Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je popsat vybraný region (kraj, NUTS, stát) z hlediska zvolené makroekonomické či jiné charakteristiky (nezaměstnanost, vzdělanostní struktura, struktura podnikání,....atd.). Student v praktické části práce popíše vývoj této charakteristiky v dostatečně dlouhém časovém horizontu, srovná tento vývoj s obdobnými regiony v rámci státu či mezinárodně. Dále identifikuje hlavní příčiny vývoje, zdůrazní zásadní souvislosti či vazby na jiné charakteristiky a na celkový rozvoj (růst) regionu. Na základě dosažených zjištění navrhne doporučení, která by měla vést ke zlepšení vývoje této chrakteristiky v následujícím období.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení