Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vliv stupně přirozenosti lesních ekosystémů na biodiverzitu živočišné složky
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Modelové skupiny představují skupiny živočichů, jejíž zástupci mají tzv. bioindikační hodnoty, které lze využít při monitoringu stavu lesních ekosystémů popř. využít při hodnocení společenstev.Ve vybrané oblasti (Karpaty, východní Sudety) budou stabilizovány výzkumné plochy s cílem o co největší pokrytí škály porostů s různými stupni přirozenosti (dané dřevinnou skladbou). Na výzkumných ploch bude odebrán materiál 2-3x během vegetační sezóny (metody sklepávání, smýkání, individuální sběr).Vyhodnocením materiálu bude zjištěna struktura taxocenóz pisivek s ohledem na stupně pritozenosti (od přírodní až po přírodě cizí). Ve výsledcích budou srovnány různě stupně a zjištěny bioindikační hodnoty jednotlivých druhů.Zájmová oblast: dle požadavků zájemceVýstup: předpokládaná publikace (článek) v recenzovaném časopise.Pozn.: dle zájmu je možné vybrat i jinou skupinu (řád Coleoptera – Carabidae, Staphylinidae…)

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení