Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 49

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
obhájený20162016
IGA
ÚRPE FRRMS
obhájený
2016
2017
IGA
ÚRPE FRRMS
obhájený
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)
2005
2011VZB. MinaříkPEF
obhájený      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011TS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
obhájený
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)
2005
2011
eTS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
obhájený
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)
2005
2011
eTS VZ
ÚRPE FRRMS
obhájený
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)
2005
2011
eTS VZK. VinohradskýÚRPE FRRMS
obhájený
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)
2005
2011
eTS VZ
V. Bečvářová
ÚRPE FRRMS
obhájený
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
2006
2011eTS VZÚRPE FRRMS
řešený Dopady strukturálních změn na výkonnost podniků agrobyznysu (2017/009)2017--
IGA
I. Blažková
ÚRPE FRRMS
obhájený Dynamika ekonomických vztahů zemí Evropské unie (FRMS - IGA - 2016/013)
2016
2016IGAÚRPE FRRMS
řešený
Dynamika trhů v dodavatelských řetězcích: implikace pro efektivnost a udržitelnost
2020
2020
IGA
I. BlažkováÚRPE FRRMS
obhájený Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013
2017
2018
MPO
I. BlažkováÚRPE FRRMS
obhájený
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)
2015
2015
IGAÚRPE FRRMS
ukončený
Faktory efektivnosti evropských mikrofinančních institucí - inspirace pro Českou republiku (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
2017
2017
Specifický
G. ChmelíkováÚRPE FRRMS
řešený
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě
2019
--
IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
řešený Hodnocení dopadů veřejné podpory na výkonnost a rozvoj podniků2018
2018
IGAI. Blažková
ÚRPE FRRMS
obhájený Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje
2019
2019
IGA
ÚRPE FRRMS
řešený
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (2019-1-CZ01-KA107-060994 )2019
2022
Zahr. vzd.ÚRPE FRRMS
řešený
Metodologické přístupy k ekonomické analýze podniku (402/09/1365)
2009
2011
GAČR
ÚRPE FRRMS
řešený
Mikrofinance jako efektivní nástroj tvorby pracovních míst v Evropské unii
2017--
IGA
ÚRPE FRRMS
obhájený
2015
2016
IGAI. Zdráhal
ÚRPE FRRMS
řešený
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony (WD-57-07-01)
2007
2011
MMR
ÚRPE FRRMS
řešený
Ohodnocování Dot-Com firem (GPP403/12/P731)
2012
--
GAČRM. SabolovičÚRPE FRRMS
obhájený
Ověření platnosti vybraných reorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky (FFRMS-IGA-2016/016)
2016
2017
IGA
R. RedlichováÚRPE FRRMS
řešený
Posouzení potenciálu recyklace neformálním sektoru jako nástroj pro plastovou nakládání s odpady a případné propojení s formálními MSW systémy v Ghaně (FRRMS - IGA - 2016/025)
2016--
IGA
ÚRPE FRRMS
obhájený
Potravinová bezpečnost regionu v kontextu vývoje současného agrobyznysu (15/2014)
2014
2014
IGA
ÚRPE FRRMS
obhájený
2014
2015
IGA
ÚRPE FRRMS
obhájený
Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování (12/2014)
2014
2014
IGA
ÚRPE FRRMS
řešený
Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí
2018
--
IGAÚRPE FRRMS
obhájený
2014
2015
IGA
G. ChmelíkováÚRPE FRRMS
řešený
Smluvní výzkum: Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK
2019
2019
Smluvní výzkumJ. RajchlováÚRPE FRRMS
řešený
Souvislosti a specifika fungování komoditních vertikál agrobyznysu v českém agrárním sektoru (GP402/08/P445)
2008
2009
GAČRÚRPE FRRMS
obhájený
Spolupráce podnikatelské a akademické sféry na podpoře a hodnocení realizovatelnosti studentských podnikatelských plánů v praxi
2018
2018InterníÚRPE FRRMS
řešený
2015
--
TAČR
R. UlrichÚRPE FRRMS
řešený
TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství
2015
--
TAČR
ÚRPE FRRMS
řešený Udržitelnost malých rodinných farem (ERASMUS + KA2 )
2016
2019
Zahr. vzd.
ÚRPE FRRMS
řešený
Valuation of Dot-Com Businesses
2013
--
GAČR
M. Sabolovič
ÚRPE FRRMS
obhájený20142015IGAÚRPE FRRMS
řešený
Vliv odvětvové a organizační struktury firem na rozvoj regionu (15/2015)2015
2016
IGA
ÚRPE FRRMS
obhájený
Vybrané aspekty finančního řízení podniků (9/2014)2014
2014
IGA
ÚRPE FRRMS
ukončený
Využití luskovinno-obilných směsek pro zvýšení soběstačnosti v krmivech a pro podporu kvality půdy na ekologických farmách v České republice (A/ CZ0046/1/0024/3 )2008
2010
SpecifickýJ. JánskýÚRPE FRRMS
obhájený Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)20152015
IGA
ÚRPE FRRMS
ukončený Výzkum možností a mezí využití ukazatele EVA ve finančním řízení potravinářských podniků ČR.2006
2008
GAČR
G. Chmelíková
ÚRPE FRRMS
obhájený Význam strategického řízení v malém a středním podnikání
2017
2018IGAÚRPE FRRMS
obhájený
2018
2019IGAÚRPE FRRMS
řešený Význam strategie malých a středních podniků v regionálním rozvoji2020
2020
IGAÚRPE FRRMS
řešený
Zvýšení odborných kompetencí studentů bakalářských studijních oborů Mezinárodní rozvojová studia a International Development Studies prostřednictvím systému odborných stáží v rozvojových zemích (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)
2012
2014
OP
L. Grega
ÚRPE FRRMS
obhájený
Zvyšování kvality výuky organizováním workshopů a seminářů vedených podnikatelskými subjekty a dalšími odborníky z praxe
2019
2019InterníÚRPE FRRMSLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájenýobhájenýobhájený
vyřazený
vyřazenýzamítnutý
zamítnutý
zrušenýzrušený