Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce je popsat vybraný region (kraj, NUTS, stát) z hlediska zvolené makroekonomické či jiné charakteristiky (nezaměstnanost, vzdělanostní struktura, struktura podnikání,....atd.). Student v praktické části práce popíše vývoj této charakteristiky v dostatečně dlouhém časovém horizontu, srovná tento vývoj s obdobnými regiony v rámci státu či mezinárodně. Dále identifikuje hlavní příčiny vývoje, zdůrazní zásadní souvislosti či vazby na jiné charakteristiky a na celkový rozvoj (růst) regionu. Na základě dosažených zjištění navrhne doporučení, která by měla vést ke zlepšení vývoje této chrakteristiky v následujícím období.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia