Mendelova univerzita v Brně - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 4149

Stav
NázevOd
Do
Druh
Garant
Pracoviště
: Multimediální cd na téma technologický proces silážování vojtěšky a cukrovarských řízků do polyethylenových vaků.
2010
--
FRVŠ
R. Poštulka
ÚVZP AF
Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)
2004
--FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu
2011
2011
IGA
I. ŠafránkováÚPŠRR AF
Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje. (526/07/1187)2007
--
GAČR
ÚGP LDF
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)
2016
2019NAZV
ÚŠMZR ZF
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu2019--
NAZV
ÚPŠRR AF
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)
2010
--
RP EK
ÚAK AF
Aglomerace hnojiv.
2002
2004
MPO
AF
Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)
2016
2016IGAÚRPE FRRMS
Agrofenologické hodnocení perspektivních odrůd meruněk pro intenzivní pěstitelské technologie. (SK-CZ newproject)
2009
2010
Jiný
I. OndrášekÚO ZF
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova20102014NAZVÚŠMZR ZF
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy
2003
--
MPOP. RyantÚAPMV AF
Agrometeorology - Assistance in the introduction of new subject at Mendel University of Agriculture and Forestry (39p16)
20042004
Jiný
ÚAK AF
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)2012
2016
NAZVÚAPMV AF
Akční plán pro ochranu geodiverzity
2019
2020
Jiný
A. Bajer
ÚGP LDF
Aklimace sazenic smrku a dubu na stresové podmínky (LDF_VP_2020030 )
2020
2020
IGA
J. Krejza
ÚEL LDF
Aktivita kyselé fosfomonoesterázy v půdě horských ekosystémů: vypracování nových metod a jejich aplikace
2009
2009
P. Formánek
ÚGP LDF
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu
2011
--
IGA
M. Lichovníková
ÚCHHZ AF
Aktivní protiabrazní konstrukce
2015
2015
IGAP. PelikánÚTOK LDF
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)
2015
2017
Jiný
R. MatulaÚLBDG LDF
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚMA PEF
"Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"
2009
--
Jiný
ÚN LDF
Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)
2015
2016IGAE. TaterováÚTS FRRMS
Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách (GA526/97/0170)1997--
GAČR
ÚAPMV AF
Akustický detektor stresu rostlin ADOPS
2016
2017TAČRP. Dostál
ÚTAD AF
ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)2012
2014
TAČR
ÚEL LDF
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)
2005
--
FRVŠ
V. KubáňÚCB AF
Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem (OC10040)20102012RP EKÚEL LDF
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)
2015
2017
RP EK
ÚEL LDF
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.
1996
2000
NAZVJ. ZelenkaÚVZP AF
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny20132013InterníP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny
2014
2014
IGA
J. Fialová
ÚTOK LDF
Analysis of efficacy of nano-silver protection solution to fungy (Serpula lacrymans)2009
2009
IGAÚND LDF
20202020
IGA
ÚO ZF
Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (4130221)
2013
2013
D. ŠafaříkÚLDEP LDF
Analýza a charakteristika mechanických vlastností konstrukčních vrstev polních cest20122013JinýL. Ševelová
ÚTOK LDF
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o
2009
2010
Jiný
ÚI PEF
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)
2008
2008
IGA
N. Chalupová
ÚI PEF
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice
2018
2019Smluvní výzkumD. Šafařík
ÚLDEP LDF
Analýza a realizace řídícího systému poradenských služeb (IG150051/2102/116)
2005
2005
IGAÚI PEF
2006
2007JinýM. Šťastná
ÚKE AF
Analýza a zjišťování fytotoxicity dešťových a průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)
20172017IGAM. D. VaverkováÚKE AF
Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)20102011IGAÚMFGZ AF
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)
2008
--
JinýÚTOK LDF
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)
2004
2004
IGA
ÚSO PEF
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR
2018
2018
Smluvní výzkumV. KupčákÚLDEP LDF
Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)
2016
2017
IGA
ÚEPZ FRRMS
Analýza degradačních procesů moderních materiálů používaných v zemědělské technice (TP4/2014)
2014
2014
IGAP. DostálÚTAD AF
Analýza diferenčně exprimovaných genů ve fetálních kosterních svalech prasete (GA523/03/0858)
2003
2005
GAČR
ÚMFGZ AF
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
1998
1998
FRVŠÚND LDF
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)
2013
2013Smluvní výzkum
CEITEC AF
Analýza efektivity etických nástrojů VŠ v ČR v kontextu regionálního rozvoje (SP3171231)2017
2017
IGA
J. Nesiba
ÚSS FRRMS
Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )
2006
2006
Jiný
ÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací
2005
--
Jiný
V. KupčákÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku
2007
--
Jiný
V. Kupčák
ÚLDEP LDF
Analýza elasticity poptávkových vztahů ve výrobkové vertikále obilí v podmínkách transformace českého agrárního sektoru (29/2004)
2004
2004
IGA
ÚPE PEF
Analýza exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů u prasat (523/06/1302)20062008
GAČR
A. KnollÚMFGZ AF
Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky (IP12/2013)20132013
IGA
ÚBFR AF
2008
2008
IGA
J. Neruda
LDF
Analýza faktorů ovlivňujících nákladovost řezu a tvarování živých plotů
2013
2013
IGA
ÚZAT ZF
Analýza faktorů prostředí ovlivňujících intenzitu poškození smrkových porostů ohryzem (LDF_VP_2017028)20172018
IGA
J. Kamler
ÚOLM LDF
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské2007
2007
IGA
J. UrbánekÚMO PEF
Analýza fenologických a růstových fází u smrku ztepilého, buku lesního a modřínu opadavého v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. (FR4606621)
2006
2007
FRVŠ
LDF
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)
2007
2007
IGAK. SvobodováÚMFGZ AF
Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena (LDF_VT_2017009)2017
2018
IGA
ÚHÚLAG LDF
2018
2018
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)
2017
2018
IGA
A. Dejmal
ÚND LDF
Analýza kandidátních genů pro tvorbu svaloviny a kvalitu masa u prasat (GA523/97/1305)
1997
1999
GAČR
AF
Analýza kandidátních genů pro znaky jatečné hodnoty prasat, lokalizovaných v chromozómových oblastech s QTL (GA523/00/0669)
2000
2002GAČR
AF
Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)
2010
--
IGA
ÚDT LDF
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)2009
2011
GAČRM. Masařík
ÚCB AF
Analýza metylačních změn u rostlin navozených pomocí demetylačních činidel20152016IGAM. Baránek
MENDELU
Analýza minoritních amfolytů z biologických směsí metodou kapilární izoelektrické fokusace bez nosných amfolytů (CB)2000--GAČRAF
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)
2013
2014
Smluvní výzkum
ÚBFR AF
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)
2010
2012IGAR. Dudík
ÚLDEP LDF
Analýza možností používání CAD systémů a jejich výstupů v oblastech výroby nábytku (10/2005)2005
2005
IGALDF
2014
2014
IGA
ÚHÚL LDF
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining
2012
--
IGA
F. DařenaÚI PEF
Analýza obsahových látek sortimentu zeleniny (DČ)
2007
2007
ZF
Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)
2015
2015
IGAÚBZ ZF
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013
--
IGAÚND LDF
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)
2010
2011
IGA
ÚND LDF
Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny
2019
--
IGAÚTOK LDF
20092009IGALDF
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)
20062006
FRVŠ
T. UrbanÚMFGZ AF
Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva. (50/2010)
2010
--
IGA
ÚND LDF
Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS
2011
2011
IGA
ÚEL LDF
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)2011
2011
IGAJ. Fryč
ÚZPET AF
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2009--GAČR
ÚTAD AF
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2010
--
GAČRÚTAD AF
Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
2013
2014
MMR
ÚEL LDF
Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)
2011
2012
IGA
H. Vavrčík
ÚND LDF
Analýza reprodukčního potenciálu selat prasete divokého (Sus scrofa L.) (LDF_VP_2016023)
2016
2017IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Analýza role dedicných faktoru ve chrádnutí jasanu vyvolaném Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski ) (LDF_VP_2015019 )20152015
IGA
R. LongauerLDF
Analýza řezných sil z pohledu lomové mechaniky při quasi-ortogonálním CNC frézování a řezání pilovým kotoučem
20192021IGA
ÚDT LDF
Analýza sémantické podobnosti pro detekci plagiátů20152017
GAČR
T. Foltýnek
ÚI PEF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020--IGAP. MocováÚND LDF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky2020
--
IGA
ÚND LDF
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)
2015--IGAJ. KamlerLDF
Analýza socioekonomických dopadů na podnikatelské subjekty v segmentu dřevařských výrobků v kontextu zájmu o posuzování přínosů a negativ plynoucích z certifikované dřevné suroviny
2018
2019
IGA
A. SujováÚLDEP LDF
Analýza softwarových prostředků v nábytkářském průmyslu (47/14)2014
2015
IGAK. KrontorádLDF
Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed
2009
2009
R. Pokluda
ÚZK ZF
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--GS LČRP. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol
20162017Smluvní výzkumÚRR FRRMS
20172018IGAA. SujováÚLDEP LDF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
2009
IGA
J. Stávková
ÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--
IGA
ÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009
--
IGAZ. Toufarová
ÚMO PEF
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--
IGA
ÚAK AF
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--
IGAÚAK AF
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce
2016
2016
Interní
P. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
Analýza úrovně používání systémů CRM v ČR (IG160091)
2006
2006
IGAF. DařenaPEF
Analýza užitkovosti a chování hospodářských zvířat v závislosti na variabilitě teploty prostředí a možnosti eliminace jejího dopadu
2017
2018
IGA
ÚCHHZ AF
2012
2012IGA
ÚND LDF
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining2013--IGAF. DařenaÚI PEF
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města2016
2017
IGA
ÚŠMZR ZF
Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie
2007
--
IGA
PEF
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky (LDF_VP_2017021)2017
2018
IGA
J. DvořákÚOLM LDF
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky japonského (LDF_VP_2017021)2017
2018
IGA
ÚOLM LDF
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky
2013
--
IGAV. Vala
MENDELU
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)
2013
2014
IGA
V. Vala
ÚLDEP LDF
Analýza vybraných ukazatelů životní pohody (welfare) hospodářských a volně žijících zvířat v zajetí (IGA TP 2/2013)
2013
2013IGAD. FaltaÚCHHZ AF
Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)
2010
2010
IGA
P. Horáček
ÚND LDF
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací
2011
2012
IGA
J. Holoubek
ÚSO PEF
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)
2001
2001
FRVŠÚAK AF
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně
2009
2009
Jiný
ÚZPET AF
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2018
Specifický
ÚT LDF
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
20162019
IGA
J. KadlecÚT LDF
Analýza významu odbytových organizací, jejich funkcí a právního postavení na trhu s agrárními produkty a identifikace vztahů center a komoditních burz (QC1415)
2001
2003
NAZV
PEF
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008
--
Interní
P. MáchalICV
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe20082010JinýM. VážanskýOSV ICV
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)2013--
IGA
H. VavrčíkÚND LDF
2016
2017
IGAÚOLM LDF
Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
2017
2019
IGA
ÚOLM LDF
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)
2012
2012
Smluvní výzkum
M. Baránek
MEND ZF
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)
2010
2010
ÚZK ZF
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)
2014
2015
Smluvní výzkum
M. GeršlÚZPET AF
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování
2017
2017
IGAJ. Caha
ÚRR FRRMS
Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)2002
2002
FRVŠH. Vavrčík
ÚND LDF
Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence
2015--
IGA
ÚZAKA ZF
Animované modely mechanismů lesnické a dřevařské techniky (F1 d 94/2006)
2006
2006
FRVŠÚT LDF
Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)
2005
2005
FRVŠ
ÚTAD AF
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)
2018
2019
RP
ÚND LDF
Antimikrobiální pokrytí Inovace k prevenci infekčních onemocnění (AMICI)
2016
2020
JinýJ. SochorÚVV ZF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGAV. Hula
ÚZRHV AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGA
V. HulaÚZRHV AF
2010
--
IGAÚN LDF
Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)
2015
--
IGA
ÚTAD AF
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)
2016
2018
NAZV
J. MarešÚZRHV AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů
2009
2009
IGA
L. ZemanÚVZP AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů
2009
2009
IGA
Š. Starobová
ÚVZP AF
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)2004
--
FRVŠ
ÚAK AF
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků20092009IGAJ. Vrtalová
ÚÚD PEF
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.
2013
2013IGAÚSO PEF
Aplikace lokálního multiplikátoru 3 (LM3) na příkladu Správy NP Podyjí
2014
--
IGAÚLDEP LDF
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
2014
--
Interní
ÚZK ZF
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (IP č. 14.2)
2014
2014
Jiný
J. NeugebauerováÚZK ZF
Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)
2007
2008
FRVŠ
V. Dániel
LDF
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat
2014
--
IGA
J. KolomazníkÚI PEF
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu
2012
--IGAJ. Šťastný
ÚI PEF
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky
2013
2013
IGA
P. Dostál
ÚTAD AF
Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)2016
--
IGA
ÚAPMV AF
Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů2012--IGAÚÚD PEF
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR
2014
--
IGA
ÚI PEF
Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic
2012
2014
Smluvní výzkum
P. HorkýÚVZP AF
Aplikace progresivních technologií souvisejících s obráběním netradičních materiálů
2016
2019
IGAL. Hlásková
ÚDT LDF
Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb
2006
--
IGALDF
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)2007--
IGA
R. KizekAF
Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě2013--IGAA. Janzová
ÚGP LDF
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)
2014
2014
IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.
2012
2013
IGA
ÚSO PEF
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)
2003
2004Jiný
ÚAK AF
Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)
2003
--
GS LČR
E. KulaLDF
Aranžování rostlin - kurz celoživotního vzdělávání
2007
--
T. Kuťková
ÚBZ ZF
2011
--
Interní
ÚND LDF
Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masa (13-05373S)2013
2013
GAČR
ÚMFGZ AF
Aspekty evropské integrace v mezinárodním obchodě a marketingu
2009
--
OP
ÚMO PEF
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)2015
2016
IGA
ÚSS FRRMS
Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání
2016
2017
IGAÚRPE FRRMS
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství
2008
2010GAČRT. LibosvárÚTOK LDF
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)
2002
2005Jiný
ÚAK AF
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
2001
2001
FRVŠ
ÚTOK LDF
Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR)
2003--JinýJ. KolejkaÚGT LDF
Atlas podnebí České republiky a regionalizace výstupů klimatických modelů nelineárními metodami
2003
--
JinýAF
2006--GAČRK. RyglováÚMO PEF
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus2017
2018
IGA
ÚOLM LDF
Automatizace tvorby eLearningového obsahu2006
--
IGA
PEF
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
2008
2008
IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)2008
2008
IGA
ÚI PEF
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)
2009
2009
IGA
ÚI PEF
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích2014--IGAF. DařenaÚI PEF
Barevné pšenice - genetické aspekty a technologické využití (TP 1/2014)
2014
2014
IGA
ÚBFR AF
Bariéry podnikání v odvětví lesnictví v České republice (LDF_VP_2017027)20172018IGAP. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
BE-TAF-1910: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)
2012--JinýL. Purchart
ÚEL LDF
BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (SE/830/3/00)
2000
2002
JinýÚOLM LDF
2017
--
TAČR
ÚGP LDF
Bezpecny nabytek CSN 91 010020052006
Jiný
J. PacovskýÚN LDF
Bezpečné lůžko juniorů s parametry EU (FD - K3/035)20032006
MPO
P. Brunecký
ÚN LDF
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)
2003
2005MPOP. BruneckýÚN LDF
Binární rovnovážné diagramy (905/200 )
2005--FRVŠ
ÚTAD AF
2010
2010FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci
2002
2004
GAČRI. Marková
ÚKE AF
Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000 (SP/2d4/59/07 )2007
2012
Jiný
LDF
Biodiverzita hospodářských zvířat chovaných v České republice
2008
2008
NAZV
K. Civáňová
ÚMFGZ AF
Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu
2010
2010IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty
2015
2015
IGAM. KlemšÚBFR AF
Bioenergetické transformace (IGA TP 7/2012)
2012
2012
IGA
J. Fryč
ÚZPET AF
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014
--
IGA
J. Fryč
ÚZPET AF
2012
--
Jiný
ÚCB AF
Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin (K-141/2012)20122015TAČRR. Pokluda
ÚZK ZF
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu
2009
--
VZ
J. Čermáková
ÚVZP AF
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu (MSM6215648905)
2007
2012
VZ
Z. ŽaludAF
Biologické hodnocení
2005
2016Jiný
ÚPK ZF
Biologické účinky extraktu z lupiny na osivo obilnin (521/02/D153)20022005GAČRÚPŠRR AF
Biologické základy zemědělství a perspektivní způsoby hospodaření v multifunkční krajině (MSM 6215648901)
2005
--
VZ
P. Hanáček
AF
Biologicky aktivní látky v čerstvých plodech a výrobcích z integrované produkce jablek
2009
2011
NAZV
ÚPTZP ZF
Biologicky přístupné aminokyseliny v půdě pod lučními společenstvy Moravskoslezských Beskyd (GP526/03/D058)
2003
2006
GAČR
P. FormánekÚGP LDF
BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (LD 12031)20122016JinýL. JankovskýÚOLM LDF
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)
2013
--
IGA
ÚZPET AF
Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)2014
2014
IGAM. Šlezingr
ÚTOK LDF
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)
2009
2012
OPL. Havel
ÚBFR AF
Bionický průzkum kreativního využití bambusu. Aplikace bionického potenciálu do desgnu kompozitních materiálů - výrobků
2008
2008
IGA
LDF
Bionomie, fytopatologie a rozšíření Mycosphaerella pini E. Rostrup na lokalitě Březina (IGA 11/2005)
2005
--
IGA
ÚOLM LDF
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)
2011
2012
FRVŠM. HaitlÚZPET AF
BIOREPRODUKTOR (Petr Dostál)
2018
2019
TAČRÚTAD AF
Biosenzory na bázi kovem značených ODN (PGS13_2012)
2012
--
Jiný
R. KizekÚCB AF
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)
2008
2011
VZ
I. Vrtková
ÚMFGZ AF
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)
2011
2014
NAZV
ÚCHHZ AF
Biotechnologické postupy ve šlechtění odrůd révy vinné se zvýšenou odolností k biotickým a abiotickým činitelům, stoupající kvalitou a významnou zdravotní prospěšností
2007
2007
NAZV
P. PavloušekZF
Biotechnologie ve vinohradnictví - 2. etapa šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou
2007
2007
NAZVP. Pavloušek
ZF
Blahobyt, Bohatství a Práce pro Evropu (290647)2012
2016
RP EKP. RozmahelVYZC PEF
2008
2012
Jiný
V. LázničkaÚBZ ZF
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník
2008
2012GS LČR
ÚGP LDF
Boj proti Extremismu a Džihádismu v jihovýchodní Evropě: Protiteroristická Iniciativa na Západním Balkáně)2017--
IGA
ÚTS FRRMS
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkumJ. Kynický
ÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá
2015
2015Smluvní výzkumJ. Kynický
ÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II
2015
2015
Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
2017
2017
IGA
J. Winkler
ÚBFR AF
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)
2005
--
GAČRR. Ptáček
ÚF PEF
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
--JinýR. KizekÚCB AF
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
2013OPR. Kizek
ÚCB AF
Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík (522/09/0239)
2009
2011
GAČR
L. Havel
ÚBFR AF
Business Intelligence metodami strojového učení2010
--
IGAV. RukavitsynÚI PEF
CARBOMONT -- extension to NAS. Effects of land-use changes on sources, sinks and fluxes of carbon in E u r o p e a n mountain areas
2001
2004
Jiný
MENDELU
CEITEC - Středoevropský technologický institut
2011
--OPV. ReinöhlCEITEC AF
CEITEC 2020 (LQ1601)20162020
Jiný
V. Reinöhl
CEITEC AF
2007
2007
JinýÚZPET AF
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa20092009JinýÚZPET AF
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA2008
2008
Jiný
B. Groda
ÚZPET AF
Celostátní seminář Biomasa - současná a budoucí energetická základna20062006
J. Pejzl
ÚDT LDF
Celostátní seminář Dřevařský průmysl v ČR - současný a budoucí vývoj průmyslu založeného na bázi dřeva (9502/KS470161)
2007
2007
ÚDT LDF
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)
2006
--
RP EK
ÚAK AF
2007
2008
FR CESNETT. Ruprich
ÚIS CP
Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu (LC06035)
20062010
ÚCB AF
Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (LN00A065)2000
2004
VC
P. Dvořák
ÚMBR AF
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
2014
2019
TAČR
R. CerkalÚPŠRR AF
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)
2010
--
VC
R. Kizek
ÚCB AF
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I
20102010OPÚZK ZF
Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?2014
2014
IGA
ÚKE AF
Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)
20122014
OP
P. KrálÚND LDF
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)
2005
--
NAZV
ÚEL LDF
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)
20012004
NAZV
V. Tesař
ÚZPL LDF
2012
--
Jiný
J. SuchomelÚEL LDF
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi
2013
--
IGA
S. KapounekÚF PEF
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce
2008
2011
NAZV
ÚVV ZF
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)20002000JinýZ. Žalud
ÚAK AF
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)
2010
--
RPÚAK AF
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu
2014
2015Smluvní výzkumÚI PEF
CONEMDE
2010
2013JinýL. HavelÚBFR AF
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)
2006
2006
JinýÚLBDG LDF
Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities
2011
2013
GAČR
ÚI PEF
20082012RP EKÚO ZF
2008
2012
RP EK
ÚO ZF
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)
2000
2004JinýÚPŠRR AF
Corporate identity jako konkurenční výhoda
2006
--
Interní
J. Turčínková
PEF
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů
2013
2016
JinýS. FormánkováÚMA PEF
2014
2015
OP
ÚJKS FRRMS
Cytokininy a auxiny v regulaci vývoje rostlin (GV206/96/K188)19962001GAČRS. Procházka
AF
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)2017
2020
RP EK
I. MarkováÚZPL LDF
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (SP/2D1/93/07 )
2007
--
Jiný
LDF
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3) (SP/2d1/93/07)2007
2011
Jiný
ÚEL LDF
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)
2003
2007
Jiný
ÚGP LDF
Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu. (15-02453S)20152017
GAČR
ÚGP LDF
Časově-frekvenční přístup k datování hospodářského cyklu České republiky (GAP402/11/0570)
2011
2012GAČRVYZC PEF
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)
2015
2017
JinýL. ÚradníčekÚLBDG LDF
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)
20052011
VZ
B. MinaříkPEF
      01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/01)
2005
2011
TS VZ
ÚE PEF
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)
2005
2011
eTS VZM. Sojka
ÚE PEF
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)
2005
2011
eTS VZ
M. Sojka
ÚE PEF
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)
2005
2011
eTS VZ
ÚE PEF
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)
2005
2011
eTS VZ
M. Sojka
ÚE PEF
      02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikatelských subjektů na nové podmínky integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/02)2005
2011
TS VZ
ÚMA PEF
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)
2005
2011eTS VZÚMA PEF
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)
2005
2011
eTS VZ
ÚMA PEF
           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)
2005
2011
eTS VZJ. DudaÚMA PEF
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)2005
2011
eTS VZ
V. KašparovskáÚF PEF
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)
2005
2011
eTS VZ
ÚÚD PEF
      03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/03)
2005
2011TS VZJ. StávkováÚMO PEF
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)2005
2011
eTS VZM. Foret
ÚMO PEF
           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)
20052011
eTS VZ
L. KubíčkováÚMO PEF
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)
2005
2011
eTS VZ
A. MotyčkaÚI PEF
2005
2011Akt eTS VZ
ÚI PEF
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)
2005
2011
Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)
2005
2011
Akt eTS VZ
I. RábováÚI PEF
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)
2005
2011Akt eTS VZF. Dařena
ÚI PEF
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
20052011Akt eTS VZR. Malo
ÚI PEF
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)
2005
2011eTS VZM. Mišovič
ÚI PEF
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)
2005
2011Akt eTS VZ
ÚI PEF
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)
2005
2011Akt eTS VZÚI PEF
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
20052011Akt eTS VZ
ÚI PEF
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)
2005
2011
Akt eTS VZ
M. Pokorný
ÚI PEF
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)
2005
2011
eTS VZ
ÚMO PEF
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZ
ÚRPE FRRMS
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)
20052011
eTS VZ
ÚRPE FRRMS
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)
2005
2011
eTS VZ
ÚPHV PEF
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)
2005
2011
eTS VZ
P. Syrovátka
ÚRPE FRRMS
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)
2005
2011eTS VZ
ÚRPE FRRMS
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)
2005
2011
eTS VZÚRPE FRRMS
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)2006
2011
eTS VZÚRPE FRRMS
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)
2005
2011
TS VZ
ÚPE PEF
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)
2005
2011
eTS VZÚPE PEF
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)
2005
2011
eTS VZ
H. Pavlíčková
ÚPHV PEF
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)
2005
2011
eTS VZ
ÚPHV PEF
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)2005
2011
eTS VZ
ÚSO PEF
           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)
20052011
eTS VZ
J. JánskýÚPE PEF
České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných a ovocných rostlin ve XX. století (LP01032)
2001
2002
RPV. Řezníček
ZF
České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývoje (DG16P02H053)2016
2020
MK
D. Wilhelmová
ÚZAKA ZF
Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)20102013
Jiný
B. Krška
ÚO ZF
Česko-Norské partnerství v rámci mobilit (NF-CZ07-MOP-1-0262014)2014
2015
Zahr. vzd.
ÚMA PEF
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)20182018
Jiný
ÚMA PEF
Československá diplomacie a třetí svět v době studené války: případové studie Argentiny a Izraele2018
2019
IGA
ÚTS FRRMS
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím2017
2018
IGA
E. TaterováÚTS FRRMS
Česko-slovenské přeshraniční mobility
2015
2015
MMR
M. LörinczyÚMA PEF
Činnost v komisi výživy WPSA (LA 126)
2001
2003
Jiný
ÚVZP AF
Čistota paliv a olejů (IP15/2013)
2013
--
IGA
ÚTAD AF
Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)2007
2007
FRVŠ
T. Vítěz
AF
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)
2006
2006
FRVŠ
T. Vítěz
AF
Člověk a domov – proměny kulturní krajiny
2006
2006GAČRL. RadilováÚZAKA ZF
Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí (216)
2003
--RPP. Máchal
MENDELU
ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek - Všeobecné požadavky2010
2011
Jiný
ÚN LDF
ČSN 91 0412 Úložný nábytek - Technické požadavky (UNMZ č. 91/0011/10 )
2010
2011
JinýÚN LDF
2005
--
RPÚBZ ZF
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu
2019
2021IGA
ÚHÚLAG LDF
Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj (CZ.1.07/2.3.00/09.0037)2009
2012
OP
ÚMFGZ AF
Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně
20092009RPR. Pokluda
ÚZK ZF
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)
2012
2012
IGA
ÚÚD PEF
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012
--
IGAMENDELU
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky
2012
--
IGA
M. BurianÚÚD PEF
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot2014
--
IGA
ÚÚD PEF
Databanka výzkumu ekologického zemědělství
2005
--
JinýL. HanušAF
Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)
2004
2004
FRVŠ
I. MalýAF
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu
2010
--
IGA
ÚE PEF
Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)20062006Jiný
ÚKE AF
Defektoskopické hodnocení kvality technických a organických materiálů (IGA TP6/2017)
2017
2018
IGA
ÚTAD AF
2011
2011
IGAV. Kumbár
ÚTAD AF
2012
--
NAZVÚAPMV AF
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí (IP18/2013)2013
2013
IGA
ÚAPMV AF
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí
2013
2013IGAJ. JandákMENDELU
Degradační vlastnosti svarových spojů
2015
2015
IGA
ÚTAD AF
Dekompozice v horském lese
2007
--
IGA
LDF
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)
2016
2017
IGA
ÚDAS FRRMS
Demonstrace půdních vlastností na vybraných plochách ŠLP pro výuku pedologie20092009InterníA. BajerÚGP LDF
Dendroekologická studie v porostech dubu zimního různých pěstebních systémů (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )
2015
2015
IGA
R. PokornýÚZPL LDF
Dendroekologie mediteránního výmladkového dubového lesa rostoucího na Kypru (LDF_VP_2020035)
2020
2021
IGA
ÚLBDG LDF
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka
2005
2006IGAR. MatulaÚLBDG LDF
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
2014
--
IGA
ÚF PEF
2016
2016
IGA
ÚO ZF
Detailní mapování QTL u prasat pomocí mikrosatelitů a kandidátních genů vybraných na základě komparativních map (GA523/99/0842)
1999
2001
GAČR
AF
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR
2015
2017
JinýÚOLM LDF
Detekce a charakterizace jednonukleotidových polymorfizmů kandidátních genů pro plodnost a masnou užitkovost u prasete (523/02/D026)
2002
2005
GAČR
ÚMFGZ AF
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)2004
2004
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Detekce genotypů dvou genů a jejich asociace s parametry kvality telecího masa (FRVŠ MŠMT 2453/2005)
2005
2005
FRVŠÚCHHZ AF
Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)
2006
2006
Jiný
J. Zehnálek
AF
Detekce mikrosatelitů pro studium variability v oblasti genů MHC u velbloudů (IP21/2017)20172017
IGA
A. KnollÚMFGZ AF
Detekce molekulární variability genů podílejících se na produkci a kvalitě vepřového masa (523/06/P395)20062008
GAČR
ÚMFGZ AF
Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR20192019IGAÚOLM LDF
Detekce polymorfismu DNA a kandidátních genů pro užitkovost prasat (GA523/99/P043)
1999
2001
GAČR
AF
Detekce polymorfizmu DNA tritikale mikrosatelitními markery (IGA 23/2007)20072007
IGA
ÚBFR AF
Detekce thiolových sloučenin a oxidu dusnatého v biologickém materiálu (1740/G4)
2007
2007
FRVŠ
AF
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)
2013
2013
IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny
20112011
IGA
R. PokornýÚPŠRR AF
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.
2009
2009
IGAÚPŠRR AF
Detoxikace kvartérních isochinolinových alkaloidů in-vitro a in-vivo, biologická aktivita jejich metabolitů (GA ČR 525/07/0871)
20072011GAČR
AF
Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012)2012
--
JinýÚCB AF
Diagnostické metody v rostlinolékařství (2304/2009)
20092009FRVŠ
ÚPŠRR AF
Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J1939
2014--
IGA
ÚTAD AF
Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (QH71229)2007
2011
NAZV
ÚPŠRR AF
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)
2007
2011
NAZVÚKE AF
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" (GA201/04/0580)2004
2006
GAČRR. Mařík
ÚM LDF
20072009GAČR
ÚM LDF
2010
2014
GAČR
R. MaříkÚM LDF
Difůzní limitace proteolýzy v půdě
2013
2013JinýP. Formánek
ÚGP LDF
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)
20092009
Jiný
DZF ZF
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů-pokračování. (463/2010)2010
2010
Jiný
V. SvobodováÚVIS CP
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)
2009
2009
FRVŠ
A. PavlíkÚMFGZ AF
2010
2010FRVŠP. SlámaÚMFGZ AF
Digitalizace mikroskopických preparátů z morfologie hospodářských zvířat. (161 / 2002)20022002FRVŠÚMFGZ AF
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin20062007FRVŠÚPŠRR AF
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)
2008
2008
FRVŠ
ÚLBDG LDF
Diversita a funkční analýza půdních mikrobiálních společenstev v terestrických ekosystémech kontaminovaných persistentními organickými polutanty (POP) (GA526/98/1147)
1998
2000
GAČR
M. Tesařová
AF
Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných habitatů -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2013
2013
IGAÚZRHV AF
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna2015
2016
IGA
J. Bezděk
ÚZRHV AF
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)
20012004
NAZV
J. KulhavýÚEL LDF
Dlouhodobý biologický monitoring kvality životního prostředí nejbližšího okolí skládky s využitím bioindikátorů.
2014
2014
GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus. (PostDoc)2008
2010
GAČR
ÚOLM LDF
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)2011
2014
NAZVI. Vrtková
ÚMFGZ AF
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem
2018
2018
IGAÚI PEF
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy (9/2009)2009--
IGA
M. Raszková
ÚI PEF
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy2009
--
IGA
ÚI PEF
Dominantní role Agrárních komor Severní Moravy při podpoře aktivního využívání marketingových nástrojů podnikateli ekologického zemědělství, agroturistiky a potravinářského průmyslu.2010--
NAZV
ÚMO PEF
Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin2017
2017
IGA
ÚHÚLAG LDF
Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy
2012
--
IGAP. SvobodaÚÚD PEF
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu20072009GAČRÚÚD PEF
2007
2009
GAČR
ÚÚD PEF
Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy
2014
--
IGAA. Veverková
ÚÚD PEF
Dopady strukturálních změn na výkonnost podniků agrobyznysu (2017/009)
2017
--
IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)
2010
2010GAČRP. David
ÚÚD PEF
Dopady změny klimatu a klimatické variability na vybrané plodiny, rozšíření škůdců a intenzitu zemědělského sucha na území ČR (OC 187)
2007
--
JinýAF
Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců (522/05/0125)
2005
2007
GAČR
Z. Žalud
ÚAK AF
Dopady změny klimatu na růst a vývoj vybraných polních plodin (QG60051)
2006
2009
NAZV
AF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)2005
--
Akt eTS VZ
J. RožnovskýÚAK AF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)
1999
2001
GAČRJ. RožnovskýAF
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)
1995
1997
Jiný
ÚAK AF
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
2001
2001
JinýP. KupecÚTOK LDF
Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)
2017
2017
IGA
J. ČermákÚLBDG LDF
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)2003
2003
FRVŠ
ÚEL LDF
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚOLM LDF
Doprava a území (2298/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚZPET AF
Doprava v zemědělství a její dopad na životní prostředí (OC 191)2007--Jiný
AF
Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky luskovin (14-11782S)
2014--
GAČR
ÚBFR AF
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy2013--IGA
ÚI PEF
Douglaska tisolistá - nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství (QG60063 )
2006
2009
NAZVLDF
Draví roztoči (Acari, Phytoseiidae) ovlivňující populace vlnovníků břízy v Krušnohoří (235/2004)
2004
--
FRVŠ
ÚOLM LDF
Drobné sakrální objekty v krajině
2008
2008
IGAA. SalašováÚZAKA ZF
Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů (QH72075)2007
2011
NAZV
J. Suchomel
ÚEL LDF
Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajině (526/03/P051)
20032005
GAČR
J. SuchomelÚEL LDF
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)
2002
2004
Jiný
ÚAK AF
2012
2012
GAČRL. Purchart
ÚEL LDF
Druhová identifikace nekrofágních zástupců řádu Diptera pomocí mitochondriálních genů (AF-IGA-IP-2018/077)
2018
2018
IGA
A. Knoll
ÚMFGZ AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)2011
2012
IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
2011
--
IGA
ÚPŠRR AF
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)
2016
2017IGAÚZPL LDF
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)
20162017InterníJ. SzatniewskaÚZPL LDF
Druhové spektrum patogenů a endofytů v jehlicích borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) a borovice kleče (Pinus mugo) na lokalitách s potvrzenou infekcí Lecanosticta acicola2019--
IGA
MENDELU
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky20122014IGAÚOLM LDF
Dřeviny České republiky (LP0081)
2000
2001
RP
L. Úradníček
LDF
Dřevní houby z rodů Phellinus a Inonotus: taxonomie, ekologie, molekulární fylogeneze, produkce polysacharidů (GC521/07/J039)
2007
--GAČR
LDF
Dřevo a kompozity na bázi dřeva, materiály pro udržitelnou budoucnost - numerické modelování a optimalizace
2009
2010JinýV. Sebera
ÚND LDF
Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí (MSM 434100004)1999
2004
VZP. Horáček
ÚND LDF
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?
2011
--
IGA
N. Najman
ÚE PEF
Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské úmluvy o krajině"2012
2014
OP
Ž. NovotnáÚPK ZF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )
2015
--
IGAÚLBDG LDF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)20162016IGAR. Gebauer
ÚLBDG LDF
Dynamické mechanické vlastnosti dřeva (GA106/99/1703)
1999
--
GAČR
J. BucharAF
Dynamika ekonomických vztahů zemí Evropské unie (FRMS - IGA - 2016/013)
2016
2016
IGA
I. Zdráhal
ÚRPE FRRMS
Dynamika fosfoproteomu v průběhu působení cytokininu na semenáčky Arabidopsis thaliana
2010
2010
IGAÚMBR AF
Dynamika odrůstání přirozené obnovy smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst) v závislosti na porostním světle a na indexu listové plochy mateřského porostu (LDF_VP_2016017)
2016
2017
IGA
ÚZPL LDF
Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)20142014GAČRÚEPZ FRRMS
Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi
20082008
GAČR
AF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)
2013
2015
IGAR. PokornýÚZPL LDF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
2013
--
IGAÚZPL LDF
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd
2016
2018
IGA
ÚLBDG LDF
Dynamika trhů v dodavatelských řetězcích: implikace pro efektivnost a udržitelnost
2020
2020
IGAI. Blažková
ÚRPE FRRMS
2011
2011IGAÚPK ZF
ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - Středoevropský technologický institut (2011-2015, MSM / ED) (ED1.1.00/02.0068)20112015
OP
R. KizekÚCB AF
e-Farmer Content
2005
--Jiný
MENDELU
Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)2012--
Jiný
R. Kizek
ÚCB AF
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )
2014
--
IGA
L. Dobrovolný
ÚZPL LDF
Efekt směsi na vývoj dřevinného skladby, strukturu a biomasu (LD14063)
2014
2017
RPV. HurtÚZPL LDF
Efektivita komunitní léčby drogové závislosti v interkulturní perspektivě (3/2015)
2015
2015IGAM. Horák
ÚJKS FRRMS
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize2011
2011
IGA
ÚF PEF
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)2009
2011
NAZV
ÚAK AF
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí2011
2014
NAZVÚZRHV AF
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat2012
2012
IGAÚVZP AF
Efektivnost hospodaření podniků v ekologických systémech a možnosti zvyšování jejich konkurenceschopnosti (QC1140)
2001
2003NAZVPEF
Effect of specifically positive aditives in animal nutrition on animal products quality and environment preservation during forage production.
2014
--
IGA
ÚVZP AF
Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (07/001/13200/562/000598)
2007
2012
OP
P. Marada
ÚZPET AF
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )2010
2010
IGA
ÚŠMZR ZF
Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy2014
2014
IGA
P. MaděraÚLBDG LDF
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)
2013
--
IGA
ÚLBDG LDF
2009
2010Jiný
ÚKE AF
Ekologická stabilita a produkce smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/99/1302)
1999
--
GAČRP. Kantor
ÚZPL LDF
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)1999
--
NAZV
ÚZPL LDF
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)
2007
2011
Jiný
I. Vyskot
LDF
Ekologické povrchové úpravy (FI-IM4/220)
2007
2009
MPOD. Tesařová
LDF
Ekologické technologie soustřeďování dříví pro malé těžební koncentrace v lanovkových terénech (QH82203)
2008
2010NAZVL. Novák
ŠLP
Ekologicky šetrné těžební technologie obnovy horských lesních porostů Španělska a Irska (OE144)
2003
2004
Jiný
ŠLP
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2010
--
NAZV
ÚCHHZ AF
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2009
2009
NAZV
M. Lichovníková
ÚCHHZ AF
2016
2019IGAJ. Kamler
ÚOLM LDF
Ekonomická analýza přínosů podpory venkovského cestovního ruchu pro rozvoj venkovských regionů (21/2004)
2004
2004
IGAS. MiškolciÚPE PEF
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)
2004
2004
IGA
J. JánskýÚPE PEF
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek
2001
2001
F. KalousekÚLDEP LDF
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb
2005
2005
IGA
ÚLDEP LDF
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008
--
IGA
ÚLDEP LDF
Ekonomický nebo politický přístup? Je reálný vznik fiskální unie v rámci EU?
2012
2015
JinýL. Lacina
ÚF PEF
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)
2011
2012
FRVŠ
D. Šafařík
ÚLDEP LDF
Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva2014
2014
IGAJ. Tippner
ÚND LDF
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)2012
2012
FRVŠ
J. HoloubekÚSO PEF
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh20122012FRVŠ
ÚSO PEF
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)
2008
2008FRVŠJ. Holoubek
ÚSO PEF
E-learningové vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)
2007
2008
OP
PEF
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně
2006
--
FRVŠ
PEF
2012
--
JinýR. KizekÚCB AF
Elektronická databáze zahradnických informací2009
2010
FRVŠ
ÚZK ZF
Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (VZ09003)
2009
2011
RPV. SvobodováÚVIS CP
Elektronické sdílení digitálních prostorových dat na ŠLP "Masarykův les" Křtiny (IGA 1/2005)
2005
2005
IGA
ÚGT LDF
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi2017
2019
TAČR
ÚZPL LDF
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje
2006
2006
Jiný
ÚVZP AF
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS
2017
2020GS LČRK. HouškováÚZPL LDF
Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje2017
--
TAČR
ÚND LDF
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)2004
2007
NAZV
P. ZemánekZF
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)
2003
2005
GAČR
V. Kubáň
ÚCB AF
Energeticka bilance smrkové monokultury a její vztah k produkčním procesům (IGA LDF 10/2013)20132015
IGA
ÚEL LDF
Energetické parametry biomasy
20032007
GAČR
M. Fajman
AF
ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny (COST Action E25)
2001
2005JinýJ. Kulhavý
ÚEL LDF
Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému
2019
2021
GAČR
ÚCB AF
Enoturismus jako udržitelná adaptační strategie pro malé vinaře v České republice a Chile (FRRMS_IGA_2017/011)2017
2018
IGAE. A. von Bennewitz ÁlvarezÚTS FRRMS
Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov
2014
--
IGA
ÚJKS FRRMS
Environmentální koncept ve veřejném prostoru
2010
2010
RP
J. DaňkováÚZAKA ZF
Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)
2008
2011
GAČRM. Rybníček
ÚND LDF
Enzymatická hydrolýza taninu pomocí Aspergillus niger pro zlepšení trvanlivosti bukového dřeva (LDF_VP_2020046)
2020
2021IGAÚND LDF
2009
2012JinýJ. Turčínková
ÚMO PEF
ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných forwarderů John Deere E (9510/SV 4120191)
2012
--R. Ulrich
ÚT LDF
Estetická hodnota krajiny a rekreace20152015IGAÚEPZ FRRMS
EU Access (zahraniční - NL)
2004
2006
Jiný
R. Pokluda
ÚZK ZF
EU jako aktér lidské bezpečnosti na Kosově
2019
2019
IGA
V. ĐorđevićÚTS FRRMS
Eurohort (EU Erasmus)
2007
2007
Jiný
ÚZK ZF
European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)2007--JinýL. Jankovský
LDF
Evaluace hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách na stavební práce
2019
2019
IGA
ÚF PEF
2010
--
IGAÚI PEF
Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.2013
2014
IGA
ÚOLM LDF
Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)
2009
--
GAČR
R. Řepka
ÚLBDG LDF
Evropská internetová znalostní síť podporující distanční vzdělávání v oblasti trvale udržitelného hospodaření v lesích (SE06//B/F/PP-161030)20072009
Jiný
A. SkoupýLDF
Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku
2017
--
IGAR. TurcsányiÚTS FRRMS
Evropská unie po Lisabonské smlouvě
2010
--Zahr. vzd.J. OstřížekÚF PEF
Evropské sdružení pro akademickou etiku
2015
--
Jiný
D. Dlabolová
ÚI PEF
Evropské sledování specifických kompetencí v environmentalistice a využívání území (EQF Select)2009
--
Jiný
DZF ZF
Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 20132017
2018
MPOI. Blažková
ÚRPE FRRMS
Exaktní testování a odhady pro směsi rozdělení s aplikacemi ve financích, pojišťovnictví a spolehlivosti (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)
2010
2011
AKTION
L. Střelec
ÚSO PEF
20112014
OP
P. SpurnýDAF AF
Exotický turismus v České republice (FRRMS_IGA_2018/001)
2018
2018
IGAM. HorákÚJKS FRRMS
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)
2012
2012
Smluvní výzkum
P. Koláčková
ÚPŠRR AF
Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)
2017
--IGAJ. TippnerÚND LDF
Experimentální metody popisu chování prvků hudebních nástrojů (37/2006)
20062006IGAJ. Tippner
LDF
Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev
2011
--
IGAV. Gryc
ÚND LDF
Experimentální stanovení tuhosti spojů voštinových desek v korpusovém nábytku (16/2012)2012
2012
IGA
K. Krontorád
ÚN LDF
Experimentální zjištění viskoelastických parametrů dřeva při jednoosém namáhání (LDF_VP_2020031)
2020
2021
IGAM. TrcalaÚND LDF
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI2014--
Smluvní výzkum
ÚPE PEF
Expozice léčivých rostlin na Flora Olomouc, letní etapa
2007
--JinýJ. Neugebauerová
ZF
Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
Jiný
ÚZK ZF
Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
20142014JinýÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava20082008
Jiný
J. NeugebauerováÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc20082008
Jiný
J. MartinekZF
Expozice ZF MZLU na výstavě Flora Bratislava2007
--
JinýZF
Expozice ZF MZLU na výstavě FOR GARDEN
2009
2009
Jiný
ÚBZ ZF
Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana
2012
2014
GAČR
CEITEC AF
Exprese basického fibroblastového růstového faktoru a jeho receptorů na lidských leukemických buňkách. Možné použití pro monitorování nádorové terapie (GA312/97/0393)
1997
1999
GAČR
AF
2012
2016
NAZV
J. Balík
ÚPTZP ZF
EXTRÉMNÍ SRÁŽKOVÉ SCÉNÁŘE PRO RIZIKOVOU ANALÝZU POSOUZENÍ EKONOMICKY ÚNOSNÉHO A EKOLOGICKY ŠETRNÉHO NÁVRHU STOKOVÝCH SÍTÍ (GA103/07/0676 )
20072010GAČRM. Palát
ÚDAS FRRMS
FairTax
2017
--
JinýÚÚD PEF
FairTax2017--JinýD. Nerudová
ÚÚD PEF
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)
2015
2015
IGA
B. Daňková
ÚRPE FRRMS
Faktory efektivnosti evropských mikrofinančních institucí - inspirace pro Českou republiku (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
2017
2017
SpecifickýG. Chmelíková
ÚRPE FRRMS
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě2013--IGAJ. GláserováÚÚD PEF
Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus2016
--
IGA
ÚOLM LDF
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi
2017
--
IGA
P. Řezáč
ÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie
2015
2015
IGAJ. Neruda
LDF
Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.
2010
2010GAČR
ÚEL LDF
Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých2017--
IGA
ÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující výskyt, druhovou diversitu a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby podél výškového gradientu.20112011GAČR
ÚEL LDF
Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích
2016--IGAP. Řezáč
ÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ
2013
--
IGAN. Hazuchová
ÚMO PEF
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov
2014
--
IGAM. BédiováÚMO PEF
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě
2019
--IGAÚRPE FRRMS
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy2014--
IGA
MENDELU
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014
--
IGA
ÚF PEF
Faktory zefektivnění kvalitativních evaluačních procesů projektů typu people to people (74/2006) (74/2006)
2006--
IGA
ÚF PEF
Fakultní informační systém PEF MZLU v Brně19982002
Interní
ÚI PEF
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) (ED1.100/02/0123)
2011
2015
OP
R. KizekÚCB AF
Falšování vín aromatickými koncentráty (525/091222)20092011
GAČR
M. KumštaÚVV ZF
Fauna žížal (Lumbricidae) lesních ekosystémů antropogenně narušené oblasti východního Krušnohoří (11/2009)
2009
2009IGAE. KulaÚOLM LDF
Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)
20042004FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)2005--GAČRV. Kubáň
ÚCB AF
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)
20062006IGAÚSO PEF
Finanční krize, depreciace a credit crunch v zemích střední a východní Evropy (GA14-28848S)20142016GAČRÚF PEF
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )
2012
2013
OPT. Foltýnek
ÚI PEF
Firemní filantropie malých a středních podniků v České republice
2014
2016
GAČR
ÚMA PEF
Firemní filantropie malých a středních podniků v zemích V420152016JinýÚMA PEF
Firma a konkurenční prostředí 2006 (Nadace CERGE - EI)
2006
2006
JinýP. TomšíkÚMA PEF
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR
2018
2020
TAČR
P. David
ÚÚD PEF
Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli
2011
2011
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl
2015
2015
Jiný
ÚZK ZF
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 20092009
2009
JinýÚZK ZF
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 20102010
2010
OP
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2014
2014
2014
JinýÚZK ZF
Flow Analysis (PG97110)
19971997FRVŠV. Kubáň
ÚCB AF
Forenzní genomika pro identifikaci zvířat
2010
2012JinýI. VrtkováÚMFGZ AF
Formalizace pravidel pro reporting malých subjektů v retailu
2017
--IGAO. Trenz
MENDELU
Formalizace webových informačních systémů a jejich komponentová realizace (1294/2003 - G5a)
2003
2003
FRVŠ
H. NetrefováÚI PEF
FR-TAF-3072: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. Studium typového a netypového materiálu uloženého v Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)
2013
2013
Jiný
ÚEL LDF
20122014
MPO
J. Neruda
ÚT LDF
Ftaláty v masných výrobcích v závislosti na době skladování a použitých obalech20142014IGAA. JarošováÚTP AF
Fulbright Specialista, projekt 6890
2016
2016Jiný
ÚO ZF
Funkce cytokininů a polyaminů při odezvě na teplotní stres a při zvyšování termotolerance rostlin tabáku a Arabidopsis (206/09/2062)
2009
--GAČR
ÚMBR AF
Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (1M06030)
2006
--VC
AF
Funkční integrace struktur lesních porostů19992004eTS VZP. Kupec
ÚTOK LDF
Funkční úkoly Ministerstva zemědělství podle smlouvy o dílo č. 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)
2006
2006
ÚZPET AF
Funkční UV ochranné nátěrové systémy (2A-2TP1/070)
2007
2010
MPOD. Tesařová
LDF
Furniture Strength Design - Furniture Joints and Construction (Fulbright-Masaryk)
2007
2007
Jiný
ÚN LDF
20142015
RP EK
J. HřebíčekÚI PEF
Fytohormonální a molekulární analýza indukce a vývoje somatických embryí smrku ztepilého (ME 119)
1997
1999JinýÚMBR AF
FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)
2012
2015
OP
ÚBFR AF
Fytopatopatologie a entomologie pro studenty programu Socrates (12/2008)
2008
2008FRVŠAF
Fytoremediační potenciál transgenních rostlin exprimujících metalothionein (DP 3/AF IGA MZLU)
2008
2008
IGA
ÚVZP AF
Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu (TP 5/2017)
2017
2018IGAT. Vyhnánek
ÚBFR AF
Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)
2000
2004GAČRJ. KulhavýÚEL LDF
Fyzikálně - chemické analýzy půdy
2016--
Smluvní výzkum
P. FormánekÚGP LDF
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)20132014IGAJ. GoliášÚPTZP ZF
Fyzikální zkoušky - Kamil Reichel (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010608)
2017
2018
OP
ZSTV LDF
Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)
2005
--
Jiný
ÚEL LDF
Fyziologické předpoklady a inovace skladovatelských technologií jádrového ovoce. (EP9275)
1999
2002
NAZV
ÚPTZP ZF
G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)
2010
2010
FRVŠ
ÚÚD PEF
GB-TAF-2039: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)
2012
--
Jiný
L. Purchart
ÚEL LDF
Gelové techniky pro charakterizaci přírodních systémů (P503/10/2002)
2010
2012GAČRH. DočekalováÚCB AF
2015
2017
Jiný
M. RašticováÚPHV PEF
Generátor ekonomického a organizacního chování v rámci pedagogických aktivit na testovaní a tvorbu manažerských teorií (PEF_TP_2015_010)
2015
2015
IGA
J. Duda
ÚMA PEF
Genetická a fyziologická charakterizace dřevokazných hub rodu Ceriporiopsis (GP526/06/P017)
2006
--
GAČRM. TomšovskýLDF
Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR (QH92277)
2009
2011
NAZV
ÚMFGZ AF
Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNA (IP 13/2010)
2010
2011IGA
ÚMFGZ AF
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)
2012
2012
IGA
L. Jankovský
ÚOLM LDF
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR
2009
2009
Jiný
M. ErnstÚOLM LDF
Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)
20092009
IGA
A. KnollÚMFGZ AF
Genetické vztahy v rámci rodu Adromischus
2013
2013JinýP. KaššákÚZK ZF
Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE
2011--
GAČR
ÚF PEF
Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"2010--
Jiný
J. UherÚZK ZF
Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
2009
2009JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)20112014NAZVÚMFGZ AF
Genové inženýrství rostlin - interaktivní forma výuky (1169/2003)
2003
2003
FRVŠ
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod
2013
2013
IGAÚHÚLAG LDF
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí
2016
2017
IGA
ÚEPZ FRRMS
Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (TL02000219)
2019
2021
TAČR
ÚGP LDF
Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)
20092009
IGA
ÚGT LDF
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)
2004
2004
FRVŠ
ÚAK AF
Geograficky vážená regrese aplikovaná na data velkoplošné inventarizace lesů (VP_09_2015)
2015
2015
IGA
K. DrápelaLDF
Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)2011--
IGA
P. Koňas
ÚND LDF
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)
2004
2004
FRVŠ
ÚSO PEF
Geometrie stromu (kmene, větví), - stanovení matematické závislosti při větvení stromu
2013
2014
IGA
LDF
Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)
2002
2002
Jiný
ÚMA PEF
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace
2011
--
IGA
ÚF PEF
Globální proteomická analýza percepce teploty u Arabidopsis a její interakce se signalní drahou cytokininů na úrovni proteomické a růstové odezvy2012
2016
GAČRÚMBR AF
2018
2019
Jiný
M. HorákÚJKS FRRMS
Glokalizace tradiční amazonské medicíny v České republice a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách (FRRMS - IGA - 2016/003)
2016
2016IGA
ÚJKS FRRMS
Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)
2009
--FRVŠÚZAT ZF
2018
--
IGA
ÚZRHV AF
Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol (TR9190091)
20192019
RP
OES OIT CP
Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)
20092013
NAZV
ÚLBDG LDF
Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)2006
2008
RP
J. BalíkÚPTZP ZF
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M026
2016
--
MKÚND LDF
Historické lesa jako kulturní dědictví
20162018Jiný
ÚTOK LDF
Historické využití dřeva - sběr dat (24/2012)
2012
2012
IGA
ÚND LDF
Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (DF13P01OVV005)
2013
2016
MK
A. Bajer
ÚGP LDF
Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)
2004
--
Jiný
ÚEL LDF
Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu
2006
2006
GAČR
R. KučerováÚMA PEF
Hmyz jako nástroj soudního vyšetřování -- morfologická a DNA identifikace forenzně významných druhů vyskytujících se na území ČR20142014
IGA
M. Borkovcová
ÚZRHV AF
Hodncoení sortimentu rodu Aster, studie genetické příbuznosti2007
--
IGA
J. MalíkováÚZK ZF
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací inerspecifických hybridů rodu Vitis, s přihlédnutím na zdraví prospěšné fenolické látky
2010
2010
IGA
M. NěničkaÚVV ZF
Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA
20092009IGAL. HolkováÚPŠRR AF
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )2015
--
IGA
ÚND LDF
Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)
2010
2010
IGA
ÚPTZP ZF
Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru
2015
2015IGAP. Kaššák
ÚZK ZF
Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (2215/2007)2007
2007
FRVŠ
ÚZK ZF
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)
2007--
FRVŠ
ÚZK ZF
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007
--
FRVŠ
M. Ewis AbdelazizÚZK ZF
Hodnocení celospolečenských funkcí lesa na vybrané části území přírodního parku Český les (2807/2005)
2005
2005
FRVŠ
J. Fialová
ÚTOK LDF
Hodnocení dopadů veřejné podpory na výkonnost a rozvoj podniků
2018
2018
IGA
I. Blažková
ÚRPE FRRMS
Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech (P504/12/P492)
20122012GAČRL. Menšík
ÚEL LDF
2013
2013
Jiný
ÚEL LDF
Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní struktury (526/08/P398)2007
2007
GAČR
J. Schneider
LDF
2015
2018
NAZV
ÚO ZF
Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)
2005
2005
Jiný
ÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
2005
2005
Jiný
ÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy
2005
2005JinýI. Vyskot
ÚTOK LDF
Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně
20152015IGAP. BurgÚZAT ZF
Hodnocení geodiverzity v kontextu ekosystémových funkcí2019--IGAA. BajerMENDELU
Hodnocení geodiverzity v kontextu ekosystémových funkcí
2019--
IGA
L. KubalíkováMENDELU
Hodnocení chování a welfare dojnic českého strakatého plemene skotu s využitím kamerového systému
2009
2009
IGAG. Chládek
ÚCHHZ AF
Hodnocení jakosti révových vín, jejich napodobenin a harmonizace analytických metod s normami EU. (EP0960976032)
19961997
NAZV
J. Goliáš
ÚPTZP ZF
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)
2008
2008
IGAJ. Balík
ÚPTZP ZF
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)
2006
2006
IGA
J. Balík
ÚPTZP ZF
Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova
2012
2012
IGAÚPK ZF
Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu (15-21179S)
2015
--
GAČR
K. Ryglová
ÚMO PEF
Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.
2011
--
NAZV
B. Krška
ÚO ZF
Hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách20182018IGA
ÚPHV PEF
Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EU (SP/2E3/172/07)
2007
2009
JinýÚEL LDF
Hodnocení obsahu bioaktivních látek ve vybraných druzích kořeninových rostlin
2009
2009
IGAÚZK ZF
Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu
20102010
IGA
ÚZK ZF
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)
2016
--IGA
ÚTOK LDF
Hodnocení perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin
20102010IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Hodnocení podmínek vzniku eroze na lesní půdě s využitím metod dálkového průzkumu Země (IGA 3/2005)
2005
2005
IGA
M. Koželuh
ÚGT LDF
Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu
2017
2017
IGA
ÚO ZF
Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky (QH92030)2009
2011
NAZV
ÚAK AF
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)
2003
--
NAZVÚPE PEF
Hodnocení rekreačního potenciálu
2011
2012
IGA
ÚPK ZF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území2012
2012
MK
ÚTOK LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2013
2014
Jiný
ÚTOK LDF
Hodnocení reologických vlastností vybraných polotekutých potravin
20142017
GAČR
ÚTAD AF
Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích20072007GS LČR
LDF
2009
2009
IGA
ÚZK ZF
Hodnocení sportovní výkonnosti českého teplokrevníka včetně odhadu plemenné hodnoty hřebců působících v chovu českého teplokrevníka (GA523/98/P009)
1998
1999
GAČR
I. JiskrováAF
hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů
2008
2008IGAÚLBDG LDF
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích
2009
2009IGAÚTOK LDF
Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací
2013
2013IGAE. Solařová
ÚPŠRR AF
Hodnocení sucha a vodní bilance a jejich dopadů na polní plodiny v semiaridních oblastech Rakouska a České republiky
20062007JinýZ. Žalud
AF
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)
2009
2009
IGA
ÚT LDF
Hodnocení tělesné stavby starokladrubského koně2005
2006
FRVŠ
ÚCHHZ AF
Hodnocení ukazatelů životní úrovně2014
--
IGA
ÚMO PEF
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
2013
2013IGAM. KlimánekÚAK AF
Hodnocení vegetačních substrátů a materiálů zlepšujících retenci vody pro sportovní trávníky
2010
2010JinýS. HejdukÚVZP AF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)
2012
2012
IGA
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)
2011
2011
IGAP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících lesní vegetační stupňovitost pomocí geoinformačních systémů. (IGA 33/2010)
2010
--
IGA
T. Mikita
ÚGT LDF
Hodnocení vlivu hydricko-vodohospodářské funkce lesa a technických vodohospodářských opatření v povodí na zdržení odtoku a transformaci povodňové vlny
20062006
FRVŠ
I. Černek
LDF
Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce mineralizovaných podzemních vod na chemismus ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního lesa
2021
--
IGA
D. JuřičkaÚGP LDF
Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce2004
2004
IGAV. VeverkaÚZAT ZF
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGA
J. Schneider
ÚTOK LDF
Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)2004
2007
NAZV
S. HejdukÚVZP AF
Hodnocení vlivu teploty a způsobu přípravy vzorku na přesnost měření obsahových složek pomocí FT-NIR spektroskopie
2013
2013
IGAÚTP AF
Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen
2005
2005IGAT. UrbanÚMFGZ AF
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu
20162016IGAÚEPZ FRRMS
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje
2019
2019
IGA
ÚRPE FRRMS
Hodnocení výnosového potenciálu plodin v suchých podmínkách - kukuřice, čiroku a slunečnice
2014
2014
Smluvní výzkumÚAK AF
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
2010
2010IGA
ÚTP AF
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou2010
2010
IGA
MENDELU
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
20102010
IGA
M. Cupáková
MENDELU
2009
2009
IGA
ÚHÚL LDF
Hodnota života v lomech20142014Jiný
MENDELU
2013
2013
IGA
ÚO ZF
Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch20082008IGAJ. Burgová
ÚŠMZR ZF
Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka
2015
2015
Jiný
ÚZAKA ZF
Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)
2006
2008
GAČR
ÚND LDF
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin (VS96082)
1996
2000RP
AF
Horské lesní ekosystémy a jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní (GA526/02/0851)
20022004GAČR
ÚZPL LDF
Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)2009
--
NAZVP. Kantor
ÚZPL LDF
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF2010--
OP
ÚLBDG LDF
Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)
20092012OPP. Maděra
ÚLBDG LDF
Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní2013--
IGA
P. Semerád
ÚÚD PEF
Hospodářské cykly a jejich predikce
2012
--
IGAÚE PEF
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)
20132017
GAČR
ÚOLM LDF
HR rolové modely a kompetence - mezinárodní komparace
2015
2016
Jiný
M. RašticováÚPHV PEF
Hranice a pohraničí v rámci střední Evropy (Small project from Visegrad Fund)
2012
2013JinýÚKE AF
Hydrostatický systém pro rekuperaci energie při brzdění a rozjezdu užitkových vozidel
2010
2013
MPO
ÚTAD AF
Hygiena práce a pracovního prostředí, prostředí staveb: měření na vybraných místech
2017
2017IGAM. Zach
OEI ICV
2009
2009
IGA
L. Jankovský
ÚOLM LDF
Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)
2006
2006
FRVŠ
V. Ždímal
ÚKE AF
Charakteristika vnitřního prostředí masných plemen skotu (QH71156)
2007
2009NAZV
ÚMFGZ AF
Charakterizace uhlíkových nanotrubic pro elektrody elektrochemických senzorů (GP102/09/P640)
2009
2010
GAČR
R. KizekÚCB AF
Charakterizácia kmeňov Candidatus Phytoplasma prunorum (ESFY) vyskytujúcich sa v experimentálnom sade Ústavu ovocnictví Záhradníckej fakulty, MENDELU v Brne.
2015
2015IGAT. Kiss
ÚO ZF
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti
2019
--
IGAÚND LDF
Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)
2005--
GAČR
ÚCB AF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020IGAÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)2019
2020
IGA
ÚND LDF
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)2012
2012
Smluvní výzkum
M. BaroňÚVV ZF
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )
2009
2009
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku
2013
--
IGA
ÚPHV PEF
2008
2009RP EKÚMO PEF
Chování spotřebitele v místě prodeje
2013
--IGAM. Souček
ÚMO PEF
Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování (IAA201990701)2007
2010
JinýJ. Buchar
ÚTAD AF
Chromatografická separace směsi růstových regulátorů rostlin (DP 40/AF IGA MZLU)
2008
2008IGAV. Adam
ÚVZP AF
í ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných harvestorů JOHN DEERE/ E2012--JinýR. UlrichÚT LDF
ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech
2011
2012IGAA. Motyčka
ÚI PEF
ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech
2010
--
IGA
ÚI PEF
Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod
20102010
IGA
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/2010)
2010--
IGA
E. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010
--
IGA
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)2010
2010
IGA
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky2016
2020
MKA. Salašová
ÚPK ZF
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)
2013
--
Jiný
I. VyskotÚEPZ FRRMS
Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů
2013
--
NAZV
ÚCHHZ AF
Identifikace akustických parametrů dřev pro výrobu hudebních nástrojů (LDF_VP_2020013)
2020
2021
IGAJ. TippnerÚND LDF
Identifikace a rozlišení odrůd meruněk registrovaných v ČR pomocí molekulárně-genetických metod (Indentifikace meruněk)
2007
2008IGAZF
Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji2012
--
IGA
S. Riederová
ÚPE PEF
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR
2011
--
IGAJ. Vavřina
ÚPE PEF
Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA
2012
--
Jiný
ÚMFGZ AF
Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice
2012
--IGAÚMO PEF
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
2013--IGAÚPHV PEF
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery
2011
--
IGA
ÚMO PEF
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)
2002
2002
Jiný
J. Mareček
ÚZPET AF
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích2010
--
IGA
ÚMO PEF
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru
2011
--
IGAL. Procházková
ÚMO PEF
Identifikace kandidátních genů rezistence k těžkým kovům u rodu Silene (DP3/2009)
2009
2009
IGAE. NevrtalováÚBFR AF
Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) (QH71172)
2007
2011
NAZV
ÚŠMZR ZF
Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR2011--IGAD. Martinovičová
ÚPE PEF
Identifikace potenciálních obchodních partnerů v České republice pro firmu Hungarian Dairy Research Institute Ltd.2011
2011
ÚMO PEF
Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR (QK1920124 )
2019
2021
NAZV
T. Nečas
ÚO ZF
Identifikace SCAR markeru odolnosti vůči klasovým fusáriím u ječmene
2005
--
IGA
ÚBFR AF
Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje. (DP 8/2006)
2006
2006
IGAS. Dušková
ÚAK AF
Identifikace stresu a jeho odezvy v lesních ekosystémech (VS96077)
19962000FRVŠE. KlimoLDF
Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)
2001
--
GAČR
V. Kubáň
ÚCB AF
IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)2010
2010
IGAR. KizekÚCB AF
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)
2006
2006
JinýÚŠMZR ZF
Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)
2010
--
Jiný
ÚAK AF
Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod (1QS201710508)
2005
2009
Jiný
V. Adam
ÚVZP AF
Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2 v zemědělských traktorech
2013
--
IGA
P. Sedlák
ÚTAD AF
Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label
2010
2010
RPÚPTZP ZF
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně20042005RPA. MotyčkaÚI PEF
Implementace eLearningu v universitním prostředí20042005
Interní
ÚI PEF
Implementace komunikačního protokolu SAE J1939 v zemědělském traktoru (TP2/2012)
2012
2012
IGA
ÚTAD AF
Implementace kurzu Odborná španělská terminologie do studijního programu Mezinárodní teritoriální studia na FRRMS MENDELU (B-1506)20152015RP
ÚJKS FRRMS
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 554
2015
--InterníR. VlkÚŠMZR ZF
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku
20172019
Smluvní výzkum
ÚVZP AF
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)
2001
2002NAZVÚZPET AF
Implementace strategií Drivers a strategická výkonnost
20182018IGA
MENDELU
2008
2008
IGA
P. HaluzaÚI PEF
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)
2018
2018
Interní
ÚEPZ FRRMS
Implementace vědy a výzkumu do výuky20122015OPÚLBDG LDF
Implementace vybraných učicích algoritmů neuronových sítí do jádra výpočetního systému
2011
--IGA
ÚI PEF
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)
20122012FRVŠP. Haluza
ÚI PEF
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island (OS 470481)
2007
2007
Jiný
J. Pavliš
LDF
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka (31/2009)2009--
IGA
I. RašovskáÚMO PEF
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka
2009
--
IGA
I. Rašovská
ÚMO PEF
Index zdravotního stavu jako nástroj pro podporu rovnosti a odstraňování regionálních disparit v České republice
2019
2019
IGAÚSS FRRMS
Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)
2009
2011
NAZV
ÚAK AF
Indikátory kvality zeleně v sídlech - návrh a ověření (8/2013/591)20132014IGA
ÚBZ ZF
Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)2003
2003
Jiný
ÚZPET AF
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)20122015OPL. JankovskýÚOLM LDF
Individuální stáž pracovníka ve vzdělávání (NF-CZ07-INP-4-175-2015)20162016
Jiný
R. GebauerÚLBDG LDF
Indukce polyploidizace u in vitro kultur černolistých odrůd Pelargonium x hortorum (řada Black Velvet, odrůda Scarlet) pomocí chemomutagenů. (65/2006)
2006--Interní
ÚZK ZF
Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu (LD13020)
2013
2016JinýL. JankovskýÚOLM LDF
Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů20042005
FRVŠ
P. KnotÚVZP AF
2011
2011
IGA
LDF
Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)2003
2003
RPJ. MarečekÚZPET AF
2009
2013
MPO
P. BruneckýÚN LDF
Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)2009
--
GAČRR. KizekÚCB AF
Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)
20152015
IGA
S. A. Darkwah
ÚTS FRRMS
Infrastruktura pro full-scale testování konstrukcí moderních dřevostaveb (LDF_TP_2020009)
2020
2022
IGAR. Slávik
ÚND LDF
iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí (TR160281)
2006
2006
RP
PEF
Iniciace interaktivních vzdělávacích metod na nové naučné stezce bez bariér (010TU Z-4/2015)
20152017JinýÚTOK LDF
Inkorporace zlepšených parametrů technologické a nutriční jakosti zrna do kulturních forem pšenice a tritikale s využitím vzdálené hybridizace (EP0960996132)1996
2000
NAZVÚBFR AF
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)
2014
2014
RP
P. SalašÚŠMZR ZF
Inovace a rozšíření nabídky vysokoškolských poradenských center v Brně
2010
2010
RP
PPC ICV
2011
2011
FRVŠ
ÚBZ ZF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )
2010
2010
NAZV
T. Vítěz
ÚZPET AF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)
2011
2011NAZV
ÚZPET AF
Inovace a vypracování norem potřeby živin pro hospodářská zvířata a ryby. (QD0211)
2000
2005
NAZV
ÚVZP AF
Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (INOBIO)
20122015
OP
LDF
Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)2001
2002
FRVŠ
I. Jančářová
ÚCB AF
Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)
2006
2007FRVŠ
ÚBFR AF
Inovace cvičení předmětu Genetika F o detekci SSR markerů ječmene (523/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚBFR AF
Inovace cvičení předmětu Genetika rostlin o detekci geneticky modifikované kukuřice (FRVŠ 1686/2008)
20082008
FRVŠ
T. Vyhnánek
AF
Inovace cvičení předmětu Lesnická pedologie (2009 2517 F6 a)20092009
FRVŠ
ÚGP LDF
Inovace cvičení z Technologie cereálií (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)
2004
2004
FRVŠJ. KučerováÚTP AF
Inovace čalouněného nábytku (OS 470811)
2008
2008
ÚN LDF
Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)
2010--
FRVŠ
ÚKE AF
20192023
NAZV
T. Nečas
ÚO ZF
Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstků. (QJ1510081 )20152018
NAZV
T. NečasÚO ZF
Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiálu (FRVŠ 2008 1969/A (SPP 280361))
2008
2008
FRVŠ
ÚMBR AF
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)
2017
2020
TAČRÚLBDG LDF
2020
2020
InterníM. Horák
ÚJKS FRRMS
Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství2009
2011
Jiný
K. Nechuta
ODOV ICV
Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství 2012 a trendy pícninářství a krmivářství2012
2012
Jiný
K. Nechuta
ODOV ICV
Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech (720/2009)
2009
2009
FRVŠR. Pokluda
ÚZK ZF
Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)
2011
2012
FRVŠ
ÚCB AF
Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)
2005
2006FRVŠI.