Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 101

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půdě (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)20062007JinýM. ŠťastnáÚKE AF
Analýza a zjišťování fytotoxicity dešťových a průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)20172017IGAM. D. VaverkováÚKE AF
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci20022004GAČRI. MarkováÚKE AF
Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?20142014IGAM. ŠťastnáÚKE AF
Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)20062006JinýM. ŠťastnáÚKE AF
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)20072011NAZVF. TomanÚKE AF
Dlouhodobý biologický monitoring kvality životního prostředí nejbližšího okolí skládky s využitím bioindikátorů.20142014GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
Ekologická a kulturní obnova těžebních regionů (RP )20092010JinýA. VaisharÚKE AF
Hranice a pohraničí v rámci střední Evropy (Small project from Visegrad Fund)20122013JinýM. ŠťastnáÚKE AF
Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)20062006FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013--JinýI. VyskotÚEPZ FRRMS
Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)2010--FRVŠV. HubačíkováÚKE AF
Inovace předmětu Komunální odpad a skládkování - Rekultivace skládek odpadů (2239 F4 a)2005--FRVŠJ. FilipÚKE AF
Inovace předmětu Ochrana přírody a krajiny (1212)20052007FRVŠV. LázničkaÚKE AF
Inovace předmětu "Počítačové projektování" -- praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz20142014RPT. MašíčekÚKE AF
Inovace předmětu sociologie venkova20112011FRVŠK. NovotnáÚKE AF
Inovace předmětů Základy krajinného inženýrství a Krajinné inženýrství (241/2006)20062006FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor (QK1920214)20192021NAZVP. OppeltováÚKE AF
Inovační technologie závlah v zemích střední Evropy (ASO)20052005JinýM. ŠťastnáÚKE AF
Inovační 3D školící platforma pro recyklace elektrických a elektronických zařízení (RECDEV)20132016Zahr. vzd.J. KotovicováÚKE AF
Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů20132013IGAA. VaisharÚKE AF
Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha20172017IGAM. ŠťastnáÚKE AF
Kategorizace vybraných úseků vodních toků na základě míry jejich samočistící schopnosti ve vztahu k landuse20142014IGAV. HubačíkováÚKE AF
Komplexní inovace předmětů s důrazem na praktickou výuku studentů (IP)20152015JinýV. HubačíkováÚKE AF
Konference Krajinné inženýrství 200920092009JinýJ. FialováÚTOK LDF
Kontrola kvality a zajištění dodržování kvality v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském /ÚKZÚZ/. (CZ 2006/018-182.02.01.03-000 )20082009OPJ. KotovicováÚKE AF
Krajinná paměť jako dědictví venkova20142015TAČRM. ŠťastnáÚKE AF
Krajinná paměť jako dědictví venkova20142015TAČRM. ŠťastnáÚKE AF
Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel (TD020211)20142015TAČRM. ŠťastnáÚKE AF
Kriteria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a možnosti jejího omezení biotechnickými opatřeními (QH82099)20082012NAZVJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)20012001FRVŠJ. PospíšilÚZPET AF
Malá města - motory rozvoje jihomoravského venkova2011--IGAA. VaisharÚKE AF
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah (QK1720285)20172019NAZVH. StředováÚKE AF
Migrační bariéry v zemědělské krajině20052007InterníV. LázničkaÚKE AF
Modelování erozních a odtokových procesů20162016InterníJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
Modelování vodní bilance v zemědělsky využívané krajině (366/2006)20062006FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
Monitoring toku sedimentů v povodí vodních nádrží Plumlov a Luhačovice z hlediska udržitelnosti dobrého ekologického stavu krajiny2019--NAZVV. HubačíkováÚKE AF
Možnosti optimalizace funkcí větrolamů v krajině, jejich využití v komplexních pozemkových úpravách (1R44027)20042007NAZVF. TomanÚKE AF
Možnosti udržitelného opětovného využití městských brownfields v Brně20122012AKTIONA. VaisharÚKE AF
Možnosti využití bioindikátorů v okolí vybraných skládek (13-04788P)20132013GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
"Možnosti využití kalu z ČOV Brno -- Modřice s ohledem na platnou legislativu20142014Smluvní výzkumJ. KotovicováÚKE AF
Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky20082008FRVŠD. AdamcováÚKE AF
Multimediální podpora předmětu Ochrana životního prostředí (2189/F1)2012--FRVŠJ. KotovicováÚKE AF
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)20112011FRVŠK. SomerlíkováÚDAS FRRMS
Multimediální učební text "Historický vývoj cestní sítě zemědělského podniku". (FRVŠ 1915/2010)20102010FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
Multimediální učební text Opuštěné části krajiny (FRVŠ 7/2008)20082008FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
Multimediální učební text předmětu Ochrana životního prostředí (1476/F4d/2006)20062006FRVŠL. HanušÚKE AF
Multimediální učební text Vliv lidské činnosti v minulosti na současné hospodaření v krajině. (FRVŠ 432/2009)20092009FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
Může vegetace poukazovat vliv skládky komunálního odpadu na životní prostředí? (15-16826S)2015--GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek20142017TAČRF. TomanÚKE AF
Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi (MZe-ZRS ČR)20062009JinýM. ŠťastnáÚKE AF
Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině (QK1710197)20172021NAZVH. StředováÚKE AF
Optimalizační posouzení krajinného prostoru ŠZP Žabčice (Vyhodnocení historického vývoje zájmového území, rozptýlené zeleně a vlhkostního režimu půd) (IGA MZLU 3/2006)20062006IGAM. FlekalováÚKE AF
Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod (IP 23/2013)20132014IGAP. OppeltováÚKE AF
Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahami (QF3100)20032007NAZVM. ŠťastnáÚKE AF
Problematika lokálního krajinného rázu mikroregionu Hustopečsko a její zprostředkování studentům (2184/G4/2006)20062006FRVŠM. FlekalováÚKE AF
Prognóza výnosů kukuřice na zrno (1FR1134)20012001FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
Prohloubení metod pro stanovení množství rosy20162016JinýH. StředováÚKE AF
Projekt série příkladových studií řešení ochrany životního prostředí2004--JinýL. HanušÚKE AF
Protierozní a ekostabilizační efekt zelené infrastruktury v krajině20152018NAZVJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
Provedení testů fytotoxicity v laboratorních podmínkách pro 2 typy kalu z ČOV Brno-Modřice2015--Smluvní výzkumJ. KotovicováÚKE AF
Předmět Odpadové hospodářství- biologicky rozložitelný odpad (187 F4 a)20042004FRVŠJ. FilipÚKE AF
Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)20142015TAČRF. TomanÚKE AF
Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)20142015TAČRF. TomanÚKE AF
Příprava podkladů pro Krizový plán MŽP: dlouhodobé sucho v kontextu environmentální bezpečnosti a stanovení dalšího postupu řešení. (215/9510/SV2130391)20132013Smluvní výzkumH. StředováÚKE AF
Příprava podkladů pro krizový plán MŽP: krizová situace dlouhodobé sucho. Příprava podkladů pro aktualizaci koncepce environmentální bezpečnosti: Dlouhodobé sucho. (215/9510/SV2140341)20142014Smluvní výzkumH. StředováÚKE AF
Rozšíření výuky předmětu péče o životní prostředí – ekoefektivní přístupy (151)20042004FRVŠJ. KotovicováÚKE AF
Rozvoj a inovace předmětu Odvodnění a závlaha půdy (3FR1153)20032003FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
Rozvoj evropských venkovských regionů v éře globalizace (DERREG)20092011RP EKA. VaisharÚKE AF
Rozvoj nově akreditovaných oborů v oblasti informačních zdrojů pro životní prostředí se zaměřením na odpadové hospodářství (212)20042004RPJ. KotovicováÚKE AF
Rozvoj venkovských obcí očima studentů (FRVŠ - FR270171)20072007FRVŠP. TrnkaÚKE AF
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii ČR. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina.2016--IGAA. VaisharÚKE AF
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina (IP_16/2015)20162016IGAA. VaisharÚKE AF
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění (QK1910086)20192023NAZVM. ŠťastnáÚKE AF
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění20192023NAZVM. ŠťastnáÚKE AF
Sociální a inovativní platforma v oblasti kulturního cestovního ruchu a její potenciál k prohloubení evropeizace (870644)20202021RP EKM. ŠťastnáÚKE AF
Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova20102011IGAA. VaisharÚKE AF
Specifický výzkum1999--SpecifickýP. OppeltováÚKE AF
      Virtuální exkurze "Voda a krajina"2012--SpecifickýJ. KnotekÚKE AF
Specifický výzkum1999--SpecifickýD. AdamcováÚKE AF
      Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky20082008SpecifickýD. AdamcováÚKE AF
      Tvorba multimediálního materiálu pro výuku předmětu "Péče o životní prostředí"20112011SpecifickýM. D. VaverkováÚKE AF
Stanovení rizika výskytu větrné eroze v katastrálním území Žabčice (142)20022002FRVŠJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
Udržitelnost hospodaření v krajině (CZ.1.07/3.2.09/01.0024)20102012OPJ. KotovicováÚKE AF
Validace modelu pro výpočet kompletní vláhové bilance na základě lyzimetrických dat (AKTION)20092010JinýM. ŠťastnáÚKE AF
Virtuální exkurze "Voda a krajina"2012--FRVŠJ. KnotekÚKE AF
Virtuální exkurze "Voda a krajina"2012--FRVŠJ. KnotekÚKE AF
Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce20122016NAZVH. StředováÚKE AF
Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné eroze, koncepční řešení opatřeními pozemkových úprav20122016NAZVH. StředováÚKE AF
Vliv změny klimatu na produkční potenciál pšenice a ječmene (GA521/99/D040)19992002GAČRM. ŠťastnáÚKE AF
Vybavení nové hydropedologické laboratoře (419)20062006FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
Vytvoření nového předmětu "Pozemkové právo" pro stávající studijní programy20112012FRVŠJ. KnotekÚKE AF
Využití digitálních ortofotomap pro výuku předmětu Počítačové projektování. (FRVŠ 141/2004)20042004FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
Využití optické porozity k validaci metody hodnocení a kategorizace větrolamů (IP15/2010)20102010IGAJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
Význam vodní bilance jako stresového faktoru pro rostlinnou výrobu v hraniční oblasti Rakouska a České republiky (AKTION 32p13 (26p5))20002003JinýM. ŠťastnáÚKE AF
Vzdělávací činnosti se zaměřením na využívání půdy a udržitelnost (ATLAS)20052007JinýM. ŠťastnáÚKE AF
WAS (water, air and soil) database - an interactive tool applicable in BSc/MSc study programms of Agricultural and Environmental sciences (KONTAKT CZ-HU)20072008JinýM. ŠťastnáÚKE AF
Zavedení předmětu "Krajinně ekologická syntéza". (FRVŠ 1914/2010)20102010FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
Zdokonalení závlahové technologie jako nástroje k udržitelném využívání vody (KONTAKT CZ-A 03/2007)20072008JinýM. ŠťastnáÚKE AF
Změny krajiny na okraji velkých měst. Je suburbanizovaný venkov ještě venkovem?20122012IGAA. VaisharÚKE AF
Zvyšování protierozní účinnosti pěstovaných plodin (QF3098)2003--NAZVF. TomanÚKE AFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený