Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 42

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
obhájený Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)20162016IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
obhájený Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání20162017IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
obhájený Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkPEF
obhájený      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011TS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
obhájený           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)20052011eTS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
obhájený           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)20052011eTS VZP. SyrovátkaÚRPE FRRMS
obhájený           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)20052011eTS VZK. VinohradskýÚRPE FRRMS
obhájený           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)20052011eTS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
obhájený           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)20062011eTS VZI. ŽivělováÚRPE FRRMS
řešený Dopady strukturálních změn na výkonnost podniků agrobyznysu (2017/009)2017--IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
obhájený Dynamika ekonomických vztahů zemí Evropské unie (FRMS - IGA - 2016/013)20162016IGAI. ZdráhalÚRPE FRRMS
obhájený Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)20152015IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
řešený Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě2019--IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
řešený Hodnocení dopadů veřejné podpory na výkonnost a rozvoj podniků20182018IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
řešený Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje20192019IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
řešený Metodologické přístupy k ekonomické analýze podniku (402/09/1365)20092011GAČRI. ŽivělováÚRPE FRRMS
řešený Mikrofinance jako efektivní nástroj tvorby pracovních míst v Evropské unii2017--IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
obhájený Možnosti a omezení využití alternativních potravinových sítí v regionálním rozvoji (19/2015)20152016IGAI. ZdráhalÚRPE FRRMS
řešený Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony (WD-57-07-01)20072011MMRJ. JánskýÚRPE FRRMS
řešený Ohodnocování Dot-Com firem (GPP403/12/P731)2012--GAČRM. SabolovičÚRPE FRRMS
obhájený Ověření platnosti vybraných reorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky (FFRMS-IGA-2016/016)20162017IGAR. RedlichováÚRPE FRRMS
řešený Posouzení potenciálu recyklace neformálním sektoru jako nástroj pro plastovou nakládání s odpady a případné propojení s formálními MSW systémy v Ghaně (FRRMS - IGA - 2016/025)2016--IGAE. T. QuarteyÚRPE FRRMS
obhájený Potravinová bezpečnost regionu v kontextu vývoje současného agrobyznysu (15/2014)20142014IGAI. ZdráhalÚRPE FRRMS
obhájený Produkce jamu a potravinová bezpečnost v Nigérii (IGA 14/2014 )20142015IGAV. BečvářováÚRPE FRRMS
obhájený Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování (12/2014)20142014IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
řešený Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí2018--IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
obhájený Role podniků v rozvoji regionů (IGA č. 04/2014 )20142015IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
řešený Smluvní výzkum: Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK20192019Smluvní výzkumJ. RajchlováÚRPE FRRMS
řešený Souvislosti a specifika fungování komoditních vertikál agrobyznysu v českém agrárním sektoru (GP402/08/P445)20082009GAČRI. BlažkováÚRPE FRRMS
řešený TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství2015--TAČRR. UlrichÚRPE FRRMS
řešený TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství2015--TAČRR. UlrichÚRPE FRRMS
řešený Udržitelnost malých rodinných farem (ERASMUS + KA2 )20162019Zahr. vzd.I. ZdráhalÚRPE FRRMS
řešený Valuation of Dot-Com Businesses2013--GAČRM. SabolovičÚRPE FRRMS
obhájený Vliv firemního výzkumu na cash flow, stabilitu a inovační potenciál podniku (1/2014)20142015IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
řešený Vliv odvětvové a organizační struktury firem na rozvoj regionu (15/2015)20152016IGAR. RedlichováÚRPE FRRMS
obhájený Vybrané aspekty finančního řízení podniků (9/2014)20142014IGAJ. RajchlováÚRPE FRRMS
ukončený Využití luskovinno-obilných směsek pro zvýšení soběstačnosti v krmivech a pro podporu kvality půdy na ekologických farmách v České republice (A/ CZ0046/1/0024/3 )20082010SpecifickýJ. JánskýÚRPE FRRMS
obhájený Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)20152015IGAJ. RajchlováÚRPE FRRMS
ukončený Výzkum možností a mezí využití ukazatele EVA ve finančním řízení potravinářských podniků ČR.20062008GAČRG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
obhájený Význam strategického řízení v malém a středním podnikání20172018IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
obhájený Význam strategie a strategického řízení malých a středních podniků primárně zaměřených na elektronické obchodování20182019IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
řešený Zvýšení odborných kompetencí studentů bakalářských studijních oborů Mezinárodní rozvojová studia a International Development Studies prostřednictvím systému odborných stáží v rozvojových zemích (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)20122014OPL. GregaÚRPE FRRMSLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený