Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 63

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
řešený Agrochemické využití síry z rafinérie ropy2003--MPOP. RyantÚAPMV AF
řešený Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)20122016NAZVL. PospíšilováÚAPMV AF
ukončený Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách (GA526/97/0170)1997--GAČRJ. JandákÚAPMV AF
řešený Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)20112011IGAJ. FryčÚZPET AF
řešený Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)2016--IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
řešený Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--IGAJ. FryčÚZPET AF
řešený Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků20142019TAČRR. CerkalÚPŠRR AF
řešený Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (QJ1230066)2012--NAZVM. BrtnickýÚAPMV AF
řešený Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí (IP18/2013)20132013IGAJ. JandákÚAPMV AF
podaný Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy2011--FRVŠM. BrtnickýÚAPMV AF
obhájený Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)20032007NAZVT. LošákÚAPMV AF
řešený Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )20052009NAZVP. RyantÚAPMV AF
řešený Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)20162019JinýJ. ZáhoraÚAPMV AF
řešený Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU2012--OPM. BrtnickýÚAPMV AF
podaný Klastr CREA Hydro&Energy2008--JinýJ. KynickýÚGP LDF
ukončený Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)20132013Smluvní výzkumP. RyantÚAPMV AF
ukončený Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014Smluvní výzkumP. RyantÚAPMV AF
ukončený Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014Smluvní výzkumP. RyantÚAPMV AF
řešený Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích20102010IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
řešený Mikrobiální transformace půdního uhlíku a dusíku podél srážkového gradientu na jihu Španělska2008--JinýI. NovosádováÚAPMV AF
řešený Možnosti zadržení reaktivního dusíku ze zemědělství ve vodohospodářsky nejzranitelnější oblasti (QJ1220007)20122016NAZVJ. ZáhoraÚAPMV AF
obhájený Multimediální programy Popis půdního profilu a Odběr půdních vzorků. (145/2004)20042004FRVŠJ. JandákÚAPMV AF
obhájený Multimediální programy ve výuce půdoznalství a geologie. (150/2002)20022002FRVŠJ. JandákÚAPMV AF
podaný Multimediální studijní materiály pro jednodenní pedologické výukové trasy2009--FRVŠE. PokornýÚAPMV AF
řešený Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)2013--FRVŠP. ŠkarpaÚAPMV AF
obhájený Optimalizace složení rekultivačních substrátů s využitím kompostu (IP 21/2013)20132014IGAJ. ZáhoraÚAPMV AF
ukončený Pedologická charakteristika vybraných pozemků20142014Smluvní výzkumJ. JandákÚAPMV AF
obhájený Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod20122012SpecifickýL. KalhotkaÚAPMV AF
obhájený Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod (IP 23/2013)20132014IGAP. OppeltováÚKE AF
řešený Projektové webové stránky2009--InterníI. VyskočilÚIT CP
řešený      Ústav 2212009--InterníM. TyllichÚAPMV AF
řešený           Dusík v krajině2012--InterníP. NovákÚAPMV AF
řešený Regionální referenční centrum (Ochrana půdy - strategie/plánování)20062010JinýV. VlčekÚAPMV AF
řešený Síť ochrany půdy v regionu Podunají20122014MMRJ. ZáhoraÚAPMV AF
obhájený Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)20102010IGAJ. FryčÚZPET AF
obhájený Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem20012006NAZVP. ŠkarpaÚAPMV AF
řešený Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)20072011NAZVE. PokornýÚAPMV AF
ukončený Studium příjmu kadmia z půdy z hlediska vlivu na výnosově-kvalitativní parametry biomasy odlišných odrůd sóji (63p4)20122012AKTIONT. LošákÚAPMV AF
obhájený Studium vztahu vybraných rizikových prvků k labilním formám půdní organické hmoty v marginálních (LFA) oblastech20082011NPV IIP. ŠkarpaÚAPMV AF
ukončený Systém pro odběr vzorků kořenů a sledování půdní vlhkosti. (221/9510/SV2130321)20132013Smluvní výzkumM. BrtnickýÚAPMV AF
řešený Technika technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV č. 1G46038)2005--NAZVE. PokornýÚAPMV AF
obhájený Technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků20102010IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
obhájený Tvorba multimediálního textu pro podporu praktické výuky v předmětech zaměřených na studium agrochemie, výživy a hnojení rostlin20092010FRVŠP. ŠkarpaÚAPMV AF
řešený Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vody a vzduchu (TA01010356)20112014TAČRL. KalhotkaÚAPMV AF
přijatý Vliv digestátu na vybrané půdní parametry2015--IGAJ. JandákÚAPMV AF
obhájený Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinné (IP 5/2010)20102011IGAT. LošákÚAPMV AF
obhájený Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinné20102011IGAT. LošákÚAPMV AF
řešený Vliv stabilizovaných dusíkatých hnojiv a vápnění na změnu druhového složení a výnos trvalého travního porostu2015--IGAL. TaušováÚAPMV AF
zamítnutý Vliv sucha na půdní mikrobiální aktivity a na hydrofobicitu půdy20122012IGAJ. ZáhoraÚAPMV AF
řešený Vliv sucha na půdní mikrobiální aktivity, půdní hydrofobicitu a vyplavování živin z orné půdy (IP19/2014)20142015IGAJ. ZáhoraÚAPMV AF
zamítnutý Vliv vybraných hydrofyzikálních vlastností na měření respirační aktivity mikroorganismů v půdě a hodnocení potenciální respirační aktivity půdy20092009JinýJ. KučerováÚAPMV AF
řešený Vliv vybraných půdních kondicionérů na množství a kvalitu humusových látek v půdě2015--IGAL. PospíšilováÚAPMV AF
řešený Vybrané antropogenně ovlivněné ekosystémy a jejich krajinný a funkční potenciál20142014IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Výzkumná síť a kontrola eroze v Málaze2010--JinýI. NovosádováÚAPMV AF
obhájený Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností20102012OPM. BrtnickýÚAPMV AF
ukončený Zjištění vlivu listové aplikace listových hnojiv CARBONBOR Q, CARBON Zn a CARBON Si na výnosové ukazatele máku setého20142014Smluvní výzkumP. ŠkarpaÚAPMV AF
ukončený Zjištění vlivu listové aplikace přípravku ALBIT na výnosové ukazatele máku setého formou malopardelkového pokusu20142014Smluvní výzkumP. ŠkarpaÚAPMV AF
ukončený Zjištění vlivu listové aplikace vybraných listových hnojiv (Lister Mo a Lister Zn) na výnosové a kvalitativní ukazatele máku setého a slunečnice roční20142014Smluvní výzkumP. ŠkarpaÚAPMV AF
ukončený Zjištění vlivu listové aplikace vybraných přípravků na bázi fytohormonů na výnosové parametry máku setého a slunečnice20142014Smluvní výzkumP. ŠkarpaÚAPMV AF
ukončený Zjištění vlivu mimokořenové aplikace listového hnojiva Zinkuran SC na výnosové ukazatele máku setého20142014Smluvní výzkumP. ŠkarpaÚAPMV AF
řešený Změny v přístupnosti síry v půdě po dodání elementární síry a organické hmoty (GP521/04/P093)20042006GAČRP. RyantÚAPMV AF
ukončený Zpracování studie na téma: Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod (221/9510/SV2120261)20122012Smluvní výzkumL. KalhotkaÚAPMV AF
řešený Zřízení výukové laboratoře aplikované mikrobiologie20102010FRVŠL. KalhotkaÚAPMV AFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený