Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 103

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
obhájený Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Analýza diferenčně exprimovaných genů ve fetálních kosterních svalech prasete (GA523/03/0858)20032005GAČRA. KnollÚMFGZ AF
obhájený Analýza exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů u prasat (523/06/1302)20062008GAČRA. KnollÚMFGZ AF
obhájený Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)20072007IGAK. SvobodováÚMFGZ AF
vyřazený Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)20062006FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
zamítnutý Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masa (13-05373S)20132013GAČRA. KnollÚMFGZ AF
zamítnutý Biodiverzita hospodářských zvířat chovaných v České republice20082008NAZVK. CiváňováÚMFGZ AF
řešený Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)20082011VZI. VrtkováÚMFGZ AF
řešený Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj (CZ.1.07/2.3.00/09.0037)20092012OPT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Detekce a charakterizace jednonukleotidových polymorfizmů kandidátních genů pro plodnost a masnou užitkovost u prasete (523/02/D026)20022005GAČRA. KnollÚMFGZ AF
obhájený Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ AF
obhájený Detekce mikrosatelitů pro studium variability v oblasti genů MHC u velbloudů (IP21/2017)20172017IGAA. KnollÚMFGZ AF
ukončený Detekce molekulární variability genů podílejících se na produkci a kvalitě vepřového masa (523/06/P395)20062008GAČRZ. VykoukalováÚMFGZ AF
obhájený Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)20092009FRVŠA. PavlíkÚMFGZ AF
obhájený Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)20102010FRVŠP. SlámaÚMFGZ AF
ukončený Digitalizace mikroskopických preparátů z morfologie hospodářských zvířat. (161 / 2002)20022002FRVŠZ. SládekÚMFGZ AF
zamítnutý DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
řešený Druhová identifikace nekrofágních zástupců řádu Diptera pomocí mitochondriálních genů (AF-IGA-IP-2018/077)2018--IGAA. KnollÚMFGZ AF
podaný Faktory ovlivňující skákání psů na lidi2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
řešený Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
řešený Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích2016--IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
zamítnutý Forenzní genomika pro identifikaci zvířat20102012JinýI. VrtkováÚMFGZ AF
řešený Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR (QH92277)20092011NAZVL. PutnováÚMFGZ AF
obhájený Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNA (IP 13/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)20092009IGAA. KnollÚMFGZ AF
zamítnutý Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
vyřazený Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen20052005IGAT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Charakteristika vnitřního prostředí masných plemen skotu (QH71156)20072009NAZVA. PavlíkÚMFGZ AF
podaný Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA2012--JinýI. VrtkováÚMFGZ AF
obhájený Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)20052005FRVŠA. KnollÚMFGZ AF
vyřazený Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)20082008FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený K biologii růstu svalů u prasat: komparativní analýza genové exprese v kosterních svalech bílého ušlechtilého a divokého prasete (523/09/0844)20092011GAČRA. KnollÚMFGZ AF
přijatý Komplexní hodnocení vlivu tradičních a alternativních způsobů kastrace na chov prasat a jakost masa pro zajištění udržitelné a konkurenceschopné produkce vepřového masa v České republice2015--NAZVA. KnollÚMFGZ AF
obhájený Koncentrace kortikosteronu a PRL v krvi nosnic z různých technologií chovu (1228/2003)20032003FRVŠA. PavlíkÚMFGZ AF
ukončený Mapování genu melanokortinového receptoru MC3R u prasete (14/2004)20042005IGAK. CiváňováÚMFGZ AF
obhájený Metabolický profil krve jednotlivých kategorií skotu v průběhu výkrmu (IGA MZLU 25/2006)20062006IGAP. JelínekÚMFGZ AF
obhájený Metabolický profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka (IGA MZLU 14/2007)20072007IGAA. PavlíkÚMFGZ AF
podaný Metody genomiky pro forenzní identifikaci psů2012--JinýI. VrtkováÚMFGZ AF
obhájený Minerální profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka (IGA MZLU 4/2007)20072007IGAP. JelínekÚMFGZ AF
obhájený Molekulárně genetické studium ukládání variability tuku u prasat (523/04/0106)20042006GAČRA. KnollÚMFGZ AF
obhájený Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti (1282)19951997GAČRT. UrbanÚMFGZ AF
podaný Molekulární genetika pro genové zdroje zvířat v ČR2012--NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
obhájený Optimalizace laboratorních postupů analýzy DNA pro stanovení genetické diverzity plemen koní chovaných v České republice a interpretace získaných dat (2280/2007)20072007FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
řešený Ověření antimikrobiálního účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobujícím intramamární infekce skotu (01/2015)20152015IGAZ. SládekÚMFGZ AF
řešený Ověření antimikrobiálních účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobující intramamární infekce skotu20152015IGAZ. SládekÚMFGZ AF
obhájený Ověření stávajících klecových a alternativních technologií a vývoj obohacených klecových technologií se zřetelem na Směrnici Rady č. 1999/74/EC (QC1128)20022004NAZVP. JelínekÚMFGZ AF
obhájený Podpora nového Ph.D. Oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů" (159/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ AF
obhájený Podpora prostupnosti do doktorského studijního programu Molekulární biologie a genetika živočichů z magisterských programů na MZLU v Brně (145/2006)20062006RPT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Podrobné asociační mapování oblasti chromozómu 2q prasete ovlivňující jakost masa a studium pozičních kandidátních genů (P502/10/1216)20102012GAČRA. KnollÚMFGZ AF
obhájený Porovnání genetické variability a diverzity u plemen kavkazského pasteveckého psa a českého teriéra (IGA č. 21/2007)20072007IGAT. UrbanÚMFGZ AF
řešený Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu (CZ.1.07/2.4.00/12.0045)20102011OPZ. HavlíčekÚMFGZ AF
vyřazený Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, Polsko20042004IGAT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Příprava nového doktorského studijního programu (51/2002)20022002FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM 432100001)19992004VZJ. DvořákÚMFGZ AF
zamítnutý Regulace genové exprese: analýza exprese microRNA v kosterním svalu dvou plemen prasat s odlišnou kvalitou masa (13-04994S)20132013GAČRA. KnollÚMFGZ AF
řešený Role mononukleárních fagocytů během rezoluce akutního zánětu mléčné žlázy skotu. (GA524/03/1531)20032005GAČRZ. SládekÚMFGZ AF
obhájený Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky (1217/2003)20032003FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
ukončený Rozšíření experimentální části doktorandské práce o analýzu struktury genu (1195/2003)20032003FRVŠZ. VykoukalováÚMFGZ AF
obhájený Rozšíření praktické výuky předmětu Biologie zájmových zvířat (2641/2012)20122012FRVŠP. SlámaÚMFGZ AF
obhájený Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentů (172/2009)20092009FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa (EP9282)19992001NAZVT. UrbanÚMFGZ AF
podaný Rozvoj technologie farmových chovů jelena pro dohledatelnost, kvalitu a výtěžnost masa s využitím genomiky2012--NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
vyřazený Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasat20042004IGAT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich využití ke standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality masné produkce skotu s kombinovanou užitkovostí (QI91A055)20092013NAZVR. FilipčíkÚCHHZ AF
obhájený Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)20092009FRVŠA. KnollMENDELU
obhájený Studium chromozómových oblastí a genů ovlivňujících ukládání tuku u prasat (523/07/0353)20072009GAČRA. KnollÚMFGZ AF
obhájený Tvorba a šlechtění superplodných linií a stád prasat s využitím genetických markerů (QD1039)20012005NAZVT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Tvorba webového kurzu genetiky kvantitativních znaků pro kombinované studium oboru Živočišné biotechnologie (228/2005)20052005FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
řešený Validace real-time PCR metodiky pro identifikaci Mycoplasma bovis v mléce (IP 13/2014)20142014IGAA. KnollÚMFGZ AF
obhájený Variabilita aktuálních kandidátních genů a kvalita vepřového masa (TP 6/2011)20112011IGAT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Virtuální svět genetiky - rozvoj multimediální výuky genetiky ve schématech (1146/2001)20012001FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Vliv definovaných genetických, nutričních, etologických a techno-logických faktorů na reprodukční užitkovost a welfare prasnic (QD0100)20002004NAZVJ. DvořákÚMFGZ AF
řešený Vliv druhu trav a sklizně na obsah mykotoxinů v závislosti na zdravotním stavu zvířat (TP3/2015)2015--IGAP. SlámaÚMFGZ AF
řešený Vliv nanočástic na fenotypové projevy - M1 a M2 polarizace makrofágů prasat (IP42/2015)20152015IGAZ. SládekÚMFGZ AF
zamítnutý Vliv polymorfismu lactotransferrinu na onemocnění mléčné žlázy skotu20092009IGAI. VrtkováÚMFGZ AF
ukončený Vliv polynenasycenýcm mastných kyselin na hladinu plazmatického cholesterolu prasat (TP8/2013)20132013IGAT. GregorÚTP AF
obhájený Vliv probiotik na apoptózu, nekrózu a autofagii neutrofilů a makrofágů vybraných druhů organismů (IP16/2014)20142014IGAZ. SládekÚMFGZ AF
řešený Vliv supernatantu nádorových prostatických linií na funkční polarizaci makrofágů20152015IGAZ. SládekÚMFGZ AF
řešený Vliv supernatantu nádorových prostatických linií na funkční polarizaci makrofágů.20152015IGAZ. SládekÚMFGZ AF
zamítnutý Vliv zkrmování lněného semene a lněného oleje na složení mastných kyselin ve žloutku, kvalitu vajec a užitkovost slepic20092011NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
obhájený Vytváření nového magisterského studijního oboru „Živočišné biotechnologie“ (219)20032005RPJ. DvořákÚMFGZ AF
obhájený Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a výzkumu v oblasti mastitid20122014OPP. SlámaÚMFGZ AF
vyřazený Využitelnost lineárních modelů pro aplikaci MAS v chovu prasat20062006IGAT. UrbanÚMFGZ AF
řešený Využití biodiverzity mezi plemeny dojeného a masného skotu a stanovení efektů hybridizace pro zvyšování užitkovosti u jejich kříženců (QF3020)20032007NAZVJ. DvořákÚMFGZ AF
obhájený Využití dalších DNA markerů v hodnocení produkce a kvality vepřového masa (472/1998)19981998FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Využití genetické variability k racionální výrobě vepřového masa (5081)19951997NAZVT. UrbanÚMFGZ AF
řešený Využití metod biotechnologií a genetiky pro efektivní chov a šlechtění masných plemen skotu (QF 3024)20032007NAZVJ. DvořákÚMFGZ AF
řešený Využití metod molekulární genetiky jako nástroje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat20122016NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
obhájený Využití mikrosatelitních markerů pro určení genetické diverzity v různých populacích dravců (DP 4/2009)20092009IGAT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Využití restrikčního polymorfismu DNA pro testy parentity (172/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ AF
řešený Vývoj archivačního systému koordinujícího sběr a úchovu biologických vzorků pro celoživotní identifikaci každého konkrétního kusu v produkčním chovu i potravinovém řetězci (250161/2005)2005--IGAL. NovotnáÚMFGZ AF
obhájený Vývoj etické a ekonomicky efektivní metody získávání a archivace vzorků DNA pro kontrolu bezpečnosti potravinových zdrojů (15/2004)20042004IGAJ. DvořákÚMFGZ AF
obhájený Výzkum a validace genomických metod využitelných v selekci na kvalitu a tržní uplatnění hospodářských zvířat a jejich produktů (1G58073)20052009NAZVT. UrbanÚMFGZ AF
řešený Výzkum intenzifikačních prvků ke zvýšení produkce selat na prasnici (QF3218)20032007NAZVJ. DvořákÚMFGZ AF
řešený Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid20122016NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
obhájený Vztah polymorfismů genů pro CaATPázy k úrovni stravitelnosti vápníku v trávicím traktu kura domácího20152015IGAA. PavlíkÚMFGZ AF
vyřazený Zavedení hypertextové výuky genetiky do informačních sítí (214/2002)20022002FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
ukončený Zavedení metod určení exprese genu do doktorské Ph.D. práce (139/2002)20022002FRVŠZ. VykoukalováÚMFGZ AF
obhájený Zavedení SNaPshot metodiky detekce SNP polymorfismů do Ph.D práce (170/2004)20042004FRVŠK. CiváňováÚMFGZ AF
obhájený Zavedení výuky molekulární genetiky pro nový bc. obor na univerzitní síti (142/2004)20042004FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
zamítnutý Zlepšení produkčních a histochemických znaků populací prasat chovaných v ČR s využitím vybraných genových markerů20102010NAZVT. UrbanÚMFGZ AF
řešený Zlepšování produkčních znaků u prasat s využitím metod molekulární genetiky (QG60045)20062009NAZVJ. DvořákÚMFGZ AF
obhájený Zvýšení metodologické úrovně a teoretického vzdělání studentů akreditovaného DSP 4103V Zootechnika - perspektivního stud. oboru obecná zootechnika (523/03/H076)20032007GAČRT. UrbanÚMFGZ AFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený