Department of Regional and Business Economics (FRDIS) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 49

State
Name
From
Until
Type
SupervisorDepartment
obhájený Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)20162016IGADRBE FRDIS
obhájený
20162017
IGA
V. Svatošová
DRBE FRDIS
řešený Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)2016
--
IGAE. T. Quartey
DRBE FRDIS
řešený
Conditions and Specifics of Commodity Chains Functioning in Czech Agrobusines (GP402/08/P445)
2008
2009
GAČR
I. Blažková
DRBE FRDIS
řešený
Contract research: Evaluation of the effectiveness of non-governmental non-profit organizations in drawing support from the SMR budget
2019
2019
Smluvní výzkum
J. RajchlováDRBE FRDIS
obhájený
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
2005
2011VZB. MinaříkFBE
obhájený
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
20052011TS VZV. Bečvářová
DRBE FRDIS
obhájený
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)
2005
2011
eTS VZ
DRBE FRDIS
obhájený
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)
2005
2011
eTS VZP. Syrovátka
DRBE FRDIS
obhájený
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)
2005
2011
eTS VZ
DRBE FRDIS
obhájený           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)20052011eTS VZV. BečvářováDRBE FRDIS
obhájený
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
2006
2011
eTS VZ
DRBE FRDIS
ukončený Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
2017
2017
Specifický
DRBE FRDIS
obhájený
Evaluation of the Operational Programme Enterprise and Innovation (OPEI) 2007-20132017
2018
MPO
I. Blažková
DRBE FRDIS
obhájený
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)
2015
2015
IGA
DRBE FRDIS
řešený
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě2019--IGAG. Chmelíková
DRBE FRDIS
obhájený
2014
2014
IGAI. Zdráhal
DRBE FRDIS
obhájený
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje
2019
2019IGADRBE FRDIS
řešený
Impact Evaluation of Public Support on Business Performance and Development
20182018
IGA
DRBE FRDIS
obhájený2014
2015
IGADRBE FRDIS
řešený Improvement of professional competences of students of bachelor study program International Development Studies through the system of practical internships in developing countries (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)
2012
2014OPDRBE FRDIS
řešený
Market Dynamics in the Supply Chains: Efficiency and Sustainability Implications
20202020
IGA
I. Blažková
DRBE FRDIS
řešený
Methodological approach to economic analysis of businesses (402/09/1365)
2009
2011
GAČR
I. ŽivělováDRBE FRDIS
řešený Microfinance as an effective tool for job creation in EU2017--IGAG. Chmelíková
DRBE FRDIS
obhájený
20152016
IGA
I. ZdráhalDRBE FRDIS
obhájený
Ověření platnosti vybraných reorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky (FFRMS-IGA-2016/016)
2016
2017
IGA
DRBE FRDIS
řešený
Possibilities of disparity solutions between the chosen regions (WD-57-07-01)20072011
MMR
DRBE FRDIS
obhájený Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování (12/2014)
2014
2014
IGA
DRBE FRDIS
ukončený Research of possibilities and limits of EVA ratio in financial management of businesses from food-processing sector.20062008GAČRG. ChmelíkováDRBE FRDIS
řešený
Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí
2018
--IGADRBE FRDIS
obhájený2014
2015
IGA
DRBE FRDIS
obhájený Spolupráce podnikatelské a akademické sféry na podpoře a hodnocení realizovatelnosti studentských podnikatelských plánů v praxi
2018
2018
Internal
DRBE FRDIS
řešený
2016
2019
Foreign edu.
I. Zdráhal
DRBE FRDIS
řešený
TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství2015
--
TAČR
R. Ulrich
DRBE FRDIS
řešený
2015
--TAČRR. UlrichDRBE FRDIS
obhájený
2016
2016
IGA
I. ZdráhalDRBE FRDIS
řešený The Impact of Structural Changes on the Performance of Agribusiness Firms (2017/009)2017--IGA
DRBE FRDIS
řešený The importance of SME strategy in regional development
2020
2020
IGA
DRBE FRDIS
obhájený
2017
2018
IGA
DRBE FRDIS
obhájený
2018
2019IGAV. Svatošová
DRBE FRDIS
řešený
The Socioeconomic Implications of Cattle Farming in Nigeria: Progress, Challenges and Opportunities (2019-1-CZ01-KA107-060994 )
2019
2022Foreign edu.N. Verter
DRBE FRDIS
ukončený
Utilizing legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on organic farms in the Czech Republic (A/ CZ0046/1/0024/3 )
2008
2010SpecifickýJ. Jánský
DRBE FRDIS
řešený
Valuation of Dot-Com Businesses
2013
--
GAČRDRBE FRDIS
řešený
Valuation of Dot-Com Companies (GPP403/12/P731)
2012
--GAČRM. SabolovičDRBE FRDIS
řešený20152016
IGA
DRBE FRDIS
obhájený
2014
2014
IGA
DRBE FRDIS
obhájený
Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)
20152015IGAJ. RajchlováDRBE FRDIS
obhájený Yam Production and Food Security in Nigeria (IGA 14/2014 )20142015IGADRBE FRDIS
obhájený
Zvyšování kvality výuky organizováním workshopů a seminářů vedených podnikatelskými subjekty a dalšími odborníky z praxe
20192019
Internal
DRBE FRDISKey:
Active states:
přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparation
řešenýin progresspodanýsubmitted
Inactive states:
zrušený
cancelled
obhájenýdefended
vyřazený
excluded
neobhájený
not defended
zamítnutý
rejected