Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 83

StavNázevOdDo
Druh
Garant
Pracoviště
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. Hula
ÚZRHV AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny2012
2012
IGA
ÚZRHV AF
2012
2012IGAV. Hula
ÚZRHV AF
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)
2016
2018NAZVÚZRHV AF
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)
2010
2010
FRVŠH. Šefrová
ÚPŠRR AF
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)
2015
2017
Jiný
L. ÚradníčekÚLBDG LDF
Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných habitatů -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20132013
IGA
V. Hula
ÚZRHV AF
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna
2015
2016
IGA
ÚZRHV AF
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí20112014NAZVÚZRHV AF
Gregarické zimování skákavek (Araneae: Salticidae) v prázdných ulitách suchozemských plžů - možné vysvětlení neobvyklé formy subsociálního chování2018--IGA
ÚZRHV AF
Hmyz jako nástroj soudního vyšetřování -- morfologická a DNA identifikace forenzně významných druhů vyskytujících se na území ČR20142014
IGA
ÚZRHV AF
2017
2017OPA. Přidal
ÚZRHV AF
Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření
2019
2019
OP
ÚZRHV AF
Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace
2013
2015
OP
ÚZRHV AF
Inovativní přístupy ke šlechtění a biotechnologii chovu lína obecného
2006
2007
NAZV
J. MarešÚZRHV AF
Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti
2018
2019
IGAV. HulaÚZRHV AF
Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti
2018
2019
IGAV. HulaÚZRHV AF
Metodické postupy při využití bioindikačních bezobratlých organizmů: případová studie na evropsky významné lokalitě Suchý žleb v CHKO Moravský kras
2009
2009IGAV. HulaÚZRHV AF
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru. (QH71015)2007
2011
NAZV
ÚZRHV AF
Modernizace modelového recirkulačního systému (2113/2006/G4)
2006
2006FRVŠ
ÚZRHV AF
Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 160/2004)
20042005FRVŠJ. Mareš
ÚZRHV AF
Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura
2006
2006
FRVŠ
ÚZRHV AF
Motýli (Lepidoptera) jako indikátor kvality prostředí a úrovně biodiverzity ve vinicích s různým režimem hospodarření
2010
--
IGAÚZRHV AF
Možnosti využití tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix) k přirozené regulaci výskytu vodních květů sinic. (206-02-D031)2002
2005
GAČRR. Kopp
ÚZRHV AF
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2010
--
IGAÚZRHV AF
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny -- pokračování projektu
2011
--
Interní
ÚZRHV AF
Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany přírody (TH01030300)20152019
TAČR
ÚZRHV AF
Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (1658/2006)20062006
FRVŠ
ÚZRHV AF
Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách. (IG260231)20062006IGA
ÚZRHV AF
Obsah proteinu v hemolymfě včely medonosné (AF-IGA2020-IP017)2020
2020
IGAÚZRHV AF
Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (224/9510/SV2120131)
20122012
Smluvní výzkum
J. Mareš
ÚZRHV AF
Optimalizace podmínek intenzivního chovu lososovitých ryb v podmínkách České republiky s využitím dánské technologie se zaměřením na kvalitu produkovaných ryb (QI91C001)
2009
2013NAZVÚZRHV AF
Ověření akaricidních účinků kys. šťavelové ve včelařské praxi českých chovů
2018
2018
IGAÚZRHV AF
Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (PID QK1920162)
2019
2021NAZVÚZRHV AF
Ověření technologie přípravy jikernaček kapra obecného pro časný výtěr. (224/9510/SV2130461)
2013
2014
Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
Ověření účinnosti inhibitoru replikace včelích virů20142015
Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IG250211)
2005
2005
IGAR. KoppÚZRHV AF
Partnerská síť pro ochranu potravních řetězců a člověka při využívání ionizujícího záření2011
2014
OPÚZRHV AF
Partnerství pro ekologické aspekty technických a hospodářských aktivit v povrchových vodách
20122012
OP
P. Řezníčková
ÚZRHV AF
Pollen ID – nástroje pro identifikaci pylu
2020
2022
TAČR
ÚZRHV AF
Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu. (IG250201)
2005
2005IGAV. Baránek
ÚZRHV AF
Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (224/9510/SV2120101)
2012
2013Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. (224/9510/SV2130151)20132014
Smluvní výzkum
J. Mareš
ÚZRHV AF
Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého (224/9510/SV2120081)2012
2013
Smluvní výzkum
J. Mareš
ÚZRHV AF
Provozní ověření kontinuálního minoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách. (224/9510/SV2130421)
2013
2014
Smluvní výzkumR. Kopp
ÚZRHV AF
Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (224/9510/SV2120121)
2012
2013
Smluvní výzkumR. Kopp
ÚZRHV AF
Ptáci zemědělské krajiny
20152015IGAV. HulaÚZRHV AF
Revitalizace a přírodě blízké úpravy toků -- nástroj zvýšení biodiverzity i efektivní správy toků
2012
2012
TAČR
ÚZRHV AF
Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (150/2004)
2004
2004
FRVŠÚZRHV AF
Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (QF4118)
20042007NAZV
ÚZRHV AF
1999
2006
SpecifickýA. Přidal
ÚZRHV AF
Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (2007/IGA)
2007
--
IGA
L. Straková
ÚZRHV AF
Stabilizace populací parmy obecné v ČR intenzivní produkcí násadového materiálu (BARBUS10)
2010
2010
NAZV
ÚZRHV AF
Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče. (QJ1210013)2012
2016
NAZV
J. MarešÚZRHV AF
Technologie produkce tržního okouna (EP9392)
1999
2002
NAZV
ÚZRHV AF
Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech - PROFISH (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869)
2019
2023
OP
ÚZRHV AF
Upřesnění doby smrti na základě sukcese hmyzu na těle zemřelých - průběh rozkladných pochodů za účasti hmyzu a jejich význam pro soudnělékařskou praxi2011
2014
IGA
ÚZRHV AF
Vápencové lomy jako útočiště pro vzácné druhy střevlíků (Coleoptera: Carabidae)2012
--
IGA
ÚZRHV AF
Viniční terasy - refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneida) v zemědělsky intenzivně využívané krajině a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity20122012
IGA
O. KošuličÚZRHV AF
Vliv organickych akaricidů na mikrofloru vcely medonosne
2014
2016
GAČR
ÚZRHV AF
Vliv rybí obsádky na rozvoj fytoplanktonu (IGA/2007)20072007IGAÚZRHV AF
Vliv vybraných bioaktivních látek na snížení mortality intoxikovaných a infikovaných včel (Apis mellifera)
2019
2019
IGA
ÚZRHV AF
Vybrané antropogenně ovlivněné ekosystémy a jejich krajinný a funkční potenciál
2014
2014
IGAV. HulaÚZRHV AF
Vysychání toků v období klimatické změny: predikce rizika a biologická indikace epizod vyschnutí jako nové metody pro management vodního hospodářství a údržby krajiny
2012
--TAČRP. Řezníčková
ÚZRHV AF
Vytvoření nového předmětu Základy Hydrochemie
2010
2010
FRVŠ
R. KoppÚZRHV AF
Vytvoření sbírky dermoplastických preparátů ryb pro zkvalitnění výuky zoologicky zaměřených předmětů.
2006
2006
FRVŠ
ÚZRHV AF
Využití alternativních komponent a inovativních postupů ve výživě ryb (QK1810296)20182022NAZVJ. Mareš
ÚZRHV AF
Využití kvetoucích pásů v polních podmínkách pro podporu výskytu opylovačů a přirozených,nepřátel škůdců v porostech pšenice a ozimé řepky
2016
2019
NAZV
ÚZRHV AF
Využití moderních metod ke stanovení pH, kyslíku a amoniaku. (1184/2003)
20032003
FRVŠ
R. KoppÚZRHV AF
Využití multimediálního počítače k prezentaci vodních rostlin, sinic a řas. (1127/2001)
2001
2001
FRVŠ
ÚZRHV AF
Využití primárních výrobků ze zpracování semene konopí a semen nově šlechtěných odrůd olejného lnu na zlepšení kvality zemědělských produktů.
2015
2015
NAZV
ÚZRHV AF
Vývoj metody pro ochranu jabloní proti pilatce jablečné (Hoplocampa testudinea) založené na extraktu z keře Quassia amara20092009
IGA
Z. LaštůvkaÚZRHV AF
Vývoj nových metod chovu vybraných perspektivních akvakulturních druhů s využitím netradičních technologií (QH71305)
2007
2011
NAZV
ÚZRHV AF
Vývoj nových technologií odchovu hospodářsky významných říčních druhů ryb a raků ohrožených degradací přírodního prostředí (QF 3028)
2003
--NAZVP. SpurnýÚZRHV AF
Zapojení mladých vědeckých pracovníků MZLU BRNO do výzkumných aktivit IUFRO -- The Global Network for Forest Science Cooperation (LA10036)
2010
2012Jiný
ÚZRHV AF
Zatížení vodního ekosystému řeky Loučky těžkými kovy (1528/G4)
2005
2005
FRVŠ
ÚZRHV AF
Zavádění netradičních druhů ryb do akvakultury při využití metod šetrných k životnímu prostředí
2005
2005
NAZV
J. MarešÚZRHV AF
Zavedení nového předmětu Forenzní biologie
2008
2008
FRVŠM. Borkovcová
ÚZRHV AF
Zhodnocení udržitelnosti rybářského managementu horního úseku toku Moravice (IP11/2013)
2013
--SpecifickýP. Spurný
ÚZRHV AF
Zjištění schopnosti bráněnky Hermetia illucens konzumovat vybrané odpady ze skupin 02, 19, 20 dle Katalogu odpadu (stanove vyhláškou č. 381/2001 Sb.)
2012
--IGAM. Žáková
ÚZRHV AF
Změny fyzikálně-chemických parametrů vody v intenzivním chovu ryb
2009
--
IGAM. CilečekÚZRHV AF
Změny spotřeby kyslíku u ryb v intenzivním chovu (IGA/2007)
20072007
IGA
ÚZRHV AF
Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace (QJ1510077)2015
2018
NAZVJ. MarešÚZRHV AFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený