Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 101

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
obhájený Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půdě (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)20062007JinýM. ŠťastnáÚKE AF
přijatý Analýza a zjišťování fytotoxicity dešťových a průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)20172017IGAM. D. VaverkováÚKE AF
zamítnutý Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci20022004GAČRI. MarkováÚKE AF
obhájený Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?20142014IGAM. ŠťastnáÚKE AF
obhájený Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)20062006JinýM. ŠťastnáÚKE AF
řešený Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)20072011NAZVF. TomanÚKE AF
zamítnutý Dlouhodobý biologický monitoring kvality životního prostředí nejbližšího okolí skládky s využitím bioindikátorů.20142014GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
obhájený Ekologická a kulturní obnova těžebních regionů (RP )20092010JinýA. VaisharÚKE AF
obhájený Hranice a pohraničí v rámci střední Evropy (Small project from Visegrad Fund)20122013JinýM. ŠťastnáÚKE AF
obhájený Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)20062006FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
podaný Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013--JinýI. VyskotÚEPZ FRRMS
podaný Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)2010--FRVŠV. HubačíkováÚKE AF
přijatý Inovace předmětu Komunální odpad a skládkování - Rekultivace skládek odpadů (2239 F4 a)2005--FRVŠJ. FilipÚKE AF
vyřazený Inovace předmětu Ochrana přírody a krajiny (1212)20052007FRVŠV. LázničkaÚKE AF
řešený Inovace předmětu "Počítačové projektování" -- praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz20142014RPT. MašíčekÚKE AF
řešený Inovace předmětu sociologie venkova20112011FRVŠK. NovotnáÚKE AF
obhájený Inovace předmětů Základy krajinného inženýrství a Krajinné inženýrství (241/2006)20062006FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
řešený Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor (QK1920214)20192021NAZVP. OppeltováÚKE AF
obhájený Inovační technologie závlah v zemích střední Evropy (ASO)20052005JinýM. ŠťastnáÚKE AF
řešený Inovační 3D školící platforma pro recyklace elektrických a elektronických zařízení (RECDEV)20132016Zahr. vzd.J. KotovicováÚKE AF
řešený Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů20132013IGAA. VaisharÚKE AF
obhájený Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha20172017IGAM. ŠťastnáÚKE AF
řešený Kategorizace vybraných úseků vodních toků na základě míry jejich samočistící schopnosti ve vztahu k landuse20142014IGAV. HubačíkováÚKE AF
řešený Komplexní inovace předmětů s důrazem na praktickou výuku studentů (IP)20152015JinýV. HubačíkováÚKE AF
obhájený Konference Krajinné inženýrství 200920092009JinýJ. FialováÚTOK LDF
ukončený Kontrola kvality a zajištění dodržování kvality v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském /ÚKZÚZ/. (CZ 2006/018-182.02.01.03-000 )20082009OPJ. KotovicováÚKE AF
obhájený Krajinná paměť jako dědictví venkova20142015TAČRM. ŠťastnáÚKE AF
připravovaný Krajinná paměť jako dědictví venkova20142015TAČRM. ŠťastnáÚKE AF
obhájený Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel (TD020211)20142015TAČRM. ŠťastnáÚKE AF
obhájený Kriteria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a možnosti jejího omezení biotechnickými opatřeními (QH82099)20082012NAZVJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
obhájený Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)20012001FRVŠJ. PospíšilÚZPET AF
řešený Malá města - motory rozvoje jihomoravského venkova2011--IGAA. VaisharÚKE AF
řešený Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah (QK1720285)20172019NAZVH. StředováÚKE AF
ukončený Migrační bariéry v zemědělské krajině20052007InterníV. LázničkaÚKE AF
zamítnutý Modelování erozních a odtokových procesů20162016InterníJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
obhájený Modelování vodní bilance v zemědělsky využívané krajině (366/2006)20062006FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
připravovaný Monitoring toku sedimentů v povodí vodních nádrží Plumlov a Luhačovice z hlediska udržitelnosti dobrého ekologického stavu krajiny2019--NAZVV. HubačíkováÚKE AF
obhájený Možnosti optimalizace funkcí větrolamů v krajině, jejich využití v komplexních pozemkových úpravách (1R44027)20042007NAZVF. TomanÚKE AF
řešený Možnosti udržitelného opětovného využití městských brownfields v Brně20122012AKTIONA. VaisharÚKE AF
zamítnutý Možnosti využití bioindikátorů v okolí vybraných skládek (13-04788P)20132013GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
řešený "Možnosti využití kalu z ČOV Brno -- Modřice s ohledem na platnou legislativu20142014Smluvní výzkumJ. KotovicováÚKE AF
zamítnutý Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky20082008FRVŠD. AdamcováÚKE AF
připravovaný Multimediální podpora předmětu Ochrana životního prostředí (2189/F1)2012--FRVŠJ. KotovicováÚKE AF
řešený Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)20112011FRVŠK. SomerlíkováÚDAS FRRMS
obhájený Multimediální učební text "Historický vývoj cestní sítě zemědělského podniku". (FRVŠ 1915/2010)20102010FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
obhájený Multimediální učební text Opuštěné části krajiny (FRVŠ 7/2008)20082008FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
řešený Multimediální učební text předmětu Ochrana životního prostředí (1476/F4d/2006)20062006FRVŠL. HanušÚKE AF
obhájený Multimediální učební text Vliv lidské činnosti v minulosti na současné hospodaření v krajině. (FRVŠ 432/2009)20092009FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
podaný Může vegetace poukazovat vliv skládky komunálního odpadu na životní prostředí? (15-16826S)2015--GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
řešený Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek20142017TAČRF. TomanÚKE AF
obhájený Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi (MZe-ZRS ČR)20062009JinýM. ŠťastnáÚKE AF
řešený Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině (QK1710197)20172021NAZVH. StředováÚKE AF
obhájený Optimalizační posouzení krajinného prostoru ŠZP Žabčice (Vyhodnocení historického vývoje zájmového území, rozptýlené zeleně a vlhkostního režimu půd) (IGA MZLU 3/2006)20062006IGAM. FlekalováÚKE AF
obhájený Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod (IP 23/2013)20132014IGAP. OppeltováÚKE AF
obhájený Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahami (QF3100)20032007NAZVM. ŠťastnáÚKE AF
obhájený Problematika lokálního krajinného rázu mikroregionu Hustopečsko a její zprostředkování studentům (2184/G4/2006)20062006FRVŠM. FlekalováÚKE AF
obhájený Prognóza výnosů kukuřice na zrno (1FR1134)20012001FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
obhájený Prohloubení metod pro stanovení množství rosy20162016JinýH. StředováÚKE AF
řešený Projekt série příkladových studií řešení ochrany životního prostředí2004--JinýL. HanušÚKE AF
zamítnutý Protierozní a ekostabilizační efekt zelené infrastruktury v krajině20152018NAZVJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
řešený Provedení testů fytotoxicity v laboratorních podmínkách pro 2 typy kalu z ČOV Brno-Modřice2015--Smluvní výzkumJ. KotovicováÚKE AF
ukončený Předmět Odpadové hospodářství- biologicky rozložitelný odpad (187 F4 a)20042004FRVŠJ. FilipÚKE AF
řešený Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)20142015TAČRF. TomanÚKE AF
řešený Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)20142015TAČRF. TomanÚKE AF
obhájený Příprava podkladů pro Krizový plán MŽP: dlouhodobé sucho v kontextu environmentální bezpečnosti a stanovení dalšího postupu řešení. (215/9510/SV2130391)20132013Smluvní výzkumH. StředováÚKE AF
obhájený Příprava podkladů pro krizový plán MŽP: krizová situace dlouhodobé sucho. Příprava podkladů pro aktualizaci koncepce environmentální bezpečnosti: Dlouhodobé sucho. (215/9510/SV2140341)20142014Smluvní výzkumH. StředováÚKE AF
ukončený Rozšíření výuky předmětu péče o životní prostředí – ekoefektivní přístupy (151)20042004FRVŠJ. KotovicováÚKE AF
obhájený Rozvoj a inovace předmětu Odvodnění a závlaha půdy (3FR1153)20032003FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
ukončený Rozvoj evropských venkovských regionů v éře globalizace (DERREG)20092011RP EKA. VaisharÚKE AF
ukončený Rozvoj nově akreditovaných oborů v oblasti informačních zdrojů pro životní prostředí se zaměřením na odpadové hospodářství (212)20042004RPJ. KotovicováÚKE AF
obhájený Rozvoj venkovských obcí očima studentů (FRVŠ - FR270171)20072007FRVŠP. TrnkaÚKE AF
řešený Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii ČR. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina.2016--IGAA. VaisharÚKE AF
řešený Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina (IP_16/2015)20162016IGAA. VaisharÚKE AF
řešený Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění (QK1910086)20192023NAZVM. ŠťastnáÚKE AF
řešený Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění20192023NAZVM. ŠťastnáÚKE AF
přijatý Sociální a inovativní platforma v oblasti kulturního cestovního ruchu a její potenciál k prohloubení evropeizace (870644)20202021RP EKM. ŠťastnáÚKE AF
řešený Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova20102011IGAA. VaisharÚKE AF
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýP. OppeltováÚKE AF
řešený      Virtuální exkurze "Voda a krajina"2012--SpecifickýJ. KnotekÚKE AF
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýD. AdamcováÚKE AF
zamítnutý      Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky20082008SpecifickýD. AdamcováÚKE AF
zamítnutý      Tvorba multimediálního materiálu pro výuku předmětu "Péče o životní prostředí"20112011SpecifickýM. D. VaverkováÚKE AF
obhájený Stanovení rizika výskytu větrné eroze v katastrálním území Žabčice (142)20022002FRVŠJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
řešený Udržitelnost hospodaření v krajině (CZ.1.07/3.2.09/01.0024)20102012OPJ. KotovicováÚKE AF
obhájený Validace modelu pro výpočet kompletní vláhové bilance na základě lyzimetrických dat (AKTION)20092010JinýM. ŠťastnáÚKE AF
řešený Virtuální exkurze "Voda a krajina"2012--FRVŠJ. KnotekÚKE AF
řešený Virtuální exkurze "Voda a krajina"2012--FRVŠJ. KnotekÚKE AF
obhájený Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce20122016NAZVH. StředováÚKE AF
obhájený Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné eroze, koncepční řešení opatřeními pozemkových úprav20122016NAZVH. StředováÚKE AF
obhájený Vliv změny klimatu na produkční potenciál pšenice a ječmene (GA521/99/D040)19992002GAČRM. ŠťastnáÚKE AF
zamítnutý Vybavení nové hydropedologické laboratoře (419)20062006FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
ukončený Vytvoření nového předmětu "Pozemkové právo" pro stávající studijní programy20112012FRVŠJ. KnotekÚKE AF
obhájený Využití digitálních ortofotomap pro výuku předmětu Počítačové projektování. (FRVŠ 141/2004)20042004FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
obhájený Využití optické porozity k validaci metody hodnocení a kategorizace větrolamů (IP15/2010)20102010IGAJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
obhájený Význam vodní bilance jako stresového faktoru pro rostlinnou výrobu v hraniční oblasti Rakouska a České republiky (AKTION 32p13 (26p5))20002003JinýM. ŠťastnáÚKE AF
obhájený Vzdělávací činnosti se zaměřením na využívání půdy a udržitelnost (ATLAS)20052007JinýM. ŠťastnáÚKE AF
obhájený WAS (water, air and soil) database - an interactive tool applicable in BSc/MSc study programms of Agricultural and Environmental sciences (KONTAKT CZ-HU)20072008JinýM. ŠťastnáÚKE AF
obhájený Zavedení předmětu "Krajinně ekologická syntéza". (FRVŠ 1914/2010)20102010FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
obhájený Zdokonalení závlahové technologie jako nástroje k udržitelném využívání vody (KONTAKT CZ-A 03/2007)20072008JinýM. ŠťastnáÚKE AF
řešený Změny krajiny na okraji velkých měst. Je suburbanizovaný venkov ještě venkovem?20122012IGAA. VaisharÚKE AF
řešený Zvyšování protierozní účinnosti pěstovaných plodin (QF3098)2003--NAZVF. TomanÚKE AFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený