Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 101

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půdě (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)2006
2007
Jiný
ÚKE AF
Analýza a zjišťování fytotoxicity dešťových a průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)2017
2017
IGA
ÚKE AF
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci
2002
2004GAČR
ÚKE AF
2014
2014
IGAÚKE AF
20062006JinýÚKE AF
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)2007
2011
NAZVF. Toman
ÚKE AF
Dlouhodobý biologický monitoring kvality životního prostředí nejbližšího okolí skládky s využitím bioindikátorů.2014
2014
GAČR
ÚKE AF
2009
2010
Jiný
A. VaisharÚKE AF
Hranice a pohraničí v rámci střední Evropy (Small project from Visegrad Fund)
2012
2013JinýM. ŠťastnáÚKE AF
Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)
20062006FRVŠ
ÚKE AF
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)
2013
--JinýI. VyskotÚEPZ FRRMS
Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)2010
--
FRVŠV. Hubačíková
ÚKE AF
Inovace předmětu Komunální odpad a skládkování - Rekultivace skládek odpadů (2239 F4 a)
2005
--
FRVŠJ. FilipÚKE AF
Inovace předmětu Ochrana přírody a krajiny (1212)
2005
2007
FRVŠ
V. Láznička
ÚKE AF
Inovace předmětu "Počítačové projektování" -- praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz2014
2014
RPÚKE AF
Inovace předmětu sociologie venkova
20112011FRVŠK. Novotná
ÚKE AF
Inovace předmětů Základy krajinného inženýrství a Krajinné inženýrství (241/2006)20062006
FRVŠ
ÚKE AF
Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor (QK1920214)
2019
2021
NAZV
P. Oppeltová
ÚKE AF
Inovační technologie závlah v zemích střední Evropy (ASO)20052005JinýÚKE AF
Inovační 3D školící platforma pro recyklace elektrických a elektronických zařízení (RECDEV)
20132016Zahr. vzd.
ÚKE AF
Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
20132013
IGA
ÚKE AF
Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha
2017
2017IGA
ÚKE AF
Kategorizace vybraných úseků vodních toků na základě míry jejich samočistící schopnosti ve vztahu k landuse
2014
2014
IGA
V. Hubačíková
ÚKE AF
Komplexní inovace předmětů s důrazem na praktickou výuku studentů (IP)2015
2015
Jiný
V. Hubačíková
ÚKE AF
Konference Krajinné inženýrství 200920092009
Jiný
J. Fialová
ÚTOK LDF
Kontrola kvality a zajištění dodržování kvality v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském /ÚKZÚZ/. (CZ 2006/018-182.02.01.03-000 )
2008
2009
OP
J. Kotovicová
ÚKE AF
Krajinná paměť jako dědictví venkova
2014
2015
TAČR
M. Šťastná
ÚKE AF
Krajinná paměť jako dědictví venkova2014
2015
TAČRM. ŠťastnáÚKE AF
Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel (TD020211)2014
2015
TAČR
ÚKE AF
2008
2012NAZVJ. Kozlovsky Dufková
ÚKE AF
Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)
2001
2001
FRVŠ
ÚZPET AF
Malá města - motory rozvoje jihomoravského venkova2011--
IGA
A. VaisharÚKE AF
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah (QK1720285)
2017
2019
NAZV
ÚKE AF
Migrační bariéry v zemědělské krajině
2005
2007InterníÚKE AF
Modelování erozních a odtokových procesů
2016
2016InterníJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
2006
2006
FRVŠ
ÚKE AF
Monitoring toku sedimentů v povodí vodních nádrží Plumlov a Luhačovice z hlediska udržitelnosti dobrého ekologického stavu krajiny2019--
NAZV
V. HubačíkováÚKE AF
Možnosti optimalizace funkcí větrolamů v krajině, jejich využití v komplexních pozemkových úpravách (1R44027)20042007
NAZV
F. Toman
ÚKE AF
Možnosti udržitelného opětovného využití městských brownfields v Brně
2012
2012
AKTION
A. Vaishar
ÚKE AF
Možnosti využití bioindikátorů v okolí vybraných skládek (13-04788P)
2013
2013
GAČR
M. D. Vaverková
ÚKE AF
"Možnosti využití kalu z ČOV Brno -- Modřice s ohledem na platnou legislativu
2014
2014
Smluvní výzkum
J. KotovicováÚKE AF
Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky2008
2008
FRVŠ
ÚKE AF
Multimediální podpora předmětu Ochrana životního prostředí (2189/F1)2012
--
FRVŠ
ÚKE AF
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)
2011
2011
FRVŠ
ÚDAS FRRMS
Multimediální učební text "Historický vývoj cestní sítě zemědělského podniku". (FRVŠ 1915/2010)
2010
2010
FRVŠ
V. ŽdímalÚKE AF
Multimediální učební text Opuštěné části krajiny (FRVŠ 7/2008)20082008
FRVŠ
V. Ždímal
ÚKE AF
20062006FRVŠL. HanušÚKE AF
Multimediální učební text Vliv lidské činnosti v minulosti na současné hospodaření v krajině. (FRVŠ 432/2009)
2009
2009
FRVŠ
V. Ždímal
ÚKE AF
Může vegetace poukazovat vliv skládky komunálního odpadu na životní prostředí? (15-16826S)
2015--
GAČR
M. D. Vaverková
ÚKE AF
Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek
2014
2017
TAČR
F. TomanÚKE AF
Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi (MZe-ZRS ČR)
2006
2009
Jiný
M. Šťastná
ÚKE AF
Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině (QK1710197)
2017
2021
NAZVÚKE AF
Optimalizační posouzení krajinného prostoru ŠZP Žabčice (Vyhodnocení historického vývoje zájmového území, rozptýlené zeleně a vlhkostního režimu půd) (IGA MZLU 3/2006)
2006
2006
IGA
ÚKE AF
Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod (IP 23/2013)2013
2014
IGA
ÚKE AF
2003
2007
NAZVÚKE AF
Problematika lokálního krajinného rázu mikroregionu Hustopečsko a její zprostředkování studentům (2184/G4/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚKE AF
2001
2001
FRVŠ
M. ŠťastnáÚKE AF
Prohloubení metod pro stanovení množství rosy2016
2016
Jiný
ÚKE AF
2004
--
Jiný
L. HanušÚKE AF
Protierozní a ekostabilizační efekt zelené infrastruktury v krajině
2015
2018NAZVJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
Provedení testů fytotoxicity v laboratorních podmínkách pro 2 typy kalu z ČOV Brno-Modřice2015
--
Smluvní výzkum
J. KotovicováÚKE AF
2004
2004
FRVŠJ. Filip
ÚKE AF
Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)
2014
2015
TAČRÚKE AF
Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)
2014
2015
TAČRÚKE AF
Příprava podkladů pro Krizový plán MŽP: dlouhodobé sucho v kontextu environmentální bezpečnosti a stanovení dalšího postupu řešení. (215/9510/SV2130391)
2013
2013
Smluvní výzkum
H. Středová
ÚKE AF
2014
2014
Smluvní výzkum
H. Středová
ÚKE AF
Rozšíření výuky předmětu péče o životní prostředí – ekoefektivní přístupy (151)
2004
2004
FRVŠ
J. KotovicováÚKE AF
Rozvoj a inovace předmětu Odvodnění a závlaha půdy (3FR1153)
2003
2003
FRVŠ
M. ŠťastnáÚKE AF
2009
2011
RP EK
ÚKE AF
Rozvoj nově akreditovaných oborů v oblasti informačních zdrojů pro životní prostředí se zaměřením na odpadové hospodářství (212)
20042004
RP
ÚKE AF
Rozvoj venkovských obcí očima studentů (FRVŠ - FR270171)
2007
2007FRVŠP. TrnkaÚKE AF
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii ČR. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina.
2016
--
IGA
A. Vaishar
ÚKE AF
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina (IP_16/2015)2016
2016
IGA
A. Vaishar
ÚKE AF
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění (QK1910086)
2019
2023
NAZVM. Šťastná
ÚKE AF
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění20192023
NAZV
M. Šťastná
ÚKE AF
Sociální a inovativní platforma v oblasti kulturního cestovního ruchu a její potenciál k prohloubení evropeizace (870644)
2020
2021RP EKÚKE AF
Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova
20102011IGAA. Vaishar
ÚKE AF
Specifický výzkum
1999
--
SpecifickýP. OppeltováÚKE AF
      Virtuální exkurze "Voda a krajina"
2012
--
Specifický
ÚKE AF
Specifický výzkum
1999--Specifický
ÚKE AF
      Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky
2008
2008
SpecifickýÚKE AF
      Tvorba multimediálního materiálu pro výuku předmětu "Péče o životní prostředí"
2011
2011
Specifický
ÚKE AF
Stanovení rizika výskytu větrné eroze v katastrálním území Žabčice (142)20022002FRVŠJ. Kozlovsky Dufková
ÚKE AF
Udržitelnost hospodaření v krajině (CZ.1.07/3.2.09/01.0024)
2010
2012
OP
ÚKE AF
Validace modelu pro výpočet kompletní vláhové bilance na základě lyzimetrických dat (AKTION)2009
2010
JinýÚKE AF
Virtuální exkurze "Voda a krajina"
2012
--FRVŠJ. Knotek
ÚKE AF
Virtuální exkurze "Voda a krajina"
2012
--
FRVŠJ. KnotekÚKE AF
Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce
2012
2016NAZVH. StředováÚKE AF
Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné eroze, koncepční řešení opatřeními pozemkových úprav
2012
2016
NAZV
H. StředováÚKE AF
1999
2002
GAČR
ÚKE AF
20062006FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
Vytvoření nového předmětu "Pozemkové právo" pro stávající studijní programy
2011
2012
FRVŠ
ÚKE AF
Využití digitálních ortofotomap pro výuku předmětu Počítačové projektování. (FRVŠ 141/2004)
2004
2004
FRVŠ
V. ŽdímalÚKE AF
2010
2010
IGA
ÚKE AF
2000
2003
JinýÚKE AF
Vzdělávací činnosti se zaměřením na využívání půdy a udržitelnost (ATLAS)2005
2007
JinýÚKE AF
WAS (water, air and soil) database - an interactive tool applicable in BSc/MSc study programms of Agricultural and Environmental sciences (KONTAKT CZ-HU)
2007
2008JinýM. Šťastná
ÚKE AF
Zavedení předmětu "Krajinně ekologická syntéza". (FRVŠ 1914/2010)
2010
2010
FRVŠ
V. Ždímal
ÚKE AF
Zdokonalení závlahové technologie jako nástroje k udržitelném využívání vody (KONTAKT CZ-A 03/2007)
2007
2008
Jiný
ÚKE AF
Změny krajiny na okraji velkých měst. Je suburbanizovaný venkov ještě venkovem?
2012
2012
IGAA. VaisharÚKE AF
Zvyšování protierozní účinnosti pěstovaných plodin (QF3098)2003
--
NAZV
ÚKE AFLegenda:
Aktivní stavy:podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený