Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 83

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
řešený
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGAÚZRHV AF
řešený
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený20122012
IGA
ÚZRHV AF
obhájený Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)
2016
2018NAZVJ. Mareš
ÚZRHV AF
obhájený
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010
FRVŠ
H. Šefrová
ÚPŠRR AF
řešený
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)
2015
2017
Jiný
ÚLBDG LDF
řešený Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných habitatů -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2013
2013
IGA
V. HulaÚZRHV AF
řešený
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna
2015
2016IGAJ. Bezděk
ÚZRHV AF
řešený
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
20112014
NAZV
M. BorkovcováÚZRHV AF
řešený2018--
IGA
V. Hula
ÚZRHV AF
řešený
Hmyz jako nástroj soudního vyšetřování -- morfologická a DNA identifikace forenzně významných druhů vyskytujících se na území ČR
2014
2014
IGA
ÚZRHV AF
ukončený Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty2017
2017
OP
ÚZRHV AF
zamítnutý
Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření
2019
2019
OP
ÚZRHV AF
obhájený Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace2013
2015
OP
ÚZRHV AF
zamítnutý Inovativní přístupy ke šlechtění a biotechnologii chovu lína obecného
2006
2007
NAZV
J. MarešÚZRHV AF
přijatý
Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti20182019
IGA
V. HulaÚZRHV AF
přijatý Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti20182019IGAV. Hula
ÚZRHV AF
řešený
Metodické postupy při využití bioindikačních bezobratlých organizmů: případová studie na evropsky významné lokalitě Suchý žleb v CHKO Moravský kras
2009
2009
IGA
V. Hula
ÚZRHV AF
řešený
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru. (QH71015)2007
2011
NAZV
R. KoppÚZRHV AF
zamítnutý
Modernizace modelového recirkulačního systému (2113/2006/G4)
2006
2006
FRVŠ
T. Tichý
ÚZRHV AF
obhájený
Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 160/2004)
2004
2005FRVŠ
ÚZRHV AF
ukončený
Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura
2006
2006
FRVŠÚZRHV AF
řešený
Motýli (Lepidoptera) jako indikátor kvality prostředí a úrovně biodiverzity ve vinicích s různým režimem hospodarření
2010--IGAZ. LaštůvkaÚZRHV AF
obhájený
Možnosti využití tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix) k přirozené regulaci výskytu vodních květů sinic. (206-02-D031)2002
2005
GAČR
ÚZRHV AF
řešený
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2010--IGAÚZRHV AF
přijatý
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny -- pokračování projektu
2011
--InterníV. Hula
ÚZRHV AF
řešený
Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany přírody (TH01030300)
2015
2019
TAČRV. Hula
ÚZRHV AF
obhájený Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (1658/2006)
2006
2006
FRVŠ
R. KoppÚZRHV AF
ukončený
Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách. (IG260231)
2006
2006
IGA
ÚZRHV AF
zamítnutý Obsah proteinu v hemolymfě včely medonosné (AF-IGA2020-IP017)
2020
2020IGAA. PřidalÚZRHV AF
obhájený
Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (224/9510/SV2120131)
2012
2012
Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
obhájený Optimalizace podmínek intenzivního chovu lososovitých ryb v podmínkách České republiky s využitím dánské technologie se zaměřením na kvalitu produkovaných ryb (QI91C001)2009
2013
NAZV
ÚZRHV AF
zamítnutý
Ověření akaricidních účinků kys. šťavelové ve včelařské praxi českých chovů
2018
2018IGAÚZRHV AF
podaný Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (PID QK1920162)
2019
2021
NAZV
ÚZRHV AF
obhájený
Ověření technologie přípravy jikernaček kapra obecného pro časný výtěr. (224/9510/SV2130461)
2013
2014
Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
ukončený
Ověření účinnosti inhibitoru replikace včelích virů
2014
2015Smluvní výzkumA. PřidalÚZRHV AF
obhájený
Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IG250211)
20052005
IGA
ÚZRHV AF
podaný Partnerská síť pro ochranu potravních řetězců a člověka při využívání ionizujícího záření2011
2014
OP
M. Borkovcová
ÚZRHV AF
zamítnutý
Partnerství pro ekologické aspekty technických a hospodářských aktivit v povrchových vodách
2012
2012
OP
P. Řezníčková
ÚZRHV AF
zamítnutý Pollen ID – nástroje pro identifikaci pylu2020
2022
TAČRA. PřidalÚZRHV AF
ukončený
Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu. (IG250201)
2005
2005
IGAÚZRHV AF
obhájený
Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (224/9510/SV2120101)
2012
2013
Smluvní výzkum
J. MarešÚZRHV AF
obhájený
Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. (224/9510/SV2130151)
2013
2014
Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
obhájený
Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého (224/9510/SV2120081)
2012
2013
Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
ukončený Provozní ověření kontinuálního minoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách. (224/9510/SV2130421)20132014
Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
ukončený
Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (224/9510/SV2120121)
20122013
Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
řešený
Ptáci zemědělské krajiny
2015
2015
IGA
ÚZRHV AF
zamítnutý Revitalizace a přírodě blízké úpravy toků -- nástroj zvýšení biodiverzity i efektivní správy toků
2012
2012TAČRP. ŘezníčkováÚZRHV AF
obhájený
Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (150/2004)
2004
2004
FRVŠ
R. Kopp
ÚZRHV AF
obhájený
Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (QF4118)
2004
2007
NAZV
J. Mareš
ÚZRHV AF
ukončený
1999
2006SpecifickýA. PřidalÚZRHV AF
řešený
Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (2007/IGA)
2007
--IGAL. StrakováÚZRHV AF
zamítnutý Stabilizace populací parmy obecné v ČR intenzivní produkcí násadového materiálu (BARBUS10)2010
2010
NAZV
ÚZRHV AF
obhájený
Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče. (QJ1210013)
2012
2016
NAZV
ÚZRHV AF
obhájený Technologie produkce tržního okouna (EP9392)
1999
2002NAZVJ. Mareš
ÚZRHV AF
řešený
Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech - PROFISH (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869)2019
2023
OPJ. Mareš
ÚZRHV AF
podaný
Upřesnění doby smrti na základě sukcese hmyzu na těle zemřelých - průběh rozkladných pochodů za účasti hmyzu a jejich význam pro soudnělékařskou praxi
2011
2014IGAM. Borkovcová
ÚZRHV AF
řešený
Vápencové lomy jako útočiště pro vzácné druhy střevlíků (Coleoptera: Carabidae)
2012--IGAL. ČechováÚZRHV AF
obhájený
Viniční terasy - refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneida) v zemědělsky intenzivně využívané krajině a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity
2012
2012
IGA
O. KošuličÚZRHV AF
zamítnutý
Vliv organickych akaricidů na mikrofloru vcely medonosne20142016
GAČR
A. PřidalÚZRHV AF
ukončený
Vliv rybí obsádky na rozvoj fytoplanktonu (IGA/2007)
20072007
IGA
A. ZikováÚZRHV AF
ukončený Vliv vybraných bioaktivních látek na snížení mortality intoxikovaných a infikovaných včel (Apis mellifera)2019
2019
IGA
A. Přidal
ÚZRHV AF
řešený
Vybrané antropogenně ovlivněné ekosystémy a jejich krajinný a funkční potenciál
2014
2014
IGA
ÚZRHV AF
řešený
Vysychání toků v období klimatické změny: predikce rizika a biologická indikace epizod vyschnutí jako nové metody pro management vodního hospodářství a údržby krajiny
2012
--
TAČR
P. Řezníčková
ÚZRHV AF
řešený
Vytvoření nového předmětu Základy Hydrochemie
2010
2010FRVŠR. KoppÚZRHV AF
obhájený
Vytvoření sbírky dermoplastických preparátů ryb pro zkvalitnění výuky zoologicky zaměřených předmětů.2006
2006
FRVŠ
ÚZRHV AF
řešený
Využití alternativních komponent a inovativních postupů ve výživě ryb (QK1810296)
2018
2022
NAZV
ÚZRHV AF
zamítnutý Využití kvetoucích pásů v polních podmínkách pro podporu výskytu opylovačů a přirozených,nepřátel škůdců v porostech pšenice a ozimé řepky20162019NAZVA. PřidalÚZRHV AF
obhájený
Využití moderních metod ke stanovení pH, kyslíku a amoniaku. (1184/2003)
20032003FRVŠ
ÚZRHV AF
obhájený
Využití multimediálního počítače k prezentaci vodních rostlin, sinic a řas. (1127/2001)20012001FRVŠÚZRHV AF
zamítnutý
Využití primárních výrobků ze zpracování semene konopí a semen nově šlechtěných odrůd olejného lnu na zlepšení kvality zemědělských produktů.
20152015
NAZV
ÚZRHV AF
obhájený
20092009IGA
ÚZRHV AF
obhájený
Vývoj nových metod chovu vybraných perspektivních akvakulturních druhů s využitím netradičních technologií (QH71305)
2007
2011
NAZV
J. MarešÚZRHV AF
řešený
Vývoj nových technologií odchovu hospodářsky významných říčních druhů ryb a raků ohrožených degradací přírodního prostředí (QF 3028)
2003
--
NAZV
P. Spurný
ÚZRHV AF
řešený
Zapojení mladých vědeckých pracovníků MZLU BRNO do výzkumných aktivit IUFRO -- The Global Network for Forest Science Cooperation (LA10036)
20102012Jiný
ÚZRHV AF
ukončený
Zatížení vodního ekosystému řeky Loučky těžkými kovy (1528/G4)
2005
2005FRVŠ
ÚZRHV AF
zamítnutý Zavádění netradičních druhů ryb do akvakultury při využití metod šetrných k životnímu prostředí20052005
NAZV
J. Mareš
ÚZRHV AF
obhájený
Zavedení nového předmětu Forenzní biologie
2008
2008FRVŠÚZRHV AF
řešený
Zhodnocení udržitelnosti rybářského managementu horního úseku toku Moravice (IP11/2013)
2013
--
Specifický
P. Spurný
ÚZRHV AF
řešený
Zjištění schopnosti bráněnky Hermetia illucens konzumovat vybrané odpady ze skupin 02, 19, 20 dle Katalogu odpadu (stanove vyhláškou č. 381/2001 Sb.)
2012
--
IGA
ÚZRHV AF
řešený
Změny fyzikálně-chemických parametrů vody v intenzivním chovu ryb
2009--
IGA
ÚZRHV AF
řešený
Změny spotřeby kyslíku u ryb v intenzivním chovu (IGA/2007)
2007
2007
IGA
R. KoppÚZRHV AF
obhájený
Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace (QJ1510077)
20152018NAZVJ. MarešÚZRHV AFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodaný
přijatý
přijatý
připravovanýpřipravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazenývyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušenýzrušený