Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 38

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
obhájený Activities of NGO's in Cusco Region, Peru (FRRMS-IGA-2016/005)20162017IGAJ. SchneiderDENR FRDIS
zamítnutý Dynamics of post-calamity development of fucntional abilities and effects of mountain forest ecosystems on example of Tatras (14-09914S)20142014GAČRJ. SchneiderDENR FRDIS
ukončený Estetická hodnota krajiny a rekreace20152015IGAH. LorencováDENR FRDIS
ukončený Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí20162017IGAH. LorencováDENR FRDIS
zamítnutý Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-201220112011IGAJ. SchneiderDLM FFWT
ukončený Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu20162016IGAI. KarberováDENR FRDIS
podaný Identification and prognosis of forest fire risk and their prevention by forestry measures (VG3VS/188)2013--OtherI. VyskotDENR FRDIS
řešený Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)20182018InternalH. LorencováDENR FRDIS
ukončený Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou20142014A. KozumplíkováDENR FRDIS
ukončený Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou s ohledem na ochranu vodního zdroje a jímacích objektů20142014Smluvní výzkumA. KozumplíkováDENR FRDIS
řešený Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech2017--IGAI. KarberováDENR FRDIS
podaný Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)2013--TAČRA. KozumplíkováDENR FRDIS
řešený Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů20142014InternalL. HavelDENR FRDIS
ukončený Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)20122012Smluvní výzkumI. VyskotDENR FRDIS
ukončený Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 201420142014InternalA. KozumplíkováDENR FRDIS
řešený Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumI. VyskotDENR FRDIS
obhájený Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumA. KozumplíkováDENR FRDIS
ukončený Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice20142014InternalA. KozumplíkováDENR FRDIS
obhájený Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)20162017IGAT. LošákDENR FRDIS
řešený Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů20132013InternalI. VyskotDENR FRDIS
řešený Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů2013--InternalI. VyskotDENR FRDIS
obhájený Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO20142014InternalI. VyskotDENR FRDIS
řešený Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)20152018NAZVT. LošákDENR FRDIS
ukončený Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)20132013Smluvní výzkumI. VyskotDENR FRDIS
ukončený Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn20132013I. VyskotDENR FRDIS
obhájený Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)20142014IGAJ. SchneiderDENR FRDIS
obhájený Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory20152016Smluvní výzkumA. KozumplíkováDENR FRDIS
řešený Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)20152016IGAA. KozumplíkováDENR FRDIS
řešený Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha20182019Smluvní výzkumI. VyskotDENR FRDIS
řešený Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)20172018IGAT. LošákDENR FRDIS
obhájený Vize obyvatel o krajině vybraných obcí mikroregionu Slezská Harta (7/2014)20142015IGAA. KozumplíkováDENR FRDIS
řešený Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)20162018GAČRI. PavlíkDENR FRDIS
obhájený Vybrané environmentální nástroje jako faktory regionálního rozvoje (16/2015)20152015IGAJ. SchneiderDENR FRDIS
obhájený Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)20152016IGAT. LošákDENR FRDIS
řešený Vývoj změn v krajině20172018IGAH. LorencováDENR FRDIS
přijatý Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)20152015IGAI. KarberováDENR FRDIS
řešený Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice20172017SpecifickýJ. FialováDLM FFWT
podaný Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika (1052/2012)2013--FRVŠA. KozumplíkováDENR FRDISKey:
Active states:přijatýacceptedukončenýcompletedpřipravovanýin preparationřešenýin progresspodanýsubmitted
Inactive states:zrušenýcancelledobhájenýdefendedvyřazenýexcludedneobhájenýnot defendedzamítnutýrejected