062006GAČRL. RadilováÚZAKA ZF
Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí (216)2003--RPP. MáchalMENDELU
ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek - Všeobecné požadavky20102011JinýP. BruneckýÚN LDF
ČSN 91 0412 Úložný nábytek - Technické požadavky (UNMZ č. 91/0011/10 )20102011JinýP. BruneckýÚN LDF
Čtyřletý bakalářský obor ZAKA2005--RPP. KučeraÚBZ ZF
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu20192021IGAZ. PatočkaÚHÚLAG LDF
Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj (CZ.1.07/2.3.00/09.0037)20092012OPT. UrbanÚMFGZ AF
Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně20092009RPR. PokludaÚZK ZF
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)20122012IGAP. DavidÚÚD PEF
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012--IGAP. DavidMENDELU
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012--IGAM. BurianÚÚD PEF
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot2014--IGAP. SemerádÚÚD PEF
Databanka výzkumu ekologického zemědělství2005--JinýL. HanušAF
Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)20042004FRVŠI. MalýAF
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu2010--IGAN. NajmanÚE PEF
Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)20062006JinýM. ŠťastnáÚKE AF
Defektoskopické hodnocení kvality technických a organických materiálů (IGA TP6/2017)20172018IGAP. DostálÚTAD AF
Degradace motorového oleje používaného v zemědělské technice (IP 14/2011)20112011IGAV. KumbárÚTAD AF
Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (QJ1230066)2012--NAZVM. BrtnickýÚAPMV AF
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí (IP18/2013)20132013IGAJ. JandákÚAPMV AF
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí20132013IGAJ. JandákMENDELU
Degradační vlastnosti svarových spojů20152015IGAP. DostálÚTAD AF
Dekompozice v horském lese2007--IGAS. TruparováLDF
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)20162017IGAD. HübelováÚDAS FRRMS
Demonstrace půdních vlastností na vybraných plochách ŠLP pro výuku pedologie20092009InterníA. BajerÚGP LDF
Dendroekologická studie v porostech dubu zimního různých pěstebních systémů (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )20152015IGAR. PokornýÚZPL LDF
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka20052006IGAR. MatulaÚLBDG LDF
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy2014--IGAS. KapounekÚF PEF
Design nových SSR primerů pro rod Pyrus20162016IGAT. NečasÚO ZF
Detailní mapování QTL u prasat pomocí mikrosatelitů a kandidátních genů vybraných na základě komparativních map (GA523/99/0842)19992001GAČRJ. DvořákAF
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR20152017JinýM. DvořákÚOLM LDF
Detekce a charakterizace jednonukleotidových polymorfizmů kandidátních genů pro plodnost a masnou užitkovost u prasete (523/02/D026)20022005GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ AF
Detekce genotypů dvou genů a jejich asociace s parametry kvality telecího masa (FRVŠ MŠMT 2453/2005)20052005FRVŠD. FaltaÚCHHZ AF
Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)20062006JinýJ. ZehnálekAF
Detekce mikrosatelitů pro studium variability v oblasti genů MHC u velbloudů (IP21/2017)20172017IGAA. KnollÚMFGZ AF
Detekce molekulární variability genů podílejících se na produkci a kvalitě vepřového masa (523/06/P395)20062008GAČRZ. VykoukalováÚMFGZ AF
Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR20192019IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
Detekce polymorfismu DNA a kandidátních genů pro užitkovost prasat (GA523/99/P043)19992001GAČRA. KnollAF
Detekce polymorfizmu DNA tritikale mikrosatelitními markery (IGA 23/2007)20072007IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Detekce thiolových sloučenin a oxidu dusnatého v biologickém materiálu (1740/G4)20072007FRVŠR. KizekAF
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)20132013IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny20112011IGAR. PokornýÚPŠRR AF
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.20092009IGAR. PokornýÚPŠRR AF
Detoxikace kvartérních isochinolinových alkaloidů in-vitro a in-vivo, biologická aktivita jejich metabolitů (GA ČR 525/07/0871)20072011GAČRV. KubáňAF
Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
Diagnostické metody v rostlinolékařství (2304/2009)20092009FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J19392014--IGAP. SedlákÚTAD AF
Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (QH71229)20072011NAZVJ. VíchováÚPŠRR AF
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)20072011NAZVF. TomanÚKE AF
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" (GA201/04/0580)20042006GAČRR. MaříkÚM LDF
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' II (GA201/07/0145)20072009GAČRR. MaříkÚM LDF
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales'' III (GAP201/10/1032)20102014GAČRR. MaříkÚM LDF
Difůzní limitace proteolýzy v půdě20132013JinýP. FormánekÚGP LDF
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)20092009JinýP. ŠimekDZF ZF
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů-pokračování. (463/2010)20102010JinýV. SvobodováÚVIS CP
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)20092009FRVŠA. PavlíkÚMFGZ AF
Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)20102010FRVŠP. SlámaÚMFGZ AF
Digitalizace mikroskopických preparátů z morfologie hospodářských zvířat. (161 / 2002)20022002FRVŠZ. SládekÚMFGZ AF
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin20062007FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)20082008FRVŠA. BučekÚLBDG LDF
Diversita a funkční analýza půdních mikrobiálních společenstev v terestrických ekosystémech kontaminovaných persistentními organickými polutanty (POP) (GA526/98/1147)19982000GAČRM. TesařováAF
Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných habitatů -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20132013IGAV. HulaÚZRHV AF
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna20152016IGAJ. BezděkÚZRHV AF
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)20012004NAZVJ. KulhavýÚEL LDF
Dlouhodobý biologický monitoring kvality životního prostředí nejbližšího okolí skládky s využitím bioindikátorů.20142014GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus. (PostDoc)20082010GAČRM. ErnstÚOLM LDF
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem20182018IGAP. NetolickýÚI PEF
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy (9/2009)2009--IGAM. RaszkováÚI PEF
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy2009--IGAM. RaszkováÚI PEF
Dominantní role Agrárních komor Severní Moravy při podpoře aktivního využívání marketingových nástrojů podnikateli ekologického zemědělství, agroturistiky a potravinářského průmyslu.2010--NAZVL. StejskalÚMO PEF
Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin20172017IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy2012--IGAP. SvobodaÚÚD PEF
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu20072009GAČRD. NerudováÚÚD PEF
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu (402/07/0547)20072009GAČRD. NerudováÚÚD PEF
Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy2014--IGAA. VeverkováÚÚD PEF
Dopady strukturálních změn na výkonnost podniků agrobyznysu (2017/009)2017--IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)20102010GAČRP. DavidÚÚD PEF
Dopady změny klimatu a klimatické variability na vybrané plodiny, rozšíření škůdců a intenzitu zemědělského sucha na území ČR (OC 187)2007--JinýM. TrnkaAF
Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců (522/05/0125)20052007GAČRZ. ŽaludÚAK AF
Dopady změny klimatu na růst a vývoj vybraných polních plodin (QG60051)20062009NAZVZ. ŽaludAF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)2005--Akt eTS VZJ. RožnovskýÚAK AF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)19992001GAČRJ. RožnovskýAF
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)19951997JinýZ. ŽaludÚAK AF
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny20012001JinýP. KupecÚTOK LDF
Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)20172017IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)20032003FRVŠJ. SuchomelÚEL LDF
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
Doprava a území (2298/2006)20062006FRVŠJ. PospíšilÚZPET AF
Doprava v zemědělství a její dopad na životní prostředí (OC 191)2007--JinýF. BauerAF
Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky luskovin (14-11782S)2014--GAČRP. HanáčekÚBFR AF
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy2013--IGAV. OndroušekÚI PEF
Douglaska tisolistá - nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství (QG60063 )20062009NAZVP. KantorLDF
Draví roztoči (Acari, Phytoseiidae) ovlivňující populace vlnovníků břízy v Krušnohoří (235/2004)2004--FRVŠE. KulaÚOLM LDF
Drobné sakrální objekty v krajině20082008IGAA. SalašováÚZAKA ZF
Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů (QH72075)20072011NAZVJ. SuchomelÚEL LDF
Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajině (526/03/P051)20032005GAČRJ. SuchomelÚEL LDF
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)20022004JinýZ. ŽaludÚAK AF
Druhová diverzita a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby: má výškový gradient nějaký vliv?20122012GAČRL. PurchartÚEL LDF
Druhová identifikace nekrofágních zástupců řádu Diptera pomocí mitochondriálních genů (AF-IGA-IP-2018/077)20182018IGAA. KnollÚMFGZ AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)20112012IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům2011--IGAE. SapákováÚPŠRR AF
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)20162017IGAR. PokornýÚZPL LDF
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)20162017InterníJ. SzatniewskaÚZPL LDF
Druhové spektrum patogenů a endofytů v jehlicích borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) a borovice kleče (Pinus mugo) na lokalitách s potvrzenou infekcí Lecanosticta acicola2019--IGAL. JankovskýMENDELU
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky20122014IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
Dřeviny České republiky (LP0081)20002001RPL. ÚradníčekLDF
Dřevní houby z rodů Phellinus a Inonotus: taxonomie, ekologie, molekulární fylogeneze, produkce polysacharidů (GC521/07/J039)2007--GAČRL. JankovskýLDF
Dřevo a kompozity na bázi dřeva, materiály pro udržitelnou budoucnost - numerické modelování a optimalizace20092010JinýV. SeberaÚND LDF
Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí (MSM 434100004)19992004VZP. HoráčekÚND LDF
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?2011--IGAN. NajmanÚE PEF
Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské úmluvy o krajině"20122014OPŽ. NovotnáÚPK ZF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )2015--IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)20162016IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Dynamické mechanické vlastnosti dřeva (GA106/99/1703)1999--GAČRJ. BucharAF
Dynamika ekonomických vztahů zemí Evropské unie (FRMS - IGA - 2016/013)20162016IGAI. ZdráhalÚRPE FRRMS
Dynamika fosfoproteomu v průběhu působení cytokininu na semenáčky Arabidopsis thaliana20102010IGAB. BrzobohatýÚMBR AF
Dynamika odrůstání přirozené obnovy smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst) v závislosti na porostním světle a na indexu listové plochy mateřského porostu (LDF_VP_2016017)20162017IGAR. PokornýÚZPL LDF
Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)20142014GAČRJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi20082008GAČRA. KnollAF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)20132015IGAR. PokornýÚZPL LDF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny2013--IGAR. PokornýÚZPL LDF
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd20162018IGAR. MatulaÚLBDG LDF
Dynamika vody v lužní krajině nivy řeky Dyje (12/2011/591)20112011IGAV. LázničkaÚPK ZF
ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - Středoevropský technologický institut (2011-2015, MSM / ED) (ED1.1.00/02.0068)20112015OPR. KizekÚCB AF
e-Farmer Content2005--JinýP. MáchalMENDELU
Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )2014--IGAL. DobrovolnýÚZPL LDF
Efekt směsi na vývoj dřevinného skladby, strukturu a biomasu (LD14063)20142017RPV. HurtÚZPL LDF
Efektivita komunitní léčby drogové závislosti v interkulturní perspektivě (3/2015)20152015IGAM. HorákÚJKS FRRMS
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize20112011IGAS. KapounekÚF PEF
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)20092011NAZVJ. KřenÚAK AF
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí20112014NAZVM. BorkovcováÚZRHV AF
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat20122012IGAP. MarešÚVZP AF
Efektivnost hospodaření podniků v ekologických systémech a možnosti zvyšování jejich konkurenceschopnosti (QC1140)20012003NAZVI. ŽivělováPEF
Effect of specifically positive aditives in animal nutrition on animal products quality and environment preservation during forage production.2014--IGAP. MarešÚVZP AF
Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (07/001/13200/562/000598)20072012OPP. MaradaÚZPET AF
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )20102010IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy20142014IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)2013--IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Ekologická a kulturní obnova těžebních regionů (RP )20092010JinýA. VaisharÚKE AF
Ekologická stabilita a produkce smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/99/1302)1999--GAČRP. KantorÚZPL LDF
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)1999--NAZVP. KantorÚZPL LDF
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)20072011JinýI. VyskotLDF
Ekologické povrchové úpravy (FI-IM4/220)20072009MPOD. TesařováLDF
Ekologické technologie soustřeďování dříví pro malé těžební koncentrace v lanovkových terénech (QH82203)20082010NAZVL. NovákŠLP
Ekologicky šetrné těžební technologie obnovy horských lesních porostů Španělska a Irska (OE144)20032004JinýP. PřibilŠLP
Ekologický výkrm kuřat v ČR2010--NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
Ekologický výkrm kuřat v ČR20092009NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu (LDF_PSV_2016013)20162019IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Ekonomická analýza přínosů podpory venkovského cestovního ruchu pro rozvoj venkovských regionů (21/2004)20042004IGAS. MiškolciÚPE PEF
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)20042004IGAJ. JánskýÚPE PEF
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek20012001F. KalousekÚLDEP LDF
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb20052005IGAJ. LenochÚLDEP LDF
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření2008--IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Ekonomický nebo politický přístup? Je reálný vznik fiskální unie v rámci EU?20122015JinýL. LacinaÚF PEF
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)20112012FRVŠD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva20142014IGAJ. TippnerÚND LDF
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)20122012FRVŠJ. HoloubekÚSO PEF
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh20122012FRVŠJ. HoloubekÚSO PEF
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)20082008FRVŠJ. HoloubekÚSO PEF
E-learningové vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)20072008OPP. ŽufanPEF
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně2006--FRVŠA. MotyčkaPEF
Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
Elektronická databáze zahradnických informací20092010FRVŠA. JezdinskýÚZK ZF
Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (VZ09003)20092011RPV. SvobodováÚVIS CP
Elektronické sdílení digitálních prostorových dat na ŠLP "Masarykův les" Křtiny (IGA 1/2005)20052005IGAV. ŽidekÚGT LDF
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi20172019TAČRI. MarkováÚZPL LDF
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje20062006JinýJ. SkládankaÚVZP AF
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS20172020GS LČRK. HouškováÚZPL LDF
Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje2017--TAČRJ. TippnerÚND LDF
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)20042007NAZVP. ZemánekZF
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)20032005GAČRV. KubáňÚCB AF
Energeticka bilance smrkové monokultury a její vztah k produkčním procesům (IGA LDF 10/2013)20132015IGAI. MarkováÚEL LDF
Energetické parametry biomasy20032007GAČRM. FajmanAF
ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny (COST Action E25)20012005JinýJ. KulhavýÚEL LDF
Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému20192021GAČRZ. HegerÚCB AF
Enoturismus jako udržitelná adaptační strategie pro malé vinaře v České republice a Chile (FRRMS_IGA_2017/011)20172018IGAE. A. von Bennewitz ÁlvarezÚTS FRRMS
Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov2014--IGAE. SapákováÚJKS FRRMS
Environmentální koncept ve veřejném prostoru20102010RPJ. DaňkováÚZAKA ZF
Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)20082011GAČRM. RybníčekÚND LDF
Erasmus síť pro výzkum chování spotřebitele20092012JinýJ. TurčínkováÚMO PEF
ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných forwarderů John Deere E (9510/SV 4120191)2012--R. UlrichÚT LDF
Estetická hodnota krajiny a rekreace20152015IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
EU Access (zahraniční - NL)20042006JinýR. PokludaÚZK ZF
EU jako aktér lidské bezpečnosti na Kosově20192019IGAV. ĐorđevićÚTS FRRMS
Eurohort (EU Erasmus)20072007JinýR. PokludaÚZK ZF
European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)2007--JinýL. JankovskýLDF
Evaluace hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách na stavební práce20192019IGAL. LacinaÚF PEF
Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy2010--IGAJ. KryštofÚI PEF
Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.20132014IGAO. HolušaÚOLM LDF
Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)2009--GAČRR. ŘepkaÚLBDG LDF
Evropská internetová znalostní síť podporující distanční vzdělávání v oblasti trvale udržitelného hospodaření v lesích (SE06//B/F/PP-161030)20072009JinýA. SkoupýLDF
Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku2017--IGAR. TurcsányiÚTS FRRMS
Evropská unie po Lisabonské smlouvě2010--Zahr. vzd.J. OstřížekÚF PEF
Evropské sdružení pro akademickou etiku2015--JinýD. DlabolováÚI PEF
Evropské sledování specifických kompetencí v environmentalistice a využívání území (EQF Select)2009--JinýA. SalašováDZF ZF
Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 201320172018MPOI. BlažkováÚRPE FRRMS
Exaktní testování a odhady pro směsi rozdělení s aplikacemi ve financích, pojišťovnictví a spolehlivosti (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)20102011AKTIONL. StřelecÚSO PEF
Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru (CZ.1.07/2.3.00/20.0005)20112014OPP. SpurnýDAF AF
Exotický turismus v České republice (FRRMS_IGA_2018/001)20182018IGAM. HorákÚJKS FRRMS
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)20122012Smluvní výzkumP. KoláčkováÚPŠRR AF
Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)2017--IGAJ. TippnerÚND LDF
Experimentální metody popisu chování prvků hudebních nástrojů (37/2006)20062006IGAJ. TippnerLDF
Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev2011--IGAV. GrycÚND LDF
Experimentální stanovení tuhosti spojů voštinových desek v korpusovém nábytku (16/2012)20122012IGAK. KrontorádÚN LDF
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI2014--Smluvní výzkumD. MartinovičováÚPE PEF
Expozice léčivých rostlin na Flora Olomouc, letní etapa2007--JinýJ. NeugebauerováZF
Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava20082008JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc20082008JinýJ. MartinekZF
Expozice ZF MZLU na výstavě Flora Bratislava2007--JinýJ. MartinekZF
Expozice ZF MZLU na výstavě FOR GARDEN20092009JinýJ. MartinekÚBZ ZF
Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana20122014GAČRP. SoučekCEITEC AF
Exprese basického fibroblastového růstového faktoru a jeho receptorů na lidských leukemických buňkách. Možné použití pro monitorování nádorové terapie (GA312/97/0393)19971999GAČRP. DvořákAF
Extrakce lignanů z dřevní hmoty a jejich využití v doplňcích stravy s významnými biologickými účinky (QJ1210258)20122016NAZVJ. BalíkÚPTZP ZF
EXTRÉMNÍ SRÁŽKOVÉ SCÉNÁŘE PRO RIZIKOVOU ANALÝZU POSOUZENÍ EKONOMICKY ÚNOSNÉHO A EKOLOGICKY ŠETRNÉHO NÁVRHU STOKOVÝCH SÍTÍ (GA103/07/0676 )20072010GAČRM. PalátÚDAS FRRMS
FairTax2017--JinýD. NerudováÚÚD PEF
FairTax2017--JinýD. NerudováÚÚD PEF
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)20152015IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
Faktory efektivnosti evropských mikrofinančních institucí - inspirace pro Českou republiku (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )20172017SpecifickýG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě2013--IGAJ. GláserováÚÚD PEF
Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus2016--IGAD. PalovčíkováÚOLM LDF
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie20152015IGAJ. NerudaLDF
Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.20102010GAČRL. PurchartÚEL LDF
Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující výskyt, druhovou diversitu a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby podél výškového gradientu.20112011GAČRL. PurchartÚEL LDF
Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích2016--IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ2013--IGAN. HazuchováÚMO PEF
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov 2014--IGAM. BédiováÚMO PEF
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě2019--IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy2014--IGAV. KašparovskáMENDELU
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy2014--IGAJ. LaštůvkováÚF PEF
Faktory zefektivnění kvalitativních evaluačních procesů projektů typu people to people (74/2006) (74/2006)2006--IGAM. DoréeÚF PEF
Fakultní informační systém PEF MZLU v Brně19982002InterníM. ŠormÚI PEF
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) (ED1.100/02/0123)20112015OPR. KizekÚCB AF
Falšování vín aromatickými koncentráty (525/091222)20092011GAČRM. KumštaÚVV ZF
Fauna žížal (Lumbricidae) lesních ekosystémů antropogenně narušené oblasti východního Krušnohoří (11/2009)20092009IGAE. KulaÚOLM LDF
Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)20042004FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)2005--GAČRV. KubáňÚCB AF
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)20062006IGAL. StřelecÚSO PEF
Finanční krize, depreciace a credit crunch v zemích střední a východní Evropy (GA14-28848S)20142016GAČRS. KapounekÚF PEF
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )20122013OPT. FoltýnekÚI PEF
Firemní filantropie malých a středních podniků v České republice20142016GAČRS. FormánkováÚMA PEF
Firemní filantropie malých a středních podniků v zemích V420152016JinýS. FormánkováÚMA PEF
Firma a konkurenční prostředí 2006 (Nadace CERGE - EI)20062006JinýP. TomšíkÚMA PEF
Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli20112011JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl20152015JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 200920092009JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 201020102010OPJ. NeugebauerováÚZK ZF
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 201420142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Flow Analysis (PG97110)19971997FRVŠV. KubáňÚCB AF
Forenzní genomika pro identifikaci zvířat20102012JinýI. VrtkováÚMFGZ AF
Formalizace pravidel pro reporting malých subjektů v retailu2017--IGAO. TrenzMENDELU
Formalizace webových informačních systémů a jejich komponentová realizace (1294/2003 - G5a)20032003FRVŠH. NetrefováÚI PEF
FR-TAF-3072: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. Studium typového a netypového materiálu uloženého v Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)20132013JinýL. PurchartÚEL LDF
FR-TI4/139 "Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii"20122014MPOJ. NerudaÚT LDF
Ftaláty v masných výrobcích v závislosti na době skladování a použitých obalech20142014IGAA. JarošováÚTP AF
Fulbright Specialista, projekt 689020162016JinýI. OndrášekÚO ZF
Funkce cytokininů a polyaminů při odezvě na teplotní stres a při zvyšování termotolerance rostlin tabáku a Arabidopsis (206/09/2062)2009--GAČRB. BrzobohatýÚMBR AF
Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (1M06030)2006--VCR. KizekAF
Funkční integrace struktur lesních porostů19992004eTS VZP. KupecÚTOK LDF
Funkční úkoly Ministerstva zemědělství podle smlouvy o dílo č. 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)20062006P. MaradaÚZPET AF
Funkční UV ochranné nátěrové systémy (2A-2TP1/070)20072010MPOD. TesařováLDF
Furniture Strength Design - Furniture Joints and Construction (Fulbright-Masaryk)20072007JinýM. ŠimekÚN LDF
Future Internet for deploying a new generation of applications for agriculture monitoring and management Worldwide20142015RP EKJ. HřebíčekÚI PEF
Fytohormonální a molekulární analýza indukce a vývoje somatických embryí smrku ztepilého (ME 119)19971999JinýV. ReinöhlÚMBR AF
FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)20122015OPL. HavelÚBFR AF
Fytopatopatologie a entomologie pro studenty programu Socrates (12/2008)20082008FRVŠE. HrudováAF
Fytoremediační potenciál transgenních rostlin exprimujících metalothionein (DP 3/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu (TP 5/2017)20172018IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)20002004GAČRJ. KulhavýÚEL LDF
Fyzikálně - chemické analýzy půdy2016--Smluvní výzkumP. FormánekÚGP LDF
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)20132014IGAJ. GoliášÚPTZP ZF
Fyzikální zkoušky - Kamil Reichel (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010608)20172018OPM. ZapletalZSTV LDF
Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)2005--JinýJ. ČermákÚEL LDF
Fyziologické předpoklady a inovace skladovatelských technologií jádrového ovoce. (EP9275)19992002NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)20102010FRVŠD. NerudováÚÚD PEF
GB-TAF-2039: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)2012--JinýL. PurchartÚEL LDF
Gelové techniky pro charakterizaci přírodních systémů (P503/10/2002)20102012GAČRH. DočekalováÚCB AF
Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. (LD15065)20152017JinýM. RašticováÚPHV PEF
Generátor ekonomického a organizacního chování v rámci pedagogických aktivit na testovaní a tvorbu manažerských teorií (PEF_TP_2015_010)20152015IGAJ. DudaÚMA PEF
Genetická a fyziologická charakterizace dřevokazných hub rodu Ceriporiopsis (GP526/06/P017)2006--GAČRM. TomšovskýLDF
Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR (QH92277)20092011NAZVL. PutnováÚMFGZ AF
Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNA (IP 13/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ AF
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)20122012IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR20092009JinýM. ErnstÚOLM LDF
Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)20092009IGAA. KnollÚMFGZ AF
Genetické vztahy v rámci rodu Adromischus20132013JinýP. KaššákÚZK ZF
Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE2011--GAČRV. KašparovskáÚF PEF
Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"2010--JinýJ. UherÚZK ZF
Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"20092009JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
Genové inženýrství rostlin - interaktivní forma výuky (1169/2003)20032003FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod20132013IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí20162017IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (TL02000219)20192021TAČRA. BajerÚGP LDF
Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)20092009IGAM. KlimánekÚGT LDF
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)20042004FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Geograficky vážená regrese aplikovaná na data velkoplošné inventarizace lesů (VP_09_2015)20152015IGAK. DrápelaLDF
Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)2011--IGAP. KoňasÚND LDF
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)20042004FRVŠJ. JanováÚSO PEF
Geometrie stromu (kmene, větví), - stanovení matematické závislosti při větvení stromu20132014IGAP. HoráčekLDF
Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)20022002JinýP. TomšíkÚMA PEF
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace2011--IGAJ. PoměnkováÚF PEF
Globální proteomická analýza percepce teploty u Arabidopsis a její interakce se signalní drahou cytokininů na úrovni proteomické a růstové odezvy20122016GAČRB. BrzobohatýÚMBR AF
Globální průzkum pití ayahuascy: praktiky, představy a účinky na zdraví a životní pohodu (1545143.3)20182019JinýM. HorákÚJKS FRRMS
Glokalizace tradiční amazonské medicíny v České republice a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách (FRRMS - IGA - 2016/003)20162016IGAM. HorákÚJKS FRRMS
Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)2009--FRVŠR. PavlačkaÚZAT ZF
Gregarické zimování skákavek (Araneae: Salticidae) v prázdných ulitách suchozemských plžů - možné vysvětlení neobvyklé formy subsociálního chování2018--IGAV. HulaÚZRHV AF
Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol (TR9190091)20192019RPA. VincencOES OIT CP
Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)20092013NAZVR. ŘepkaÚLBDG LDF
Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)20062008RPJ. BalíkÚPTZP ZF
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M0262016--MKJ. TippnerÚND LDF
Historické lesa jako kulturní dědictví20162018JinýJ. FialováÚTOK LDF
Historické využití dřeva - sběr dat (24/2012)20122012IGAM. RybníčekÚND LDF
Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (DF13P01OVV005)20132016MKA. BajerÚGP LDF
Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)2004--JinýL. AdamčíkÚEL LDF
Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu20062006GAČRR. KučerováÚMA PEF
Hmyz jako nástroj soudního vyšetřování -- morfologická a DNA identifikace forenzně významných druhů vyskytujících se na území ČR20142014IGAM. BorkovcováÚZRHV AF
Hodncoení sortimentu rodu Aster, studie genetické příbuznosti2007--IGAJ. MalíkováÚZK ZF
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací inerspecifických hybridů rodu Vitis, s přihlédnutím na zdraví prospěšné fenolické látky20102010IGAM. NěničkaÚVV ZF
Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA20092009IGAL. HolkováÚPŠRR AF
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )2015--IGAV. GrycÚND LDF
Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)20102010IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru20152015IGAP. KaššákÚZK ZF
Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (2215/2007)20072007FRVŠR. PokludaÚZK ZF
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007--FRVŠM. Ewis AbdelazizÚZK ZF
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007--FRVŠM. Ewis AbdelazizÚZK ZF
Hodnocení celospolečenských funkcí lesa na vybrané části území přírodního parku Český les (2807/2005)20052005FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
Hodnocení dopadů veřejné podpory na výkonnost a rozvoj podniků20182018IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech (P504/12/P492)20122012GAČRL. MenšíkÚEL LDF
Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchoviny (RP LDF Mendelu 2013)20132013JinýL. MenšíkÚEL LDF
Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní struktury (526/08/P398)20072007GAČRJ. SchneiderLDF
Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace (QJ1510352 )20152018NAZVT. NečasÚO ZF
Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně20152015IGAP. BurgÚZAT ZF
Hodnocení geodiverzity v kontextu ekosystémových funkcí2019--IGAA. BajerMENDELU
Hodnocení geodiverzity v kontextu ekosystémových funkcí2019--IGAL. KubalíkováMENDELU
Hodnocení chování a welfare dojnic českého strakatého plemene skotu s využitím kamerového systému20092009IGAG. ChládekÚCHHZ AF
Hodnocení jakosti révových vín, jejich napodobenin a harmonizace analytických metod s normami EU. (EP0960976032)19961997NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)20082008IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)20062006IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova20122012IGAA. SalašováÚPK ZF
Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu (15-21179S)2015--GAČRK. RyglováÚMO PEF
Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.2011--NAZVB. KrškaÚO ZF
Hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách20182018IGAL. LacinaÚPHV PEF
Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EU (SP/2E3/172/07)20072009JinýJ. KulhavýÚEL LDF
Hodnocení obsahu bioaktivních látek ve vybraných druzích kořeninových rostlin20092009IGAJ. NeugebauerováÚZK ZF
Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu20102010IGAJ. NeugebauerováÚZK ZF
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)2016--IGAP. KupecÚTOK LDF
Hodnocení perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin20102010IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Hodnocení podmínek vzniku eroze na lesní půdě s využitím metod dálkového průzkumu Země (IGA 3/2005)20052005IGAM. KoželuhÚGT LDF
Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu20172017IGAT. NečasÚO ZF
Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky (QH92030)20092011NAZVJ. RožnovskýÚAK AF
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)2003--NAZVL. GregaÚPE PEF
Hodnocení rekreačního potenciálu20112012IGAA. SalašováÚPK ZF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území20122012MKJ. FialováÚTOK LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území20132014JinýJ. FialováÚTOK LDF
Hodnocení reologických vlastností vybraných polotekutých potravin20142017GAČRV. KumbárÚTAD AF
Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích20072007GS LČRJ. FialováLDF
Hodnocení spontáních hybridů rodu Bergenia Moench., hodnocení genetické příbuznosti20092009IGAJ. UherÚZK ZF
Hodnocení sportovní výkonnosti českého teplokrevníka včetně odhadu plemenné hodnoty hřebců působících v chovu českého teplokrevníka (GA523/98/P009)19981999GAČRI. JiskrováAF
hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů20082008IGAL. ČernušákováÚLBDG LDF
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích20092009IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací20132013IGAE. SolařováÚPŠRR AF
Hodnocení sucha a vodní bilance a jejich dopadů na polní plodiny v semiaridních oblastech Rakouska a České republiky20062007JinýZ. ŽaludAF
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)20092009IGAR. KlvačÚT LDF
Hodnocení tělesné stavby starokladrubského koně20052006FRVŠE. SobotkováÚCHHZ AF
Hodnocení ukazatelů životní úrovně2014--IGAN. HazuchováÚMO PEF
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)20132013IGAM. KlimánekÚAK AF
Hodnocení vegetačních substrátů a materiálů zlepšujících retenci vody pro sportovní trávníky20102010JinýS. HejdukÚVZP AF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)20122012IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)20112011IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících lesní vegetační stupňovitost pomocí geoinformačních systémů. (IGA 33/2010)2010--IGAT. MikitaÚGT LDF
Hodnocení vlivu hydricko-vodohospodářské funkce lesa a technických vodohospodářských opatření v povodí na zdržení odtoku a transformaci povodňové vlny20062006FRVŠI. ČernekLDF
Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce mineralizovaných podzemních vod na chemismus ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního lesa2021--IGAD. JuřičkaÚGP LDF
Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce20042004IGAV. VeverkaÚZAT ZF
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-201220112011IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)20042007NAZVS. HejdukÚVZP AF
Hodnocení vlivu teploty a způsobu přípravy vzorku na přesnost měření obsahových složek pomocí FT-NIR spektroskopie20132013IGAK. ŠustováÚTP AF
Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen20052005IGAT. UrbanÚMFGZ AF
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu20162016IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje20192019IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
Hodnocení výnosového potenciálu plodin v suchých podmínkách - kukuřice, čiroku a slunečnice20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou20102010IGAM. CupákováÚTP AF
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou20102010IGAM. CupákováMENDELU
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou20102010IGAM. CupákováMENDELU
Hodnocení změn lesních geobiocenóz v masivu Pop Ivan Maramurešský na trvalé výzkumné ploše prof. A. Zlatníka po 75 letech (IGA 31/2009)20092009IGAZ. HrubýÚHÚL LDF
Hodnota života v lomech20142014JinýH. CihlářováMENDELU
Hodnotenie odolnosti vybraných podpníkov k fytoplazme ESFY s využitím Real time PCR (1/2013/591)20132013IGAJ. NečasováÚO ZF
Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch20082008IGAJ. BurgováÚŠMZR ZF
Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka20152015JinýZ. AmbrožováÚZAKA ZF
Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)20062008GAČRP. KoňasÚND LDF
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin (VS96082)19962000RPS. ProcházkaAF
Horské lesní ekosystémy a jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní (GA526/02/0851)20022004GAČRP. KantorÚZPL LDF
Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)2009--NAZVP. KantorÚZPL LDF
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF2010--OPP. MaděraÚLBDG LDF
Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)20092012OPP. MaděraÚLBDG LDF
Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní2013--IGAP. SemerádÚÚD PEF
Hospodářské cykly a jejich predikce2012--IGAN. NajmanÚE PEF
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)20132017GAČRM. TomšovskýÚOLM LDF
HR rolové modely a kompetence - mezinárodní komparace20152016JinýM. RašticováÚPHV PEF
Hranice a pohraničí v rámci střední Evropy (Small project from Visegrad Fund)20122013JinýM. ŠťastnáÚKE AF
Hydrostatický systém pro rekuperaci energie při brzdění a rozjezdu užitkových vozidel20102013MPOF. BauerÚTAD AF
Hygiena práce a pracovního prostředí, prostředí staveb: měření na vybraných místech20172017IGAM. ZachOEI ICV
Chalara fraxinea a chřadnutí jasanů v ČR20092009IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)20062006FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
Charakteristika vnitřního prostředí masných plemen skotu (QH71156)20072009NAZVA. PavlíkÚMFGZ AF
Charakterizace uhlíkových nanotrubic pro elektrody elektrochemických senzorů (GP102/09/P640)20092010GAČRR. KizekÚCB AF
Charakterizácia kmeňov Candidatus Phytoplasma prunorum (ESFY) vyskytujúcich sa v experimentálnom sade Ústavu ovocnictví Záhradníckej fakulty, MENDELU v Brne.20152015IGAT. KissÚO ZF
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti2019--IGAD. HessÚND LDF
Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)2005--GAČRV. KubáňÚCB AF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAA. OberleÚND LDF
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)20122012Smluvní výzkumM. BaroňÚVV ZF
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )20092009FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku2013--IGAM. VyklickýÚPHV PEF
Chování spotřebitele v EU20082009RP EKO. DufekÚMO PEF
Chování spotřebitele v místě prodeje2013--IGAM. SoučekÚMO PEF
Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování (IAA201990701)20072010JinýJ. BucharÚTAD AF
Chromatografická separace směsi růstových regulátorů rostlin (DP 40/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
í ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných harvestorů JOHN DEERE/ E2012--JinýR. UlrichÚT LDF
ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech20112012IGAA. MotyčkaÚI PEF
ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech2010--IGAA. MotyčkaÚI PEF
Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod20102010IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/2010)2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)20102010IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky20162020MKA. SalašováÚPK ZF
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013--JinýI. VyskotÚEPZ FRRMS
Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů2013--NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
Identifikace a rozlišení odrůd meruněk registrovaných v ČR pomocí molekulárně-genetických metod (Indentifikace meruněk)20072008IGAJ. RaddováZF
Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji2012--IGAS. RiederováÚPE PEF
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR2011--IGAJ. VavřinaÚPE PEF
Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA2012--JinýI. VrtkováÚMFGZ AF
Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice2012--IGAZ. ProcházkováÚMO PEF
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách2013--IGAP. ManÚPHV PEF
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery2011--IGAJ. HubenýÚMO PEF
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)20022002JinýJ. MarečekÚZPET AF
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích2010--IGAL. ProcházkováÚMO PEF
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru2011--IGAL. ProcházkováÚMO PEF
Identifikace kandidátních genů rezistence k těžkým kovům u rodu Silene (DP3/2009)20092009IGAE. NevrtalováÚBFR AF
Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) (QH71172)20072011NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR2011--IGAD. MartinovičováÚPE PEF
Identifikace potenciálních obchodních partnerů v České republice pro firmu Hungarian Dairy Research Institute Ltd.20112011L. ProcházkováÚMO PEF
Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR (QK1920124 )20192021NAZVT. NečasÚO ZF
Identifikace SCAR markeru odolnosti vůči klasovým fusáriím u ječmene2005--IGAI. JežíškováÚBFR AF
Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje. (DP 8/2006)20062006IGAS. DuškováÚAK AF
Identifikace stresu a jeho odezvy v lesních ekosystémech (VS96077)19962000FRVŠE. KlimoLDF
Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)2001--GAČRV. KubáňÚCB AF
IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)20102010IGAR. KizekÚCB AF
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)20062006JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)2010--JinýM. TrnkaÚAK AF
Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod (1QS201710508)20052009JinýV. AdamÚVZP AF
Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2 v zemědělských traktorech2013--IGAP. SedlákÚTAD AF
Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label20102010RPA. NěmcováÚPTZP ZF
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně20042005RPA. MotyčkaÚI PEF
Implementace eLearningu v universitním prostředí20042005InterníR. MaloÚI PEF
Implementace komunikačního protokolu SAE J1939 v zemědělském traktoru (TP2/2012)20122012IGAJ. ČuperaÚTAD AF
Implementace kurzu Odborná španělská terminologie do studijního programu Mezinárodní teritoriální studia na FRRMS MENDELU (B-1506)20152015RPM. HorákÚJKS FRRMS
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 5542015--InterníR. VlkÚŠMZR ZF
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku20172019Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP AF
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)20012002NAZVJ. MarečekÚZPET AF
Implementace strategií Drivers a strategická výkonnost20182018IGAC. Esogwa NwachukwuMENDELU
Implementace systému pro efektivní tvorbu dokumentů (17/2008)20082008IGAP. HaluzaÚI PEF
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)20182018InterníH. LorencováÚEPZ FRRMS
Implementace vědy a výzkumu do výuky20122015OPM. SvátekÚLBDG LDF
Implementace vybraných učicích algoritmů neuronových sítí do jádra výpočetního systému2011--IGAJ. FejfarÚI PEF
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)20122012FRVŠP. HaluzaÚI PEF
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island (OS 470481)20072007JinýJ. PavlišLDF
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka (31/2009)2009--IGAI. RašovskáÚMO PEF
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka2009--IGAI. RašovskáÚMO PEF
Index zdravotního stavu jako nástroj pro podporu rovnosti a odstraňování regionálních disparit v České republice20192019IGAD. HübelováÚSS FRRMS
Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)20092011NAZVJ. KřenÚAK AF
Indikátory kvality zeleně v sídlech - návrh a ověření (8/2013/591)20132014IGAP. ŠimekÚBZ ZF
Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)20032003JinýJ. MarečekÚZPET AF
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)20122015OPL. JankovskýÚOLM LDF
Individuální stáž pracovníka ve vzdělávání (NF-CZ07-INP-4-175-2015)20162016JinýR. GebauerÚLBDG LDF
Indukce polyploidizace u in vitro kultur černolistých odrůd Pelargonium x hortorum (řada Black Velvet, odrůda Scarlet) pomocí chemomutagenů. (65/2006)2006--InterníP. JadrnáÚZK ZF
Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu (LD13020)20132016JinýL. JankovskýÚOLM LDF
Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů20042005FRVŠP. KnotÚVZP AF
Influence of moisture content on ultrasonic velocity of scotch pine wood (37/2011)20112011IGAP. HoráčekLDF
Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)20032003RPJ. MarečekÚZPET AF
Informační systém pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a jakosti nábytku (MPO ČR FR-TI1/050)20092013MPOP. BruneckýÚN LDF
Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)2009--GAČRR. KizekÚCB AF
Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)20152015IGAS. A. DarkwahÚTS FRRMS
iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí (TR160281)20062006RPJ. KomináckáPEF
Iniciace interaktivních vzdělávacích metod na nové naučné stezce bez bariér (010TU Z-4/2015)20152017JinýJ. FialováÚTOK LDF
Inkorporace zlepšených parametrů technologické a nutriční jakosti zrna do kulturních forem pšenice a tritikale s využitím vzdálené hybridizace (EP0960996132)19962000NAZVJ. BednářÚBFR AF
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)20142014RPP. SalašÚŠMZR ZF
Inovace a rozšíření nabídky vysokoškolských poradenských center v Brně20102010RPP. ŠtěpánkováPPC ICV
Inovace a rozvoj pracoviště pro praktickou výuku specializovaných předmětů (1242/2011 A/a)20112011FRVŠJ. MartinekÚBZ ZF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )20102010NAZVT. VítězÚZPET AF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)20112011NAZVT. VítězÚZPET AF
Inovace a vypracování norem potřeby živin pro hospodářská zvířata a ryby. (QD0211)20002005NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (INOBIO)20122015OPJ. DvořákLDF
Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)20012002FRVŠI. JančářováÚCB AF
Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)20062007FRVŠH. FišerováÚBFR AF
Inovace cvičení předmětu Genetika F o detekci SSR markerů ječmene (523/2006)20062006FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Inovace cvičení předmětu Genetika rostlin o detekci geneticky modifikované kukuřice (FRVŠ 1686/2008)20082008FRVŠT. VyhnánekAF
Inovace cvičení předmětu Lesnická pedologie (2009 2517 F6 a)20092009FRVŠA. BajerÚGP LDF
Inovace cvičení z Technologie cereálií (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)20042004FRVŠJ. KučerováÚTP AF
Inovace čalouněného nábytku (OS 470811)20082008P. BruneckýÚN LDF
Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)2010--FRVŠV. HubačíkováÚKE AF
Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu peckovin (QK1920058)20192023NAZVT. NečasÚO ZF
Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstků. (QJ1510081 )20152018NAZVT. NečasÚO ZF
Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiálu (FRVŠ 2008 1969/A (SPP 280361))20082008FRVŠM. PöschlÚMBR AF
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)20172020TAČRP. MaděraÚLBDG LDF
Inovace kurzu Rozvojová antropologie (IN3200261/1106/317)20202020InterníM. HorákÚJKS FRRMS
Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství20092011JinýK. NechutaODOV ICV
Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství 2012 a trendy pícninářství a krmivářství20122012JinýK. NechutaODOV ICV
Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech (720/2009)20092009FRVŠR. PokludaÚZK ZF
Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)20112012FRVŠI. JančářováÚCB AF
Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)20052006FRVŠI. JančářováÚCB AF
Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)20032004FRVŠI. JančářováÚCB AF
Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa20072008IGAJ. KulhavýÚEL LDF
Inovace laboratorních cvičení o metody molekulární genetiky (3fr1319/2003)20032003FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)20052005FRVŠJ. ZehnálekÚCB AF
Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty20172017OPA. PřidalÚZRHV AF
Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)20112012FRVŠM. MusilováÚBFR AF
Inovace laboratorních výuky v zahradnických studijních programech20092009FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy2011--FRVŠM. BrtnickýÚAPMV AF
Inovace laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku (FRVS/2011/3138/A/a)20112011FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
Inovace lesních lanovek Larix20122014TAČRP. SmolkaVS ŠLP
Inovace manažerských předmětů se zaměřením na multikulturní prostředí (EKCA - Mezinárodní podniková kultura a komunikace v AJ; DES – Destinační management; PER Personalistika)2020--InterníS. FormánkováÚMA PEF
Inovace metod stanovení dimenzačních parametrů vozovek lesních cest.20092010JinýL. ŠevelováÚTOK LDF
Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství20142014InterníM. BaroňÚVV ZF
Inovace na mléčné farmě Lípa (SV2180381)20182018Smluvní výzkumD. FaltaÚCHHZ AF
Inovace nasazení modelovacího softwaru Prfocessnaut Modeler pomocí technologie cloud computingu. (SV 1150051)20152015Smluvní výzkumI. RábováÚI PEF
Inovace obsahové a metodické náplně seminářů předmětu Management v anglickém jazyce20102010FRVŠS. FormánkováÚMA PEF
Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)20012001FRVŠP. TomšíkÚMA PEF
Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)20032007NAZVT. LošákÚAPMV AF
Inovace pěstitelského systému třešní. Vyhodnotit pokusné varianty a doporučit nejvhodnější podmínky použití nízko-kyslíkaté atmosféry pro dlouhodobé skladování. (QD 1047)20012004NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Inovace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (IGA TP 9/2012)2012--IGAJ. WinklerÚAK AF
Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)20012004NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
Inovace pěstitelských technologií při integrovaném pěstování zeleniny (IZP06)2007--NAZVK. PetříkováÚZK ZF
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (1G58038)20052009NAZVR. CerkalAF
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )20052009NAZVP. RyantÚAPMV AF
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny (401/2009/A/b)2008--FRVŠP. KupecÚTOK LDF
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny20092009FRVŠP. KupecÚTOK LDF
Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)20072007FRVŠM. PokornýÚI PEF
Inovace praktické výuky molekulárně-botanických předmětů Ústavu biologie rostlin (IN217002)20172017InterníT. VyhnánekÚBFR AF
Inovace praktické výuky předmětů zabývající se problematikou kvality vnitřního obytného a pracovního prostředí20192019InterníP. ČechÚN LDF
Inovace praktické výuky předmětů zabývající se problematikou kvality vnitřního obytného a pracovního prostředí20192019InterníP. ČechÚN LDF
Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření20192019OPA. PřidalÚZRHV AF
Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)20122012FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Inovace praktických cvičení předmětu Myslivost (2668)20102010FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
Inovace praktických cvičení ze zelinářství (122/2004)20042004FRVŠR. PokludaÚZK ZF
Inovace praktik genetických předmětů o metodiky založené na manipulaci s ribonukleovými kyselinami (2252/G4/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Inovace praktika fyziologie rostlin pro interdisciplinární pojetí přednášky (FRVŠ 3357/05)20052005FRVŠM. KlemšÚBFR AF
Inovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QI20152016Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů středních škol v kombinované formě studia (CZ.1.07/2.2.00/18.0017)20112013OPP. HlaďoOSV ICV
Inovace předmětu "Příslušenství motorových vozidel" (FR270311/1102/228)20072008FRVŠJ. ČuperaAF
Inovace předmětů ArcGIS Desktop pro zahradní a krajinnou architekturu20092009FRVŠA. SalašováÚZAKA ZF
Inovace předmětu cestovní ruch o modul Destinační management (FR150081)20052005FRVŠK. RyglováÚMO PEF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství20112011FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru20092009FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru20102010FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
Inovace předmětu E-technologie pro výuku studentů ekonomických oborů2010--FRVŠR. MaloÚI PEF
Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)20052005FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
Inovace předmětů Finanční řízení, Ekonomika dřevařského podniku a Podniková ekonomika pro studijní obory magisterského studia (337/2011)20102011FRVŠD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Inovace předmětu Genetika F praktickými cvičením detekce mikrosatelitů tritikale (6/F4a/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)20052005FRVŠA. KnollÚMFGZ AF
Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)20082008FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)20092009FRVŠV. KocurekÚAK AF
Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce20112011FRVŠF. DařenaÚI PEF
Inovace předmětu Informační technologie20092011FRVŠR. ŠtorkÚLDEP LDF
Inovace předmětů Informační technologie a Hospodářská informatika (1192/2009/F5/a)20092010FRVŠT. BadalÚLDEP LDF
Inovace předmětu Komunální odpad a skládkování - Rekultivace skládek odpadů (2239 F4 a)2005--FRVŠJ. FilipÚKE AF
Inovace předmětu Landscape recreology20122012FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)20032003FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
Inovace předmětu Management zařazením výuky ŘLZ na semináře předmětu20032003FRVŠJ. DudaÚMA PEF
Inovace předmětu Marketing I20092009FRVŠM. ForetÚMO PEF
Inovace předmětu Marketing I2009--FRVŠO. DufekÚMO PEF
Inovace předmětu Marketingový výzkum (1156/2007)20072007FRVŠM. SoučekPEF
Inovace předmětu "Mobilní energetické prostředky2010--FRVŠT. ŠmerdaÚTAD AF
Inovace předmětu Obchodní operace I o modul "Retailing" (1732/2009)20092009FRVŠM. ZábojÚMO PEF
Inovace předmětu Obchodní operace o modul "Category management" (1231/2006/F5/a)20062006FRVŠM. ZábojÚMO PEF
Inovace předmětu Ochrana přírody a krajiny (1212)20052007FRVŠV. LázničkaÚKE AF
Inovace předmětu Ochrana životního prostředí (1248/F4a/2007)20062007FRVŠL. HanušAF
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)2010--FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)20132013FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
Inovace předmětu "Počítačové projektování" -- praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz20142014RPT. MašíčekÚKE AF
Inovace předmětu Propagace a média (2163/2007)20062007FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů (FRVŠ F 36/1999)19991999FRVŠP. TomšíkÚMA PEF
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů a komunikace20082008FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů vyučovaného na PEF MZLU v Brně.20102010FRVŠJ. DudaÚMA PEF
Inovace předmětu sociologie venkova20112011FRVŠK. NovotnáÚKE AF
Inovace předmětu Softwarové inženýrství 120112011FRVŠO. TrenzÚI PEF
Inovace předmětu Šlechtění rostlin20112011FRVŠP. SmutnáÚPŠRR AF
Inovace předmětů "Údržba a opravy strojů" a "Projektování servisních provozů"20142014RPP. DostálÚTAD AF
Inovace předmětu Úvod do GIS20102010FRVŠH. Martinková KuchyňkováÚZAKA ZF
Inovace předmětu Vinařská mikrobiologie - laboratorní cvičení2010--FRVŠP. MateiciucováÚVV ZF
Inovace předmětu vinařství využitím elektrochemických metod při látkovém složení vína (1102 /2006)20062006FRVŠJ. VeverkaZF
Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)20092009FRVŠO. TrenzÚI PEF
Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky20102010FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)2014--InterníT. KoutnýÚZPET AF
Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví. (1582/F4/a)20062006FRVŠJ. SuchomelLDF
Inovace předmětů Základy krajinného inženýrství a Krajinné inženýrství (241/2006)20062006FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
Inovace předmětů zelinářství20112012FRVŠA. JezdinskýÚZK ZF
Inovace předmětů Zelinářství a Skleníková výroba (1362/2007)20072007FRVŠR. PokludaÚZK ZF
Inovace předmětu "Zkoušení motorových vozidel2010--FRVŠT. ŠmerdaÚTAD AF
Inovace předmětu Zpracování textů na počítači (FR160131/1638/2006)20062006FRVŠJ. PřichystalPEF
Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře (FRVŠ)2006--FRVŠ