Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 40

Stav
Název
Od
Do
DruhGarant
Pracoviště
Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)
2016
2017
IGA
J. Schneider
ÚEPZ FRRMS
Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)
2014
2014
GAČRJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Estetická hodnota krajiny a rekreace
2015
2015
IGA
ÚEPZ FRRMS
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí
2016
2017IGAH. Lorencová
ÚEPZ FRRMS
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGA
ÚTOK LDF
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu
2016
2016
IGA
I. KarberováÚEPZ FRRMS
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)
2013
--
JinýI. VyskotÚEPZ FRRMS
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)2018
2018
Interní
ÚEPZ FRRMS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
2014
2014
A. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚEPZ FRRMS
Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech
2017
--
IGA
ÚEPZ FRRMS
Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)
2013
--
TAČR
ÚEPZ FRRMS
Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření města Tišnova
2020
2021
Smluvní výzkum
J. Schneider
ÚEPZ FRRMS
Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách (TL03000202)
2020
2021
TAČRÚSS FRRMS
Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů
2014
2014
Interní
L. HavelÚEPZ FRRMS
Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)2012
2012
Smluvní výzkum
I. VyskotÚEPZ FRRMS
Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 2014
2014
2014
Interní
A. Kozumplíková
ÚEPZ FRRMS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
2018
2019
Smluvní výzkumÚEPZ FRRMS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
2018
2019
Smluvní výzkum
ÚEPZ FRRMS
Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice
2014
2014
Interní
ÚEPZ FRRMS
Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)
20162017
IGA
ÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů20132013
Interní
ÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů2013--Interní
ÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO2014
2014
Interní
I. Vyskot
ÚEPZ FRRMS
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)2015
2018
NAZV
ÚEPZ FRRMS
Selected environmental tools as regional development factors (16/2015)
20152015
IGA
ÚEPZ FRRMS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)
2013
2013
Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn
2013
2013
I. VyskotÚEPZ FRRMS
Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)
2014
2014
IGA
J. Schneider
ÚEPZ FRRMS
Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory
2015
2016
Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)
2015
2016IGA
ÚEPZ FRRMS
Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha
2018
2019
Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)
2017
2018
IGAT. Lošák
ÚEPZ FRRMS
Vize obyvatel o krajině vybraných obcí mikroregionu Slezská Harta (7/2014)
2014
2015IGAÚEPZ FRRMS
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)
2016
2018GAČRI. PavlíkÚEPZ FRRMS
Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)
2015
2016IGAT. Lošák
ÚEPZ FRRMS
Vývoj změn v krajině2017
2018
IGA
ÚEPZ FRRMS
Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)
2015
2015IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice
2017
2017
Specifický
J. Fialová
ÚTOK LDF
2013
--
FRVŠ
ÚEPZ FRRMSLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený