Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 63

StavNázev
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy2003--
MPO
P. RyantÚAPMV AF
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)
2012
2016
NAZV
ÚAPMV AF
Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách (GA526/97/0170)
1997
--
GAČR
ÚAPMV AF
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)
20112011
IGA
J. Fryč
ÚZPET AF
Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)
2016
--
IGA
L. KalhotkaÚAPMV AF
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--
IGA
ÚZPET AF
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
20142019TAČRR. CerkalÚPŠRR AF
2012
--
NAZVM. Brtnický
ÚAPMV AF
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí (IP18/2013)
2013
2013
IGA
J. Jandák
ÚAPMV AF
Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy
2011
--
FRVŠ
ÚAPMV AF
Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)
2003
2007
NAZV
T. Lošák
ÚAPMV AF
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )2005
2009
NAZV
ÚAPMV AF
Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)
2016
2019
Jiný
ÚAPMV AF
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU
2012
--OP
ÚAPMV AF
Klastr CREA Hydro&Energy
2008
--Jiný
ÚGP LDF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)
2013
2013
Smluvní výzkum
P. RyantÚAPMV AF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014
Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
2014
2014
Smluvní výzkum
P. Ryant
ÚAPMV AF
Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích
20102010
IGA
ÚAPMV AF
Mikrobiální transformace půdního uhlíku a dusíku podél srážkového gradientu na jihu Španělska
2008
--
Jiný
ÚAPMV AF
Možnosti zadržení reaktivního dusíku ze zemědělství ve vodohospodářsky nejzranitelnější oblasti (QJ1220007)
20122016
NAZV
ÚAPMV AF
Multimediální programy Popis půdního profilu a Odběr půdních vzorků. (145/2004)
20042004FRVŠÚAPMV AF
Multimediální programy ve výuce půdoznalství a geologie. (150/2002)2002
2002
FRVŠ
ÚAPMV AF
Multimediální studijní materiály pro jednodenní pedologické výukové trasy
2009
--
FRVŠ
ÚAPMV AF
Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)
2013
--FRVŠP. ŠkarpaÚAPMV AF
20132014IGAJ. Záhora
ÚAPMV AF
Pedologická charakteristika vybraných pozemků2014
2014
Smluvní výzkum
J. JandákÚAPMV AF
Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod
2012
2012Specifický
ÚAPMV AF
Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod (IP 23/2013)20132014IGAP. Oppeltová
ÚKE AF
Projektové webové stránky2009--
Interní
I. Vyskočil
ÚIT CP
      Ústav 221
2009
--InterníM. Tyllich
ÚAPMV AF
2012
--
Interní
P. NovákÚAPMV AF
Regionální referenční centrum (Ochrana půdy - strategie/plánování)
2006
2010
Jiný
V. VlčekÚAPMV AF
Síť ochrany půdy v regionu Podunají2012
2014
MMRJ. Záhora
ÚAPMV AF
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)
20102010
IGA
ÚZPET AF
Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem20012006
NAZV
P. ŠkarpaÚAPMV AF
Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)
20072011
NAZV
ÚAPMV AF
Studium příjmu kadmia z půdy z hlediska vlivu na výnosově-kvalitativní parametry biomasy odlišných odrůd sóji (63p4)
2012
2012
AKTIONT. LošákÚAPMV AF
Studium vztahu vybraných rizikových prvků k labilním formám půdní organické hmoty v marginálních (LFA) oblastech2008
2011
NPV IIP. ŠkarpaÚAPMV AF
Systém pro odběr vzorků kořenů a sledování půdní vlhkosti. (221/9510/SV2130321)
2013
2013
Smluvní výzkum
M. BrtnickýÚAPMV AF
Technika technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV č. 1G46038)
2005
--
NAZV
ÚAPMV AF
Technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků
2010
2010
IGAL. Kalhotka
ÚAPMV AF
Tvorba multimediálního textu pro podporu praktické výuky v předmětech zaměřených na studium agrochemie, výživy a hnojení rostlin
2009
2010
FRVŠ
ÚAPMV AF
Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vody a vzduchu (TA01010356)20112014TAČRL. KalhotkaÚAPMV AF
Vliv digestátu na vybrané půdní parametry2015--IGAJ. JandákÚAPMV AF
Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinné (IP 5/2010)
2010
2011
IGAÚAPMV AF
Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinné
20102011IGAT. LošákÚAPMV AF
Vliv stabilizovaných dusíkatých hnojiv a vápnění na změnu druhového složení a výnos trvalého travního porostu2015
--
IGA
ÚAPMV AF
2012
2012
IGAÚAPMV AF
Vliv sucha na půdní mikrobiální aktivity, půdní hydrofobicitu a vyplavování živin z orné půdy (IP19/2014)2014
2015
IGA
ÚAPMV AF
2009
2009
Jiný
J. KučerováÚAPMV AF
Vliv vybraných půdních kondicionérů na množství a kvalitu humusových látek v půdě
2015--
IGA
ÚAPMV AF
Vybrané antropogenně ovlivněné ekosystémy a jejich krajinný a funkční potenciál
2014
2014
IGA
ÚZRHV AF
Výzkumná síť a kontrola eroze v Málaze2010
--
Jiný
ÚAPMV AF
Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností2010
2012
OP
ÚAPMV AF
Zjištění vlivu listové aplikace listových hnojiv CARBONBOR Q, CARBON Zn a CARBON Si na výnosové ukazatele máku setého
20142014
Smluvní výzkum
P. ŠkarpaÚAPMV AF
Zjištění vlivu listové aplikace přípravku ALBIT na výnosové ukazatele máku setého formou malopardelkového pokusu
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
Zjištění vlivu listové aplikace vybraných listových hnojiv (Lister Mo a Lister Zn) na výnosové a kvalitativní ukazatele máku setého a slunečnice roční
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
Zjištění vlivu listové aplikace vybraných přípravků na bázi fytohormonů na výnosové parametry máku setého a slunečnice
20142014Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
Zjištění vlivu mimokořenové aplikace listového hnojiva Zinkuran SC na výnosové ukazatele máku setého
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
Změny v přístupnosti síry v půdě po dodání elementární síry a organické hmoty (GP521/04/P093)
20042006
GAČR
P. Ryant
ÚAPMV AF
Zpracování studie na téma: Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod (221/9510/SV2120261)
2012
2012Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
Zřízení výukové laboratoře aplikované mikrobiologie
2010
2010
FRVŠ
L. KalhotkaÚAPMV AFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený