Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 63

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy2003--MPOP. RyantÚAPMV AF
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)20122016NAZVL. PospíšilováÚAPMV AF
Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách (GA526/97/0170)1997--GAČRJ. JandákÚAPMV AF
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)20112011IGAJ. FryčÚZPET AF
Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)2016--IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--IGAJ. FryčÚZPET AF
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků20142019TAČRR. CerkalÚPŠRR AF
Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (QJ1230066)2012--NAZVM. BrtnickýÚAPMV AF
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí (IP18/2013)20132013IGAJ. JandákÚAPMV AF
Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy2011--FRVŠM. BrtnickýÚAPMV AF
Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)20032007NAZVT. LošákÚAPMV AF
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )20052009NAZVP. RyantÚAPMV AF
Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)20162019JinýJ. ZáhoraÚAPMV AF
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU2012--OPM. BrtnickýÚAPMV AF
Klastr CREA Hydro&Energy2008--JinýJ. KynickýÚGP LDF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)20132013Smluvní výzkumP. RyantÚAPMV AF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014Smluvní výzkumP. RyantÚAPMV AF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014Smluvní výzkumP. RyantÚAPMV AF
Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích20102010IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
Mikrobiální transformace půdního uhlíku a dusíku podél srážkového gradientu na jihu Španělska2008--JinýI. NovosádováÚAPMV AF
Možnosti zadržení reaktivního dusíku ze zemědělství ve vodohospodářsky nejzranitelnější oblasti (QJ1220007)20122016NAZVJ. ZáhoraÚAPMV AF
Multimediální programy Popis půdního profilu a Odběr půdních vzorků. (145/2004)20042004FRVŠJ. JandákÚAPMV AF
Multimediální programy ve výuce půdoznalství a geologie. (150/2002)20022002FRVŠJ. JandákÚAPMV AF
Multimediální studijní materiály pro jednodenní pedologické výukové trasy2009--FRVŠE. PokornýÚAPMV AF
Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)2013--FRVŠP. ŠkarpaÚAPMV AF
Optimalizace složení rekultivačních substrátů s využitím kompostu (IP 21/2013)20132014IGAJ. ZáhoraÚAPMV AF
Pedologická charakteristika vybraných pozemků20142014Smluvní výzkumJ. JandákÚAPMV AF
Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod20122012SpecifickýL. KalhotkaÚAPMV AF
Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod (IP 23/2013)20132014IGAP. OppeltováÚKE AF
Projektové webové stránky2009--InterníI. VyskočilÚIT CP
      Ústav 2212009--InterníM. TyllichÚAPMV AF
           Dusík v krajině2012--InterníP. NovákÚAPMV AF
Regionální referenční centrum (Ochrana půdy - strategie/plánování)20062010JinýV. VlčekÚAPMV AF
Síť ochrany půdy v regionu Podunají20122014MMRJ. ZáhoraÚAPMV AF
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)20102010IGAJ. FryčÚZPET AF
Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem20012006NAZVP. ŠkarpaÚAPMV AF
Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)20072011NAZVE. PokornýÚAPMV AF
Studium příjmu kadmia z půdy z hlediska vlivu na výnosově-kvalitativní parametry biomasy odlišných odrůd sóji (63p4)20122012AKTIONT. LošákÚAPMV AF
Studium vztahu vybraných rizikových prvků k labilním formám půdní organické hmoty v marginálních (LFA) oblastech20082011NPV IIP. ŠkarpaÚAPMV AF
Systém pro odběr vzorků kořenů a sledování půdní vlhkosti. (221/9510/SV2130321)20132013Smluvní výzkumM. BrtnickýÚAPMV AF
Technika technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV č. 1G46038)2005--NAZVE. PokornýÚAPMV AF
Technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků20102010IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
Tvorba multimediálního textu pro podporu praktické výuky v předmětech zaměřených na studium agrochemie, výživy a hnojení rostlin20092010FRVŠP. ŠkarpaÚAPMV AF
Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vody a vzduchu (TA01010356)20112014TAČRL. KalhotkaÚAPMV AF
Vliv digestátu na vybrané půdní parametry2015--IGAJ. JandákÚAPMV AF
Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinné (IP 5/2010)20102011IGAT. LošákÚAPMV AF
Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinné20102011IGAT. LošákÚAPMV AF
Vliv stabilizovaných dusíkatých hnojiv a vápnění na změnu druhového složení a výnos trvalého travního porostu2015--IGAL. TaušováÚAPMV AF
Vliv sucha na půdní mikrobiální aktivity a na hydrofobicitu půdy20122012IGAJ. ZáhoraÚAPMV AF
Vliv sucha na půdní mikrobiální aktivity, půdní hydrofobicitu a vyplavování živin z orné půdy (IP19/2014)20142015IGAJ. ZáhoraÚAPMV AF
Vliv vybraných hydrofyzikálních vlastností na měření respirační aktivity mikroorganismů v půdě a hodnocení potenciální respirační aktivity půdy20092009JinýJ. KučerováÚAPMV AF
Vliv vybraných půdních kondicionérů na množství a kvalitu humusových látek v půdě2015--IGAL. PospíšilováÚAPMV AF
Vybrané antropogenně ovlivněné ekosystémy a jejich krajinný a funkční potenciál20142014IGAV. HulaÚZRHV AF
Výzkumná síť a kontrola eroze v Málaze2010--JinýI. NovosádováÚAPMV AF
Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností20102012OPM. BrtnickýÚAPMV AF
Zjištění vlivu listové aplikace listových hnojiv CARBONBOR Q, CARBON Zn a CARBON Si na výnosové ukazatele máku setého20142014Smluvní výzkumP. ŠkarpaÚAPMV AF
Zjištění vlivu listové aplikace přípravku ALBIT na výnosové ukazatele máku setého formou malopardelkového pokusu20142014Smluvní výzkumP. ŠkarpaÚAPMV AF
Zjištění vlivu listové aplikace vybraných listových hnojiv (Lister Mo a Lister Zn) na výnosové a kvalitativní ukazatele máku setého a slunečnice roční20142014Smluvní výzkumP. ŠkarpaÚAPMV AF
Zjištění vlivu listové aplikace vybraných přípravků na bázi fytohormonů na výnosové parametry máku setého a slunečnice20142014Smluvní výzkumP. ŠkarpaÚAPMV AF
Zjištění vlivu mimokořenové aplikace listového hnojiva Zinkuran SC na výnosové ukazatele máku setého20142014Smluvní výzkumP. ŠkarpaÚAPMV AF
Změny v přístupnosti síry v půdě po dodání elementární síry a organické hmoty (GP521/04/P093)20042006GAČRP. RyantÚAPMV AF
Zpracování studie na téma: Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod (221/9510/SV2120261)20122012Smluvní výzkumL. KalhotkaÚAPMV AF
Zřízení výukové laboratoře aplikované mikrobiologie20102010FRVŠL. KalhotkaÚAPMV AFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený