Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 63

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy
2003
--
MPO
ÚAPMV AF
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)
2012
2016
NAZV
L. PospíšilováÚAPMV AF
Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách (GA526/97/0170)
1997
--
GAČR
J. Jandák
ÚAPMV AF
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)
2011
2011
IGA
ÚZPET AF
Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)2016
--
IGA
ÚAPMV AF
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--
IGA
ÚZPET AF
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
2014
2019
TAČR
R. Cerkal
ÚPŠRR AF
2012
--
NAZV
M. Brtnický
ÚAPMV AF
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí (IP18/2013)2013
2013
IGA
ÚAPMV AF
Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy
2011
--
FRVŠ
M. Brtnický
ÚAPMV AF
Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)
20032007
NAZV
ÚAPMV AF
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )
2005
2009
NAZVÚAPMV AF
Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)20162019JinýJ. ZáhoraÚAPMV AF
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU
2012
--OPÚAPMV AF
Klastr CREA Hydro&Energy2008--
Jiný
ÚGP LDF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)
2013
2013
Smluvní výzkum
P. RyantÚAPMV AF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
2014
2014
Smluvní výzkumP. Ryant
ÚAPMV AF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
2014
2014
Smluvní výzkum
P. RyantÚAPMV AF
Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích
2010
2010IGAL. Kalhotka
ÚAPMV AF
Mikrobiální transformace půdního uhlíku a dusíku podél srážkového gradientu na jihu Španělska2008--
Jiný
I. Novosádová
ÚAPMV AF
Možnosti zadržení reaktivního dusíku ze zemědělství ve vodohospodářsky nejzranitelnější oblasti (QJ1220007)
2012
2016
NAZVJ. Záhora
ÚAPMV AF
Multimediální programy Popis půdního profilu a Odběr půdních vzorků. (145/2004)
2004
2004FRVŠJ. Jandák
ÚAPMV AF
Multimediální programy ve výuce půdoznalství a geologie. (150/2002)2002
2002
FRVŠ
J. JandákÚAPMV AF
Multimediální studijní materiály pro jednodenní pedologické výukové trasy2009
--
FRVŠÚAPMV AF
Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)
2013
--FRVŠÚAPMV AF
Optimalizace složení rekultivačních substrátů s využitím kompostu (IP 21/2013)
2013
2014
IGA
ÚAPMV AF
Pedologická charakteristika vybraných pozemků
20142014
Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
2012
2012
Specifický
ÚAPMV AF
20132014IGAP. OppeltováÚKE AF
Projektové webové stránky
2009
--
InterníÚIT CP
      Ústav 221
2009--Interní
ÚAPMV AF
2012
--
Interní
ÚAPMV AF
Regionální referenční centrum (Ochrana půdy - strategie/plánování)
2006
2010
Jiný
V. VlčekÚAPMV AF
Síť ochrany půdy v regionu Podunají
2012
2014
MMR
ÚAPMV AF
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)20102010
IGA
J. FryčÚZPET AF
Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem
2001
2006
NAZV
ÚAPMV AF
Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)2007
2011
NAZV
ÚAPMV AF
Studium příjmu kadmia z půdy z hlediska vlivu na výnosově-kvalitativní parametry biomasy odlišných odrůd sóji (63p4)2012
2012
AKTIONT. LošákÚAPMV AF
Studium vztahu vybraných rizikových prvků k labilním formám půdní organické hmoty v marginálních (LFA) oblastech
20082011NPV IIP. Škarpa
ÚAPMV AF
Systém pro odběr vzorků kořenů a sledování půdní vlhkosti. (221/9510/SV2130321)
20132013Smluvní výzkumM. Brtnický
ÚAPMV AF
Technika technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV č. 1G46038)
2005
--
NAZV
ÚAPMV AF
Technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků
2010
2010
IGA
ÚAPMV AF
Tvorba multimediálního textu pro podporu praktické výuky v předmětech zaměřených na studium agrochemie, výživy a hnojení rostlin20092010FRVŠP. ŠkarpaÚAPMV AF
Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vody a vzduchu (TA01010356)
2011
2014
TAČR
L. KalhotkaÚAPMV AF
Vliv digestátu na vybrané půdní parametry
2015
--
IGA
ÚAPMV AF
Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinné (IP 5/2010)
20102011IGAÚAPMV AF
Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinné2010
2011
IGA
T. Lošák
ÚAPMV AF
Vliv stabilizovaných dusíkatých hnojiv a vápnění na změnu druhového složení a výnos trvalého travního porostu
2015
--
IGAL. Taušová
ÚAPMV AF
Vliv sucha na půdní mikrobiální aktivity a na hydrofobicitu půdy
2012
2012
IGA
J. Záhora
ÚAPMV AF
2014
2015
IGA
ÚAPMV AF
Vliv vybraných hydrofyzikálních vlastností na měření respirační aktivity mikroorganismů v půdě a hodnocení potenciální respirační aktivity půdy2009
2009
Jiný
ÚAPMV AF
Vliv vybraných půdních kondicionérů na množství a kvalitu humusových látek v půdě2015
--
IGA
L. Pospíšilová
ÚAPMV AF
Vybrané antropogenně ovlivněné ekosystémy a jejich krajinný a funkční potenciál
2014
2014
IGA
ÚZRHV AF
Výzkumná síť a kontrola eroze v Málaze
2010
--
Jiný
I. NovosádováÚAPMV AF
2010
2012
OPM. Brtnický
ÚAPMV AF
Zjištění vlivu listové aplikace listových hnojiv CARBONBOR Q, CARBON Zn a CARBON Si na výnosové ukazatele máku setého
2014
2014
Smluvní výzkum
P. ŠkarpaÚAPMV AF
Zjištění vlivu listové aplikace přípravku ALBIT na výnosové ukazatele máku setého formou malopardelkového pokusu2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
Zjištění vlivu listové aplikace vybraných listových hnojiv (Lister Mo a Lister Zn) na výnosové a kvalitativní ukazatele máku setého a slunečnice roční
2014
2014
Smluvní výzkum
P. ŠkarpaÚAPMV AF
Zjištění vlivu listové aplikace vybraných přípravků na bázi fytohormonů na výnosové parametry máku setého a slunečnice
2014
2014
Smluvní výzkumP. ŠkarpaÚAPMV AF
Zjištění vlivu mimokořenové aplikace listového hnojiva Zinkuran SC na výnosové ukazatele máku setého
2014
2014Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
Změny v přístupnosti síry v půdě po dodání elementární síry a organické hmoty (GP521/04/P093)
2004
2006
GAČR
ÚAPMV AF
Zpracování studie na téma: Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod (221/9510/SV2120261)
2012
2012
Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
Zřízení výukové laboratoře aplikované mikrobiologie
2010
2010
FRVŠ
L. KalhotkaÚAPMV AFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovanýřešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený