Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 63

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
Accumulation and losses organic matter (GA526/97/0170)
1997
--
GAČR
UAPMV FA
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy
2003
--
MPO
UAPMV FA
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)
2012
2016
NAZV
UAPMV FA
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)
2011
2011
IGAJ. FryčDAFEE FA
Application of packaging materials with protective effect in food packaging and for objects of daily use (IGA IP_13/2016)
2016
--
IGA
UAPMV FA
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--
IGA
DAFEE FA
Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products
20142019
TAČR
UPSRR FA
Claster CREA Hydro&Energy2008
--
OtherJ. KynickýDGP FFWT
2012--
NAZV
M. Brtnický
UAPMV FA
Degradation of loess coverings due to anthropogenic activities on land damaged by water erosion (IP18/2013)
20132013
IGA
J. Jandák
UAPMV FA
Evaluation of Interrelations of Particular Risk Elements and Labile Forms of Soil Organic Matter in Less Favoured Areas
2008
2011
NPV IIP. ŠkarpaUAPMV FA
2014
2015
IGA
UAPMV FA
Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy
2011
--
FRVŠM. Brtnický
UAPMV FA
Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)
2003
2007NAZVT. LošákUAPMV FA
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )
20052009NAZVUAPMV FA
Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)
20162019
Other
UAPMV FA
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU
2012
--
OP
UAPMV FA
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)
2013
2013
Smluvní výzkum
P. RyantUAPMV FA
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
2014
2014
Smluvní výzkum
P. RyantUAPMV FA
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
2014
2014
Smluvní výzkum
UAPMV FA
Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích
2010
2010
IGA
UAPMV FA
Microbial transformation of soil carbon and nitrogen in southern Spain along a pluviometric gradient
2008
--
OtherI. Novosádová
UAPMV FA
Multimedia programs in teaching soil science and geology. (150/2002)
2002
2002
FRVŠ
UAPMV FA
Multimedia Programs Soil profile description and Soil sampling. (145/2004)
2004
2004
FRVŠJ. JandákUAPMV FA
Multimediální studijní materiály pro jednodenní pedologické výukové trasy2009--
FRVŠ
UAPMV FA
Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)
2013
--
FRVŠ
UAPMV FA
Network research and control of erosion in Malaga
2010
--
Other
I. Novosádová
UAPMV FA
Optimalizace složení rekultivačních substrátů s využitím kompostu (IP 21/2013)2013
2014
IGAUAPMV FA
Pedologická charakteristika vybraných pozemků2014
2014
Smluvní výzkum
UAPMV FA
Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod (IP 23/2013)2013
2014
IGA
DLE FA
Projektové webové stránky
2009
--InternalDIT CUD
      Ústav 221
2009
--InternalUAPMV FA
           Dusík v krajině
2012
--
InternalP. Novák
UAPMV FA
Regional Reference Centre (Conservation Soil - Strategies/Planning)
2006
2010
Other
UAPMV FA
Selected anthropogenically influenced habitats and their functional potential
2014
2014
IGA
V. HulaÚZRHV FA
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)2010
2010
IGA
DAFEE FA
Soil Strategy Network in the Danube Region20122014MMRJ. ZáhoraUAPMV FA
Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem
2001
2006
NAZV
P. ŠkarpaUAPMV FA
Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)
2007
2011
NAZV
UAPMV FA
Systém pro odběr vzorků kořenů a sledování půdní vlhkosti. (221/9510/SV2130321)
2013
2013
Smluvní výzkum
M. BrtnickýUAPMV FA
Technika technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV č. 1G46038)
2005
--
NAZVE. PokornýUAPMV FA
Technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků
2010
2010
IGA
UAPMV FA
The effect of soil and foliar applications of magnesium fertilisers on yields and quality of vine grapes (IP 5/2010)
2010
2011
IGA
UAPMV FA
The changes of sulphur availability after adding of elemental sulphur and organic matter (GP521/04/P093)
2004
2006
GAČR
UAPMV FA
20122012
IGA
J. ZáhoraUAPMV FA
The influence of the digestate on selected soil properties
2015
--
IGA
J. JandákUAPMV FA
The necessary conditions for the use of pre-treated waste water for irrigation of the soil, while prevennting groundwater pollution2012
2012
SpecifickýL. KalhotkaUAPMV FA
The possibilities for retention of reactive nitrogen from agriculture in the most vulnerable infiltration area of water resources (QJ1220007)
2012
2016
NAZV
J. ZáhoraUAPMV FA
The study of cadmium uptake from the soil and the effect on agronomic and quality of different soybean varieties (63p4)
2012
2012
AKTION
UAPMV FA
Tvorba multimediálního textu pro podporu praktické výuky v předmětech zaměřených na studium agrochemie, výživy a hnojení rostlin
2009
2010
FRVŠ
P. Škarpa
UAPMV FA
Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vody a vzduchu (TA01010356)
2011
2014
TAČRL. KalhotkaUAPMV FA
Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinné
2010
2011
IGA
T. LošákUAPMV FA
Vliv stabilizovaných dusíkatých hnojiv a vápnění na změnu druhového složení a výnos trvalého travního porostu
2015
--IGAL. Taušová
UAPMV FA
2009
2009
Other
J. KučerováUAPMV FA
Vliv vybraných půdních kondicionérů na množství a kvalitu humusových látek v půdě
2015--
IGA
UAPMV FA
Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností
2010
2012
OP
UAPMV FA
Zjištění vlivu listové aplikace listových hnojiv CARBONBOR Q, CARBON Zn a CARBON Si na výnosové ukazatele máku setého20142014
Smluvní výzkum
P. ŠkarpaUAPMV FA
Zjištění vlivu listové aplikace přípravku ALBIT na výnosové ukazatele máku setého formou malopardelkového pokusu
2014
2014Smluvní výzkum
UAPMV FA
Zjištění vlivu listové aplikace vybraných listových hnojiv (Lister Mo a Lister Zn) na výnosové a kvalitativní ukazatele máku setého a slunečnice roční
2014
2014
Smluvní výzkum
UAPMV FA
Zjištění vlivu listové aplikace vybraných přípravků na bázi fytohormonů na výnosové parametry máku setého a slunečnice
2014
2014
Smluvní výzkum
UAPMV FA
Zjištění vlivu mimokořenové aplikace listového hnojiva Zinkuran SC na výnosové ukazatele máku setého
20142014Smluvní výzkumP. Škarpa
UAPMV FA
Zpracování studie na téma: Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod (221/9510/SV2120261)
2012
2012
Smluvní výzkum
UAPMV FA
Zřízení výukové laboratoře aplikované mikrobiologie
2010
2010
FRVŠ
L. Kalhotka
UAPMV FAKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelleddefended
excluded
not defended
rejected