Ústav biologie rostlin (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 73

StavNázev
Od
Do
DruhGarant
Pracoviště
Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky (IP12/2013)2013
2013
IGAT. Vyhnánek
ÚBFR AF
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)
2013
2014
Smluvní výzkum
ÚBFR AF
Barevné pšenice - genetické aspekty a technologické využití (TP 1/2014)
2014
2014
IGAV. TrojanÚBFR AF
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty20152015IGAM. Klemš
ÚBFR AF
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)
2009
2012
OP
ÚBFR AF
Botanický monitoring vybraných agroenvironmentálních opatření20172017IGAÚBFR AF
Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík (522/09/0239)2009
2011
GAČR
L. HavelÚBFR AF
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
20142019
TAČR
R. Cerkal
ÚPŠRR AF
CONEMDE
2010
2013
JinýL. HavelÚBFR AF
Detekce polymorfizmu DNA tritikale mikrosatelitními markery (IGA 23/2007)
20072007
IGA
ÚBFR AF
Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky luskovin (14-11782S)2014--GAČRP. Hanáček
ÚBFR AF
FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)20122015
OP
L. Havel
ÚBFR AF
Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu (TP 5/2017)20172018IGAT. Vyhnánek
ÚBFR AF
Genové inženýrství rostlin - interaktivní forma výuky (1169/2003)
2003
2003
FRVŠ
T. VyhnánekÚBFR AF
Identifikace kandidátních genů rezistence k těžkým kovům u rodu Silene (DP3/2009)
2009
2009
IGA
ÚBFR AF
Identifikace SCAR markeru odolnosti vůči klasovým fusáriím u ječmene
2005
--
IGA
I. JežíškováÚBFR AF
Inkorporace zlepšených parametrů technologické a nutriční jakosti zrna do kulturních forem pšenice a tritikale s využitím vzdálené hybridizace (EP0960996132)
1996
2000
NAZV
ÚBFR AF
Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)
2006
2007FRVŠÚBFR AF
Inovace cvičení předmětu Genetika F o detekci SSR markerů ječmene (523/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚBFR AF
Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)20112012
FRVŠ
M. Musilová
ÚBFR AF
Inovace praktické výuky molekulárně-botanických předmětů Ústavu biologie rostlin (IN217002)
2017
2017
InterníT. Vyhnánek
ÚBFR AF
Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)2012
2012
FRVŠ
ÚBFR AF
Inovace praktik genetických předmětů o metodiky založené na manipulaci s ribonukleovými kyselinami (2252/G4/2010)2010
2010
FRVŠ
T. VyhnánekÚBFR AF
Inovace praktika fyziologie rostlin pro interdisciplinární pojetí přednášky (FRVŠ 3357/05)2005
2005
FRVŠ
M. Klemš
ÚBFR AF
Inovace předmětu Genetika F praktickými cvičením detekce mikrosatelitů tritikale (6/F4a/2010)
20102010FRVŠ
ÚBFR AF
Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům
2009
--
NAZV
P. Hanáček
ÚBFR AF
Markerování dormance a stresu u rostlin pomocí kyseliny abscisové (FRVŠ1218/2001)
20012001Akt eTS VZM. KlemšÚBFR AF
Molekulárně biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin (TP 7/2011)
20112011
IGA
ÚBFR AF
Molekulárně-genetická charakteristika genů zodpovědných za purpurové zabarvením obilky pšenice
2013
2014JinýT. Vyhnánek
ÚBFR AF
Molekulární analýza polárního transportu auxinu při uvolňování z apikální dominance u hrachu (GP522/02/D137)
2002
--
Akt eTS VZ
J. Balla
ÚBFR AF
Možnosti využití hexaploidního tritordea (kříženec mezi pšenicí a ječmenem) pro vzdálenou hybridizaci s pšenicí a tritikalem. (EP9078)
1999
2001NAZV
ÚBFR AF
Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin (521/96/K117)
1996
2001
GAČR
L. Havel
ÚBFR AF
Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod. (MSM2532885901)
2009
--VZK. KlemÚBFR AF
Ovlivnění polárního exportu auxinu z axilárních pupenů hrachu2009
--
IGA
ÚBFR AF
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella (QH81101)
2008
2012
NAZV
ÚBFR AF
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezsitentního ke Cameraria ohridella (QH81101)2008
2012
NAZV
ÚBFR AF
Role NO v regulaci dormance semen (1P05ME757)
2005
2007
Jiný
ÚBFR AF
Rozšíření PhD. práce o detekci SSR markerů rezistence ječmene (583/2005/G4)20052005FRVŠ
ÚBFR AF
Rozvoj molekulárně-biologické laboratoře pro praktickou výuku studentů (1351/Aa/2010)2010
2010
FRVŠ
ÚBFR AF
Screening na pekařskou jakost u pšenice pomocí DNA markerů. (1130/2001)
2001
2001
FRVŠ
ÚBFR AF
Signální dráhy u rostlin (LN00A081)
2000
2004VCP. HanáčekÚBFR AF
Specifický výzkum
1999
--
SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
      Molekulárně biologická detekce kontaminace v koření
2016
2017SpecifickýÚBFR AF
Specifický výzkum
1999
--Specifický
ÚAK AF
      Studium synantropní vegetace skládek komunálního odpadu (AF-IGA2020-IP004)2020
2020
SpecifickýJ. WinklerÚBFR AF
Spolupráce studentů 3. a 4. ročníků na mapování QTL pšenice DNA markery. (1218/2003)
2003
2003FRVŠ
ÚBFR AF
Studium abiotických faktorů na morfologii a tvorbu významných ochranných látek u rostlin (IGA MZLU 3/2004)
2004
2004
IGA
J. ZehnálekÚBFR AF
Studium evoluce velikosti genomů rostlin
2009
--
IGA
R. HobzaÚBFR AF
2008
2008IGAP. HanáčekÚBFR AF
Studium exprese genové rodiny extenzinů jako kandidátů pro pukavost lusku u hrachu (IP 22/2016)
2016
2016
IGA
ÚBFR AF
Studium genetické variability a stability dlouhodobých kultur somatických embryí smrku ztepilého (GP521/03/P148)
20032005
GAČR
ÚBFR AF
Studium genetické variability kolekce pšenice s nestandarním zabarvením obilky (IP 1/2010)2010
2010
IGA
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
Studium genů biosyntetické dráhy flavonoidů pšenic (IP 03/2014)
20142014
IGA
ÚBFR AF
Studium molekulárních adaptací rostlin na stresové podmínky (TP 1/2010)
2010
2010
IGA
ÚBFR AF
Studium odolnosti jarního a ozimého sladovnického ječmene k fuzariózám klasu a tvorba genotypů se zlepšenou rezistencí pomocí molekulárních markerů. (GA521/03/0938)
2003
2005
GAČRÚBFR AF
Studium přenosu, stabilizace a exprese translokací 1R.1D 5+10 u tritikale ve vztahu k prolaminovým bílkovinám a kvalitě zrna. (GA521/03/0113)
2003
2005
GAČR
T. VyhnánekÚBFR AF
Studium variability genů pro pekařskou jakost pšenice pomocí DNA markerů. (141/2002)
2002
2002
FRVŠ
T. VyhnánekÚBFR AF
Tvorba transgenních linií hrachu (Pisum sativum L.) se zvýšenou odolností k virovým patogenům (QF3072)2003--
NAZV
ÚBFR AF
Vitalita sadbových brambor ve vztahu k agroekologickým faktorům a obsahu endogenních hormonů (IBS538352)
2003
2006
Jiný
ÚBFR AF
Vliv exogenní aplikace vybraných morforegulátorů na fenotyp konopí (IP 2/2016)
20162016Specifický
ÚBFR AF
Vliv fluorantenu na nutriční hodnoty rostlinných produktů
2008
2008
NAZV
ÚBFR AF
Vliv obsahu chlorofylu a karotenoidů na klíčivost semen (IGA_AF_ IP_2017/065)
2017
2017
IGAT. Vyhnánek
ÚBFR AF
Vytvoření studie a ověření účinnosti dezinfekčních prostředků v laboratoři a praxi. (211/9510/SV2130161)
2013
2014Smluvní výzkum
ÚBFR AF
Využití barevných pšenic a konopí jako funkční potraviny (TP 4/2015)
2015
2016
IGA
ÚBFR AF
Využití biochemických a molekulárních markerů pro studium genetické diverzity tritikale (XTriticosecale Wittmack). (GP521/03/P173)
2003
2005
GAČR
T. VyhnánekÚBFR AF
20022005GAČR
ÚBFR AF
Využití biotechnologických metod k produkci sekundárních metabolitů, šlechtění a mikropropagaci léčivé rostliny klanoprašky čínské (521/02/1129)
2002
2004GAČR
ÚBFR AF
Využití nových netradičních druhů obilovin s vysokým obsahem bílkovin a přírodních barviv v zrnu (TRITICUM)
2009
--NAZVT. Vyhnánek
ÚBFR AF
Vývoj a testování metod pro identifikaci pšenice špaldy (SPALDA)20152016
Smluvní výzkum
T. VyhnánekÚBFR AF
Vývoj a využití molekulárních markerů ve šlechtění tritikale (MASTRITICALE)
2014
2015Smluvní výzkumÚBFR AF
Vývojová biologie a genetika rostlin (204/09/H002)
20092012
GAČR
ÚBFR AF
Zachování a reprodukce genových zdrojů hlavních druhů jehličnatých a listnatých stromů. (522/96/K186)
19962001GAČRL. HavelÚBFR AF
2019
2022TAČR
ÚBFR AFLegenda:
Aktivní stavy:
podanýpřijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený