Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | Č | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DPAnalysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and HalophytophthoraBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
2.
BP
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
0 / --
--
3.DisP
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
0 / 1
--
4.
BPAnalýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
5.
BP
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
6.
BP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2
--
7.
DP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
8.BP
Analýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitbě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1--
9.
DisP
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
10.
DisP
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTA
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
11.BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
12.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
13.
BP
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 1--
14.
DPBiodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
15.
BP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 2
--
16.
DP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
17.BPBiodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 3
--
18.
BPBiotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
19.
BP
Biotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republiceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
20.BPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
21.DP
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-DI
N-DI-DI
--LDF0 / 1--
22.
DPDetection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling networkDvořák, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
1 / 1
Lukačevičová, A.
23.DP
Detection of RNA viruses by RT-PCR in forest fungal pathogens
Botella Sánchez, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDF
1 / 1
Arroyo Alberto, M. J.
24.
BP
Detection of RNA viruses by RT-PCR in forest fungal pathogens
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
25.
DisP
Dopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM
--
--LDF0 / 1
--
26.
DP
Dopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
27.
DP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF0 / 3
--
28.
BP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESN
B-KRAJ
--
B-KRAJ-KRAJ
LES
--
LDF
0 / 3
--
29.BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
0 / 2
--
30.
BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
1 / 2
31.
DisPEpigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požáremKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--LDFprohlížet
0 / 1
--
32.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
33.
DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
----
LDF
prohlížet0 / 2--
34.
DP
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--LDF
0 / 1
--
35.
DP
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
0 / 1
--
36.
DisPFaktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnocení
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
37.
BP
Faunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních KarpatÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF0 / 3
--
38.
DP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
39.
BP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF0 / 1
--
40.
BPHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
LES
LDF
0 / 2
--
41.
DP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
LI
LDF
0 / 2
--
42.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 2
--
43.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
44.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
45.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického SněžníkuÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
1 / 1
Vejnarová, K.
46.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti PolabíHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / --
--
47.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
48.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
49.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
0 / ----
50.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / ----
51.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / --
--
52.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / --
--
53.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / ----
54.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / --
--
55.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
0 / 1
--
56.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFprohlížet
0 / 1
--
57.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LES
LDF
0 / 5--
58.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LI
LDF
0 / 5
--
59.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy Hanušovice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
60.
DisP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
----LDF0 / 1--
61.
DisP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--LDF
0 / 2
--
62.
DisP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
prohlížet0 / 1--
63.
DisP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--LDFprohlížet0 / 2
--
64.
DP
Hodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI--
LDF
0 / --
--
65.BP
Hodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
AF
prohlížet0 / 1
--
66.
DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
prohlížet0 / --
--
67.DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--LDF
0 / --
--
68.BP
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 1--
69.BPHodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitbyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet1 / -- Pancner, J.
70.
BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU0 / 2
--
71.BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF0 / 2--
72.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / 1
--
73.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF0 / 1--
74.
BP
Houbové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
75.
BP
Chlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
76.
BP
Choroby jehlic Abies Grandis ve skolceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDFprohlížet
0 / --
--
77.BP
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / ----
78.BP
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
79.DisPChroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivostiKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF0 / 1
--
80.DP
Chřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří Chřiby
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / ----
81.
DP
Chřadnutí olší v České republice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-LI
N-KI
N-EUFO-EUFO
N-LI-LI
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
82.
DisP
Impact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast Asia
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
1 / 1
Hamřík, T.
83.
BP
Inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP Křtiny
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
84.
BP
Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionu
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
85.
BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parku
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
MENDELU
0 / 2
--
86.
BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parku
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----MENDELU0 / 2--
87.DisPInvestigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus NothophytophthoraJung, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-FPM
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
Ďatková, H.
88.
DP
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostuFoit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
M-LINM-LI-LI--LDFprohlížet
0 / 1
--
89.BP
Lapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozu
Vala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / 1
--
90.
DisP
Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech
Kamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM----
LDF
prohlížet0 / 1--
91.BP
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubrav
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
MENDELU
0 / 4
--
92.
BP
Monitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládáníVala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
AF0 / 1--
93.
DP
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních Čech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / 1
--
94.
BPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDFprohlížet0 / ----
95.
DP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
96.BPMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyPalovčíková, D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
97.
BP
Možnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokýmÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
98.
BP
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
99.
DPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
0 / --
--
100.BPMožnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografiíPlhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
101.DP
Možnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřiků
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
102.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------AF0 / 1
--
103.BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-ZS
B-ZS-AE
--AFprohlížet0 / 1
--
104.
DP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
0 / 1
--
105.BP
Myslivecká evidence a statistika
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
0 / 1
--
106.
DPObora SokolniceDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--LDF
1 / 1
Tihelka, P.
107.
BP
Odhad početnosti zvěře pomocí zpětného propočtu: zhodnocení podmínek použitelnosti a návrhy na zjednodušení a zpřesnění výsledkůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
108.
DisP
Ohrožené druhy tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) vázané na lesní dřeviny v České republiceFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
109.BPOchrana stromů proti ohryzu bobrem evropskýmÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
110.BP
Okus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni
Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / --
--
111.DPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
112.
DisP
Opatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územích
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
113.BPOptimalizace krmných zařízení a mysliveckých políček na polesí VranovÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / 1
--
114.
DisP
Optimalizace postupů obnovy kalamitních holin z pohledu vlivu býložravců
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
----
LDF
0 / 1
--
115.
BP
Ověření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostůKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / ----
116.
BP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních ekosystémech
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
117.
BP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDF0 / 2
--
118.
DP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkách
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
119.
DP
Perspektivy a návrh koncepce chovu muflona na ŠLP Křtiny s ohledem na změnu plánu péče CHKO Moravský krasDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI----LDF
0 / 1
--
120.
BP
Populace introdukovaných druhů zvěře (jelen sika japonský, daněk skvrnitý, muflon, kamzík) v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modelu
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
121.
BP
Populace jelena evropského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
122.
BP
Populace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modelu
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
123.DP
Populace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modelu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
124.
DPPorovnanie zygotickej a somatickej embryogenézy jedle bielejÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2--
125.
BPPoškození dřevin okusem ve výběrném lese na Klepačově
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJN
B-LESN
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
--
--
LES
LDF
0 / ----
126.
BP
Poškození listové plochy u Sorbus domestica-
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDF
0 / --
--
127.
BP
Potřebné parametry elektrických ohradníků pro zabránění migracím prasete divokého
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
128.
BP
Právní a ekonomické aspekty kompenzace škod působených zvěří na lesních porostech a zemědělských plodinách
Plhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
129.DPProline effect on Gypsy moth (Lymantria dispar L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) larval performanceMilanović, S.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
130.BPPropadávání starších ročníků jehlic u jedlí (interior needle blight) jako estetický problémJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
131.
DisP
Reakce jasanu na infekci Hymenoscyphus fraxinues.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDF
0 / 1
--
132.
DisP
Reakce mykorhizních hub na posun hranice lesa v Krkonoších
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LFM
--
--LDF0 / 1--
133.DP
Rozšíření a bionomie invazního kůrovce Dryocoetes himalayensis na LZ Židlochovice
Foit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--
LDF
0 / 1--
134.BP
Rozšíření a fytopatologický význam poprašek Coniophora spp. na území ŠLP Křtiny
Tomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
1 / 1
Tuma, J.
135.
DisP
Růst a zdravotní stav buku lesního a smrku ztepilého v monokulturních a smíšených porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
136.
BP
Růsta a mortalita dřevin při různých druzích ochrany proti buřeni v podmínkách živných a oglejených stanovišť LS Třebíč a LS Černá HoraÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
137.
BPSaproxyličtí brouci dřevin rostoucích mimo les ve vybrané oblasti
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-ARB
--LDFprohlížet
0 / --
--
138.
BP
Saproxyličtí brouci památné aleje Cinzendorf u Nového Města na Moravě
Foit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
139.DisPSluneční expozice dřevních těles a saproxyličtí brouciFoit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
140.BP
Společenstva phloemoxylofágních brouků (Coleoptera) borovice blatky (Pinus uncinata) v NPR Rejvíz v Hrubém Jeseníku
Kašák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
141.
DisPStudium vlivu aplikace pesticidů stromovou injektáží na cílové a necílové organismyČermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
142.DisPStudy of viruses infecting Phytophthora cinnamomi and the species included in Phytophthora clade 5.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
143.
BP
Škody na sazenicích pozdními mrazy v závislosti na parametrech holiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJN
B-LESN
B-LES
B-KRAJ
--
--
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
LES
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
144.DisP
Taxonomická revize evropských štítovek (Fungi, Basidiomycota, Agaricomycetes, Pluteus)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LFM----LDFprohlížet
1 / 1
Ševčíková, H.
145.BP
Testování kultivačních médií používaných pro pěstování čistých izolátů patogenů dřevin v in vitro podmínkách
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
146.
BP
Testování techniky detekce spór Lecanosticta acicolaDvořák, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
ZFprohlížet0 / 3--
147.BP
Testování techniky detekce spór Lecanosticta acicola
Dvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDF
0 / 3
--
148.
DP
Testování techniky detekce spór Lecanosticta acicola
Dvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 3--
149.
BP
Uplatnenie biochemických markérov pri sledovaní klíčenia zygotických a somatických embryí jedle bielej
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
150.
DPVertikální gradient výskytu spór Hymenoscyphus fraxineusDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / 1
--
151.
BP
Vertikální gradient výskytu spór Hymenoscyphus fraxineusDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
152.
DisP
Vlastní téma
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--LDFprohlížet
0 / 1
--
153.
DisP
Vlastní téma na problematiku zajíce polního podpořené projektem.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-MYSL
--
LDF
1 / 1
154.DisPVlastní téma o problematice kozy bezoárové podpořené projektemErnst, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-MYSL
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
155.
BP
Vliv biotických a abiotických stresorů na přirozenou obnovu jedle bělokoré na ŠLP křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 5
--
156.
DisP
Vliv buřeně a ochrany proti ní na růst dřevin a jejich poškození okusem
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
--
--
LDFprohlížet
1 / 1
157.
DisPVliv dřevinné skladby na zdravotní stav dřevinČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--LDFprohlížet0 / --
--
158.
BPVliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdců
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
159.
DP
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůKošulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
160.
BPVliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
--
--
LDF
0 / 2--
161.
DP
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdců
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-ZS
N-ZS-AE--
AF
0 / 2
--
162.
BP
Vliv hospodářských zásahů na biodiverzitu vybraných modelových skupin živočichůHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----MENDELUprohlížet0 / 5
--
163.
BP
Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena lesního v oblasti Doupovských hor
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
prohlížet0 / ----
164.
BP
Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky japonského v oblasti Doupovských horDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
--
--
LDFprohlížet0 / ----
165.
DP
Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky japonského v oblasti Doupovských hor
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI----
LDF
0 / --
--
166.
BP
Vliv převodu lesního tvaru na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / --
--
167.DPVliv přítomnosti rysa na intenzitu okusu dřevin sudokopytníky na území CHKO Moravský krasÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
168.
BPVliv stupně přirozenosti lesních ekosystémů na biodiverzitu živočišné složkyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 5--
169.BP
Vliv syntetických pyrethroidů při asanaci kůrovcové dříví na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera) v Hrubém Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
170.
BP
Vliv zdravotního stavu stromu pro druhovou diverzitu a početnost arachnofaunyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
171.
DisP
volné téma
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-FPM
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
172.
DisPVolné tema dle dohody
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-CHE
--
--
AF
0 / --
--
173.
DisP
Volné téma v oblasti fytopatologie, biologie patogenů, interakcí organismů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--
LDF
prohlížet0 / --
--
174.
DisP
Volné téma v oblasti fytopatologie, biologie patogenů, interakcí organismů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--LDF
1 / --
Fuchs, L.
175.BPVplyv inhibítorov cytokinínov na koreňový system klíčiacich rastlín smreka obyčajného
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
176.
BP
Vyhodnocení doby lovu jednotlivých druhů zvěře v ČR a evropských zemích jako součásti managementových opatření v chovu zvěře a jejich dopad na populace zvěřeDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
177.
BP
Vyhodnocení chovu koroptve polní na Němčicku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
0 / 1
--
178.
DP
Vyhodnocení klimatických faktorů v souvislosti s populační dynamikou drobné zvěře na Němčicku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
179.
DP
Vyhodnocení nezdaru zalesnění na vybraném území
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
180.
BP
Vyhodnocení nezdaru zalesnění na vybraném územíÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ
B-LESN
B-LES
B-KRAJN
B-KRAJ-KRAJ
--
B-LES-LES
--
--
LES
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
181.BPVyhodnocení opodstatněnosti současného seznamu druhů zvěře dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti jako podklad pro novelizaci zákonaDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF0 / 1
--
182.BPVyhodnocení poškození náletových semenáčků buku a dubu černou zvěříČermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESN
B-LES
B-KRAJ
B-KRAJN
--
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
LES
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
183.
BP
Vyhodnocení správnosti provedení průběrného odstřelu holé srnčí zvěře na základě kraniometrických hodnot dolní čelisti
Vala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
184.
BP
Vyhodnocení účinku stromové injektáže u vybraných houbových patogenů u jehličnanů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / 1
--
185.
BP
Vyhodnocení účinnosti zimních nátěrů repelentem AversolÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJN
B-KRAJ
B-LESN
B-LES-LES
--
B-KRAJ-KRAJ
--
--
--
--
LES
LDFprohlížet
0 / --
--
186.BP
Výskyt a analýza stanoviště lesnicky významného druhu (dle výběru) ve vybrané oblasti ČR
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 5
--
187.
DP
Výskyt a ekologie pilořitek (Hymenoptera: Siricidae) vázaných na jehličnaté dřeviny ve vybrané oblastiFoit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
188.BP
Výskyt korovnice kavkazské (Dreyfusia nordmannianae (Eckstein, 1890)) na polesí Habrůvka Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
Foit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / 1--
189.
DP
Výskyt lesnicky významných druhů hmyzu na dubu ceru (Quercus cerris)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / 2--
190.
BP
Výskyt lesnicky významných druhů hmyzu na dubu ceru (Quercus cerris)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--MENDELUprohlížet
0 / 2
--
191.BP
Výskyt lesních reofilních druhů vážek (Odonata) v oblasti Žďánického lesa v Západních karpatech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
192.
BP
Výskyt mývala severního v Olomouckém kraji.
Plhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
193.
DPVýskyt patogenů rodu Phytophthora ve vodních tocích na území Školního lesního podniku KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-RL
N-RL-RL
--
AF
0 / 1
--
194.
DisP
Využití bioindikačních hodnot živočichů při sledování charakteristik a změn lesních ekosystémů
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDF0 / 1--
195.
DisP
Využití bioindikačních hodnot živočichů při sledování charakteristik a změn lesních ekosystémů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LID-LI-OCHRL
--
LDF
prohlížet1 / 1
196.
BP
Využití fotopastí pro analýzu populačních charakteristik vybraných druhů zvěře v lesním prostředí.Plhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
197.
DP
Využití fotopastí pro analýzu populačních charakteristik vybraných druhů zvěře v lesním prostředí.
Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF0 / --
--
198.
BP
Využití laboratorních metod pro odhad věku srnčí zvěře
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
199.
BP
Výzkum biodiverzity vinic v různých typech hospodaření na jižní Moravě
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
200.
DP
Výzkum biodiverzity vinic v různých typech hospodaření na jižní Moravě
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
0 / 2
--
201.
BP
Význam křovin lemujících lesní okraje pro složení ptačích společenstev obývajících ekoton les-bezlesí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
202.
DP
Význam umělých zdrojů vody v krajině dostupných pro zvěřPlhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF0 / ----
203.
BPVýznam umělých zdrojů vody v krajině dostupných pro zvěřPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
204.
BP
Zajíc jako významný faktor obnovy lesa na holinách
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDF0 / 2--
205.
DPZastoupení lýkožrouta severského v merocenózách kůrovců a ověření způsobů obrany proti němu v oblasti ….
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDF
0 / 4
--
206.DPZdravotní stav dřevin rodu Sorbus v semenném sadu u obce TetčiceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
207.BP
Zhodnocení faktorů ovlivňující výskyt koroptve polní ve vybraných oblastech ČR
Vala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF0 / 1
--
208.
BPZhodnocení přikrmování zvěře v přezimovacích obůrkáchKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
209.
BPZhodnocení účinnosti chemické asanace skládek dřívíKašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
210.
BP
Zhodnocení účinnosti pachových ohradníků na vybrané lokalitěVala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
0 / 1
--
211.
BP
Zhodnocení účinnosti stromové injektáže v managementu klíněnky jírovcové
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
1 / 2
212.
DP
Zhodnocení výskytu dřevních hub a jejich vliv na zdravotní stav lesa
Tomšovský, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDF
1 / 1
Flandera, R.
213.
BP
Zhodnocení zdravotního stavu dřevin na vybrané lokalitě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet
1 / 1
214.
BP
Zhodnocení zdravotního stavu dřevin z hlediska výskytu dřevních hub
Tomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ARBB-ARB-ARB
--
LDF
0 / 2
--
215.
BP
Zhodnocení zdravotního stavu jasanů se zaměřením na výskyt nekrózy jasanůl Chalara fraxinea na ŠLP Křtiny
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / 2
--
216.ZPZjištění aktuálního poškození zvěří na vybraném lesním majetku či ve vybraném zvláště chráněném území.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF0 / ----
217.
BP
Zjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředí
Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
218.
DP
Zjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDF0 / ----
219.
BP
Změny krajinného rázu agrární krajiny a jejich vliv na drobnou zvěř v honitbě Němčice nad HanouErnst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
220.BP
Změny velikosti a plodnosti dospělců vybraných druhů tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) během doby jejich výskytu v rámci vegetační sezóny
Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
221.
BP
Zpřesnění odhadu věku černé zvěře podle vývoje chrupuKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDF0 / ----
222.
DisPŽivotní projevy a ekologické limity hlavních edifikátorů vegetačních stupňů v oblasti vnějších západních KarpatHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet1 / 2 Zouhar, V.