Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 83

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)20162018NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152017JinýL. ÚradníčekÚLBDG LDF
Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných habitatů -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20132013IGAV. HulaÚZRHV AF
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna20152016IGAJ. BezděkÚZRHV AF
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí20112014NAZVM. BorkovcováÚZRHV AF
Gregarické zimování skákavek (Araneae: Salticidae) v prázdných ulitách suchozemských plžů - možné vysvětlení neobvyklé formy subsociálního chování2018--IGAV. HulaÚZRHV AF
Hmyz jako nástroj soudního vyšetřování -- morfologická a DNA identifikace forenzně významných druhů vyskytujících se na území ČR20142014IGAM. BorkovcováÚZRHV AF
Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty20172017OPA. PřidalÚZRHV AF
Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření20192019OPA. PřidalÚZRHV AF
Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace20132015OPJ. MarešÚZRHV AF
Inovativní přístupy ke šlechtění a biotechnologii chovu lína obecného20062007NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti20182019IGAV. HulaÚZRHV AF
Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti20182019IGAV. HulaÚZRHV AF
Metodické postupy při využití bioindikačních bezobratlých organizmů: případová studie na evropsky významné lokalitě Suchý žleb v CHKO Moravský kras20092009IGAV. HulaÚZRHV AF
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru. (QH71015)20072011NAZVR. KoppÚZRHV AF
Modernizace modelového recirkulačního systému (2113/2006/G4)20062006FRVŠT. TichýÚZRHV AF
Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 160/2004)20042005FRVŠJ. MarešÚZRHV AF
Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura20062006FRVŠV. BaránekÚZRHV AF
Motýli (Lepidoptera) jako indikátor kvality prostředí a úrovně biodiverzity ve vinicích s různým režimem hospodarření2010--IGAZ. LaštůvkaÚZRHV AF
Možnosti využití tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix) k přirozené regulaci výskytu vodních květů sinic. (206-02-D031)20022005GAČRR. KoppÚZRHV AF
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny2010--IGAV. HulaÚZRHV AF
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny -- pokračování projektu2011--InterníV. HulaÚZRHV AF
Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany přírody (TH01030300)20152019TAČRV. HulaÚZRHV AF
Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (1658/2006)20062006FRVŠR. KoppÚZRHV AF
Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách. (IG260231)20062006IGAV. BaránekÚZRHV AF
Obsah proteinu v hemolymfě včely medonosné (AF-IGA2020-IP017)20202020IGAA. PřidalÚZRHV AF
Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (224/9510/SV2120131)20122012Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
Optimalizace podmínek intenzivního chovu lososovitých ryb v podmínkách České republiky s využitím dánské technologie se zaměřením na kvalitu produkovaných ryb (QI91C001)20092013NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Ověření akaricidních účinků kys. šťavelové ve včelařské praxi českých chovů20182018IGAA. PřidalÚZRHV AF
Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (PID QK1920162)20192021NAZVL. VorlováÚZRHV AF
Ověření technologie přípravy jikernaček kapra obecného pro časný výtěr. (224/9510/SV2130461)20132014Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
Ověření účinnosti inhibitoru replikace včelích virů20142015Smluvní výzkumA. PřidalÚZRHV AF
Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IG250211)20052005IGAR. KoppÚZRHV AF
Partnerská síť pro ochranu potravních řetězců a člověka při využívání ionizujícího záření20112014OPM. BorkovcováÚZRHV AF
Partnerství pro ekologické aspekty technických a hospodářských aktivit v povrchových vodách20122012OPP. ŘezníčkováÚZRHV AF
Pollen ID – nástroje pro identifikaci pylu20202022TAČRA. PřidalÚZRHV AF
Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu. (IG250201)20052005IGAV. BaránekÚZRHV AF
Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (224/9510/SV2120101)20122013Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. (224/9510/SV2130151)20132014Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého (224/9510/SV2120081)20122013Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
Provozní ověření kontinuálního minoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách. (224/9510/SV2130421)20132014Smluvní výzkumR. KoppÚZRHV AF
Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (224/9510/SV2120121)20122013Smluvní výzkumR. KoppÚZRHV AF
Ptáci zemědělské krajiny20152015IGAV. HulaÚZRHV AF
Revitalizace a přírodě blízké úpravy toků -- nástroj zvýšení biodiverzity i efektivní správy toků20122012TAČRP. ŘezníčkováÚZRHV AF
Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (150/2004)20042004FRVŠR. KoppÚZRHV AF
Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (QF4118)20042007NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Specifický výzkum19992006SpecifickýA. PřidalÚZRHV AF
Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (2007/IGA)2007--IGAL. StrakováÚZRHV AF
Stabilizace populací parmy obecné v ČR intenzivní produkcí násadového materiálu (BARBUS10)20102010NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče. (QJ1210013)20122016NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Technologie produkce tržního okouna (EP9392)19992002NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech - PROFISH (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869)20192023OPJ. MarešÚZRHV AF
Upřesnění doby smrti na základě sukcese hmyzu na těle zemřelých - průběh rozkladných pochodů za účasti hmyzu a jejich význam pro soudnělékařskou praxi20112014IGAM. BorkovcováÚZRHV AF
Vápencové lomy jako útočiště pro vzácné druhy střevlíků (Coleoptera: Carabidae)2012--IGAL. ČechováÚZRHV AF
Viniční terasy - refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneida) v zemědělsky intenzivně využívané krajině a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity20122012IGAO. KošuličÚZRHV AF
Vliv organickych akaricidů na mikrofloru vcely medonosne20142016GAČRA. PřidalÚZRHV AF
Vliv rybí obsádky na rozvoj fytoplanktonu (IGA/2007)20072007IGAA. ZikováÚZRHV AF
Vliv vybraných bioaktivních látek na snížení mortality intoxikovaných a infikovaných včel (Apis mellifera)20192019IGAA. PřidalÚZRHV AF
Vybrané antropogenně ovlivněné ekosystémy a jejich krajinný a funkční potenciál20142014IGAV. HulaÚZRHV AF
Vysychání toků v období klimatické změny: predikce rizika a biologická indikace epizod vyschnutí jako nové metody pro management vodního hospodářství a údržby krajiny2012--TAČRP. ŘezníčkováÚZRHV AF
Vytvoření nového předmětu Základy Hydrochemie20102010FRVŠR. KoppÚZRHV AF
Vytvoření sbírky dermoplastických preparátů ryb pro zkvalitnění výuky zoologicky zaměřených předmětů.20062006FRVŠM. BorkovcováÚZRHV AF
Využití alternativních komponent a inovativních postupů ve výživě ryb (QK1810296)20182022NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Využití kvetoucích pásů v polních podmínkách pro podporu výskytu opylovačů a přirozených,nepřátel škůdců v porostech pšenice a ozimé řepky20162019NAZVA. PřidalÚZRHV AF
Využití moderních metod ke stanovení pH, kyslíku a amoniaku. (1184/2003)20032003FRVŠR. KoppÚZRHV AF
Využití multimediálního počítače k prezentaci vodních rostlin, sinic a řas. (1127/2001)20012001FRVŠR. KoppÚZRHV AF
Využití primárních výrobků ze zpracování semene konopí a semen nově šlechtěných odrůd olejného lnu na zlepšení kvality zemědělských produktů.20152015NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Vývoj metody pro ochranu jabloní proti pilatce jablečné (Hoplocampa testudinea) založené na extraktu z keře Quassia amara20092009IGAZ. LaštůvkaÚZRHV AF
Vývoj nových metod chovu vybraných perspektivních akvakulturních druhů s využitím netradičních technologií (QH71305)20072011NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Vývoj nových technologií odchovu hospodářsky významných říčních druhů ryb a raků ohrožených degradací přírodního prostředí (QF 3028)2003--NAZVP. SpurnýÚZRHV AF
Zapojení mladých vědeckých pracovníků MZLU BRNO do výzkumných aktivit IUFRO -- The Global Network for Forest Science Cooperation (LA10036)20102012JinýV. HulaÚZRHV AF
Zatížení vodního ekosystému řeky Loučky těžkými kovy (1528/G4)20052005FRVŠT. VítekÚZRHV AF
Zavádění netradičních druhů ryb do akvakultury při využití metod šetrných k životnímu prostředí20052005NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Zavedení nového předmětu Forenzní biologie20082008FRVŠM. BorkovcováÚZRHV AF
Zhodnocení udržitelnosti rybářského managementu horního úseku toku Moravice (IP11/2013)2013--SpecifickýP. SpurnýÚZRHV AF
Zjištění schopnosti bráněnky Hermetia illucens konzumovat vybrané odpady ze skupin 02, 19, 20 dle Katalogu odpadu (stanove vyhláškou č. 381/2001 Sb.)2012--IGAM. ŽákováÚZRHV AF
Změny fyzikálně-chemických parametrů vody v intenzivním chovu ryb2009--IGAM. CilečekÚZRHV AF
Změny spotřeby kyslíku u ryb v intenzivním chovu (IGA/2007)20072007IGAR. KoppÚZRHV AF
Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace (QJ1510077)20152018NAZVJ. MarešÚZRHV AFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený