Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Molekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidáz
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Mechanismus štěpení glukozidické vazby beta-glukozidázami byl podrobně objasněn a také byly identifikovány dva zbytky kyseliny glutamové, které se štěpení přímo účastní. Naproti tomu molekulární determinace substrátové specificity vůči aglykonu je předmětem aktivního výzkumu. Velká rozmanitost aglykonových složek přirozených glukozidů odráží jejich početné biologické funkce. Přesné sladění různorodých biologických procesů u rostlin je tedy podmíněno, mimo jiné, dobře definovanou specificitou řady beta-glukozidáz vůči příslušným aglykonům přírodních glukozidů. Objasnění této specificity představuje klíčovou podmínku pro vysvětlení přesných úloh beta-glukozidáz v biologických procesech, které zahrnují glukozylaci a deglukozylaci jako regulační prvky. Lze rovněž očekávat, že schopnost ovlivňovat specificitu beta-glukozidáz bude mít velký vliv na jejich biotechnologické aplikace. Disertační práce bude zaměřena na funkční analýzu aktivních center rostlinných beta-glukozidáz uvolňujících aktivní formy rostlinných hormonů cytokininů z jejich neaktivních glukozidů. Budou využity přístupy místně řízené metageneze, enzymové kinetiky a počítačového modelování. Budou získány nové poznatky v oblasti molekulární determinace specificity vůči aglykonu a regulace enzymatické aktivity u beta-glukozidáz.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-BOT BotanikaD-BOT-AFR Anatomie a fyziologie rostlin