Ústav biologie rostlin (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 73

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
přijatý Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky (IP12/2013)
2013
2013
IGA
ÚBFR AF
ukončený
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)20132014Smluvní výzkum
ÚBFR AF
přijatý
Barevné pšenice - genetické aspekty a technologické využití (TP 1/2014)
2014
2014
IGA
V. TrojanÚBFR AF
řešený
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty
2015
2015
IGA
M. Klemš
ÚBFR AF
řešený
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)
2009
2012
OP
ÚBFR AF
řešený
Botanický monitoring vybraných agroenvironmentálních opatření20172017IGA
ÚBFR AF
ukončený
Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík (522/09/0239)
2009
2011GAČRÚBFR AF
řešený
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
2014
2019
TAČR
R. Cerkal
ÚPŠRR AF
obhájený
CONEMDE20102013JinýÚBFR AF
řešený
Detekce polymorfizmu DNA tritikale mikrosatelitními markery (IGA 23/2007)20072007
IGA
T. VyhnánekÚBFR AF
řešený
Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky luskovin (14-11782S)
2014
--
GAČR
P. Hanáček
ÚBFR AF
řešený
FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)2012
2015
OPL. Havel
ÚBFR AF
řešený
Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu (TP 5/2017)
2017
2018
IGA
ÚBFR AF
obhájený
Genové inženýrství rostlin - interaktivní forma výuky (1169/2003)
2003
2003
FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
řešený
Identifikace kandidátních genů rezistence k těžkým kovům u rodu Silene (DP3/2009)
20092009
IGA
ÚBFR AF
řešený
Identifikace SCAR markeru odolnosti vůči klasovým fusáriím u ječmene
2005
--IGAI. Ježíšková
ÚBFR AF
obhájený
Inkorporace zlepšených parametrů technologické a nutriční jakosti zrna do kulturních forem pšenice a tritikale s využitím vzdálené hybridizace (EP0960996132)
1996
2000
NAZV
ÚBFR AF
obhájený
Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)
2006
2007
FRVŠ
H. Fišerová
ÚBFR AF
obhájený
Inovace cvičení předmětu Genetika F o detekci SSR markerů ječmene (523/2006)
2006
2006
FRVŠ
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
obhájený
Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)2011
2012
FRVŠ
ÚBFR AF
řešený
Inovace praktické výuky molekulárně-botanických předmětů Ústavu biologie rostlin (IN217002)20172017InterníÚBFR AF
přijatý Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)2012
2012
FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
přijatý
Inovace praktik genetických předmětů o metodiky založené na manipulaci s ribonukleovými kyselinami (2252/G4/2010)
20102010FRVŠÚBFR AF
ukončený
Inovace praktika fyziologie rostlin pro interdisciplinární pojetí přednášky (FRVŠ 3357/05)
2005
2005
FRVŠ
M. KlemšÚBFR AF
přijatý
Inovace předmětu Genetika F praktickými cvičením detekce mikrosatelitů tritikale (6/F4a/2010)
20102010FRVŠÚBFR AF
řešený
Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům
2009--NAZVÚBFR AF
ukončený
Markerování dormance a stresu u rostlin pomocí kyseliny abscisové (FRVŠ1218/2001)
2001
2001
Akt eTS VZ
M. KlemšÚBFR AF
přijatý Molekulárně biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin (TP 7/2011)
2011
2011
IGA
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
přijatý
Molekulárně-genetická charakteristika genů zodpovědných za purpurové zabarvením obilky pšenice
2013
2014
Jiný
ÚBFR AF
řešený
Molekulární analýza polárního transportu auxinu při uvolňování z apikální dominance u hrachu (GP522/02/D137)2002
--
Akt eTS VZ
J. BallaÚBFR AF
obhájený Možnosti využití hexaploidního tritordea (kříženec mezi pšenicí a ječmenem) pro vzdálenou hybridizaci s pšenicí a tritikalem. (EP9078)19992001NAZVÚBFR AF
obhájený Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin (521/96/K117)
1996
2001GAČRL. Havel
ÚBFR AF
připravovaný Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod. (MSM2532885901)2009--
VZ
K. KlemÚBFR AF
řešený
Ovlivnění polárního exportu auxinu z axilárních pupenů hrachu
2009--IGAS. ProcházkaÚBFR AF
ukončený Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella (QH81101)
2008
2012NAZVL. Havel
ÚBFR AF
řešený Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezsitentního ke Cameraria ohridella (QH81101)
2008
2012
NAZVÚBFR AF
ukončený
Role NO v regulaci dormance semen (1P05ME757)
2005
2007
Jiný
ÚBFR AF
řešený
Rozšíření PhD. práce o detekci SSR markerů rezistence ječmene (583/2005/G4)2005
2005
FRVŠ
ÚBFR AF
přijatý
Rozvoj molekulárně-biologické laboratoře pro praktickou výuku studentů (1351/Aa/2010)
2010
2010
FRVŠ
T. VyhnánekÚBFR AF
obhájený
Screening na pekařskou jakost u pšenice pomocí DNA markerů. (1130/2001)
2001
2001
FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
obhájený
Signální dráhy u rostlin (LN00A081)20002004VCÚBFR AF
řešený
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
ÚBFR AF
řešený      Molekulárně biologická detekce kontaminace v koření2016
2017
Specifický
ÚBFR AF
řešený
Specifický výzkum
1999
--
SpecifickýJ. Winkler
ÚAK AF
řešený
2020
2020
SpecifickýÚBFR AF
obhájený
Spolupráce studentů 3. a 4. ročníků na mapování QTL pšenice DNA markery. (1218/2003)
2003
2003
FRVŠ
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
obhájený
Studium abiotických faktorů na morfologii a tvorbu významných ochranných látek u rostlin (IGA MZLU 3/2004)
2004
2004
IGA
ÚBFR AF
řešený Studium evoluce velikosti genomů rostlin
2009
--
IGA
R. Hobza
ÚBFR AF
řešený Studium ex situ kolekce genetických zdrojů papriky pomocí molekulárních markerů (DP 1/AF)
2008
2008
IGA
P. Hanáček
ÚBFR AF
řešený
Studium exprese genové rodiny extenzinů jako kandidátů pro pukavost lusku u hrachu (IP 22/2016)
2016
2016
IGA
P. HanáčekÚBFR AF
ukončený
Studium genetické variability a stability dlouhodobých kultur somatických embryí smrku ztepilého (GP521/03/P148)
20032005GAČRÚBFR AF
přijatý
Studium genetické variability kolekce pšenice s nestandarním zabarvením obilky (IP 1/2010)20102010IGAT. Vyhnánek
ÚBFR AF
přijatý
Studium genů biosyntetické dráhy flavonoidů pšenic (IP 03/2014)
2014
2014
IGA
T. VyhnánekÚBFR AF
přijatý
Studium molekulárních adaptací rostlin na stresové podmínky (TP 1/2010)
20102010
IGA
ÚBFR AF
obhájený
Studium odolnosti jarního a ozimého sladovnického ječmene k fuzariózám klasu a tvorba genotypů se zlepšenou rezistencí pomocí molekulárních markerů. (GA521/03/0938)
2003
2005
GAČR
ÚBFR AF
obhájený
Studium přenosu, stabilizace a exprese translokací 1R.1D 5+10 u tritikale ve vztahu k prolaminovým bílkovinám a kvalitě zrna. (GA521/03/0113)
2003
2005
GAČR
ÚBFR AF
obhájený
Studium variability genů pro pekařskou jakost pšenice pomocí DNA markerů. (141/2002)
2002
2002
FRVŠ
T. VyhnánekÚBFR AF
řešený
Tvorba transgenních linií hrachu (Pisum sativum L.) se zvýšenou odolností k virovým patogenům (QF3072)
2003--
NAZV
P. HanáčekÚBFR AF
obhájený
Vitalita sadbových brambor ve vztahu k agroekologickým faktorům a obsahu endogenních hormonů (IBS538352)
20032006
Jiný
H. FišerováÚBFR AF
řešený
Vliv exogenní aplikace vybraných morforegulátorů na fenotyp konopí (IP 2/2016)
2016
2016
Specifický
ÚBFR AF
zamítnutý Vliv fluorantenu na nutriční hodnoty rostlinných produktů20082008
NAZV
L. Havel
ÚBFR AF
řešený
Vliv obsahu chlorofylu a karotenoidů na klíčivost semen (IGA_AF_ IP_2017/065)
20172017
IGA
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
ukončený
Vytvoření studie a ověření účinnosti dezinfekčních prostředků v laboratoři a praxi. (211/9510/SV2130161)
2013
2014
Smluvní výzkumV. TrojanÚBFR AF
přijatý
Využití barevných pšenic a konopí jako funkční potraviny (TP 4/2015)
2015
2016
IGA
ÚBFR AF
obhájený Využití biochemických a molekulárních markerů pro studium genetické diverzity tritikale (XTriticosecale Wittmack). (GP521/03/P173)20032005GAČRÚBFR AF
obhájený
Využití biotechnologických metod k produkci sekundárních metabolitů, šlechtění a mikropropagaci léčivé rostliny klanoprašky čínské (GA 521/02/1129)20022005
GAČR
H. Vlašínová
ÚBFR AF
obhájený Využití biotechnologických metod k produkci sekundárních metabolitů, šlechtění a mikropropagaci léčivé rostliny klanoprašky čínské (521/02/1129)
2002
2004
GAČRL. Havel
ÚBFR AF
podaný Využití nových netradičních druhů obilovin s vysokým obsahem bílkovin a přírodních barviv v zrnu (TRITICUM)2009
--
NAZVT. Vyhnánek
ÚBFR AF
řešený
Vývoj a testování metod pro identifikaci pšenice špaldy (SPALDA)
2015
2016
Smluvní výzkum
T. VyhnánekÚBFR AF
řešený
Vývoj a využití molekulárních markerů ve šlechtění tritikale (MASTRITICALE)
20142015Smluvní výzkum
ÚBFR AF
řešený
Vývojová biologie a genetika rostlin (204/09/H002)20092012
GAČR
ÚBFR AF
obhájený
Zachování a reprodukce genových zdrojů hlavních druhů jehličnatých a listnatých stromů. (522/96/K186)
1996
2001
GAČRÚBFR AF
řešený Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách (TH04030244)
2019
2022
TAČR
M. JiroušekÚBFR AFLegenda:
Aktivní stavy:podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovanýřešený
řešený
ukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazenývyřazenýzamítnutý
zamítnutý
zrušenýzrušený