Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Odezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýza
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Objasnění mechanismů, které se podílejí na odezvě rostlin na teplotní stres a jejich toleranci vůči zvýšené teplotě, nabývá na praktickém významu vzhledem k aktuálním trendům ve vývoji klimatu. Rostlinné hormony cytokininy se podílejí významnou měrou na přenosu signálů z vnějšího prostředí. V rámci disertační práce budou charakterizovány na proteomické úrovni odezvy na teplotní stres a jejich modulace cytokininy u modelové rostliny Arabidopsis thaliana. Změny proteomu budou studovány metodami dvojrozměrné elektroforézy, analýzy obrazu a hmotnostní spektrometrie. Zvýšení hladin endogenních cytokininů bude dosaženo využitím nového systému řízené exprese klíčového genu jejich biosyntézy, ipt, v transgenních rostlinách. Získané poznatky přispějí k porozumění molekulárním mechanismům odezvy na teplotní stres. V budoucnu mohou být využitelné při šlechtění termotolerance u plodin.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-BOT Botanika
D-BOT-AFR Anatomie a fyziologie rostlin