Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 40

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
obhájený
Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)
2016
2017
IGA
ÚEPZ FRRMS
zamítnutý
Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)
2014
2014
GAČRÚEPZ FRRMS
ukončený Estetická hodnota krajiny a rekreace
2015
2015IGAH. Lorencová
ÚEPZ FRRMS
ukončený
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí
2016
2017
IGAÚEPZ FRRMS
zamítnutý
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGA
J. Schneider
ÚTOK LDF
ukončený
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu
2016
2016IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
podaný
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)
2013
--
Jiný
I. VyskotÚEPZ FRRMS
řešený
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)
2018
2018
Interní
ÚEPZ FRRMS
ukončený
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
2014
2014
ÚEPZ FRRMS
ukončený
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou s ohledem na ochranu vodního zdroje a jímacích objektů2014
2014
Smluvní výzkumÚEPZ FRRMS
řešený
Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech
2017--IGAI. Karberová
ÚEPZ FRRMS
podaný
Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)
2013
--TAČR
ÚEPZ FRRMS
řešený
Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření města Tišnova
2020
2021
Smluvní výzkumJ. Schneider
ÚEPZ FRRMS
řešený
Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách (TL03000202)
2020
2021TAČRÚSS FRRMS
řešený
Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů
2014
2014InterníL. HavelÚEPZ FRRMS
ukončený Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)2012
2012
Smluvní výzkum
I. Vyskot
ÚEPZ FRRMS
ukončený Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 2014
2014
2014
Interní
ÚEPZ FRRMS
řešený Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách2018
2019
Smluvní výzkum
ÚEPZ FRRMS
obhájený
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
2018
2019Smluvní výzkumA. Kozumplíková
ÚEPZ FRRMS
ukončený
Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice
2014
2014
Interní
ÚEPZ FRRMS
obhájený
Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)
2016
2017
IGA
ÚEPZ FRRMS
řešený Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů20132013InterníI. Vyskot
ÚEPZ FRRMS
řešený
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
2013
--
Interní
ÚEPZ FRRMS
obhájený Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO20142014Interní
ÚEPZ FRRMS
řešený Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)2015
2018
NAZVT. Lošák
ÚEPZ FRRMS
obhájený
Selected environmental tools as regional development factors (16/2015)
2015
2015
IGA
ÚEPZ FRRMS
ukončený
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)20132013
Smluvní výzkum
I. VyskotÚEPZ FRRMS
ukončený
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn
20132013
I. VyskotÚEPZ FRRMS
obhájený Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)2014
2014
IGA
ÚEPZ FRRMS
obhájený Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory20152016
Smluvní výzkum
ÚEPZ FRRMS
řešený Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)
2015
2016
IGA
ÚEPZ FRRMS
řešený
Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha
2018
2019
Smluvní výzkum
ÚEPZ FRRMS
řešený
Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)
2017
2018
IGA
ÚEPZ FRRMS
obhájený
2014
2015IGAA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
řešený
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)
2016
2018
GAČR
ÚEPZ FRRMS
obhájený
Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)2015
2016
IGA
ÚEPZ FRRMS
řešený
Vývoj změn v krajině
2017
2018
IGA
ÚEPZ FRRMS
přijatý Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)20152015IGAÚEPZ FRRMS
řešený Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice2017
2017
Specifický
J. Fialová
ÚTOK LDF
podaný
2013
--FRVŠA. Kozumplíková
ÚEPZ FRRMSLegenda:
Aktivní stavy:
podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený