Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 105

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
obhájený2010
2011
IGA
ÚMFGZ AF
obhájený
Analýza diferenčně exprimovaných genů ve fetálních kosterních svalech prasete (GA523/03/0858)
2003
2005
GAČRA. Knoll
ÚMFGZ AF
obhájený
Analýza exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů u prasat (523/06/1302)
2006
2008
GAČR
ÚMFGZ AF
obhájený
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)
2007
2007
IGA
ÚMFGZ AF
vyřazený
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)
2006
2006
FRVŠ
T. Urban
ÚMFGZ AF
zamítnutý
Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masa (13-05373S)
20132013GAČRA. KnollÚMFGZ AF
zamítnutý Biodiverzita hospodářských zvířat chovaných v České republice
2008
2008
NAZV
ÚMFGZ AF
řešený
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)
2008
2011
VZI. Vrtková
ÚMFGZ AF
řešený20092012OPÚMFGZ AF
obhájený
Detekce a charakterizace jednonukleotidových polymorfizmů kandidátních genů pro plodnost a masnou užitkovost u prasete (523/02/D026)
20022005
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ AF
obhájený
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)
2004
2004
FRVŠÚMFGZ AF
obhájený
Detekce mikrosatelitů pro studium variability v oblasti genů MHC u velbloudů (IP21/2017)
2017
2017
IGA
ÚMFGZ AF
ukončený
Detekce molekulární variability genů podílejících se na produkci a kvalitě vepřového masa (523/06/P395)
2006
2008
GAČR
ÚMFGZ AF
obhájený
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)2009
2009
FRVŠ
ÚMFGZ AF
obhájený
2010
2010
FRVŠ
ÚMFGZ AF
ukončený
Digitalizace mikroskopických preparátů z morfologie hospodářských zvířat. (161 / 2002)
2002
2002FRVŠZ. Sládek
ÚMFGZ AF
zamítnutý
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)
2011
2014
NAZV
ÚMFGZ AF
obhájený
Druhová identifikace nekrofágních zástupců řádu Diptera pomocí mitochondriálních genů (AF-IGA-IP-2018/077)
2018
2018
IGA
ÚMFGZ AF
podaný
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi
2017--IGAÚMFGZ AF
řešený
Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých2017--
IGA
P. Řezáč
ÚMFGZ AF
řešený Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích2016
--
IGA
ÚMFGZ AF
zamítnutý
Forenzní genomika pro identifikaci zvířat
20102012JinýI. VrtkováÚMFGZ AF
řešený
Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR (QH92277)20092011
NAZV
L. Putnová
ÚMFGZ AF
obhájený Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNA (IP 13/2010)20102011IGAÚMFGZ AF
obhájený Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)2009
2009
IGA
ÚMFGZ AF
zamítnutý
Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)2011
2014
NAZVÚMFGZ AF
vyřazený Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen2005
2005
IGA
T. UrbanÚMFGZ AF
obhájený
Charakteristika vnitřního prostředí masných plemen skotu (QH71156)
20072009NAZVÚMFGZ AF
podaný Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA
2012
--
JinýI. Vrtková
ÚMFGZ AF
obhájený Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)
2005
2005
FRVŠA. KnollÚMFGZ AF
vyřazený
Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)
2008
2008
FRVŠ
ÚMFGZ AF
řešený
Inovace způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic
20192020
Jiný
Z. Havlíček
ÚMFGZ AF
obhájený K biologii růstu svalů u prasat: komparativní analýza genové exprese v kosterních svalech bílého ušlechtilého a divokého prasete (523/09/0844)20092011
GAČR
ÚMFGZ AF
přijatý
Komplexní hodnocení vlivu tradičních a alternativních způsobů kastrace na chov prasat a jakost masa pro zajištění udržitelné a konkurenceschopné produkce vepřového masa v České republice
2015
--NAZVA. Knoll
ÚMFGZ AF
obhájený
Koncentrace kortikosteronu a PRL v krvi nosnic z různých technologií chovu (1228/2003)
2003
2003FRVŠ
ÚMFGZ AF
ukončený
Mapování genu melanokortinového receptoru MC3R u prasete (14/2004)
2004
2005
IGA
ÚMFGZ AF
obhájený
Metabolický profil krve jednotlivých kategorií skotu v průběhu výkrmu (IGA MZLU 25/2006)20062006IGAP. JelínekÚMFGZ AF
obhájený Metabolický profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka (IGA MZLU 14/2007)20072007
IGA
A. Pavlík
ÚMFGZ AF
podaný Metody genomiky pro forenzní identifikaci psů2012
--
Jiný
ÚMFGZ AF
obhájený Minerální profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka (IGA MZLU 4/2007)
2007
2007IGAP. JelínekÚMFGZ AF
obhájený
Molekulárně genetické studium ukládání variability tuku u prasat (523/04/0106)
2004
2006
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ AF
obhájený Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti (1282)19951997GAČRT. UrbanÚMFGZ AF
podaný Molekulární genetika pro genové zdroje zvířat v ČR
2012
--
NAZV
ÚMFGZ AF
obhájený
2007
2007
FRVŠ
T. UrbanÚMFGZ AF
řešený
Ověření antimikrobiálního účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobujícím intramamární infekce skotu (01/2015)
2015
2015IGAÚMFGZ AF
řešený
Ověření antimikrobiálních účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobující intramamární infekce skotu2015
2015
IGA
ÚMFGZ AF
obhájený
Ověření stávajících klecových a alternativních technologií a vývoj obohacených klecových technologií se zřetelem na Směrnici Rady č. 1999/74/EC (QC1128)
20022004
NAZV
ÚMFGZ AF
obhájený Podpora nového Ph.D. Oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů" (159/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ AF
obhájený20062006RPÚMFGZ AF
obhájený Podrobné asociační mapování oblasti chromozómu 2q prasete ovlivňující jakost masa a studium pozičních kandidátních genů (P502/10/1216)2010
2012
GAČR
ÚMFGZ AF
obhájený
Porovnání genetické variability a diverzity u plemen kavkazského pasteveckého psa a českého teriéra (IGA č. 21/2007)20072007
IGA
ÚMFGZ AF
řešený
Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu (CZ.1.07/2.4.00/12.0045)
2010
2011
OP
Z. HavlíčekÚMFGZ AF
vyřazený
Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, Polsko
2004
2004IGAÚMFGZ AF
obhájený Příprava nového doktorského studijního programu (51/2002)
2002
2002
FRVŠ
ÚMFGZ AF
obhájený Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM 432100001)1999
2004
VZ
ÚMFGZ AF
zamítnutý
Regulace genové exprese: analýza exprese microRNA v kosterním svalu dvou plemen prasat s odlišnou kvalitou masa (13-04994S)
2013
2013
GAČRÚMFGZ AF
řešený
Role mononukleárních fagocytů během rezoluce akutního zánětu mléčné žlázy skotu. (GA524/03/1531)
2003
2005
GAČR
Z. Sládek
ÚMFGZ AF
obhájený
Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky (1217/2003)
2003
2003FRVŠÚMFGZ AF
ukončený Rozšíření experimentální části doktorandské práce o analýzu struktury genu (1195/2003)20032003
FRVŠ
ÚMFGZ AF
obhájený Rozšíření praktické výuky předmětu Biologie zájmových zvířat (2641/2012)2012
2012
FRVŠ
P. SlámaÚMFGZ AF
obhájený Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentů (172/2009)2009
2009
FRVŠ
T. UrbanÚMFGZ AF
obhájený
Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa (EP9282)
1999
2001
NAZV
ÚMFGZ AF
podaný
Rozvoj technologie farmových chovů jelena pro dohledatelnost, kvalitu a výtěžnost masa s využitím genomiky
2012
--
NAZV
I. Vrtková
ÚMFGZ AF
vyřazený
Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasat
2004
2004
IGA
T. Urban
ÚMFGZ AF
obhájený Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich využití ke standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality masné produkce skotu s kombinovanou užitkovostí (QI91A055)
2009
2013
NAZV
ÚCHHZ AF
obhájený
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)2009
2009
FRVŠA. Knoll
MENDELU
obhájený
Studium chromozómových oblastí a genů ovlivňujících ukládání tuku u prasat (523/07/0353)
2007
2009
GAČR
A. KnollÚMFGZ AF
obhájený
Tvorba a šlechtění superplodných linií a stád prasat s využitím genetických markerů (QD1039)20012005
NAZV
T. UrbanÚMFGZ AF
obhájený
Tvorba webového kurzu genetiky kvantitativních znaků pro kombinované studium oboru Živočišné biotechnologie (228/2005)
2005
2005
FRVŠT. Urban
ÚMFGZ AF
řešený
Účinnost dezinfekčních prostředků končetin dojnic při různých teplotách
2019
2020JinýZ. HavlíčekÚMFGZ AF
řešený
Validace real-time PCR metodiky pro identifikaci Mycoplasma bovis v mléce (IP 13/2014)
2014
2014
IGA
A. KnollÚMFGZ AF
obhájený
Variabilita aktuálních kandidátních genů a kvalita vepřového masa (TP 6/2011)2011
2011
IGA
ÚMFGZ AF
obhájený
Virtuální svět genetiky - rozvoj multimediální výuky genetiky ve schématech (1146/2001)
20012001
FRVŠ
T. UrbanÚMFGZ AF
obhájený
Vliv definovaných genetických, nutričních, etologických a techno-logických faktorů na reprodukční užitkovost a welfare prasnic (QD0100)
2000
2004
NAZV
J. Dvořák
ÚMFGZ AF
řešený Vliv druhu trav a sklizně na obsah mykotoxinů v závislosti na zdravotním stavu zvířat (TP3/2015)2015
--
IGA
ÚMFGZ AF
řešený
Vliv nanočástic na fenotypové projevy - M1 a M2 polarizace makrofágů prasat (IP42/2015)
2015
2015
IGA
Z. Sládek
ÚMFGZ AF
zamítnutý
Vliv polymorfismu lactotransferrinu na onemocnění mléčné žlázy skotu
20092009
IGA
I. Vrtková
ÚMFGZ AF
ukončený
Vliv polynenasycenýcm mastných kyselin na hladinu plazmatického cholesterolu prasat (TP8/2013)
2013
2013
IGAÚTP AF
obhájený
Vliv probiotik na apoptózu, nekrózu a autofagii neutrofilů a makrofágů vybraných druhů organismů (IP16/2014)
2014
2014IGA
ÚMFGZ AF
řešený Vliv supernatantu nádorových prostatických linií na funkční polarizaci makrofágů20152015
IGA
Z. SládekÚMFGZ AF
řešený
Vliv supernatantu nádorových prostatických linií na funkční polarizaci makrofágů.20152015
IGA
Z. SládekÚMFGZ AF
zamítnutý
Vliv zkrmování lněného semene a lněného oleje na složení mastných kyselin ve žloutku, kvalitu vajec a užitkovost slepic
2009
2011
NAZV
ÚCHHZ AF
obhájený
Vytváření nového magisterského studijního oboru „Živočišné biotechnologie“ (219)
2003
2005
RPJ. Dvořák
ÚMFGZ AF
obhájený Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a výzkumu v oblasti mastitid
2012
2014OP
ÚMFGZ AF
vyřazený
Využitelnost lineárních modelů pro aplikaci MAS v chovu prasat
2006
2006
IGA
T. Urban
ÚMFGZ AF
řešený
Využití biodiverzity mezi plemeny dojeného a masného skotu a stanovení efektů hybridizace pro zvyšování užitkovosti u jejich kříženců (QF3020)
2003
2007
NAZV
J. DvořákÚMFGZ AF
obhájený
Využití dalších DNA markerů v hodnocení produkce a kvality vepřového masa (472/1998)
19981998FRVŠ
ÚMFGZ AF
obhájený
Využití genetické variability k racionální výrobě vepřového masa (5081)
19951997
NAZV
T. UrbanÚMFGZ AF
řešený
Využití metod biotechnologií a genetiky pro efektivní chov a šlechtění masných plemen skotu (QF 3024)
2003
2007NAZVJ. DvořákÚMFGZ AF
řešený
Využití metod molekulární genetiky jako nástroje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat
2012
2016
NAZV
I. Vrtková
ÚMFGZ AF
obhájený Využití mikrosatelitních markerů pro určení genetické diverzity v různých populacích dravců (DP 4/2009)
2009
2009
IGA
T. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Využití restrikčního polymorfismu DNA pro testy parentity (172/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚMFGZ AF
řešený
Vývoj archivačního systému koordinujícího sběr a úchovu biologických vzorků pro celoživotní identifikaci každého konkrétního kusu v produkčním chovu i potravinovém řetězci (250161/2005)
2005
--
IGAÚMFGZ AF
obhájený Vývoj etické a ekonomicky efektivní metody získávání a archivace vzorků DNA pro kontrolu bezpečnosti potravinových zdrojů (15/2004)
2004
2004
IGA
ÚMFGZ AF
obhájený Výzkum a validace genomických metod využitelných v selekci na kvalitu a tržní uplatnění hospodářských zvířat a jejich produktů (1G58073)2005
2009
NAZV
ÚMFGZ AF
řešený
Výzkum intenzifikačních prvků ke zvýšení produkce selat na prasnici (QF3218)
2003
2007
NAZV
ÚMFGZ AF
řešený
Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid
2012
2016NAZVI. Vrtková
ÚMFGZ AF
obhájený
Vztah polymorfismů genů pro CaATPázy k úrovni stravitelnosti vápníku v trávicím traktu kura domácího
20152015
IGA
A. PavlíkÚMFGZ AF
vyřazený
Zavedení hypertextové výuky genetiky do informačních sítí (214/2002)
2002
2002
FRVŠ
ÚMFGZ AF
ukončený
Zavedení metod určení exprese genu do doktorské Ph.D. práce (139/2002)
2002
2002FRVŠZ. VykoukalováÚMFGZ AF
obhájený
Zavedení SNaPshot metodiky detekce SNP polymorfismů do Ph.D práce (170/2004)
2004
2004
FRVŠ
K. CiváňováÚMFGZ AF
obhájený
Zavedení výuky molekulární genetiky pro nový bc. obor na univerzitní síti (142/2004)
2004
2004
FRVŠÚMFGZ AF
zamítnutý
Zlepšení produkčních a histochemických znaků populací prasat chovaných v ČR s využitím vybraných genových markerů2010
2010
NAZV
ÚMFGZ AF
řešený
Zlepšování produkčních znaků u prasat s využitím metod molekulární genetiky (QG60045)20062009
NAZV
ÚMFGZ AF
obhájený Zvýšení metodologické úrovně a teoretického vzdělání studentů akreditovaného DSP 4103V Zootechnika - perspektivního stud. oboru obecná zootechnika (523/03/H076)
2003
2007GAČRÚMFGZ AFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený