Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 63

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
řešený
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy
2003--MPOP. Ryant
ÚAPMV AF
řešený
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)
2012
2016
NAZVL. PospíšilováÚAPMV AF
ukončený
Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách (GA526/97/0170)
1997
--
GAČR
J. JandákÚAPMV AF
řešený Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)2011
2011
IGA
ÚZPET AF
řešený Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)2016--IGAL. Kalhotka
ÚAPMV AF
řešený Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--
IGAÚZPET AF
řešený
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
2014
2019TAČRÚPŠRR AF
řešený2012
--
NAZV
M. BrtnickýÚAPMV AF
řešený
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí (IP18/2013)
2013
2013
IGAJ. JandákÚAPMV AF
podaný
Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy
2011
--
FRVŠ
M. BrtnickýÚAPMV AF
obhájený Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)20032007
NAZV
T. LošákÚAPMV AF
řešený Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )20052009
NAZV
P. RyantÚAPMV AF
řešený
Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)
2016
2019JinýJ. Záhora
ÚAPMV AF
řešený
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU2012--
OP
ÚAPMV AF
podaný Klastr CREA Hydro&Energy
2008
--
Jiný
ÚGP LDF
ukončený Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)
2013
2013
Smluvní výzkumP. Ryant
ÚAPMV AF
ukončený
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014Smluvní výzkumP. RyantÚAPMV AF
ukončený
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
2014
2014Smluvní výzkumP. Ryant
ÚAPMV AF
řešený
Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích
20102010IGAL. Kalhotka
ÚAPMV AF
řešený
Mikrobiální transformace půdního uhlíku a dusíku podél srážkového gradientu na jihu Španělska2008
--
JinýI. NovosádováÚAPMV AF
řešený Možnosti zadržení reaktivního dusíku ze zemědělství ve vodohospodářsky nejzranitelnější oblasti (QJ1220007)20122016
NAZV
ÚAPMV AF
obhájený Multimediální programy Popis půdního profilu a Odběr půdních vzorků. (145/2004)20042004FRVŠJ. Jandák
ÚAPMV AF
obhájený
Multimediální programy ve výuce půdoznalství a geologie. (150/2002)
2002
2002
FRVŠJ. Jandák
ÚAPMV AF
podaný
2009
--
FRVŠ
ÚAPMV AF
řešený
Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)
2013
--
FRVŠÚAPMV AF
obhájený
2013
2014
IGA
J. ZáhoraÚAPMV AF
ukončený
Pedologická charakteristika vybraných pozemků
20142014
Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
obhájený
2012
2012
Specifický
ÚAPMV AF
obhájený Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod (IP 23/2013)
2013
2014IGAP. Oppeltová
ÚKE AF
řešený
Projektové webové stránky
2009
--InterníI. Vyskočil
ÚIT CP
řešený      Ústav 221
2009
--
Interní
M. TyllichÚAPMV AF
řešený2012
--
Interní
ÚAPMV AF
řešený
Regionální referenční centrum (Ochrana půdy - strategie/plánování)
2006
2010
Jiný
V. Vlček
ÚAPMV AF
řešený
Síť ochrany půdy v regionu Podunají
20122014MMR
ÚAPMV AF
obhájený Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)
2010
2010IGAJ. Fryč
ÚZPET AF
obhájený
Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem
2001
2006
NAZV
ÚAPMV AF
řešený
Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)20072011NAZVÚAPMV AF
ukončený Studium příjmu kadmia z půdy z hlediska vlivu na výnosově-kvalitativní parametry biomasy odlišných odrůd sóji (63p4)20122012
AKTION
ÚAPMV AF
obhájený
Studium vztahu vybraných rizikových prvků k labilním formám půdní organické hmoty v marginálních (LFA) oblastech
2008
2011
NPV II
P. Škarpa
ÚAPMV AF
ukončený Systém pro odběr vzorků kořenů a sledování půdní vlhkosti. (221/9510/SV2130321)20132013
Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
řešený
Technika technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV č. 1G46038)
2005
--
NAZV
E. PokornýÚAPMV AF
obhájený
Technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků
20102010IGAÚAPMV AF
obhájený
Tvorba multimediálního textu pro podporu praktické výuky v předmětech zaměřených na studium agrochemie, výživy a hnojení rostlin
2009
2010
FRVŠP. Škarpa
ÚAPMV AF
řešený
Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vody a vzduchu (TA01010356)
20112014TAČRÚAPMV AF
přijatý
Vliv digestátu na vybrané půdní parametry
2015--IGAJ. JandákÚAPMV AF
obhájený Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinné (IP 5/2010)
2010
2011IGAÚAPMV AF
obhájený
Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinné
2010
2011
IGAT. LošákÚAPMV AF
řešený
Vliv stabilizovaných dusíkatých hnojiv a vápnění na změnu druhového složení a výnos trvalého travního porostu2015--IGAL. TaušováÚAPMV AF
zamítnutý
Vliv sucha na půdní mikrobiální aktivity a na hydrofobicitu půdy
2012
2012
IGA
J. ZáhoraÚAPMV AF
řešený20142015IGAJ. Záhora
ÚAPMV AF
zamítnutý
2009
2009
Jiný
ÚAPMV AF
řešený
Vliv vybraných půdních kondicionérů na množství a kvalitu humusových látek v půdě
2015
--IGAÚAPMV AF
řešený
Vybrané antropogenně ovlivněné ekosystémy a jejich krajinný a funkční potenciál
2014
2014
IGAÚZRHV AF
řešený
Výzkumná síť a kontrola eroze v Málaze
2010
--
JinýÚAPMV AF
obhájený
Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností20102012
OP
M. Brtnický
ÚAPMV AF
ukončený
Zjištění vlivu listové aplikace listových hnojiv CARBONBOR Q, CARBON Zn a CARBON Si na výnosové ukazatele máku setého
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
ukončený
Zjištění vlivu listové aplikace přípravku ALBIT na výnosové ukazatele máku setého formou malopardelkového pokusu
2014
2014Smluvní výzkumÚAPMV AF
ukončený Zjištění vlivu listové aplikace vybraných listových hnojiv (Lister Mo a Lister Zn) na výnosové a kvalitativní ukazatele máku setého a slunečnice roční2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
ukončený
Zjištění vlivu listové aplikace vybraných přípravků na bázi fytohormonů na výnosové parametry máku setého a slunečnice
20142014Smluvní výzkumP. Škarpa
ÚAPMV AF
ukončený
Zjištění vlivu mimokořenové aplikace listového hnojiva Zinkuran SC na výnosové ukazatele máku setého
2014
2014
Smluvní výzkumP. Škarpa
ÚAPMV AF
řešený
Změny v přístupnosti síry v půdě po dodání elementární síry a organické hmoty (GP521/04/P093)
20042006
GAČR
P. RyantÚAPMV AF
ukončený
Zpracování studie na téma: Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod (221/9510/SV2120261)
2012
2012
Smluvní výzkum
L. KalhotkaÚAPMV AF
řešený
Zřízení výukové laboratoře aplikované mikrobiologie
20102010FRVŠ
ÚAPMV AFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazenývyřazenýzamítnutý
zamítnutý
zrušenýzrušený