Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parku
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Abstrakt:
Modelová skupina pisivek představuje řád hmyzu (Psocoptera), jehož zástupci se vyskytují na dřevinách, vegetaci. Bylo prokázáno, že se jedná o tzv. modelovou skupinu, tedy některé druhy mají bioindikační hodnotu, kterou lze využít při monitoringu stavu lesních ekosystémů popř. využít při hodnocení společenstev.Z oblasti NP Šumava existuje databáze z let 1997-1998. Na výzkumných ploch bude stejnou metodou odebrán materiál 2-3x během vegetační sezóny (metody sklepávání, smýkání, individuální sběr).Vyhodnocením materiálu bude zjištěna struktura taxocenóz pisivek s ohledem na dřevinné složení a časové změny. Taktéž bude vyhodnocena změna taxocenóz v místech s výranou změnou struktury lesních ekosystémů.Zájmová oblast: NP ŠumavaVýstup: předpokládaná publikace (článek) v recenzovaném časopise (Silva Gabreta)

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení