Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 101

Stav
Název
Od
Do
DruhGarant
Pracoviště
obhájený
Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půdě (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)
2006
2007
Jiný
ÚKE AF
přijatý Analýza a zjišťování fytotoxicity dešťových a průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)
2017
2017
IGA
M. D. Vaverková
ÚKE AF
zamítnutý
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci
2002
2004GAČRI. Marková
ÚKE AF
obhájený
Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?
2014
2014
IGA
ÚKE AF
obhájený Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)2006
2006
JinýÚKE AF
řešený
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)
2007
2011
NAZV
ÚKE AF
zamítnutý
Dlouhodobý biologický monitoring kvality životního prostředí nejbližšího okolí skládky s využitím bioindikátorů.
2014
2014
GAČRÚKE AF
obhájený
Ekologická a kulturní obnova těžebních regionů (RP )
2009
2010JinýA. Vaishar
ÚKE AF
obhájený Hranice a pohraničí v rámci střední Evropy (Small project from Visegrad Fund)20122013Jiný
ÚKE AF
obhájený
Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)
20062006FRVŠÚKE AF
podaný Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013--
Jiný
ÚEPZ FRRMS
podaný
Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)
2010
--
FRVŠV. HubačíkováÚKE AF
přijatý Inovace předmětu Komunální odpad a skládkování - Rekultivace skládek odpadů (2239 F4 a)2005
--
FRVŠ
ÚKE AF
vyřazený
Inovace předmětu Ochrana přírody a krajiny (1212)
2005
2007
FRVŠV. LázničkaÚKE AF
řešený
Inovace předmětu "Počítačové projektování" -- praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz2014
2014
RP
ÚKE AF
řešený
Inovace předmětu sociologie venkova
2011
2011
FRVŠÚKE AF
obhájený Inovace předmětů Základy krajinného inženýrství a Krajinné inženýrství (241/2006)2006
2006
FRVŠ
M. ŠťastnáÚKE AF
řešený Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor (QK1920214)2019
2021
NAZV
P. Oppeltová
ÚKE AF
obhájený
Inovační technologie závlah v zemích střední Evropy (ASO)20052005
Jiný
M. ŠťastnáÚKE AF
řešený
Inovační 3D školící platforma pro recyklace elektrických a elektronických zařízení (RECDEV)
20132016
Zahr. vzd.
ÚKE AF
řešený
Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů20132013IGA
ÚKE AF
obhájený
Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha
2017
2017
IGAÚKE AF
řešený
Kategorizace vybraných úseků vodních toků na základě míry jejich samočistící schopnosti ve vztahu k landuse
2014
2014
IGA
ÚKE AF
řešený
Komplexní inovace předmětů s důrazem na praktickou výuku studentů (IP)
20152015
Jiný
ÚKE AF
obhájený
Konference Krajinné inženýrství 2009
2009
2009
Jiný
ÚTOK LDF
ukončený
Kontrola kvality a zajištění dodržování kvality v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském /ÚKZÚZ/. (CZ 2006/018-182.02.01.03-000 )
2008
2009
OP
ÚKE AF
obhájený Krajinná paměť jako dědictví venkova
2014
2015
TAČR
ÚKE AF
připravovaný
Krajinná paměť jako dědictví venkova
2014
2015
TAČR
ÚKE AF
obhájený
2014
2015
TAČR
ÚKE AF
obhájený
2008
2012
NAZV
J. Kozlovsky Dufková
ÚKE AF
obhájený
Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)
2001
2001
FRVŠ
ÚZPET AF
řešený Malá města - motory rozvoje jihomoravského venkova
2011
--
IGAA. Vaishar
ÚKE AF
řešený
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah (QK1720285)20172019
NAZV
ÚKE AF
ukončený
Migrační bariéry v zemědělské krajině2005
2007
Interní
ÚKE AF
zamítnutý
Modelování erozních a odtokových procesů
2016
2016
InterníJ. Kozlovsky Dufková
ÚKE AF
obhájený2006
2006
FRVŠM. Šťastná
ÚKE AF
připravovaný
Monitoring toku sedimentů v povodí vodních nádrží Plumlov a Luhačovice z hlediska udržitelnosti dobrého ekologického stavu krajiny
2019--NAZVÚKE AF
obhájený20042007
NAZV
F. Toman
ÚKE AF
řešený Možnosti udržitelného opětovného využití městských brownfields v Brně
2012
2012AKTIONA. Vaishar
ÚKE AF
zamítnutý
Možnosti využití bioindikátorů v okolí vybraných skládek (13-04788P)2013
2013
GAČR
M. D. VaverkováÚKE AF
řešený "Možnosti využití kalu z ČOV Brno -- Modřice s ohledem na platnou legislativu2014
2014
Smluvní výzkum
ÚKE AF
zamítnutý
Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky
20082008FRVŠÚKE AF
připravovaný Multimediální podpora předmětu Ochrana životního prostředí (2189/F1)2012--
FRVŠ
J. Kotovicová
ÚKE AF
řešený
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)
2011
2011
FRVŠK. Somerlíková
ÚDAS FRRMS
obhájený Multimediální učební text "Historický vývoj cestní sítě zemědělského podniku". (FRVŠ 1915/2010)20102010
FRVŠ
ÚKE AF
obhájený
Multimediální učební text Opuštěné části krajiny (FRVŠ 7/2008)
2008
2008FRVŠV. Ždímal
ÚKE AF
řešený
2006
2006
FRVŠ
L. Hanuš
ÚKE AF
obhájený Multimediální učební text Vliv lidské činnosti v minulosti na současné hospodaření v krajině. (FRVŠ 432/2009)
2009
2009
FRVŠ
ÚKE AF
podaný
Může vegetace poukazovat vliv skládky komunálního odpadu na životní prostředí? (15-16826S)
2015
--
GAČR
ÚKE AF
řešený
Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek
2014
2017
TAČR
F. TomanÚKE AF
obhájený
Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi (MZe-ZRS ČR)
2006
2009
Jiný
ÚKE AF
řešený
Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině (QK1710197)
2017
2021NAZVH. StředováÚKE AF
obhájený Optimalizační posouzení krajinného prostoru ŠZP Žabčice (Vyhodnocení historického vývoje zájmového území, rozptýlené zeleně a vlhkostního režimu půd) (IGA MZLU 3/2006)
2006
2006
IGA
ÚKE AF
obhájený
Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod (IP 23/2013)
2013
2014
IGA
P. OppeltováÚKE AF
obhájený
Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahami (QF3100)
2003
2007
NAZV
ÚKE AF
obhájený20062006
FRVŠ
M. Flekalová
ÚKE AF
obhájený
2001
2001
FRVŠ
M. Šťastná
ÚKE AF
obhájený Prohloubení metod pro stanovení množství rosy
2016
2016JinýH. Středová
ÚKE AF
řešený
2004
--JinýÚKE AF
zamítnutý
Protierozní a ekostabilizační efekt zelené infrastruktury v krajině
2015
2018
NAZV
J. Kozlovsky DufkováÚKE AF
řešený
Provedení testů fytotoxicity v laboratorních podmínkách pro 2 typy kalu z ČOV Brno-Modřice2015
--
Smluvní výzkum
ÚKE AF
ukončený
Předmět Odpadové hospodářství- biologicky rozložitelný odpad (187 F4 a)2004
2004
FRVŠJ. Filip
ÚKE AF
řešený
Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)
20142015
TAČR
F. TomanÚKE AF
řešený
Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)
2014
2015
TAČR
F. Toman
ÚKE AF
obhájený Příprava podkladů pro Krizový plán MŽP: dlouhodobé sucho v kontextu environmentální bezpečnosti a stanovení dalšího postupu řešení. (215/9510/SV2130391)
2013
2013
Smluvní výzkumH. Středová
ÚKE AF
obhájený Příprava podkladů pro krizový plán MŽP: krizová situace dlouhodobé sucho. Příprava podkladů pro aktualizaci koncepce environmentální bezpečnosti: Dlouhodobé sucho. (215/9510/SV2140341)
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚKE AF
ukončený
Rozšíření výuky předmětu péče o životní prostředí – ekoefektivní přístupy (151)
2004
2004
FRVŠ
ÚKE AF
obhájený
Rozvoj a inovace předmětu Odvodnění a závlaha půdy (3FR1153)
2003
2003FRVŠM. Šťastná
ÚKE AF
ukončený
Rozvoj evropských venkovských regionů v éře globalizace (DERREG)2009
2011
RP EK
ÚKE AF
ukončený
Rozvoj nově akreditovaných oborů v oblasti informačních zdrojů pro životní prostředí se zaměřením na odpadové hospodářství (212)
2004
2004RP
ÚKE AF
obhájený Rozvoj venkovských obcí očima studentů (FRVŠ - FR270171)2007
2007
FRVŠ
P. Trnka
ÚKE AF
řešený
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii ČR. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina.2016
--
IGAÚKE AF
řešený
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina (IP_16/2015)2016
2016
IGAA. Vaishar
ÚKE AF
řešený
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění (QK1910086)
2019
2023NAZV
ÚKE AF
řešený
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění
2019
2023
NAZV
ÚKE AF
přijatý2020
2021
RP EK
M. ŠťastnáÚKE AF
řešený
Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova
2010
2011IGAA. VaisharÚKE AF
řešený Specifický výzkum
1999
--
Specifický
ÚKE AF
řešený
      Virtuální exkurze "Voda a krajina"
2012
--
Specifický
ÚKE AF
řešený
Specifický výzkum
1999
--Specifický
ÚKE AF
zamítnutý
      Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky
2008
2008
Specifický
ÚKE AF
zamítnutý
      Tvorba multimediálního materiálu pro výuku předmětu "Péče o životní prostředí"20112011SpecifickýM. D. VaverkováÚKE AF
obhájený Stanovení rizika výskytu větrné eroze v katastrálním území Žabčice (142)
2002
2002
FRVŠ
ÚKE AF
řešený
Udržitelnost hospodaření v krajině (CZ.1.07/3.2.09/01.0024)
2010
2012OPÚKE AF
obhájený
Validace modelu pro výpočet kompletní vláhové bilance na základě lyzimetrických dat (AKTION)
2009
2010
JinýM. ŠťastnáÚKE AF
řešený
Virtuální exkurze "Voda a krajina"
2012
--FRVŠ
ÚKE AF
řešený Virtuální exkurze "Voda a krajina"
2012
--
FRVŠ
J. Knotek
ÚKE AF
obhájený
Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce2012
2016
NAZVÚKE AF
obhájený
Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné eroze, koncepční řešení opatřeními pozemkových úprav20122016
NAZV
ÚKE AF
obhájený Vliv změny klimatu na produkční potenciál pšenice a ječmene (GA521/99/D040)
1999
2002
GAČR
M. Šťastná
ÚKE AF
zamítnutý
Vybavení nové hydropedologické laboratoře (419)
2006
2006
FRVŠ
ÚKE AF
ukončený
Vytvoření nového předmětu "Pozemkové právo" pro stávající studijní programy
2011
2012
FRVŠ
J. Knotek
ÚKE AF
obhájený Využití digitálních ortofotomap pro výuku předmětu Počítačové projektování. (FRVŠ 141/2004)2004
2004
FRVŠ
ÚKE AF
obhájený
Využití optické porozity k validaci metody hodnocení a kategorizace větrolamů (IP15/2010)
2010
2010
IGA
ÚKE AF
obhájený
2000
2003
Jiný
M. ŠťastnáÚKE AF
obhájený
Vzdělávací činnosti se zaměřením na využívání půdy a udržitelnost (ATLAS)20052007JinýM. Šťastná
ÚKE AF
obhájený2007
2008
Jiný
ÚKE AF
obhájený
Zavedení předmětu "Krajinně ekologická syntéza". (FRVŠ 1914/2010)
2010
2010
FRVŠÚKE AF
obhájený
Zdokonalení závlahové technologie jako nástroje k udržitelném využívání vody (KONTAKT CZ-A 03/2007)
2007
2008
Jiný
M. ŠťastnáÚKE AF
řešený
Změny krajiny na okraji velkých měst. Je suburbanizovaný venkov ještě venkovem?
2012
2012
IGA
ÚKE AF
řešený
Zvyšování protierozní účinnosti pěstovaných plodin (QF3098)
2003
--NAZV
ÚKE AFLegenda:
Aktivní stavy:podaný
podaný
přijatýpřijatý
připravovaný
připravovaný
řešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájenývyřazenývyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušenýzrušený