Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 105

StavNázevOd
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)
2010
2011
IGA
ÚMFGZ AF
Analýza diferenčně exprimovaných genů ve fetálních kosterních svalech prasete (GA523/03/0858)
2003
2005
GAČR
ÚMFGZ AF
Analýza exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů u prasat (523/06/1302)20062008
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ AF
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)
2007
2007
IGAK. SvobodováÚMFGZ AF
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masa (13-05373S)
20132013GAČRÚMFGZ AF
Biodiverzita hospodářských zvířat chovaných v České republice
2008
2008
NAZVK. Civáňová
ÚMFGZ AF
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)2008
2011
VZ
ÚMFGZ AF
Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj (CZ.1.07/2.3.00/09.0037)
2009
2012
OP
ÚMFGZ AF
Detekce a charakterizace jednonukleotidových polymorfizmů kandidátních genů pro plodnost a masnou užitkovost u prasete (523/02/D026)
2002
2005GAČRÚMFGZ AF
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Detekce mikrosatelitů pro studium variability v oblasti genů MHC u velbloudů (IP21/2017)2017
2017
IGAÚMFGZ AF
Detekce molekulární variability genů podílejících se na produkci a kvalitě vepřového masa (523/06/P395)
20062008
GAČR
Z. Vykoukalová
ÚMFGZ AF
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)
2009
2009FRVŠ
ÚMFGZ AF
Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)2010
2010
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Digitalizace mikroskopických preparátů z morfologie hospodářských zvířat. (161 / 2002)
2002
2002FRVŠÚMFGZ AF
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)
2011
2014
NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
Druhová identifikace nekrofágních zástupců řádu Diptera pomocí mitochondriálních genů (AF-IGA-IP-2018/077)
2018
2018
IGA
ÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi2017--
IGA
ÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých2017
--
IGA
ÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích
2016
--
IGA
ÚMFGZ AF
Forenzní genomika pro identifikaci zvířat
2010
2012
Jiný
I. VrtkováÚMFGZ AF
Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR (QH92277)
2009
2011
NAZV
L. Putnová
ÚMFGZ AF
20102011
IGA
ÚMFGZ AF
Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)
2009
2009
IGA
A. Knoll
ÚMFGZ AF
Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)
2011
2014
NAZV
I. Vrtková
ÚMFGZ AF
Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen
20052005
IGA
ÚMFGZ AF
Charakteristika vnitřního prostředí masných plemen skotu (QH71156)
2007
2009
NAZV
ÚMFGZ AF
Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA2012
--
JinýÚMFGZ AF
Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)
20052005FRVŠA. Knoll
ÚMFGZ AF
Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)
2008
2008
FRVŠT. Urban
ÚMFGZ AF
Inovace způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic20192020JinýZ. HavlíčekÚMFGZ AF
K biologii růstu svalů u prasat: komparativní analýza genové exprese v kosterních svalech bílého ušlechtilého a divokého prasete (523/09/0844)
2009
2011
GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Komplexní hodnocení vlivu tradičních a alternativních způsobů kastrace na chov prasat a jakost masa pro zajištění udržitelné a konkurenceschopné produkce vepřového masa v České republice
2015
--
NAZVÚMFGZ AF
Koncentrace kortikosteronu a PRL v krvi nosnic z různých technologií chovu (1228/2003)20032003
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Mapování genu melanokortinového receptoru MC3R u prasete (14/2004)2004
2005
IGA
ÚMFGZ AF
Metabolický profil krve jednotlivých kategorií skotu v průběhu výkrmu (IGA MZLU 25/2006)
2006
2006
IGA
ÚMFGZ AF
Metabolický profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka (IGA MZLU 14/2007)20072007
IGA
ÚMFGZ AF
Metody genomiky pro forenzní identifikaci psů
2012
--Jiný
ÚMFGZ AF
Minerální profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka (IGA MZLU 4/2007)
2007
2007
IGA
P. Jelínek
ÚMFGZ AF
Molekulárně genetické studium ukládání variability tuku u prasat (523/04/0106)20042006
GAČR
A. KnollÚMFGZ AF
Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti (1282)
1995
1997
GAČR
T. Urban
ÚMFGZ AF
Molekulární genetika pro genové zdroje zvířat v ČR
2012--NAZV
ÚMFGZ AF
20072007FRVŠT. Urban
ÚMFGZ AF
Ověření antimikrobiálního účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobujícím intramamární infekce skotu (01/2015)
2015
2015
IGAZ. Sládek
ÚMFGZ AF
Ověření antimikrobiálních účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobující intramamární infekce skotu
20152015
IGA
Z. Sládek
ÚMFGZ AF
Ověření stávajících klecových a alternativních technologií a vývoj obohacených klecových technologií se zřetelem na Směrnici Rady č. 1999/74/EC (QC1128)
2002
2004NAZV
ÚMFGZ AF
Podpora nového Ph.D. Oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů" (159/2004)
2004
2004FRVŠ
ÚMFGZ AF
Podpora prostupnosti do doktorského studijního programu Molekulární biologie a genetika živočichů z magisterských programů na MZLU v Brně (145/2006)2006
2006
RP
ÚMFGZ AF
Podrobné asociační mapování oblasti chromozómu 2q prasete ovlivňující jakost masa a studium pozičních kandidátních genů (P502/10/1216)
2010
2012
GAČR
ÚMFGZ AF
2007
2007
IGAÚMFGZ AF
Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu (CZ.1.07/2.4.00/12.0045)
20102011
OP
ÚMFGZ AF
Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, Polsko
2004
2004IGAT. UrbanÚMFGZ AF
Příprava nového doktorského studijního programu (51/2002)
2002
2002
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM 432100001)
1999
2004VZÚMFGZ AF
Regulace genové exprese: analýza exprese microRNA v kosterním svalu dvou plemen prasat s odlišnou kvalitou masa (13-04994S)
2013
2013GAČR
ÚMFGZ AF
Role mononukleárních fagocytů během rezoluce akutního zánětu mléčné žlázy skotu. (GA524/03/1531)
2003
2005
GAČRÚMFGZ AF
Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky (1217/2003)20032003FRVŠ
ÚMFGZ AF
Rozšíření experimentální části doktorandské práce o analýzu struktury genu (1195/2003)2003
2003
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Rozšíření praktické výuky předmětu Biologie zájmových zvířat (2641/2012)20122012
FRVŠ
ÚMFGZ AF
2009
2009
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa (EP9282)
1999
2001NAZVT. Urban
ÚMFGZ AF
Rozvoj technologie farmových chovů jelena pro dohledatelnost, kvalitu a výtěžnost masa s využitím genomiky
2012
--
NAZV
I. Vrtková
ÚMFGZ AF
Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasat
2004
2004
IGA
ÚMFGZ AF
Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich využití ke standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality masné produkce skotu s kombinovanou užitkovostí (QI91A055)
2009
2013
NAZV
ÚCHHZ AF
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)
2009
2009
FRVŠMENDELU
Studium chromozómových oblastí a genů ovlivňujících ukládání tuku u prasat (523/07/0353)
20072009
GAČR
A. KnollÚMFGZ AF
Tvorba a šlechtění superplodných linií a stád prasat s využitím genetických markerů (QD1039)
2001
2005
NAZV
ÚMFGZ AF
Tvorba webového kurzu genetiky kvantitativních znaků pro kombinované studium oboru Živočišné biotechnologie (228/2005)20052005FRVŠ
ÚMFGZ AF
Účinnost dezinfekčních prostředků končetin dojnic při různých teplotách
2019
2020
JinýÚMFGZ AF
Validace real-time PCR metodiky pro identifikaci Mycoplasma bovis v mléce (IP 13/2014)2014
2014
IGA
A. KnollÚMFGZ AF
2011
2011
IGA
T. UrbanÚMFGZ AF
Virtuální svět genetiky - rozvoj multimediální výuky genetiky ve schématech (1146/2001)
2001
2001
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Vliv definovaných genetických, nutričních, etologických a techno-logických faktorů na reprodukční užitkovost a welfare prasnic (QD0100)
2000
2004
NAZV
ÚMFGZ AF
Vliv druhu trav a sklizně na obsah mykotoxinů v závislosti na zdravotním stavu zvířat (TP3/2015)2015
--
IGA
ÚMFGZ AF
Vliv nanočástic na fenotypové projevy - M1 a M2 polarizace makrofágů prasat (IP42/2015)
2015
2015IGAZ. Sládek
ÚMFGZ AF
Vliv polymorfismu lactotransferrinu na onemocnění mléčné žlázy skotu2009
2009
IGAI. VrtkováÚMFGZ AF
Vliv polynenasycenýcm mastných kyselin na hladinu plazmatického cholesterolu prasat (TP8/2013)20132013
IGA
ÚTP AF
Vliv probiotik na apoptózu, nekrózu a autofagii neutrofilů a makrofágů vybraných druhů organismů (IP16/2014)
2014
2014IGAZ. Sládek
ÚMFGZ AF
Vliv supernatantu nádorových prostatických linií na funkční polarizaci makrofágů
20152015IGA
ÚMFGZ AF
Vliv supernatantu nádorových prostatických linií na funkční polarizaci makrofágů.
20152015
IGA
Z. Sládek
ÚMFGZ AF
2009
2011
NAZV
ÚCHHZ AF
Vytváření nového magisterského studijního oboru „Živočišné biotechnologie“ (219)
2003
2005RPÚMFGZ AF
Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a výzkumu v oblasti mastitid
2012
2014
OP
P. Sláma
ÚMFGZ AF
Využitelnost lineárních modelů pro aplikaci MAS v chovu prasat
2006
2006
IGAT. Urban
ÚMFGZ AF
Využití biodiverzity mezi plemeny dojeného a masného skotu a stanovení efektů hybridizace pro zvyšování užitkovosti u jejich kříženců (QF3020)
2003
2007
NAZV
ÚMFGZ AF
Využití dalších DNA markerů v hodnocení produkce a kvality vepřového masa (472/1998)
19981998FRVŠ
ÚMFGZ AF
Využití genetické variability k racionální výrobě vepřového masa (5081)1995
1997
NAZV
ÚMFGZ AF
Využití metod biotechnologií a genetiky pro efektivní chov a šlechtění masných plemen skotu (QF 3024)
20032007NAZVÚMFGZ AF
Využití metod molekulární genetiky jako nástroje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat
2012
2016
NAZV
ÚMFGZ AF
Využití mikrosatelitních markerů pro určení genetické diverzity v různých populacích dravců (DP 4/2009)2009
2009
IGAÚMFGZ AF
Využití restrikčního polymorfismu DNA pro testy parentity (172/2004)
2004
2004
FRVŠ
J. DvořákÚMFGZ AF
Vývoj archivačního systému koordinujícího sběr a úchovu biologických vzorků pro celoživotní identifikaci každého konkrétního kusu v produkčním chovu i potravinovém řetězci (250161/2005)
2005--IGAL. NovotnáÚMFGZ AF
Vývoj etické a ekonomicky efektivní metody získávání a archivace vzorků DNA pro kontrolu bezpečnosti potravinových zdrojů (15/2004)
2004
2004
IGAÚMFGZ AF
Výzkum a validace genomických metod využitelných v selekci na kvalitu a tržní uplatnění hospodářských zvířat a jejich produktů (1G58073)
2005
2009
NAZVÚMFGZ AF
Výzkum intenzifikačních prvků ke zvýšení produkce selat na prasnici (QF3218)20032007NAZVJ. Dvořák
ÚMFGZ AF
Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid
2012
2016
NAZV
ÚMFGZ AF
Vztah polymorfismů genů pro CaATPázy k úrovni stravitelnosti vápníku v trávicím traktu kura domácího
2015
2015
IGA
A. PavlíkÚMFGZ AF
Zavedení hypertextové výuky genetiky do informačních sítí (214/2002)
2002
2002
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Zavedení metod určení exprese genu do doktorské Ph.D. práce (139/2002)
20022002
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Zavedení SNaPshot metodiky detekce SNP polymorfismů do Ph.D práce (170/2004)
2004
2004
FRVŠK. CiváňováÚMFGZ AF
Zavedení výuky molekulární genetiky pro nový bc. obor na univerzitní síti (142/2004)
2004
2004FRVŠT. Urban
ÚMFGZ AF
Zlepšení produkčních a histochemických znaků populací prasat chovaných v ČR s využitím vybraných genových markerů
2010
2010
NAZV
ÚMFGZ AF
Zlepšování produkčních znaků u prasat s využitím metod molekulární genetiky (QG60045)20062009NAZV
ÚMFGZ AF
Zvýšení metodologické úrovně a teoretického vzdělání studentů akreditovaného DSP 4103V Zootechnika - perspektivního stud. oboru obecná zootechnika (523/03/H076)2003
2007
GAČRT. Urban
ÚMFGZ AFLegenda:
Aktivní stavy:podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený